Grævlingehulens ABC – pjece - Børnehaven Filuren

bornehavengfk.dk

Grævlingehulens ABC – pjece - Børnehaven Filuren

Grævlingehulens

ABC pjece


Indholdsfortegnelse:

Aflevering og afhentning………………………..…

Blå futter………………………………………………………..

Den daglige information til forældrene……………

Forældrebestyrelsen………………………………..

Forældremøder……………………………………..

Forældresamarbejdet generelt……………………...

Forældresamtaler………………………….……….

Foto og billeder…………………………………….

Fødselsdage………………………………………...

Garderober………………………………………….

Grupperne………………………………………….

Indkøring af nye børn………………………………

Ledelse……………………………………………..

Legetøj……………………………………………...

Læreplaner……………………………………………

Mad, kostpolitik m.v. ………………………………

Middagssøvn………………………………………………

Normering…………………………………………………

Nyhedsbreve/månedsplan..…………………………

Overgang fra vuggestue til børnehave….....…….…

Personale………………………………….………..

Pædagogik…..…………………………….………..

Renlighed og hygiejne…………………………

Sikkerhed…………………………………………...

Stamkort……………………………………………

Sygdom og medicin………………………………….

Traditioner…………………………………………

Ture………………………………………………...

Tøj………………………………………………….

Åbningstider. …………………………………….


Aflevering og afhentning………………………..…

Vi ønsker at afleveringen skal foregå på en sådan måde at barn, forældre og personale er

trygge og positive da dette er betydningsfuldt for at alle kan få en god dag.

Det er derfor altid en god ide at drøfte afleveringssituationen med personalet ikke kun når

jeres barn starter i institutionen, men også senere. På den måde kan begge parter få talt om

forventningerne til hinanden i situationen. Det kan være svært at aflevere sit barn, men

personalet hjælper gerne og jo klarere forventningerne er, jo bedre bliver situationen for

alle.

Personalet går som regel ikke ind og tager over fra forældrene, før forældrene markerer, at

nu er man klar til at aflevere. På samme måde prøver personalet at markere, at man er klar til

at tage imod barnet, når forældrene er klar. Hvis enten forældre eller personale synes, at

afleveringen ikke fungerer optimalt, er det meget vigtigt hurtigt at få talt om det, så barnet

får den bedst mulige start på dagen.

Når I kommer om morgenen, hilses der, og det er vigtigt at en voksen ved, at nu er barnet

kommet i vuggestuen vil dette ske helt naturligt, da vuggestuebørn oftest afleveres i

armene på en voksen, men for de større børnehavebørn er det ikke nødvendigvis noget, som

er en selvfølge. Det er vigtigt at fortælle personalet, hvis der er noget de bør vide om

barnet, der kan få betydning for barnets dag i institutionen. F.eks. hvis barnet har sovet

dårligt eller har haft en ubehagelig oplevelse.

Endvidere skal barnet krydses ind med et halvt kryds / på afkrydsningslisten, på pulten i

garderoben. På listen skal man også skrive, hvem der henter og meget gerne ca. hvornår.

Hvis barnet skal hentes af en anden end forældrene eller den, som i øvrigt plejer at hente

barnet, skal det anføres på listen.

Grævlingehulens stamkort, som I har udfyldt er der felter med diverse tilladelser,

herunder også hvem der må hente. Hvis der ikke er givet besked eller tilladelse bliver barnet

ikke udleveret, uanset om institutionens personale i øvrigt kender den, der kommer for at

hente. Vi vil derimod forsøge at kontakte jer pr. telefon i en sådan situation.

Husk altid at sige farvel til jeres barn før I går.

Hvis jeres barn ønsker at vinke med en voksen bruges nærmeste ledige voksen.

Ved afhentning er det meget vigtigt at få sagt farvel til en af de voksne. Og huske at strege

barnet på afkrydsningslisten ved at sætte resten af krydset \ .

Ved afhentning bedes I også hjælpe jeres barn med at rydde den aktivitet op som barnet er

i gang med. I bedes også rydde op i barnets garderobe og rydde gulvet under garderoben for

barnets ting, sådan at rengøringen kan komme til.

