SDM BLADET - Dansk Holstein

danskholstein.dk

SDM BLADET - Dansk Holstein

NR. 4 · DECEMBER 2010

DANSK

HOLSTEIN

AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

Racens toptyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Ydelsesresultater 2009-10 . . . . . . . . . . . . . . . 13

Årsmøde i historisk område . . . . . . . . . . . . . 21

Årets tyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Årets SDM’er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Interbull. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Sjællandsk avlsbesætning i fremdrift. . . 54


Dansk Holstein-Aftenmøde

Mandag 28. februar 2011 i Teatersalen, Herning Kongrescenter

Tema:

»Vil du være den bedste mælkeproducent?”

18.45

Velkomst ved Peder V. Laustsen

DC

Dansk Holstein

19.00

Morten Hansen, Højgaard, Vrå, gårdejer med 230 køer Holstein

og RDM, RDM-racebestyrelsesmedlem Viking

Fra skrivebord til stald - sådan optimerer jeg min produktion

Ulrik Simonsen, Kolding Herreds Landbrugsforening, Driftsøkonom

med speciale i kvæg

Sådan lægger du dig i selen på din bedrift for at være den bedste

20.15

Kaffe - Dansk Holstein er vært for Holstein-brugere og derefter

Dansk Holstein-koen er den bedste

Forbedringer på flere egenskaber?

Sidste nyt om Holstein-koen

Ved Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

21.15

Natmad i koncertsalen, Dansk Kvæg er vært

2 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


DC

Dansk Holstein

Udgiver:

Avlsforeningen Dansk Holstein

Agro Food Park 15, Skejby

8200 Århus N.

Tlf. 87 40 50 00. Fax 87 40 50 92

E-mail: sdm@vfl.dk

Homepage: www.danskholstein.dk

Redaktion:

Johnny Nielsen

Carsten Port

Landskonsulent

Keld Christensen

Henning E. Andersen

(ansvarsh. og tekn. red.),

Tryk og teknisk redaktion:

Kannike Holding A/S

Henning E. Andersen

Digevænget 24

8330 Beder

Tlf. 42 79 88 03

Indhold:

Holdbarheden for Holstein har

overhalet andre lande . . . . . . . . . . . . . . 4

Racens toptyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Højere avlsmæssigt niveau med

insemineringstyre hos Holstein . . . . . . 11

Ydelsesresultater 2009-2010. . . . . . . . . . 13

Årsmøde i historisk område . . . . . . . . . . . 21

Hæder af tyremødre . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Årets tyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Årets avlsko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Årets SDM’er – en velkendt person

i vide avlskredse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Overraskelser og højdepunkter . . . . . . . . 32

Besætningsbesøgene – værdifuldt

mødested . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Rigtig mange livsydelseskøer . . . . . . . . . . 36

Vinterskue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Ingen penge på lommen – auktionen

var lidt træg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Interbull. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Egne registreringer har stor indflydelse

på køernes indeks for yversundhed . . . 51

Udvælgelse af tyrefædre påvirker

baseændring for frugtbarhed . . . . . . . . 52

Sjællandsk avlsbesætning i fremdrift . . . 54

Holsteinavlen i Italien . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Kina – en dannelsesrejse. . . . . . . . . . . . . . 58

Dramatisk stigning i efterspørgslen

på fødevarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Tur til Cremona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Frosty og Pasta skriver historie

World Dairy Expo 2010. . . . . . . . . . . . . 65

Management, avl og dyrskue i Canada . . 66

Goldwyn – rent bord fra en legende . . . . 68

Kort Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Landet rundt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Fotografer: Elly Geverink, Olav Vibild,

Jens Tønnesen samt medarbejdere

i Viking og Dansk Holstein

Forsidebillede:

Ungdommen hygger sig, men de er en

vigtig brik i mælkeproduktionens fremtid

Sammenholdet virker!!

Vi er i erhvervet blevet lovet rammevilkår, som skulle sikre stabilitet

og sikkerhed for, at der kan produceres mælk i Danmark under trygge

vilkår og samtidig sikre kvægproducenterne en sikker økonomisk

fremtid. I Dansk Holstein er vi ikke i tvivl om, at der i Landbrug og

Fødevarer arbejdes intenst på at gøre dansk landbrug konkurrencedygtig

på det globale plan.

I avlsarbejdet skal vi hele tiden være på forkant med udviklingen.

Det er nu godt 2 år siden NTM-indekset blev vores fælles nordiske

samlede indeks. Derfor sætter vi os igen sammen med Holstein-repræsentanter

fra Norge, Finland og Sverige for at se på eventuelle

behov for at foretage justeringer på vægtninger og optima i eksteriør

og avlsværdital. Vi har netop lyttet til avlsforums anbefalinger.

OSR, obligatorisk sundhedsrådgivning, er bleven en del af det daglige

arbejde i en kvægbesætning. Det har betydet, at det ikke længere

er tvungent at indberette behandlinger på de enkelte dyr. Dette er

ikke optimalt, når ikke alle data og registreringer kommer til at indgå

i indeksberegninger på avlsværditallene. Der vil ikke være muligt

at opnå de samme sikkerheder på de enkelte tal. Det samme gælder

managementredskaber og overordnede statistikker for mælkeproducenternes

arbejde og dermed korrektioner hertil. Lad os derfor

stå sammen om at få foretaget de indberetninger, som skal til for at

der er størst muligt sikkerhed på avlsværditallene og driftslederne

styrer sikkert. Hermed sikrer vi os, at Holstein bevarer sin fremgang.

Avlsforeningen Dansk Holstein er kommet styrket igennem 2010.

Der er i alle lokale foreninger meldt tilbage om, at der er et helt

utroligt godt aktivitetsniveau. Og der meldes helt klart tilbage, at

det er nødvendigt, at der er en forening, lokalt, hvor avlsarbejdet

kan debatteres.

Agromek er netop veloverstået. Der har været stor aktivitet i Hal Q.

Det er et sted, hvor kvæginteresserede mennesker kan udveksle erfaringer

og meninger, og samtidig ved selvsyn kan danne sig et indtryk

af, hvordan de bedste brugstyres døtre kan se ud. Og der var mulighed

for at se et spændende Vinterskue med både DRH og Dansk

Holstein, og endeligt sluttede med en spændende auktion med nogle

elitekvier og embryonpakker.

Bestyrelsen ser frem til 2011 med stor glæde. Dels har vi konstateret,

at avlsarbejdet for Holstein har været med til at bære vore medlemmer

igennem historiens værste krise.

Der er stort sammenhold om det, der arbejdes med fra Dansk Holsteins

side. Det oplevede vi bl.a. på årsmødet i Viborg, som mere end

600 mennesker havde fundet vej til. Et særdeles veltilrettelagt arrangement

som avlsforeningen i Viborg/Skive var vært for.

Med disse ord vil vi fra Dansk Holstein takke alle for et godt samarbejde

i 2010, det gælder også vore venner og kollegaer i hele Norden.

Samtidig ønskes alle en rigtig glædelig Jul samt et godt Nytår.

Peder V. Laustsen

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 3


Holdbarheden for Holstein

har overhalet andre lande

Teamleder Anders Fogh, Kvæg,Team Reproduktion og Avl

Det avlsmæssige niveau for

holdbarhed har været stigende i

de senere år. De nyligt afprøvede

danske Holstein-tyre er således

ca. 5 indeksenheder bedre end

for 10 år siden. Det svarer til ca.

18 dage længere levetid hos døtrene.

Danske tyre klarer sig også godt i

forhold til udenlandske tyre. I figur

1 er vist det avlsmæssige niveau

for holdbarhed i forhold til niveauet

for danske tyre født på samme

tidspunkt. Figuren viser, at tyre

fra Canada, USA, Tyskland og

Det Europæiske Fællesskab og

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

og Fiskeri har deltaget i finansieringen

af projektet.

Holland var avlsmæssigt bedre

end danske tyre sidst i 1980’erne.

Tendensen er dog, at forskellen er

blevet mindre gennem de seneste

10 år, således at blandt de senest

afprøvede tyre er danske tyre på

niveau med canadiske tyre og tyre

fra USA, mens de er bedre end tyre

fra Tyskland og Holland.

Årsagen til det avlsmæssigt høje

niveau for holdbarhed i Danmark

skyldes et effektivt avlsarbejde

med vægt på både produktion og

de funktionelle egenskaber.

Rakuuna er en af de tyre, der forventes

at give særligt holdbare køer

med Holdbarhedsindeks 119. Her en

datter udstillet på Agromek og international

tyremoder fra Jens Oluf

Madsen, Faarup

4 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Den bedste ko

er næsten

– NTM

Så kommer profit

helt naturligt!

Super

sundhed

og reproduktion!

Stærkt,

funktionelt

eksteriør!

NTM

Verdens

højeste

produktion!

Nr. 4-2010 Sunde og Dansk økonomiske Holstein køer · 5

www.vikinggenetics.com


Racens toptyre

Af afkomsinspektør Jacob Edstrand,Videncenter for Landbrug, Kvæg

Stilstand skulle jo være være lig

med tilbagegang. Hvis det er rigtigt

må man sige, at fremgangen

er til at få øje på, når vi snakker

grundlag og forståelse af avlsværdital.

Endnu en gang er der

sket en ændring, således at alle

egenskaber nu er omlagt til kobase.

At avlsværditallene er udtrykt

på kobase gør gennemskueligheden

bedre, da gennemsnittet

derved for alle egenskaber er

ca. 100 og 0 for NTM. Der er ikke

tale om en ny beregningsmodel

eller metode, men en forsættelse

af de omlægninger der startede

ved beregningen i august. Inden

for Holstein betyder det en mindre

spredning i rangeringen af tyrene,

og når vi kigger på alle malkeracerne,

er der en mere jævn

fordeling blandt racernes toptyre.

Kåring

Vinteren er begyndt, og mælkeprisen

er da steget lidt. Vi kommer

stadig i mange besætninger, men

undervejs bliver vi ofte spurgt om

værdien ved kåring og eksteriør.

Kåring af døtregruppekøerne laver

facitlisten for de afprøvede tyre og

er med til at danne base for den genomiske

selektion for eksteriør.

Derudover er der ved 1. kalvs

kåring en gevinst at hente, da

kåringen påvirker avlsværditallene

for køerne. Egenskaber med lav

arvbarhed og større miljøpåvirkning

(f.eks. klovhældning) påvirker

ved kåring kun avlsværditalle-

ne med ca. 30%, mens egenskaber

(f.eks. yverdybde) med større

arvbarhed påvirker med ca. 50%.

Højden der har den største arvbarhed

af eksteriøregenskaberne udgør

stort set 100%. Samlet giver

det et nuanceret billede af netop

dit niveau i besætningen og den

enkelte ko for eksteriør. På den

måde kan tyren til næste generation

bedst findes, og bekymringerne

om dårligere yverkvalitet og

brugstyre med for dårlige lemmer

imødekommes. Husk at en tyr

som V Exces stadig står med 114 i

holdbarhed og NTM 30. Det giver

ham en placering ud af i alt 141

danske toptyre og tyre med brugstyredøtre

på en 14. plads i holdbarhed

og 18. plads i NTM. Samlet

set er den genetiske trend for

eksteriør svagt stigende, og et valg

om en større fremgang vil koste på

NTM ud fra nuværende vægtninger.

Nye tyre

Tilgangen af nye tyre har været begrænset

til 7 tyre med mere end 20

i NTM.

D Oblat er endnu en Oman Justisøn

med NTM 26. Oman Justi er

flittigt brugt som tyrefar, og har i

øjeblikket 42 dansk tillagte sønner

med dansk afprøvning og et gennemsnitligt

NTM på 16,9.

D Errebo er den højst rangerende

VAR Etlar søn med NTM 24.

Størstedelen af VAR Etlar sønnerne

er nu afprøvet, og gruppen har

et gennemsnitligt NTM på 6,7.

D Jesther er en Jordan søn. Jordan

har på to beregninger leveret 3 tyre

i den gode ende ( Junior NTM

28, Jul NTM 24 og Jesther NTM

22).

D Ruben (NTM 22) er en Ramos

søn på knap samme niveau som sin

halvbror D Rødding (NTM 28).

Der er stadig mange Ramos sønner

der mangler tal.

D Ejs (NTM 21) er i øjeblikket en

af de bedste V Erik sønner af de pt.

24 afrøvede, der har NTM 9,5 i

gennemsnit.

D Mazza (NTM 20) er den fjerde

Mascol søn med tal og højest rangerende.

Der er knap 50 Mascol

sønner der endnu mangler tal.

D Stitch (NTM 20) er den første

T Silver søn med tal.

Ellers kan nævnes at der nu er afprøvet

26 V Exces sønner med et

gennemsnit på 14,7 i NTM, V Elo

og VAR Etlar har begge 27 afprøvede

sønner med henholdsvis

11 og 6,7 i gennemsnitligt NTM.

Importtyrerne har også oplevet et

generelt fald grundet omlægningen

til kobase. Hos tyre med mere

end 10 i NTM er der et generelt

fald på mellem 2 og 6 enheder. Der

er spændende tyre med stærke og

svage sider.

DRH

Her er der også omlagt til kobase,

men man oplever ikke det samme

fald i NTM. Racen har været tro

6 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


En D Etote fra Højager Holstein

mod NTM. De kendte DRH

brugstyre fastholder derfor NTM.

Hos de sortbrogede har man selekteret

mere for egenskaber, der ved

omlægningen har betydet mere. I

søgningen efter større fremgang

for enkelt egenskaber, har man

sænket kravet til NTM en smule.

DRH Malvoy (NTM 19) er én af

seks afprøvede Marmax sønner og

absolut højest rangerende.

DRH Soul (NTM 17) er den bedste

Sep Storm af 24 sønner med

dansk stambogsnummer, hvor de

fleste er udenlandske men med

omregnede interbulltal.

DRH Basta (NTM 15) og DRH

Luini (NTM 11) fastholde tallene.

DRH Luini er racens eksteriørtyr,

men desværre er han afgået

og sæden snart brugt.

Ved yderligere interesse henvises

til Vikings hjemmeside.

Håndterminal

Udover den daglige kåring arbejdes

der i inspektørgruppen med

det nye kåringsprogram og ny

håndterminal. Nogle har møder

med kollegaerne fra Finland og

Sverige, hvor virkningen af de vedtagne

ændringer i optimum og

vægtninger diskuteres. Derudover

er der en løbende dialog med programmøren

i Finland, hvor andre

sørger for at funktionaliteten bliver

som ønsket. Til sidst er der jo

også en passende hardware, der

skal findes. Vi mangler stadig noget

endnu, men vi er optimistiske

og glæder os til at kunne præsentere

og arbejde med et program, der i

stor udstrækning vil kunne forstås

endnu bedre.

Rakuuna er meget brugt og eftertragtet af flere kvægavlsforeninger – her en

datter fra Sønderbygaard

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 7

0


Racens tyre november 2010

Stgb. Nr Navn Arvl NTM P- Y- Sh Y- Døtre- Kælvn.- Føds.- Ind. Masti- Ind Øvr. Holdsygd

ind. ind. ind. refbh. ind. ind. tisres. Øvr. barh.

249021 D Oscar (TY 34 127 128 95 111 105 103 116 107 116

248700 D Limbo (TY 32 125 128 94 105 106 109 104 112 111

249155 D Orange (TY 31 117 116 94 109 103 115 117 122 109

252885 Björkil (TY 31 134 135 92 108 97 117 99 101

246705 Oman Justi (TY 31 127 127 99 109 94 112 106 113 120

250027 D Etoto (TY 29 126 124 91 100 105 109 106 111

250423 D Jul (TY 28 129 130 87 96 94 111 110

250354 D Sol (BY 28 113 115 90 117 94 114 109 110

248938 D Rødding (BY 28 126 126 94 103 110 105 104 110 109

248974 D Ontario (TY 27 132 135 95 101 100 121 97 100 117

250396 D Odder (TY 27 101 106 91 112 104 125 119 114

249077 D Omar (TY 27 126 129 94 108 94 96 104 95 109

252562 S Ross (TY 27 121 122 95 120 98 101 98 104 111

248975 D Onsild (TY 27 121 123 96 112 99 114 96 98 117

245785 Ramos (TV 26 107 107 99 109 109 107 114 113 129

249083 D Emmett (TY 26 128 127 93 107 99 113 101 109 110

250648 D Oblat (TY 26 132 133 84 97 92 103 99

250405 D Lipton (* 26 127 124 86 102 108 106 111

242598 V Exces (TY 25 126 127 99 96 112 109 101 116 114

250395 D Ocean (TY 25 115 114 91 119 99 106 108 94

251065 Rakuuna (TY 25 108 109 99 118 99 111 103 110 119

247920 S Jordan 3 (TY 25 136 133 97 91 111 109 92 82 116

248825 Mascol (TV 25 117 118 99 110 97 106 108 103 115

252331 Östanå (TV 24 119 119 94 127 100 102 99 105 108

250281 D Junior (TY 24 131 132 91 97 102 106 102 83

251175 Slättaröd (TY 24 108 107 99 135 107 110 113 100 117

245923 S Jorryn (TV 24 134 134 99 111 100 108 78 104 104

250414 D Obsess (TY 24 126 123 91 99 96 104 104 113

248199 D Onside (TY 24 128 125 96 101 83 99 103 109 115

248939 D Opman (TY 24 121 121 94 110 94 99 106 104 116

250632 D Errebo (TY 24 118 117 86 109 102 112 109

249780 D Expo (TY 23 117 113 93 113 115 107 103 101

250016 D Etape (TY 23 129 128 93 108 101 98 96 113

250038 D Estrup (TY 23 102 105 91 117 99 111 121 102

249346 D Orla (TY 23 106 111 93 115 107 106 110 119 111

253362 Nästgården (TY 23 126 129 92 99 91 100 99 104

250188 Climax (TV 23 115 117 85 111 98 107 109 111 110

249534 D Evald (TY 22 121 118 92 103 110 95 108 107

249261 D Cilius (TY 22 98 106 92 114 97 99 117 113

247111 D Banker (TY 22 118 117 99 111 107 104 102 93 114

241920 RGK Bob CV (CV 22 101 107 99 107 111 81 120 110 113

250279 D Eminent (BY 22 117 115 92 110 101 101 111 109

248710 D Egon (TY 22 130 127 94 104 95 98 92 96 101

248940 D Olymp (TY 22 113 112 95 110 101 108 111 116 112

252874 B Rock (TY 22 117 116 94 107 101 105 97 113 117

250646 D Ruben (TY 22 119 120 87 103 107 106 100

248961 D Lucius (TY 22 113 114 94 106 120 109 102 120 103

250273 D Omelet (TY 22 116 115 92 115 97 96 111 103

249854 D Offroad (TY 22 124 123 92 104 93 104 99 102

250220 D Elect (TY 22 109 109 90 115 88 108 110 107

250690 D Jesther (TY 22 122 123 84 101 115 102 109

250310 Jardin (TL 22 129 129 82 100 115 105 94 99

247374 D Cole (TV 21 126 121 94 110 86 112 98 106 113

250382 Ligö (TY 21 111 115 99 112 106 101 107 104 96

250526 D Ejs (TY 21 118 120 89 114 93 107 105 106

250400 D Estland (TY 21 116 116 84 108 115 107 96

249689 D Epoke (TY 21 109 111 92 104 114 105 113 103

249299 D Dennis (TY 21 111 114 94 111 101 92 121 105

252401 Satsi (TY 21 116 112 95 121 98 112 102 111 105

249090 D Nicklas (TY 21 109 108 94 104 110 109 111 116 112

250276 D Coop (TV 21 116 116 91 109 86 109 108 109

250030 D Oxygen (TY 21 133 130 92 104 101 111 90 103

249088 D Claude (TV 21 129 125 93 114 114 104 79 108 105

248833 D Omega (TY 21 116 117 94 109 95 107 114 108 102

8 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Krop Lem- Mal- Mal- Tempe- Antal Far Morfar Opdrætter

mer keorg. ketid rament eff.

98 76 113 108 100 105 Oman Justi Juote I/S Aslundgård, Bevtoft

100 109 99 117 97 98 Lancelot T Funkis Døssing Enggård I/S, Kjellerup

96 111 107 97 109 85 Oman Justi T Funkis Ole Kristensen, Lihmegård, Spøttrup

103 102 94 94 100 61 Oman Justi BW Marshal Anders Ulrika Bäckström, Sverige

96 92 108 98 113 2086 Ha Manfred Emp Elton Sædimport USA

105 126 105 103 110 64 V Exces VAR Calano Preben Gundersen,Vognsild,Aars

97 102 113 108 107 53 S Jordan 3 Riverland Jan Nielsen, Overlade, Løgstør

101 111 118 95 103 67 P Shottle T Funkis Per Warming,Aars

121 95 108 111 103 85 Ramos V Brando Driftsfællesskab Sønderbygård, Rødding

74 93 92 93 104 109 Oman Justi Juote I/S Fruergård, Bandbakgaard, Højslev

101 115 114 100 116 63 Oman Justi V Bojer Henrik Sehested, Hårupgård, Silkeborg

90 104 108 85 95 99 Oman Justi Lukas Torben Rasmussen,Trandum, Skive

96 98 115 105 111 86 DR Chassee T Funkis Petersson Lars & Britt-Inger, Sverige

89 108 101 111 131 119 Oman Justi Juote I/S Fruergård, Bandbakgaard, Højslev

104 117 121 99 104 2716 S Rudolf L Ambition Sædimport Tyskland

104 101 101 87 104 89 VAR Elvis V Bojer Jørn Graversen, Søndergård, Horsens

100 106 104 106 108 31 Oman Justi S Morty Arno Van Herpen, Gånsager, Skærbæk

99 102 107 110 101 46 Laudan R Emerson VikingGenetics, Randers SØ

101 119 83 99 107 17572 Luxemburg R Leadman Verner Pedersen, Hauge, Kjellerup

99 105 112 104 123 65 Oman Justi T Laluffe I/S A. og V. Pedersen, Hauge, Kjellerup

89 119 117 108 122 350 T Lambada Goldfinger Sædimport Finland

91 104 101 127 116 178 D Novalis D Jabot Sædimport Holland

110 118 100 109 98 1854 C P Mtoto S Rudolf Sædimport Tyskland

100 88 103 103 105 79 Oman Justi S Rudolf Henarik Johansson, Sverige

119 101 101 101 108 71 S Jordan 3 S Morty Jørgen K. Berthelsen, Østerild,Thisted

86 86 104 102 106 212 G Best L Winchest Erik Martinsson, Sverige

106 114 87 90 123 151 Jocko Besn E Celsius Sædimport Holland

111 100 113 93 96 57 Oman Justi D Novalis Finn Sørensen, Låsby

81 112 105 112 91 112 T Officer Ha Manfred Tirsvad – Anderstrup, Skørping

93 94 113 102 94 104 Oman Justi KOL Nixon I/S Sønderbygård, Rødding

102 104 100 112 83 41 VAR Etlar Luxemburg Helge Jørgensen, Øls, Hobro

117 109 110 110 95 83 V Elo T Funkis Jacob Ulv Christensen,Tjæreborg

94 101 92 106 104 77 V Exces B Sabre Kr O Dahlgaard, Søgård, Snedsted

104 115 108 115 99 72 VAR Etlar V Carry Kærgaard I/S, Estrup, Støvring

94 91 106 99 109 83 Oman Justi V Bojer Flemming V Pedersen, Sivkærgård, Faaborg

101 96 112 102 95 64 Oman Justi Jocko Besn Lars O Mats Andersson, Sverige

95 104 104 93 103 31 Oman Justi D Novalis Sædimport Holland

100 107 111 95 98 70 V Exces R Marshall Evald Brødbæk, Hodsager,Avlum

90 113 121 92 105 68 DR Chassee V Bojer Henrik Sehested, Hårupgård, Silkeborg

110 96 122 95 106 487 V Bojer B Patron Anker & Chr. Schmidt Lund, Rødding

89 99 125 113 90 524 Lukas H Marconi Torben Kragh, Over Fidde, Henne

113 108 100 105 112 94 V Exces B Sabre I/S Toftlundgård, Langetved, Rødding

90 114 105 103 107 102 V Ersgard Jocko Besn I/S Gårestrupgård, Gårestrup, Hjørring

95 92 111 101 101 98 Oman Justi KOL Nixon I/S Sønderbygård, Rødding

109 118 118 88 100 69 Ramos Rubytom Anders & Ulrika Bäckström, Sverige

91 111 93 103 100 61 Ramos B Caliber Lynggaarden I/S, Skee, Store Merløse

103 102 105 108 84 109 Lancelot D Novalis Erik Andersen, Søndergaard, Kjellerup

105 98 110 95 115 74 Oman Justi Jocko Besn Hessel Jan Oosterhoof, Hyllested, Suldrup

103 106 108 96 106 78 Oman Justi BW Marshal I/S Gunnar og Kent Andersen ,Tårs

81 126 109 99 100 78 V Erik V Brando I/S Risbak, Sjørslev, Kjellerup

113 98 101 101 116 34 S Jordan 3 C Champion Søren Knudsen, Gauerslund, Børkop

109 92 103 96 106 34 Jocko Besn Emer Tonic Sædimport Tyskland

107 103 103 105 97 98 V Curtis Lord Lily Ole Østergaard,Thorsted, Spjald

71 105 109 103 93 775 Gubbilt HJ Vogd Ligö Lantbruk AB, Sverige

72 80 98 106 93 52 V Erik T Martini Peter Paulin, Hindborg, Skive

114 118 97 111 106 32 V Exces VAR Calano Anderstrup Holstein I/S, Skørping

101 94 119 96 99 63 V Elo V Bojer Ole Christensen, Ø Vanggård, Hjørring

103 97 103 98 95 93 Derrick B Sabre Heaven Holstein I/S, Rødding

95 104 110 93 96 107 Björinge T Funkis Sædimport Finland

94 94 121 95 104 99 Novize V Bojer Henning Langdahl, Hjeds, Suldrup

78 84 115 105 104 78 DR Chassee T Officer Vagn Kristensen, Stoholm Jyll

116 98 94 92 106 88 Oman Justi V Bojer Hans Thysen, Åved, Skærbæk

108 108 94 117 86 87 DR Chassee Luxemburg Marcel van den Hengel, Skærbæk

96 88 99 99 114 98 Oman Justi D L Aaron Tirsvad – Anderstrup, Skørping

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 9


G-USDA 12-10

121 Dtrs 81 Herds

PTAM +487

PTAF% +0.08

PTAF +40

PTAP% +0.08

PTAP +36

Reliability 92%

G-HA 12-10

39 Dtrs 25 Herds

PTAT +1.78

UDC +1.45

FLC +1.71

Reliability 84%

GTPI 2012

Goldwyn x O Man

• The new No. 1 Goldwyn son for TPI!

