IKT og nye læringsformer - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

IKT og nye læringsformer - Det Digitale Nordjylland

IKT og nye læringsformer – samt introduktion til workshops

E-learning Lab : www.ell.auc.dk,

Master i IKT og Læring:

www.hum.auc.dk/mil

Doctoral School on Human Centered

Informatics: www.hci.hum.auc.dk

E-learning og kortuddannede? d. 8.april 2003

Lone Dirckinck-Holmfeld

Institut for Kommunikation

Aalborg Universitet

lone@hum.auc.dk

www.hum.auc.dk/ansatte/ldh


Program

Det lærende samfund – udfordringer til

kompetenceudviklingen

Læringsteori

Generationer inden for E-learning

IKT og virtuelle læremiljøer

Intro til workshops

Lone Dirckinck-Holmfeld


Hvorfor IKT og læring?

”Den Lærende Økonomi”(Lundvall)

Fra industrisamfund – til lærende samfund

Acceleration af teknisk, social, kulturel og

økonomisk omstilling

IKT en særlig rolle

•Udvikling af nye kompetencer

IKT en særlig kulturteknik

Udvikling af nye læringsformer

Lone Dirckinck-Holmfeld


IKT som kulturteknik

”It is not unimportant who had earlier access,

and to what (at the Internet), because, unlike

Television, Internet consumers are also its

producers, by providing content, and shaping

the web. Thus the vastly unequal arrival time

of societies into the Internet constellation will

have lasting consequences on the future

pattern of the world’s communication and

culture” (Manual Castells 2000, 2. edition p.

382)

Lone Dirckinck-Holmfeld


Instruktion Vs. læring

Instruktion

Transmission -

dekontekstualiseret

Individualiseret

Curriculum styret

Extern motivation

(test)

Programmeret

Lone Dirckinck-Holmfeld

Problemformulering

Gøre erfaring -

kontekstualiseret

Kollaborativ

Deltagerstyret

Indre motivering

(self directed)

Konstruktivisme


Læringsteori


Læring

som instruktion

Dekontekstualisering

Subjekt-objekt forhold

Påfyldningspædagogik

Lone Dirckinck-Holmfeld


Social

konstruktivisme

Konstruktion

Samarbejde

Dialog

Refleksion

Forhandling

”Stilladsbygning”


Læring

i praksisfællesskaber

Deltagelse

Fælles projekt

Gensidigt engagement

Fælles repertoire

Meningsskabelse

Tavs viden

– eksplicit viden

Ikke-intenderede læreprocesser


Teknologiforståelse


Teknologiforståelse

“Praxis is continously undergoing change of various proportions

(...) our instruments of work play a dialectical role in this, on the

one hand, how change of instruments changes praxis; on the

other, how changes in praxis reshape the instruments”

(Engeström, in Bødker, 1994 p. 2)

Dialektik – teknologi ændrer og udvikler

praksis, men praksis svarer tilbage, tager

teknologien i brug, tilpasser den og genskaber

den i brug.

Tendens til ”paradigmatisk” design og

anvendelsesformer

Lone Dirckinck-Holmfeld


Dialektisk

udviklingsproces

Udviklingsmetode

Sociale praksisformer

Undervisningssituation

IT- system


IKT som katalysator for

udvikling

Kompetence udvikling

Teknologi

Integration

Pædagogik Organisation

Fag

Lone Dirckinck-Holmfeld

Målgruppen


E-learning generationer


E-learning generationer

Årti

60’erne

70’erne

80’erne

90’erne

00’erne

Type

Computer-based

training

Intelligente

træningssystemer

Mikroverdner/

værktøj

Computer supported

collaborative learning

Virtuelle læremiljøer

Lone Dirckinck-Holmfeld

Teknologiforståelse

automat

automat

Legetøj,

konstruktion, medie

Kommunikations- og

samarbejdsredskab

Multimodal

infrastruktur –

fleksibel deltagelse


Computer Based Training

(60’erne – 70’erne (AI))

Instruktion, f.eks. arbejdsinstruktion, recertificering

eller PC - kørekort

Tilegnelsesformen fragmenteret og individuel. Fokus

på procedural og sekventiel viden - standardiseret

Behavioristiske teorier om læring

Computeren som ”tålmodig” automat

Hver deltager sin ”lærer”

Eget tempo, repetition, ”Just-in-time”, ”on-the

job”.

Evaluering – ”multiple choice” – kontrol af standard

Lone Dirckinck-Holmfeld


Mikroverdener – 80’erne

”Discovery learning” og eksperimenterende

(simulering).

Institutionel læring

Fokus på eksperimenter og konstruktion af

forståelse, sammenhænge.

