ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP - Danmarks Skatteadvokater

danmarksskatteadvokater.dk

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP - Danmarks Skatteadvokater

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter

retsplejelovens regler i skattesager og i andre

sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011

Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og

Økonomforbundets Forlag 2011

SKATs Juridiske Vejledning 2013-1 A.A.11

Litteraturliste i bogen side 109


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Skatteforvaltningslovens § 47

Tidligere skattestyrelseslovens § 30

Retsplejelovens §§ 343, 196-211

Syn og skøn for Landsskatteret - § 47

Syn og skøn for Skatteankenævn – § 47 (per

1.1.2007)

Syn og skøn for Skatteråd § 4 stk. 3

Syn og skøn for byret, landsret og for

Højesteret


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Bog kapitel 3 – side 21 ff

Hovedregel: Alle sager om værdiansættelse

U1: Undtaget i § 47 vedr. Landsskatteret mv.

(passivposter, vurdering af fast ejendom og

registreringsafgift)

U2: Indhentelse af responsum om

branchekutyme TfS 1997.690

U3: Standardiserede regler for fastsættelse af

skøn – eksempel : Ligningslovens § 16, stk. 4


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Bog kapitel 4 side 29 ff (se også udarbejdelse

af tema og spørgsmål side 37)

Der kan ikke holdes syn og skøn om retlige

spørgsmål

Kildeskattelovens § 1

TfS 2000.636 – ej syn og skøn om et regnskab

var ført efter bogføringsreglerne

Ej syn og skøn om skønsmæssig ansættelse

var urimelig TfS 2006.377 Ø og U.2010.917 Ø

Østre Landsret kendelse af 12. april 2011


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Artikel SR-Skat 3/2012 - Arne Larsen og Poul

Bostrup om indførelse af regler for tilsidesættelse

af regnskaber og udøvelse af skøn


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Bog kapitel 5 side 33 ff

Initiativet til at holde syn og skøn

Vedr. Landsskatteret og Skatteankenævn -

Tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse

Udarbejdelse af bevisbegæring og udkast til syn

og skønstema

Forslag til organisation der skal fremkomme

med forslag til skønsmand

Sendes til byret og SKAT hhv. den relevante ret/

Kammeradvokaten

Sagen sættes i bero i Landsskatteretten og

Skatteankenævnet/den pågældende ret


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Frist for SKAT til at komme med bemærkninger

Henvendelse organisation – forslag forelægges

SKAT

Uenighed kan vedrøre om der overhovedet skal

holdes syn og skøn, spørgsmål, bilag, hvilken

organisation, der skal komme med forslag og

det konkrete forslag

Uenighed løses ved drøftelser, retsmøder eller

formalitetsprocedurer

Kendelser indbringes for landsret/Højesteret


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Bog kapitel 6 side 37 ff

Spørgsmål skal være korte, klare, relevante og

omfattet af skønsmandens sagkundskab

Spørgsmålene skal vedrøre faktiske forhold

Spørgsmålene må ikke forudsætte en bevisbedømmelse

fra skønsmandens side

Spørgsmålene må ikke vedrøre retlige forhold

Der er meget vide rammer til at stille spørgsmål

– afgørende om det kan udelukkes, at

besvarelsen vil have betydning for sagens

afgørelse


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

SKM 2007.395BR – spørgsmål afskåret p.g.a.

manglende relevans

TfS 1999.162 og SKM 2007.550 – ej spørgsmål

der forudsatte bevisbedømmelse

TfS 2000.636 og TfS 2005.174 – ej retlige

spørgsmål

TfS 2003. 865 – ej spørgsmål om skønsmands

erfaringsgrundlag

Vid adgang TfS 2003.307 og 2003.432

TfS 2004.585 (Papyrus) – accept af spørgsmål

af retlig karakter


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Alternative og supplerende spørgsmål

Eksempler på temaer nr. 1- 6 i bog side 114 ff


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Bog kapitel 7 side 45 ff

Skønsmandens materiale – oplistning i tema

HR.: Skønmand skal have alle sagens akter

SKM 2010.375.HR

Tvist om hvorvidt skønsmænd i sager om

goodwill skal modtage efterfølgende

regnskaber

Nej – TfS 1999.602, Frederiksberg Ret (utrykt)

Ja – TfS 2001.479 med kommentarer i TfS

2001.485

TfS 2001.31 – accept af at oplyse pris ved

efterfølgende overdragelse


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Ensidigt indhentede erklæringer, der er indhentet

efter sagens anlæg, vil blive afvist.

