27.07.2013 Views

download pdf: 1,4 mb - Nordisk Konservatorforbund Danmark

download pdf: 1,4 mb - Nordisk Konservatorforbund Danmark

download pdf: 1,4 mb - Nordisk Konservatorforbund Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BULLETIN

Nr. 77 Oktober 2007


2

Bulletin

Bulletin udkommer 2 gange om året.

Næste deadline 1. februar 2008.

Medlemmer af NKF-dk får bladet tilsendt.

Henvendelser om medlemsskab skal

ske til medlemmer af bestyrelsen eller

optag@nkf-dk.dk

Ansvarshavende redaktør:

Susan Ritterband

Gungevej 13

2650 Hvidovre

bulletin@nkf-dk.dk

Annoncer:

Katja Storkholm Plinius

katjakonservator@hotmail.com

Indlæg til Bulletin sendes uformateret

på diskette, CD, eller via e-mail til den

ansvarshavende redaktør.

Hjemmesider:

www.nkf-dk.dk

Fællesnordisk hjemmeside:

www.nordiskkonservatorforbund.org

ECCO Reports kan læses på nkf-dk’s

hjemmeside: www.nkf-dk.dk/bulletin

IT-ansvarlig og webredaktør:

Jens Aagaard

postmaster@nkf-dk.dk

Oplag: 400

Skrifttype: Century Schoolbook

Tryk: L.P. Nielsen Offset Bogtryk

Husk at fortælle, at du har set annoncen

i Bulletin, når du handler hos vores

annoncører!

NKF-dk’s bestyrelse

Michael Højlund Rasmussen

Formand

Konserveringscentret i Vejle

Maribovej 10,

7100 Vejle

Tlf: 76 62 11 55

formand@nkf-dk.dk

Karen Borchersen

Næstformand

Konservatorskolen

Esplanaden 34

1263 København K.

Tlf. 3374 4705

naestformand@nkf-dk.dk

Vivi Lønborg Andersen

Kasserer

Arbejdermuseet

Nørrebrogade 66 D

2200 København N.

Tlf. 3524 5495

kasserer@nkf-dk.dk

Susan Ritterband

Ansvarshavende redaktør af Bulletin

Gungevej 13

2650 Hvidovre

Tlf. 3649 7049

bulletin@nkf-dk.dk

Maj Ringgaard

Arrangementsansvarlig

Bevaringsafdelingen, Arkæologi

Brede

2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 3347 3493

arrangement@nkf-dk.dk

Suppleanter: Camilla Bastholm suppleant1@nkf-dk.dk

Winnie Odder suppleant2@nkf-dk.dk

Katja Storkholm Plinius suppleant3@nkf-dk.dk

Repræsentant i ECCO:

Helle Strehle ecco@nkf-dk.dk

Redaktør af „Meddelelser om Konservering“:

Maj Stief Aistrup maj.stief@get2net.dk

Revisorer: Filiz Kuvvetli og Lin Spaabæk


Indholdsfortegnelse

Leder 3

Generalforsamling, referat 4

Formandens beretning 5

Arbejds- og strategiplan 8

Medlemskaber af NKF-dk 9

NKF-dk arrangement på Nationalmuseet 10

NKF-dk’ s emnegrupper 11

Klima, transport og udstillingsgruppen, referat 11

Før, under og effter ECCO’s generalforsamling 13

Nekrolog 18

Opråb fra kassereren 18

Handel med stjålen kulturarv, 19

Ny kompetencegivende lederuddannelse 21

Konservatoruddannelserne på Konservatorskolen, 21

Kandidatafgange, abstracts 22

Tilmeld dig

NKF-dk’s

malingliste

og bliv løbende

informeret.

Fremgangsmåden er

beskrevet på hjemmesiden

www.nkf-dk.dk

Vedr. mailinglisten:

En del af de mailadresser, der er i mailing-listen,

virker ikke. Der returneres derfor en del mails med

besked om, at de ikke kan leveres.

Hvis du ikke har modtaget mails fra mailinglisten i

lang tid, kan det være fordi den mailadresse, vi har,

er forkert.

Kontakt postmaster@nkf-dk.dk hvis din mailadresse

skal ændres. Fremover slettes medlemmer fra listen,

når der er modtaget 5 mails retur i træk.

Leder

Michael Højlund Rasmussen

Grøde i kulturarvsdebatten

Tirsdag d. 11/9 skal der være åbent samråd

i Folketinget om bevaringen af kulturarven.

Per Clausen fra Enhedslisten vil stille

en række spørgsmål om efterslæbet med

indberetningen af genstande til de centrale

registre, om forventede meraktiviteter i

forbindelse med konservering af ENBgenstande

samt om hvordan ministeren har

tænkt sig at reagere på statsrevisorernes

kritik af den manglende registrerings- og

bevaringsindsats. Svarene er i skrivende

stund ikke kendte.

På samme måde har Mirjam Gelfer-

Jørgensen, Kunstindustrimuseet i et

læserbrev d. 9/11 i Politiken kritiseret regeringens

manglende vilje til at sikre en

fornuftig og professionelt forsvarlig drift

af danske museer. Kritikken omfattende

bl.a. den manglende forståelse for, at museerne

også skal have råd til de usynlige

aktiviteter som konservering, magasinering

og sikring.

En af de nærmeste dage afsendes et brev

til Kulturudvalget fra NKF-dk, hvor vi

med udgangspunkt i nedlæggelsen af

konservatorstillingen ved Danmarks

Kunstbibliotek spørger ind til det principielle

problem i, at museer og arkiver

vælger at klare besparelser ved at nedlægge

eller forringe bevaringsfunktionen.

Det er skadeligt, fordi der ikke er

nogen lovgivning eller andet forpligtende

moment, der sikrer en løbende bevaringsindsats

på statens institutioner.

Sørgeligt i disse sager er det også, at der

tales om at udlicitere bevaringsindsatsen

uden, at der findes nogen retningslinjer

for, hvordan det skal gøres, og hvordan

man sikrer kvaliteten. Konsekvenserne

af de nedskæringer som forårsager

nedprioriteringen af væsentlige dele af

samlingsvaretagelsen på ABM-institutionerne

er ikke klarlagt og skyldes et bevillingsmæssigt

paradoks. Samtidig med at

der siden 2001 er foretaget en fast årlig

nedskæring af alle statslige institutioners

budgetter, har regeringen iværksat

3


et omfattende konserveringsinitiativ

for genstande af enestående

national betydning

(ENB-genstande) i form af

midlertidige puljemidler, og

vi ser det besynderlige, at der

ansættes og fyres på skift.

Nogle institutioner oplever

Susan Ritterband

AroS, d.12-5-2007, kl.13.30 –

15.40.

16 deltagere

Ordstyrer: Katja Storkholm

Plinius

Referent: Susan Ritterband

Dagsorden:

1. Formandens beretning for

det forløbne år

2. Orientering om fællesnordiske

publikationer og hjemmeside

3. Regnskabsaflæggelse og

budget

4. Optagelse af ordinære medlemmer

5. Forslag fra bestyrelse

6. Valg af formand og øvrig

bestyrelse plus en suppleant

7. Valg af to revisorer og en

revisorsuppleant

8. Orientering om E.C.C.O

9. Eventuelt

ad 1. Michael Højlund læste

beretningen højt. Den kan læses

i dette nummer af Bulletin.

Beretning blev godkendt.

Michael for talte om ændringer

i arbejds- og strategiplanen.

Den kan læses i dette

nummer af Bulletin.

ad 2. Tina Kramer fortalte

om problemerne omkring den

fællesnordiske hjemmeside,

4

en reel nedskæring af driften,

uden den nødvendigvis opvejes

af et tilskud til ENB-bevaringsindsatsen.

Lige så paradoksalt er det at

se, hvordan institutionsledere

på visse ABM-institutioner

(f.eks. Danmarks Kunstbiblio-

Generalforsamling, referat

som stadigvæk ikke fungerer

optimalt. Der er nedsat en arbejdsgruppe,

der skal forbedre

den. Der er søgt midler bl.a.

hos Nordisk Kulturfond til formålet.

Da Forbundsrådet har

en god økonomi, vil der endvidere

blive indskudt penge til

forbedring af hjemmesiden.

Et medlemskort er på trapperne,

og der arbejdes på, at

kortet skal kunne give gratis

adgang til museerne. Det blev

diskuteret om kortet udelukkende

skulle tildeles ordinære

medlemmer. Der var stemning

for, at alle medlemskategorier

har ret til kortet.

Maj Stief gennemgik regnskabet

for MOK. Der er et underskud

på kr. 7500, som tages af

egenkapitalen. I forbindelse

med budgettet for det kommende

år, blev det anført, at

oplaget af MOK skal nedjusteres

i forhold til antallet, der

får bladet. Maj S. fik ros for

sit store arbejde med MOK.

ad 3. Vivi Lønborg gennemgik

regnskabet for NKF-dk.

Regnskabet kan ses i forrige

nummer af Bulletin. I år har

der været et overskud på ca.

kr. 11.000.

Lise Ræder Knudsen foreslog,

at udgifter til samme arran-

tek) i nedskæringssituationen

vælger at forstå deres kerneydelse

som noget, der bestemt

ikke omfatter en kvalificeret

bevaringsindsats – når kendsgerningen

nu engang er, at bevaringen

er en forudsætning

for samlingernes fortsatte

eksistens?

gement samles i en post i et

regnskabsår, således at udgiften

ikke fordeles over to år.

Budgettet for 2007 blev gennemgået

og justeret. Det giver

et underskud på ca. 10.000,

som skyldes foreningens udgifter

til festen i februar måned.

Egenkapitalen er på lidt over

kr. 180.000.

ad 4. Udvalget til bedømmelse

af ansøgninger om ordinært

medlemskab indstillede følgende

kandidater: Line Hallbjørnsson,

Natasha Fazlic,

Ioana Rosca Christensen, Eva

Antonsen og Jane Richter.

Alle blev optaget.

Michael Højlund glædedes

over udvalgets gode arbejde.

Maj Stief syntes, at optagelsesskemaet

er svært forståeligt

og vil derfor komme med

en ny formulering til bestyrelsen.

ad 5. Bestyrelsen kom med

forslag om ændringer af vedtægterne

vedr. medlemskab.

Til § 2 tilføjes:

”Stk. 5. Et studentermedlemskab

er et associeret

medlemskab med reduceret


kontingent. Dette gælder også

for ordinære medlemmer, der

ønsker at ændre status til studerende.

