1958.pdf

esbjergfotos.dk

1958.pdf

Nu begynder Jerne-alderen. Det var blot ét af

flere vittige slogans, da Esbjerg Seminarium

sagde farvel til Rørkjær og Gammelby skoler

for at flytte ind i de nye bygninger i Storegade

mandag den 27. oktober 1958. B 3.708

1958


1958 ■ Søndag, den 12. januar samlede

de fire spejderkorps og FDF

alle deres »spejdere« til den årlige

nytårsparade på Grønttorvet.

Man mødte som sædvanlig kl.

12.45, hvor skoleinspektør S. E.

Løkkegård, der holdt appel, indledte

med at rette en tak til de

hundrede af aktive førere for deres

trofaste og selvopofrende arbejde

inden for spejderkorpsene.

Derefter talte han over ordene

»Vær rede og beredt«, i hvilken

forbindelse han bl.a. sagde, at

det ikke kunne nytte noget blot

110

NYTÅRSPARADE PÅ GRØNTTORVET JANUAR

at have det rent tekniske i orden,

men man måtte også indstille sig

på at være rede i sindet.

Under S. E. Løkkegårds tale skete

der dog det beklagelige, at

højttaleranlægget gik i stykker,

så kun den del af pigerne og

drengene, som stod allernærmest,

kunne høre de formanende

ord.

Herefter blev de mange spejdere

og FDFere delt op i to hold, som

ad hver sin rute marcherede til

henholdsvis Zions Kirke og Vor

Frelsers Kirke. I Zions Kirke talte

pastor Brask, i Vor Frelsers Kirke

pastor Iversen.

Efter gudstjenesten havde FDF

mønstring, og ellers gik man

hver til sit.


Dagbladet Vestkysten

den 13. januar 1958.

Spejderne og FDFerne på vej fra Grønttorvet mod enten Zions Kirke eller Vor Frelsers Kirke, hvor der skulle være gudstjeneste.

Nytårsparaden samlede mange tilskuere på Grønttorvet. B 22.816


JANUAR NYTÅRSPARADE PÅ GRØNTTORVET

Med faner i spidsen marcherede

man gennem byens gader til de to

gudstjenester. B 22.815

1958

111


1958 ■ I slutningen af februar 1958

besøgte dagbladet Vestkysten

KFUM, i Kirkegade 51 for at høre

mere om de mange forskellige

aktiviteter, der var i gang i foreningen,

og om brugernes forventninger

til de nye lokaler, der

snart skulle tages i brug. Omkring

15. august-1. september

skulle KFUM nemlig flytte ind i

sin nye bygning på hjørnet af

Kirkegade og Skjoldsgade. Det

skulle ske umiddelbart før foreningens

75 års jubilæum. Hermed

ville Esbjerg omsider få den

ungdomsborg, som så længe

havde været et stort ønske.

112

KFUMS UNGDOMSBORG FEBRUAR

Takket være sit alsidige hobbyarbejde

blandt drenge i alle aldre

samlede KFUM en bred tilslutning

om sit mål: Et idébestemt

ungdomsarbejde, der ikke blot

havde til formål at beskæftige de

unge, men også give dem en

kristen livsanskuelse og dermed

et fast holdepunkt i tilværelsen.

Det arbejde ville blive yderligere

forstærket i KFUMs nye hus.

Her ville der bl.a. blive et kollegium

med 40 værelser, forbeholdt

unge under uddannelse.

Hver af værelserne var for øvrigt

til salg til interesserede firmaer

og privatpersoner for 2.000 kr.

stykket. Herved skulle man kunne

indsamle hovedparten af det

bidrag på 100.000 kr., det ville

koste at møblere bygningen og

indkøbe inventar.

I den nye bygning ville der også

blive en sal med plads til 400 siddepladser,

som foreninger kunne

leje til billige penge, og endelig

skulle der være en restauration

for de unge, der spiste på

KFUM.

I den trefløjede bygnings kælder

skulle der indrettes 14 lokaler

til brug for drengearbejdet.

Det længtes man meget efter, for

»Og så afsted til kongeborgen!« Seminarieelev Leon Larsen (t.h.), der stod i spidsen for en drama-kreds, lod replikken

optage på stålbånd. Så kunne man senere køre det og i fællesskab påvise eventuelle fejl og mangler. B 3.634


FEBRUAR KFUMS UNGDOMSBORG

som det var nu, måtte man anvende

sine værelser to gange på

en aften for at skaffe husly til de

stadigt flere unge, som sluttede

op bag aktiviteterne.

