AAR 1914 HEFTE 2

dietrich.sophia39

AAR 1914 HEFTE 2

- 93-

To Gange i Sæsonen 1914 er den sjældne Skærmformet Poresvamp,

Polyporus umbellaius Fr., bleven indsendt, dels fundet ca. den 1. Septbr.

af Dyrlæge Koch, Saxkøbin g, paa Bøgestød i Maltrup Vænge, dels af

Overretssagfører F r. Kn u d s e n, Vejle, paa Bøgestød paa Munkebjerg. Paa

Vejlelokaliteten konstaterede Finderen Svampens Forekomst flere Gange

sidst i August og først i September Maaned.

*

*

Om Forekomsten af spiselige Svampe i Vejleegnen meddeler Overretssagfører

Fr. K n u d s e n, Vejle, følgende den 28. Aug. 1914 :

"Champignons fremkom for første Gang i større Mængde omkring

den 29. Juli og varede som sædvanlig ialt ca. 14 Dage, idet hvert "Sted"

har en Frugttid paa ca. 8 Dage med lidt forskellig Begyndelsestid. ­

Uden at naa det foregaaende glimrende Aar maa Høsten dog betegnes :

som ualmindelig god.

Noget før viste Boletus edulis sig i mindre Mængde. Der indtraf derefter

en Standsning paa ca. 14 Dage, medens Champignons florerede, men

derefter tog de atter fat, og Sæsonen har været saaledes, at jeg aldrig

har set Mage. Der har været Mængder og overalt.

Vingesvamp e er endnu meget sparsomme, og dette gælder i det hele ,

saa vidt jeg skønner, alle andre Madsvampe end ovenfor nævnte .

Da København og Nordsjælland plejer at være noget tilbage for os,

har De Haab om en udmærket Bolethøst".

- l Anledning af ovenstaaende Meddelelse skal vi bemærke, at det

uden Tvivl er en Regel, at 0stjyllands Svampeflor er 14 Dage tidligere

end Sjællands; dette gælder f. Eks. baade Aarhus- og Vejleegnen. Iaar

var For skellen ringere, næppe nok 8 Dage ; men der var i alle Landsdele den

samme umaadelige Rigdom paa Champignons og navnlig paa Rørhatte. For

1914 gælder i det store og hele, at Forsæsonen i August og Eftersæsonen

i Oktober-November var gode, medens September, den egentlige Svampemaaned,

kun var fattig. RED.

Svampene i Husholdningen.

Tørrede Svampe. l Husholdningen er der megen Anvendelse for

tørrede Svampe; de kan benyttes i jævne Supper, saasom Brissel-, Hollandaise-,

Champignons- og brune Supper. Svampene stødes, og det

tørre Svampemel blandes sammen med Melet, der opbages til disse jævne

Supper; men Svampene kan ogsaa udblødes og koges paa følgende Maade :

Sæt de tørrede Svampe i Blød i flere Timer, enten i lunken Mælk eller i

Vand og kog dem derefter i lidt Smør. Smørret, hvori de koges, benyttes

til at koge Melet i til Supperne, Saucerne eller til de Buddinger, hvori

Svampene skal bruge s.

*

More magazines by this user
Similar magazines