Studerende med tidligere

ordinært medlemskab

vender automatisk tilbage til

dette efter studenterstatus

ophør. Ansøgning om studentermedlemskab

samt dettes

varighed behandles og besluttes

af bestyrelsen.”

Til § 3 ændres 2. afsnit:

”Medlemmer der på grund af

alder er uden for aktiv tjeneste

samt studerende, betaler

kontingent svarende til halvdelen

af ordinært medlemskontingent”

Ovenstående blev vedtaget.

ad 6. Michael Højlund blev

genvalgt som formand med

akklamation.

Vivi Lønborg og Susan Ritterband

blev genvalgt til bestyrelsen

og Winnie Odder blev

Michael Højlund Rasmussen

Året har været dynamisk og

arbejdet med at forfølge vore

mål bærer i højere grad præg

af, at vi også har travlt med

andre ting, og at det frivillige

NKF arbejde ikke kan fylde så

meget som det måske burde.

Bestyrelsens arbejde

1. På forrige års generalforsamling

diskuterede vi, hvordan

foreningens overskud

kunne anvendes på en måde,

som ville komme medlemmerne

bedst mulig til gode. Bestyrelsen

vedtog efterfølgende at

arbejde videre med en række

emner, hvor nogle vil blive

realiseret – men hvor der også

er plads til nye.

genvalgt som suppleant.

Katja Storkholm blev indvalgt

som ekstra suppleant.

ad 7. Lin Spaabæk og Filiz

Kuvvetli blev genvalgt som

revisorer.

Maj Stief blev valgt som revisorsuppleant.

ad 8. Michael Højlund fortalte

bl.a. om uroen i E.C.C.O. herunder

professionsdebatten. Vi

vil gerne have anerkendelse

af vores profession på EU

niveau. På det sidste møde i

april i E.C.C.O. kom der klarhed

over hvor de forskellige

stod i spørgsmålet. NKF-dk’s

repræsentant i E.C.C.O. har

skrevet en artikel her i bladet.

ad 9. Anne Rostgaard Nielsen

var skuffet over, at der

ikke var flere deltagere i

generalforsamlingen og foreslog

derfor, at den blev lagt i

forbindelse med f.eks. KEP’s

formøde i forbindelse med

Formandens beretning 2006-2007

Der er således fortsat planer

om at etablere en vandreudstilling

om konservering, men

det kan være denne ide skal

revideres, da næste års store

satsning på Nationalmuseet

netop kommer til at omhandle

dette emne. På samme måde

arbejdes der på at anskaffe

noget ”merchandise” med

NKF-dk logo til synliggørelse

og omdeling blandt medlemmerne.

Der vil blive overført

et beløb foreløbigt på 50.000

kr. til kongressen 2009. Der

arbejdes fortsat på en 2.dages

tur til Gøteborg.

2. Der arbejdes på at lave en

præsentation af NKF-dk til de

studerende på den afgående

Fuglsø. Lise Ræder Knudsen

foreslog, at det blev afholdt i

forbindelse med fest og Maj

Ringgaard foreslog, at der

afholdes en efterfølgende middag.

Bestyrelsen vil arbejde

videre med de kreative ideer.

Michael Højlund foreslog en

tilnærmelse mellem KEP og

NKF-dk, med henblik på at

gøre formødet til et samlende

årligt møde for alle konservatorer

i Danmark evt. suppleret

med afholdelse af NKF’s

generalforsamling.

Maj Ringgaard fortalte om,

at der havde været afholdt to

møder i kongresarbejdsgruppen.

Her havde gruppen bl.a.

fundet ud af, at der skal nedsættes

to arbejdsgrupper: en

faglig gruppe og en praktisk

gruppe. Hun opfordrede medlemmer

til at melde sig. Denne

opfordring kunne eventuelt

sendes ud pr. brev.

årgang 23/5 07 med gentagelse

for det nye hold i løbet af

rus-ugen følgende semester.

I den forbindelse ville vi også

have lavet en præsentation af

organisationslandskabet, men

ressourcerne strakte ikke.

Der er taget initiativ til forberedelsen

af kongressen 2009,

idet der i den nærmeste tid

vil blive dannet en arbejdsgruppe.

3. I forbindelse med en mindre

ændring af museumsbekendtgørelsen

modtog vi ikke

besked fra Kulturministeriet,

hvilket udløste et brev til

ministeriet om hvorvidt vi

stadig stod på høringslisten.

Vi blev beroliget med at det

5


gjorde vi, men at man udelukkende

hørte, hvem man skønnede

var relevante parter i de

enkelte sager. Vi afsendte et

høringssvar som adresserede

nogle konkrete formuleringer,

der virker meget svævende

og uklare og som handlede

om museerne s bygningsmæssige

standard. Vi bad om at

man henviste til og benyttede

KUAS’ retningslinjer

for håndtering og bevaring af

kulturarvsgenstande.

4. Årets store satsning var diskussionen

af behovet for kompetenceudvikling

i forbindelse

med ODM’s orienteringsmøde

på Fuglsø. Vi havde inviteret

nogle oplægsholdere, samt den

nyudnævnte uddannelseschef

i ODM, Søren Friis Møller.

Mødet resulterede i en række

ikke konserveringsfaglige

emner, der skulle arbejdes

videre med, således at de med

tiden kan udbydes som en del

af ODM’d efteruddannelsestilbud.

På den måde sikres

muligheden for udvikling af

konservatorernes tværgående

kompetencer i samarbejde

med en relevant og kompetent

udbyder.

En arbejdsgruppe bestående

af Winnie Odder og Karin

Bonde Johansen vil sammen

Søren Friis Møller udarbejde

de første forslag til kurser,

som vil blive udbudt i løbet af

2007 – forhåbentlig.

5. Bestyrelsen har været

repræsenteret ved en række

møder – fortrinsvis ved formanden:

I forbindelse med de annoncerede

strukturændringer af

konservatoruddannelsen har

NKF-dk deltaget i to møder,

hvor Konservatorskolen i

første omgang ønskede at

høre fagets repræsentanter,

ledere o.a. om de påtænkte

ændringer. I anden omgang

(november 06) deltog vi i

et åbent møde for alle interesserede

om den endelige

indstilling til ministeriet. I

6

korthed vil man i højere grad

differentiere mellem bachelor

og master-niveauerne ved at

ændre vægtningen og rationalisere

dele af undervisningen.

Oplægget bliver nu behandlet

i ministeriet.

I januar var formanden til

møde med Frank Rechendorff

Møller i KUAS for at afslutte

projektet med Retningslinjer

for håndtering og bevaring af

kulturarvsgenstande. Det har

været spændende og berigende

at deltage i mødet. Vi

håber, at retningslinjerne kan

sætte en passende standard

på museerne og vil være det

redskab, vi har længtes efter

i mange år. NKF-dk tog det

første initiativ til dette tilbage

i 1999.

I september deltog vi i Samlingsnetværkets

årsmøde sammen

med bevaringsnetværket

i Randers. Emnet var en

diskussion af, den fremtidige

strategi for tildeling af tilskud

efter at ENB-bevillingerne

stopper. Der blev udvekslet

mange synspunkter, som blev

hørt af repræsentanter for

KUAS, der også deltog. Desværre

har ODM først publiceret

referatet nu, og KUAS har

endnu ikke meldt noget ud.

Bulletin

Bladets redaktionsgruppe

består af Susan Ritterband,

Karen Henningsen og Katja

Storkholm. Stofmæssigt har

de to udkomne numre været

velafbalancerede. Der er

fortsat god annoncetilgang. Vi

skylder stor tak til Susan og

redaktionen for et rigtig godt

arbejde.

Nordisk Konservatorforbunds

Forbundsråd

Forbundsrådsmødet blev

afholdt juni 2006 i Stockholm

med Tina Kramer Molkte som

forbundsrådsordfører. Her

diskuteres en række formelle

ting omkring den interne drift

samt udgivelsen af MoK, der

nu er kommet ind i en god

gænge takket være Maj Stiefs

ihærdige arbejde med lay-out

m.m. De foreslåede ændringer

til Stadgar (som blev godkendt

på sidste års generalforsamling)

blev vedtaget. Det

blev vedtaget at lave et fælles

identifikationskort, der viser,

at man er betalende medlem

af NKF. På sigt vil det måske

kunne bruges til at give adgang

til museer og samlinger.

Referatet blev desværre ikke

offentliggjort sidste år – det

vil vi råde bod på snarest.

Emnegrupperne

Der 10 emnegrupper, men

kun et enkelt møde har været

omtalt i Bulletin:

27/10 møde i Klima, transport

& udstillingsgruppen på

Rosenborg.

ECCO

ECCO spiller en stadigt større

rolle for konservatorerne i

Europa. Efter generalforsamlingen

2006 fik organisationen

ny præsident, Monica Martelli

Castaldi, og der forventedes

fornyet aktivitet navnlig på

området omkring professionens

anerkendelse. NKF-dk

følte dog trang til at genfremsende

de spørgsmål til

komiteen, som vi ikke havde

fået svar på, og det lykkedes

at få lovning på respons samt

bedre indsigt i hvor langt

processen egentlig var. Over

jul begyndte der at komme

informationer og dokumenter,

der tydede på, at ICON

og VDR ville gå imod den

hidtidige strategi, hvor indgangen

til faget skal være en

MA i konservering. NKF-dk

sendte et brev til komiteen,

hvor vi støttede den hidtidige

linie. Der blev indkaldt til et

”presidents meeting” lige før

generalforsamlingen i april

07. Helle og jeg deltog i begge

møder, som desværre kun

udstillede forskellene. Trods

de tyske og britiske forsøg på


at udvande professionsdefinitionen,

sikrede et flertal, at

vi fortsætter ad det udstukne

spor. Helle vil give et referat

til næste Bulletin.

ECCO’s hjemmeside skulle nu

fungere efter lang tids forsømmelse.

ECCO Reports er netop kommet

i den første elektroniske

udgave til stor lettelse for

mange, der fandt porto-omkostningerne

for høje.

Arrangementer

NKF’s 17. kongres blev afholdt

30. november 2006 i

Stockholm og temaet var

”smuts”. Bestyrelsen var repræsenteret

ved Helle Strehle,

der har afleveret et referat fra

konferencen i Bulletin nr. 75

Der har været afholdt følgende

arrangementer:

1/6 06 Frilandsmuseet om

flytning af huse til museet 20

deltagere.

12/10 06 rundvisning i Erichsens

Palæ – Den danske

Banks hovedsæde v/ Adam

Grandjean – 25 deltagere.

16/11 06 diskussion om behovet

for kompetenceudvikling

for konservatorer på ODM’s

årlige møde på Fuglsø.

