KIRKEBLADET - Sct. Mortens Kirke

sctmortenskirke.dk

KIRKEBLADET - Sct. Mortens Kirke

KIRKEBLADET

SCT. MORTENS SOGN

31. årgang · Nr. 1 · April 2011


Omsider på banen!

Kirkebladet er atter klar

Mange har efterspurgt kirkebladet i den sidste

tid, og nu er det heldigvis atter kommet

i trykken.

I mellemtiden er der kommet nyt bladudvalg

og ny redaktør, og i den forbindelse takker

menighedsrådet den afgående redaktør,

Finn Christensen, for hans store arbejde

med bladet i de sidste 30 år.

Bladet har også fået nyt udseende – et nyt

format og et nyt layout, hvor bl.a. læsevenligheden

er blevet prioriteret.

Det er hensigten, at bladet fremover skal udkomme

hver 3. måned. Her vil der blive bragt

løst og fast om livet i Sct. Mortens menighed.

Foruden gudstjenestelisten, som jo er det

vigtigste i et kirkeblad, vil der også være

Forsidebilledet

Motivet er at finde i bunden af kirkens dåbsfad. Det forestiller

jomfru Maria, der får besøg af englen Gabriel, som

kan fortælle hende, at hun skal blive med barn og føde

Guds søn. Læs selv hele historien i Lukasevangeliet kap.

1, vers 26 til 38. I kirkeåret fejres Marias Bebudelsesdag

søndagen før Palmesøndag, hvilket i sagens natur er ca.

9 måneder før jul.

omtale af diverse møder og arrangementer,

der indbydes til i sognets regi.

Bladet vil have et varierende antal sider alt

efter hvor meget nyt, der er at bringe. Indlæg

fra menigheden modtages gerne og

med tak.

Det er også planen, at forsiden af hvert nyt

nummer vil være prydet af et detail-billede

hentet fra de mange spændende ting, der er

at finde i vores gamle kirke, hvis man bare

har øje for dem. En kort forklaring til de enkelte

detail-billeder vil også være at finde i

bladet. Forhåbentlig vil det være en appetitvækker

til selv ”at gå på jagt” i kirken.

Det nye bladudvalg håber, at bladet vil falde

i menighedens smag – og vi ønsker god

læselyst!

Dåbsfadet er sydtysk og fra midten af 1600-tallet. Detaljerne

i relief-billedet af Maria og Gabriel er stærkt udviskede. Det

skyldes næppe udelukkende de mange års vandslid, men nok mere

energiske kirketjeneres pudseklude. På et tidspunkt har man pudset helt

igennem materialet, så der er gået hul i både Marias og Gabriels ansigt. Et utæt dåbsfad

er dog ikke meget bevendt. Derfor har man efterfølgende tætnet hullerne med kraftige

tinlodninger udført på bagsiden.

2


Salmesangaften

Med organist Kurt Levorsen

Torsdag den 7. april 2011 kl. 19.30 i Sct.

Mortens Kirke.

Vi skal først og fremmest synge en del salmer

sammen. Derudover vil Kurt Levorsen fortælle lidt

om nogle af melodierne og teksterne.

Der vil undervejs blive serveret kaffe.

Fri entre - kom og syng med!

Nyt fra kirketjenerne

Kirketjenerne i de fem bykirker mødes og udveksler gode ideer

Tekst af Pia Dyhrberg Hansen og Helle Nygaard.

For to år siden tog vi initiativ til at

prøve at samle kirketjenerne fra de

fem bykirker i Næstved. Vi havde

ingen forventning om, at det skulle

blive til mere end det ene møde, men

vi blev klogere; nu mødes vi fire gange

om året og snakken går lystigt.

Der bliver både snakket privat og fagligt,

og der bliver udvekslet mange

gode ideer. En gang om året er det planen

at vores lille hyggeklub tager udenbys.

Sidste år var vi på Funebariet, et

center for liv og død, i København.

I år tager vi til Bispebjerg Krematorie og

får en rundvisning derinde. Så kan man

jo slutte af med kaffe og kage i Nyhavn...

Senere i år skal Næstved være

vært ved det årlige Stiftsmøde for kirketjenere,

og her bidrager alle kirketjenerne

fra de fem bykirker med at løse

Bagerst fra venstre: Kirsten og Bo fra Herlufsholm

kirke, vores egen Pia, Morten fra Skt. Jørgens kirke, Bo

fra Sct. Peder kirke.

