AAR 1914 HEFTE 2

dietrich.sophia39

AAR 1914 HEFTE 2

- 70

af de to Svampe var sammerflltrede indbyrdes. - Undertiden kan

Stokkene paa et længere Stykke eller i næsten hele detes Forløb

være sammenvoksede - for derpaa at skilles og anlægge de enkelte

Hatte (se CHATIN 1. c. om Boletus cyanescens); i saadanne Tilfælde

vil det dog let ske, at to eller flere oprindeligt adskilte Hymenialzoner.

kommer i Berøring med hverandre og smelter sammen, hvorved

de saakaldte F a s c i a t i o n e r opstaar (dobbelte eller flerfoldige Hatte

sammensmeltede paa een Stok). Tilfælde af denne sidste Art el'

beskrevne hos mange Agaricaceer, saaledes af MAGNUS 1. C. hos

Champignonen, af BELF':ZE

L C. hos Laccaria og

Hypholoma fasciculare, af

GUEGUEN (2) hos Armil­

'laria mellea; de opslaar

lettest hos Frugtlegemer

med knippestillet Vækst.

Kun et enk elt Tilfælde

af Fasciation hos Boletus

har jeg fundet omtalt,

nemlig hos BELEzE 1. c

(B. subtomentosus). - I

en anden Række af Tilfælde

forbliver Stokkene

adskilte eller væsentlig

adskilte .og kun H a t t e n e

vokser sammen medderes

Fig. 2. Boletus lwæue, Kohæsion.

Fundet i Jægersbor g Dyrehav e, Nordsjælland, Aug. Rande, se Fig. 1 og 2.

1889. Univer sitetets Botaniske Museum , Kbhvn. X]. Saadanne Sammenvoksninger

maa være skete

paa et relativt sent Udviklingstrin, nemlig efter Hymenialzonens

Anlæggelse; det maa imidlertid erindres, at Vækstzonen ligger i

Hattens Rand, og at en Sammenvoksning af disse fremstaaende

og livligt voksende Partier let maa kunne finde Sted, naar de

under Frugtlegemernes Fremvækst i Jorden kommer -i Berøring med

hinanden.

II. K u n e t a f d e s a m m e n v o k s e d e F r u gt l e g e m e r e r i

Berøring med det naturlige Substrat. Det i Fig. 1 afbildede

Tilfælde fører let over til det simpleste af .denne Kategori; man

tænke sig, at det lille Frugtlegeme ikke havde haft sin Basis

More magazines by this user
Similar magazines