De var nu også mange og forskellige.Der

var en ugentlig samlingsaften

og et ugentligt søndagsmøde,

hvor der ofte mødte

op til 200 drenge, som blev

underholdt med kvit-eller-dobbelt-konkurrencer

og filmforevisning.

For de 13-16-årige var

der teater-gruppe, modelflyvemaskine-gruppe,

en gruppe der

tog sig af terrænsport og nødhjælpstjeneste.

Oprettelse af en

frimærkesamlerklub og en fotoklub

var under overvejelse. De

18-19 årige blev tilbudt teater,

film, litteratur eller korsang. Der

var meget at vælge imellem.

Alle, der kom på KFUM, stiftede

naturligvis også kendskab med

bibelarbejdet. »Vi vil ikke bare

spise dem af med underhold-

Jens Wang Jensen sammen

med en gruppe sagkyndige

modelflybyggere. Man diskuterede

aeroplanets muligheder.

B 22.819

ning og fritidsaktiviteter. Det fører

kun til en ungdom uden meninger

og synspunkter«, udtalte

KFUM-sekretær Søren Peter

Nielsen.


Dagbladet Vestkysten

den 28. februar 1958.

1958

113


1958

■ Lørdag den 29. marts om formiddagen

var der kø foran rådhuset

i Esbjerg. Borgerne ville

ind i byrådssalen for at overvære

det spændende valg af borgmester

i Esbjerg fra den nye byrådsperiodes

begyndelse den 1. april.

Grosserer Hans Nissen åbnede

mødet. Som byrådsmedlemmet

med højest anciennitet skulle

han nemlig lede borgmestervalget.

Efter disse indledende bemærkninger

overdrog han mødeledelsen

til borgmester Høyer-

Nielsen, som havde været medlem

af byrådet i næsten 29 år.

Han gik straks over til dagsordenens

eneste punkt: Valg af borgmester.

På spørgsmålet om forslag

til kandidater kom der to: Agruppen

foreslog genvalg af

borgmesterHøyer-Nielsen, mens

direktør Gunnar Ulrik på B-

114

SPÆNDENDE BORGMESTERVALG MARTS

Der afgives stemmer ved borgmestervalget den 29. marts 1958. Grosserer Hans Nissen putter sin stemme i urnen, som

byrådssekretær, kontorchef J. Fr. Larsen holder. Til højre for byrådssekretæren sidder borgmester Høyer-Nielsen. Til højre

for Hans Nissen ses Gunnar Ulrik, der var valgt for Venstre. B 22.817

gruppens vegne foreslog grosserer

Hans Nissen, Venstre. Andre

kandidater var der ikke.

Herefter var der skriftlig afstemning,

og udfaldet blev 12-12 og

en blank stemmeseddel. Så snart

dette resultat forelå, rejste kommunisten,

togfører A. Storgård

sig for i en kort tale at redegøre

for sit synspunkt. I den forbindelse

sagde han bl.a., at Høyer-

Nielsen i de sidste to byrådsperioder

havde arbejdet snævert

sammen med de borgerlige, og

derfor kunne han ikke stemme

på ham nu. Han var villig til at

stemme på hvilken som helst socialdemokrat,

blot ikke Høyer-

Nielsen, som efter Storgårds mening

ikke var socialist. Han ville

end ikke give Høyer-Nielsen

chancen for at blive valgt ved

lodtrækning, så mødte A-grup-

pen ikke med en anden kandidat,

ville han stemme på Hans

Nissen.

A-gruppen fastholdt sin indstilling,

og resultatet af anden afstemning

blev derfor et afstemningsresultat

13-12 til Hans Nissen.

Han blev hermed udpeget

til borgmester i Esbjerg for den

kommende byrådsperiode. Han

døde imidlertid den 24.juni 1959.

Igen skulle der stemmes om

borgmesterposten. Denne gang

blev Høyer-Nielsen valgt med A.

Storgårds stemme.


Dagbladet Vestkysten

den 29. marts 1958.


APRIL VESTJYSK PIONER

Vestjysk Pioner E 555 på vej ud af byggehallen. I stævnen ser man tydeligt

skjoldet med mågen med Claus Sørensens initialer under. B 22.812.