24/1 07 foredrag om Bogolanteknikken

på Konservatorskolen

8-10 deltagere.

21/3 07 Rundvisning på Frederiksberg

Slot 15-20 deltagere.

Kulminationen på de sociale

aktiviteter var årets fest, som

blev afholdt 7/1 07 på Konservatorskolen.

Anledningen var

ganske umotiveret og skyldtes

alene et udslag af stor lyst til

at gøre noget uforpligtende og

ikke-fagligt, der kunne samle

mange kolleger. Og det gjorde

det – vi var 60 deltagende, og

der var tale om en succes, der

efter fleres udsagn gerne må

blive til en tradition.

Efter generalforsamlingen

2006 konstituerede bestyrel-

sen sig således:

Michael Højlund Rasmussen,

formand

Karen Borchersen, næstformand

Vivi Lønborg Andersen, kasserer

Susan Ritterband, redaktør af

Bulletin og referent

Maj Ringgaard, arrangement

ansvarlig

Winnie Odder, suppleant

Camilla Bastholm Jensen,

suppleant

Til revisorer valgtes Lin

Spaabæk og Filiz Kuvetli.

Helle Strehle genvalgtes som

foreningens repræsentant i

E.C.C.O.

NKF-DK’s medlemstal er faldet

lidt i forhold til forrige år.

Tallene er p.t.:

Associerede medlemmer: 62

Ordinære medlemmer: 201

Æresmedlemmer: 5

Pensionister: 15

Studerende: 29

Institutionsmedlemmer: 20

7


Bestyrelsen har her opstillet

en række emner og projekter

hvoraf nogle allerede er i gang.

De er inddelt i målsætninger

vedrørende Forbundet og Den

Danske Afdeling, som tillige er

underdelt i emner.

De enkelte emner og projekter

udtrykker bestyrelsens ønsker

til det fremtidige arbejde – et

arbejde som bestyrelsen gerne

ser realiseret i et tæt samarbejde

med medlemmerne.

Den kursiverede tekst er nye

formuleringer.

Løbende overordnede

målsætninger i forhold til

Nordisk Konservatorforbund:

Der skal stadig arbejdes for,

at nordiske fællesskab i foreningen

fortsat skal styrkes

med fællesinitiativer og bedre

kontakt sektionerne imellem.

Vi vil fremover arbejde stærkere

for, at foreningen bliver

en egentlig faglig interesseorganisation.

Det skal dels

ske som et led på vejen til en

højere grad af professionalisering

af faget og dels som en

styrkelse af foreningen generelt.

Vi ønsker at følge tendensen

i E.C.C.O., der netop

arbejder for disse mål.

Fremover vil foreningen være

rettet lige så meget mod Europa

som mod Norden – sådan

er verden lige nu, og derfor

må vi engagere os mere i de

problemstillinger, der formuleres

via organisationer som

E.C.C.O., ENCoRE m.fl.

Akademiseringen af faget

er en realitet som NKF støtter

udfra tanken om fælles

standarder for uddannelse af

konservatorer i EU. Omvendt

må der arbejdes for at fast-

8

Arbejds- og strategiplan for NKF-dk - 2007-2008

holde kontakten med restaureringshåndværket

og støtte

initiativer til opgradering og

videreuddannelse indenfor

dette. Akademiseringen må

ikke føre til en uhensigtsmæssig

opsplitning af faggrupper.

NKF skal fortsat udgive

bladet ”Meddelelser om Konservering”.

Det skal hvile

økonomisk i sig selv, og finansieringen

skal deles ligeligt

mellem de nordiske lande.

Arbejdsplan for Nordisk

Konservatorforbund – Den

Danske Afdeling:

Administrativt:

Vi skal have formuleret en

forretningsorden, der udover

at fastlægge retningslinier

for bestyrelsesarbejdet tillige

fastholder bestyrelsen på tidligere

vedtagne principper og

holdninger, som ikke tydeligt

fremgår af vedtægterne.

Der skal udarbejdes en liste

over publikationer fra NKF

(videreuddannelse og kongresser)

samt hvor de kan fås

– om muligt. Vi vil rejse dette

spørgsmål i Forbundsrådet og

søge at løse det i fællesskab.

Kontakten til medlemmerne:

Fortsat arbejde på at udvikle

hjemmesiden. Vi skal også

have medlemmerne til at

bruge debatsiden noget mere.

Der skal udarbejdes en oversættelse

af ICOM_CC’s ”Definition

of the profession” til at

lægge på hjemmesiden.

Der skal etableres en fast

procedure for hvervning af

nye medlemmer på konservator-

skolen rus-ugen eller i

løbet af uddannelsen. Der skal

i den forbindelse udarbejdes

en opdateret brochure samt en

pakke med velkomstbrev m.m.

Der skal forberedes et arrangement

eller en præsentation

af hele organisationslandskabet

omkring konserveringsvirksomheden

i Danmark og

internationalt for de studerende

på Konservatorskolen.

Med øget fokus på professionsbegrebet

samt de konkrete

tiltag til anerkendelse af

faget specifikt og EU’s regler

til anerkendelse af faglige

kompetencer generelt skal

disse begreber fremstilles og

forklares for medlemmerne,

da begreberne vil komme

til at spille en større rolle i

E.C.C.O.’ arbejde fremover.

Det kunne tage form af en

særudgave af Bulletin.

Aktiviteter:

Der skal fortsat være 1-2

årlige medlemsmøder med et

fagligt indhold.

Vi opfordrer til, at der holdes

gang i de nuværende faglige

arbejdsgrupper og hilser nye

initiativer velkommen. Der

ydes fortsat støtte til arbejdsgrupperne

– således giver vi

p.t. årligt 500 kr. pr. gruppe.

Der arbejdes på at arrangere

en medlemsrejse til Göteborg.

Der arbejdes på at optimere

den fælles hjemmeside, og at

få flere medlemmer i de alle

de nordiske lande til at bruge

den.

Økonomi:

Vi vil arbejde for, at foreningens

økonomi stadig er

sund og at vi har en rimelig

arbejdskapital, der muliggør

computeropgraderinger, øget


aktivitet, afholdelse af møder

m.m.

Bulletin:

Fortsat udgivelse af Bulletin

med en netbaseret udgave.

Kommentarer og en løbende

debat kan ske på Forum

under NKF’s hjemmeside.

Formatet samt mængden af

debatskabende stof skal fastholdes.

Der satses på faste tilbagevendende

sider med referater fra

emne-grupperne.

Politik og lobbyarbejde:

Der skal fortsat arbejdes

politisk med at påvirke lovgiverne

og andre til at inddrage

konservatorerne og vores

holdninger, i sager der vedrører

bevaringen af kulturarven,

uddannelsen af konservatorer

eller forhold vedrørende udøvelsen

af vores erhverv.

Samarbejdet med Organisationen

Danske Museer (ODM)

har høj prioritet efter dannelsen

af det bevaringsfaglige

netværk, hvor NKF-DK er

repræsenteret.

Vi skal i samarbejde med

fagforeningerne og museumsforeningerne

arbejde

for at museerne ikke sætter

langtidsledige uden konserveringsrelevant

uddannelse eller

uden tilsyn fra konservator til

at udføre konservering.

Forholdet til ECCO søges

styrket gennem en målrettet

og kritisk dialog med ECCO’s

bestyrelse, hvor synliggørelse

af ECCO’s aktiviteter har høj

prioritet.

I forbindelse med en kommende

ny strategi for fordeling

af statslige tilskud til

bevaringsområdet, vil NKF-dk

arbejde for, at der oprettes en

pulje til særligt at understøtte

arbejdet med den præventive

konservering – herunder sær-

ligt magasinbyggeri. Desuden

ønsker vi at øge mulighederne

for støtte til forskningsprojekter

og undersøgelser

på konserveringscentrene

og de mindre konserveringsværksteder,

således at denne

indsats også kan finde indpas

på andre end de store statslige

institutioner.

NKF-dk vil arbejde for et øget

fokus på nødvendigheden af

ansættelse af fagspecifikt

konserveringspersonale på

museerne indenfor det naturvidenskabelige

område.

Der skal tages initiativ til en

dialog mellem ODM, NKF

og repræsentanter for arkitektfaget

(samt evt. KUAS)

med henblik på at etablere

et sæt retningslinjer for

planlægning og opførelse af

museumsbyggeri. Heri skal

konservatorernes rolle som

bygherrerådgiver klarlægges/

fastslås.

Medlemskab

Nordisk Konservatorforbund Danmark har 5 medlemskategorier

Ordinært medlemskab

Ordinære medlemmer har

stemmeret og kan indvælges i

bestyrelsen

For at blive ordinært medlem

skal man have en 3-årig

konserveringsfaglig uddannelse

suppleret med et års erhvervsarbejde

på et anerkendt

værksted.

Ansøgningerne behandles

hvert år på den ordinære generalforsamling

og skal være

bestyrelsen i hænde senest 3

måneder før generalforsamlingen.

Bemærk at ansøgeren selv er

ansvarlig for at dokumentere

uddannelse og erhvervserfaring,

og at man skal først kan

indsende ansøgningen når

man mener sig kvalificeret.

Kontingentet er pt: 400 kr

Associerede medlemmer

Alle der ønsker det kan blive

associeret medlem af foreningen,

men har ikke stemmeret.

Kontingentet er pt 350 kr

Studentermedlemskab er et

associeret medlemskab med

reduceret kontingent.

Studerende med tidligere

ordinært medlemskab vender

automatisk tilbage til dette

efter studenterstatus ophør.

Ansøgning om studentermedlemskab

samt dettes varighed

behandles og besluttes af

bestyrelsen.

Kontingentet er halvt ordinært

: 200 kr

Pensionister er medlemmer

der p.g.a. alder er udenfor

aktiv tjeneste (bestyrelsen har

sat grænsen til 65 år)

Ansøgning om overførsel til

pensionistkontingent stiles til

bestyrelsen.

Æresmedlemmer er kontingentfrie

og har status som

ordinære medlemmer.

Institutioner kan være medlem

– har status som associerede

medlemmer

Kontingentet er 550 kr

9


Rundvisning ved konservatorerne

Peter Henrichsen

og Maria Louise Jacobsen

i Nationalmuseets nye

store Oldtidsudstilling,

der åbner i maj 2008. De

fortæller om, hvordan man

organiserer opbygningen af

en stor permanent udstilling,

og selvfølgelig hvilke

forhold man især skal være

opmærksom på.

