DIS-ovk, 1998-2000 DANA - Søfartens Ledere

light.soefartensledere.dk

DIS-ovk, 1998-2000 DANA - Søfartens Ledere

O V E R E N S K O M S T

2012 – 2014

mellem

Rederiforeningen af 2010

og

Søfartens Ledere

BASISOVERENSKOMST

For skibe registreret i

Dansk Internationalt Skibsregister


INDHOLDSFORTEGNELSE

§ 1 TJENESTEVILKÅR ........................................................................................ 1

§ 2 LØNNINGER ................................................................................................. 2

§ 3 ARBEJDSTID................................................................................................. 2

§ 4 UDMØNSTRING/TJENSTEPERIODER ....................................................... 3

§ 5 FERIE .............................................................................................................. 4

§ 6 FRIHED ........................................................................................................... 4

§ 7 FRATRÆDELSE ............................................................................................ 5

§ 8 SYGDOM OG BARSEL ................................................................................. 5

§ 9 KURSER......................................................................................................... 6

§ 10 EFFEKTERSTATNING .................................................................................. 7

§ 11 ARBEJDS- OG KØJETØJ ............................................................................... 7

§ 12 PENSION ........................................................................................................ 7

§ 13 REGLER FOR ORGANISATIONSMÆSSIG BEHANDLING ....................... 8

§ 14 VARIGHED..................................................................................................... 8

PROTOKOLLATER .................................................................................................. 9

TILLÆG ....................................................................................................................11

HYRESATSER..........................................................................................................12

MASKINTILLÆG .....................................................................................................12


Nærværende overenskomst er gældende for navigatører i skibe registreret i Dansk Internationalt

Skibsregister (DIS) - jf. DIS-lovens § 10, stk. 2. og i øvrigt som anført i

protokollat nr. 1 om overenskomstens anvendelsesområde.

§ 1 TJENESTEVILKÅR

Stk. 1 Navigatører påmønstres på sømandslovens betingelser og de i denne overenskomst

fastsatte vilkår.

Stk. 2 I overensstemmelse med gældende lovgivning udfærdiges en hyrekontrakt (for

skibsførere besætningsskema), hvori ansættelsesbetingelserne anføres.

I tilfælde hvor overenskomstens generelle regler ved aftale fraviges, skal aftalen

for at have gyldighed påføres hyrekontrakten eller der henvises på kontrakten

til særlig skriftlig aftale mellem rederiet og den ansatte.

Det anbefales, i det omfang det er muligt, at udfærdige hyrekontrakten inden

rejse til påmønstringshavn tiltrædes.

Stk. 3 Navigatøren er pligtig til at gøre tjeneste i de skibe rederiet ejer eller disponerer.

Ved rederiet forstås de af samme person eller firma ledede rederier.

Stk. 4 Afløsertjeneste udover 3 måneder skal, uanset Sømandslovens bestemmelser,

betragtes som fastansættelse.

I stedet for bestemmelserne i Sømandsloven gælder vedrørende opsigelse følgende:

Rederiets opsigelsesvarsel overfor officeren er 1 måned i officerens første ansættelsesår

og derefter 3 måneder. Efter hhv. 5, 8 og 10 års uafbrudt ansættelse

udgør rederiets opsigelsesvarsel hhv. 4, 5 og 6 måneder.

Officerens opsigelsesvarsel overfor rederiet er 1 måned.

Stk. 5 Såfremt officeren afgiver opsigelse i en hjemmeperiode, skal dette ske senest 1

måned før næste forventede udmønstring, medmindre særlige omstændigheder

hindrer dette. Opsiger officeren ansættelsesforholdet senere eller udtræder af

rederiet inden udløbet af opsigelsesvarslet, har rederiet krav på en erstatning

svarende til 8 dages hyre. Ved opsigelse under udmønstring og hvor fratrædelse

sker inden udløbet af den aftalte udmønstringsperiode, godtgøres rederiets

udgifter ved fremskaffelse af afløser i henhold til gældende lovgivning.

1


Stk. 6 Søfarende, der har været uafbrudt beskæftiget i rederiet i mindst 2 år, og som

opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, lukning af rederiet eller

andre hos rederiet beroende forhold, at de i opsigelsesperioden eller i tilslutning

til fratrædelsen er berettiget til at deltage i et for den søfarende relevant

kursus af indtil 2 ugers varighed inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud,

hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau.