• Elite components.

• Solid type and pleasing fitness traits.

• Calving ease.

G-USDA 12-10

82 Dtrs 59 Herds

PTAM -3

PTAF% +0.12

PTAF +31

PTAP% +0.07

PTAP +18

Reliability 80%

WORLD WIDE SIRES, LTD. ®

Available through:

www.wwsires.com • Email: info@wwsires.com • Tel: 559.622.2222

Fax: 559.741.2828 • 5545 Avenida de los Robles • Visalia, CA 93291 U.S.A.

G-HA 12-10

66 Dtrs 43 Herds

PTAT +3.14

UDC +2.00

FLC +2.08

Reliability 84%

GTPI 1918

Goldwyn x Derry

• The new No. 7 LPI sire in Canada!

• Phenomenal type.

• Exceptional components.

• Low Somatic Cell Score.

Left: Hoff Hill Crown Erica

Right: Brookhaven Dempsey Andrea

Product of the U.S.A.


Højere avlsmæssigt niveau med

insemineringstyre hos Holstein

Af Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen,Videncenter for Landbrug, Kvæg

Omkring hver tiende Holsteinko

har en foldtyr som far. Det kan

både være en stambogsført og

ikke-stambogsført foldtyr. Der

kan være mange grunde til at anvende

en foldtyr i besætningen,

men man skal være klar over,

hvilken indflydelse det har på

køernes avlsmæssige niveau for

eksempelvis produktion, sygdomsresistens

og økonomi.

Brugstyre giver bedre

totaløkonomi

I avlsarbejdet repræsenterer NTM

den økonomiske værdi, der skabes

gennem et dyrs produktive levetid.

I tabel 1 er blandt andet vist det

avlsmæssige niveau for NTM hos

afkom efter brugstyre, ungtyre,

importtyre og foldtyre. Afkom efter

foldtyre er i denne sammenhæng

defineret som køer med en

stambogsført far, som ikke er insemineringstyr.

Resultaterne viser, at døtre efter

brugstyre har det højeste avlsmæssige

niveau for NTM. Forskellene

i NTM betyder, at et hundyr efter

en brugstyr i gennemsnit er 900-

1.000 kr. bedre end en datter efter

en importtyr eller en ungtyr, mens

det er 1.600 kr. bedre end en datter

efter en foldtyr. Det er ikke

muligt at beregne et sikkert avlsmæssigt

niveau for døtre efter

foldtyre, som ikke er stambogsført,

men det må forventes, at døtre

efter foldtyre, som ikke er stambogsført,

generelt er på et lavere

niveau end døtre efter stambogsførte

foldtyre.

Brugstyre giver ydelse

og yversundhed, mens

importtyre giver eksteriør

Forskellene i NTM skyldes forskelle

i niveau for egenskaberne,

som indgår i avlsarbejdet. Brugstyrene

er udvalgt som de absolut

bedste blandt ungtyrene på basis

af NTM. Som forventet er brugstyre

derfor også bedre end ungtyrene

for egenskaber med høj vægt i

Tabel 1. Avlsmæssigt niveau af Holsteinkøer for ydelse,

yversundhed, eksteriør og NTM. Køer født i 2006

Brugstyre Ungtyre Importtyre Foldtyre

Antal køer 112.700 44.700 15.500 10.800

Ydelsesindeks 102,7 99,1 100,6 95,0

Yversundhed 101,8 98,7 98,4 97,8

Krop 99,3 99,5 102,6 99,7

Lemmer 102,4 99,4 102,1 99,7

Malkeorganer 99,9 100,8 102,6 99,3

NTM 4,5 -2,3 -1,3 -6,3

NTM – eksempelvis ydelse og

yversundhed, mens de er på samme

niveau for eksteriør.

Døtre efter importtyre har højt niveau

for eksteriør. Døtrene er således

bedre end døtre efter både

brugstyre og ungtyre. For ydelse

og yversundhed er døtre efter importtyre

på niveau med ungtyredøtre.

Foldtyrene kan bedst sammenlignes

med ungtyrene, fordi begge

grupper af tyre er udvalgt på baggrund

af forældrenes indekser.

Kvægavlsforeningens ungtyre er

dog udvalgt blandt de bedste af racens

køer, mens det tilsvarende

nødvendigvis ikke kan være tilfældet

for alle foldtyrene. Det er derfor

forventeligt, at døtre efter

foldtyre avlsmæssigt er på et lavere

niveau. Resultaterne viser, at det

især er for ydelse, at foldtyredøtre

er ringere end døtre efter ungtyre.

Større forskelle med

genomisk selektion

Ungtyrene, som er fædre til køer

født i 2006, er udvalgt uden brug

af genomisk selektion. I dag anvendes

genomisk selektion til udvælgelse

af alle ungtyre. Det betyder,

at ungtyrene er på et højere niveau

end tidligere. Det betyder

dermed også, at forskellen mellem

døtre efter ungtyre og foldtyre vil

være større.

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 11


Holsteinkøer født i 2006

Brugs- Ung- Import- Foldtyre – Foldtyre – Foldtyre –

tyre tyre tyre CKRnr Stbnr Ukendt

Antal køer 112.700 44.700 15.500 1.200 10.800 8.100

Ydelsesindeks 102,7 99,1 100,6 93,4 95,0 93,3

Yversundhed 101,8 98,7 98,4 99,3 97,8 96,4

Krop 99,3 99,5 102,6 98,0 99,7 97,7

Lemmer 102,4 99,4 102,1 101,7 99,7 101,6

Malkeorganer 99,9 100,8 102,6 100,0 99,3 99,5

NTM 4,5 -2,3 -1,3 -4,6 -6,3 -5,9

Drop foldtyren

Der vil ofte være praktiske grunde

til at lukke foldtyren ind til køer

og kvier i stedet for at inseminere.

LANDBRUGETS

Den mest oplagte er, at brunstobservation

er tidskrævende. Resultater

viser dog, at anvendelse af aktivitetsmålere,

som eksempelvis

AGRARØKONOM

Lederuddannelser Vil du være

Heatime, kan give gode reproduktionsresultater

med en forholdsvis

beskeden investering.

Disse muligheder, sammenholdt

med de avlsmæssige forskelle mellem

insemineringstyre og foldtyre,

betyder, at man bør droppe foldtyren

og i stedet satse på inseminering.

Det Europæiske Fællesskab og

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

og Fiskeri har deltaget i finansieringen

af projektet.

Til start 1. februar 2011 har vi foreløbig ca. 100 nye

studerende på lederuddannelsen - men der er plads til fl ere.

Du har stadig mulighed for at stå af undervejs som enten

PRODUKTIONSLEDER eller VIRKSOMHEDSLEDER

Se mere på vores hjemmeside.

Landbrugsvej 65 · 5260 Odense S · Tlf. 66 13 21 30 · www.dalumlandbrugsskole.dk

12 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Ydelsesresultater

2009-2010

Af Keld Christensen,Avlsforeningen Dansk Holstein

Hvert år bliver ydelsesstigningen

imødeset med en vis spænding, –

og så er det alligevel noget kun

”grimme” drenge gør, for det er

”slet ikke det vigtigste”. Når man

lytter til mælkeproducenter, kan

man dog sagtens fornemme,

hvorfra muligheden for at overleve

eller have lidt ekstra kommer,

– nemlig fra køernes produktion.

Men naturligvis en produktion,

der er fremkommet på baggrund

af omkostningsreducerende tiltag

samtidig.

Men ydelsen er altså steget igen,

+5 kg værdistof, koantal i ydelses-

kontrol er steget, besætningsstørrelse

for rene Holsteinbesætninger

er steget, og når så de sidste meldinger

om stigning i mælkeprisen

kommer oven i, vil det måske lette

lidt på ”åget” for mælkeproducenterne.

Højestydende besætning står i år i

stalden hos I/S Stubben, Sindal,

med 1018 kg værdistof, og højestydende

ko er VAR Etlar-datteren

1871 hos Breeuwsma, Skærbæk,

med 1484 kg værdistof. Alle ydelsesresultater

og lister kan ses på

hjemmesiden

www.danskholstein.dk

I ydelsesresultaterne pr. race er der

en pæn fremgang, og i gennemsnit

i alt 6 kg værdistof. Ydelsesfremgang

sidste år var på hele 13 kg

som gennemsnit. Antal køer i

ydelseskontrollen er det seneste år

steget med 5135 årskøer, – heraf

tegner Dansk Holstein sig for

2696. Det kan således konstateres,

at kvoten udnyttes med flere køer

og højere ydelse.

Besætningsstørrelsen fortsætter også

sin vækst, men i knapt så hurtigt

tempo som for år tilbage.

Det gennemsnitlige koantal pr.

besætning er i ydelseskontrollen

opgjort til 143 mod sidste års 135,

– for Dansk Holstein 139 køer på

Ydelseskontrollen 2009-2010 –

Gennemsnit for alle køer og besætninger med 365 dage i ydelseskontrollen – Årsopgørelse pr korace

% I alt køer Kg mælk Kg fedt % fedt Kg protein % protein F+P Afv F+P

RDM-køer 7,4% 38.636 8.761 375 4,28 305 3,48 680 1

DH-køer 72,1% 376.029 9.576 392 4,09 322 3,36 714 5

Jersey-køer 12,5% 64.936 6.680 396 5,93 274 4,10 670 10

DRH-køer 1,1% 5.804 8.507 367 4,31 291 3,42 658 4

FAY-køer 0,0% 243 8.476 364 4,29 299 3,53 663 -34

KRY-køer 6,9% 35.928 8.651 373 4,31 300 3,47 673 4

Gns af alle køer 100,0% 521.576 9.079 390 4,30 313 3,45 703 6

Ændringer fra 08/09 til 09/10

Antal køer Procent køer pr race

Ktr. år 08/09 Ktr. år 09/10 Forskel Ktr. år 08/09 Ktr. år 09/10 Forskel

RDM-køer 39.851 38.636 -1.215 7,7% 7,4% -0,3%

DH-køer 373.333 376.029 2.696 72,3% 72,1% -0,2%

Jersey-køer 63.421 64.936 1.515 12,3% 12,5% 0,2%

DRH-køer 5.801 5.804 3 1,1% 1,1% 0,0%

FAY-køer 246 243 -3 0,0% 0,0% 0,0%

KRY-køer 33.789 35.928 2.139 6,6% 6,9% 0,3%

Danmark 516.441 521.576 5.135 100,0% 100,0%

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 13


Lekina

Camlea - 2 La

Viola - 3La

Available through

Photo: KeLeKi

Photo: Wolfhard Schulze

Photo: KeLeKi

NTM +25

Ydelse 119

Yversundhed 108

Krop 88

Lemmer 114

Malkeorganer 106

NTM +26

Ydelse 129

Yversundhed 110

Krop 106

Lemmer 107

Malkeorganer 118

NTM +25

Ydelse 119

Yversundhed 111

Krop 111

Lemmer 108

Malkeorganer 107

German Genetics

International GmbH

www.ggi.de


nuværende tidspunkt. Antal køer

pr. besætning var i 2004-05 på 98,

og der er således sket en voldsom

stigning. Andre ændringer ses af

tabellen.

5 besætninger over

13.000 kg mælk

I toppen af listen over højtydende

besætninger findes en række, som

er kendetegnet ved konstant høj

besætningsydelse. Her er ikke alene

tale om god genetik, men i lige

så høj grad om dygtigt management.

5 besætninger har i år mere

end 13.000 kg mælk i gennemsnit,

og de højestydende er I/S Stubben

med 1018 kg værdistof, Bjarne

Vestergård Hansen med 1017 kg

værdistof, I/S Hedelund med 996

kg værdistof, Tronsmark Holstein

med 948 kg og Anderstrup Holstein

med 939 kg værdistof. På

sjettepladsenladsen kommer sidste

års højestydende besætning Justenborg

I/S med 934 kg værdistof.

En sammenligning til top-5

sidste år viser, at kun Anderstrup

har ”trængt” sig herop fra en 25.

plads sidste år, og det er således

stort set kun omrangeringer blandt

disse eksperter i høj produktion på

sunde køer, for mange af dem er jo

også med ved fremvisning til både

kolleger ved andre avlsforeningers

besøg og på dyrskuerne. I alt to besætninger

er over de 1.000 kg værdistof

og yderligere 15 over 900 kg

værdistof.

Feltet flere besætningsnumre

Fra Dansk Holstein har vi i år

været igennem listen over højt ydende

besætninger og lavet en stjernemarkering,

hvis flere besætningsnumre

anvendes til malkekøerne.

At landmænd anvender

flere besætningsnumre kan der være

flere forskellige produktionsårsager

til. Mest anvendt er at flytte

goldkøer til en anden ejendom,

men benyttes dette påvirker man

ydelsen positivt i det oprindelige

nummer, idet der ikke er tomdage

i kontrolregnskabet. Det kan ved

en ydelse på 12.000 kg og en gold-

I/S Stubben har tidligere på året fået hædret en af de højtydende køer, –

besætningen er med et +1 kg værdistof foran andenbedste, – så tæt opløb

Besætningsstørrelse pr race (antal årskøer)

Ktr. år 08/09 Ktr. år 09/10 Ændring

RDM-besætninger 89,9 94,1 4,2

DH-besætninger 132,4 139,1 6,7

Jersey-besætninger 138,0 147,1 9,1

DRH-besætninger 72,6 78,2 5,6

Krydsningsbesætninger 118,2 118,8 0,6

Øvrige besætninger 144,4 152,6 8,2

Alle besætninger 135,3 142,7 7,4

periode på 40 dage give en positiv

påvirkning på godt 1000 kg mælk

på årsbasis.

Højtydende køer

32 køer har produceret 1.300 kg

værdistof eller mere. Den højestydende

har præsteret godt 20.000

kg mælk og 1.484 kg værdistof, koen

er efter VAR Etlar og ejet af

Breeuwsma, Skærbæk. 3 køer har

præsteret over 20.000 kg mælk.

Afstamningsmæssigt spreder fædrene

meget, og eneste tyr med mere

end 5 døtre på top-100 er V Exces

med 13 døtre. Disse mange tyre

er kendt for at avle problemfrie

køer, og det er mindst lige så vigtigt

i det daglige arbejde som et

par points mere i Y-indeks.

Bredere avlsmål

Det er en fantastisk udvikling med

større besætninger, flere køer og

højere ydelse, der er høj effektivitet

Dansk Holstein-køerne.

Andre opgørelser nævnt andetsteds

i bladet viser også, at i relation

til produktiv levetid er Holstein-køerne

rigtig godt med. I

avlsmålet satser vi ikke kun på

ydelse, der er over mange år lagt

større og større vægt på omkostningsreducerende

egenskaber, og

det høster mælkeproducenterne

stor gavn af allerede nu.

Et stort tillykke med de flotte ydelsesresultater

ude i mange besætninger.

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 15


Højestydende besætninger 2009-2010

års- Kg % Kg % Kg Kg vær- Leve- Fedt

besnr ejer by køer mælk fedt fedt prot. prot. distof rings% afv.

*35981 I/S Stubben Sindal 182,4 13889 4 556 3,33 462 1018 97 -1,4

56601 Bjarne Vestergård Hansen Spjald 104.8 14134 3.93 555 3.27 462 1017 92 2.2

*42405 I/S Hedelund Aalestrup 175.9 13747 3.93 540 3.32 456 996 94 0.5

*34242 Tronsmark Holstein Bindslev 167.9 13096 3.94 516 3.3 432 948 95 1.7

*33723 Anderstrup Holstein I/S Skørping 243.5 13403 3.76 504 3.25 435 939 97 4.4

30974 Justenborg I/S Hadsund 104.0 12463 4.12 513 3.38 421 934 89 0.6

29084 Lisbeth Klinge Knebel 74.6 12687 4.06 515 3.29 418 933 97 -3.1

50013 Gammelbygaard Højer 390.1 12669 3.95 501 3.28 416 917 93 1.7

33487 Henrik Vandborg Hobro 174.9 11946 4.24 507 3.4 406 913 89 1.7

42260 Christen Christensen Tjele 57.3 12384 4.03 499 3.3 409 908 92 1.3

*32003 Anton Hammershøj Hobro 182.1 11940 4.28 511 3.32 397 908 94 4.2

33205 Mogens M. Mortensen Gandrup 169.1 11577 4.34 503 3.5 405 908 94 -2.7

*37279 Kent Andersen Tårs 126.8 12342 4.01 495 3.32 410 905 94 0.9

57259 Volsgård I/S Vinderup 225.4 12132 4.16 505 3.29 399 904 95 2.2

52464 Aage Schmidt Lund Rødding 352.9 12428 3.97 493 3.3 410 903 91 -1.1

32521 Kurt Larsen Tylstrup 172.9 11819 4.19 495 3.44 407 902 95 3.3

44884 I/S Søvig Janderup Vestj 412.0 12848 3.71 477 3.31 425 902 92 0.6

65904 Gunnar Forum Skals 393.6 12208 3.92 478 3.38 413 891 92 -0.3

45348 Erik H.W. F.Wiltink Outrup 257.6 12305 4.01 494 3.22 396 890 95 -2

59141 Helmer Jensen Sørvad 120.2 11795 4.19 494 3.36 396 890 95 1.7

33480 Tage Aagaard Winther Hobro 95.1 11933 4.08 487 3.37 402 889 90 0.9

51622 Carsten Gammelgaard Gram 181.9 12299 3.83 471 3.39 417 888 95 0.8

51260 Aslundgård v/S. Nørgaard Bevtoft 108.4 11984 4.01 481 3.39 406 887 95 3.7

55377 Per Skarregaard Ringkøbing 112.6 11771 4.15 489 3.37 397 886 97 -1.4

27108 Erling Kildal Grenaa 85.2 12458 3.9 486 3.2 399 885 93 -0.3

26852 Anders Rasmussen Andersen Havndal 173.2 11887 4.06 483 3.37 401 884 91 -2.8

36169 Bjarne Terkelsen Løkken 136.0 12072 4.03 486 3.28 396 882 95 2

*39844 Jørgen Kielsgård Berthelsen Thisted 80.6 12346 3.8 469 3.32 410 879 94 1.2

33407 Lars Kristian Søndergård Hobro 122.0 12001 4.01 481 3.31 397 878 95 0.4

39643 I/S Jan og Bjarne Gravesen Thisted 193.2 11661 4.18 488 3.34 389 877 91 2.9

40653 Ivan Skov Skive 150.9 12279 3.93 482 3.22 395 877 96 -0.2

33851 Ole Pedersen Hjørring 133.6 11791 4.08 481 3.34 394 875 91 0.7

29835 Henrik Høeg Mikkelsen Trustrup 153.7 11560 4.23 489 3.32 384 873 88 3

25227 Henry V Nielsen Brædstrup 304.3 11807 4.09 483 3.29 389 872 91 1

41837 Hans Olav Frederiksen Møldrup 292.7 11634 4.21 490 3.28 382 872 90 1.9

56703 Wim Pauw Videbæk 260.9 11406 4.29 489 3.36 383 872 96 3.7

37452 Flemming Knudsen Sindal 131.4 11964 3.95 472 3.33 399 871 91 -0.6

49632 Hans Gerhard Horst Skærbæk 113.0 12394 3.71 460 3.31 410 870 97 0

38041 Kærgård I/S Løkken 273.8 12095 3.93 475 3.26 394 869 93 -1.2

42200 Krogelund V/Jørgen Bundgaard Højslev 120.8 11570 4.11 476 3.39 392 868 89 -2

39409 Bertel Winther Fjerritslev 173.9 11574 4.08 472 3.4 393 865 96 4.2

43391 John Jensen og Karin Jensen Føvling 157.6 11477 4.1 470 3.44 395 865 96 0.7

59472 Morten Thøgersen Thise Struer 166.2 11730 4.07 477 3.3 387 864 95 -1.2

29288 raunlund v/Per K. Rasmussen Randers SØ 62.2 11478 4.12 473 3.38 388 861 93 2

*45706 Frede Lauridsen Outrup 63.4 12253 3.78 463 3.25 398 861 93 0.2

27005 Erik Sloth Andersen Glesborg 126.2 11402 4.2 479 3.35 382 861 93 -2.3

54522 Grobsgård V/Jørn Hjortkjær Lemvig 192.0 11501 4.17 480 3.31 381 861 91 -3.4

81557 Henning Fruergård-Pedersen Tjele 93.9 11476 4.13 474 3.35 385 859 91 -1.9

54831 Herman Jan Voogd Skjern 145.0 11879 3.98 473 3.25 386 859 94 1.6

42229 Torben Svenningsen Roslev 89.6 11559 4.1 474 3.32 384 858 88 -2.1

46780 Jasper Oudijk Vorbasse 76.0 11799 3.99 471 3.28 387 858 94 0.4

26089 Hans Jacob Fenger Odder 163.7 11522 4.13 476 3.32 382 858 90 -0.4

41674 I/S Myrhøjgård Tjele 131.4 11650 4.08 475 3.29 383 858 95 1.7

67161 Røde Mølle V/Martin Pedersen Hjørring 132.6 11708 4.03 472 3.29 385 857 90 0

21171 Hersholm I/S Vejle 59.0 12062 3.82 461 3.27 395 856 90 -1

25184 Skovgård Them 330.5 11901 3.81 454 3.38 402 856 93 -2.5

41181 Jens Pedersen Tjele 46.2 11255 4.25 478 3.35 377 855 88 -0.1

56093 Kristian Sloth Lemvig 86.5 11541 4.05 467 3.35 387 854 94 -1.6

40666 Lars Rasmussen Spøttrup 155.9 11300 4.19 474 3.36 380 854 90 -0.7

14238 Michael Bent Hansen Stege 89.6 11909 3.86 460 3.3 393 853 89 -1.8

41092 Niels Henrik Nørgaard Fårup 168.4 11939 3.84 458 3.31 395 853 92 -0.2

42029 Poul Haubro Løgstrup 160.8 11823 3.97 469 3.24 383 852 91 -2.6

* Flere besætningsnumre benyttes


Højestydende besætninger 2009-2010 – fortsat

års- Kg % Kg % Kg Kg vær- Leve- Fedt

besnr ejer by køer mælk fedt fedt prot. prot. distof rings% afv.

