AAR 1914 HEFTE 2

dietrich.sophia39

AAR 1914 HEFTE 2

- 68-

Gange truffet saadanne Frugtlegemer paa et snævrere begrænset

Omraade i Griinewald. GUEGUEN (1) omtaler, at han i Skovene

ved Viroflay har fundet en Boletus chrysenteron, hvor det normale

Hymenium stod i Forbindelse med Hattens Overside ved et tragtformet

Hul, hvis Vægge var tapetserede med korte fertile Rør i

Sammenhæng med de normale. Denne Deformitet forklarer Forfatteren

paa følgende Maade: I Randen af det ganske unge Frugtlegeme

er af mekaniske Grunde opstaaet en Spalte, der siden ved Frugtlegemets

Vækst har lukket sig ringformet; herved er Hattens Overside

kommen i Forbindelse med Hymeniets voksende Randzone, og

Rørene er voksede op igennem Hullet. LUTZ (1) finder hyppigt hos

Boletu s et hymenieførende Parti paa Hattens Overside, som skyldes

Beskadigelse af Hatranden paa et tidligt Udviklingstrin; han har

iagttaget de sidste Stadier i Udviklingen: Indsnævringen af det

cirkulært omgrænsede Hul, saa at Hymenle-Partiet paa Hattens

Overflade tilsidst afsnøres fra det normale Moderhymenium. LUDWIG

(2) antager, at de Bristninger af Hatten, som betinger en Forbindelse

mellem Oversiden og Hymeniet, skyldes Vejrligets Indflydelse. At

denne Forbindelse dog ogsaa kan komme i Stand af andre Aarsager,

viser Fig. 4, hvor man ser et tydeligt hymenieførende Parti

paa den primære Hats Overflade ved Basis af den sekundære Stok.

Her er sket en Sprængning omkring Sammenvoksningsstedet, idet •

det sekundære Frugtlegeme ligesom har holdt igen under den primære

Hats Udspænding - og Sprængningen har aabnet Vej for

Hymeniet nedenunder. Som Resultat af alle Undersøgelser, særlig

dog af W. MAGNUS'S Eksperimenter med Champignonen, fremgaar det,

at overtallige Hymenier, naar Talen er om et enkelt Frugtlegeme,

kun kan dannes i Tilslutning til det oprindelige Hymenium, specielt

dettes Vækstzone i Hattens Rand.

Dannelse af dobbelte eller flerroldige Frugtlegemer

ved Sammenvoksning.

L De sammenvoksede Frugtlegemer er begge (alle)

i Berøring med det naturlige Substrat. Fig. 1 og 2 fremstiller

Dobbelt-Frugtlegemer, henholdsvis af Boletus edulis og Boletus

luteus. I Fig. 1 ses et stort og et lille Frugtlegeme, der er saa

fuldstændigt sammenvoksede med Hattene, at det ikke er muligt,

hverken paa Hattens Rand eller paa Hymeniet, at erkende Grænserne

for de oprindelige Enkelt-Anlæg. Forbindelsen forneden er mindre

More magazines by this user
Similar magazines