HUSK hverdag at læse informationstavlerne og for evt. glemt tøj.


HUSK at stoppe bilens motor når du afleverer og henter dit barn… Af hensyn til miljøet og

luften i vuggestuens krybberum, som har åbning ud mod P pladsen.

Blå futter…….

I bedes enten tage jeres fodtøj af eller anvende blå futter, når i kommer ind i

Grævlingehulen med vådt og snavset fodtøj. Futterne ligger lige indenfor døren. Futterne

skal anvendes for at begrænse sand og snavs inden døre. Smid gerne de futter med huller i

ud… I vuggestuen kravler børnene rundt på gulvet, hvorfor vi gerne ser, at I altid tager

skoene af….

Den daglige information til forældrene…………

Information til jer forældre er vigtige for, at vi kan have et godt udgangspunkt for, at

samarbejde om Jeres barn. I garderoberne hænger der informationstavler for hver gruppe

med oplysninger om dagens aktiviteter, og evt. hvad der er af aktiviteter de kommende dage.

Det er også her, der vil være forskellige opslag. Ved indgangsdøren hænger der en

fællestavle, som indeholder information, som er vigtig for såvel forældre i vuggestuen som i

børnehaven. På fællestavlen vil det også være muligt at give beskeder fra en forælder til

andre forældre. Der vil også af og til hænge tilbud fra biblioteket, teater og andre udbydere

af aktiviteter.

Det er jer som forældres ansvar at holde jer ajour med disse informationer.

Forældrebestyrelsen……………………………….

Vi har fælles forældrebestyrelse med Filuren og Klintholm pga. ledelsesfællesskab. Dette

betyder, at der på den årlige generalforsamling/årsmøde vælges repræsentanter af og

blandt forældre i alle tre institutioner til en fælles bestyrelse.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 års perioder. I bestyrelsen sidder udover forældre

også repræsentanter fra personalet og ledelse.

Alle forældre kan til en hver tid komme med spørgsmål og emner, som ønskes drøftet i

bestyrelsen.

Forældremøder……………………………………..

Det tilstræbes i Grævlingehulen, at der ud over det årlige møde med valg til

forældrebestyrelsen, afholdes et forældremøde mere, hvor der vil være forskellige temaer

på dagsordnen.

Dette forældremøde kan enten være fælles for hele huset eller det kan være i grupperne -

eller en kombination af fælles- og gruppemøde. Hvis forældregruppen har lyst og tager

initiativ til det, kan der også arrangeres foredragsaftener, hvor der kommer en

foredragsholder udefra og fortæller om et aktuelt emne.


Forældresamarbejdet generelt…...

For at få et godt samarbejde mellem barn, forældre og personale er det vigtigt, at vi voksne

samarbejder om barnets hverdag, trivsel og udvikling. Det gør vi via den daglig kontakt,

forældresamtaler, forældremøder og, dels via diverse informationer som kommer i

nyhedsbreve, på tavlerne m.m.

Åbenhed og ærlighed er nøgleord for et godt samarbejde.

Vi vil også gerne at I som forældre er engagerede i jeres barns institution. Dette kan I være

på flere måder eksempelvis ved at deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter i huset

og ved at være med til at skabe en god stemning i huset, når I aflevere og afhenter.

Stressede voksne, som suser ind og ud af huset, kan godt skabe uro. Så sluk mobilen og giv

jer tid til at have dette øjeblik med jeres barn og nyd at opleve jeres barn i institutionen

sammen med vennerne. Vi har også til tider brug for jer forældre til at give en hånd med til

forskellige praktiske gøremål. Her vil vi opfordre jer til at melde jer. Dette er også en god

måde at lære Grævlingehulen at kende.

Forældreråd………

I Grævlingehulen har vi et forældreråd, som arrangerer forældrekaffe, arbejdsdag,

sommerfest m.m. sammen med personalegruppen. Forældrerådet er meget aktive og har

mange gode ideer til at styrke det sociale og fælles liv i Grævlingehulen.

Forældresamtaler………………………….……….