49942 Tom Scholtens Skærbæk 154.1 11453 4.06 465 3.37 386 851 93 -2

31597 Niels Erik Christensen Hobro 139.6 11390 4.09 466 3.37 384 850 92 -0.9

44432 Flemming Petersen Ribe 118.7 11430 4.1 469 3.33 381 850 94 -1.8

21334 Mejlhøigaard Aps Horsens 301.1 11386 4.08 465 3.36 383 848 89 -1.9

*30615 Vognsild Østergård I/S Aars 369.2 11323 4.15 470 3.34 378 848 90 2.4

*31563 Ladefoged I/S Nørager 461.1 11323 4.04 458 3.44 389 847 95 1.8

*39875 Kristian Kjærgaard Viborg 123.6 11600 4.01 465 3.29 382 847 85 -3.6

42540 Torben Jessen Varde 132.2 11505 4.1 472 3.26 375 847 92 -1.9

30019 Ib Knudsen Arden 200.4 11391 4.1 467 3.33 379 846 90 -1.1

46031 Hedeagergaard I/S Ansager 126.6 11396 4.09 466 3.33 380 846 92 1.3

51407 Bjarne Madsen Branderup J 144.9 11066 4.27 472 3.38 374 846 95 -2.8

48233 Lars Regnar Fink Aabenraa 38.5 10791 4.38 473 3.45 372 845 93 -2.2

27971 Sdr. Mosegaard I/S Ebeltoft 117.6 11160 4.17 465 3.41 380 845 92 -1.2

56031 Henry Jensen Bøvlingbjerg 121.8 11710 3.95 462 3.27 383 845 95 -2.2

56762 Kjelstrup v/Jørgen Kaasgaard Videbæk 169.2 11171 4.19 468 3.37 377 845 94 2.2

39858 Laurids Vissing Lauridsen Tjele 104.6 11311 4.12 466 3.34 378 844 91 -1.1

55096 Paulus Jacobus De Graaf Vemb 96.8 11011 4.25 468 3.41 375 843 93 1.3

32338 Allan Kjær Simonsen Storvorde 53.1 11185 4.18 468 3.34 374 842 100 0.2

*50675 Mads Stokholm Pedersen Ribe 232.2 11541 3.99 461 3.3 381 842 94 0

20456 Amhedegård Egtved 137.3 11266 4.07 459 3.38 381 840 87 -3.8

52435 Christian Schmidt Lund Rødding 245.1 11600 3.97 461 3.27 379 840 93 -0.1

*42238 Frank Jessen Højslev 58.0 11442 4.03 461 3.3 378 839 95 2

58923 Sven Kjær Kristensen Struer 131.0 11643 3.94 459 3.26 380 839 94 -1.1

33672 Jess Jensen Vadum 111.4 10896 4.25 463 3.44 375 838 91 -0.3

50284 Krüger Fæ.V/Kurt og Lars Krüger Løgumkloster 218.8 11333 4.09 463 3.31 375 838 92 -2.9

24001 Søren Pedersen Hammel 58.7 11003 4.23 465 3.38 372 837 93 -2.4

41703 Rene Rasmussen Thorsø 163.8 11665 3.96 462 3.21 375 837 92 1.5

56825 Damsted I/S Videbæk 151.5 11270 3.99 450 3.43 387 837 91 0.6

57673 Steen Birger Bækgård Herning 58.4 11693 3.89 455 3.26 381 836 90 -2

41412 I/S Risbak Kjellerup 129.2 11220 4.06 455 3.4 381 836 94 0.4

24407 Henning Ingeman Rasmussen Nørre Snede 167.7 10966 4.3 471 3.32 364 835 95 -3.4

34986 Ole Christensen Hjørring 125.5 11542 3.92 452 3.32 383 835 97 0.6

51122 Hans Thysen Skærbæk 129.2 11573 3.88 449 3.34 386 835 96 1

26514 Bas van der Kolk Hobro 129.3 11864 3.8 451 3.23 383 834 95 -1.9

32168 Peter Niss Nibe 125.6 11080 4.18 463 3.35 371 834 91 -1.3

45850 I/S Knudegård Tjæreborg 193.3 11514 3.9 449 3.34 385 834 92 -2.6

24978 Erik Miller Sehested Fårvang 58.8 11310 3.97 449 3.4 384 833 94 -2

46665 Verner Villadsen Ribe 66.9 11097 4.08 453 3.42 380 833 96 0.7

24190 Båshorn I/S Skanderborg 180.9 11384 4.08 464 3.24 369 833 99 -0.8

37901 Poul Jess Vrå 142.6 11272 4 451 3.38 381 832 100 0

30136 Per Warming Aars 239.0 11362 3.99 453 3.33 378 831 94 -0.6

44334 Torben Kragh Henne 280.9 11591 3.9 452 3.27 379 831 90 3.4

50743 Marcel Van Den Hengel Skærbæk 266.1 11202 4.12 461 3.3 370 831 93 -0.6

38048 I/S Vestergaard v/ R & J.Jensen Løkken 504.0 11451 3.91 448 3.34 382 830 95 0.8

47541 Hans Hinrichsen Bolderslev 173.0 11080 4.08 452 3.41 378 830 96 -0.6

50781 Breeuwsma Skærbæk 416.7 10689 4.36 466 3.41 364 830 90 4.2

59471 Bjarne Graversen Struer 212.7 10665 4.37 466 3.41 364 830 96 1

23833 Jakob Jakobsen Hovedgård 155.2 11183 4.08 456 3.33 372 828 93 0.1

30095 Torben Laursen Nibe 343.4 10681 4.34 464 3.41 364 828 95 5.7

32047 Jens Hostrup Pedersen Hobro 127.9 10913 4.2 458 3.39 370 828 93 -2.5

39519 Per Barup Frøstrup 131.0 11371 3.96 450 3.32 378 828 96 -2.4

46687 Jørn Andersen Gredstedbro 100.6 10524 4.42 465 3.45 363 828 83 -1.1

51814 I/S Højager-Holsteins Rødding 192.7 11684 3.87 452 3.22 376 828 92 -1.4

33456 Vagn Petersen Hobro 148.6 11054 4.09 452 3.39 375 827 96 1

35948 v/Jan Nygaard Larsen Frederikshavn 107.8 10884 4.13 449 3.47 378 827 99 -0.2

37867 Jens Haugaard Vrå 78.1 11220 4.09 459 3.27 367 826 97 -1.1

29577 Lykkegården I/S Ørsted 210.3 10763 4.19 451 3.48 375 826 93 2.3

41103 Andries Johan Katers Randers NV 270.8 11419 3.91 447 3.32 379 826 95 -2.6

45340 Flemming Rhode Jensen Nørre Nebel 157.9 10473 4.5 471 3.39 355 826 92 8.1

27698 Frøholm v/Lone Foged Bertelsen Ørsted 188.1 11114 4.06 451 3.37 374 825 92 -1

30618 Preben Gundersen Aars 120.8 10997 4.01 441 3.49 384 825 101 -0.3

40449 Flemming Balle Jensen Randers NV 198.0 11116 4.04 449 3.38 376 825 94 1.4

* Flere besætningsnumre benyttes


Højestydende køer 2009-2010

Ejer By Dyr nr NTM y- p- Far Kg Fedt Kg Prot. Kg Kg værind.

ind. mælk % fedt % prot. distof

Breeuwsma Skærbæk 5078101871 3 108 112 VAR ETLAR 20855 3,96 826 3,16 658 1484

Oosterhof I/S Suldrup 3282707846 -2 106 111 G PIPPEN 18784 4,33 813 3,23 606 1420

Frede Lauridsen Outrup 4570601646 1 116 118 VAR CAMARO 20611 3,77 777 3,05 628 1406

I/S Stubben Sindal 3597301083 17 110 110 V ERRY 19254 4,04 778 3,25 626 1403

Trienke Zijlstra Vojens 5225401414 -1 108 99 V CHRYSLER 16034 5,25 842 3,49 560 1402

I/S Hedelund Aalestrup 4240502537 7 104 104 RGK DIDRIK 19936 3,79 756 3,19 635 1390

Langbakgaard I/S Hobro 3344902338 1 105 107 JUST-HUX 17772 4,89 869 2,93 520 1389

Allan Sand Christensen Løkken 3574502189 31 133 133 V EXCES 17458 4,2 733 3,67 640 1373

Bjarne Vestergård Hansen Spjald 5660101512 -5 101 105 D HUDSON 21161 3,57 755 2,87 607 1363

Cornelis Van Der Meer Toftlund 5300202679 11 119 115 COSMO 16110 4,74 764 3,66 589 1353

I/S Hedelund Aalestrup 4240502443 -2 116 116 V RAUL 18047 4,18 754 3,31 597 1352

I/S Søvig Janderup Vestj 4488403825 29 127 124 MASCOL 17061 4,3 734 3,52 601 1335

Røde Mølle V/Martin Pedersen Hjørring 3704601304 18 108 106 V BOJER 17888 4,16 744 3,29 589 1334

Peder Krogstrup Kristensen Herning 5868001109 1 105 95 RGK FREE 14637 5,27 771 3,83 561 1332

Henrik Grønne Vinderup 8165801574 26 128 137 D ONSIDE 19299 3,69 712 3,2 617 1330

I/S Gårestrupgård Hjørring 3661002172 13 118 111 V CURTIS 15880 4,92 781 3,43 545 1327

Skrævadgaard v/René Høst Hjørring 3646701141 3 103 106 T NAJADE 19140 3,81 729 3,12 598 1327

Skrævadgaard v/René Høst Hjørring 3646701398 9 116 116 V EXCES 18385 3,84 706 3,37 620 1326

Gunnar Forum Skals 6590401952 2 109 110 V ELO 18650 3,91 729 3,18 594 1324

Anderstrup Holstein I/S Skørping 2371401673 17 123 126 MASCOL 15852 5,16 818 3,17 503 1321

I/S Stubben Sindal 3598101874 0 109 111 W CONVINCE 18580 4,03 749 3,08 572 1320

Jørgen Kielsgård Berthelsen Thisted 3984401898 20 142 142 S JORDAN 3 18239 3,8 693 3,44 627 1320

Henrik Vandborg Hobro 3348703267 4 115 115 DH-123A 18334 4,15 761 3,05 560 1320

Flemming Balle Jensen Randers NV 2633801632 4 110 105 TVM HANS 15633 4,94 772 3,49 545 1317

I/S Vestergaard v/ R & J.Jensen Løkken 3804803223 16 125 127 R MURPHY 18233 3,7 675 3,5 639 1313

Erik Andersen Kjellerup 4195900875 3 98 100 T LAMBADA 17870 4,14 740 3,2 571 1310

Anderstrup Holstein I/S Skørping 3372302473 20 130 129 OMAN JUSTI 17755 4,18 742 3,18 565 1308

Johannes Juhl Rødding 5251703025 16 126 124 RGK BJØRN 16303 4,23 690 3,78 617 1306

Bertus Van Veldhuisen Løgumkloster 5051101778 117 115 INQ. 1092 16106 4,33 697 3,77 608 1305

Morten Hansen Vrå 3800002985 16 123 119 LANCELOT 17100 4,22 722 3,4 582 1304

Jens Bigum Aars 3058503135 17 117 117 T ULSTER 19094 3,83 731 3 572 1303

Niels Erik Christensen Hobro 3159701869 -4 112 110 MANAT 16211 4,55 738 3,49 566 1303

Mogens Bakkensen Årre 4725902430 14 121 121 D GERSLEV 15855 4,73 750 3,49 553 1303

I/S Jystedgård Vesterborg 1663201542 19 124 126 V EXCES 18014 4,02 724 3,19 575 1299

Martine og Sjoerd Ydema Rødkærsbro 6849701282 8 118 122 V DAHL 16398 4,64 761 3,27 537 1298

Henrik Vandborg Hobro 3348703270 0 106 105 D INGOLF 16957 4,43 751 3,2 542 1293

I/S Lindegård Brørup 4525003065 117 110 ADDI LADIN 14425 5,03 726 3,92 566 1291

I/S Torntoft Kolind 2806702600 27 135 133 D ONSIDE 17526 3,99 699 3,37 591 1290

Torben Laursen Nibe 3007001956 10 103 103 F ENGARD 16043 4,64 744 3,39 544 1289

Anton Hammershøj Hobro 3288101332 7 108 108 F JIBBI 16760 4,26 714 3,42 574 1288

Justenborg I/S Hadsund 3097401791 7 106 106 VAR ELVIS 15818 4,83 764 3,3 522 1286

Anderstrup Holstein I/S Skørping 3074201663 16 124 128 V EXCES 18234 3,76 686 3,29 600 1286

Henrik Vandborg Hobro 3348703316 18 116 115 V ERRY 16216 4,36 707 3,57 579 1286

Kvægbrug/Andries Jan De Boer Ansager 4739500955 7 127 125 DH-4A 15448 4,7 726 3,63 560 1286

Grobsgård V/Jørn Hjortkjær Lemvig 5452201513 -2 109 106 F HAVEMOSE 16178 4,54 734 3,4 550 1285

18 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Højestydende køer 2009-2010 – fortsat

Ejer By Dyr nr NTM y- p- Far Kg Fedt Kg Prot. Kg Kg værind.

ind. mælk % fedt % prot. distof

Gunnar Forum Skals 6590402045 23 126 125 V EXCES 18171 3,53 641 3,54 643 1284

Lars Hansen Odense SØ 5974103878 -5 106 103 T ULSTER 16104 4,89 787 3,09 497 1284

Thomas Askov Andreasen Lintrup 2371401561 -8 108 109 B FREELANC 18891 3,79 716 3,01 568 1284

Jørgen Birkbak Frederikshavn 3845301439 5 116 110 V CARRY 16148 4,48 723 3,46 559 1283

Volsgård I/S Vinderup 5725902615 12 123 127 O FINLEY 17730 3,98 706 3,25 576 1282

Henrik Vandborg Hobro 3348703144 -5 104 102 T 2001-268 15819 4,58 725 3,52 557 1281

Justenborg I/S Hadsund 3097401849 19 124 128 V EXCES 16696 4,31 720 3,36 561 1280

Anton Hammershøj Hobro 3060201380 14 109 106 V EXCES 16491 4,54 749 3,22 531 1280

raunlund v/Per Kjeld Rasmussen Randers SØ 2928801537 -2 108 109 DH-175A 16616 4,43 736 3,27 543 1279

Mogens Bakkensen Årre 4725902003 5 107 106 VAR CAMARO 15499 4,83 749 3,42 530 1278

Laurids Vissing Lauridsen Tjele 3985801831 5 105 105 V CURTIS 17554 4,15 728 3,13 550 1278

I/S Hedelund Aalestrup 4240502540 8 121 123 NOVIZE 17284 4 691 3,39 586 1278

Christian Schmidt Lund Rødding 5243502523 11 111 110 DH-223A 18212 3,88 707 3,14 571 1277

Ladefoged I/S Nørager 5473802773 16 127 125 V EXCES 15748 4,48 706 3,63 571 1276

Anton Hammershøj Hobro 3200301737 16 115 117 DR CHASSEE 17248 4,14 714 3,25 560 1274

I/S Hedelund Aalestrup 4240502565 8 128 125 V RAUL 15681 4,45 698 3,67 575 1273

I/S Højager-Holsteins Rødding 5181402162 8 131 133 V BOYE 18517 3,74 693 3,13 580 1273

Hans Peder Hornbjerg Aars 3074502014 11 120 121 T-B STEVEN 17881 3,72 665 3,39 607 1273

Erik H.W. F.Wiltink Outrup 4534801304 10 120 122 W GARTER 17505 3,98 697 3,28 575 1272

I/S Søvig Janderup Vestj 3372302497 4 112 113 V ERSGARD 18646 3,45 643 3,37 628 1272

Volsgård I/S Vinderup 3925001310 21 119 126 V ELO 18108 3,77 683 3,26 590 1272

Ladefoged I/S Nørager 3174102840 15 116 117 T NAJADE 16139 4,5 726 3,38 546 1272

Lars Kristian Søndergård Hobro 3340701835 18 120 124 V CURTIS 17463 4,12 719 3,16 552 1271

Lykkegården I/S Ørsted 2957701710 6 109 106 NOVIZE 15064 4,69 707 3,75 565 1271

Bjarne Vestergård Hansen Spjald 5660101689 5 100 100 RGK BOB CV 17111 4,18 715 3,24 555 1270

I/S Hedelund Aalestrup 4240502596 7 114 116 F ENGARD 18568 3,65 678 3,19 593 1270

Torben Kragh Henne 4433402424 23 124 123 RGK BOB CV 15870 4,44 705 3,55 564 1268

Lisbeth Klinge Knebel 2908401558 26 119 120 OMAN JUSTI 17804 3,95 703 3,17 564 1267

Helmer Jensen Sørvad 5914102476 9 122 123 DYNASTY CV 16563 4,23 701 3,41 565 1266

Anton Hammershøj Hobro 3200301949 12 121 122 D CREMONO 16307 4,23 690 3,53 576 1266

Martin Byskov Jeppesen Karup J 4073104628 14 115 117 F ENGARD 17222 3,97 684 3,38 582 1265

Anderstrup Holstein I/S Skørping 3019101135 8 105 105 C STORMATI 17983 3,87 696 3,16 569 1265

I/S Rønhave Bramming 4320302800 8 103 102 VAR ETLAR 16400 4,71 772 2,99 491 1264

Ladefoged I/S Nørager 3288101308 9 116 116 V CURTIS 15849 4,27 677 3,7 586 1262

Martine og Sjoerd Ydema Rødkærsbro 4197201750 -3 109 107 V CARRY 15232 4,88 743 3,4 518 1262

Frank W M Miezenbeek Hjørring 3704601430 19 117 113 V EXCES 15877 4,64 737 3,31 525 1261

Skrævadgaard v/René Høst Hjørring 3646701444 20 125 124 V EXCES 16684 4,06 677 3,49 583 1260

Ladefoged I/S Nørager 3174103262 21 124 130 V GROOVYBL 17794 3,79 674 3,28 584 1258

Lisbeth Klinge Knebel 2908401660 22 132 136 V EXCES 17141 3,89 667 3,43 588 1254

Claus Fink Jørgensen Aabenraa 4823802088 17 126 125 V EXCES 17190 3,93 676 3,36 578 1254

Henrik Vandborg Hobro 3348703188 4 95 86 VAR CALANO 14305 5,27 754 3,48 498 1252

Anton Hammershøj Hobro 5358402232 12 118 118 V ELO 15603 4,53 707 3,49 545 1252

Alfred Højager Nielsen Spjald 5424302121 -3 110 115 D CARUP 16304 4,09 667 3,59 585 1252

Gitte og Carsten Hedegaard Ørbæk 8454402218 15 122 123 VAR EPSON 15812 4,42 699 3,49 552 1251

Bjarne Vestergård Hansen Spjald 5660101720 5 112 113 VAR ELVIS 17149 4,06 696 3,24 555 1251

Per Østergaard Hjørring 3748901678 6 103 103 V BOJER 15605 4,52 705 3,49 544 1249

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 19


Start my 1-year subscription*: 12 issues for DKK 468 (instead of DKK 550)

Start my 2-year subscription*: 24 issues for DKK 916 (instead of DKK 1078)

*With free access to the HI Digital & Archive

Start my 1-year HI Digital subscription: DKK 379 (instead of DKK 446)

with access to HI Digital & Archive, without a paper edition

Please send me a free trial issue

Name & Initials

Address

Town, State & Zipcode

Tel., Fax

The independent Holstein Trade Journal


Digital too!

SUBSCRIBE NOW! OR ASK FOR A FREE TRIAL ISSUE

Language: English Deutsch

E-mail**

I like to receive the latest news by e-mail, every week for free

You will receive an invoice for the subscription

Send this form postage free to:

Holstein International

Int. Antwoordnummer

I.B.R.S./C.C.R.I. Numéro 2100

9000 WE Stiens

The Netherlands

1-year subscription:

DKK 468

Monthly all facts and news

on Holsteins worldwide


Or FAX it to: (0031) 582 575 732

In Holstein International you will fi nd unbiased

breeding information, with special attention for:
Fås i 6 sprog blandt

andet Engelsk og Tysk

-15%

**You will recieve your password for the

Digital Archive via e-mail

You can also subscribe through

our website and pay through

Paypal, safe and easy. Go to

www.holsteininternational.com/

subscribe and pay your

subscription with your credit card.

DH1210


Årsmøde i historisk

område

Uddrag fra beretningen ved formand Peder V. Laustsen og landskonsulent Keld Christensen

400 Holstein-brugere og gæster

deltog i formiddagens møde, 200

ledsagere var i Viborg Domkirke

til gospel-sang, og 500 deltog i

aftenfesten. Dette vidner om et

stor opbakning til årsmødet i

Dansk Holstein i Tinghallen i Viborg.

I sin indledning berørte formanden

også, at vi er samlet

midt i et område, som gemmer

på mange stolte traditioner hvad

angår kvægavl, men også store

personligheder inden for avlsarbejdet,

som virkelig har sat deres

aftryk på det, som i dag er fuldstændig

uvurderligt for Dansk

Holstein.

Går vi lidt tilbage i historien, så var

det jo her i området, at det bedste

Jyske sortbroget Kvæg fandtes.

Det var også i det område her, at

man tog de store sværdslag om,

hvor der skulle findes blodfornyelse

til racen. Samtidig havde man

også debatten om at få mange af

foreningerne omkring avlsarbejdet

lagt sammen, for derved at

være enige om den fælles avlsstrategi

for fremtiden. Det var i Viborg

det første Ungskue blev afholdt

i 1892.

Forventningerne

til fremtiden

De økonomiske betingelser for

mælkeproduktionen mangler stadig

klare rammer fra politisk hold,

således at de politiske budskaber

ikke svinger fra højre til venstre i

Folketinget, hvorved erhvervets

egne faglige organisationer som

Dansk Kvæg har svært ved at tage

bestik af situationen. 2009 var et

rædselsår i landbruget som i andre

erhverv, men de seneste mælkeprisstigninger

har hjulpet lidt på

humøret og kassekreditten. Pengeinstitutternes

og kreditgivernes

syn på landbruget i sin helhed

mangler, dog meget tilbage at ønske.

Genomiske muligheder

Der har været forskellige steps

igennem tiderne for avlsarbejdet.

Kunstig sædoverførings indtog i

30’erne er nu fulgt op af en endnu

større landvinding, nemlig genomisk

test. Herved er det muligt at

få væsentligt større kendskab til

dyrets avlsmæssige værdi, og ungtyre

kan markedsføres med for flere

egenskabers vedkommende

samme sikkerhed som afprøvningsresultater

på det tidspunkt

tyre, hvor normalt udpeges som

brugstyre hidtil.

Ligesom VikingGenetics nu genomtester

samtlige igangsatte

ungtyre eller genom-”testede” tyre,

så gør også udlandet dette. Ikke

alle forlanger det endnu, men

samtlige tyske kvægavlsforeninger,

til hvem vi afsætter en del tyre, får

lavet tyske genomiske indekser. I

takt med indførelsen af genomtest

og selektion på basis heraf har tyskerne

ændret på priserne for både

tyre såvel som sæden af disse tyre.

Den bedste Holstein-ko

I forbindelse med kåring og koordinering

af flere forhold her på

nordisk plan i kølvandet af samling

i NAV og i kvægavlsforening

blev informeret om en række ændringer

i kåringsarbejdet

O Fælles nordisk base for de enkelte

racer

O Samme optimum, vægte og

faktorer for korrektion af beregningsmæssige

forhold

O Ny mulighed for tildeling af

positive koder, bedyder det eksempelvis

harmonisk type,

yverkvalitet

O Ændret vægt på Krop:Lemmer:Malkeorganer

ved beregning

af Helhed:

• Hidtil: 40:25:35

• Ny: 30:30:40

O Maksimum for Helhed for 1.

kalvskøer bliver 89 points

O Større spredning på afkomsinspektørernes

karaktergivning

af enkeltegenskaber

I vurderingen af ønskerne til Holstein-koen

år 2020 må vi vurdere

på ændringer og her lytte til medlemmerne.

Vi skal fortsat have en

økonomisk og holdbar ko, og her

bagved ligger mange forhold, som

allerede i dag har de rette relationer

i avlsarbejdet. Men vi skal i vores

vurdering også have for øje, at

strukturudviklingen ikke er slut, så

der bliver stadig ændrede betingelser

for Holstein-koen og os at leve

op til.

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 21


Per Høgh havde linet en række køer op i den gamle stald

Selv om mange statistikker og udviklingstendenser

peger på fortsat

succes, så er vi opmærksomme på,

at der skal ske tilpasninger og justeringer

for fortsat at kunne tilbyde

en effektiv Holstein-ko. Vi vil

som i mange andre forhold drøfte

forbedringer på nordisk plan, for

sammen at skabe grundlag for

fortsat tilfredshed med Holsteinkoen.

Registrering bliver

endnu vigtigere

Klovsundhedsindekset imødeses

med store forventninger til at give

vigtige fingerpeg både i avlsmæssige

henseender såvel som til driftslederens

daglige styringsredskab

for færre klovproblemer. Udviklingen

i klovregistreringer er god,

men da klovregistreringen først

for alvor blev mulig i foråret 2010,

er vi stadig i en udviklingsfase med

øget tilslutning hver måned.

Obligatorisk Sundhedsrådgivning

giver udfordringer på anden måde

end tidligere med at få samlet data

herfra, idet registrering af behandlede

dyr ikke længere er obligatorisk.

Vi har behov for at samle data

op omkring behandling af sygdomme,

hvorved den enkelte

driftsleder på besætningsniveau

kan følge udviklingen i besætningen.

Det er vigtigt, at vi kan dokumentere

god kontrol og udvikling

af sundheden i vores produktion.

Afgangsårsager kan indberettes i

større omfang. Kun 50 % af Holstein-køerne

afgår med en indberettet

afgangskode. Det må være af

almen interesse at vide, hvad de

hyppigst forekommende årsager

til køernes afgang er og derpå tjekke,

om der kan sætte øget fokus på

Fordeling afgangsprocenter

både management såvel som avlsmæssige

forhold. Det kan også give

os en bedre fornemmelse af, om

de forhold vi lægger ind til beregning

af Holdbarhedsindekset er

korrekte.

En opgørelse over afgangsårsager i

første halvår viser racerne i en sammenligning.

Der er forskelle, men

det fremgår vist, at alle har forhold

at forbedre.

Udskiftningsprocenter varierer

meget fra besætning til besætning,

og heldigt er det, at der er en del

besætninger med et overskud af

køer og kvier, – klar til at indgå i de

besætninger, der mangler køer

grundet høj udskiftning. Her kan

mange forhold analyseres med god

indberetning gennem dyrenes liv

22 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Ledsagerne øvede ihærdigt gospel

i Viborg Domkirke

og ved korrekt angivelse af afgangsårsag.

Udskiftningsprocent

på raceniveau ses i tabellen

I vores præsentation af avlsværditallene

kan vi forbedre dette til

brugernes gavn med henblik på

bedre information om tyrenes evner.

Der er udtrykt ønske fra flere

sider om at vurdere sammensætningen

af de enkelte egenskaber

for f.eks. malkeorganer og så avlsværditallet

for samme. Her kan

sammenhængen hos nogle tyre

være vanskelig at få øje på.

Vi skal bare videre fremad

Foreløbige data viser nok, at der er

flere klovproblemer hos Holstein

Gunnar Forum har ny stald med meget automatik

Hos I/S Fruergaard er der fyldt op ved standene og køerne i enden af laden

end hos andre racer. Det har vi arbejdet

med at opklare gennem registrering,

og vi må videre ad det

avlsmæssige spor for at se om der

gives mulighed for forbedringer

den vej frem – og det kan hurtigt

afsløres, at det vil der være. For en

lang række af de andre egenskaber

er det vigtigt at holde det fokus vi

har fremad, – vi har så gode egenskaber

for sundhed, frugtbarhed

og holdbarhed, så det er kun justeringer

vi står foran, – men de kan

også være vigtige. Da holdbarhed

jo er kædet sammen med brugernes

tilfredshed, kan vi hos Holstein

med laveste udskiftningsprocent

og flest produktive dage –

begge steder kun lige overgået af

Jersey – vist godt konstatere, at vi

er forrest på rette spor. Brug din viden

og udnyt Holsteins mange

fordele.