10

NKF-dk arrangement:

Den nye oldtidsudstilling på Nationalmuseet

Mandag d. 3. december 2007 kl. 15:00

Ny Vestergade 10

Kom og se og hør hvordan en stor permanent udstilling bliver til, hvilke problemer en konservator

står med i dette logistiske kaos, - og hvordan det alligevel klares.

se mere på :www.nationalmuseet.dk/sw29697.asp

Max deltagerantal 20

personer.

(Hvis der er mange, der

har svært ved at komme

kl. 15.00, laver vi en

opsamling og lukker de

forsinkede ind kl. 15.30,

hvorefter man ikke kan

komme ind).

Tilmelding Annonce B senest 26/03/03 26. 12:06 november Side 1

til maj.ringgaard@natmus.dk

Tegningsskabe

til plancher, plakater

og kalker

SCAN-FLEX har i flere år beskæftiget sig med magasinindretning

til museer og arkiver. Vi spænder lige fra småvarereoler til de store

komplette indretninger.

Vi tilbyder Dem en reel og kompetent vejledning, lige fra de tomme

rum til det færdige magasin – kontakt os for yderligere information.

STÅLREOLER ApS

Storfagsreoler

i et eller flere plan til

opbevaring af store genstande

Mobil-Reoler

til malerier og

arkivalier mm.

Højvangsvej 11 4340 Tølløse

Tlf: 59186363 Fax: 59186614

E-post: scan-flex@mail.tele.dk Hjemmeside: www.scan-flex.dk


Arkæologi

Jannie Amsgaard Ebsen

Bevaringsfunktionen

Odense Bys Museer

Claus Bergs Gade 3

5000 Odense C

6551 4683

JAE@odense.dk

Ramme

Berit Møller

Bommen 4

2680 Solrød Strand

tlf. 5614 1244

beritogbent@hotmail.com

Foto

Karen Brynjolf Pedersen

Bevaringsafdelingen

Nationalmuseet,

Brede, 2800 Lyngby

Tlf. 33 47 35 51

karen.brynjolf.pedersen@

natmus.dk

Moderne materialer og

Samtidskunst

Louise Cone

Louise.cone@smk.dk

Christina Krüger Henningsen

Møde den 9.3.2007 klokken

13 – 16 på Det Kgl. Biblioteks

Bevaringsafdeling.

Tilstede var: Maj Stief (Nationalmuseet),

Dorrit Bergqvist

(Danmarks Kunstbibliotek),

Annie Berntsen (Stadsarkivet),

Hanz Nyström (Rosenborg

Slot), Henriette Berg (Nationalmuseet)

og Christina Krüger

Henningsen (Det Kgl. Biblioteks

Bevaringsafdeling).

Mødet blev indledt af Iben Bak

Christensen, Det Kgl. Bibliotek,

som fortalte om en ny procedu-

NKF-dk’s emnegrupper

Møbel

Poul Rasmussen

Bevaringsfunktionen

Odense Bys Museer

Claus Bergsgade 3

500 Odense C

6614 8814* 4601

Klima, udstilling og

transport

Maj Stief Aistrup

Hellerupgårdsvej 3 st.

2900 Hellerup

3962 0945

maj.stief@get2net.dk

Tekstil

Maj Ringgaard

Bevaringsafdelingen

Nationalmuseet

Brede, 2800 Lyngby

maj.ringgaard@natmus.dk

Skulptur

Eva Bøje Nielsen

Evaboejenielsen@gmail.com

Referat fra NKF-dk’s emnegruppe

re ved skimmelsvamp på genstande.

En revision af tidligere

fremgangsmetode ved håndtering

af angrebne genstande

var nødvendig da ny viden

skulle indarbejdes og samtidig

indretning af et rum specielt til

dette formål. Retningslinierne

for ”Sømmelig omgang med

skimmelsvamp på Bevaringsafdelingen”

blev udleveret til

de fremmødte og indeholder

procedure for; Modtagelsen af

genstandene, Færdselsregler i

svamperum, Personsikkerhed

og Behandlingsmetoder.

Det Kgl. Bibliotek har udover

Papir

Henriette Berg

Bevaringsafdelingen

Nationalmuseet

Brede, 2800 Lyngby

Henriette.berg@natmus.dk

Magasin

Lone Petersen

Kulturhistoriske Museum

Stemannsgade 2

8900 Randers

8642 8655

lp@khm.dk

Vi har desværre ikke

mulighed for at kompensere

økonomisk for folks deltagelse

i arbejdet, men der er

mulighed for at få refunderet

op til 500 kr. pr. år til

møderne mod at gruppen

afleverer mindst 1 referat til

Bulletin om året.

at revidere behandlingsmetoderne

på selve genstandene

fået foretaget målinger af skimmelniveauet

i magasinerne.

Disse målingen blev udover de

”stillestående” målinger på nederste

etage i et magasin med

tremmegulv og udendørsmåling

af skimmelforekomsten også

målt ved en medarbejder, der

støvsugede bøger i magasinet.

Resultatet var at skimmelforekomsten

var under niveau i

forhold til referencemålingen

udendørs.

En prøverengøring er blevet

11


sat i værk, og på baggrund af

denne er den endelige rengøringsrutine

for magasinerne på

Slotsholmen planlagt. Rengøring

i magasiner med tremmegulv

er en større omgang,

men den er blevet prioriteret og

påbegyndes til efteråret 2007.

Herefter var der forevisning

af skimmelrummet med

stinkskab og installeret sug i

rummet, så der ikke ”blæser”

skimmel ud i de øvrige lokaler.

For at mindske ophobningen af

skimmel og for at lette renholdningen

af rummet er der ikke

hængt persienner op i rummet,

og en plastmaling er valgt til

vægge og loft samt linoleum

på gulvet. Der er sat

UV-filter på vinduerne.

Det var ønsket

også at fjerne radiatoren,

men dette var

desværre ikke muligt.

Det ville ellers

have lettet rengøringen

med så få krinkelkroge

som muligt.

Næste levende billede

var Bevaringschef

Marie Vest der

foreviste den længe

ønskede boksma- skine,

leveret af KLUG (www.klugconservation.com).

Med den har

Bevaringsafdelingen fået nye

muligheder for specialdesign af

æsker til emballering af bøger

og brevsamlinger. Den kan

bl.a. køre med større format

pap end tidligere og der er flere

modeller at vælge imellem. To

bølgepap med forskellige grå

overflader er de, der hidindtil er

valgt at producere æskerne i til

Det Kgl. Bibliotek. Der arbejdes

på en opdatering af priser og

æskemodeller på hjemmesiden;

www.kb.dk/da/kb/nb/bev/Bevaringeafdelingenx_eksterne_

ydelser.html

En æske blevet skåret ud til

alle deltagere, og der blev

serveret kaffe, da de var foldet

12

korrekt!

Af Marie Vest blev der informeret

om arbejdet i Dansk Standart

med opsætning af standarter

for primær og sekundært

emballagemateriale. Der

udføres forskellige styrkeprøver

på materialet bl.a. ved hjælp af

Konservatorskolens apparatur

og i samarbejde med Ingelise

Nielsen. Alle krav til arkiv-/

biblioteksmateriale findes nu

som udkast og der er mulighed

for kommentarer. Arbejdet

forventes færdigt i 2007/08

og man kan henvende sig til

DS for yderligere information

(www.ds.dk).

Kort nyt fra deltagerne:

Dorrit Bergqvist kunne fortælle

om en procedure, hvor

hun tilstandsvurderer de store

arkitekturtegninger inden en

scanning bliver foretaget.

Marie Vest fortalte at der er

foretaget en revision af læsesals

vejledning i forbindelse med

sammenlægningen med DNLB

(Danmarks Natur- og lægevidenskabelige

Bibliotek). Det er

vigtigt at udbrede forståelsen

af, hvordan man håndterer

materialet både for brugere,

bibliotekets personale og transportenhederne.

Erfaringer med brugernes brug

af digitalkameraer på læsesale

blev diskuteret.

Temperaturforskelle ved transport

af genstande fra klimastyrede

magasiner til eksempelvis

læsesale blev debatteret.

Godsbanemagasinet, der netop

er under opførsel, skal huse

Statens Arkivers materialer

og i en periode også Det Kgl.

Biblioteks.

Christina Henningsen kunne

fortælle at man på Bevaringsafdelingen

havde søgt efter Tyvek

til kontrolleret opfugtning af

papirgenstande og endelig

fundet det hos Papyrus, Jonas

Petersen.

Hanz Nyström fortalte om renoveringen

af Rosenborg

Slot, håndværkerne

arbejder med

gulvet der bl.a. består

af en jernkonstruktion,

hård asbest, mørtel

og fliser. Der opstilles

et miljøtelt på det 400

m 2 gulv for at hindre,

at asbest støvet spredes.

På 1. salen er alle loftmalerierne

taget ned.

Dette er gjort dels for

at undgå asbest støv

på dem og dels fordi en restaurering

var tilrådelig. Denne

foregår på Gl. Dok og forventes

færdig til april 2008.

Den store glassamling på slottet

er kun delvis flyttet. Cirka

250 af de 750 dele er endnu på

slottet. Der er bygget et telt

med overtryk og en RH på 40 %

rundt om samlingen som skal

hindre støvansamling på glassene.

Annie Berntsen kunne fortælle

om et nyt IT-arkiv under Stadsarkivet,

hvor 5 kommuner kan

serviceres.

Nyt møde blev aftalt den

14.9.2007 med et evt. besøg på

et magasin.


Helle Strehle

Siden generalforsamlingen tilbage

i 2006 har der været rejst

kritik af E.C.C.O., idet flere

medlemsorganisationer, bl.a.

NKF-dk, savnede ikke bare

fremskridt men også simple

informationer om bestyrelsens

bevægelser. Vi havde med en

vis frustration oplevet at konserveringsfaget

ikke kom med

i EU-direktivet vedrørende

Professionelle Kvalifikationer.

(1) En optagelse i Direktivet

blev af flertallet i ECCO

set som den vigtigste vej p.t.

for officiel anerkendelse af

konservatorprofessionen og

dermed mulighed for at sætte

standarder og regulere området

på det lovgivningsmæssige

plan. Vi var (og er) af den

opfattelse, at tyskernes fodslæbende

holdning over flere år

til udformningen af ECCO´s

Profil for Professionen havde

lammet processen med at

formulere dette dokument.

