Projektansøgning fra Vestervangskolen og Molevitten - Herning ...

herning.dk

Projektansøgning fra Vestervangskolen og Molevitten - Herning ...

Vestervangskolen i Herning


INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Visionen

Udfordring ......................................................................................................... side 3

Målgruppe .........................................................................................................side 3

Vision ................................................................................................................ side 3

2 Organisering

Proces .............................................................................................................. side 4

Projektorganisering .......................................................................................... side 5

Kontakt personer .............................................................................................. side 5

Rådgivere ......................................................................................................... side 5

Testgrupper ...................................................................................................... side 5

3 Økonom

Udviklingsfase .................................................................................................. side 6

Finasiering ........................................................................................................ side 6

4 Tidsplan

Tidsplan ............................................................................................................ side 6

5 Fakta om stedet

Foto .................................................................................................................. side 7

Plantegning....................................................................................................... side 8

Beskrivelse af lokalområdet ............................................................................. side 8

6 Præsentation af Herning Kommune,

Børnehuset Molevitten og Vestervangskole

Fakta om Herning Kommune ........................................................................... side 9

Fakta om Børnehuset Molevitten ..................................................................... side 9

Fakta om Vestervangskolen ............................................................................. side 9

7 Tilkendegivelse

Tilkendegivelse ................................................................................................. side 9

Visions oplæg · Vestervagnskolen Herning · 2013 Side 2


1

AMBITION VISIONEN

Udfordring

At gå fra en ordinær gammeldags, slidt skolegård, som er omringet af bygninger og med to gamle

kastanjetræer i midten, som kunne det være taget ud af en film af Nils Malmros. Skolegården er rar

og venlig, men tiden er løbet fra den.

Til et fri rum, et samlings- og aktivitetsfremmende rum på en moderne “Ta´ Pulsen-skole”, som

automatisk fremmer spontan- og kreativ leg og aktivitet og dermed tilføjer energi på alle niveauer.

Fri Rummet skal fungere som en adgangsport til både Vestervangskolen og Børnehuset Molevitten.

Det er samtidig en offentlig sti mellem Vestergade og Gl. Skolevej. (Se foto side 7)

Frirummet skal derfor kunne rumme gående trafik fra alle vinkler.

Der er ligeledes krav til indretningen om, at de to gamle kastanjetræer skal bevares, og at der skal

være adgang for brandvæsnet i tilfælde af brand.

Målgruppe

Indskoling, fritidshjem, fritidsklub, børnehave og juniorklub er de daglige direkte brugere, og de er

derfor den primære målgruppe til spontan- og kreativ leg og aktivitet.

Den sekundære målgruppe er specialgruppen, skolen generelt til undervisningsbrug og den lokale

befolkning. Det er samtidig en plads, som alle krydser i løbet af dagen - både personale, forældre

og børn.

Vision

Vi vil ikke lave en færdig legeplads, som sætter rammer og begrænsninger for legen, men et frirum

som trækker alle til. Et sted, hvor kroppens fundamentale lyst til og behov for bevægelse vækkes,

og hvor spontan leg opstår.

Vi vil aktivt inddrage lys/skygge, sne/regn, storm/vindstille, så rummet altid er i forandring, men aldrig

i forfald. Så den inaktive deltager får input og fantasi til at bevæge sig i flere dimensioner ved hjælp

af lyd, lys, former, højder eller farver. Og samtidig vil vi give den aktive endnu mere energi til selv at

udforske. Vi vil give lærere og pædagoger rammer for kreativ og anderledes læring og udvikling og

give Vestervangskolen og Børnehuset Molevitten et ejerskab og en stolthed som spreder sig til hele

bydelen.

INSPIRATION

Visions oplæg · Vestervagnskolen Herning · 2013 Side 3


2

AMBITION ORGANISERING

Proces

MODPOLER, KREATIVITET, INNOVATION

For at opnå visionen inden for den givne økonomiske ramme skal vi søge andre input end de traditionelle,

og derfor skal processen være innovativ og fremsynet.

Vi vil oprette en kreativ tænketank, som består af faglige modpoler. Vi ønsker at bringe faglige modpoler

sammen i den kreative tænketank for at opnå det innovative miljø som opstår, når forskellige

tænkende personer bringes sammen. De skal igennem en proces, som ledes af en styregruppe, og

som skal udmunde i fem forskellige løsningsforslag for Frirummet.

Modpolerne består af en ingeniør, skulpturel kunstner, Idrætsstuderende, lærer fra indskolingen,

pædagoger fra Molevitten, naturvejleder, arkitekt, ergoterapeutstuderende m.m.

Arkitekten får til opgave at udarbejde og illustrere de fem forskellige retninger, som bliver resultatet

af tænke-tanken. Disse skitser vil blive testet på målgruppen (børn, lærere og pædagoger).

Styregruppen indsamler testresultaterne og sorterer dem for at udarbejde et eller to løsningsforslag

sammen med arkitekten. Løsningsforslagene testes igen på målgruppen (børn, lærere og pædagoger).