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 23


Goldwyn sønnerne

Goldwyn dominerer...

www.semex.net

Grøngårdvej 24 | 6270 Tønder | Tlf 40 40 34 98 | Part of Holding.


Hæder af tyremødre

Af Keld Christensen,Avlsforeningen Dansk Holstein

Nu kan man jo inden en tyr er leveret

til kvægavlsforening vide

dens kvaliteter gennem genomisk

test og beregning af hans

avlsværdital. Hidtil har det været

en ”spændende” vej med salg,

afprøvning og så afvente døtregruppens

resultater. Og kun 10

procent af tyrene blev aktive

igen. Mødre til en række af disse

bliver normalt hædret på årsmødet,

og da dansk genetik også de

senere år er solgt til kvægavlsforeninger

uden for Danmark og VikingGenetics

området, bliver disse

danske tyremødre også kåret.

En 4-5 års venten med spædkalvens

og dens moders positive udvikling,

sædopsamling og anvendelse

som ungtyr og endelig venten

3-3,5 år – så får vi resultaterne

på alle disse tyre, og her findes så

de bedste, som passer til avlsmålet

og til at komplettere kvægavlsforeningens

brugstyreliste over for

medlemmerne. Og derfor er der

også en vis opmærksomhed på den

ko, der præsenterer at bringe et af

sine afkom så langt frem.

I år havde bestyrelsen for Avlsforeningen

Dansk Holstein besluttet

at hæve kravet fra 2000 doser til

omkring 5.000 doser sæd anvendt

for at hædre moderen. Det skyldes,

at flere tyre måske kortvarigt

er i brug eller en gruppe medlemmer

ønsker at bruge en tyr med for

dem vigtige egenskaber. Listen

over køerne til hæder blev derfor

som vist.

Blandt de nævnte sønner er D

Orange og D Limbo de mest benyttede

tyre i Danmark med henholdsvis

47.000 og 39.000 doser

de seneste 12 måneder. Og da

mange af tyrene stadig er i brug, vil

flere af dem få mange døtre i nordiske

besætninger. Disse tyre er

sammen med flere på listen anvendt

som tyrefædre det seneste år.

Gennem det seneste år

Sidste år var flere af sønnerne efter

Oman Justi, og han har fortsat

med at have nye brugstyre. T Funkis

optrådte nogle gange som fader

til de hædrede køer, og dette billede

af ham som en god morfar bag

fremtidens brugstyre vil vi nok se i

forstærket grad de næste år.

Men der er også blandt modtagerne

af hæder en række ”debutanter”,

og det må føles som en slags ”kronen

på værket”, at en af ”mine” tyre

er nået så langt som til at blive sat i

gang som brugstyr med tilfredsstillende

eller endda gode avlsværdital.

Ved årsmødet sidste år hædrede vi

en række tyremødre med sønner i

andre lande, men indtil videre primært

tyske kvægavlsforeninger.

Flere af tyrene er eller har været tyrefædre

med stor succes, og en enkelt

af de hædrede tyre i 2009 er

anvendt også i USA som tyrefader.

I år var der to tyre i den tyske

TOP-Q, og de er både nye og anvendte

som tyrefædre. Derfor var

det også med stor fornøjelse, at

avlsleder Bernd Koch kunne delta-

Tyremødre (sønner med min. 5000 insemineringer)

Navn By Tyremoder. Søn Afstamning

Ole Kristensen Lihme 41124-01539 D Orange Oman Justi x T Funkis

I/S Døssing Enggård Kjellerup 40934-00766 D Limbo Lancelot x T Funkis

Christian Lund Skodborg 52435-01897 D Olymp Oman Justi x KOL Nixon

Jørgen Graversen Juelsminde 21110-01158 D Emmett VAR Elvis x V Bojer

I/S Lykke Andersen Grenå 29814-01578 D Export T Epalier x A Ford

Jacob Christensen Tjæreborg 43065-01148 D Expo V Elo x T Funkis

Marcel van den Hengel Skærbæk 50743-01158 D Claude DR Chasse x Luxemburg

Tirsvad-Anderstrup 109442-00001 Timberjack Titanic x Jocko Besne

Tirsvad-Anderstrup 24412-01100 Omjet Oman Justi x Winchester

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 25


Tyremødrene hædres på baggrund af sønnernes afkomsundersøgelse. Opdrætterne er glade for disse resultater

ge ved hædringen af opdrætterne

fra Tirsvad-Anderstrup af de to tyre.

Genomisk test

Nu er situationen jo ændret således,

at disse længe ventede avlsværdital

ikke nødvendigvis er de

afgørende for udvidet brug af en

tyr. Resultaterne findes inden

kalven overhovedet igangsættes,

og de kommende år vil forhåbentlig

sammenholdt med den senere

afkomsundersøgelse på baggrund

af 100-150 døtre vise, at dette tidlige

resultat er troværdigt med den

sikkerhed, dette kan beregnes

med.

Stærkt anvendte tyre

De mest anvendte tyre i Danmark

har i år D Onsild, D Ole og D

Dundee, – 3 tyre med fra 55.000

doser til 59.000 doser de seneste

12 måneder. Indekserne viser, at

medlemmerne via deres insemineringsplaner

søger toppen af brugstyrene.

Mest anvendte Dansk

Holstein-tyre

01.08.09 – 31.07.10

Navn Antal doser NTM-indeks

D Onsild 58.739 27

D Ole 58.531 19

D Dundee 54.586 18

D Orange 47.285 31

Rakuuna 41.788 25

S Ross 39.143 27

D Limbo 38.175 32

Blandt de udenlandske tyre, der

samlet anvendes til 10-11 % af alle

insemineringer, er brugen delt på

mange tyre, – specialister for nogles

vedkommende i andre egenskaber

end det der måske vægtes højere

i NTM. De mest anvendte tyre

er anvendt fra 1500 til 2100 doser.

Et kæmpe antal tyre i udbud kan

naturligvis diskuteres ud fra en

række avlsmæssige og økonomiske

aspekter. Vigtigst er dog, at den

enkelte besætningsejer altid er

med til at lægge sin egen strategi

ud fra en række fagligt korrekte in-

Mest benyttede

Holstein-importtyre,

01.09.09 – 31.08.10.

Navn Eksportør Antal doser

Lanon GGI 2.123

Baroque Semex 1.999

Sep Storm Semex 1.933

Toystory CRI 1.888

L Talent Semex 1.835

O Zenith WWS 1.690

formationer. Det være sig om udbyderen

er det ene eller det andet

sædsalgsfirma, og det samme gælder

naturligvis, når krydsning stilles

op som et alternativ. Tyrenes

avlsmæssige resultater er den dokumentation,

som den enkelte

driftsleder skal lægge til grund ved

sin udvælgelse af tyrene til de

næste insemineringer. Holstein er

i besiddelse af en række tyre af særdeles

høj kvalitet på mange egenskaber,

og der er derfor et godt udvalg

til rådighed ved beslutning

om insemineringstyre.

26 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Årets tyr

Af Keld Christensen,Avlsforeningen Dansk Holstein

Årets tyr findes ved afstemning

blandt årsmødedeltagerne efter

at tre kandidater er udpeget af

Avlsforeningen Dansk Holstein.

Det er tyre, der er anvendt meget

og med gode avlsværdital. Årsmødedeltagerne

valgte i år med

klart stemmeflertal D Orange til

Årets tyr 2010.

Bente og Ole Kristensen, Lihme,

gik med glæde op for at modtage

hæderen for Årets tyr. D Orange

er en Oman Justi-søn med NTM

31, god ydelse, godt eksteriør, –

især lemmer og malkeorganer,

samt positiv til meget positiv for

alle egenskaber i relation til reproduktion,

yversundhed og holdbarhed.

Han er stadig en af de mest

benyttede tyre.

Moderen er i øvrigt en velbygget

ko, – kåret 87, og netop rundet

100.000 kg mælk op til årsmødet.

Bente og Ole Kristensen kunne også hjemtage hæderen med som Årets tyr

Afstamningen på Årets tyr er en

lang række stærke tyre, alle anvendt

meget stærkt på tidspunktet for

deres anvendelse som brugstyre.

Afstamningsfakta på D Orange

SK Black

I

TMS Texas

I

Gay Jess

I

NJY Hubert

I

HJ Vogd

I

T Funkis

I

Oman Justi

I

D Orange

Moder til Årets tyr, 41124-01539, blev

hædret omkring samme tid som

årsmødehæder for 100.000 kg mælk. Ole

og Bente Kristensen glæder sig over

resultaterne sammen med koens

opdrætter Jens Jørn Justesen, Roslev

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 27


Årets avlsko

Af Keld Christensen,Avlsforeningen Dansk Holstein

Sidste år mødtes de og fik

hædret hver en brugstyr, og i år

mødtes de igen. Den ene er debutant

og den anden en trænet

deltager. I år mødtes de igen, nu

igen for at modtage samme hæder.

I/S Fruergaard, Gert og Martin

med deres ægtefæller, mødte

frem på scenen og hilste på

Svend Nørgaard for at takke og

gratulere hinanden. Begge opdrættere

var modtager af hæderen

for Årets avlsko. Men det

hænger endnu mere sammen.

På Agro Nord 2003 satte Svend

Nørgaard fra Aslundgaard Holstein

en Juote-kalv på auktion.

Han havde 3 af dem derhjemme og

kunne godt støtte auktionen som

så ofte tidligere. Gert og Martin

Fruergaard havde studeret papirerne

og fandt, at de gerne ville

byde på Juote-kalven, og ved hammerslag

havde de buddet og dermed

ejerskabet af en kalv, som

senere skulle vise sig at få stor avlsmæssig

betydning for besætningen.

Det har senere vist sig, at alle 3 helsøstre

skulle få stor betydning i avlen,

og alle tre køer havde samtidig

tyre med høje avlsværdital med på

toppen, og derfor mødtes deres

ejere også i 2009 på årsmødet i Ribe

for at modtage hæder for et par

Oman Justi-sønner fra de to helsøstre.

Den tredje helsøster havde

haft en brugstyr i 2008.

Familien på I/S Fruergaard samt Svend Nørgaard kunne glædes over hæder

med Årets avlskøer, - to Juote-helsøstre fra en velkendt kofamilie på

Aslundgaard

Top-tyrene

Alle tre helsøstre har leveret toptyre.

Sidste år hædrede vi på årsmødet

følgende køer fra afstamningen:

Aslundsgaards 1044 for sønnen D

Olfert

I/S Fruergårds 1043 for sønnen D

Onsild

Dertil har Aslundsgaards 1041 så i

år den ultimative toptyr, D Oscar,

og med kun ungtyreinsemineringerne

på udvælgelsestidspunktet

kan han først hente hæderen hjem

til tyremoderen næste år, når de

mange insemineringer, der laves

nu, har summet sig sammen. Men

tyrens kvaliteter tæller dog straks

på moderens høje genetiske niveau.

Meget afkom

På grundlag af 26 hundyr, heraf al-

28 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


lerede 18 malkende og 17 af disse

med kåring og mange med en flot

kåring, samt de to helbrødre D

Onsild og D Ontario var I/S Fruergaards

Juote-ko kandidat til at

hædres som Årets avlsko.

På grundlag af 12 døtre, alle malkende

og mange højt kårede, samt

sønnen D Oscar var Aslundgaards

Juote-ko ligeledes en stærk kandidat

til hæderen som Årets avlsko.

Heldigvis er der mulighed for at

hædre flere køer med fremragende

egenskaber, og det var derfor klart,

at begge køer skulle hædres med

titlen Årets avlsko.

De to familier kunne nu mødes og

udtrykke glæde ved sammen at have

haft stor succes med dyr fra den

kofamilie, som Svend Nørgaard

hidtil har hentet mange titler for,

såsom Årets tyr, Årets avlsko samt

hædringer på baggrund af brugstyre

fra samme familie.

Det er dog første gang, at et par

ET-søstre henter hæderen og at

det sker samtidigt er en dejlig detalje

for ejerne og opdrætteren.

HESSENS

ZUKUNFT

SCHAUKÜHE

NACHZUCHTEN

TOP-AUKTION

2011

2008

Hier bekommen Sie, was morgen gefragt ist.

Gekauft bei Hessens Zukunft …

BT Wildrose VG 85 v. Janosch Delightful VG 88 v. Wildman

… heute internationale Bullenmütter in den Niederlanden.

Freitag, 4. Februar 2011

20.00 Uhr Züchtertreff in der Hessenhalle

Samstag, 5. Februar 2011

9.30 Uhr Hessenhalle, Alsfeld

Einzelrichten von Kühen

Vorstellung von Bullennachzuchten

Wahl – Hessen-Champion 2011

ca. 14.00 Uhr Top-Auktion

Zucht- und Besamungsunion Hessen eG

An der Hessenhalle 1 · D-36304 Alsfeld

Fon: +49 (0) 66 31/7 84 10 · Fax: 7 84 48

E-Mail: kontakt@zbh.de · www.zbh.de

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 29


Årets SDM’er

– en velkendt person i vide avlskredse

Af Keld Christensen,Avlsforeningen Dansk Holstein

Årsmødet byder på traditionen

nu efter 5 år at hædre en person

som Årets SDM’er. En person, der

har sat tydelige og varige aftryk,

en person, som med sin indsats

har givet primært Holsteinavlen

et boost på den ene eller anden

måde. I år var Niels Bo en klar favorit

til denne hæder.

Tidligere års SDM'ere:

2006

Kaj Ole Pedersen

2007

Niels Erik Haahr &

Søren Ernst Madsen

2008

Per Key Kristiansen

2009

Kr. O. Dahlgaard

Jette og Niels modtager

erindringsgaver ved hædringen

som Årets SDM’er

af Peder V. Laustsen

30 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Opvokset i Skanderborg og omegn,

ung i arbejde hos Esther og

Holger P. Olesen, Uhre, og derpå

en tur til København for at afslutte

med en cand.agro. i 1976. Og fra

det tidspunkt kender flere og flere

Niels Bo i kvægavlens tjeneste. Som

iderig medarbejder hos Folmer

Lund, daværende landskonsulent

for Sortbroget Dansk Malkerace,

en kort tur til Vesthimmerlands

kvægavlsforening som ledende avlskonsulent,

herefter en opfordring

til at blive kvægavlsforeningssekretær

i Vestjyden og flytte tættere på

Jette, retur til Landskontoret for i

en kort periode at lave et glidende

generationsskifte med Folmer

Lund, og Niels Bo stod herefter i

en periode som racens landskonsulent.

Her satte han stadig flere

”skibe i søen” og sluttede sin karriere

her med et fremragende jubilæumsskue

i den runde hal i Herning.

I slutningen af 80’erne var der gang

i fusionsdiskussionerne i de mange

kvægavlsforeninger, og da det lykkedes

at binde de 6 nord- og midtjyske

foreninger sammen, blev

Niels Bo den første direktør i

kvægavlens tjeneste. Her blev der

bygget et godt fundament på en

større kvægavlsforening med et

godt netværk ud til medlemmerne.

Fusionstankerne fortsatte, og

ved sammenlægningen af alle tilbageværende

kvægavlsforeninger

til Dansire pr 1. januar 2003 fort-

satte Niels som direktør her. Der

var nu samling på avlen i Danmark,

og mange forhold blev tilpasset

til gavn for mælkeproducenterne.

Det har altid ligget Niels

Bo stærkt på sinde, at nye tiltag

SKAL være til avlens og mælkeproducenternes

gavn. En effektiv

organisering af avlsarbejdet var

målet ved enhver forhandling om

nye tiltag.

Fra primært Sverige var der ønske

om at være fælles om forskningsaktiviteter

på nordisk plan. Snart

var NAV en realitet til nordisk

avlsværdivurdering, og et ønske

om tættere samarbejde førte til

dannelsen af VikingGenetics i

første omgang sammen med den

svenske partner Svensk Avel og et

års senere med FABA i Finland.

Niels Bo kunne fortætte som direktør

også her frem til sommeren

2010, hvor bestyrelsen i Viking-

Genetics besluttede en organisatorisk

videreudvikling.

Det har for mange været både en

fornøjelse og ret anstrengende at

arbejde sammen med Niels. Hans

viden og ønske om den beskrevne

udvikling for en stærkere organisering

har været spændende at være

sammen med ham om at gennemtænke,

men det anstrengende

kommer, når vi skal følge hans

tempo og få de ”træge” elementer

skubbet med frem undervejs i forløbet.

Niels har haft en urkraft til

at få sine visioner gjort virkelige

mere end nogen anden i avlsarbejdets

organisationer i nyere tid, –

altså fra før vor tid!

At han har haft til at passe familien,

passe sine hobbies som arbejdet

for kvægavlens mange foreninger,

hønseudstillernes organisering

ved årets udstilling i Hammel,

haven derhjemme og sommerhuset

i Fjand skyldes også en god

støtte og velvilje derhjemme. Senest

har golfen også grebet ham,

og her kæmper han ikke kun med

andres handicap (i hurtige forandringer)

men også sit eget på

golfbanen.

Bestyrelsen for Dansk Holstein

traf med stor glæde beslutningen

om at hædre Niels Bo som Årets

SDM’er, og det syntes med årsmødedeltagernes

stående akklamation

at være en god beslutning.

Tillykke til Jette og Niels.

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 31


Overraskelser

og højdepunkter

Af Niels Bo, mangeårig dynamo i dansk, nordisk og international kvægavl

En stor overraskelse

På årsmødet i Avlsforeningen

Dansk Holstein er det en tradition

at udnævne Årets SDM’er,

og da Dansk Holsteins formand

startede med at læse de første

kendetegn op om personen hviskede

jeg henover bordet: ”Nå,

det er nok en af de gamle, der

skal have den flotte anerkendelse”.

Oplæsningen fortsatte og

pludselig var det mig, der blev

råbt op – og de glade gæster ved

bordet udbrød så: ”Ja, det var en

af de gamle, der skulle være årets

SDM’er – sådan.

Som jeg nævnte i min tak på selve

årsmødet har det været sjovt, sjovere

og rigtig sjovt at være med i alle

årene. Sjovt fordi alle bestyrelser

har givet frie tøjler, sjovere fordi

mange medarbejdere gennem tiden

har lagt et kæmpearbejde indenfor

kvægavlen, og sidst men ikke

mindst rigtig sjovt fordi der altid

har været stor opbakning fra alle

kvægbrugere til det kvægavlsarbejde,

som jeg har været en brik af –

tak til jer alle. Ingen, som I kvægbrugere,

fortjener gode køer og

gode produktionsbetingelser. Det

har ikke været det letteste i de senere

år, men husk – det går op og

det ned, men det går også op igen.

Højdepunkterne er mange

I mit liv med kvægavl var højdepunktet

den første elevplads på

Møllegården hos Esther og Holger

P. Olesen. Jeg vidste som nybagt

Niels Bo med en mikrofon og en holdning at meddele

student i 1971 intet om kvægavl

eller om sortbroget kvæg. Men på

kort tid fik Esther og Holger skabt

interessen på deres helt fantastiske

måde at være på. Og det blev så

mit liv!

Agronomstudiet på Landbohøjskolen

var en anden milepæl. Især

da Folmer Lund, som nystartet

landskonsulent hjalp mig med

kontakter i Canada til et studieophold.

I 1974 blev det til en lidt forlænget

sommerferie fra juni til oktober,

hvor jeg passede super køer

på Glenafton Farm og mødte berømtheder

som Peter Heffering,

Hannover Hill, for første gang. Inden

jeg vendte næsen hjem fik jeg

3 uger som føl hos Select Sires i

Ohio. Det var specielt, at se Elevation

i levende live sammen med

Glendell Arlinda Chief.

Efter Landbohøjskolen blev det til

4 år med mange spændende oplevelser,

som assistent for Folmer

Lund. Det var sammen med Keld

Christensen som afkomsinspektør.

Efter Kelds opfattelse var jeg

lidt for teoretisk ”at høre” på, men

Keld lærte mig en masse om praktisk

kvægavl, og det er blevet til et

langt samarbejde, mange gode ture

i ind- og udland og til et langt

uvurderligt venskab.

I 1977 var min første opgave at

hjælpe med det første årsmøde

med aftenfest. Det var i Løkken,

og det er blevet til mange gode fester

siden. Men 100 års jubilæet

for stambogen med jubilæumsbog

og et stort jubilæumsskue i Herning

vil også blive husket.

Kvægavlsforeningerne

Turen gik videre til Vesthimmer-

32 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Det har været sjovt, sjovere og

bb rigtig sjovt at være medbb lands Kvægavlsforening, og her

havde jeg mit første sekretærjob i

en kvægavlsforening. Bedre start

kunne jeg ikke få, som afløser for

konsulent Sigurd Jensen og i et

prima samarbejde med Per Liengård,

Tage Christensen, Poul

Ulbjerg, Per Key Kristiansen og

andre gode folk. Vi nåede lige at

arrangere det første indendørs vinterskue

for næsen af Nordjyden,

og det var i sig selv en sejr. Så var

det også starten på et langt og

spændende – og heldigvis frugtbart

samarbejde som chef for inseminørerne.

Senere blev det til 6 år i Varde med

Arne Riber, som en enestående

formand, Jens Rasksen, Tjæreborg

og senere Peder V. Laustsen, som

dygtige sortbrogede folk – alle

lærte de mig en masse. Vi fik den

første PC’er med 10 mb harddisk

på kontoret i 1983 og var enige

om, at den aldrig kunne blive for

lille. Masser af fritimer gik med

programmering af de første insemineringsplaner

efter inspiration

fra USA.

I 1984 var jeg 7 uger i USA på studietur

– jeg fik fri med løn fra Varde

og mange sponserede turen,

hvor jeg besøgte 10 amerikanske

og canadiske kvægavlsforeninger

for at suge til mig. Alt sammen arrangeret

i samarbejde med gode

venner i World Wide Sires. På den

tur blev mange venskaber – i dag

kaldet netværk – opbygget og venskaberne

lever stadig.

I 1985 blev jeg inviteret med på en

studietur med Kaj Ole Pedersen

for at købe de første embryoner

med henblik på import. At rejse

med Kaj Ole var en oplevelse. Han

kunne imitere stemmer og midt

under flyveturen til USA rejste

mange flypassagerer sig lidt i sædet

for pludselig lød det som om Mogens

Glistrup var i flyveren – men

det var bare Kaj Ole. Under hele

turen skrev jeg notater som en vanvittig,

men da vi kom hjem kunne

Kaj Ole huske alle køer, stamtavler

samt de gårde vi havde besøgt helt

nøjagtigt – hvilken klæbehjerne.

I årene fra1988 og frem til 1991

var jeg landskonsulent efter Fol-

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 33

bb

Ingen, som I kvægbrugere,

fortjener gode køer og gode

produktionsbetingelserbb Niels Bo synes at blive belært af kompetente kolleger


mer Lund i et rigtig godt glidende

generationsskifte. Årene fløj af

sted med Kaj Ole Pedersen som

formand, Tage Rækby, næstformand

og Holger P. Olesen i forretningsudvalget.

Vi har stadig ”forretningsudvalgsmøde”

hvert år 4.

juledag, og som nyt medlem har

Peder Laustsen været med i de seneste

20 år.

Nogle sjove højdepunkter var bestyrelsens

reaktion på et forslag

om at holde auktion over embryon

kalve direkte på scenen i Herning

Kongrescenter. Men auktionen

blev en succes og tradition i

mange år. Det blev også til et super

sjovt indendørs skue i den runde

hal B i Herning for at fejre 110 år

med Holstein.

Den første direktør

i kvægavlen

I 1991 blev jeg dansk kvægavls

bb Så jeg nupper lige 33 gode år

hos Naturvidenskabernes Hus bb

første direktør i kvægavlsforeningen

TAURUS. Vi var den store

stygge kvægavlsforening, der kunne

og ville alt selv, i hvert fald, hvis

man spurgte andre. Og der var nok

noget om snakken. Christian Ladefoged

var formand, og med

overblik, stor erfaring for bestyrelsesarbejde

og ikke mindst prima

menneskelige egenskaber blev det

til ikke mindre end 16 års samarbejde

også i Dansire. Keld Christensen

blev avlsleder for Holstein

og RDM. Meget blev ændret med

insemineringsarbejdet, rådgivningen

og organisationen.

I 2003 blev det til en sammenslutning

af 6 kvægavlsforeninger og 3

raceforeninger i Dansire. Jeg blev

ansat som direktør i 2002. De

første 4 år med Chr. Ladefoged

som formand og siden Jan Duchwaider,

som en veltalende, glad og

altid inspirerende formand. Vi

kom godt i gang takket være mange

gode kollegaer og medarbejdere,

og det fører for vidt at komme

ind på alle sjove episoder, men det

var spændende.

I 2005 indledte vi for alvor forhandlingerne

med Svensk Avel, og

siden blev til mange spændende

dage i Sverige med udarbejdelse af

fusions oplæg sammen med Lars-

Inge Gunnarsson og Magnus Håård.