Diverse udkast til Profilen

Møde i NKF’s klima- og transportgruppe

onsdag den 10. oktober 2007 kl. 10.00 – 12.00

hos Recall

Greve Main, 20

2670 Greve

OBS ændret mødedato! (fra 14. september, der aflyses)

Tilmelding senest mandag den 8. oktober til Maj Stief, maj.stief@natmus.dk, 33 47 35 90

10.00 – 12.00 Omvisning ved Anni Berg

12.00 Afslutning og nyt møde

Recall er et firma, der blandt andet opbevarer data og dokumenter for så vel private som

offentlige kunder, læs mere her:http://www.recall.com/Recall

På dette link kan du se et kort over Greve Main:http://www.gulex.dk/kart/Greve/Greve_Main_20/15/

Før, under og efter E.C.C.O.´s generalforsamling 2007

En Profil for Professionen og EU´s Professionsdirektiv

var blevet udarbejdet i vigtig

samklang med konservatorskolernes

sammenslutning,

ENCoRE. Flertallet i ECCO

og ENCoRE anså det for taktisk

klogt at lægge sig sprogligt

og dispositionsmæssigt

op ad profilerne for de professioner,

der allerede var med

i Direktivet. Det krævede, at

man teknisk-formelt omhandler

masterniveauet som den

formelle indgang til professionen.

Hermed er bachelorer

ingenlunde udelukkede fra

arbejde i konserveringsfaget,

men når man vil sidestilles

andre ”autoriserede” professioner

(læger, tandlæger, jordemødre

m. fl.) og dernæst blive

omfattet af Direktivet, må det

formelle indgangsniveau ikke

være ringere end deres. Desuden

rummede profilteksten

overgangsordninger (”grand

fathers clauses”) således at

nuværende bachelor/tekniker-

kolleger kunne komme med.

Dertil kommer, at uddannelsesmønstret

og arbejdsmarkedet

fremover peger i retning

af færre bacelorer og flere

kandidater. Vi har således

fra NKF-dk´s side vurderet,

at det er til fagets og alle de

faguddannedes interesse at

opnå en lovmæssig status for

masteruddannede og ”bedstefædrene”.

Fokus på kandidatniveau,

som er 2 års masteruddannelse

ovenpå en 3-årig bachelor,

er i øvrigt i fuld overensstemmelse

med ECCO´s Guidelines.

Disse Guidelines har vi

fra dansk side stemt for dels

af de ovennævnte årsager, og

dels fordi Guidelines har kunnet

opfattes som hensigtserklæringer.

NKF-dk er således

nu medlem af ECCO med alle

vore ordinære medlemmer,

-bachelorer/teknikere så vel

som kandidater/konservatorer,

men kom det til et nyop-

13


tag i ECCO, ville vi nok ikke

kunne medtage kommende

bachelorer.

Men da man skulle til at

bevæge sig fra Guideline´s

hensigtserklæringer til en

rigtig bindende Profil for

Professionen, kunne tyskerne

ikke længere skræve over

deres blandede udbud af korte

og længerevarende konserveringskurser

samt rene håndværkeruddannelser.

I mellemtiden fik også briterne

kolde fødder. De havde

nemlig i form af flere mindre

konserveringsforeninger tidligere

været medlem af ECCO

med alle deres medlemmer,

men da de efter sammenslutningen

til ICON skulle genoptages,

måtte de opleve den

tort ikke at kunne optages

med alle deres studenter- og

ikke fagligt uddannede medlemmer.

Desuden havde de

opdaget, at deres 1-årige masteruddannelser

i konservering,

der oven i købet udbydes

folk uden bachelor i konservering,

var i modstrid med

ECCO´s Guidelines og altså

også med forslaget til Professionel

Profil. Dertil kommer,

at de i deres interne akkrediteringsordninger

har indarbejdet

mesterlære og livslanglæring

som ligeværdige med

bachelor/mastersystemet. Så

ICON vil hellere lave om på

ECCO end tilpasse sig Bolognaprocessen,

der som bekendt

i hele EU fra år 2010 fordrer

et bachelor-mastersystem på 3

plus 2 ”consecutive years”. Da

de godt ved, at Bolognaprocessen

bliver svær at omgå, forsøger

de at skabe tvivl om, hvad

”consecutive years” betyder:

Er det ”indholdsmæssigt på

hinanden byggende år” som

tænkt af Bolognadokumentets

fædre eller er det bare ”på

hinanden følgende”? Med den

sidste tolkning behøver bachelor-

og mastergraden nemlig

14

ikke at være taget indenfor

samme fag!

Efter fælles-europæisk aftale

bliver ét årsværk på et akademisk

studie udtrykt ved 60

ECTS-points og en bachelor

beløber sig således til 180

ECTS-points. Også her forsøger

englænderne at omgå

reglerne ved at påstå at deres

bachelorer kan overkomme

180 points på bare 2 år.

De to organisationer (tyskernes

VDR og briternes ICON)

havde så store vanskeligheder

med at tilslutte sig arbejdet

med at udforme en Profil for

Professionen at processen -

alene i kraft af en tidsplan der

skred- blev forsinket og en optagelse

i Direktivet forpurret.

Formandsmødet 2007

På baggrund af diskussionerne

om Professions-profilen

og Direktivet (se: ovenstående

En Profil for Professionen og

EU´s Professionsdirektiv”) var

der behov for en grundig debat

blandt medlemsorganisationerne.

Derfor var både formænd

og delegater indkaldt

til ”Formandsmøde” dagen før

generalforsamlingen.

ECCO´s natur: Brancheorganisation

eller forening?

Organisationerne gennemgik

én for én deres generelle og

specielle forhold og holdninger

til de debatter, der har kørt.

Det blev indskærpet, at ECCO

er oprettet for at behandle

lovmæssige forhold for vort

fag, og at punkt nummer ét

på den af alle vedtagne strategiplan

fortsat er at opnå en

konsistent lovmæssig dækning

og officiel anerkendelse

af faget. ICON havde forud for

Formandsmødet gjort et voldsomt

modsat rettet fodarbejde

for at omdefinere ECCO til at

blive en faglig organisation

i stil med ICOM, ICCROM,

ICOMOS m. fl. Blandt andet

ønskede ICON, at ECCO

fremover skulle repræsentere

bevaring i bredest mulige

forstand og således inddrage

alle interessenter på konserveringsområdet.

Samtlige

tilkendegivelser før og under

selve mødet støttede dog den

hidtidige definition af ECCO,

ligesom flertallet konfirmerede

de tidligere vedtagne

strategi- og arbejdsplaner og

dermed bakkede den siddende

bestyrelse op.

Lovgivning eller selvregulering?

I en enkelt organisation,

ICON, finder man det utænkeligt

med national lovgivning

på konserveringsområdet.

Man satser derfor på selvregulering,

- deraf deres akkrediteringssystem,

PACR. I et fåtal

af lande findes lovgivningen

allerede, og i alle de øvrige er

det et kraftigt ønske. Akkrediterings-

og lovgivningsvejen

kan ses som alternative

strategier i det fælles ønske

om at få ordnede forhold. Men

for at undgå splittelse kan

man vælge at rumme begge

fremgangsmåder. NKF-dk

forstår det således, at briterne

kan have deres interne akkreditering,

mens der på EU-plan

(d.v.s. i de lande, der tilslutter

sig direktivet) kan gælde fællesregler.

Bachelorer og/eller mastere?

Alle medlemsorganisationerne

var fælles om fortsat at

ville rumme både bachelorer

og mastere. Hvorvidt alle

skal have samme type medlemsskab

(og f.eks. alle være

ECCO-medlemmer) var der

derimod ikke enighed om.

Kun tyskerne vil have alle,

der arbejder med restaurering

(håndværksmestre o.

lign.) med i organisationen.

Englænderne er enige i at

”indgangen til professionen”

fortsat skal ligge på master-


niveau. Til gengæld mener

de som ovenfor beskrevet, at

vejen til et masterniveau ikke

behøver at gå via en 5-årig

uddannelse. De argumenterer

for, at en engelsk mastergrad

også kan opnås gennem en

akkreditering, der sammenregner

kortere kurser, god

praksis og erfaring til noget

der kan sidestilles med 5 års

forskningsbaseret uddannelse.

Holdningen hos langt de fleste

lande og også hos flertallet

målt i stemmer lå på linie

med bestyrelsens; nemlig at

indgangen til professionen

fortsat - og af årsagerne som

nævnt i det indledende afsnit

- skal ligge på masterniveau.

E.C.C.O.´s generalforsamling

20. april 2007

Generalforsamlingen blev

holdt d. 20. april og fremmødet

bestod af formænd, delegater,

juridiske rådgivere og

repræsentanter for ENCoRE,

bl. a. formanden René Larsen

fra Konservatorskolen i København.

Vi deltog fra dansk

side med vor formand Michael

Højlund Rasmussen og undertegnede

ECCO-delegat.

Generalforsamlingen gennemførte

alle de ting en sådan nu

skal, for at konføderationen

kan køre lovligt indtil næste

generalforsamling. Dagsorden,

referater, formandsberetning,

regnskab og budget blev

godkendt. Det gik stærkt fordi

de tungere problemstillinger

var tidskrævende, og fordi

konferencelokalerne skulle

lukke sidst på eftermiddagen

og tolkene gå endnu før.

European Conservation

Practitioner´s Licence,

ECPL

Som led i arbejdet med at få

lovreguleret vor profession

havde ECCO ´s præsident,

Monica Martelli Castaldi,

indgået et, synes flertallet,

fornuftigt samarbejde med

ENCoRE og et konsortium

af italienske,

græske, franske og

maltesiske institutioner

vedrørende konserveringsuddannelse.

Arbejdet er EU-støttet

og går ud på at skabe

et internationalt akkrediteringssystem

for konserveringsuddannelse,

herunder

erhvervsbaseret oplæring.

Det skal munde

ud i skabelsen af en

gradueret “licens” der

muliggør en rangering

af alle de forskelligartede

niveauer indenfor

vore faglige kompetencer.

Som værktøj

benyttes EQF-skalaen

(se nedenfor). Indledningsvist

havde

ECCO-bestyrelsen

distanceret sig fra projektet,

men efter opfordringer fra

flere medlemslande, bl.a. os,

gik ECCO ind i arbejdet og fik

endda ændret indholdet i en

for ECCO-flertallet gunstig og

yderst spiselig retning.

Englænderne fandt dog -på

baggrund af deres modstand

mod at definere kvalifikationer

som baseret på uddannelse-

anledning til at kritisere

præsidenten for at være gået

ud over sine beføjelser. Teknisk-formelt

har de muligvis

ret, men forholder man sig til

ånden i mandatet, er bestyrelsens

engagement i ECPL

tværtimod ikke bare i orden

men ligefrem påkrævet.