Konstruktivistiske teorier om læring (Bruner,

Piaget, Pappert)

Computeren som værktøj og legetøj (lego)

Evaluering gennem produktion

Lone Dirckinck-Holmfeld


Computer Supported Collaborative

Learning (90’ties) – i klasserummet

”peer-learning”: computeren som organiserende

artefakt (simuleringer) (eksperimentel settings).

Institutionel læring

Socio constructivist/socio-cultural/Shared cognition

teorier om læring (Neo Piaget, Vygotsky)

”Zonen for nærmeste udvikling”

Computeren som medium og værktøj

Evaluering: tilegnelse af fagtermer, forståelse for

sammenhænge og gensidige konstruktioner

Lone Dirckinck-Holmfeld


Computer Supported Collaborative

Learning (Fjernundervisning) 90’erne

Tekstbaserede kommunikationsværktøjer (computer

konferencer): gruppekommunikation

Fleksible tilrettelæggelsesformer og projektarbejde

Institutionel læring (arbejdspladslæring)

Erfaringspædagogik

Evaluering: Fælles projektrapport

Vanskelighed: Genuint kollaborativt samarbejde –

fordrer koordinationsarbejde og værktøjer til at støtte

samarbejde

Lone Dirckinck-Holmfeld


CSCL - Virtuelle læremiljøer

(00’erne)

Praksisfællesskaber (projektarbejde og

netværkslæring) uafhængigt af tid og sted.

Læringsmiljøet som åbent og dynamisk – samspil

mellem det fysiske og det virtuelle.

Kvaliteten afhænger af deltagernes engagement og

et befordrende design.)

Arbejdspladsrelateret, fleksibel læring (teori – praksis)

Regionale, nationale og internationale virtuelle

læringsmiljøer

Teorier om uformelle læreprocesser, samt sociale og

erfaringsbaserede teorier om læring

(erfaringspædagogik, neo Piaget, Vygotsky,

Engestrøm, Wenger)

Lone Dirckinck-Holmfeld


CSCL - Virtuelle læremiljøer

(00’erne) (2 ud af 2)

Principper for læring:

Fælles projekt, delt repertoire, gensidigt engagement

Deltagelse: meningsforhandling og fastholdelse (reifikation)

teori, empiri, analyse og eksperimenter

transparente læringsmiljøer (perifer – fuldgyldig deltagelse)

Gensidigt ansvar for personlige læreprocesser (etisk )

IKT som multimedial infrastruktur: Informations-,

produktions-, kommunikations og

samarbejdsværktøjer – synkrone såvel som

asynkrone

Evaluering: metarefleksion, deltagelse, fælles projekt,

design…

Lone Dirckinck-Holmfeld


Didaktisk

design

Problemorientering

Deltagerstyring

Tværfaglighed

Aktions læring

Gensidigt

engagement

Fælles meningskonstruktion

Transparens

Virtuelt og fysisk

læremiljø


Workshop I:

Anvendelse af multimedieteknikker i dokumentationsog

læreprocesser for voksne med læseproblemer

Læring med forståelse

http://www.ellf.dk/

”At opkvalificere voksne med læseproblemer i brug af ny teknologi. At

etablere et fleksibelt fjernundervisningstilbud til voksne med

læseproblemer i Nordjylland. At udvikle og afprøve pædagogiske

metoder med det formål at motivere og fastholde deltagerne i livslang

læring” (DDN projektdatabase).

Livslang Læring

http://www.projekt-3l.dk/

Projektet tager udgangspunkt i en relevant erhvervssituation, Hvor et

glidende generationsskifte skal sikre, at den erfaring og viden om

procesforløb som er opbygget hos ældre medarbejdere, dokumenteres

ved de ældres egenindsats, blandt andet ved udbygning af multi-medie

teknik.

Lone Dirckinck-Holmfeld


Workshop II:

E-læring og fleksible undervisningsformer

i efter- og videreuddannelse

Nye læringsformer og IT-baseret undervisning

(Erhvervsskolerne i Års)

”Udvikling af undervisning, som muliggør deltagelse for kursister

i tidsperioder, der passer ind i deres firmas rytme. Denne

undervisning bygger på: 1) En visitering, dvs. afdækning af

allerede tilegnet viden. 2) Fjernundervisning indenfor emner,

der kan tilegnes hjemme / på eget værksted. 3)

Tilstedeværelses-undervisning på skolen, hvor praktisk brug af

værksteder og konsulent bistand kræves” (DDN’s

projektkatalog)

Nye læringsformer og IT-baseret undervisning (EUC Nord)

http://www.fjernuv.net/default.asp (kræver password)

Lone Dirckinck-Holmfeld

More magazines by this user
Similar magazines