Næppe havde røgen lagt sig efter

dannelsen af VikingGenetics førend

vi var i Kuopio i Finland og

startede forhandlingerne med Kari,

Tiina, Anna, Antti og Seppo fra

Finland. Også denne fusion lykkedes

med Lars-Inge Gunnarsson,

som en meget dygtig formand

med stort overblik, evnen til at uddelegere

ansvar til ledelsen og en

fantastisk evne til at sætte sig ind i

en kompliceret tekst på rekordtid

Her har jeg også lært meget om integration

af virksomheder på

tværs af landegrænser og ikke

mindst med respekt og forståelse

for hinanden. Respekt for hvert

lands dygtige og engagerede medarbejdere

samt ikke mindst respekt

for alle kvægbrugere i alle

lande og deres indsats i erhvervet.

Nu lyder overstående laaannnngggee

beskrivelse, som om jeg nu

er pensionist.

Ny i arbejde –

seniorprojektleder

Nej, et nyt liv er startet den 1. december

2010, hvor jeg er startet

som ”ny i job”, som seniorprojektleder

hos Naturvidenskabernes Hus i

Bjerringbro. Naturvidenskabernes

Hus er en selvejende organisation

med det formål at øge interessen

blandt unge for undervisningen i

naturvidenskab (matematik, fysik,

biologi, kemi og meget andet). Et

utrolig spændende hus med lige så

spændende og engagerede kollegaer

og netværk, som jeg har mødet

indenfor kvægavlen

… så jeg nupper lige 33 gode år hos

Naturvidenskabernes Hus fremover.

Tusind tak for tilliden gennem alle

årene og for den flotte anerkendelse

som årets SDM’er 2010

34 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Besætningsbesøgene –

værdifuldt mødested

Af Keld Christensen,Avlsforeningen Dansk Holstein

I år var der tre besøg på spændende

bedrifter. Der var mange

ting at opleve, og der var god tid

til at snakke med de mange gavmilde

sponsorer og nyde deres

kaffe og god lagkage. Det er vores

indtryk, at en sådan konstellation

er til glæde for sponsorer, udstillere

og besøgene.

Aldrig har vi hørt fra en så begejstret

sponsor som tilfældet var ugen

efter årsmødet. Han havde haft en

fantastisk succes med kontakt til

mange kunder, – her naturligvis

for ham også kommende gode

kunder. Vores sponsor var så glad,

at udover en meget behagelig telefonsamtale

til os kørte han senere

samme eftermiddag ud til besøgsværten

Per Høgh med en vingave

som sit udtryk også for god service

fra en besøgsvært. Se det er da en

god oplevelse, og vedkommende

ville meget indtrængende bede om

at blive kontaktet til årsmødet

2011 i Fjerritslev.

Besøgsværter med vilje og lyst til at

åbne for 500-600 gæster er nødvendige

og de er normalt også lette

at finde. Nogle om ikke direkte,

men så næsten indirekte byder sig

til med lyst til at åbne dørene og

tage den tørn, som et sådan arrangement

absolut også er. Og hvad

kan arrangørerne, – lokal og national

Holsteinforening – så andet

end udtrykke sin store taknemmelighed.

Og det er netop det vi i bå-

Et årsmøde uden lokale tovholdere og besøgsværter er ikke et rigtigt

årsmøde. Her er de tre besøgsfamilier sammen med Torben Rasmussen og

Thomas Lind

de Viborg-Skive Holstein samt

Dansk Holstein gør til

•Anne Mette og Per Øris Høgh,

Troelstrup

•Edel og Gert Fruergaard samt

Carina Bisgaard og Martin Fruergaard,

Lund

•Solveig Klith Forum og Gunnar

Forum, Nr. Rind

Vi besøgte her tre dygtige mælkeproducenter

med interesse for den

funktionelle Holstein-ko og avlsarbejdet

med hende. Der var forskellige

staldtyper, ny stald og renoverede

og udvidede stalde – alle

løsdrift med forskellige malkesystemer,

– robot, karrusel og malkestald.

De tre besøgsværter har

efterfølgende fået mange positive

kommentarer med på vejen ved

forskellige situationer, og det lader

vi også gerne sive videre til dem.

Generelt fra ”snakken” efterfølgende

lød det, at det at der ”kun”

var tre besøgsværter var en stor

fordel, – og så med en indbyrdes

afstand under 25 km var der god

tid for alle. En fantastisk eftermiddag

hos gæstfrie besøgsværter.

Vikingudstilling

Viking – både -Genetics og -Danmark

– havde lavet en flot udstilling

i telt med afkomsgruppen efter

D Skotte samt et udpluk af

Gunnar Forums bedste køer. Det

var en spændende udstilling med

mange gæster. I de to andre besætninger

havde Viking ligeledes givet

en hånd med for at støtte besøgsværterne

med det afsluttende

arbejde såsom at klippe en flok

køer til præsentation på den enkelte

bedrift. En flot gestus fra Viking

til årsmødet og besøgsværterne.

Tidligere har både Viking og andre

sædsalgsfirmaer givet en hånd

med i samme stil.

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 35


Rigtig mange

livsydelseskøer

Antallet af køer med 100.000 og

150.000 kg mælk og køer med

10.000 kg værdistof stiger år for

år. Mange besætningsejere får

flere af disse køer med mange

produktionsår i staldene, – så

samtidig med hastigt stigende

besætningsstørrelse med færre

minutter til observation af den

enkelte ko, kan udtrykket: ” Koen

skal kunne være alene hjemme

og klare sig selv” jo klart bekræftes.

En opgørelse over de enkelte

grupper viser et udpluk af de

højestydende og længelevende

køer, der blev hædret på årsmødet.

100.000 kg mælk

I både 1984 og 1985 var der hvert

år 1 ko, der havde klaret denne

ydelse – det er nu 25 år siden. På

årsmødet i år blev fortalt om 188

(sidste år 165) køer, der har nået

denne grænse. En eksplosiv udvikling

i antallet af disse fantastiske

køer, og som anført har de gennemgået

to store forandringer:

•De har fået nogle fantastiske faciliteter

•De er blevet en meget stor flok,

så mindre tid til ekstra opmærksomhed

Over en årrække i slutningen af

90’erne og ind i dette årtusinde har

NJY Hubert været suverænt bedste

tyr som fader til disse køer. Kigger

vi på det seneste år, så gælder

følgende:

•Af de 188 100-tonnere er 47 efter

T Funkis og 11 efter T Burma

•Der er samlet 6 efter Viking-tyre,

15 efter Varde-tyre, 30 efter

importtyre og 83 efter Taurustyre

Det er et flot resultat af både folk

og fæ.

Ultimative ydelsesgrænser

På årsmødet blev hædret 6 køer

med en samlet produktion af

10.000 kg værdistof, og heraf er de

4 køer er stadig i live og på vej mod

noget mere, nemlig de 150.000 kg.

Det ultimative er at bryde grænsen

på 150.000 kg mælk, og her blev

hædret 3 køer for at nå denne fantastiske

produktion. Blandt racens

højest producerende er ko 934, efter

East Cash, hos Søren Bojer, Jelstrup.

Hun har nu en samlet livsydelse

på 180.000 kg mælk og har

hermed Holstein-rekorden. Hun

er tidligere hædret for at nå de

Køer med 10.000 kg værdistof med 3-leddet afstamning

Kg % Kg % Kg Værdi-

Navn By Chr. Far Gns mælk fedt fedt prot prot stof

Henning Sørensen Batum 41167-00943 T Hippi 12,2 9.787 4,62 453 3,68 368 10.016

Kærgård I/S Løkken 38041-01406 HJ Vogd 13,8 9.333 4,61 430 3,34 312 10.240

Marcel Jacobs Nibe 32271-00783 Brønd Star 12,0 10.998 4,34 477 3,38 372 10.188

I/S Stubben Sindal 35981-01437 Clown 11,1 11.448 4,60 526 3,58 410 10.390

Per Warming Aars 32381-00716 Ertebølle 12,4 11.327 4,06 460 3,48 395 10.602

150.000 kg’s køer med 3-leddet afstamning

Kg % Kg % Kg Livs-

Navn By Chr. Far Gns mælk fedt fedt prot prot ydelse

Ragna og Bent Jørgensen Ingstrup 41183-01101 Sunny Boy 15,3 9.837 4,48 440 3,53 347 150.506

Jan Nygaard Larsen Frederikshavn 35948-00570 JY Wilow 15,3 9.888 4,39 434 3,28 324 151.286

I/S Justenborg Hadsund 30974-01058 Ked Juror 12,0 12.485 4,17 521 3,26 407 150.319

36 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Alle modtagere af hæder for 10.000 kg værdistof og 150.000 kg mælk samlet til årsmødets hæder

150.000 kg mælk, og da hun fortsat

er i live er hun klar til at nå endnu

længere. Ko 41183-01101 hos

Ragna & Bent Jørgensen, Ingstrup,

er derudover eneste levende

ko med godt 150.000 kg mælk i

livsproduktion.

ÅRSMØDE

2011

FREDAG 23. SEPT. 2011

I FJERRITSLEV

Nordvestjylland Holstein

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 37


»En mand – en ko – et minut«

Se nye film på klovplejeboksen.dk

Hydraulisk boks model SP2

Udstyr til behandling og forebyggelse

af klovproblemer

Bovivet Hoof Bangage (kosok)

Agromekprisen

www.klovplejeboksen.dk

Forhandles

af Linds og Vilofarm

Henrik Jørgensen

Sejrupvej 27 •7323 Give •+45 2175 6735

Se mere på www.klovplejeboksen.dk

38 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Vinterskue

Af Keld Christensen,Avlsforeningen Dansk Holstein

Vinterskuets Grand Champion var en overraskelse for ejeren af holsteinkoen,

– de røde holstein-køer var rigtigt gode og gjorde et flot billede,

kvieudstillingen havde bragt 15 kvier til Vinterskue, og Bedste Rød Holstein-kvie

gentog succesen for både sortbrogede og rødbrogede søstre.

Bedømmelsen blev indledt med besætningsgruppekonkurrencen og her

blev bedste gruppe Aslundgaard Holstein for holstein og Marla Red Holstein

hos de rødbrogede. Den italienske dommer, Guido Oitana fra Fantasy

Holstein, anførte flere gange, at det var en hård klasse at bedømme og

roste køernes kvalitet, og som Grand Champion valgte han V Haslunddatteren

fra Højager Holstein.

Udstillingen fik samme omfang

som sidste år med ca 100 dyr i kataloget.

Det var ellers ikke den

bedste optakt med meget koldt

vejr og sne, så nogle udstillere var

betænkelige for at komme ud i vintervejret

med dyrene på en lastbil,

hvilket var forståeligt.

Premiere for kvier

på Vinterskue

Kviekonkurrencen var en ny aktivitet

på Vinterskuet, og denne

konkurrence tog udstillerne pænt

imod, og der var tilmeldt og udstillet

15 kvier. Da antallet af hver af

de to ”racer” var begrænset, besluttedes

det at ”fusionere” kvierne og

dele dem i to hold med fornuftige

aldersgrænser. I begge hold var der

rød holstein på fløjen, og derfor

blev det naturligvis Dansk Rød

Holstein der løb med titlen

Champion-kvien 2010.

Da Torben Kragh erfarede, at vi

ville fusionere racerne besluttede

han, at så ville han i hvert fald deltage

med sin mest spændende kvie.

Hun blev ved den åbne votering på

Landsskuet Bedste kvie, – og det

gentog hun så også ret så suverænt

på Vinterskuet. Så Stortoft Redliner

3590, der stammer ud af embryon-import

fra Canada, har således

begge titler for 2010.

Besætningsgrupperne

Konkurrencen hos Dansk Rød

Holstein udeblev, idet kun en besætning

kunne stille med de 3 køer.

Derfor tilfaldt ærespræmien

Marla Red Holstein for en god

gruppe.

Hos Dansk Holstein var der mere

kamp om pladserne, idet der her

deltog 5 grupper. Der var ærespræmier

til de to bedste, og disse tilfaldt

Aslundgaard på fløjen og efterfulgt

af Tiris. De tre øvrige

gruppe i rækkefølgen blev Stortoft

Holstein, Højager Holstein og

Dueholm Breeding.

Bedømmelsen af køerne

Herefter gik det løs med bedømmelse

af køerne, – skiftevis mellem

de to racer. Dommeren, Guido

Oitana, Italien, udtrykte flere gange

ved sine kommentarer, at det

var gode klasser med tæt kamp i

toppen.

Ved den afsluttende konkurrence

om de 4 og 6 ærespræmier hos

henholdsvis Dansk Rød Holstein

Grand Champion fra Højager Holstein med Reserve Grand Champion fra

Aslundgaard Holstein

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 39


og Dansk Holstein, var der kamp

om pladserne. Hos de rødbrogede

var det de ældste damer, der gjorde

sig godt i arenaen, og Champion

Dansk rød Holstein blev Classicdatteren

fra Johan Spangers, Varde,

foran Reserve Champion fra

Jens Bo, Roerslev, med den gamle

scenevante Stadel-datter. De to

øvrige ærespræmier gik til Stortoft

Holstein og TLT Red Holstein.

Hos Dansk Holstein var der udsat

6 ærespræmier. Ved finalen blev

Champion V Haslund-datteren

fra Højager Holstein foran Landsskuets

bedste kvie, nu ko efter

Goldwyn fra Aslundgaard. De

øvrige ærespræmiemodtagere blev

Stortoft Holstein, Erik Wiltink

samt 2 x Tiris.

Hvis en enkelt ko yderligere skal

nævnes, kunne det være T Lambada-koen

fra Erik Wiltink med 7

kælvninger. En særdeles god ”gammel

dame”, med netop det ”billede”

vi ønsker os af gamle stærke og

holdbare køer. Så en flot placering

på fløjen og afsluttet med den anførte

ærespræmie.

Grand Champion blev sortbroget

Med de to Champions og Reserve

Bedste kvie blev en rødbroget

fra Stortoft Holstein

champions i arenaen som afslutning

og øvrige ærespræmiekøer

som observatører var det en flot

præsentation som afslutning. Ved

oplining i en række midt i ringen

kommenterede og afsluttede Guido

Oitana skuets kvalitet og med

”klap” på hans Grand Champion

og Reserve Grand Champion. Det

blev de to Dansk Holstein køer i

samme rækkefølge som ved Champion

foran de to rødbrogede. Så

Højager sluttede af med en Grand

Champion titel på deres V Haslund-datter.

Vinderne hos Dansk Rød Holstein fra

Johan Sprangers og Jens Bo

Vinterskue fremover

Da Agromek ikke gennemføres i

2011 er det for øjeblikket et

spørgsmål, om der afholdes Vinterskue,

da det naturligvis er afgørende,

at der er publikumstilslutning.

Og med Agromeks lange

åbningstid onsdag til kl. 21.00 og

Holstein-Vinterskuets aktiviteter

fra kl. 14.30 til 21.00 var der tid til

begge dele.

Samlet set er det et rigtigt godt

skue og kontaktområde i hal Q

med Vikings afkomsgrupper og

mødeforum, racernes vinterskuer

samt bespisningsmulighederne.

Det er med til at trække gæster til

samt give muligheder for en snak

om avlsmæssige forhold med medlemmerne.

40 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Ingen penge på lommen

Auktionen var lidt træg

Af Keld Christensen,Avlsforeningen Dansk Holstein

12 dyr blev udbudt til salg og de

10 blev solgt. Priserne var på det

jævne, og højeste pris på 22.000

kr. blev budt af Heiner Kahle,

Slesvig i Tyskland. Gennemsnitsprisen

blev på 18.100 kr. for de

solgte dyr. På Stilleauktionen var

der bogstaveligt lidt stille, idet de

tre bydere alle fik en embryonpakke

af de 7 udbudte. Dyreste

pakke blev solgt til samme tyske

køber for 800 Euro pr. embryon

Mælkeproducenternes situation er

jo ikke ”lutter guld og grønne skove”,

selv om vi måske nok synes at

20-25.000 for en spændende kvie

med et par kontrakter, vel ikke

skulle være noget større problem.

Det er det måske heller ikke, men

fornuften råder heldigvis for øjeblikket

i udpræget grad, og så var

der ikke slet så stor bydelyst som

tidligere.

Dyreste kvie blev Tirsvad MOM

June, der for 22.000 kr. blev købt

til Slesvig Holsten af avlsleder

Heiner Kahle. 21.000 blev budt af

Kristian Nielsen, Snedsted, for en

rødbroget Spencer fra en god kofamilie

hos Erik Wiltink. En tydelig

tendens over de seneste år har

været, at en række interesserede

Dansk Holstein-avlere, – ofte ”presset”

lidt af interesserede børn, har

budt på en Rød Holstein-kalv for

at få ”lidt kulør på det sort/hvide

derhjemme i stalden”. På auktionen

blev to debutanter på elite-

Dyreste kalv blev Tirsvad MOM June med hele staben af hjælpere samt sælger

og køber. Heiner Kahle kan glæde sig over god kvie til Slesvig Holsten

auktionen ejere af kalve, så der er

altså også interesse ude i blandt

mælkeproducenter for at være

med i det der for nogle er en

spændende aktivitet med Holstein,

– godt genetik med salgsmuligheder

eller showpotentiale.

Stille auktion

På stilleauktionen blev afleveret

bud af 3 forskellige bydere, og de

fik alle embryoner med hjem. At

så en af pakkerne blev solgt til to

bydere, kunne kun lade sig gøre

fordi der var 9 embryoner på lager.

Højeste bud faldt på Snowmanembryonerne

på Tirsvad Shottle

Chemello Bingo, og også her var

Heiner Kahle, Slesvig, ved lom-

merne med 800 Euro pr. embryon.

Per Dahlgaard, Thisted havde også

bud her, og som sagt blev der

også embryoner til ham. Hos

Henrik Haugaard, Ålestrup havde

sønnen (se her igen er det de unge

interesserede der fører an) fået lov

at give bud på 4 Bowser embryoner

på Anderstrup Toystory Jen,

og dem fik han så også.

Auktioner igen

Selv om priser og bydelyst var lidt

reduceret i forhold til de senere år,

så vil vi dog stadig være klar til at

prøve igen. Der er stadig interesse

for godt avlsmateriale, og måske

skal vi lige rigtigt i gang med at

forstå virkemekanismerne i geno-

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 41


misk test og kontrakter på sådanne

dyr, inden en større flok forstår

virkemidlerne. Det kan til illustration

anføres, at på en auktion i

samme uge blev en Man-O-Mankvie

med rigtig høje genomiske

værdier og fremragende afstamning

på auktionen i Hamm, Tyskland,

købt til Danmark. Så der er

stadig noget der spirer, – men den

økonomiske situation og mælkeprisernes

vandring har lagt en

dæmper på vildskaben.

BOVI-DENMARK A/S

Exporters of

Danish breeding cattle

Sdr. Tingvej 6C, P.O.Box 99

DK-6630 Rødding

Tel. +45 7550 4111

”Nissebanden” pudser grimerne til præsentation af kalvene

Nyt fra Bovi-Denmark A/S

Efter en længere periode med problemer med krav til vaccination for

Bluetongue, og forskellig holdning til at vaccinere gennem det seneste år,

– så ser det ud til at lysne forude for vore eksportmuligheder. Vi har gennem

det seneste år haft flere henvendelser om køb, men med kravene til

Bluetongue vaccination har vi måtte afstå fra at gå i gang med opgaven.

Situationen ser ud til at lysne, og efterfølgende kan være vores status på

aktiviteter:

Det skulle være ganske vist, at vi pr. 01.01.2011 bliver erklæret som

værende fri for Bluetongue, hvilket betyder at vi igen kan arbejde normalt,

altså uden at tage hensyn til vaccinationer.

Vi forventer at skulle bruge rigtig mange dyr i januar og februar 2011.

Det gælder lavdrægtige og højdrægtige kvier, men også første kalvs køer.

Der vil i et vist omfang blive opkøb af dyr i december til levering i begyndelsen

af januar 2011.

Vi vil gerne opfordre de kvægavlere, der har dyr til salg, til at melde dem

til hos Bovi-Denmark A/S hurtigst muligt.

Vi skal bruge:

Kvier der er insemineret fra ca. 15. maj 2010 og frem til ca. den 15. november

2010.

Første kalvs køer der har kælvet fra ca. 15. november og senere.

Har du kvier, der passer ind i ovenstående, så kontakt os gerne ad de sædvanlige

kilder

42 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Interbull december 2010

– 5 nordiske tyre i top-10

Af Mette Bech og Keld Christensen,Avlsforeningen Dansk Holstein

5 nordiske Holstein-tyre i top-10

på hitlisten viser Bull-Power.

Danske Holstein-tyre, – ja for

den sags skyld også en række

svenske og enkelte finske – klarer

sig rigtig godt i den internationale

konkurrence på gode avlsmæssige

egenskaber. Gennem en del

år har vi, uden at det har været

klaret i fællesskab haft samme

retning på avlsmålet, medens vi

de senere år har arbejdet intens

på fællesskab om avlsmål og

avlsarbejdet. Arbejdet på at forbedre

egenskaber er af stor betydning

for det daglige arbejde i

mælkeproduktionen, og har givet

mange positive resultater, senest

forbedringer i indekser for holdbarhed

og yversundhed. Vi skal

fortsætte med dette. Og vi skal

vise andre Holstein-populationer,

at vi har noget at byde på.

Omans kolossale

indflydelse

I hele den store Holstein-verden

afprøves mange tyre, – i tusindvis,

Tabel 1.Avlsmæssigt niveau for ydelsesegenskaber.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeks

Canada 530 104,1 100,2 99,6 98,7

Tyskland 1325 101,7 101,0 100,5 100,4

Danmark 575 106,4 106,8 109,1 109,3

Finland 94 103,5 100,5 103,3 102,6

Frankrig 842 108,4 103,8 107,5 106,5

England 90 102,9 101,5 99,3 99,0

Italien 542 105,8 100,9 103,3 102,2

Holland 945 105,7 104,3 108,2 107,9

Sverige 158 104,3 103,1 104,4 104,2

USA 2943 106,3 101,7 102,9 101,9

og man tror helt selvfølgeligt, at

det kun er Oman Justi-sønner, der

får resultater nu. I flere lande, nok

primært USA, Holland, Frankrig

og Danmark, er han indsat meget

intensivt som tyrefader, fordi han

er meget stærk indenfor sundhed

og reproduktion. Og da han tydeligt

nedarver dette har hans sønner

meget stærke egenskaber netop

for disse vigtige egenskaber.

Top 100 slutter med tyre med

Tabel 2. Avlsmæssigt niveau for eksteriøregenskaber.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal Krop Lemmer Malkeorg.

Canada 531 108,0 100,4 109,8

Tyskland 1300 103,4 100,6 105,6

Danmark 572 98,9 99,5 103,5

Finland 86 96,6 97,0 103,2

Frankrig 972 102,8 98,8 103,3

England 111 106,5 101,1 107,9

Italien 600 105,3 100,9 106,3

Holland 884 101,7 100,4 103,5

Sverige 146 97,3 96,1 101,9

USA 2482 104,1 100,7 108,8

NTM på 24. På denne liste har

USA 36 tyre og Danmark 22, Sverige

5 og Finland 2. Af andre ofte

forekommende lande er Frankrig

med 15 tyre og Holland med 11.

Af de 100 tyre er 71 sønner af

Oman og resten af tyrene har mange

forskellige fædre. Af de 36

USA-tyre på listen er der kun 4

med en anden fader end Oman, så

han er altdominerende derovre.

Opgørelserne skal naturligvis fortælle,

at nok skal vi udnytte de fantastiske

egenskaber, som Oman

kan videregive, men hvis vi ikke

snart finder andre tyre til bred anvendelse

og især som tyrefædre

støder vi i indavlsproblemer. Men

den næste eller de næste tyrefædre

med stor indflydelse vil nok også

snart dukke op, – P Shottle og B

Goldwyn.

Avlsmæssige niveauer for Holstein

Holstein i Danmark ligger ret

godt i sammenligninger på mange

egenskaber, – tæt fulgt for flere

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 43


egenskaber af svenske og finske niveauer.

Efterfølgende en række tabeller

for avlsmæssige niveauer for

de forskellige egenskaber og indekser.

Tabellerne behøver ikke en

detaljeret gennemgang, men de

sætter landene med de mange tyre

i beregningerne i relation til hinanden.

Og de resultater, vi ser nu,

følger meget nøje tidligere resultater.

Ydelsesmæssigt ligger Danmark og

Holland helt i top.

Tabel 3. Avlsmæssigt niveau for

yversundhed.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 565 96,6

Tyskland 1350 95,6

Danmark 539 98,4

Finland 91 99,1

Frankrig 1055 97,2

England 105 96,3

Italien 603 96,0

Holland 941 95,0

Sverige 155 98,0

USA 3251 97,5

Tabel 4. Avlsmæssigt niveau for

holdbarhed.

Tyre født i 2001 eller senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 1103 90,5

Tyskland 1923 90,9

Danmark 420 93,2

Finland 54 94,2

Frankrig 1973 90,0

England 228 91,1

Italien 1161 91,5

Holland 1705 92,8

Sverige 98 95,9

USA 5017 93,7

Windbrook – FBI x Blitz, er ny spændende tyr i Canada

Canada har over en lang årrække

lagt større vægt på kropseksteriør

end mange andre lande, og det ses

klart. USA ligger dog også en vis

afstand til Europa.

Vi har i Danmark arbejdet intenst

med celletal og yversundhed, men

er måske knap så overlegne som

ønskes kunne. De anførte lande

udviser dog ikke stor forskel, og alle

ligger tæt i avlsværdital.