I Grævlingehulen tilbyder vi samtaler i forbindelse med opstart både i vuggestue og

børnehave. Denne samtale er ganske kort og uformel og vil ofte foregå i forbindelse med

første dag eller første besøg. Kontaktpædagog og forældre sætter sig i rummet hvor barnet

leger og forældrene fortæller om deres barn og kontaktpædagogen informerer om det at gå

i Grævlingehulen.

3-6 måneder efter opstart i Grævlingehulen tilbyder vi efter behov en forældresamtale. I vil

blive indkaldt til en snak om jeres barn, der er afsat ca. 25 minutter pr. barn.

Når et vuggestue barn er ca. 2½ år gammel tilbydes I som forældre en samtale, hvor der vil

blive snakket om børnehaveparathed.

Ved overgang til skole tilbydes der samtaler forud for overgangen.

Ud over disse samtaler vil det altid være muligt at bede om en samtale og dette gælder

begge veje.

Som I kan læse under forældresamarbejde generelt, mener vi at det er betydningsfuldt, at

vi har et godt samarbejde omkring jeres barn.

Foto og billeder…………………………………….


Vi tager ofte billeder i Grævlingehulen. De fleste af disse billeder vil kunne ses på skærme i

vuggestue og børnehave, hvor de vil køre som et diasshow. Andre billeder bliver hængt op på

plancher og brugt som dokumentation for, hvad der sker i Grævlingehulen. Noget af denne

dokumentation er også en del af vores arbejde med læreplaner (se under Læreplaner).Fotos

lægges også på vores hjemmeside, hvorfra det er muligt at downloade dem.

Fødselsdage………………………………………...

Fødselsdage fejres i Grævlingehulen. En fødselsdag starter allerede om morgene, der sættes

flag op udenfor. Når jeres barn har fødselsdag og I ønsker at det fejres i Grævlingehulen

aftales dag og tidspunkt med en af de voksne fra gruppen og I får vores fødselsdagspjece

udleveret i denne kan i læse om, hvordan vi fejrer fødselsdage i Grævlingehulen

Vi vil gerne være med til at gøre noget særligt ud af dagen, sådan at ingen er i tvivl om at

det er en fest dag. Barnet vil også blive fejret med sang og en lille gave.

I er som forældre velkomne til at deltage i fødselsdagsfesten.. Ønsker I at medbringe noget

til fødselsdagen aftales dette med personalet. Med baggrund i vores kostpolitik skal det

medbragte være sundt. Vores bud på en fødselsdagsmenu er eksempelvis boller, frugt, og

andet sundt. Fantasi, kreativitet og sundhed kan godt forenes til en dejlig fødselsdag. Se

evt. inspiration her:www.frugtfest.dk www.farmorogborn.dk www.madogsundhed.dk www.madklassen.dk www.altomkost.dk og

der findes meget mere inspiration på nettet.

Garderober………………………………………….

Hvert barn har sin egen garderobe med navn på og billede på kassen med skiftetøj.

Her skal barnets overtøj, skiftetøj, hjemmesko, evt. bleer mv. være. Det er også her barnet

i løbet af dagen lægger de "produktioner", som barnet gerne vil have med hjem. Hvis der er

beskeder fra institutionen, sedler eller lignende, vil disse også blive lagt i garderoben.

Af sikkerhedsmæssige årsager må plasticposer ikke forefindes i garderoberne. Brug i stedet

for rygsække, tasker eller stofposer. Tænk over størrelsen heraf de skal kunne være i

barnets eget rum.

Det er jer som forældre, der har det overordnede ansvar for orden og indhold i barnets

garderobe. Vi hjælper naturligvis barnet i dagens løb med at finde tøj og holde bare lidt styr

på tøjet, det er jer som forældre, der gerne sammen med barnet rydder op i barnets

garderobe og rydder gulvet under garderoben ved afhentning, sådan at rengøringen kan

komme til. Det tøj barnet skal bruge i løbet af dagen, eksempelvis huer og vanter anbringes

sådan at barnet har mulighed for selv at finde og nå det.

Husk navn på alt i jeres barns garderobe, det gør det nemmere for både jeres barn og

personale.

Om fredagen tømmes garderoben helt, hvis den ønskes rengjort.


Grupperne………………………………………….