Nye dagsordner

Tyskerne havde stillet en

række dagsordensforslag vedrørende

forretningsordenen,

som reelt var mistillidserklæringer

til præsident og bestyrelse

og som, hvis vedtaget,

ville binde disse på hænder

og fødder i forhold til generalforsamlingen.

Forslagene var

stærkt konfrontatoriske og

Indramningsartikler f.eks.:

Wire, wirelåse, tape, stifter

Rammesamlere, listeklippere,

Passe partout maskiner mm.

Ole Hansen Lellinge

Broenge 14

2635 Ishøj

Tlf. 43711640

Fax 43711647

Mail: info@oleh-lellinge.dk

Web: www.oleh-lellinge.dk

ikke befordrende, hvorfor de

efter en meget lang debat blev

nedstemt.

Afstemningsregler

Herefter ønskede tyskerne at

ændre ”misforholdet” i, at de i

kraft af deres høje medlemstal

betaler en tredjedel af ECCO´s

årlige udgifter, mens de i

kraft af de vedtagne stemmevægte

kun har en sjettedel af

stemmerne. Det afstedkom en

heftig diskussion om hvilken

repræsentationsform, der er

den mest passende (demokratiske?)

for en organisation af

store og små medlemslande.

Et svensk forslag om ”hvert

land-en stemme” bragte punktet

til ende.

European Qualification

Framework, EQF

Englænderne mente ikke, at

Professionsprofilen og arbejdet

med at komme med

i Professionsdirektivet var

acceptabelt for dem. I stedet

stillede de et rimeligt konstruktivt

forslag om, at man

skulle arbejde videre inden

for rammerne af EQF (mere

15


nedenfor). For at undgå splittelsestendenserne

blev det

vedtaget at lægge arbejdet

med den Professionelle Profil

på hylden og i stedet definere

os ved hjælp af EQF-systemet,

idet vi vedtog at nedsætte en

ECCO-arbejdsgruppe, der skal

definere konserveringsfagets

kvalifikationer og kompetencer

(”learning outcomes”) og

indplacere dem i forhold til

det relativt nye europæiske

kvalifikations-vurderings-system,

EQF. (2) EQF er et ikke

et harmoniseringsværktøj

men en måde at måle kompetencer

på, således at forskelligheder

landene imellem kan

få lov at bestå, samtidig med

at der kan sammenlignes på

tværs. EQF er en fælles skala

på 8 trin, og når definitionerne

ligger klar kan den enkelte

konservator indplaceres efter

faglig ”viden, færdigheder og

kompetencer”. ”Knowledge,

skills and competences” er

kodeordene i EQF-systemet,

og det åbner mulighed for at

kombinere kvalifikationer fra

forskellige typer institutioner

samt at medregne effekten af

livslang læring (”lifewide and

lifelong learning”).

Tyskerne er glade for at få bachelorer

og håndværkere ind i

samme rangeringssystem som

de akademisk uddannede.

16

Englænderne er ligeså men

vil formentlig fortsat forsøge

at undgå at definere kompetencer

i forhold til uddannelse

men alene som individuelt

opnåede kvalifikationer. Kun

på den måde kan englænderne

leve med den allerede

vedtagne ECCO-formulering

om indgangen til professionen

som værende på masterniveau.

ICON´s og VDR´s dagsordener

er på kollisionskurs med

det forhold, der direkte står

at læse i Europaparlamentets

dokument om EQF (2). Deri

står det nemlig at læse at

akademiske uddannelser i forlængelse

af Bolognaprocessen

er placeret på EQF-skalaen,

således at et masterniveau

(5 akademiske årsværk, 300

points udtrykt i ECTS) svarer

til EQF-niveau 7, mens

en bachelor ligger på EQFniveau

6. Alle erhvervs-/rent

håndværksbaserede kurser

(”vocational training”) ligger

derunder. Vi får se, om enderne

kan mødes, eller om EQFarbejdet

blot er en udskydelse

af de uenigheder, der viste sig

i arbejdet med den Professionelle

Profil.

Udviklingen i E.C.C.O.

marts-aug. 2007

ICON har i skrivende stund

sat sig i spidsen for et konsortium

af meningsfæller, der

søger støtte (via THESEUSprogrammet

under EU) til

at formulere sættet af EQFdefinitioner.

Flertallet ønsker

ikke at være med på de givne

vilkår og også ENCoRE samt

ECPL-konsortiet (der er støttet

af et andet EU-program,

LEONARDO DA VINCI) tager

afstand fra dagsordnen. Man

synes, at ECPL lige nøjagtig

er i gang med det ICON vil til

at lave på deres egen sekteriske

måde. Dette er udtryk for

et sørgeligt modsætningsforhold.

Europaråd og EU

Der hersker fortsat forskellige

opfattelser blandt medlemsorganisationerne

om, hvorvidt

vi kan blive omfattet af næste

runde af Direktivet vedrørende

Professionelle Kvalifikationer.

Bestyrelsen arbejder

nu -tilsyneladende med megen

energi og et vist held- på at

gå gennem Europarådet, hvor

man har gode forbindelser.

Europarådet rummer ikke

bare de 29 EU-lande, men omfatter

med sine 47 medlemmer

næsten alle Europas nationer.

Desuden er Europarådet i flg.

ECCO´s juridiske rådgivere i

højere grad end EU fokuseret

på kulturarv og i kraft af sine


konventioner, anbefalinger

og resolutioner bedre i stand

til at præge normer og holdninger

til kulturbevaringsspørgsmål.

Der er nu sammen

med chefen for Europarådets

Komite for Kulturarv lagt en

slagplan, der går ud på at formulere

et sæt Anbefalinger for

Konservering og Restaurering

af Kulturarv. Anbefalingerne

skulle gerne vedtages af Europarådet,

og siden kolporteres

videre til EU med henblik på

en indføjelse i dette organs

Direktiver, der jo har et mere

liberalt og erhvervsmæssigt

konkret sigte.

VDR´s mulige udmeldelse

af ECCO

Tyskerne (VDR) var, som det

fremgår af ovenstående, utilfredse

med ikke bare ECCO´s

linie men også med graden

af egen indflydelse. På deres

kommende generalforsamling

stiller VDR-bestyrelsen forslag

om udtræden af ECCO og

dannelsen af en lobby-organisation

sammen med briternes

ICON. For os der oplevede

tyskernes kompromisløse

fremfærd på ECCO´s generalforsamling

er denne reaktion

desværre ikke overraskende.

VDR-bestyrelsen er efter

sigende i intern modvind.

Man kan kun håbe på, at man

ender med at besinde sig.

Fremtiden

Man må forudse, at uenigheden

vil bestå og diskussionerne

fortsætte, Vi (flertallet)

har dog en forventning

om, at tiden er med os, fordi

processerne i Europa arbejder

i vores retning. Men det

er sørgeligt og svækkende, at

konservatorene i Europa ikke

taler fuldtonigt og med een

stemme.

Med hensyn til spørgsmålet

om ECCO´s handlekraft bør

man nok mærke sig ECCOpræsidentens

ord: ECCO-bestyrelsen

består af mange (11)

medlemmer. Det sænker beslutningshastighed

men sikrer

også udbredt konsensus om

de trufne beslutninger. Desuden

skal man huske, at alle

delegater er aktive individer

på arbejdsmarkedet. Derfor er

der en naturlig begrænsning

på, hvor meget tid den enkelte

kan ofre. (3) En vis tålmodighed

er derfor velanbragt.

Med hensyn til de indbyrdes

uenigheder medlemslandene

imellem kan man beskrive

ECCO som et spejl af det store

EU: Englænderne tror ikke

rigtig på de fælles løsninger

og går egne veje. Tyskerne vil

have indflydelse proportionalt

med, hvor meget de betaler.

Efterårets mest spændende

emner bliver, om VDR stemmer

sig ud af ECCO og om de

trækker ICON (og evt andre)

med ud. På det konstruktive

plan venter vi os meget af

bestyrelsens og præsidentens

samarbejde med de andre

relevante organisationer omkring

ECPL.

For os i NKF-dk bliver udviklingen

afgørende. Får vi en

lovmæssig regulering og en officiel

anerkendelse af vort fag,

og gennem hvilke kanaler?

Note 1 Europaparlamentets

og rådets direktiv 2005/36/EF

af 7.9.2005 om anerkendelse

af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Note 2 Europaparlamentets

og rådets anbebalinger

2006/0163 (COD) om etableringen

af ”European Qualifications

Framework for lifelong

learning”.

Note 3 Monica Martelli Castaldi,

Letter from the President,

ECCO reports, nr. 4,

2006. (Findes på vor hjemmeside

– http://www.nkf-dk.dk/

Bulletin/ECCO-reports4-06-2.

pdf)

Museum Microclimates Conference

Konference om præventiv konservering

Nationalmuseet, København

19.-23. November 2007

Programmet er nu færdigt og

forfattere og titler med tilhørende

abstracts kan ses på

vores hjemmeside http://www.

natmus.dk/microclimates.

Programmet indeholder 38

foredrag og løber over 4 dage.

Receptioner inkluderer

velkomstreception på Na-

tionalmuseet, modtagelse på

Københavns Rådhus samt på

Statens Museum for Kunst.

Herudover er der konferencemiddag.

Som en faglig del af konferencen

er der sat en dag af

til ekskursioner hvor man

kan vælge imellem 7 forskellige.

De er alle en blanding af

besøg til forskellige magasiner

samt historiske steder og bygninger,

hvor Nationalmuseet

er involveret i restaureringen

eller konserveringen.

På konferencen vil der være

en trade fair med relevante

produkter.

Der er desuden 3 post workshops

med speciel fokus på

præventiv konservering.

Besøg vores hjemmeside

hvor der ligger program,

tilmeldingsskema mm. Her

kan man også tilmelde sig et

Nyhedsbrev hvor man får

tilsendt nyt om konferencen.

17


Maj Ringgaard på grovmasket net med brunt

og stift hud- og benlim. Hun

Alt for tidligt har vi mistet

tekstilkonservator Susanne

Kristiansen, der på trods af

at hun siden 1990 var bosat

i England fortsatte med at

være medlem af NKF-dk.

Hun deltog gerne i foreningens

aktiviteter når hun kunne,

eksempelvis var Susanne

blandt deltagerne på NKF’s

Baltikumtur i 2004.