For holdbarhed viser avlsværdital-

Tabel 5. Avlsmæssigt niveau for fødsels- og kælvningsegenskaber.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal Fødselsindeks Antal Kælvningsindeks

Canada 525 93,5 448 93,3

Tyskland 103 96,7 26 97,0

Danmark 541 100,0 539 99,2

Finland 94 100,9 94 98,7

Frankrig 1106 99,5 713 97,6

England 15 94,1 10 97,6

Italien 559 95,9 171 97,7

Holland 612 98,5 84 94,8

Sverige 165 100,9 163 100,1

USA 3299 96,9 2017 96,8

44 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


lene mellem de forskellige lande

en vis spredning. Egenskaben

kommer sent i forløbet. Holsteintyre

fra Finland og Sverige klarer

sig rigtig godt i sammenligningen

og er de bedste.

Tabel 6. Avlsmæssigt niveau

hunlig frugtbarhed.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 491 96,2

Tyskland 1103 96,6

Danmark 530 99,8

Finland 95 100,3

Frankrig 732 99,1

England 88 97,9

Italien 393 98,2

Holland 811 95,2

Sverige 148 103,3

USA 2807 98,3

For fødselsindeks ses en stor spredning

mellem de anførte lande, medens

der for kælvningsevne er meget

begrænset variation, men langt

de fleste positive.

Hunlig frugtbarhed er en relativt

ny egenskab i Interbull-beregningerne.

Det fremgår tydeligt af niveauet,

at stort set alle Holsteinpopulationer

ligger jævnt bortset

fra Sverige, der klart stikker ud fra

rækken. De viste resultater illustrerer

tydeligt, at avlsorganisationer

i mange lande har forstået

budskabet om forbedringer på

egenskaben frugtbarhed.

For malketid konstateres større variation,

men med Danmark i spidsen.

Variationen er knap så stor for

temperament.

Da ydelse vejer pænt i NTM-indekset

sammen med sundheds/

-reproduktionsegenskaberne er

det naturligt, at Danmark er med i

toppen. Vores ændringer i 2008 i

NAV-regi har også indflydelse på

rækkefølgen. På listen er danske og

svenske tyre som gennemsnit godt

placeret som de bedste.

USA

På Top-listen i USA er der som

nævnt fortsat utroligt mange søn-

Tabel 7. Avlsmæssigt niveau for malketid og temperament.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal Malketid Antal Temperament

Canada 460 100,7 456 102,1

Tyskland 981 101,6 628 100,9

Danmark 539 103,7 526 100,4

Finland 93 100,5 93 100,3

Frankrig 828 100,4 815 104,9

England 8 104,5 7 109,5

Italien 38 98,9 19 100,7

Holland 635 99,0 569 103,4

Sverige 151 98,4 151 100,2

USA 595 101,2 569 101,5

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 45


Delta Paramount, der er solgt også i Danmark, viste en flot gruppe på NRM

ner efter Oman Justi. Og i øvrigt

ligger han selv på toppen. Ramos,

Boliver og P Shottle-sønnerne

kommer til i større antal, men de

har endnu svært ved at trænge helt

frem til toppen.

Man-O-Man, Alta Otto, Dotson,

Tabel 8. Avlsmæssigt niveau for

NTM.

Tyre født i 2004 eller senere.

Land Antal Gennemsnit

Canada 515 -6,0

Tyskland 1312 -3,1

Danmark 570 7,2

Finland 89 1,7

Frankrig 831 2,4

England 82 -2,1

Italien 541 -1,4

Holland 907 2,1

Sverige 153 3,3

USA 2629 0,1

Legend samt Gerard er alle Omansønner,

der holder sig i toppen.

Planet, Super og Niagra er ligeledes

højt placeret. Helt nye tyre

denne gang, ja – endnu et par

Omans mere, en A Ford, Shottle

og B Goldwyn er nogle af dem og

tiden må vise, om sønner efter de

to sidstnævnte kan gøre noget videre

fremad. Ralma Gold Crown

er en af de nye tyre efter Goldwyn,

der forsigtigt stikker mulen frem.

Canada

B Goldwyn fastholdt en plads i

toppen i Canada, men har nu fået

et par sønner i førerfeltet. Jordan

og Lauthority har været benyttet

en del og har også holdt godt fast i

en god placering. Windbrook er

en FBI-søn på Blitz, – ny – men

endnu kun med NTM 12. Den

gamle stærke tyr Blitz optræder

flere steder som morfar.

Tyskland

Fantastiske ”gamle” Ramos og Mascol

holder fast i toppen på både

tyske og danske lister, og de to tyre

har utroligt mange døtre. Et kig

ned over listen af fædre til de bedste

tyske tyre viser god variation

med fædre som Lancelot, Laudan

og Ramos men nu også flere sønner

efter P Shottle samt B Goldwyn.

Så der er rigtig god variation i

afstamningerne.

Lanon er toptyren af de nyere men

også Laudan-sønnen Leko gør det

godt.

Holland

Den hollandske hitliste har også

mange Oman Justi-sønner at væl-

46 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


ge blandt. Impuls holder fint med

i toppen med NTM 24, og fra

næsten samme niveau findes på

hollandske lister tyren Goli.

For øjeblikket er der god spredning

på den hollandske liste og

mulighed for at tilbyde et lidt bredere

sortiment af tyre end som anført

for flere andre lande.

Frankrig

Igen-igen, også her er Oman Justisønnerne

s-t-æ-r-k-t dominerende.

Det er nok også med til at holde en

stor spredning på lemmer og malkeorganer,

– desværre.

England

Vel ikke overraskende er der mange

sønner under afprøvning efter P

Shottle. Og de bedste placerer sig

på niveau med faderen.

Dansk Rød Holstein

For en række egenskaber er Dansk

Rød Holstein ganske godt range-

ret sammenlignet med søsterpopulationerne.

Således er det avlsmæssige

ydelsesniveau lidt højere

end de tyske, medens de hollandske

er klart højere end alle andre

populationer. I mange andre egenskaber

er det svært grundet populationens

størrelse i Danmark at

lave særskilte opgørelser, og i mange

forhold læner de røde holstein

sig op af de sortbrogede med dog

baseforskellene i betragtning.

Klart bedste tyr er Jerudo med

NTM 30, men Kian-sønnen Kairo

anvendes også af udlandet som

tyrefader. Internationale tyrefædre

som Fiction RF, Arnold og Tocar

har stadig et højt niveau.

Genomisk test

Alle kvægavlsforeninger tilbyder

også tyre med alene genomisk test,

og med den høje sikkerhed, som

disse kan præsenterer, vil de være

et udmærket valg. Men husk dog,

at de har ikke samme sikkerhed

som tyrene Mascol, Ramos, Oman

Justi, P Shottle og B Goldwyn.

Men der vil fortsat være avlsmæssige

kræfter sat ind på at få så høj sikkerhed

som mulig, og især for

egenskaberne med lav sikkerhed

ved anvendelse som brugstyre, –

sundhed, reproduktion m.fl., er

sikkerhed ved genomiske resultater

på samme niveau.

I nogle kvægavlsforeninger rundt i

verden er brugsplanerne nu en

sammensætning af genomisk testede

tyre og tyre med døtre-afprøvning,

og det vil klart blive fremtiden.

Ungtyreafprøvning i ”gammel”

forstand er passe, – kun et

middel til at holde referencegruppen

opdateret på forsvarlig vis.

Alle lande og tyre kan ses på hjemmesiden

www.danskholstein.dk.

Check her, inden du køber sæd af

de mange tyre, der udbydes.

DANSK HOLSTEIN

ønsker alle læsere

GLÆDELIG JUL

og

GODT NYTÅR

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 47

0


Interbull topliste december 2010

Navn Nat Firma Far Morfar M- F- P- Y- Sh Y- afv y-Føds. Kælv.Hunlig Yver- Hold- Krop Lem-Malke- Mal- Temp NTM afv.

ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. ind. frugt sundh. barh. mer org. ketid NTM

D Oscar Vik DNK Oman Justi Juote 119 124 127 128 95 -2 103 105 111 116 116 98 76 113 108 100 34 -5

D Limbo Vik DNK Lancelot T Funkis 118 127 125 128 94 0 109 106 105 104 111 100 109 99 117 97 32 -5

Man-O-Man WWS USA Oman Justi D L Aaron 119 123 135 136 76 -3 112 96 99 98 106 100 104 114 32 -6

Oman Justi WWS USA Ha Manfred Emp Elton 117 119 127 128 99 0 116 96 113 106 120 85 96 106 98 113 31 -5

Co-Op O-Style Oman Just CRI USA Oman Justi Teamster-ET 128 113 123 119 73 -9 107 116 111 106 111 122 31

D Orange Vik DNK Oman Justi T Funkis 108 107 117 116 94 -3 115 103 109 117 109 96 111 107 97 109 31 -3

PARADISE-R FRANCHISE WWS USA Oman Justi BW Marshal 124 118 127 126 78 1 114 92 108 112 112 109 104 109 31 -3

Björkil Vik SWE Oman Justi BW Marshal 125 131 134 135 92 -1 117 97 108 99 103 102 94 94 100 31 -3

Alta Otto Alta USA Oman Justi C P Mtoto 126 123 131 130 76 0 99 104 99 115 101 95 90 106 29 -6

D Etoto Vik DNK V Exces VAR Calano 119 109 126 124 90 1 109 105 100 106 105 126 105 103 110 29 -3

Bridge-Boat Amber Jonious JPN Oman Justi B Patron 122 132 133 136 70 1 105 90 96 75 29 -2

Tyson CRV NLD Oman Justi D Novalis 99 130 118 126 77 2 120 93 111 107 109 87 106 97 80 103 29 -1

COLDSPRINGS GARNER CRI USA Oman Justi B Patron 113 122 117 119 77 0 105 99 114 111 114 82 101 110 28 -4

D Rødding Vik DNK Ramos V Brando 119 122 126 126 93 -2 105 110 103 104 109 121 95 108 111 103 28 -4

Altaross Alta USA Oman Justi Boss 112 115 117 118 76 3 108 105 107 110 107 98 107 122 28 0

MAPUTO Mast DEU Oman Justi W Convince 118 120 126 127 78 118 99 86 114 28

D Sol Vik DNK P Shottle T Funkis 109 113 113 115 90 1 114 94 117 109 101 111 118 95 103 28 -1

LANGS-TWIN-B Windsock CRI USA Oman Justi O Finley 113 106 122 120 69 1 98 111 109 83 108 113 28 0

D Jul Vik DNK S Jordan 3 Riverland 115 119 129 130 86 0 111 94 96 110 97 102 113 108 107 28 -1

S Ross Vik SWE DR Chassee T Funkis 107 114 121 122 94 -2 101 98 120 98 111 96 98 115 105 111 27 -6

D Onsild Vik DNK Oman Justi Juote 117 124 121 123 96 -1 114 99 112 96 117 89 108 101 111 131 27 -5

D Ontario Vik DNK Oman Justi Juote 119 129 132 135 95 -1 121 100 101 97 117 74 93 92 93 104 27 -6

Radon GGI DEU Ramos Ha Manfred 119 117 126 126 77 1 109 99 107 106 108 110 95 98 27 0

CO-OP OMAN LOYDIE CRV USA Oman Justi BW Marshal 109 120 124 127 74 -2 114 108 103 107 94 103 102 27 -2

D Odder Vik DNK Oman Justi V Bojer 93 116 101 106 90 1 125 104 112 119 101 115 114 100 116 27 -1

ENSENADA Boone Primo WWS USA Ricecrest Boone-ETO-J C Amel 129 118 129 126 74 3 107 106 104 112 107 113 92 106 27 2

D Omar Vik DNK Oman Justi Lukas 111 124 126 129 94 2 96 94 108 104 109 90 104 108 85 95 27 -2

Har-Dale-Acres O Herman CRI USA Oman Justi F. Leadman Charm-ET 101 116 115 119 76 0 117 108 122 102 109 83 93 95 27 -3

OMALLIS GGI DEU Oman Justi D Novalis 110 126 120 124 77 0 117 104 109 94 97 90 101 109 27 -2

Eight Semex CAN Oman Justi C P Mtoto 112 115 124 125 80 1 102 95 108 111 115 85 95 103 99 102 27 -4

CO-OP Oman Logan-ET CRV USA Oman Justi BW Marshal 127 127 130 130 75 -2 92 83 99 110 111 95 104 106 26 -6

Dotson WWS USA Oman Justi R Durham 134 119 132 128 76 -2 123 104 107 93 108 106 105 96 26 -5

Ramos OHG DEU S Rudolf L Ambition 105 108 107 108 99 0 107 109 112 114 131 103 103 121 98 104 26 -4

Rosylane-LLC Profit Doctor CRI USA Oman Justi S Marathon 123 123 126 126 75 0 104 92 96 122 96 97 90 105 26 -4

Coastal-View O Man 956-ET CRI USA Oman Justi B-M Bombay 119 109 122 120 75 2 100 95 108 108 112 99 106 113 26 -1

Altaiota Alta USA Oman Justi Barbee-M Juror Ito-ET 113 123 119 122 75 -1 103 106 108 102 104 90 102 121 26 -6

D Emmett Vik DNK VAR Elvis V Bojer 117 115 128 127 93 0 113 99 107 101 110 104 101 101 87 104 26 -4

48 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Legend ABS USA Oman Justi R Durham 110 118 125 127 77 -1 110 100 112 97 110 97 101 104 26 -6

Lanon GGI DEU Lancelot D L Aaron 119 111 131 129 78 1 83 110 96 106 107 118 118 96 26 -1

RA-MAR-LAND CHARM WWS USA Oman Justi E Addison 136 124 137 134 74 1 107 94 98 99 103 101 93 105 26 -3

D Lipton Vik DNK Laudan R Emerson 118 109 127 124 85 106 108 102 111 99 102 107 110 101 26

D Oblat Vik DNK Oman Justi S Morty 123 129 132 133 83 103 92 97 99 100 106 104 106 108 26

OMAJO GGI DEU Oman Justi L Major 127 107 132 127 75 100 106 89 97 98 110 25

CLOVER-VALLEY O LOVER CRI USA Oman Justi R Durham 131 117 133 130 76 0 109 95 104 102 108 92 88 98 25 -4

JERUDO GGI DEU Jerom S Rudolf 108 119 116 119 82 -1 112 111 111 94 111 108 107 103 103 25 -3

D Ocean Vik DNK Oman Justi T Laluffe 107 104 115 114 90 -2 106 99 119 108 99 105 112 104 123 25 -2

Rakuuna Vik FIN T Lambada GOLDFINGER 104 107 108 109 99 1 111 99 118 103 119 89 119 117 108 122 25 -4

Horizon CRI USA Oman Justi BW Marshal 126 110 125 121 75 -1 125 96 105 107 104 97 103 105 25 -3

V Exces Vik DNK Luxemburg R Leadman 114 118 126 127 99 -1 109 112 96 101 114 101 119 83 99 107 25 -5

End-Road O-Man Bronco WWS USA Oman Justi BW Marshal 125 118 127 125 74 -1 118 106 93 113 93 101 115 25 -3

ALH DAKOTA WWS NLD Oman Justi R Durham 132 125 137 135 75 0 98 96 89 102 111 98 110 98 95 96 25 -4

A L H DUKE DEU Oman Justi R Durham 120 117 127 126 79 2 97 100 107 110 107 105 25 -4

CO-OP OMAN LLOYD-ET CRI USA Oman Justi BW Marshal 123 123 128 128 74 2 101 81 104 113 103 103 98 101 25 -1

Mccormick ABS USA Oman Justi R Durham 100 122 108 114 77 2 105 98 116 111 113 108 100 117 25 -3

Mascol GGI DEU C P Mtoto S Rudolf 105 112 117 119 99 0 106 97 108 108 118 112 109 102 108 97 25 -4

Manifold Semex USA Oman Justi BW Marshal 124 127 126 127 77 1 114 99 106 97 107 97 96 112 25 -3

VOIGHT-ACRES ALTAVETOAlta USA Oman Justi S Rudolf 122 117 121 120 71 -3 103 120 104 85 95 100 25

S Jordan 3 CRV NLD D Novalis D Jabot 131 121 134 132 97 -2 110 110 91 96 118 99 95 102 123 112 25 -6

Impuls CRV NLD Oman Justi Jesther 117 120 129 130 76 0 98 96 98 100 112 97 99 100 109 115 24 -4

Snowman DEU Oman Justi BW Marshal 136 127 133 131 84 -3 98 87 86 108 104 110 117 115 86 103 24 -6

MR EGAN-ET SEMEXUSA Oman Justi D L Aaron 129 113 133 129 74 -2 106 95 95 103 104 101 99 107 24 -5

FAR-O-LA BOLVR SAMBO CRI USA E Boliver O Tugolo 113 112 117 117 75 -1 99 111 109 113 95 110 109 24 -2

Slõttarød Vik SWE G BEST L Winchest 116 110 108 107 99 1 110 107 135 113 117 86 86 104 102 106 24 -2

D Errebo Vik DNK VAR Etlar Luxemburg 117 112 118 117 85 112 102 109 109 102 104 100 112 83 24

Ístanö Vik SWE Oman Justi S Rudolf 119 116 119 119 94 2 102 100 127 99 108 100 88 103 103 105 24 -2

STRELITZIA MIRACLE JPN Oman Justi BW Marshal 122 109 126 123 68 -1 106 96 101 112 24 -4

D Onside Vik DNK T Officer Ha Manfred 128 119 128 125 95 -1 99 83 101 103 115 81 112 105 112 91 24 -4

WAGENINGEN MEINT ALTA NLD Oman Justi Lucky Leo 103 112 116 118 79 0 105 94 107 108 76 110 105 110 108 24 2

D Obsess Vik DNK Oman Justi D Novalis 120 106 126 123 91 -2 104 96 99 104 111 100 113 93 96 24 -6

S Jorryn SamenNLD Jocko Besn E Celsius 122 122 134 134 99 0 108 99 109 79 104 107 104 90 103 122 24 -2

D Junior Vik DNK S Jordan 3 S Morty 121 124 131 132 90 -3 106 102 97 102 119 101 101 101 108 24 -7

D Opman Vik DNK Oman Justi KOL Nixon 115 113 121 121 94 -1 99 94 110 106 116 93 94 113 102 94 24 -5

VIJUST FRA Oman Justi R Lantz 126 114 130 127 73 -2 109 99 99 105 100 90 99 104 100 113 24 -3

R Cricket CRV USA Oman Justi R Durham 110 102 113 111 78 0 112 85 114 117 107 96 106 121 103 107 24 -5

BOS O-BEE ORDES ESP Oman Justi C Outside 126 123 127 126 71 5 96 102 103 103 24

COLDSPRINGS GARNETT CRI USA Oman Justi B Patron 103 114 116 119 77 1 109 100 117 112 98 88 99 101 74 110 24 -1

GRAF-ACRES MORRELL ABS USA Oman Justi S Rudolf 123 111 123 120 77 1 114 105 107 101 111 103 100 106 24 -2

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 49


Hitliste december 2010

Navn Nat Far Ant bed NTM Y-ind Føds.Kælvn. Hunlig Yver- Hold- Krop Lem- Malke- Malke- Temp

døtre ind. ind. ind. frugtb sundh. barhed mer org. tid

NTM

D Oscar DNK Oman Justi 105 34 128 103 105 111 116 116 98 76 113 108 100

Man-O-Man USA Oman Justi 103 32 136 112 96 99 98 106 100 104 114

D Limbo DNK Lancelot 98 32 128 109 106 105 104 111 100 109 99 117 97

Björkil SWE Oman Justi 61 31 135 117 97 108 99 103 102 94 94 100

Oman Justi USA Ha Manfred 22154 31 128 116 96 113 106 120 85 96 106 98 113

Y-Indeks

LOWLANDS MAMBA NLD Canvas RF 49 15 142 104 82 86 89 99 104 95 73 95 101

Man-O-Man USA Oman Justi 103 32 136 112 96 99 98 106 100 104 114

Björkil SWE Oman Justi 61 31 135 117 97 108 99 103 102 94 94 100

D Ontario DNK Oman Justi 109 27 135 121 100 101 97 117 74 93 92 93 104

ALH DAKOTA NLD Oman Justi 51 25 135 98 96 89 102 111 98 110 98 95 96

Fødselsindeks

D Odder DNK Oman Justi 63 27 106 125 104 112 119 101 115 114 100 116

Horizon USA Oman Justi 86 25 121 125 96 105 107 104 97 103 105

Dotson USA Oman Justi 93 26 128 123 104 107 93 108 106 105 96

D Ontario DNK Oman Justi 109 27 135 121 100 101 97 117 74 93 92 93 104

Juniper USA A Ford 88 9 100 121 116 108 97 107 95 107 112

Kælvningsindeks

D Lucius DNK Lancelot 109 22 114 109 120 106 102 103 103 102 105 108 84

M FORMULA USA M Magical 80 17 105 108 118 111 108 105 102 107 105

C KENYON 9118 USA BW Marshal 852 17 113 99 118 98 109 99 105 106 113

D ALTAZEUS NLD V Elo 18 16 116 103 118 103 99 105 105 96 106 85 97

Jardin DEU Jocko Besn 1844 20 128 105 117 94 95 97 101 96 107 96 112

Hunlig frugtbarhed

Slättaröd SWE G BEST 212 24 107 110 107 135 113 117 86 86 104 102 106

CO-OP KADE USA Oman Justi 65 19 104 106 94 128 109 104 97 101 109 104 91

Ístanö SWE Oman Justi 79 24 119 102 100 127 99 108 100 88 103 103 105

J Loby SWE O Tugolo 132 15 108 100 107 126 86 110 103 117 95 105 112

K DEREK USA Oman Justi 69 22 107 109 106 124 110 123 90 96 102

Yversundhed

D Edmund DNK F Engard 58 16 101 101 111 99 124 103 118 114 106 88

D Estrup DNK VAR Etlar 72 23 105 111 99 117 121 104 115 108 115 99

D Dennis DNK Derrick 93 21 114 92 101 111 121 103 97 103 98 95

D Odder DNK Oman Justi 63 27 106 125 104 112 119 101 115 114 100 116

ALTA PRODIGY NLD B Sabre 86 17 105 92 99 106 119 103 111 106 113

Holdbarhed

V NYCKELBOL SWE N Wizard 74 20 105 103 112 111 112 125 103 101 105 94 111

K DEREK USA Oman Justi 69 22 107 109 106 124 110 123 90 96 102

Laudan DEU Lukas 12506 11 105 104 104 98 104 122 96 104 110 114 88

Jeeves USA C Outside 84 9 105 85 102 106 97 122 109 108 117

Oman Justi USA Ha Manfred 22154 31 128 116 96 113 106 120 85 96 106 98 113

Krop

Durchan USA B Goldwyn 34 7 103 110 105 125 99 117

Lonar DEU Laudan 81 15 112 98 107 123 108 120 99

Minister USA R Durham 324 2 105 108 100 83 104 98 122 99 115 102 88

D Rødding DNK Ramos 85 28 126 105 110 103 104 109 121 95 108 111 103

ALTA SHAKE UP CAN B Goldwyn 28 19 116 103 106 106 121 102 125

Lemmer

B Forward NLD D December 86 1 109 97 93 89 95 89 105 129 107 81 101

D Etoto DNK V Exces 64 29 124 109 105 100 106 105 126 105 103 110

D Elect DNK V Erik 78 22 109 108 88 115 110 81 126 109 99 100

Dusk USA Sep Storm 268 3 105 93 92 98 92 92 113 122 117 109 115

D Sammy DNK B Sabre 108 16 112 94 96 112 88 99 108 121 119 102 92

Malkeorganer

Van Gogh DEU B Goldwyn 76 16 107 101 109 119 106 138 100

Struik NLD P Shottle 84 3 100 88 100 98 92 114 104 137

Seaver USA B Goldwyn 106 9 106 98 90 99 108 107 110 104 136 85 93

Sid USA R Mr Sam 136 12 102 102 113 100 102 105 109 104 134 114 83

Rush NLD P Shottle 67 9 106 90 104 96 101 118 105 132

Malketid

D Milano DNK M Magical 58 20 113 108 113 112 105 101 101 99 128 107

RAIK DEU Ramos 70 18 115 100 97 103 96 121 128

Eminem DEU Eminenz 84 20 119 88 99 96 106 116 112 116 127

D Jukebox DNK S Jordan 3 50 14 118 114 86 94 97 117 115 106 127 105

Fitlist NLD Lucky Leo 2934 14 108 104 92 120 90 94 99 109 99 127 124

Temperament

D Onsild DNK Oman Justi 119 27 123 114 99 112 96 117 89 108 101 111 131

Lavender Cameron CAN P Shottle 67 2 105 94 90 96 98 103 113 97 113 99 130

Lacey NLD A Win 395 87 18 122 102 102 104 92 101 101 101 102 106 125

Fitlist NLD Lucky Leo 2934 14 108 104 92 120 90 94 99 109 99 127 124

D Ocean DNK Oman Justi 65 25 114 106 99 119 108 99 105 112 104 123

50 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Egne registreringer har stor indflydelse

på køernes indeks for yversundhed

Af Anders Fogh, Gert Pedersen Aamand og Ulrik Sander Nielsen, Videncenter for Landbrug, Kvæg

I august 2010 blev beregningen

af indekset for yversundhed

ændret. Tidligere var køernes

avlsværdital udelukkende baseret

på afstamningen, men i dag

indgår køernes egne registreringer

i deres avlsværdital for yversundhed.

Inddragelse af koens

egne registreringer betyder, at

sikkerheden på indekset øges

væsentligt, idet den sikkerhed

som afstamningen bidrager med,

er konstant.

I avlsværditallene anvendes registreringer

af yverbetændelse og

celletal i 1.-3. laktation. Desuden

anvendes bedømmelse af yverdybde

og foryvertilhæftning i 1. laktation.