Børnene er inddelt i fire grupper. Skovmusene og Markmusene som er vuggestuebørnenes

grupper og Rævene og Grævlingerne, som er børnehavebørnenes grupper. På afkrydsnings

sedlerne på pulten er børnene skrevet op gruppevis her kan I få et overblik over jeres barns

gruppe. Personalet er fordelt i de fire grupper.

Musene har deres egne lokaler i Grævlingehulens vuggestuedel, men de åbner og lukker

sammen med børnehaven. Der foregår dog fælles aktiviteter og arrangementer mellem

vuggestuen og børnehaven gennem året.

Rævene og Grævlingerne bor i hvert deres lokale, men er fælles om mange aktiviteter. Ved

samling, spisning, afholdelse af fødselsdage og andet foregår det i gruppen, sådan at det

bliver en overskuelig flok at være sammen med for både børn og voksne. Børnene er selv

meget bevidste om hvilken gruppe de tilhører, men de leger også meget på tværs med børn

fra den anden gruppe.

Indkøring af nye børn………………………………

Det er naturligvis vigtigt for barnet, at overgangen fra hjemmet, dagplejen eller

institutionen ikke skal blive for voldsom. Vi bestræber os derfor altid på i samarbejde med

forældrene at give barnet en god start.

I må meget gerne komme og besøge os, før barnet skal starte. Det bedste er, hvis I ringer

og laver en aftale herom, så personalet har tid til jer og barnet, når I kommer.

Tal med gruppens personale om, hvordan indkøringen skal foregå, og få drøftet jeres fælles

forventninger til indkøringen igennem, inden I starter.

Det er meget forskelligt fra barn til barn, hvad den bedste indkøring er. Derfor er I som

forældre meget vigtige i indkøringen. Da det er jer, der kender jeres barn.

For nogle vil en indkøring foregå sådan, at en forælder bliver sammen med barnet i de første

par dage, som ikke skal være alt for lange. Derefter aftaler man med personalet i gruppen,

hvornår man lidt efter lidt kan begynde at gå fra barnet og samtidig gøre dagene gradvist

længere. En indkøring tager typisk 1 til 2 uger.

Andre børn er klar til at være alene i institutionen fra den første dag, men her er det meget

vigtigt at det er en kort dag og at personalet hurtigt kan få fat i jer.

Nogle børn reagerer først efter en tid på det at være startet i en ny institution.

Er dette tilfældet kan der komme en sen reaktion fra barnet, hvilket er helt ok. Perioden vil

ofte være kort, men kræver at vi i fællesskab skal hjælpe barnet igennem.

Så vidt det overhovedet er muligt, vil barnet blive tilknyttet en bestemt voksen i den første

tid.


Ledelse……………………………………………..

Grævlingehulen er med i et ledelsesfællesskab, som er bygget op på den måde at der i

Grævlingehulen er ansat en dagligleder, som varetager den daglige og pædagogiske drift af

Grævlingehulen. Den dagligeleder er i ledelsesteam med områdeleder og dagligleder fra

henholdsvis Filuren og Klintholm.

Legetøj……………………………………………...

Børnene må ikke til daglig have legetøj med hjemmefra, men hver fredag er der legetøjsdag i

børnehaven. Denne dag må børnene medbringe eget legetøj. Personalet henstiller til, at der

ikke medbringes legetøj, som larmer. Desuden skal I som forældre være opmærksomme på,

at personalet ikke kan påtage sig at holde øje med det medbragte legetøj. Desuden kan

personalet heller ikke ved afhentning af jeres barn være behjælpelig med at lede efter det

medbragte legetøj. Medbragt legetøj er således eget ansvar. Tænk derfor over hvad I som

forældre tillader at lade jeres barn medbringe i Grævlingehulen. Hvis I skriver barnets navn

på legetøjet, er der større chance for, at forsvundet legetøj dukker op igen.

Men der er dog undtagelser… sovedyr, trygheds ting kan få lov til at ”gå” i institutionen

sammen med barnet, hvis det skaber tryghed for jeres barn.

Læreplaner………………………………………………..