Erklæring, der er indhentet før sagsanlæg, kan

godt fremlægges U 2007.2040 H. Indenfor

skatteretten TfS 1997.1

TfS 2003.867 og SKM 2007.721 nægter fremlæggelse.

Materiale fra skattesagen indeholder ofte væsentlige

oplysninger - kan som HR fremlægges,

SKM 2006.698VLR

U: TfS 2000.937


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Bog kapitel 8 side 53 ff – liste over

organisationer side 137

Bede organisation om at fremkomme med

forslag – ikke navngiven person

Enighed mellem rekvirent og SKAT om

organisation

TfS 1999.513 (organisation ej navngiven

konsulent)

TfS 1999.686 (rekv. ej selv indhente forslag)


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

TfS 2005.666 (Rema 1000) om organisation

TfS 2005.214 (valg af organisation)

Ofte to skønsmænd i sager om

værdiansættelse af goodwill – branchekyndig +

revisor

Københavns Byrets kendelse af 26. marts 2012

– Dansk Ejendomsmæglerforening


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Bog kapitel 9 side 55 ff

En skønsmand er ikke inhabil fordi han

kommer fra den samme brancheorganisation

som skatteyder UfR 1964.522/1 B

Grænsen går ved om skønsmanden har udført

arbejde for rekvirenten UfR 1969.526 H

UfR 1997.1437 ØLD – (snegleavlbranchen)

TfS 2004.62 – indsigelse mod en skønsmands

uvildighed ikke taget til følge

TfS 2004.150 ej fulgt begæring om nyt syn og

skøn

UFR 2005.1072


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

SKM 2011.636V – ej grundlag for at betvivle

forslået skønsmands kvalifikationer – men

accept af yderligere skønmand.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Bog kapitel 10 side 61

Præcisere, hvilken type sag, der er tale om og hvad

skønsmandens opgave er

Gennemgå tema for uklarheder

Besigtige sagsgenstanden

Aftale procedure for fremskaffelse af yderligere

materiale

Ej procedere sagen eller prøve at påvirke

skønsmanden


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Bog side 65 og 67

Gennemgå og tage stilling til supplerende

spørgsmål

Skønsmanden kan afhjemles ved byret

Skønsmanden kan bedes om at tage med til

retsmøde

TfS 2006.36 H (Flemming Jensen)

Indlæg til Skatteankenævn eller Landsskatteretten,

hvor rapporten kommenteres, processkrift


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Skønsrapporten følger sagen til byret, landsret

og Højesteret

Syn og skøn skal foretages ved

Skatteankenævn eller Landsskatteret og ikke

gemmes til by- eller landsret

Bog kapitel 14 side 77 ff


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

TfS 2006.634 med kommentarer i 2006.645 –

ITAB-sagen – TfS 2006.36 H

TfS 2003.932Ø Margrethe Skov

SKM 2008.300.BR, TfS 2006.1063Ø og 905

SKM 2011.80.ØL – 2 skønserklæringer om

samme spørgsmål

I SKM 2011.783.ØLR ej lægge skønserklæring

til grund, der var baseret på oplysninger, der

ikke kunne dokumenteres.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Landsskatteretten følger som altovervejende

hovedregel resultatet af syn og skøn

Syn og skønnet støtter som altovervejende

hovedregel skatteyder

Som skatteyders repræsentant meget vigtigt

værktøj - med fuld omkostningsgodtgørelse


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Typer af sager, hvor syn og skøn kan overvejes

(1)

En kontant handelsværdi for grunden i ubebygget

stand under hensyn til beskaffenhed og beliggenhed

og til en i økonomisk henseende god

anvendelse.

