27.07.2013 Views

Den gode undervisning - didaktisk set

Den gode undervisning - didaktisk set

Den gode undervisning - didaktisk set

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hvad er god undervisning?

Tænk på en undervisningssituation du

synes var god. Hvad gjorde

underviseren/læreren, hvad var

indholdet, hvem var de lærende…? –

skriv nogle stikord/lav et mindmap, vær

så konkret som mulig (5 min).

Tænk så på en undervisningssituation

som var dårlig… - og skriv igen


Mål-middel-didaktikken

Naturvidenskabeligt ideal

Undervisningsteknologi

Direkte relation fra mål til relevant

indhold

Deduktiv videnstilegnelse (at få viden – i

modsætning til at finde viden)


Didaktisk relationstænkning

De forskellige

kategorier er

indbyrdes

afhængige.

Modellen kan

bruges såvel som

planlægningsværktøj

som til

analyse af en given

situations

sammensatte

sammenhænge


Klafkis dannelsesteoretiske

didaktik

Material dannelsesteori: optaget af indholdets kulturelle og

videnskabelige værdi

Formale dannelsesteorier: optaget elevens iboende evner

og forskellige arbejdsmåder – form

Kategorial dannelse: bygger både på indholdet og den

enkeltes måde at forholde sig til indholdet. Målkategorien

har dog særlig status. Forener indholdsorienterede og den

aktivitetspædagogiske tradition

Senere Klafki: Epokale (tidstypiske) nøgleproblemer f.eks.

fred, miljø, samfundsskabt ulighed, IT& kommunikation


Bubers mødepædagogik

Et inderligt og personligt forhold mellem

lærer og elev

Vægten især lagt på oplevelse, samvittighed

og etiske dimensioner

Ønsker et jeg-du forhold mellem elev og

lærer i modsætning til et jeg-det

(manipulation)

Dialogen betragtes som en forudsætning for

elevernes personlige vækst


Reformpædagogik

Ofte antiautoritær, samfunds – og

elevcentreret

Erfaringsbaseret undervisning: relation ml.

barn og det nye

Learning by doing: at gøre sig egne

erfaringer ud fra egen ’praksis’

Problembaseret – hypoteseafprøvende

Lærerens vigtigste opgave er at tilrettelægge

situationen og være vejleder i processen


Hvad er god undervisning -

fortsat

Gå sammen i grupper på ca. 5 og fortæl

jeres oplevelser til hinanden (5 min. til

hver)

Diskuter hvad der kendetegner jeres

fortællinger (30 min)


Sammenhængen til de

didaktiske forståelser

Hvilken didaktisk tænkning (jf. kap. 2 i

Himm & Hippe) repræsenterer jeres

fællestræk– hvorfor (30 min)?

Præsenter jeres pointer for de andre på

en overhead

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!