Deltagergodtgørelsen tilgår rederiet. Rederiet dækker udgifterne ved deltagerbetaling

op til maksimum kr. 1.500,-. Der kan efter aftale mellem den søfarende

og rederiet ydes større beløb til deltagerbetaling.

Disse regler finder dog ikke anvendelse overfor søfarende, der er berettiget til

efterløn eller pension fra rederiet eller fra det offentlige.

§ 2 LØNNINGER

Stk. 1 Navigatøren oppebærer de til enhver tid gældende hyrer og evt. tillæg som er

anført i vedlagte tillæg. Hyrer og evt. tillæg er nettolønsudregnet. I hyren er

indregnet kostpenge under ferie, frihed og sygdom.

Stk. 2 Såfremt en kommende udmønstring vil medføre tjeneste i et af rederiets skibe

med mindre tonnage, og som i konsekvens heraf udløser en hyrereduktion på

mere end 10 %, i forhold til den løn der betaltes under foregående udmønstring

i rederiets skibe, skal dette meddeles officeren mere end 30 dage før

udmønstring til det mindre skib finder sted. Ved kortere varsel betales hyre i

30 dage som for tjeneste i det foregående større skib.

Stk. 3 Under tjeneste om bord hvor fri kost ikke gives, tillægges hyren kr. 198,30 pr.

dag.

§ 3 ARBEJDSTID

Stk. 1 De i tillægget anførte lønninger dækker den på skibet forekommende arbejdstid.

Stk. 2 I tilslutning til national gennemførelse af § 5 stk. 1 litra b, i europæisk aftale

om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, jf. EU Rådets direktiv

1999/63 af 21. juni 1999, bestemmes, jf. aftalens § 5, stk. 6, at :

a) Den daglige minimumshviletid for vagtgående officerer kan reduceres til minimum

6 timer. Hviletidsreduktionen kan i enhver 7 døgns periode maksimalt

omfatte 2 døgn, som kan være fortløbende. Hviletidsreduktionen forudsætter

en samlet ugentlig hviletid som anført i litra b.

2


) Den ugentlige hviletid udgør for vagtgående officerer mindst 70 timer i en given

7 døgns periode.

Stk. 3 Vagt/arbejde på juleaftens- eller nytårsaftens dag honoreres med en halv dags

ekstra hyre, der tilskrives officerens fridagsregnskab.

Stk. 4 Såvel rederi som officer tilstræber at arrangere udrejse til tjeneste, så det tilsikres,

at officeren er udhvilet ved tjenestens påbegyndelse.

§ 4 UDMØNSTRING/TJENSTEPERIODER

Stk. 1 Udmønstring/tjenesteperioderne søges planlagt i forhold til de opgaver, som

rederiet har for skibene, således at skiftningsomkostninger minimeres mest

muligt og de ansatte gives passende frihed efter hver tjenesteperiode. Tjenesteperioden

udgør normalt 13 sammenhængende uger med mindre andet aftales

mellem rederiet og de ansatte, der berøres af en ændring. Der kan ikke aftales

længere perioder end 6 måneder.

Stk. 2 På årsbasis ansætter rederiet 2 personer til at dække én stilling om bord. De

ansatte aftaler - under iagttagelse af stk. 2 og således at skibet altid kan være

bemandet i den enkelte stilling - tjenesteperioderne imellem sig. De ansatte tilstræber

at dele tjenesten om bord (hver ca. 183 dage på årsbasis) ligeligt hen

over året (opgørelsesperioden).

I tilfælde af længerevarende sygdom indsætter rederiet en afløser, såfremt det

vil medføre forlænget tjeneste udover 14 dage for den påmønstrede.

Stk. 3 Tjenestetiden regnes pr. kalenderdøgn fra påmønstring om bord. På skiftedage

tilskrives den tiltrædende og den fratrædende hver ½ tjenestedag. Rejsetid til

og fra skibet, samt kursusdage er ikke tjenestetid. Sygdom og barsel, der opstår

i tidsrum hvor der skulle have været forrettet tjeneste, medregnes som tjenestedage.

Stk. 4 En gang årligt – ved udgangen af marts måned – opgøres antallet af tjenestedage

om bord. Såfremt der, som følge af de ansattes egen planlægning, er erlagt

mere end 183 tjenestedage om bord søges det overskydende antal dage

udlignet i den efterfølgende opgørelsesperiode. Er der erlagt mindre end 183

tjenestedage søges dette udlignet i den efterfølgende opgørelsesperiode, medmindre

de manglende tjenestedage skyldes sygdom, barselsorlov eller andet

lovlig forfald fra tjenesten. For officerer der ansættes eller fratræder i opgørelsesperioden

beregnes ovenstående pro rate.