Hvorvidt en foranstaltning berettiger til fradrag

som grundforbedring eller nedslag i grundværdien

grundforbedring, der berettiger til fradrag

i grundværdien.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Typer af sager, hvor syn og skøn kan overvejes

(2)

Hvorvidt noget er en grundforbedring er et juridisk

spørgsmål, mens spørgsmål om et bestemt

forhold medfører en stigning eller fald i

handelsværdien af grunden er et faktisk spørgsmål,

der kan holdes syn og skøn om, ligesom

derkanholdessynogskønomhandelsværdien

som sådan. Der kan endvidere foretages syn og

skøn med hensyn til, om den omhandlede foranstaltning

er udført


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Typer af sager, hvor syn og skøn kan overvejes

(3)

I SKM 2011.776 VL (Marcussens Bro) blev der

holdt syn og skøn om behovet for ekstrafundering

på en ejendom. I SKM 2012.351. ØL

(Odense Andelsboligforening) om, hvorvidt der

var udført forskellige jordarbejder på en ejendom.

I SKM 2012.112.VL om fordeling af et

samlet regnskabspost på anlæg af parkeringsplads

og vej.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Domstolsprøvelse af skøn

Forvaltningens skøn kun tilsidesættes, hvis det

er udøvet på et åbenbart urigtigt grundlag eller

fører til et åbenbart urigtigt resultat, jf. Poul

Bostrup i Skatte- og Afgiftsproces Jurist- og

Økonomforbundets forlag 2010 side 284.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Adgang til at afholde syn og skøn og

betydningen af ikke at gøre det (1)

I administrative skattesager ved skatteanke-


nævn og Landsskatteretten foretages ofte syn

og skøn og - retsstillingen er, at man i vidt omfang

følger resultatet af syn og skøn.

Sager om vurderingsloven er undtaget fra reglerne

om syn og skøn, medens sagen verserer

ved Landsskatteretten og skatteankenævnet,

jf. skatteforvaltningslovens § 47.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Adgang til at afholde syn og skøn og

betydningen af ikke at gøre det (2)

Dette er begrundet med en antagelse om, at

der i vurderingsorganisationen er tilstrækkelig

teknisk-faglig viden jf. bemærkningerne til L 6

89/90.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Adgang til at afholde syn og skøn og

betydningen af ikke at gøre det (3)

Der er i et eller andet omfang en praksis

eller i det mindste en tendens til, at en

bestemt foranstaltning anerkendes som

grundforbedring og der skal ske fradrag i

grundværdien alene ud fra omkostningerne

ved foranstaltningen og uden, at det er

påvist, at der er tale om en værdiforbedrende

effekt, ligesom tilfældet er for

så vidt angår nedslag i grundværdien.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Adgang til at afholde syn og skøn og

betydningen af ikke at gøre det (4)

I SKM 2012.611 ØLR forelå der således en

lang række kendelser af et sådant indhold uden,

at det dog herved var lykkedes at påvise

tilstedeværelsen af en praksis.

Landsskatteretten kan ikke opfordre til at syn

og skøn afholdes for at undersøge om der er

den påståede sammenhæng mellem foranstaltningen

og markedsværdien.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Adgang til at afholde syn og skøn og

betydningen af ikke at gøre det (5)

Domstolene kan derimod i sine præmisser henvise

til et manglende syn og skøn i præmisserne.

Bro):

Se SKM 2011. 776.VLR (Marcussens

”Herefter og da der ikke er tilvejebragt syn og

skøn vedrørende grundens handelspris eller

tilvejebragt handelspriser for sammenlignelige

grunde, har andelsboligforeningen ikke

godtgjort, at der er grundlag for at tilsidesætte

Landsskatterettens skøn.”