Efter en håndarbejdsuddannelse

på Håndarbejdets

Fremmes Skole blev Susanne

hollandsk gift og flyttede

til Amsterdam i 1976. Her

blev hun samme år ansat på

Rijksmuseum på tekstilkonserveringen,

hvor hun med

tiden blev assisterende leder

af værkstedet. Efter 10 år

i Amsterdam kom hun tilbage

til Danmark, hvor hun

opbyggede et værksted til

fanekonservering på Tøjhusmuseet.

Hun nød at vise sit

værksted på Tøjhusmuseet

frem til os andre konservatorer

og fortalte malende

om sine udfordringer med at

være kvindelig tekstilkonservator

på en arbejdsplads med

hovedsageligt mænd med

en fortid indenfor militæret.

Det var her, hun udviklede

metoder til den vanskelige

opgave med omkonservering

af sprøde gamle faner oplimet

18

Nekrolog for Susanne Kristiansen 1954-2007

Vivi Lønborg Andersen

var en af de første indenfor

faget til at benytte enzymer,

og udviklede en metode hun

publicerede i ”Meddelelser om

konservering”.

I 1990 fik hun job på People’s

History Museum i Manchester,

hvor hun forsatte udviklingen

med fanekonservering.

Arbejdet med arbejderbevægelsens

faner lå hendes hjerte

nærmere end militærfanerne,

og Susanne følte sig hjemme

blandt kollegerne der.

Susanne var ivrig efter at

uddanne sig; hun tog kurser

hos Agnes Tímár-Balázsy i

Ungarn og kemi for konservatorer

som brevkursus fra

England. Hun ville også gerne

lære fra sig, og jeg havde den

glæde at undervise sammen

med hende på Konservator-

Suk fra Kassereren

skolen i København samme år

som hun rejste til Manchester.

Susanne var et livligt og humoristisk

menneske at være

sammen med. Hun elskede

fest og ballade, - man kedede

sig ikke i hendes selskab.

Og jeg husker tydeligt, hvor

det var svært at følge hendes

tempo i Amsterdams cafeliv.

Det kunne være vanskeligt at

forestille sig at hun samtidig

kunne nyde at sidde stille og

nørkle med sine fine gammeldags

broderier; men hendes

broderier viste at det var noget

hun gjorde og kunne med

perfektionisme. Susanne holdt

stolt de gamle broderitraditioner

i hævd i tider, som 80’er

og 90’erne, hvor den slags var

blevet umoderne og ugleset.

I 2006 fik Susanne konstateret

sclerose, hun fortsatte med

sit job selvom hun blev lænket

til kørestol. Året efter måtte

hun, efter kort tids sygdom,

give op overfor en cancer i en

alder af kun 52 år.

Susanne tog sit job som tekstilkonservator

som et kald,

hun elskede at arbejde med

de gamle tekstiler, noget der

allerede havde fattet hendes

store interesse i årene

på Håndarbejdets Fremmes

Skole. Ved Susannes bortgang

har tekstilkonservering mistet

en meget dedikeret fortaler og

udøver af faget.

Nu er sommeren gået og alle har haft tid til at indbetale årets kontingent. Desværre er der 93 ud

af 320, der endnu ikke har betalt,.

Jeg vil derfor opfordre alle til at få betalt snarest. Jeg udsender dog også rykkere, men ville gerne

spare portokontoen og min frivillige tid. De fleste har netbank, så det er så let hurtigt at indtaste

betalingen ind med det samme, også selvom man vil vente med betaling til betalingsdatoen.


Handel med stjålen kulturarv:

UNESCO’s kulturkonventioner og Danmarks muligheder

Karen Brynjolf Pedersen

Under denne overskrift blev

der fredag den 9. marts 2007

afholdt et debatmøde med små

100 deltagere. Mødet var arrangeret

af Den danske UNE-

SCO-nationalkommission,

dansk ICOM, Det kongelige

Bibliotek og Nationalmuseet.

Baggrund

Det er særdeles vanskeligt at

passe på kulturarven på tværs

af grænserne. Handel med

stjålen kunst og kulturobjekter

vurderes af Interpol som

én af de mest omfangsrige

kriminelle aktiviteter, kun

overgået af narko- og våbenhandel.

Der er længe blevet gjort

opmærksom på at den danske

lovgivning er mangelfuld

mht. illegal handel. Danmark

forventer at andre lande

udviser respekt over for vores

danefæ- og anden beskyttelseslovgivning.

Danmark

bør derfor udvise den samme

respekt overfor kulturarv

fra andre lande. Ikke desto

mindre er der, i enkelte sager

her i Danmark, rejst tvivl

om retsgyldigheden af andre

landes tilbageføringskrav for

kulturgenstande, der er udført

fra de pågældende lande på

ulovlig vis.

Indlæg

Institutleder Ingolf Thuesen

fra Københavns Universitet

fortalte spændende om Iraks

kulturarv som rummer en

stor del af verdens kulturarv

feks UR, Abrahams fødeby,

de assyriske kongebyer, og

Babylon.

Det største problem i Irak er

de systematiske plyndringer

vha. udgravninger. Dette ses

som månelandskaber hvor

der over kæmpe områder er

gravet dybe huller i det flade

landskab. Hullerne er håndgravede,

oftest 5 m dybe. Når

genstande herfra udgraves og

sælges illegalt, mister man

kendskabet til oprindelsesstedet

og sammenhængen

mellem hvor genstandene er

blevet fundet og sammen med

hvad.

Et andet problem er plyndringer

af museer. På det irakiske

Nationalmuseum er omkring

10.000 genstande blevet

plyndret fra magasinerne.

Et tredje problem ved illegal

handel, som måske især rører

en konservators hjerte, er at

genstandene ofte ødelægges

for at kunne blive fjernet og

transporteret. Skulpturer

bliver savet i flere dele for at

kunne smugles ud og transporteres

til salgslandet hvor

de samles. Bygninger og statuer

vandaliseres fordi man

saver hoveder eller dekorerede

dele af.

Ifølge arkæolog og museolog

Staffan Lundén fra Göteborgs

Universitet bidrager Danmark

til denne ødelæggelse, fordi

der er et

marked for

illegal handel

også i

Danmark.

Han gav

eksempler

fra danske

auktioner,

hvor genstandene

ikke havde

proveniens

og hvor

myndighederne

fra

oprindelseslandet

Udgravninger i Irak

vidste, at genstandene var

stjålne.

Han oplyste at 65 % af genstande

på det internationale

handelsmarked ingen information

har om oprindelse

eller udgravning. Det typiske

svar fra forhandlere er, at

genstande kommer fra gamle

samlinger. Han har også oplevet

at svenske antikhandlere

indrømmer, at genstandene

kommer fra udplyndringer,

hvis man udgiver sig for at

være kunde.

Kriminalinspektør og medlem

af Kulturministeriets Sikringsudvalg

Kjeld Agerskov

Petersen fortalte at Danmark

kun har få sager om illegal

handel om året, omkring 4, og

hver gang via Toldvæsenet i

Kastrup Lufthavn. Genstandene

kan kun tilbageholdes,

ikke konfiskeres, da Danmark

undgik at tilslutte sig

indførselsbestemmelserne i

UNESCO konventionen. Men

de få sager til trods viser det

at konventionen ikke kan

stå alene men skal følges

op ad national lovgivning.

Der findes en international

database med illegale gen-

19


stande – omkring 2 % af de

folk der søger i den får deres

genstande tilbage. Herudover

har Rigspolitiet oprettet en

forebyggelsesenhed pr. 1. april

2007 på 10 mand for at styrke

den kriminalpræventive indsats

indenfor området illegal

handel.

Interessante spørgsmål og

emner der blev rejst under

mødet:

Man skal overveje om alle

lande har det samme forhold

til Kulturarven som vi. F.eks

”vader” man i Irak rundt i

kulturarven, og får derfor et

andet forhold til den end i

Vesten.

Hvad er proveniens og hvor

detaljeret skal den være? Vil

det i nogle tilfælde ikke være

umuligt at erhverve noget,

hvis man ikke kan gøre fuldstændigt

rede for proveniensen?

Og er der en bagatelgrænse

for hvornår man skal

20

kontakte myndighederne i

oprindelseslandet?

Hvem tilhører fortiden og hvor

bliver den flyttet hen? Vil der

ikke være tilfælde hvor kulturarven

bliver passet bedre

på i europæiske samlinger end

i oprindelseslandet, hvor der

f.eks er risiko for ødelæggelse

pga krig?

Et tiltag mod den illegale handel

kunne være at betragte

alle handlede genstande som

illegale, indtil andet er bevist

og bevisførelsen skal ligge hos

forhandleren.

Et mere udførlig mødereferat

kan ses på:

http://icom.natmus.dk/

ICOM_DANMARK_Moedenotat_Handel_stjaalen_kulturarv_marts2007.html

Mere information kan fås på:

Convention on the Means of

Prohibiting and Preventing

the Illicit Import, Export and

Transfer of Ownership of Cultural

Property 1970:

http://portal.unesco.org/en/

ev.php-URL_ID=13039&URL_

DO=DO_TOPIC&URL_

SECTION=201.html

Dansk oversættelse findes på:

http://www.folketinget.dk/

Samling/20021/udvbilag/KUU/

Almdel_bilag118.htm

UNIDROIT Convention on

Stolen or Illegally Exported

Cultural Objects (Rome,

1995):http://www.unidroit.org/

english/conventions/1995cultu

ralproperty/1995culturalprope

rty-e.htm

Norsk oversættelse:

http://www.odin.no/ud/norsk/

dok/regpubl/stprp/032001-

030020/ved001-bu.htm

International Code of Ethics

for Dealers in Cultural Property,

UNESCO 2000:

http://www.unesco.org/culture/

legalprotection/committee/

html_eng/ethics1.shtml

ICOM Red Lists (Afrika, Latin

Amerika, Afghanistan, Irak og

Peru):

www.icom.museum/redlist


Winnie Odder

Ny kompetencegivende lederuddannelse

Organisationen Danske

Museer (ODM) planlægger at

udbyde en kompetencegivende

lederuddannelse for museumsansatte.

Uddannelsen vil være en diplomuddannelse,

som vil give

60 ECTS-point (ECTS= European

Credit Transfer System)

ODM (tidligere Museumshøjskolen)

har før udbudt lignende

kurser, der i højere grad

har henvendt sig til inspektører

end til konservatorer.

Det er nu deres intention at

udvikle en lederuddannelse,

som også kan have interesse

for konservatorer. En del af

fagene vil tilrettelægges således,

at de vil være relevante

for konservatorer og ledelse

indenfor konservatorverdenen.

for konservatorer m.fl.

Indhold

Uddannelsen vil bestå af 3 obligatoriske

fag samt en række

valgfag.