3


Har den ansatte, der har udfyldt stillingen, som følge af rederiets disponeringer

erlagt mere end 183 tjenestedage i stillingen honoreres de overskydende dage

med yderligere 1½ dags hyre pr. overskydende dag. (Svarende til i alt 2 ½

dags hyre pr. ekstra tjenestedag inkl. hyren for den ekstra tjenestedag om

bord).

§ 5 FERIE

Stk. 1 Ferien udgør 5 løbende kalender uger pr. år – svarende til 36 kalenderdage.

Stk. 2 Der udbetales med hyren for maj måned et supplement til lønnen på 2 pct. af

foregående kalenderårs indtjente nettoløn, dog ikke af hyre under ferie og ferietillæg.

Stk. 3 Den lovpligtige ferie fra foregående kalenderår (optjeningsåret) er under ansættelsen

indeholdt i den frihedsperiode, der gives mellem hver påmønstring.

Hovedferien afvikles i den første hjemmeperiode på minimum 3 uger efter den

1. maj i året efter optjeningsåret. Den resterende ferie afvikles i den næstfølgende

hjemmeperiode på minimum 15 dage.

Stk. 4 Ferie fra det forudgående kalenderår (optjeningsåret) kan afvikles i en opsigelsesperiode,

der falder efter 1. maj.

Stk. 5 For at nyansatte kan indgå i tjeneste/frihedsordningen udgør den månedlige

hyre i det første ansættelsesår 27/30 af den til enhver tid gældende hyre, idet

ferie i det første ansættelsesår forudsættes optjent andet steds og eventuelt

dækket af officeren ved feriekort eller lignende. Den reducerede hyre til nyansatte

fremgår af nævnte tillæg til overenskomsten.

§ 6 FRIHED

Stk. 1 Frihed af minimum 48 timer kan gives, når skibet er i dansk havn, ved skiftning

fra skib til skib, under oplægning eller dokning.

Stk. 2 I udenlandsk havn kan frihed under påmønstring kun meddeles med officerens

samtykke.

Stk. 3 Frihed kan afvikles i en opsigelsesperiode uden at denne forlænges tilsvarende.

4


§ 7 FRATRÆDELSE

Stk. 1 Ved fratræden optælles antal tjenestedage i forhold til seneste ordinære opgørelse

(jf. § 4, stk. 4) – Ved kortere ansættelsesperiode alternativt fra ansættelsesforholdets

begyndelse. Eventuelle fra seneste opgørelse overførte tjenestedage

over eller under normen tillægges henholdsvis fradrages i beregningen af

tjenestedage.

Endvidere optælles antallet af feriedage og frihedsperiode primært i forhold til

seneste ordinære opgørelse (jf. § 4, stk. 4) alternativt til fra ansættelsesforholdets

begyndelse. Eventuelle uafviklede feriedage overført til feriekort (jfr. stk.

5 nedenfor) tillægges antallet af frihedsdage.

Stk. 2 Såfremt antallet af opgjorte tjenestedage er større end det opgjorte antal ferie-

og fridage ved ansættelsesforholdets afslutning kontanterstattes det overskydende

antal dage med 1½ dags hyre pr. overskydende dag.

Stk. 3 Såfremt antallet af opgjorte tjenestedage er mindre end det opgjorte antal ferie-

og fridage ved ansættelsesforholdets afslutning modregnes den for meget

udbetalte frihed i slutafregningen (1 dags frihed = 1 dags hyre), forudsat at

den ansatte selv har opsagt sin stilling.

Stk. 4 Ved fratrædelsen udstedes feriekort (Danmarks Rederiforenings ferieordning)

med et beløb, svarende til 12½ procent af den i kalenderåret (optjeningsåret)

optjente nettoløn (ekskl. hyre under ferie og ferietillæg).

Stk. 5 For eventuelt uafviklede feriedage indtjent foregående år, udstedes separat feriekort.

Disse feriedage medregnes som afviklet frihed i forbindelse med opgørelsen

af tjeneste og frihed ved fratrædelsen. Ferien udgør 5 løbende kalenderuger

pr. år eller pro rata.

§ 8 SYGDOM OG BARSEL

Stk. 1 Ved sygdom og ulykkestilfælde oppebæres hyre samt kur og pleje i henhold til

Sømandslovens bestemmelser.