Vores arbejde i Grævlingehulen er præget af de læreplaner som pr. 1/8 2004 blev lovpligtige

for institutioner at arbejde med. Vi har sat mål for den læring, som vi ønsker børnene skal

have i Grævlingehulen med udgangspunkt i de seks temaer, som regeringen har besluttet at

der skal arbejdes med.

Alsidigpersonlig udvikling

Social kompetencer

Sproglig udvikling

Krop og bevægelse

Naturen og naturfænomen

Kulturelleudtryksformer

Udover disse temaer skal læreplanene også rumme tanker og planer for, hvordan børn med

særlige behov tilgodeses. Derudover skal vi dokumentere, at der finder læring sted. I vil

blive orienteret med jævne mellemrum om arbejdet med læreplanerne. Blandet andet via

opslag og på hjemmesiden.

Mad, kostpolitik m.v. ………………………………

I Grævlingehulen må børnene spise medbragt morgenmad frem til kl. 07.30.

Den medbragte morgenmad skal være i tråd med vores kostpolitik og den skal være

medbragt i en sådan form, at barnet selv kan håndtere den. I som forældre skal selv

medbringe den mad, jeres barn har brug for til at have energi og humør til en god dag i

Grævlingehulen. Det betyder at jeres barn har brug for mad til følgende måltider:


Frokost: En madpakke, som indeholder mad til dagens frokost og evt. en ekstra mad,

bolle eller lignende, som kan spises om formiddagen.

Eftermiddagsmad i børnehaven: frugtpose med et sundt indhold, som giver energi til

eftermiddagens aktiviteter. Gerne frugt/grønt og groft brød.

Eftermiddagsmad i vuggestuen: I skal medbringe en madpakke til eftermiddagsmaden.

Vi har den holdning i Grævlingehulen at vi vil tage ansvar for at begrænse børns indtag af

sukker. Der er i dag rigtig meget ”skjult” sukker i vores daglige kost og der er efterhånden

en ret stor viden om hvad sukker gør ved børns kroppe i form af fare for overvægt,

hyperaktivitet, tandskader m.m. Derfor opfordrer vi også jer som forældre til at udgå

sukkerholdige madvarer i børnenes medbragte mad.

Der findes på internettet megen god inspiration til lækre og sunde madpakker.

Vi vil af og til have dage, hvor vi som aktivitet laver mad med børnene i form af maddage,

Smørselv dag eller bålmad. Disse dage vil I blive informeret om.

Middagssøvn…………………………………………….

Vuggestuebørn har et helt naturligt behov for at sove i løbet af dagen. Derfor sover de 1 til

2 gange i dagens løb. Hvordan jeres barns soverytme er eller ønskes at være, aftales med

personalet i vuggestuen. De fleste vuggestuebørn sover i Grævlingehulens krybber udendørs,

men nogle af de ældste sover på madrasser indendørs.

Børnehavebørn tilbydes ikke middagssøvn, som et fast dagligt tilbud, men hvis vi vurderer, at

et barn er meget træt og har behov for at sove tilbyder vi barnet en lur. Vi har fravalgt

middagssøvnen som et fast tilbud, fordi det kræver mange personaleressourcer, og fordi

børn oftest i børnehavealderen kan undvære middagssøvnen. Mange børn oplever også, at de

går glip af noget sjovt, hvis de skal sove i middagsstunden. Vi har desuden erfaret, at det

rigtig mange gange endte i fis og ballade, når vi havde en gruppe børnehavebørn, som skulle

sove.

Snak med personalet i jeres barns gruppe om det med at sove eller ikke sove.

Normering…………………………………………………………………

Vuggestuen er normeret til 24 børn og børnehaven til 58. Der vil i perioder over året være

udsving i antallet af børn da det afhænger af børnetallet i Favrskov Kommune.

Vores budget er fastsat efter princippet pengene-følger-barnet.

Nyhedsbrev..…………………………

Nyhedsbreve udgives ca. hver anden måneden og der vil i disse være mange oplysninger til jer

forældre fra dagligdagen i Grævlingehulen. Der vil også være oplysninger om kommende

aktiviteter og arrangementer, som det er vigtigt at I husker.


I er som forældre velkomne til at komme med bidrag til indlæg i Nyhedsbrevet.