Vestjysk Pioner E 555 er trukket helt ud af byggehallen. B 22.813

■ Tidligt om morgenen tirsdag

den 22. april kom direktør Claus

Sørensens 48 tons nye stålkutter

Vestjysk Pioner E 555 frem for

dagens lys. Svitzers slæbebåd

Mimer trak langsomt det smukke

fartøj ud af byggehallen til

slæbestedet i Fiskerihavnens 3.

bassin, hvorfra det blev søsat

torsdag den 24. april.

Det lyseblå skrog med den røde

vandlinie var i stævnen prydet

af et skjold med Claus Sørensens

initialer under en måge. Den lille

skare tilskuere, der i den kolde

forårsmorgen så kutteren blive

trukket ud, var fulde af beundring

over dens smukke spring

og arbejdets i øvrigt gedigne udførelse.

Vestjysk Pioner betegnede

virkelig et stykke vestjysk

pionerarbejde, idet det var den

første, danskbyggede stålkutter.

Den blev påbegyndt ca. et år tidligere,

og arbejdet var udført

under ledelse af maskinmester

H. C. Frikke, Vestjysk Krystalisværk.

Kutteren manglede endnu

to stålmaster, inden den i løbet af

tre dage skulle på prøvesejlads.


Dagbladet Vestkysten

den 22. april 1958.

1958

115


1958 ■ Esbjerg Motorsports store motorløb

på Korskro-banen søndag

den 11. maj blev en stor publikumssucces.

7.000-8.000 tilskuere

var mødt op for at se de

mange spændende løb, selv om

det var meget koldt i vejret.

Det blev også et dramatisk løb,

for i ottende start skete der et

dramatisk uheld i et løb for

juniorsidevogne. Kørerne havde

kørt et par omgange, da Børge

Bertelsen fra Horsens med Børge

Petersen i sidevognen med voldsom

kraft kørte op mod barrieren

mod inderkredsen, og begge

kørere blev slynget af deres køretøj.

Efter den tur så de ikke

godt ud. Især Børge Petersen fik

en voldsom lufttur, inden han

havnede på den anden side af

barrieren. Røde Kors-folk og Zonens

ambulance kom til, og Børge

Petersen blev sendt til Centralsygehuset,

hvor man kunne

konstatere et brækket kraveben.

Børge Bertelsen var ikke værre

medtaget, end han senere kunne

116

Fra et af løbene for de store solomaskiner.

De tre førende kørere er

netop gået ind i et af svingene i hård

kamp om placeringerne. B 22.804

Der blev gået til den i løbene

med sidevogn. B 22.818

MOTORCROSS PÅ KORSKRO-BANEN MAJ

stille op i et nyt løb. Her styrtede

han dog også. Han blev slynget

af og ned på banen, mens maskinen

havnede i den beskyttende

jordvold ud mod tilskuerpladserne.

Herefter måtte Bertelsen

opgive at fortsætte.

Bortset fra det dramatiske uheld

samlede interessen sig om den

nye midget-car debut. Den var

ejet og blev ført af Poul Rasmussen

fra Hillerød. Vognen viste sig

at indfri forventningerne, for

Poul Rasmussen vandt samtlige

starter, han deltog i. I sine løb

slog han samtlige andre kørere,

bl.a. den tyske mester Philiph

Meub. Poul Rasmussen var en

populær vinder, og han kunne se

frem til, at der ville blive rift om

ham og hans midget-car. Ved

dette stævne havde den understreget

sin store styrke og hurtighed.

Esbjerg Motorsport kunne notere

sig for et par sejre i dagens

konkurrence. Ove B. Svendsen

vandt juniorsolo efter meget fin

kørsel, og Arnfred Nielsen vandt

junior med sidevogn.


Dagbladet Vestkysten

den 12. maj 1958.


JUNI INDRE MISSIONS ÅRSMØDE

Ved eftermiddagsmødet på Stadion

talte provst I. P. Jensen, Græsted.

Bag ham sidder Indre Missions formand,

pastor C. Bartholdy, Kolding

(i midten), og provst C. P. Agger,

Holsted. B 22.811

■ I juni holdt Indre Mission årsmøde

i Esbjerg. Det kulminerede

tirsdag den 10. juni med to store

friluftsstævner på Esbjerg Stadion,

og de to stævner samlede

tilsammen 3.500 interesserede

tilhørere.