Styregruppen indsamler og sorterer igen de sidste testresultater, og arkitekten udarbejder nu,

et endeligt forslag til Frirummet på Vestervangskolen på grundlag af testresultaterne.

Vi har indgået aftale med ergoterapeutuddannelsen VIA UC Holstebro, hvor studerende på sidste

studieår giver bidrag til projektet. De gennemfører en delopgave, hvor de, med deres faglighed og

gennem innovationsprocesser, har til opgave at udarbejde idékatalog til at fremme leg og bevægelse,

særligt blandt de mindst aktive piger fra 0.-4. årgang. Delopgavens formål er desuden at imødekomme

tilgængelighed og design for alle. Opgaven gennemføres som et bruger-/samarbejdsdrevent

innovationsprojekt i uge 6-16 i 2013.

De studerende forventes at deltage i tænketanken, og det samlede projekt har ifølge ergoterapeutuddannelsen

VIA UC stort potentiale til efterfølgende professionsbachelor-projekt.

INSPIRATION

Visions oplæg · Vestervagnskolen Herning · 2013 Side 4


2

AMBITION ORGANISERING

Projektorganisering:

Styregruppe:

Repræsentanter fra Vestervangskolens bestyrelse

Repræsentanter fra Børnehuset Molevittens bestyrelse

Repræsentant fra Parkafdelingen (Teknik og Miljø)

Repræsentant fra Kommunale Ejendomme (Teknik og Miljø)

Skoleleder på Vestervangskolen

Leder af Børnehuset Molevitten

Rådgivere

Arkitekt:

En tegnestue som både består af landskabsarkitekter og arkitekter. Tegnestuen vil blive udpeget i

samråd med Herning Kommune.

Tænketanken vil ligeledes bestå af:

Ingeniør, skulpturel kunstner, Idrætsstuderende, lærer fra indskolingen, pædagoger fra Molevitten,

naturvejleder, ergoterapeutstuderende m.m.

Testgrupper

Målgruppen: Skoleklasser fra indskolingshuset (0 -2 klasse) samt en klasse fra de ældre årgange

Lærere: Idrætslærere, musiklærere samt lærere fra indskolningshuset.

Pædagoger: Fra Børnehuset Molevitten

KONTAKT PERSONER:

Skoleleder

Johannes Dalbjerg

Vestervangskolen

Tlf. 97 12 07 22

E-mail: vesjd@herning.dk

Institutionsleder

Kirsten Andersen

Børnehuset Molevitten

Tlf. 24760914

E-mail: bhmka@herning.dk

Visions oplæg · Vestervagnskolen Herning · 2013 Side 5


3

AMBITION ØKONOMI

Udviklingsfase

Udgifter i forbindelse med eksterne aktørers deltagelse i workshop: .........DKK 25.000,-

Ekstern rådgiver: 75 timer a’ 1000 kr. ..............................................DKK 75.000,-

I alt: ..............................................................................................................DKK 100.000,-

Alle øvrige udgifter (løn, materialer, mødelokaler og fortæring) dækkes af kommunen,

Vestervangskolen og Børnehuset Molevitten.

Estimering af endeligt budget for realisering af projektet:

Den estimerede økonomiske ramme for realisering af projektet: ................DKK 2.000.000

Finansiering:

Vestervangskolen ........................................................................................DKK 200.000,-

Børnehuset Molevitten ................................................................................DKK 200.000,-

Herning Kommune ......................................................................................DKK 600.000,-

RealDania ....................................................................................................DKK 1.000.000,-

I alt: ..............................................................................................................DKK 2.000.000,-

4

AMBITION TIDSPLAN

Dec.2012 - Feb. 2013

· Nedsættelse af en styringsgruppe

· Visionsoplæg

Maj 2013

· Workshop i Vejle

Ultimo maj 2013

· Tænketank og styringsgruppen afholder temadag og udarbejder 5 idéoplæg

Juni 2013

· Arkitekten udarbejder skitseoplæg på de 5 idéoplæg

Aug. 2013

· Test af de 5 idéoplæg på børn, lærere og pædagoer

Sep 2013

· Indsamling af testresultaterne og bearbejdelse der af.

· Første idéoplæg udarbejdes af arkitet på skitse niveau

Okt. 2013

· Idéoplæg testes på børn, pædagoger og lærere

· Testresultatet indsamles og bearbejdes til endeligt idéoplæg

Nov. 2013

· Indhente tilbud og udarbejde disposition

· Aflevering af disposition til styregruppen og kommunen til endelig godkendelse

Dec. 2013

· Aflevering af disposition til Drøn på Skolegården

Primo januar 2014

· Realiseringsfasen igangsættes

Visions oplæg · Vestervagnskolen Herning · 2013 Side 6


5

FAKTA OM STEDET

Skolegården set fra hovedbygningen over på børnehaven (TV)

og Fritidshjemmet (TH).