Nyhedsbreve udgives på hjemmesiden.

Overgang fra vuggestue til børnehave….....…….…

Et barn som går i vuggestuen er pr. automatik sikret en plads i børnehaven. Så når barnet er

tæt på 3 år, snakker vuggestuens personale med jer forældre om, hvornår jeres barn skal

flyttes over i børnehaven. Tanken er at det gerne skulle være nemt for barnet at flytte over

i børnehaven, da barnet kender både børn og voksne på forhånd. De ældste børn i vuggestuen

deltager ofte i aktiviteter og andet sammen med børnehaven, hvilket er med til at gøre

overgangen tryg. I som forældre har via nyhedsbrev og anden information mulighed for at få

kendskab til livet i børnehaven før overgangen, sådan at I har viden om, hvad der sker i

børnehaven.

Vi har erfaret at nogle forældre bliver overrasket over den forskel, der er på antallet af

voksne i vuggestue og børnehave. Det er et faktum at der i vuggestuen er halvt så mange

børn pr. voksne som der er i børnehaven.

Personale………………………………….………..

Personalegruppen i Grævlingehulen er sammensat af uddannede pædagoger og uuddannede

medhjælpere. Vi har en fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere der efter

aftale med Favrskov Kommune og de faglige organisationer hedder, at der skal være 70 %

pædagoger og 30 % medhjælpere.

Vi har til hensigt at have en stabil og harmonisk personalegruppe, hvor vi prøver at køre med

så få løse vikarer som muligt, men sygdom, ferie, kurser og ”tilfælde” af lykkelige

omstændigheder, gør at vi af og til må tilkalde vikarer udefra.

På billedtavlen ved indgangsdøren er der sat billeder op af det faste personale og vikarer,

som er tilknyttet huset i længere perioder.

Ud over vores faste personale og vikarer vil I også løbende møde andre nye ansigter, f.eks.

pædagogstuderende, støttepædagoger, erhvervspraktikanter og jobaktiveringspersoner.

Rengøringen varetages af ISS, som Favrskov Kommune har indgået aftale med. Rengøringen

finder sted uden for institutionens åbningstid.

Vi har en ”havedame” som passer vores legepladsområde og blomsterbede m.m.

Pædagogik…..…………………………….………..

Vores pædagogiske holdninger tager afsæt i nærhed, omsorg, anerkendelse, udvikling og

fællesskab. Personale, børn og forældre skal være fælles om, at gøre institutionen til et

sted, hvor alle er glade for at komme. Udelivet og naturen er en vigtig del af vores


pædagogiske grundlag. Det er ensbetydende med frisk luft, plads til leg, ro, udfordringer og

brug af alle sanser.

Vi vil skabe rum for læring for børnene både i samspil og nærhed med de voksne, men også i

børnenes egne initiativer til leg og aktivitet vores rolle som voksne er at være gode

rollemodeller for børnene. Vores rammer skal være med til at give og inddrage børnene i en

nærværende hverdag. En hverdag, hvor vi giver tid og rum til børnene, i forhold til at lytte,

se og mærke, hvor børnene befinder sig og hvad de har brug for. Ifølge dagtilbudsloven skal

vi arbejde med seks temaer udstukket fra regeringen og disse temaer er derfor også en

væsentlig og naturlig del af vores pædagogiske praksis. (se afsnittet om læreplaner).

Renlighed og hygiejne…………………………

Der er udviklingsmæssigt stor forskel på hvad et børnehavebarn kan og hvad et

vuggestuebarn kan, men begge aldersgrupper vil i Grævlingehulen have fokus på, at der bliver

vasket hænder før der spises, efter toiletbesøg og når børnene kommer ind fra legepladsen.

Der vil være opmærksomhed på snotnæser og børnene vil få hjælp til at tørre disse. Rundt i

huset hænger der næsepapir, skraldespande og hånddecinfiktion, sådan at personalet kan

fjerne evt. bakterier fra hænderne efter at have tørret næse på et barn.

Blebørn skiftes på vuggestuens badeværelse, hvor der er pusleborde og hvad der ellers er

nødvendigt. Der er opslag på væggen om regler for hygiejnen følg disse hvis du skifter dit

barn i institutionen.