Overalt langs stadion vajede flagene,

og midt på grønsværen

var der opsat en stor, blomstersmykkettribunemedmikrofoner,

hvorfra de fem talere, som de to

programmer omfattede, talte til

de mange mennesker ved møderne

eftermiddag og aften.

Eftermiddagsmødet blev indledt

med koncert af Esbjerg Politiorkester,

og derefter bød Indre

Missions formand, pastor C. Bartholdy,Kolding,velkommen.Første

taler var provst I. P. Jensen,

Græsted, der talte om evig fortabelse.

Derpå fulgte en pause,

hvor koncertsanger Robert Madsen,

Esbjerg, sang en afdeling

sange. Han blev efterfulgt af seminarieforstander

K. F. Bronbjerg,

Haslev, der talte om det

evige liv.

Aftenens møde blev indledt af

FDFs Orkester, hvorefter missionær

Svend Åge Madsen bød velkommen.

Efter en salme talte

forstander Edvard Jensen, Børkop,

ud fra Matthæus-evangeliets

11. kapitel vers 28 - Kommer

hid til mig alle I, som lider nød

og er besværede.

Efter forstander Edvard Jensens

tale fremførte 50 sangere og musikere

fra Esbjerg, Ansager, Agerbæk

og Hovborg under ledelse

af bogtrykker Georg Larsen, Esbjerg,en

afdeling åndelige sange.

Derpå talte missionær H. Schärfe,

Svendborg, og efter ham fulgte

endnu en afdeling ved koret

med koncertsanger Robert Madsen

som solist. Pastor Brask sluttede

aftenmødet af ud fra Johannes-evangeliets

kapitel 21. Han

håbede, årsmødets festlige dage

ville blive efterfulgt af viljen til at

arbejde for Guds rige, sådan som

det gamle ord, der lød på Esbjerg

Havn: »Vi går ud at fiske - også

vi går med«.


Dagbladet Vestkysten

den 11. juni 1958.

1958

En del af de ca. 3.500 mennesker, der

overværede Indre Missions to store friluftsstævner

på Esbjerg Stadion. B 22.807

117


1958

118

FORSØGSKUTTEREN JENS VÆVER JULI

■ Mandag den 7. juli om aftenen

tog Fiskeriministeriets forsøgskutter

Jens Væver K1 på forsøgsfiskeri

i den sydlige del af Nordsøen

med fiskeskipper Theodor

Thomsen,Esbjerg,som fører.Han

er her fotograferet på Esbjerg

Havn inden afgangen.

Jens Væver blev bygget af Fiskeriministeriet

i 1950 på fiskernes

forlangende. Foruden at lave

forsøg skulle den hjælpe fiskerne

i stort og småt. En af tankerne

bag den var bl.a., at den skulle

lokalisere sildestimer, som fiskerkutterne

så skulle komme

og fange. Derfor var det vigtigt

med en løbende kontakt over

radioen. Fiskeskipper Theodor

Thomsen oplyste derfor til avisen,

at han lyttede på 132 meter

på lige timer og på 85 meter på

ulige timer. Så vidste fiskerne besked.

Jens Væver K1 var for øvrigt kun

i brug i 1950'erne. På grund af

fyrskade måtte den ophugges,

og den blev i 1961 erstattet af en

ny forsøgskutter i stål. Også den

fik navnet Jens Væver og nummeret

K1


Dagbladet Vestkysten

den 7. juli 1958

Fiskeskipper Theodor Thomsen ses

her ved siden af Fiskeriministeriets

forsøgskutter Jens Væver, inden den

tog på forsøgsfiskeri i Nordsøen.

B 3.595


AUGUST ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

■ Også i 1950'erne var Grønttorvet

et godt sted for en slentretur

uden købetvang. Der var et stort

udbud af friske varer at se på,

der var mange mennesker, der

blev købt stort og småt ind, og

man kunne næsten være sikker

på at løbe ind i nogle bekendte

og få sig en lille sludder.

En forskel fra dengang til nu er

dog, at udvalget af grøntsager

afspejlede årstiden. I 1950'erne

kunne man ikke få alt hele året

rundt - man måtte vente på sæsonerne,

hvor jordbærsæsonen

vel nok var den mest populære.

Udbuddet på Grønttorvet fortalte

ganske enkelt årstiden. I dette

tilfælde, at det var sommer endnu.