Forrest fra venstre: Vagn fra Holsted kirke, vores egen

Helle, Sonja fra Skt. Jørgens kirke, Jette og Virlee fra

Sct. Peder kirke. (Karsten fra Holsted kirke kunne ikke

være til stede).

de praktiske opgaver. Denne dag skal der være rundvisning i henholdsvis Sct. Peder - og Sct.

Mortens kirke. Selve stiftsmødet, med efterfølgende spisning, holdes i Sct. Mortens Gaard.

3


Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Rekordindsamling, fodboldbilletter - og røde pølser...

Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp i

Sct. Mortens sogn søndag den 13. marts

2011 gav et meget flot resultat. Det er det

højeste beløb, der indtil nu er blevet indsamlet

i sognet nemlig i alt kr. 37.489,43

Der var en langsom tilmelding af indsamlere,

men i sidste øjeblik meldte der sig alligevel

flere personer, som havde lyst til at

hjælpe, således at der i alt blev sendt 35

indsamlere af sted på 32 ruter. Det dækkede

ca. 95 % af sognet, hvilket var meget glædeligt

og tilfredsstillende.

Resultatet et målt til at være i midten af Top

100 blandt alle indsamlede beløb i år til Folkekirkens

Nødhjælp, hvilket vi alle kan være

meget stolte over.

Indsamleren med det største beløb havde

over 2.000 kr. indsamlet og det gav en vægt

på bøssen på 1,69 kg. Det er meget at gå

med i hånden igennem længere tid.

Systemet kaldet Virtus, hvor man kunne

indbetale bidrag via sin mobiltelefon, blev

også taget i anvendelse en enkelt gang.

4

Ved indsamlingen sponserede det lokale LH

Superbest i Østergade pølser og brød, der

blev serveret for indsamlerne, når de kom tilbage

fra ruten. Det vakte glæde og begejstring.

Ligeledes var der til lejligheden sponseret 40

fodboldbilletter, der blev fordelt ved lodtrækning

med 2 billetter til hver gevinst.

Fodboldbilletterne var sponseret af fodboldklubberne

FC Nordsjælland og Brøndby.

Der skal herfra lyde en stor tak for den store

indsats til alle indsamlere og hjælpere samt

tak for de mange bidrag fra alle bidragyderne.

Forhåbentlig ses vi igen til næste år.

Kai Madsen

Indsamlingsleder

Fotos: Helle Madsen og Helle Nygaard.


Nyt fra Menighedsudvalget

Rejseoplevelser og sogneudflugt

Sognemøde

Tirsdag den 5. april, kl. 14.15

I Sct. Mortens Gaard har vi glæden af at høre og

se Jørgen Honorés rejseoplevelser i Peru i billeder

og lyd.

Det er en rejse til fremmede egne med mange

spændende billeder og kig ind i en anderledes kultur,

blandt andet de gamle inka-indianeres rige.

Sogneudflugt

Tirsdag d. 3. maj kl. 13.15 – ca. 20.00

Turen går til Karrebæksminde med ”Friheden”,

som vi har lejet denne eftermiddag.

Kl. 13.15 Afgang fra ”Frihedens” kajplads ved

havnen.

Eftermiddagskaffen drikker vi i Karrebæksminde.

Vi skal høre lidt om

Karrebæksmindes lokalhistorie, og der

bliver lejlighed til en lille tur i området.

Kl. 17.00 Sejler vi tilbage til Næstved.

Kl. 18.00 Venter middagen på Hotel Kirstine.

Pris for sejltur, kaffe og middag er 150 kr. Drikkevarer betaler man selv. Der sælges billetter

på kordegnekontoret fra d. 14/4 – 20/4 i den sædvanlige åbningstid.

Hyggeklubben

Kom og vær med - hver anden torsdag i ulige uger

Hyggeklubben afholder igen i år en udflugt. Hvor vi skal hen er endnu ikke fastlagt, men

datoen er TIRSDAG D. 31. MAJ. Der er stadig ledige pladser. Hvis man har interesse,

kan man henvende sig til Annie Jørgensen, på tlf. 55 72 56 21, for at høre nærmere.

Alle er meget velkomne i Hyggeklubben. Vi mødes hver anden torsdag i ulige uger fra

kl. 13.30 til ca. 16.00 i Sct. Mortens Gaard.

Vi holder sommerferie fra torsdag d. 9. juni og begynder igen torsdag d. 18.august.