Stk. 2 Til kvindelige søfarende omfattet af denne overenskomst, og som på det forventede

fødsels-/adoptionstidspunkt har mindst 9 måneders uafbrudt ansættelse,

ydes dog hyre under orlov i forbindelse med barsel og adoption i indtil

sammenlagt 14 uger inklusive de i Sømandslovens bestemmelser nævnte 2

måneders hyre.

Der ydes 4 ugers graviditetsorlov før fødslen og barselsorloven forhøjes til 20

uger.

5


For at opnå den ovenfor nævnte hyre i forbindelse med barselsorlov, skal den

søfarende senest 4 måneder (120 kalenderdage) før det forventede fødsels- eller

adoptionstidspunkt skriftlig rette henvendelse til rederiet herom.

Stk. 3 På samme vilkår ydes til en søfarende fader hyre under 2 ugers fædreorlov. De

nævnte 2 uger (14 kalenderdage) skal placeres inden udløbet af 14 uger efter

fødslen/adoptionen. Herudover og på samme vilkår ydes tillige søfarende fædre

hyre under 2 ugers (14 kalenderdage) fædreorlov, som kan placeres efter aftale

med rederiet.

Stk. 4 Det er en forudsætning for betalingen af hyre under graviditetsorlov før forventet

fødselstidspunkt, samt i det tidsrum, hvor der ydes hyre under barselsorlov,

at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale

dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til

den søfarende pro rata. Hvis rederen ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder

betalingen til den søfarende.

Stk. 5 Til søfarende med mindst 9 måneders anciennitet gives der frihed med fuld

løn, når det er nødvendigt, at den søfarende indlægges på hospital sammen

med vedkommendes syge barn under 14 år.

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over

barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr.

barn inden for en 12 måneders periode.

Den søfarende skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

Evt. refusion fra kommunen/Søfartsstyrelsen tilfalder rederiet.

Det er en forudsætning for ovennævnte betaling, at den søfarende er påmønstret

et skib.

Såfremt den søfarende indlægges på hospital sammen med sit barn under 14 år

i løbet af den sidste uge af en hjemmeperiode, udskydes den planlagte udmønstringsdato

således, at der betales fuld løn for det antal dage, udmønstringen

udskydes, dog maksimalt i 1 uge.

§ 9 KURSER

Stk. 1 Officerer er inden for et kalenderår pligtig efter rederiets anvisning at afvikle

indtil 5 kalender (løbende) dages frihed i forbindelse med deltagelse i kurser,

der af rederiet er meddelt officeren senest 1. december i det pågældende kalenderår.

Tilsynstjeneste i forbindelse med nybygninger omfattes ikke af denne

bestemmelse.

6


Stk. 2 Såfremt en officer ikke senest ved udløbet af det pågældende kalenderår over

for rederiet har fremsat ønske om at benytte evt. resterende dage til relevante

uddannelsesformål i det følgende kalenderår, bortfalder evt. ikke-forbrugte

dage som kursusdage, men beholdes som fridage.

Stk. 3 De af officeren evt. ønskede dage til uddannelse (jf. ovenfor) skal aftales med

rederiet og være forbrugt inden udgangen af efterfølgende kalenderår.

Stk. 4 Rederiet afholder kursusudgifter til sådanne kurser. Rejse- og opholdsudgifter

ved officerens deltagelse i sådanne kurser afholdes af rederiet enten efter

nærmere aftale eller efter regning.

§ 10 EFFEKTERSTATNING

Stk. 1 Såfremt en navigatør ved skibets forlis eller på anden måde f.eks. ved ildløs,

havari, overfald på skibet eller lignende mister sine effekter, erstatter rederiet

tabet efter opgørelse fra den ansatte eller efter reglerne i den til enhver tid herom

gældende bekendtgørelse.

Stk. 2 Under rejse for rederiets regning er dette pligtigt til enten at dække risiko for

navigatørens rejsegods eller erstatte dokumenterede udgifter ved en rejsegodsforsikring,

dog ikke forsikringsbeløb udover det i stk.1 anførte.

§ 11 ARBEJDS- OG KØJETØJ

Stk. 1 Rederiet stiller arbejdstøj (kedeldragt eller jakke-bukser) samt arbejdshandsker

og sikkerhedsfodtøj til rådighed.

Stk. 2 Rederiet kan i stedet for det i stk.1 nævnte vælge at udbetale navigatøren et

fast månedligt beklædningstillæg på kr. 200 netto.