Dagbladet Vestkysten

den 20. august 1958

Årstidens grøntsager - æbler, hvidkål,

tomater m.m. - ligger til parade på

Grønttorvet ud mod Torvegade, men

kun for at blive solgt. Her ses Grønttorvet

fra Frodesgade mod Rolfsgade.

B 22.830

Stor købelyst hos kunderne på Grønttorvet. I baggrunden kan man skimte husvildeboligerne,

der lå, hvor Rådhuset ligger i dag. B 3.623

1958

119


1958 ■ I 1957 rykkede dagbladet Vestkysten

ud af sine lokaler i Kongensgade

33 for at tage det nye

bladhus på Banegårdspladsen i

brug. Ejendommen i Kongensgade

blev købt af naboen a/s H.

Blichfeldt,der ville omdanne den

kendte, gamle Esbjergforretning

til et stormagasin med det dobbelte

salgsareal.

Ud mod Kongensgade var der

her i begyndelsen af september

endnu ikke sket de store forandringer,

men der skulle laves en

ny facade. Forandringerne inde i

gården var derimod meget store.

Det var næsten kun facademu-

120

BLICHFELDT UDVIDER SEPTEMBER

ren ud mod Kongensgade og dele

af taget, der var tilbage. Muren

ud mod gården var væk og hele

indmaden pillet ud, både af huset

mod gaden og af de meste

af sidefløjen, der tidligere havde

rummet håndsætteriet og lokalerne

til Vestkystens Trykkeri.

Samtidig var der blevet støbt en

stor kælder, som håndværkerne

var ved at støbe dække over.

Den nye bygning i gården ville

blive i to etager og få et grundareal

på 5x21 meter. Den ville

komme til at støde op både

til dagbladet Vestkystens gamle

bygning og til den gamle butik.

Det hele ville komme til at hæn-

ge sammen, og ved den eksisterende

portindgang ville der blive

en ny butiksdør, så man fremover

kunne gå tur hos Blichfeldt

- ind ad den ene dør - gennem alle

afdelingerne og ud ad den anden

dør. Ud for den nye indgangsdør

ville der blive en trappe

op til 1. sal og trappe ned til

kælderen, hvor der bl.a. blev

indrettet et hylderum og toiletforhold

til kunderne. Alle de

gamle udstillingsvinduer i stueetagen

skulle gjores dybere, og i

den nye afdeling mod Kongensgade

ville der komme helt nye,

store vinduer på begge sider af

den nye indgang.

Sådan så det ud i dagbladet Vestkystens gamle gård bag Kongensgade 33 i september. Hele bagsiden af bygningen var

revet ned, alle skillerummene fjernet og store afstivningskonstruktioner sat op. Man stod for at skulle begynde opførelsen

af den nye bygning. B 22.829


SEPTEMBER BLICHFELDT UDVIDER

I løbet af nogle få dage ville man

gå i gang med at mure væggene

op, så det nye stormagasin kunne

være klar til midten af november,

lige før julehandlen.

For projektet stod arkitekt J. Sottrup-JensenogingeniørÅgeHenningsen.

Direktør Poul Winther oplyste til

avisen, at udviklingen i forretningens

omsætning havde været

sådan, at de måtte udvides. Selv

om der måtte investeres mange

penge, var han dog ikke i tvivl

om, at det ville betale sig, og at

man heller ikke ville fortryde

Ombygningen af Blichfeldt set fra en anden vinkel. B 3.690

det. Nybyggeriet ville komme til

at præge forretningens indretning.

I stuen ville småtingsafdelingen,

der vel nok var den største

i Jylland, få mere plads, og i

samme etage ville man kunne

finde metervarer, trikotage og

herre- og drengetøj, ligesom legetøjet

blev flyttet op fra kælderen

til stueetagen. Samtidig blev

der indrettet specialafdelinger til

korsetter, babyudstyr og symaskiner.

På 1. sal ville man kunne

finde konfektion, kjoler, tæpper

og gardiner samt sengeudstyr,

der blev flyttet ned fra 2. sal. Indtil

videre ville lokalerne på 2. sal

ikke blive udnyttet til en fast af-

deling, men skulle bruges til julemesser

eller andre specielle

formål. I øvrigt ville firmaet passere

en mærkedag i julemåneden.

Den 15. december var det

100 år siden, firmaets stifter købmand

H. Blichfeldt blev født.

Det ville blive markeret med

endnu en udvidelse, den femte

siden firmaets stiftelse den 16.

april 1904.


Dagbladet Vestkysten

den 1. september 1958.