Jo flere registreringer der foretages

på koen selv, jo højere bliver

sikkerheden på indekset for

yversundhed og jo mindre bliver

vægten på afstamning.

I figur 1 er vist hvor stor en del af

den samlede information, der indgår

i et hundyrs indeks for yversundhed,

som stammer fra forskellige

kilder. For en kvie stammer al

informationen naturligvis fra afstamning,

mens sygdomsregistreringer

får en stigende betydning

fra 1. til 3. laktation. Celletallet

udgør en stor del af den informa -

tion, som stammer fra koens egne

registreringer i 1. og 2. laktation,

mens den udgør en mindre del i 3.

laktation, hvor sygdomsregistreringer

bliver dem dominerende informationskilde.

Eksteriør har

svagt faldende betydning fra 1. til

3. laktation.

Det er vigtigt at bemærke, at i 3.

laktation udgør afstamningen kun

godt halvdelen af den samlede information,

som indgår i koens in-

Figur 1 Information fra sygdomsregistreringer, celletal, eksteriør

og afstamning afhængig af laktationsnummer

deks for yversundhed. Det betyder,

at køer med behandlinger i både

1.,2. og 3. laktation samt højt

celletal kan få avlsværdital, som er

væsentligt ringere end afstamningen

betinger, mens det modsatte

er tilfældet med køer, der ikke har

været behandlet, og som har lavt

celletal.

Det Europæiske Fællesskab og

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

og Fiskeri har deltaget i finansieringen

af projektet.

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 51


Udvælgelse af tyrefædre påvirker

baseændring for frugtbarhed

Af Anders Fogh, Gert Pedersen Aamand og Ulrik Sander Nielsen, Videncenter for Landbrug, Kvæg

I november 2010 blev basedefinitionen

ændret for hunlig frugtbarhed,

kælvning, fødsel og øvrige

sygdomme. For frugtbarhed

forårsagede baseændringen, at

niveauet af frugtbarhedsindekset

faldt med 5 enheder for Holstein,

var uændret for de røde racer og

steg for Jersey. Årsagen til forskellene

mellem racer skyldes

forskelle i udvælgelse af tyrefædre

og brugstyre.

Forklaring til figurer

I figur 1-3 er vist udviklingen i frugtbarhedsindeks

for køer og afprøvede

insemineringstyre. Niveauet er angivet

afhængig af køernes fødselsår.

Den røde kurve angiver det avlsmæssige

niveau for alle køer i forhold

til deres fødselsår. Den røde

kurve viser således det samlede niveau

af døtre efter både ungtyre,

brugstyre, importtyre og foldtyre.

Den blå kurve angiver ungtyrenes

avlsmæssige niveau for frugtbarhed.

Den blå kurve viser således niveauet

af ungtyredøtrene, hvis ungtyren

var brugt ligeligt. Den blå linje viser

også niveauet af tyrefædrene. For at

niveauet af ungtyrene er angivet på

det tidspunkt, hvor døtrene indgår i

den røde kurve, er der lagt 4 år til

ungtyrenes fødselsår. Ungtyrene er

ca. 3-4 år, når deres døtre fødes.

I figurerne er også angivet en grøn

oval. Den grønne cirkel angiver både

den nuværende kobase (hele den

røde linje i ovalen) og den tidligere

tyrebase (to første år af den blå linje

i oval).

For Holstein er den røde linje på

et væsentligt højere niveau end

den blå linje (se figur 1). Det betyder,

at alle køerne har et væsentligt

højere niveau for frugtbarhed end

ungtyrene. Det avlsmæssige niveau

af alle dyr sættes i forhold til

basen og samtidig skal baseniveauet

altid være 100. Derfor falder indekserne

for frugtbarhed, når der

skiftes fra en tyrebase til en kobase.

Forskellen i det avlsmæssige niveau

for køer og tyre skyldes, at

ungtyrene/tyrefædrene har et væ -

sentlig andet avlsmæssigt niveau

for frugtbarhed end fædrene til

køerne. Køerne er både afkom efter

ung- og brugstyre, og for Hol -

stein har de udvalgte brugstyre et

højere avlsmæssigt niveau end

ungtyrene/tyrefædrene. Ungtyre-

ne i den tidligere tyrebase har et

gennemsnitligt frugtbarhedsindeks

på 95,2, mens de mest anvendte

brugstyre i perioden har et

gennemsnitligt frugtbarhedsindeks

på 104,8. De brugstyre, der er

mest anvendt til køer, som er født i

baseperioden, er tyre som V Exces,

VAR Elvis, V Elo, F Engard, VAR

Calano og V Groovy. Den negative

avlsmæssige udvikling og brugstyreudvælgelsen

gør, at brugstyrene

har et væsentligt højere niveau

end ungtyrene, og det er årsagen

til, at køernes avlsmæssige niveau

kun i mindre grad forringes end

tilfældet er for tyrene.

Forskellen indikerer, at tyrefædrene

ikke er udvalgt efter NTM,

men i højere grad ud fra eksempelvis

ydelse og eksteriør. Det bety-

Figur 1. Udvikling i frugtbarhed fra 1999-2009 for køer og afprøvede insemineringstyre

for Nordisk Holstein

52 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


der, at det avlsmæssige niveau for

frugtbarhed falder, fordi der er en

ugunstig sammenhæng mellem

ydelse og frugtbarhed. Brugstyrene

er udvalgt efter NTM, hvor

frugtbarhed har en stor betydning.

Figurer 2 viser, at for de røde racer

ligger den blå linje stort set oveni

Figur 2. Udvikling i frugtbarhed fra 1999-2009 for køer og afprøvede insemineringstyre

for Viking Red

Figur 3. Udvikling i frugtbarhed fra 1999-2009 for køer og afprøvede insemineringstyre

for Jersey

den røde linje indenfor ovalen.

Det betyder, at den tidligere tyrebase

er på niveauet med den nuværende

kobase og derfor påvirkes

frugtbarhedsindekserne ikke af

skiftet i basedefinition.

For Jersey ser man det omvendte

billede af Holstein. Hos Jersey

havde den tidligere tyrebase et

høj ere avlsmæssigt niveau end

kobasen. Et skift fra en tyrebase til

en kobase vil derfor betyde en generel

stigning i frugtbarhedsindekset.

Forskellen ser ikke ud til at

være generel for Jersey, men skyldes

tilfældige variationer i tyrefædrenes

avlsmæssige niveau som

følge af udvælgelsen af et meget

begrænset antal tyrefædre.

Det Europæiske Fællesskab og

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

og Fiskeri har deltaget i finansieringen

af projektet.

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 53


Sjællandsk avlsbesæt -

ning i fremdrift

Af freelance-journalist Erik Kjærgaard Christensen

På Tøvestensgaarden har man

valgt at være med i klovregistreringen.

Håbet er, at indsamlingen

af de mange data blandt andet

kan bidrage til, at en klovsygdom

som digital dermatitis på sigt kan

udryddes.

Man er ikke i tvivl ret længe. I samme

øjeblik man træder ind ad dø -

ren hos familien Andersen på Tø -

ve stensgaarden i Hejninge ved Slagelse,

fornemmer man, at det er vaskeægte

kvægfolk, man er på besøg

hos.

Lars Andersen, 58 år, lagde grunden

til sin nuværende besætning

på cirka 210 årskøer af racen

Dansk Holstein i 1978. Han startede

med 25 køer af forskellige racer

på en mindre ejendom på

Næstved-egnen.

– Vi gik straks i gang med at krydse

over med SDM-tyre. Det var et

helt bevidst valg, for jeg kunne se,

at racen var på vej fremad. Årsagen

var ikke mindst, at man var begyndt

at anvende importtyre fra

USA og Holland, hvor målet var

en højere ydelse, forklarer den

vest sjællandske kvægmand.

Større ejendom

Efterhånden som besætningen

voksede, blev ejendommen ved

Næstved for lille. Den blev derfor

solgt efter nogle år, hvorefter

Anette og Lars Andersen overtog

Tøvestensgaarden, hvor der var

mal kekøer i forvejen. Sidste år

Lars, Karsten og Michael Andersen er trukket uden for i snevejret med ko

nummer 967. Hun er en T Epalie-datter på en T Lambada-datter. Denne ko er

blevet stammoder til de tyre, Tøvestensgaarden har leveret til Viking. Familien

Andersen håber, at man fremover vil kunne tiltrække sig opmærksomhed

omkring bedriftens avlsarbejde, da det styrker motiva tionen i det daglige

arbejde.

kunne familien tage en ny sengebåsestald

med 300 sengebåse i

brug. Dermed findes de fysiske

rammer til at udvide besætningen

yderligere.

I det daglige står Anette Andersen

for det administrative, mens husbond

slår sine folder i stalden og

marken sammen med parrets to

ældste sønner Michael og Karsten

Andersen, henholdsvis 30 og 28

år. Den yngste søn, Steffen Andersen

på 21, er på landbrugsskole.

Holstein-koen år 2020 –

Holdbare køer

Lars Andersen har altid avlet efter

stærke og holdbare køer med gode

ben og yvere. Det har han tilsyne-

ladende haft stort held med, for

ingen af de 100 køer fra den gamle

stald har måttet sættes ud på

grund af flytningen til den nye

stald med robot-malkning.

– Sådan som jeg oplever den generelle

udvikling indenfor Dansk

Holstein, har der været en tendens

til en todeling, hvor der fokuseres

på henholdsvis økonomi og eksteriør.

Avlsarbejdet skal selvfølgelig

i høj grad fremme gode brugs -

egenskaber, men for mig er det

altså også vigtigt, at dyrene er kønne

at se på. Det betyder noget i det

daglige, men naturligvis også, når

der skal udvælges dyr til dyrskuerne,

forklarer Michael Andersen og

tilføjer:

54 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Fodringen af køerne foregår auto -

matisk med en skinnekørende foder -

robot otte gange i døgnet.

– De to ting behøver i øvrigt heller

ikke at være i modstrid med hinanden,

for en stærk, sund ko ser i de

fleste tilfælde også pæn ud. Ser vi

fremad, skal Holstein-koen år

2020 dog først og fremmest være

funktionel og stærk.

Tøvestensgaarden står selv for in -

semineringerne, som Karsten Andersen

har ansvaret for i det daglige.

– Vi bruger så vidt muligt tyre, der

er tyrefædre, og vi har leveret seks

tyre til Viking. I øjeblikket bruger

vi en del GenVik-tyre i forventning

om, at de har nogle egenskaber,

vi kan bruge til noget. Vi ser

ikke mindst på faktorer som yverdybde,

pattestilling, malketid og

generel sundhed. Det er mest danske

tyre, vi bruger, men også et par

udenlandske på grund af deres

eksteriør, høje NTM og anderledes

afstamning, siger Karsten Andersen.

Klovsundhed

Den sjællandske bedrift har valgt

at være med i klovregistreringen.

Håbet er, at indsamlingen af de

mange data blandt andet kan bidrage

til, at en klovsygdom som di-

gital dermatitis på sigt kan udryddes.

– Datamaterialet fra klovregistreringen

kan formentlig også bruges

i avlsarbejdet, for datamaterialet

gør det muligt at skabe et klart

overblik over, om der er bestemte

tyre, der giver dårligt bentøj, siger

Karsten Andersen.

Bedre sundhed med

robotter

Malkningen foregår med fire Lely

malkerobotter, og også fodringen

af køerne foregår automatisk med

en skinnekørende foderrobot. Selv

om malkerobotterne afslører øget

aktivitet hos køer i brunst, bliver

der brugt megen tid på brunst -

overvågning.

Sundhedsmæssigt har skiftet til

ro bot-malkning været et stort

plus. Ifølge Lars Andersen er forklaringen,

at køerne bliver malket

flere gange – i gennemsnit 3,2 gange

pr. ko i døgnet – og at pattekopperne

bliver taget af individuelt, så

skadelig tomgangsmalkning undgås.

Faktisk er dyrlægeregningen

ikke blevet større, selv om besætningen

er vokset fra 100 til 210

køer.

I forbindelse med selve staldindretningen

er der også tænkt i sundhed.

Der ligger således gummimåtter

i gangarealerne i mellem

sengebåsene, og der er spalter foran

robotterne, så der er mere rent.

Endelig er der etableret gyllekanaler,

så skraberne, der holder de

gummibelagte gangarealer rene,

kun skal bevæge sig 17 meter, inden

de kan komme af med gødningen.

Smittespredning

begrænses

På denne måde undgås de store

søer af gødning foran skraberne,

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 55


som ellers kan være med til at sprede

sygdomskim i besætningen.

Herved undgås det også at der

slæbes smitteholdig gødning fra

staldafsnit med køer til staldafsnit

med kvier.

Familien Andersen har selv deltaget

aktivt i udformningen af sengebøjlerne,

der er leveret af Seem

Staldinventar A/S. Der er i den

forbindelse fokuseret meget på, at

køerne ikke skal komme til skade,

når de rejser sig i sengebåsene, og

det har givet bonus.

Familien har selv tegnet den nye

sengebåsestald, som er bygget kort

og bred, 86x40 meter, og med syv

rækker sengebåse. Herved undgås

det, at køerne i de sengebåse, der er

længst væk fra malkerobotterne,

skal gå for langt for at blive malket.

Alle køer i ét hold

– Vi har bevidst valgt at have alle

de malkende køer gående i ét hold.

Det har vi gjort, fordi vi mener,

der ville være for meget arbejde i

forhold til gevinsten med at flytte

rundt med dyrene og bruge flere

forskellige fuldfoderblandinger.

Vi tildeler køerne et velsmagende

kraftfoder i malkerobotterne efter

ydelse og tidspunkt i laktationen,

fortæller Michael Andersen.

Ydelsen faldt til cirka 9.000 kg

EKM efter staldskiftet, men er nu

oppe på cirka 9.500 kg EKM.

I de første 14 dage efter fødslen

opstaldes kalvene i bokse i et sær -

ligt afsnit i den nye stald. Herefter

flyttes kviekalvene over i den ombyggede

tidligere kostald, hvor de

først går på dybstrøelse i tre måneder

og herefter flyttes til et staldafsnit

med sengebåse.

Skraberne, der holder de gummi -

belagte gangarealer rene, skal kun

bevæge sig 17 meter, inden de kan

komme af med gødningen. På denne

måde undgås de store søer af gød -

ning foran skraberne, som ellers kan

være med til at sprede sygdoms kim i

besætningen.

Kvierne på græs

Kvierne er på græs om sommeren.

Blandt andet fordi der er en del

arealer omkring Tøvestensgaarden,

som bedst kan udnyttes på

denne måde.

– Vi er ikke i tvivl om, at det er

sundt for kvierne at være på græs

om sommeren, og de har da også

en god tilvækst i græsningssæsonen,

understreger Michael Andersen.

Deltagelse i dyrskuer har høj prioritet

for familien Andersen.

De seneste fem år har Tøvestens -

gaar den udstillet dyr på Landsskuet

– og på Roskilde Dyrskue siden

1982. Det er sociale og faglige højdepunkter,

som man ikke vil gå

glip af.

56 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Holsteinavlen i

Italien

Redigeret af A. Vestergaard

Den italienske organisation ANA-

FI, som svarer til Avlsforeningen

Dansk Holstein, har udgivet en

statistik over sin virksomhed,

hvoraf her bringes et uddrag.

Der er godt en million stambogsførte

og ydelseskomtrollerede

Holsteinkøer i landet, hvilket er

58% af den samlede bestand af

malkekøer. Ikke-registrerede Holstein

udgør 18% (ca. 350.000) og

andre malkeracer 24% (ca.

450.000).

Som det ses af tabellen, findes

langt de fleste besætning og køer i

Norditalien, ligesom dette område

har det højeste antal køer pr. besætninger

– en naturlig følge af de

gode produktionsbetingelser, specielt

i Podalen, hvor der høstes op

til 4 slæt lucerne årligt.

3% af køerne står i besætninger fra

1-20 køer og 39,2% i gruppen med

over 200 ker.

Dette totale antal insemineringer

var i 2009 godt 2 mio., hvilket svarer

til 93,5% af bestanden. 22,2%

blev foretaget med ungtyresæd.

Fra EHRC-skuet i Cremona

Reserve Champion Stormatic Ilma

Ved beregninger af avlsværdi vægtes

mælkemængde med 0, fedt

med 8 og protein med 36%, fedtprocent

2 og proteinprocent 3%.

Type vægtes med 4%, malkeorganer

13, lemmer og klove 6%, celletal

10, holdbarhed 8 og frugtbarhed

10%.

I 2009 blev knap 261.000 førstekalvskøer

eksteriørbedømt, hvoraf

55,4% opnåede godt+ eller mere

mod 53,8% i 2008, medens det laveste

resultat siden 2000 var

50,3% i 2005.

Ved italienske dyrskuer blev der i

2009 udstillet 2.104 Holsteindyr

fra 517 besætninger, deraf godt

200 dyr fra 69 udstillere ved Na -

tionalskuet.

DNA-test blev foretaget for

10.742 Holsteindyr i 2009. Denne

er obligatorisk for

•alle ungtyre, der indsættes i seminforeningerne

+ deres mødre

•alle tyre, som ønskes benyttet

privat + deres mødre

•alle dyr født efter ægtransplantation

•alle dyr der udstilles på Nationalskuet

•alle hundyr der indgår i avlsværdiberegningen

for tyre

•og, på forlangende, alle dyr hvor

det i øvrigt findes ønskeligt at

have sikkerhed for, at den opgivne

afstamning er korrekt

ANAFI’s avlsprogram blev iværksat

i 1986 og indeholder nu følgende

bestemmelser.

Alle ungtyre indsættes på testcenter

og frigives kun til inseminering,

hvis de opfylder de fastsatte

krav til

•høj genomisk avlsværdi

•maksimalt sundhedsniveau

•korrekt afstamning

•uønskede arvelige sygdomme og

en række smitsomme sygdomme

•funktionalitet og tilvækst

Tyrefædrene vælges ud fra 1% af

de bedste i verden.

Mødrene findes blandt 2% af de

bedste med samlet indeks. Endvidere

skal de have mindst 81 points

ved bedømmelse i 1. laktation og

83 points ved senere bedømmelse

samt positiv genetisk indeks for

eksteriør.

besæt- køer køer kg pct. kg pct. kg

ninger i alt pr. bes. mælk fedt fedt protein protein

2009 13.327 1.103.453 83 8.869 3,68 326 3,38 300

Forskel fra 2008 -183 +1.585 +1 -110 0 -5 0,01 -3

Forskel fra 2000 -1.966 +83.869 +16 +563 +0,10 +29 +0,13 +30

Nord 2009 9.829 937.189 95 9.000 3,68 331 3,38 304

Midt 2009 602 50.943 85 8.353 3,67 307 3,40 284

Syd 2009 2.046 68.947 34 7.816 3,66 286 3,34 261

Øerne 2009 850 46.374 55 8.567 3,66 314 3,31 284

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 57


Kina – en dannelsesrejse

Af rejseleder Casper Tollerud, Genuine China Tours, Shanghai

En rejse til Kina er ikke kun en rejse til et land,

som byder på smukke og utrolige seværdigheder.

Det er samtidig en rejse til et samfund, som er

præget af mange tusinde års historie, og som er

markant anderledes end hvad vi kender fra Danmark.

Med mere end 1,3 milliarder indbyggere og

et areal på næsten 10 millioner kvadratkilometer

er Kina om noget et land, hvor diversiteten er

enorm. Vi skal se både nogle af de største byer i

landet, hvor historien stadig står markant i bybilledet,

og vi skal langt ud på landet og opleve hvordan

kineserne lever herude blandt rismarkerne. En

rejse til Kina er næsten en dannelsesrejse, og kun

få mennesker tager herfra uden at have ændret

deres syn på verdens folkerigeste land.

Beijing – Xi’an – Guilin – Beijing

Vores rejse starter i Kina’s hovedstad, Beijing, hvor

vi skal opleve nogle af landets vigtigste seværdigheder.

Her ligger Den Forbudte By, Den Himmelske

Freds Plads, Den Store Mur og meget mere. Vi

tilbringer først tre dage her med at opleve disse

mageløse bygningsværker og skal også besøge

nogle af de faglige indslag, som turen byder på. I

Beijing skal vi samtidig have en introduktion til

landet så vi har et grundlag til at forstå, hvad vi

skal se i løbet af turen. Netop forståelsen for hvordan

det kinesiske samfund har udviklet sig er vigtig

for at kunne sætte sig ind i, hvorfor landet og

kineserne er som de er den dag idag.

Vi kører med nattog til Xi’an, den gamle kejserstad.

Xi’an er idag en moderne by, men er også

hjemsted for nogle af de mest imponerende

sights i hele landet. Vi skal naturligvis opleve Terracottahæren,

en mageløs opstilling af lersoldater,

som blev bygget ca. 200 f.Kr. som gravmæle for

Kejser Qin. Hæren er med rette blevet kaldt det

vigtigste arkæologiske fund i det 20. århundrede.

Xi’an byder på meget mere, og vi skal også opleve

den velbevarede bymur, muslimkvarteret og meget,

meget mere. Vi skal naturligvis også have besøg

med fagligt indhold her.

Senere går turen til det sydlige Kina. I Guangxiprovinsen,

helt nede ved den vietnamesiske grænse,

skal vi ud på landet og opleve hvordan man lever

herude. Vi skal se hvordan risdyrkningen sker

og besøge helt almindelige bønder, som kan fortælle

om livet som bonde i Kina. Guilin-området

er berømt som et af de smukkeste landskaber i

hele landet, og ud over at lære om opdyrkningen

af landområderne skal vi naturligvis også have tid

til at nyde de smukke limstensformationer, der

ligger som sukkertoppe mellem rismarker og floder.

Turen afsluttes i Beijing, hvor de sidste oplevelser

og indkøb venter, inden vi afrunder en fantastisk

rejse med den berømte Pekingand.

Rejseleder Casper Tollerud er cand.mag. i kinesisk

og har boet i Kina i 10 år. Han taler sproget flydende

og har et indgående kendskab til det kinesiske

samfund, historie, kultur og meget mere. Turen

igennem vil Casper fortælle om seværdigheder,

men vil også hjælpe os med at opbygge et

kendskab til dette fascinerende land gennem foredrag

om mange af landets facetter. Casper har

som den eneste udlænding nogensinde taget og

bestået den kinesiske rejsebureau-eksamen.

Turen til Kina

Tidspunkt 7.-20. oktober 2011

Foreløbig tilmelding meget gerne snarest til

kontoret. Introduktionsmøde i foråret 2011.

Prisen vides ikke nu, men samme niveau som

tidligere ture

Til turen vil jeg gerne tilføje, at da vi var en

rundrejse til Shanghai, Yangze-floden, Xi’an og

Beijing var det som overskriften siger en dannelsesrejse,

en lære om Kina som fascinerede

os enormt meget og gav lyst til at lave turen

også for jer. Se på hjemmesiden

www.danskholstein.dk

58 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 59


Dramatisk stigning i efter -

spørgslen på fødevarer

Chefkonsulent Susanne Clausen, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi

Der er udsigt til en dramatisk

stigning i efterspørgslen efter fødevarer

på verdensplan. Spørgsmålet

er, om produktionen i

fremtiden kan matche den stigende

efterspørgsel. Dette og

mere blev behandlet på Global

Agricultural Congress i Bruxelles i

september. Dette notat giver et

resumé af nogle af hovedemnerne

på konferencen.

Millioner af mennesker er blevet

løftet ud af dyb fattigdom i lande

som Kina, Indien og Brasilien, og

endnu flere er på vej til at blive det.

Det indebærer en eksplosion i antallet

af mennesker, som har fået

og får råd til at efterspørge mere

forædlede fødevarer såsom kød og

ost. Samtidig fortsætter antallet af

mennesker på jorden med at stige.

De to ting tilsammen skaber forventninger

om en dramatisk stigning

i efterspørgslen efter fødevarer

i de kommende år.

Og det betyder, at fødevareproduktion

– set med investorers øjne

– går fra at være en lidet attraktiv

branche at investere i til at være en

branche, som det vil være attraktivt

at sætte penge i. Det har nogle

investorer allerede opdaget!

Professionelle investorer

investerer i fødevare -

produktion

Professionelle investorer køber

jord op i Brasilien og etablerer meget

store produktionsenheder. På

konferencen fortalte et investeringsfirma

(VIVA) om deres forretningsmodel.

De køber jord op i

områder i Brasilien, hvor jordpriserne

endnu ikke er begyndt at stige

voldsomt. Det handler eksempelvis

om den nordøstlige del af

Brasilien. Jorden købes til 1.000-

1.500 $ pr. ha (5.000-8.000 kr.),

hvorefter den gøres klar til landbrugsproduktion.

Selskabet startede

med sukker- og kvægproduktion,

men for øjeblikket er fokus

rettet mod korn- og bomuldsproduktion.

Selskabet har nogle meget

klare kriterier for at investere i

jord i et bestemt område. Der skal

være tale om flade arealer, og de

klimatiske forhold i form af nedbør

og sol skal være optimale for

landbrugsproduktion. Der må ikke

være usikkerhed omkring ejendomsretten,

og endelig skal landet

have et velfungerende retssystem.

De satser på store virksomhedsdrevne

enheder og undgår ”liebhaveri”.

De investerer i områder med

udbygget infrastruktur eller i områder,

hvor der indenfor en overskuelig

tidshorisont er begrundet

udsigt til, at der vil være udbygget

infrastruktur. Selskabet råder i dag

over 400.000 ha landbrugsjord i

Brasilien.