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Adgang til at afholde syn og skøn og

betydningen af ikke at gøre det (6)

I SKM 2012.351 Ø udtalte landsretten:

”For så vidt angår sagens realitet er der ikke for

landsretten fremlagt nogen dokumentation eller

indikation for, at de i sagen omhandlede jordarbejder,

som udført i forbindelse med byggeriet

på grunden, har medført i stigning af værdien af

grunden i ubebygget stand.”


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Adgang til at afholde syn og skøn og

betydningen af ikke at gøre det (7)

Begge de omhandlede sager er indbragt for

Højesteret, hvor der er begæret syn og skøn

om værdien af ejendommen med og under de

omhandlede arbejder.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Adgang til at afholde syn og skøn og

betydningen af ikke at gøre det (8)

I den principielle retssag om grundforbedringer

SKM 2009.323.VL blev noget om et

manglende syn og skøn ikke gjort gældende af

ministeriet og landsretten henviste heller ikke

hertil. Dette var heller ikke tilfældet i SKM

2011.790 ØL, hvor der blev givet fradrag for

anlæg af stianlæg og i SKM 2012.553ØL hvor

der blev ligesom i SKM 2009.323. VL givet

fradrag for tilslutningsbidrag til fjernvarme.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Adgang til at afholde syn og skøn og

betydningen af ikke at gøre det (9)

Fremtiden


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Betydningen af syn og skøn (1)

Skønnet er udøvet på et særligt kvalificeret

grundlag af vurderingsmyndighederne

Domstolene er mest bundet af syn og skøn på

teknisk komplicerede områder, hvor retten ikke

har noget selvstændig holdning til spørgsmålet.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Betydningen af syn og skøn (2)

Domstolene har således en selvstændig opfattelse

af spørgsmål om markedsværdien ved

salg af fast ejendom og ved udlejning heraf.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Betydningen af syn og skøn (3)

TfS 2000.183 H – betydningen af faktiske handler –

præmisser:

”Vurderingen (fra syn og skønsmanden) har ikke støtte i

gennemførte handler på almindelige vilkår på Avedøre Holme

eller i konkrete oplysninger om salgsudbud og kan derfor ikke

være afgørende.” LSR – 400 kr. pr m2 - Skønsmanden 200 kr.

pr. m2

SKM 2011.515.BR – LSR 124 mio. kr. Skønsmand 105 mio. kr.

Ej vægt på skønsmand – ej kendeskab til salgspriser af

sammenlignelige ejendomme – værdiansættelse behæftet med

bet. usikkerhed

TfS 1997.416 VL – værdiansættelse vanskelig – fejlmargin 40

%


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Betydningen af syn og skøn (4)

TfS 2006.733 VL

”Skønserklæringerne er baseret på indhentelse af en lang række

oplysninger om blandt andet konkrete handler i Sønderborg og

andre byer i området og på skønsmændenes egne erfaringer.

Skatteministeriet har trods opfordring hertil undladt at stille

supplerende spørgsmål til nogen af de oplysninger, der indgår i

grundlaget for skønsmændenes besvarelse , og det kan ikke

lægges til grund, at skønserklæringerne hviler på et forkert eller

ufyldestgørende grundlag . Der er endvidere en sådan usikkerhed

om den rigtige opgørelse af grundværdien af de ejendomme, som

Skatteministeriet har henvist til, at disse ikke kan tillægges

bevismæssig betydning.”


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Betydningen af syn og skøn (5)

Herefter lagde landsretten efter skønsrapporterne

til grund, at der for en række af vurderingsmyndighedernes

ansættelse var en sådan forskel mellem

denne ansættelse og grundenes værdi opgjort

efter vurderingsloven §§ 13 og 16, at ansættelsen

lå udenfor rammerne af det skøn, der tilkommer

myndighederne.


ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

Andre retssager om ejendomsvurdering, hvor

der har været syn og skøn

TfS 2004.69 ØL (Fritz Hansen A/S)

TfS 2004.561 H (Forskningscenteret ved

Hørsholm) og

TfS 2005, 125 H

TfS 1998.303

More magazines by this user
Similar magazines