1958

121


1958

122

BLÅ KORS-BASAR OKTOBER

Nogle af Blå Kors-basarens mange farverige boder. Man kunne også støtte Blå Kors arbejde ved at købe lodsedler

m.m. B 22.809

■ Torsdag, den 2. oktober om eftermiddagen

åbnede missionær

Svend Aage Madsen Blå Korsbasar

i Missionshuset i Kirkegade.

Basaren var en årligt tilbagevendende

begivenhed der havde

til formål at skaffe penge til Blå

Kors arbejde blandt alkohol-skadede

i Esbjerg. I 1957 havde basaren

givet en indtægt på 4.000

kr. netto, og man håbede mindst

på lige så stort udbytte i 1958.

Blå Kors havde to kvindekredse i

Esbjerg, og i månederne forud

for basaren havde de haft travlt

med at sy og strikke tøj, som

skulle sælges på basaren. Endvidere

var der salg af lodsedler,

som man kunne vinde ret værdifulde

gevinster på. Endelig havde

forretninger og enkeltpersoner

givet en lang række ting til

basaren, der enten ved salg eller

som gevinster støttede Blå Kors

arbejde. I 1958 havde foreningen

210 medlemmer.

Det kunne være ikke så lidt af et

tålmodighedsarbejde, Blå Kors

udført, for man opgav ikke en

mand eller en kvinde, fordi en

antabuskur ikke lykkedes første,

anden eller tredje gang. Man

kendte således til en mand, som

uden resultat var på antabus ti

gange. Man forsøgte for elvte

gang, og denne gang lykkedes

det at holde den nu 70-årige

mand borte fra spiritussen. Sådanne

opmuntringer gav mod

på at fortsætte.

Basaren var åben hele dagen og

lukkede først kl. 20.00, hvor pastor

Brask ville tale.


Dagbladet Vestkysten

den 2. oktober 1958.


NOVEMBER VESTKYSTENS KIOSK

■ Mandag den 24. november

1958 kunne dagbladet Vestkysten

tage sin nyindrettede kiosk,

Kongensgade 33, i brug.

Efter tegninger af arkitekterne

Jytte og Ove Tapdrup var den

bygget op i et butikslokale ved

siden af den hidtidige kiosk, så

den nu fremtrådte i smukke og

moderne omgivelser og var indrettet

til at opfylde kravene til en

tidssvarende kiosk.

Kiosken skulle være dagbladet

Vestkystens ansigt mod Kongensgade,

efter avisen var flyttet

ned til Banegårdspladsen. Ud

over at kunne købe almindelige

kioskvarer skulle man i kiosken

kunne indlevere annoncer og

meddelelser til avisen samt tegne

abonnement på den.


Dagbladet Vestkysten

den 24. november 1958.

Vestkystens nyindrettede kiosk, Kongensgade 35. B 3.715

1958

123


1958

Nogle af de 350 rejsende går i land fra juleskibet Kronprinsesse

Ingrid. B 22.808.

124

Spændt venten - er Ejvind nu med, og ser han os? B 3.726

■ Smil, tårer og hornmusik hilste

juleskibet Kronprinsesse Ingrid

velkommen, da det anløb Esbjerg

Havn tirsdag, den 23. december

1958 kl. 8.30.

To tændte juletræer stod ved

landgangen, men inden de 350

passagerer gik fra borde, spillede

Esbjerg Politiorkester først

den danske og så den engelske

nationalsang. Forrest på den afspærrede

havneplads havde en

række prominente personer allerede

taget plads før skibets

ankomst. Det gjaldt kontorchef

JULESKIBET DECEMBER

Enkegård, DFDS, havneingeniør

Beck,stationsforstander Fournaise,

politimester Hebo og borgmester

Hans Nissen. Det havde de

gjort for at give de rejsende og

besætningen et officielt velkommen

til Danmark - og Esbjerg.

Efter al det formelle var det bare

med at komme gennem told og

indrejsekontrol, så man kunne

blive genforenet med familie og

venner. Alle rejsende var i fin

form. Modsat mange gange tidligere

havde overfarten med juleskibet

været rolig. Passagerne

Spontan gensynsglæde på kajen. B 22.810

havde kunnet nyde middagen

om bord. Den bestod bl.a. af gåsesteg

og ris-a-la-mande.


Dagbladet Vestkysten

den 23. december 1958.

More magazines by this user
Similar magazines