Stk. 3 Sengelinned udskiftes mindst hver 14. dag og håndklæder hver 7. dag for rederiets

regning med rent. Navigatøren deltager ikke i renholdelse af håndklæder

og sengelinned.

§ 12 PENSION

Stk. 1 De af denne overenskomst omfattede navigatører holdes pensionsforsikrede i

PFA Pension på de til enhver tid mellem overenskomstens parter og PFA Pension

aftalte betingelser. Pensionspræmier fremgår af de til enhver tid gældende

hyretillæg.

7


Stk. 2 Såfremt en skibsofficer selv måtte ønske at foretage ekstra pensionsindbetaling,

udover det i overenskomsten aftalte, kan dette ske via rederiet.

§ 13 REGLER FOR ORGANISATIONSMÆSSIG BEHANDLING

Stk. 1 Fremtidige overenskomstforhandlinger for så vidt angår danske navigatører

og/eller personer som nævnt i § 10 stk. 2 i lov om DIS finder sted mellem Søfartens

Ledere og Rederiforeningen af 2010.

Stk. 2 Enhver uoverensstemmelse af faglig karakter, som ikke har kunnet løses af

parterne, kan indbringes for mægling, hvor hver af parterne deltager.

Lykkes det ikke på denne måde at nå til enighed, kan sagen henvises til voldgift,

såfremt begge parter begærer dette. Voldgiftsretten består af fire medlemmer

udpeget af Rederiforeningen af 2010 med 2 og Søfartens Ledere med

2 samt en opmand valgt af de 2 foreninger i fællesskab eller udpeget af Arbejdsretten.

Voldgiftsrettens kendelse er endelig.

Stk. 3 Såfremt en tvist af en af foreningerne ønskes afgjort ved domstolene skal Arbejdsretten

i København være værneting.

Stk. 4 Bestående tjenesteforhold må ikke forringes som følge af denne overenskomst.

§ 14 VARIGHED

Stk. 1 Denne overenskomst for DIS registrerede skibe træder i kraft den 1. april 2012

og kan opsiges fra begge parters side med 3 måneders skriftligt varsel til en 1.

april dog tidligst den 1. april 2014.

8


PROTOKOLLATER

1. OVERENSKOMSTENS ANVENDELSESOMRÅDE

Nærværende overenskomst dækker konventionelle tørlastskibe. Der er etableret

særlige tillæg eller aftaler for bugserbåde, tankbåde, offshore fartøjer og andre specialskibe.

Herudover er følgende skibe ikke omfattet af overenskomst:

M/S Lars Bagger, M/S Monsunen, M/S Bornholm, M/S Vest.

2. TALSMANDSORDNING

Overenskomstens parter er enige om, at såfremt det indenfor et rederi findes hensigtsmæssigt

at etablere en talsmandsordning, kan de ansatte udpege/vælge en

talsmand blandt rederiets navigatører. Talsmanden nyder ikke beskyttelse som tillidsmand.

3. OFFICERERS BRUG AF E-MAIL I SKIBE

Hvis e-mail system mellem land og skib er til rådighed, skal officeren have mulighed

for at anvende dette.

Med hensyn til fortrolighed i forbindelse med anvendelse af e-mail gælder samme

procedurer som for radiokommunikation.

Ved evt. betaling må denne ikke overskride rederiets faktiske transmissionsudgifter.

Officerens anvendelse af e-mail skal herudover ske overensstemmende med rederiets

e-mailprocedure, som kan omhandle "vedhæftede filer", "økonomi/betaling",

"hyppighed", "ansvarlighed/pålidelighed i systemet" o. lign.

4. LØNKLASSER

Parterne tilstræber i overenskomstperioden at forenkle de eksisterende lønklasser,

således at der etableres tre lønklasser.

5. SÆROVERENSKOMSTER

Der er mellem parterne enighed om, at fornyelse af særoverenskomster, hvor disse

er baseret helt eller delvist på nærværende hovedoverenskomst, sker ved forhandling

mellem de berørte parter uden tilknyttet konfliktret. Nærværende resultat overføres

til særoverenskomsterne i det omfang det er relevant, og under behørig hensyntagen

til særoverenskomsternes grundlag.

9


6. RISIKOZONER

For navnlig at imødekomme behov for information om faktuelle forhold i forbindelse

med en konkret besejling, skal der afholdes møder, når der fremsættes anmodning

herom af Søfartens Ledere.