De børn i børnehaven, som bruger ble, bliver skiftet til middag og igen ca. kl. 16, og ellers

efter behov. Vi vil meget gerne i samarbejde med jer som forældre gøre jeres

vuggestuebarn eller børnehavebarn blefri. Det er naturligt, at et barn smider bleen omkring

alderen 2½ til 3 år. Dog er der enkelte, som er længere tid om det. De bleer, der bruges i dag

er af så god kvalitet, at barnet ikke mærker når bleen er våd. Derfor må vi voksne være

opmærksomme på, at barnet skal mærke de signaler, der er fra kroppen, når man skal på

toilettet.

Sikkerhed…………………………………………...

Hvor der er mange børn kan der nemt opstå uheld og ulykker, der er dog nogle ting, vi kan

gøre, for at forebygge disse.

Derfor må plasticposer ikke forefindes i garderoberne.

Fjern snore og snøre fra hætte og øvrigt tøj. Gælder også huer.

Legepladsen tjekkes jævnligt både af personalet, men også af en udefra kommende

legepladssikkerhedskonsulent.

Betænksomhed og opmærksomhed i indretning af institutionen.

Rengøringsmidler m.m. opbevares aflåst udenfor børns rækkevidde.

Indkøb af legetøj og kreative materialer sker med sikkerhed og sundhed for øje.

Vi er hele tiden bevidste om, at sikkerheden skal være iorden og derfor vil vi meget gerne

høre fra jer, hvis I ser eller oplever noget, der bekymre jer. Dog skal vi som voksne også

være bevidste, om at vi ikke kan fjerne alt farligt i børnenes verden og der er nogle ting som

vi må lære og vise børn, at de ikke må. Altså den opdragelsesmæssige del af børns sikkerhed.


Stamkort……………………………………………

Alle børn skal have et stamkort med personlige oplysninger liggende i Grævlingehulen. Disse

opbevares aflåst. Stamkortet får I ved opstarten og dette skal udfyldes og afleveres sådan,

at vi har det fra barnets første dag i Grævlingehulen.

Ved ændringer i de personlige oplysninger er det meget vigtigt at I som forældre sørger for

at det bliver rettet på stamkortet. Det er vigtigt, at I husker at få opdateret på stamkortet

i Grævlingehulen og ikke kun I jeres Stamoplysninger på hjemmesiden.

Sygdom og medicin………………………………….

Børnene må ikke komme i institutionen, når de er syge. Ved epidemier informerer børnehaven

omkring sygdommen. Hvis børnene bliver syge i institutionen vil vi kontakte jer, og børnene

skal hentes hurtigst muligt. Vi forventer, at I som forældre respekterer dette, da det er

måden at begrænse smitte til andre.

Medicin: Skal doseres sådan, eller skriver en sms at barnet kan få det derhjemme. Ved

kronisk sygdom, kan institutionen give medicin, men kun på baggrund af lægeunderskrevet

instruks.

Vi forventer, at I ringer og giver besked når jeres barn pga. sygdom er fraværende. . Vi

opfordrer til, at I om muligt, hvis I ringer, giver besked herom inden kl. 8, da vi herefter

ofte er i gang med forskellige aktiviteter.

Traditioner…………………………………………

Over året er der en del traditioner, såvel kulturelt og årstidsbestemte som vores egne.

Nogle traditioner giver jo lidt sig selv. Vi vil naturligvis følge de traditioner, der er i Danmark

omkring jul, fastelavn, påske m.m.. Derudover har vi med tiden opbygget egne traditioner

over året såsom sommerfest, bedsteforældredage, temauger m.m. Alle disse traditioner er

alt sammen noget I får mere viden om ved at læse i vores nyhedsbreve, opslag m.m.

Ture………………………………………………...

Både vuggestuen og børnehaven tager på ture ud af huset. Enten små ture i nærområdet eller

længere ture. Alt efter formål med turen og børnenes fysiske evne til at gå lange og korte

ture.

På turdage er der oftest afgang kl 9. Husk tøj til vejr og vind, skiftetøj, en god madpakke og

rygsæk til disse turdage. Hvornår der er turdag, kan ses i nyhedsbrevet og på tavlen.