6


Kort nyt

Palmesøndag d. 17. april er der kirkefrokost

i Sct. Mortens Gaard efter

gudstjenesten. Alle er velkomne.

Pris: kr. 25,-

Kontakt

Se også www.sanktmortenskirke.dk

Sct. Mortens Kirke

Kirken er sædvanligvis åben tirsdag - fredag

9 – 13, dog med forbehold.

Tlf.: 55 73 57 39

Kirkekontor/Kordegn

Else Jensen

Sct. Mortens Gaard

Ostenfeldtsvej 18

4700 Næstved

(indgang fra Sortebrødreparkeringen)

Tlf.: 55 72 31 03

E-mail: elj@km.dk

Åbent: mandag til fredag kl. 10–13, torsdag

tillige kl.16-18

Sognepræst (kbf)

Søren Fahnøe

Træffetid: Hverdage kl. 11-12 (undtagen

onsdag) Tlf.: 55 72 07 16. E-mail: sfj@km.dk

Sognepræst

Erling Friis

Træffetid: Hverdage kl. 11-12 (undtagen

fredag) Tlf.: 55 77 90 01

7

Der afholdes menighedsrådsmøde d.

28. april og d. 26. maj – begge gange

kl. 19.00 i Sct. Mortens Gaard.

Møderne er offentlige!

Kirketjener

Pia Dyhrberg Hansen

Tlf: 28 73 80 45 (hverdage undtagen mandag)

2. kirketjener/Sognegårdsassistent

Helle Nygaard

Tlf.: 20 83 54 87 (hverdage undtagen mandag)

Organist

Kurt Levorsen

Tlf.: 55 77 62 78

Menighedsrådets formand

Hanne Rasmussen

Tlf. 55 72 51 82

Kirkegårdskontoret

Østre Kapelvej 10

4700 Næstved

Tlf. 55 78 05 00, hverdage kl. 9-13,

undtagen lørdag

Vejledning vedr. kirkelige handlinger

Der henvises til sognets hjemmeside:

www.sanktmortenskirke.dk


Gudstjenesteliste

Marts - maj 2011

Marts

27. marts 3. s. i fasten Kl. 10.00 Friis Kirkekaffe

April

3. april Midfaste Kl. 10.00 Friis

10. april Mariæ Bebudelse Kl. 10.00 Fahnøe

17. april Palmesøndag Kl. 10.00 Fahnøe Kirkefrokost

21. april Skærtorsdag Kl. 10.00 Friis

22. april Langfredag Kl. 10.00 Fahnøe Liturgisk

24. april Påskedag Kl. 10.00 Friis Kirkekaffe

25. april 2. påskedag Kl. 10.00 Fahnøe

Maj

1. maj 1. s. e. påske Kl. 10.00 Friis Konfirmation

8. maj 2. s. e. påske Kl. 10.00 Friis Konfirmation

15. maj 3. s. e. påske Kl. 10.00 Fahnøe

20. maj Bededag Kl. 10.00 Fahnøe Konfirmation

22. maj 4. s. e. påske Kl. 10.00 Friis

Kl. 11.30 Fahnøe Konfirmation

29. maj 5. s. e. påske Kl. 10.00 Fahnøe Kirkekaffe

De enkelte søn- og helligdage er markeret med den liturgiske farve, der svarer til den plads,

de har i kirkeåret. Den violette farve bruges bl.a. i fastetiden, hvor den markerer forberedelse,

fordybelse og forventning i forhold til den tilstundende påske. Den hvide/gyldne farve

symboliserer herefter det livgivende opstandelseslys, der kaster sit glødende skær ind over påskeperioden,

med undtagelse af Langfredag, hvor farven er sort – dødens farve.

Kirkebilen kan benyttes af alle i sognet, der har svært ved at komme til og fra gudstjenester

og arrangementer. Ring til Taxa, 55 77 72 72, senest 1 time før. Liftbus dog senest dagen før

kl. 16.00.

Kirkebladet udgives af Sct.Mortens Menighedsråd. Bladudvalg: Annie Jørgensen, Birthe

Preus, Søren Fahnøe og Erling Friis(redaktør). Næste nummer dækker perioden juni-juliaugust.

Sidste frist for indlevering af stof: Den 16. maj til redaktionen (EF@KM.DK)

Trykt hos Faxe Bogtryk/Grafisk

More magazines by this user
Similar magazines