De tre obligatoriske fag er

følgende:

Organisation (9 ECTS-point)

Økonomi (9 ECTS-point)

Ledelse (9 ECTS-point)

Valgfag vil blive tilrettelagt

efter deltagernes ønsker/interesser

og kan f.eks. handle

om bevaring og collection

management. Her kan også

lægges specialforedrag/workshops/masterclasses

som

bliver åbne for almenheden.

Sidste semester er afsat til udarbejdelse

af afgangsprojekt.

Tidsforbrug

Uddannelse vil forløbe over to

år og har en arbejdsbelastning

svarende til i alt 1860 timer

(heraf 250 undervisningslektioner).

Undervisningen vil foregå

fredage og lørdage ca. én gang

om måneden, samt fra en virtuel

platform og evt. geografiskt

lokale emnegrupper.

Pris

Ca. 40-45.000,-

Kompetence

Uddannelse giver kompetence

på linie med andre diplomuddannelser

på markedet og

giver adgang til masterprogrammer

her i landet og i

udlandet.

Konservatoruddannelserne på Konservatorskolen 2007

Bent Eshøj

Studienævnsformand

Fra og med studenteroptaget i

sommeren 2007 er der indført

en række ændringer for bachelor-

og kandidatuddannelserne

på Konservatorskolen.

Ændringerne skal overordnet

ses som en bestræbelse på at

styrke og tydeliggøre kandidatuddannelsen,

samtidigt

med at niveau og omfang

på bacheloruddannelserne i

videst muligt omfang fastholdes.

Selvom disse ændringer

gennemføres under vigende

økonomiske rammer, er det

Konservatorskolens vurdering,

at de indførte tiltag vil

bidrage til en tydeligere differenciering

mellem bachelorer

og kandidater – ikke mindst

til gavn for arbejdsmarkedet.

Konservatorskolens normering

på 70 ”finansårsstuderende”

fortsætter uændret.

Skolen optag vil således

fortsat sigte mod 40 bachelorstuderende

hvert tredje år og

i snit 15 kandidatstuderende

årligt.

De væsentligste ændringer,

som studerende vil opleve i

forhold til den tidligere studieordning

er:

Bachelorer:

indførsel af ny 7-trins karakterskala

med veldefinerede

læringsmål - såvel overordnet

som for alle eksamensfag -

5 undervisningssemestre á

14 uger á 18 timer i stedet for

tidligere 5 semestre á 15 uger

á 21 timer; 2 projektopgaver

i stedet for tidligere 3; flere

fælleskurser, herunder dokumentation

og formidling; flere

2-trins kurser (med trin 2 på

kandidatdelen): Kulturbevaring,

Præventiv konservering,

Formidling og informationskompetence

samt Farveteori

og farvemåling. Ny liniespecifik

eksamen dækkende ca.

et semesters undervisning;

nye eksamensbeviser indeholdende

også europæiske ECTSkarakterer;

generelt større

krav til forberedelse/tilstedeværelse.

21


Kandidater:

indførsel af ny 7-trins karakterskala

med veldefinerede

læringsmål - såvel overordnet

som for alle eksamensfag;

ny bindende, individuel 2-årig

studieaftale (”studiekontrakt”);

to valgfrie modeller

for specialisering: Enten 60

ECTS-speciale eller 40 ECTSspeciale

+ 20 ECTS institutionspraktik

(= fire måneder),

praktik knyttes sammen

med specialiseringen og ikke

som tidligere med kursusundervisningen,

forstærket

Mette Carlsen

I dette speciale undersøges

det om kopier og rekonstruktioner

kan være egnede til

at dokumentere et moderne

kunstværk og formidle værkets

æstetiske og kunstneriske

værdier. Dette er relevant,

da nogle moderne værker er

fremstillet i materialer, der

nedbrydes forholdsvist hurtigt

(10-100 år).

Først gennemgås anvendelsen

af kopier og rekonstruktioner

22

vejledningsindsats med faste,

nedskrevne aftaler, opdeling

af kursusudbud i ”obligatoriske”

og valgfri kurser med

større udbud af kurser end

tidligere – herunder især

specialiseringsrettede seminarer;

flere 2-trins kurser

(med trin 1 på bachelordelen):

Kulturbevaring, Præventiv

konservering, Formidling og

informationskompetence samt

Farveteori og farvemåling;

udvidet mulighed for eksterne

meritgivende kurser. Grænsen

hæves fra 30 til 40 ECTS

Abstracts fra kandidatafgange

(ud af de 60 ECTS der kræves

af kursusundervisning); nye

eksamensbeviser indeholdende

også europæiske ECTSkarakterer;

forbedret studiemiljø

med faste studiepladser

fordelt rundt om på skolen;

generelt større krav til forberedelse/tilstedeværelse

Kandidatstuderende indskrevet

før 2007 kan vælge, om

de vil overgå til de nye regler,

eller om de vil færdiggøre deres

studium efter de tidligere

regler.

Kopiering af moderne skulptur – analyse og diskussion af kopiers funktion i museal sammenhæng.

Mikkel Høegh Post

I specialet genskabes det uddøde

Pleistocæne jordlevende

dovendyr Megatherium americanum

(Xenarthra: Megatheriidae)

som en life-size

rekonstruktion (længde ca. 4,5

m), over et næsten komplet

opstillet skelet på Zoologisk

Museum. Øvrige europæiske

eksemplarer fungerer som

sekundær reference. Rekonstruktionen

er et kvalificeret

bud på M. americanum’s

formodede levevis. Udgangs-

på de kulturbevarende institutioner.

Derefter beskrives

det, hvordan de moderne

kunstnere anvender kopier,

og hvordan kunstmuseer i

dag udstiller kopier og rekonstruktioner.

En undersøgelse

foretaget på 10 internationale

kunstmuseer viser, at det

faglige personale er tilbageholdende

overfor brugen af

kopier, men så et potentiale til

didaktiske formål.

Rekonstruktion af kæmpedovendyret Megatherium americanum Cuvier, 1796

punktet er:

1) Artens skeletanatomi, samt

øvrige bevarede ledetråde,

dels fra Megatherium (sporfossiler)

og dels fra øvrige uddøde

dovendyrlinier (f.eks. kostrester

i koprolitter, mumificerede

kløer, skind og pels).

2) Litteraturen herom, der

indbefatter teorier om formodet

økologi (især kost og fourageringsmetoder)

og bevægeegenskaber.

I opgavens praktiske del,

I næste nummer af Bulletin følger flere abstracts.

Gennem en analyse af kunstværkers

betydning ses det, at

et kunstværks kunstneriske

og æstetiske værdier i en vis

grad kan overføres til en kopi.

Fremstillingen af en kopi

undersøges og viser, at skulpturens

tilstand og dokumentationsmaterialets

beskaffenhed

samt materiale, teknik og kopist

har indflydelse på kopiens

visuelle og fysiske lighed med

originalen.

beskrives forskellige metoder

og materialer anvendt under

opbygningen. Fremgangsmetoden

var, at konstruere et

skalaskelet (1:10) af referenceskelettet,

og herpå opbygge

en skalamodel. Skalamodellen

fungerer efterfølgende

som målreference for life-size

rekonstruktionen. Denne er

opbygget i styropor og gips,

og med en overfladestruktur

stemplet i en hærdende syntetisk

’ler’ (Apoxie).


Beskytter det glas,

du bruger til

indramning,

godt nok mod

UV-stråling?

Hvornår har du sidst spurgt din glasleverandør,

hvor meget UV-stråling der

slipper igennem til dine billeder?

I 2005 lukkede en af verdens førende glasfabrikanter, DenGlas,

for produktionen. DenGlas var gennem forskellige danske grossister

hovedleverandør til det danske marked af ikke-reflekterende

museumsglas med 98% UV-filtrering – specialglas, som beskytter

kunstværker mod solens skadelige virkning på gallerier, i museer

og private hjem.

Da DenGlas nu ikke mere eksisterer, er der kun én glasfabrikant

tilbage, som leverer ikke-reflekterende glas med anbefalet UV-faktor

til det danske marked. Den fabrikant hedder Tru Vue ® .

Fælleskonserveringen på

Kronborg anbefaler, at

man benytter glas, der

filtrerer minimum 98%

af den skadelige UVbestråling

fra, hvis man

vil beskytte det indrammede

kunstværk eller

foto mod blegning.

Hvis du inden for det sidste år har købt ikke-reflekterende glas

til beskyttelse af dine kunstværker, og det ikke er af mærket Tru

Vue ® , er det derfor ikke sikkert, at glasset filtrerer de anbefalede

98% af UV-strålingen fra.

Spørg din glasleverandør om dokumentation for, at det ikke-reflekterende

glas, du køber, beskytter fotos, kunstværker og andre

indrammede værdier godt nok.

J&M Handel er grossist i Danmark

for Tru Vue ® -glas.

For mere information eller

bestilling af glas kontakt J&M Handel

på telefon 70 15 36 20 eller send en

e-mail til info@jmhandel.dk

Tru Vue ® er det eneste glasprodukt på

det danske marked, der garanterer

98% filtrering af UV-stråling på

ikke-reflekterende museumsglas!

Tru Vue ® garanterer, at minimum 98% af UV-strålerne bliver

filtreret fra, før de når selve billedet. Men faktisk har en konkurrent

til Tru Vue ® målt endnu bedre filtrering på Tru Vue Museum Glass ®

end den officielt garanterede.

SCHOTT ® , en anden af verdens førende glasproducenter, har i en

nyligt offentliggjort undersøgelse målt følgende UV transmission

factor på et af deres egne produkter og to konkurrende produkter

bl.a. Tru Vue ® :

Produkt og producent UV Transmission Factor

MIROGARD ® plus (SCHOTT) approx. 16%

ARTCONTROL ® (FLABEG) 12,9%

Museum Glass ® (TRU VUE) 0,2%

Undersøgelsen viser, at det stykke glas fra Tru Vue ® , som SCHOTT ®

testede, faktisk beskyttede væsentlig bedre mod UV-stråling;

nemlig hele 99,8%. Da der kan forekomme små udsving i glassets

UV-beskyttelsesevne er 98% beskyttelse dog det, som Tru Vue ®

officielt garanterer.

Data for Tru Vue Museum Glass ®

Light transmission 96

Light reflection


Møde i NKF’s klima- og transportgruppe

Onsdag d. 10. oktober 2007 kl. 10.00

hos Recall, Greve

Den nye oldtidsudstilling på Nationalmuseet

Mandag d. 3. december 2007 kl. 15.00

Ny Vestergade 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!