Husk at tjekke tavlen for oplysninger både før og efter turen.

Derudover vil det ske, at vi tager af sted i mindre grupper, med forskellige mål for øje. Vi

forsøger at sikrer, at alle børn lejlighedsvis er på tur. De mindre turgrupper er dels for at

tilgodese sikkerheden, men også for at få tæt kontakt til det enkelte barn. Derfor er det

vigtigt at rygsæk og drikkedunk forefindes tilgængeligt for børnene hver dag.


Det er oftest naturen vi besøger. Dels er det billigt - men vi mener også, at børn får meget

ud af bare at kunne færdes frit uden trafik og voksne hænder. Desuden kan det at gå på

opdagelse, kravle på grene, samle kastanier og lignende være spændende nok i sig selv

samtidig med, at det tilgodeser motorikken, fantasien og behovet for frisk luft.

Turene bliver tilrettelagt både spontant og arrangeret.

Desværre har vi sjældent mulighed for at tage på ture, hvor der skal bruges transport i

form af bus. Da dette er meget dyrt, men heldigvis vi bor i et, så naturskønt område, at der

er oplevelser nok til rigtig mange ture.

Forældrene er altid velkomne til at deltage i ture, arrangementer m.v., hvis man på forhånd

har givet personalet besked om, at man kommer. Hvis man som forældre har mulighed for at

fremvise en arbejdsplads eller et andet udflugtsmål, så er gode idéer til tur-arrangementer

altid velkomne. Dog med transport, tid og pris for øje.

Tøj………………………………………………….

For at få en god hverdag i institutionen har børnene brug for følgende tøj: Regntøj og

gummistøvler, flyverdragt, termotøj, tyk trøje, vinterstøvler, varme sokker, vanter,

hue/kasket, 2 sæt undertøj, 2 par strømper, bukser og bluser.

Tøjet skal afpasses efter årstiden, men regntøj/gummistøvler er altid vigtig og skal altid

være i barnets garderobe. Der skal være navn i tøjet og ingen snore. Vi vil gerne hjælpe med

gode råd. Husk vi i Grævlingehulen ikke har meget lånetøj og det er rarest for barnet at

have sit eget tøj på.

HUSK altid at tjekke kassen med glemt tøj, sådan at I har det tøj, der tilhører jer. Tjek

også tøjkassen, der er taget med ind fra legepladsen.

Kassen med glemt tøj har det med at ”svømme” over, så en gang imellem hænger vi det

glemte tøj op, så det er synligt. Det tøj, der på denne måde ikke bliver synligt for rette

ejermand, overgår til at være lånetøj, sælges ved sommerfesten eller afleveres til genbrug.

Vi har i institutionen tørreskabe, men vi bruger dem kun i absolut nød. De er meget dyre i

drift og det tage tid at fylde tøj i dem. Det betyder, at I skal tage jeres børns tøj med hjem

til tørring natten over. Vi gør opmærksomme på at det er personalet som betjener

tørreskabene Vær opmærksom på at ikke alt tøj tåler at komme i tørreskab.


Åbningstider………………………………………….

Institutionens åbningstid er:

Man-tors: 6.30-17.00

Fredag: 6.30-16.00

I kan frit bruge hele institutionens åbningstid, men I skal have hentet jeres barn og forladt

institutionen kl. 17 i hverdage og kl. 16 på fredage. Personalets arbejdstid ophører ved

lukketid.

Der vil over året være nogle lukkedage bestemt af Favrskov Kommune. Der vil i forbindelse

med helligdage og skolernes ferie være uger og dage, hvor vi laver fællespasning med andre

institutioner. Nogle uger er fællespasning sammen med Filuren og Klintholm i et af de tre

huse I 3 uger af sommerferier, dage omkring julen og dagen efter Kr. Himmelfart er der

pasning fælles med de andre institutioner i Hammel by. Til/framelding til feriepasning sker

via hjemmesiden. Ferie dage meldes ud til jer i god tid. Og I bedes respektere svardato, da

vi skal kunne varsle personalets ferie rettidigt i forhold til reglerne på dette område.

More magazines by this user
Similar magazines