Anmodning fremsættes overfor Rederiforeningen af 2010, der herefter påtager sig

at beramme møde med deltagelse af det relevante rederi og organisationen. Sådanne

møder skal søges gennemført snarest gørligt, efter at anmodning er fremsat. På

mødet kan det pågældende rederi delagtiggøre organisationen i relevante oplysninger

af betydning for rederiets beslutning om besejling, ligesom der kan orienteres

om eventuelle forholdsregler, der tages i forbindelse hermed. Møderne afsluttes

med udformning af skriftligt referat, der danner grundlag for eventuel ekstern

kommunikation om situationen.

Parterne er enige om, at Sømandslovens regler i § 18 a om ret til fratræden i de beskrevne

situationer ikke berøres af ovenstående.

7. PENSION VED DELTID

Såfremt der indgås aftale om deltid med lønreduktion, sker der ikke reduktion af

det aftalte pensionsbidrag. Omkostningen herved afholdes af navigatøren.

10


TILLÆG

Hvis der forhyres 2 styrmænd aflønnes overstyrmanden efter gældende sats og 1.

styrmanden efter satsen under.

For at den søfarende, der er omfattet af § 5 i Lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning

af søfolk, kan få godtgørelse for den skattemæssige værdi af eventuelle, personlige

skattefradrag, tillægges nettohyren et dertil svarende beløb, som udbetales af rederiet

samtidig med nettohyren for den pågældende måned.

Det er en forudsætning for eventuel godtgørelse for skattemæssige fradrag jf. ovenstående,

at den søfarende giver de nødvendige oplysninger for Udligningskontorets beregning

og kontrol af kompensationstillægget, derunder ved sin underskrift giver Udligningskontoret

fuldmagt til hos skattevæsenet at søge de nødvendige oplysninger om

den søfarendes skatteforhold.

11


HYRESATSER

I henhold til den mellem Rederiforeningen af 2010 og Søfartens Ledere indgåede

overenskomst for skibe indmeldt i Dansk Internationalt Skibsregister er følgende nettolønsatser

i henhold til § 2.

Hyresatser gældende fra perioden 1.4.2012

Nyansat Grundløn 1-3 år 3-5 år o.5 år

Lønkl. u/1000 TDW 14.314 15.904 16.154 16.284 16.543

Lønkl. 1000-2000 TDW 14.822 16.469 16.700 16.850 17.096

Lønkl. 2000-3000 TDW 16.305 18.116 18.388 18.547 18.777

Lønkl. o/3000 TDW 16.733 18.592 18.858 19.006 19.253

Hyresatser gældende fra perioden 1.4.2012

Nyansat Grundløn 1-3 år 3-5 år o.5 år

Lønkl. u/1000 TDW 14.471 16.079 16.332 16.463 16.725

Lønkl. 1000-2000 TDW 14.985 16.650 16.884 17.035 17.285

Lønkl. 2000-3000 TDW 16.484 18.316 18.590 18.751 18.984

Lønkl. o/3000 TDW 16.917 18.796 19.065 19.215 19.464

Hyren udbetales både under tjeneste og i hjemmeperioder m.v. Kostpenge under frihed

er indregnet i hyren.

MASKINTILLÆG

Såfremt tjeneste indbefatter pasning af maskine, ydes et månedligt tillæg der udgør:

1.april 2012 1. april 2013

For maskiner indtil 499 KW 910 910

For maskiner indtil 749 KW 1.471 1.471

Begge tillæg kan deles proportionalt, såfremt flere deltager i sådan tjeneste, og gælder

kun for tjeneste om bord.

Tillægget dækker de krav, der stilles i henhold til STCW-konventionen og dansk lovgivnings

krav, for så vidt angår sikkerhedsmæssig og forsvarlig drift af skibets fremdrivningsmidler.

Tillægget forudsætter ikke, at navigatøren udfører større overhaling

eller reparation af maskinen.

PENSIONSORDNING

De af denne overenskomst omfattede navigatører holdes pensionsforsikret i PFA Pension

på de til enhver tid mellem overenskomstens parter og PFA Pension aftalte betingelser.

12


Rederiet betaler 4 % af den pensionsgivende hyre, medens den søfarende betaler 2 %.

Rederiets bidrag uanset anciennitetstillæg og skibets tonnage fremgår af tabellen nedenfor:

.

1.april 2012 1. april 2013

Pensionsgivende hyre 15.563 15.734

Rederens bidrag 623 629

Officerens bidrag 311 315

R:\ARB OVK\OK 2012\R2010\OK2012\Endelig udgave\SØLE - basisoverenskomst 2012.docx

13

More magazines by this user
Similar magazines