Skolegården set fra Fritidshjemmet/indskoling over på

hovedbygningen (TV), og Fritidhjemmet (TH).

Skolegården set fra indskoling over på børnhaven.

Indgang fra Gl. Skolevej. Indgang fra Vestergade. Vestervangskolen set fra Vestergade.

Visions oplæg · Vestervagnskolen Herning · 2013 Side 7


5

AMBITION FAKTA OM STEDET

Beskrivelse af lokalområde

Vestervangskolen og Børnehuset Molevitten ligger midt i skoledistriktet.

Distriktet strækker sig fra Torvet i Herning og dækker hele den vestlige del af Herning by. Boligområderne

veksler mellem ældre parcelhusområder, socialt boligbyggeri, ejerlejlighedsbyggeri, børnehjem

og nærmeste nabo er et plejehjem. Der bygges fortsat nye ejerlejlighedsbyggerier i områder, hvor

der tidligere har været industri.

Skolen og daginstitutionens legepladser og sportspladser er det naturlige rekreative område for en

stor del af lokalområdet. I nærheden af skolen findes Vestre Anlæg, som er det eneste rekreative

område udover skolens areal i lokalområdet.

Skolegården i sin nuværende form tiltrækker ikke områdets beboere, men vi oplever af og til hærværk

i skolegården og i området omkring skolegården.

Vi har brug for at løfte skolegården, så den bliver et spændende og aktivt sted at være, så områdets

beboere, daginstitutionens børn og skolens elever vil bruge det nye frirum og derved føle ejerskab

over området.

INDSKOLING FRI RUMMET

FRITIDSHJEM

BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OFFENLIG STI

GL. Skolevej

OVERBYGNING

Vestergade

Visions oplæg · Vestervagnskolen Herning · 2013 Side 8


6

AMBITION PRÆSENTATION

Af Herning Kommune, Børnehust Molevitten og Vestervangskole

Fakta om Herning Kommune

Herning Kommune ligger i region Midtjylland. Kommunens indbyggertal er (2012): 86.339 indbyggere.

Herning bys indbyggertal er (2012): 46.873 indbyggere. Herning Kommune er den 3. største kommune

målt på areal. Målt på antallet af indbyggere er den 12. størst. Herning by er region Midtjyllands

4. største.

Fakta om Børnehuset Molevitten

Børnehuset Molevitten er en daginstitution der rummer ca. 500 børn fordelt på tre huse. Den del

af Molevitten, som har til huse ved skolen, består af 40 børnehavebørn, 90 førskolebørn/ fritidshjems-børn,

100 klubbørn og en specialgruppe med 15 børn. Derudover er der 40-50 unge mennesker

i juniorklubben hver tirsdag aften. For disse børn og unge er skolegården et vigtigt mødested, ligesom

den også er bindeled mellem Børnehuset Molevittens forskellige grupper.

Der er ansat 30 pædagoger og pædagogmedhjælpere i Børnehuset Molevitten.

Fakta om Vestervangskolen

Vestervangskolen er en af Herning Kommunes folkeskoler. Skolen er placeret i Herning midtby.

Vestervangskolen er den ældste skole i Herning by. Den blev grundlagt i 1882 samtidig med, at det

daværende Herning Kommune blev etableret. Den udvalgte skolegård er fra omkring 1915 og dens

nuværende form fik den i ca. 1935. Den fremtræder i dag som dengang med to kastanjetræer. Dog

er omkransningen af bygninger på alle fire sider først blevet endeligt etableret senere. Vestervangskolen

er en af Herning Kommunes Ta’ Pulsen-skoler. Vestervangskolen har knapt 550 elever fordelt

i 28 klasser, heraf er de syv specialklasser med 70 elever. Klasserne er fordelt jævnt fra 0.-9. årgang.

Specialklasserne rummer også 10. årgang. Der er ansat 54 lærere på skolen.

Skolens demografiske elevsammensætning

Skolen har ca. 8 % to-sprogede elever, resten af eleverne er etnisk danske. Eleverne bor i en god

blanding af eje- og lejeboliger. Fordelingen ligger tæt på landsgennemsnittet. Forældrenes uddannelsesmæssige

baggrund er også godt spredt fra ufaglærte til en lang videregående uddannelse.

Ifølge data fra Danmarks Evalueringsinstitut ligger eleverne på Vestervangskolen i den nederste tredjedel

i forhold til landet, hvis man vurderer efter de socioøkonomiske forhold.

TILKENDEGIVELSE

Vestervangskolen og Børnehuset Molevitten

vil finde det meget interessant at

indgå i et forskningsprojekt , der handler

om at indrette og organisere skolegården

for at fremme elevernes fysiske aktivitet.

Vestervangskolen, Herning Kommune og

Børnehuset Molevitten er derfor villige

til at stille de nødvendige ressourcer til

rådighed.

Visions oplæg · Vestervagnskolen Herning · 2013 Side 9

More magazines by this user
Similar magazines