Kan landbrugsproduk -

tionen følge med

Professionelle og pengestærke investorer

vil utvivlsomt medvirke

til at øge landbrugsproduktionen i

På The Global Agriculture Congress,

den 28-30. september, blev udsigten

en til en dramatisk stigning i efter -

spørgslen på fødevarer på verdensplan

bl.a. behandlet.

Brasilien. Men kan landbrugsproduktionen

på verdensplan følge

med den stigende efterspørgsel. Et

indlæg fra MDA om klimaforandringernes

betydning for landbrugsproduktionen

på verdensplan

konkluderede, at nok øger

klimaforandringer vækstsæsonen i

nogle egne af verden, hvilket er

gavnligt for landbrugsproduktionen,

men udsigt til længere tørkeperioder

og perioder med store

mængder nedbør trækker den

anden vej. Konklusionen var, at

klimaforandringerne vil have en

negativ indvirkning på landbrugsproduktionen

på verdensplan.

Et andet indlæg på konferencen

talte om, at der er basis for at øge

landbrugsproduktionen i dele af

verden, ikke mindst Brasilien, men

også det tidligere Sovjetunionen

og Afrika, men hvorvidt det vil

ske, afhænger samlet set af følgende

forhold:

•Logistik og infrastruktur i landet

•Villig kapital til investering i

landbrugsproduktion

60 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


•Politisk stabilitet

Hvis disse forhold ikke er til stede,

er det tvivlsomt, om der vil blive

investeret i landbrugsproduktion.

Ikke mindst logistik og infrastruktur

er en kæmpe udfordring – også

i et land som Brasilien.

Et tredje indlæg så på mulighederne

for at indvinde mere jord til

landbrugsproduktion. I nogle egne

af verden har minering af

jorden i forbindelse med krige forhindret,

at arealerne bliver inddraget

til landbrugsproduktion. Nye

minerydningsmaskiner er imidlertid

udviklet, hvilket giver mulighed

for, at disse arealer på sigt kan

inddrages til landbrugsproduk -

tion. Samlet set er det dog større

produktion på de eksisterende arealer

snarere end inddragelse af nye

arealer, der skal imødegå verdens

stigende efterspørgsel efter fødevarer.

Større anvendelse af GMO fører

til større produktion – ikke så meget

gennem større udbytte, men

som følge af en mere effektiv ressourceanvendelse

og dermed bedre

dyrkningsøkonomi. Udbredelse

af GMO afhænger i høj grad af politikernes

holdning.

Endelig kan fortsat stigende anvendelse

af landbrugsafgrøder til

produktion af biobrændsel være et

forhold, som også vil påvirke produktionen

af fødevarer. Udviklingen

på dette område afhænger i

høj grad af de politiske målsætninger

i de enkelte lande.

Brasilien har kæmpe-arealer som uudnyttede arealer. De er allerede godt i

gang med effektiviseringen

Målet er selvforsyning,

midlet er jordopkøb

Landbrugspolitik handler i bund

og grund om sikkerhedspolitik i

form af at sikre fødevareforsyningen

til egen befolkning! Det var i

tidernes morgen bevæggrunden

for at give støtte til landbrugsproduktionen

i EU, og det er årsagen

til, at udviklingslande – ikke mindst

Kina men også andre lande – sikrer

sig råderet over jord i andre lande.

Det gør de, fordi de allerede nu

kan se, at de ikke kan brødføde deres

egen befolkning. Kina køber

eller sikrer sig rettigheder til jord i

hele verden. Det sker i Brasilien, i

Afrika, men også i Australien og

New Zealand. Eksempelvis har et

kinesisk firma sikret sig rettigheder

til 2,8 mio. ha i Congo til palmeolieproduktion,

mens Sydko -

rea har sikret sig 680.000 ha i Su -

dan til hvedeproduktion. De lande,

som er udsat for opkøb, har

fået øjnene op for disse aktiviteter

og er begyndt at sætte lovgivningsmæssige

grænser for andre landes

opkøb af deres landbrugsjord.

Den udvikling, man har set på det

seneste, vil derfor formentlig æn -

dre sig, men behovet for flere fødevarer

vil bestå. Spørgsmålet er,

hvordan vil det blive dækket.

USA og EU i hver sin retning

USA og EU er de to store fødevareproducerende

områder i verden.

Men hvad sker der i fremtiden?

Amerikanerne satser stort på innovation

og ikke mindst massive

investeringer i bioteknologi for at

møde den stigende globale efter -

spørgsel på konkurrencedygtige

vilkår. De forventer en markant

stigning i eksporten af landbrugsprodukter

i de kommende 10 år –

en stigning, som ikke kun skyldes

stigende priser, men også stigende

mængde. Det fortalte Mourice

House, landbrugsrådgiver ved den

amerikanske delegation i EU.

EU vil derimod satse på bæredygtighed,

levering af offentlige goder,

udvikling af landområder og

sikre dette gennem fortsat støtte

til landbrugsproduktionen. Det

sig nalerede Tassos Haniotis, generaldirektør

i Kommissionen, da

han løftede lidt af sløret for tankerne

omkring EU-politikken efter

2013. USA og EU har således

to vidt forskellige strategier i forhold

til fremtiden – USA vil øge

produktionen og dermed udnytte

mulighederne i de nye vækstområder.

EU’s fokus derimod er rettet

mod interne forhold og vil i vidt

omfang bevare den nuværende

landbrugsstruktur.

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 61


Risiko en del af fremtiden

Risiko i form af prissvingninger er

kommet for at blive. Det skyldes

udsving i udbud og efterspørgsel,

som bliver forstærket af spekulanter.

Udsving i priserne øger behovet

for at kunne styre risikoen.

Derfor var der på konferencen også

indlæg omkring risikostyring.

En vigtig pointe, som blev slået

fast, var at risikostyring ikke handler

om at undgå risiko, men om at

styre risikoen. Det vil sige: At styre

således, at den risiko, virksomheden

møder, er lig med den risiko,

som virksomheden ønsker at møde!

En anden vigtig pointe var, at

risikostyring koster! Det er med

andre ord ikke omkostningsfrit

for en virksomhed at styre sin risiko.

For at undgå at udsving i priserne

får ødelæggende konsekvenser for

landmændenes indtjening, arbejder

Kommissionen i forbindelse

med CAP 2013 på at iværksætte

initiativer, som kan hjælpe landmændene

med at styre risiko. Udfordringen

for EU er imidlertid, at

de europæiske bedrifter er for små

i forhold til, at det vil være omkostningseffektivt

for dem at anvende

et system med futures til at

afdække risiko. Derfor opererer

Kommissionen med forskellige

former for forsikringssystemer,

som landmændene kan anvende til

at stabilisere deres indtjening.

Kornmarkedet på kort sigt

Markedet for korn har på det seneste

været præget af kraftige prisstigninger,

som følge af ikke mindst

tørken og eksportforbudet i Rus -

I Australien, - som her, samt New Zealand kan der også produceres til lidt

andre betingelser end vi kender her.

land. Lagrene er stadig større end

det forventede forbrug og også

større end i 2007, hvor man så meget

voldsomme prisstigninger. Interessant

er det imidlertid, at hvis

der korrigeres for de kine siske lagre,

så er lagersituationen identisk

med den i 2007! Indlægsholderen

fra Rabobank, som holdt dette

indlæg, forudså at de internationale

kornpriser frem til og med 3.

kvartal 2011 holder sig på niveauet

i juli/august 2010.

Efterspørgslen efter korn styres af

behovet til fødevarer, foder og biobrændstof.

Behovet for korn til foder

forventes at stige kraftigt frem

mod 2020 som følge af, at den stigende

velstand øger efterspørgslen

efter kød (fjerkræ- og svinekød og

kun i mindre grad oksekød). Behovet

for bio-brændstof får stadig

større betydning i takt med, at flere

lande indfører målsætninger og

reguleringer på dette område. Et

forhold, som er med til at gøre

kornmarkedet endnu mere komplekst

og ikke mindst uforudsigeligt

og dermed forstærker udsvingene

i priserne.

Rabobank sluttede af med nogle

spændende tanker om, hvordan

den stigende variation i priserne

vil ændre strukturen i værdikæden

indenfor korn- og oliefrøområdet.

Opsamlende

bemærkninger

Der er ingen tvivl om, at efter -

spørgslen efter fødevarer vil stige

voldsomt i de kommende år. Kan

produktionen følge med? Svaret

er ja, hvis produktionen øges på de

eksisterende arealer. Potentialet er

der, men politisk ustabilitet, dårlig

infrastruktur, mangel på kapital,

klimaforandringer og øget anvendelse

af landbrugsarealet til produktion

af biobrændsel er alle faktorer,

som kan forhindre, at det

sker. GMO går måske fra at være

uønsket til at være en løsning i forhold

til at dække det stigende behov

for fødevarer.

MacDonald Dettwiler and Associations.

En amerikansk virksomhed,

som blandt andet laver analyser

af klimaets betydning for landbrugsproduktionen

globalt set.

62 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Tur til Cremona

Af Bert Groen, Nørager

Den 29. oktober tog vi af sted til Italien, 10 personer i alt. Efter en nem

flyvetur var det noget mere besværligt at leje to biler, det varede næsten

1½ time, og turen med bilen var noget af en udfordring for os. Vi lærte

Mette noget italiensk kørestil, det vil sige at overhale højre og venstre om

og ud i rabatten og holde afstand på omkring 10 cm. fra den næste bil. Vi

kom med 1½ times forsinkelse til skuet, der begyndte med en auktion

om aftenen, som var meget tam. Ud af 25 kvier blev der kun solgt 14 til

en gennemsnitspris på 8.085 Euro. Den dyreste var en Man-O-Mandatter

til 24.400 Euro, en god kalv, men med en meget snæver forpart.

Den tamme stemning var nok årsag til, at 8 kalve ikke blev solgt.

Den rødbrogede afdeling

Så blev det lørdag, og vi kom på et

fremragende skue med en masse

mennesker, hallen var om eftermiddagen

fyldt til bristepunktet.

Italienerne er gode til at lave et

show ud af sådan et skue med omkring

8.000 tilskuere.

Jeg har aldrig set så mange gode

køer samlet med så høj kvalitet.

Som dommer for både rød- og

sortbroget var John Gibbon fra

England inviteret, og han udførte

et godt arbejde med bedømmelsen,

men hans kommentarer var

næ sten ikke til at forstå i mikrofonen.

Allerede i det første hold så vi nok

det bedste yver hos de rødbrogede

ved fløjkoen, en Talent-datter fra

Schweiz, rigtig elegant med super

yver og lemmer. Fløjkoen i andet

hold var også fra Schweiz, en meget

harmonisk Rustler-datter med

et meget langt og højt ansat yver.

Hun blev efterfølgende bedste Junior

Red Cow og derefter Red

Grand Champion.

Ved ældre køer var det helt klart i

det sidste hold, man skulle finde

de bedste. Luxembourg havde kun

en ko med, men denne Talent-datter

var meget elegant med god

længde i krop og et super foryver.

Hun blev bedste ældre – godt gjort

fra Luxembourg.

Reserve Champion ved de ældre

blev Britney, en Swatch-datter fra

den velkendte Francois Morand,

Schweiz. Britney er datter af den

tidligere EK-Champion Morandale

Chicoutime, og Morand ejer

også den kendte Kite Bretagne, så

det var nok ingen overraskelse, at

Schweiz havde den bedste landegruppe

foran Tyskland og derefter

Italien.

Sortbroget afdeling

Efter at Rustler og Talent leverede

de bedste rødbrogede dyr, kan vi

nok roligt sige, at Goldwyn og

Stormatic gjorde det ved sortbroget.

Der var i alt 8 hold sortbrogede

til bedømmelse med 10 i hvert

hold. Italien havde nogle rigtig gode

unge køer, især døtre af Goldwyn.

Der var tre første pladser til

Goldwyn-døtre, og Juniorchampion

gik til en italiensk Goldwyndatter.

I middelgruppen havde Italien

en Stormatic-datter med su-

Bedste rødbrogede Holstein blev Pepita efter Rustler-Red fra Schweiz

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 63


Castel James Jolie blev Holstein Champion og Grand Champion på EHRCskuet.

Hun er ligeledes fra Schweiz.

per bevægelse og et rigtig godt

yver.

Selvom Schweiz havde superkøer

med, kunne de ikke slå disse to fra

Italien. Men vi skal være ærlige og

sige, at hvis vi kom med de bedste

køer fra Landsskuet, ville de ikke

komme længere end halvvejs op i

holdet, fordi de simpelthen ikke

har den kapacitet og størrelse som

køerne på Cremona-skuet.

Det jeg havde set mest frem til var

de to sidste hold senior-sortbrogede

køer. Da de kom på banen, blev

man helt stille – de gjorde indtryk.

Min personlige favorit gik i andensidste

hold, vi havde set hende

i stalden aftenen før og var meget

imponeret af hende, en James-datter

med navnet Castel James Jolie.

Jolie blev Grand Champion, fordi

hun er så afbalanceret, elegant og

med et eksemplarisk højt og bredt

bagyver og super patteplacering.

Ved den afsluttende landekonkurrence

kunne vi konstatere, at de fø -

rende – med afstand – var Schweiz,

Italien, Frankrig og Spanien. De

efterfølgende lå på nogen afstand

kvalitetsmæssigt, men fra Østlandene

skal specielt nævnes Ungarn,

som i mine øjne havde gode køer

med, meget malkeprægede og de 4

dyr passede godt sammen.

Et rigtigt godt skue blev afsluttet

og er næste gang i Schweiz i 2013.

Det var godt, vi rejste hjem søndag,

for der faldt 600 mm regn i de

følgende to dage.

GAVE

IDÉ

UR

Dansk Holstein tilbyder et flot

ur – en oplagt gaveidé. Uret er i

meget solid helstålskasse med

tyde lige tal og visere. Vandtæt

til 3 atm. Schweizisk quartz -

værk med dato. Gedigen stållænke.

Diskret Dansk Holstein-ko

trykt på skiven. Et flot og præ -

sentabelt ur, der tåler at blive

brugt! Uret har ridsefrit safirglas.

Fås både som dame- og

herreur.

Normalpris 498,- kr.

Dansk Holstein tilbyder

uret til 350,- incl. moms

og levering.

1 års garanti.

Bestilling hos:

Urmager/Guldsmed Hartmann

Adelgade 14, 7800 Skive

Tlf: 97 52 04 32

Fax: 97 51 00 88

64 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Frosty og Pasta skriver historie

World Dairy Expo 2010

Af Robert Bruinsma, Dansk ABS

Det dyrskue, som engang lavede

det slogan, at det er ”The World’s

Greatest Dairy Show”, beviste på

ny, at det er det rigtige navn for

dette skue. Fra hele verden kom

der kvægavls-elskere til Madison,

Wisconsin, USA. Der var 65.136

tilskuere i alt, hvoraf 2.468 fra

udlandet, fordelt på 87 lande. Alle

var vidne til, at det for første

gang var en europæisk tyr, der leverede

en ”Reserve Grand Champion”

på USA’s vigtigste dyrskue.

Fantastisk! På ny blev Harvue Roy

Frosty (EX-96) vinder af Grand

Champion-titlen på World Dairy

Expo. Hermed er Frosty den 10.

ko, der vinder titlen for anden

gang i træk og træder i sporet af legender

som Merkley Starbuck

Whitney, Brookview Tony Charity,

Harborcrest Rose Milly og

Snow boots Wis Milky Way.

Om lørdagen var det meget spæn -

dende, efter at flere super-køer

kom i ringen. Goldwyn-døtre,

Comco Goldwyn Lolli og Rose -

dale Lexington (oldebarn af den

berømte Blackrose) tog titlen ved

de unge køer. I mellemgruppen var

det også Goldwyn-døtre, som dominerede

de første pladser i de fleste

hold. Og det var heller ingen

overraskelse, at Idee Goldwyn

Lyn ley (samme kofamilie som

Idee Lustre) vandt foran Whitaker

Stormatic Rae (fra den verdens -

kendte Tony Rae/Roxy-kofamilie).

Ved de ældre køer vandt Brackleyfarm

Goldwyn Stella i det første

hold. Ved de 5-årige køer kunne

publikum nyde den kraftfulde vinder

Rainyridge Talent Barbara,

som er oldebarn af Tony Beauty.

Hun var en af favoritterne til den

store titel. Den absolut store favorit

kom ved de ældre køer.

Dronningen i Madison

Fra Harvue Roy Frosty kom ind i

arenaen, var der ingen tvivl om, at

hun var dronningen af dette års

World Dairy Expo. Sikke en krop,

fantastisk yverkvalitet, en ene stå -

ende Holsteinko. Hun var aldrig i

fare, heller ikke da de 125.000 lb.køer

kom i ringen, selvom dette

hold blev anført af en anden favorit,

den 8-årige Stone-Front Iron

Pasta. Denne stjerne, med super

lemmer, sørger for et historisk øjeblik.

– En datter af en europæisk

tyr blev holdvinder. Ja, Pasta er

datter af den italienske eksteriørtyr

Boss Iron. Også i Italien, leve-

Fantastiske

Frosty blev

vinder på

World Dairy

Expo for

andet år i

træk.

rer Iron flere dyrskuevindere. Nu

også på verdens højeste eksteriørniveau:

Madison.

Den store finale var ikke så spæn -

dende, – ikke på grund af en høje

standard af køerne, det var simpelthen

den superhøje kvalitet hos

den syvårige Harvue Roy Frosty,

som gjorde det nemt for dommerne.

Hendes anden titel i træk som

Senior Champion og Grand

Cham pion på denne World Dairy

Expo var imponerende og en selvfølge.

Hendes adjudant i begge

klasser var lige så glimrende,

Stone -Front Iron Pasta.

Så kom til sidst en titel mere til

Frosty, hvor hun kom i spotlightet

for at være den bedste ko på tværs

af alle racer med titlen ”Supreme

Champion”. Allerede inden hun

nåede til dommeren med mikrofonen,

vidste alle, hvordan det ville

ende. I oktober 2010 dominerer

Harvue Roy Frosty suverænt Madison.

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 65


Management, avl

og dyrskue i Canada

Af Marie-Louise Jacobsen, Simon Fredslund & Christian L. Pedersen, Gjorslev

5. november rejste vi 10 personer

med Semex til Canada for at tage

på gårdbesøg og have en dag på

Royal Winter Fair. Besøgene var

sammensat sådan, at der var lagt

vægt på, at vi både kom ud på

gårde, der primært var produk -

tionsbesætninger, og nogle hvor

der blev lagt stor vægt på avl.

Højdepunkter, – dem var der rigtig

mange af.

Vi startede dog vores tur med at

køre en dag ned i staten New York

over grænsen til USA. Her havde

vi en meget spændende dag med

tre besøg på gårde med mellem

500 og 1500 malkekøer, og disse

besøg gav interessante diskussioner

om, hvordan man styrer management

i kostalden, medarbejdere

og fodring med så store besætninger,

hvilket jo kan være fremtiden

for flere af os herhjemme. Især et

sted gjorde stort indtryk, da de

drev et enkelt af malkeholdene

med 150 køer forbi os på vej til

malkning. Det var et sted der primært

lagde vægt på produktion,

men samtidig kunne hver enkelt af

disse køer sagtens klare sig i dyr -

skueringen. Det var dejligt at se, at

godt eksteriør og produktion sagtens

kan hænge sammen.

Efter en dag i USA kørte vi tilbage

op over grænsen til Canada. Her

overnattede vi ved Niagara Falls,

og havde en dag ved vandfaldet.

Dixellen Rudolf Mavis EX 92 – en fantastisk ko

Afkom efter Windbrook

Herefter havde vi en lidt anderledes

dag, idet vi besigtigede døtre

efter to nye tyre, Windbrook og

Longtime. Vi var rundt i 12 besætninger

og havde dermed ikke lang

tid hvert sted, men det var en meget

god måde at se og sammenligne

afkom efter de to tyre, hvor vi

især syntes, at Windbrook-døtrene

skilte sig positivt ud. Efter denne

dag venter vi spændt på, at de to

tyre får tal, og hvordan disse kommer

til at se ud, i forhold til hvad vi

så denne dag.

Bindestald til 60 køer

Nu fulgte tre dage med besætnings -

besøg før vi tog til Royal Winter

Fair. Disse bød både på løsdrifts-

stalde, men også på en del bindestalde

hvor der blev lagt stor vægt

på avl. Alle steder bød på spæn -

dende input, men især et par gjorde

et særligt indtryk. På Farisview

Farm har to brødre for 2 år siden

bygget en ny bindestald til 60 køer.

Det var en dejlig lys, luftig og bred

stald, med super arbejdsforhold.

En stald det ikke ville være mulig

at bygge herhjemme, men som på

én eller anden måde vakte misundelse

hos os alle – tænk hvis man

kunne passe køer i sådan en stald!

Her var masser af opsigtsvækkende

gamle, super stærke køer af den

slags vi alle ønsker at have i stalden,

– i gennemsnit holdt køerne

4,5 laktation. Dette var nok ikke

kommet ved tilfældighed, og brød -

66 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


ene er da også blevet tildelt Master

Breeder Award tre gange.

Vi var forbi Quality Holstein, der

har haft den berømte Quality BC

Frantisco EX 96, der desværre døde

for et år siden. Frantisco blev

Royal Champion i 2004 og 2005,

og næsten alle køerne i stalden er

ud af denne familie. Her var mange

rigtig gode køer, og det var

spændende at se de levende eksempler

på, hvordan de gode gener var

givet stærkt videre.

Erbcrest Farm var et super spæn -

dende besøg, og her var det især to

ko-familier, der gjorde indtryk på

os. Vi så Dixellen Rudolph Mavis

EX 92 fra ’97. En fantastisk ko

med imponerende malkeorganer

og med flere malkende døtre i besætningen

til at vise hendes gennemslagskraft.

Hun havde i alt 16

døtre hvor alle var kåret GP eller

bedre. Herudover havde de Gen-I-

Beq September Sacha VG 89, en

meget spændende rødbroget ko,

med en helt imponerende foryver

tilhæftning. Der findes afkom fra

begge disse kofamilier i Danmark,

– spændende at se, hvordan deres

afkom kommer til at udvikle sig

herhjemme.

Efter Royal Winter fair, –

videre på oplevelse

Efter en lang dag på Royal Winter

Fair kørte vi mod Victoriaville. Vi

nåede halvvejs inden vi standsede

for aftenen, og næste morgen kørte

vi de sidste par hundrede kilometer,

og efter sådanne lange dage

i bussen forstår vi bedre, hvor store

afstande vi havde at gøre med.

I Quebec var vi på to besøg, Come -

star Holstein og Korona Holstein.

Comestar er især blevet kendt for

Laurie Sheik-familien, hvorfra der

er kommet fire tyre, der har solgt

over 1 million sæddoser. I øjeblikket

har de tyren Comestar Lau -

thority i gang som brugstyr, én af

de tyre vi hørte mange besøgsværter

udtrykke sig meget positivt

omkring. Korona Holstein – et

im ponerende besøg – har en 305

dages ydelse på 13.900 kg, 4,1 %

fedt og 3,5% protein lavet på en

dagsration bestående af 11 kg valsede

majskerner, 5 kg kraftfoder og

wrap efter ædelyst. I besætningen

står blandt andet Karona Emerson

Bonnie, mor til Karona Bonair, en

tyr der også bruges en del herhjemme.

Vi får også udfordringer

Vores sidste dag i Canada gik med

sightseeing i Montreal, før vi igen

vendte hjemad. Efter vores hjemkomst

har flere ting gjort stort

Et hold første kalvs køer til bedømmelse

Winterbay

Goldwyn

Lotto blev

Grand

Champion

for anden

gang på

Royal

Winter Fair

indtryk på os. Besøgene på de store

farme viste os nogle af de udfordringer,

vi kommer til at stå overfor

herhjemme, hvor udviklingen

også går mod større bedrifter.

Herudover så vi spændende kvæg -

avl, der virkeligt formåede at kombinere

stærk type med god produktion,

og vi så betydningen af at

avle efter køer der holder – overalt

hvor vi kom, var der imponerende

gamle, stærke køer i staldene.

Alt i alt havde vi en super spæn -

dende tur, som vi fik meget ud af

både fagligt og socialt. I løbet af aftenerne

gik diskussionen lystigt,

og vi nåede at vende både kvæg -

brugs faglige ting og verdenssituationen

generelt. En tur der virkelig

kan anbefales, uanset hvilke interesser

man har for køer.

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 67


Goldwyn

- rent bord fra en legende

Af Marie-Louise Jacobsen, Simon Fredslund & Christian L. Pedersen, Gjorslev

Fredag den 12. november, blev

det årlige dyrskue ”The Royal” i

Toronto, Canada afholdt. Med

dyr tilmeldt fra både USA og Canada,

var der lagt op til et super

show. 169 kvier og 161 køer skulle

i løbet af dagen bedømmes af

dommeren Gerald Coughlin Jr.

For første gang i historien har

den bedste kvie og bedste ko

samme far: den nu legendariske,

men afdøde Braedale Goldwyn.

Dommeren Gerald Coughlin Jr.,

en landmand fra det østlige Ontario,

ville få en travl, men meget afgørende

dag for de nordamerikanske

landmænd. Dagen startede kl.

7.00 med det første hold kvier.

Kvierne er delt op efter alder, og de

yngste kalve var fra marts 2010 og

de ældste fra september 2008. Til

sammen var kvierne delt op i 7

hold med en holdstørrelse på omkring

25 kvier. Kvierne var ekstremt

godt klargjorde og trænet til

mønstring. Mange af kvierne blev

primært trukket af unge mennesker,

der gennem 4H har arbejdet

med kvierne. Det var et imponerende

syn med så mange rolige dyr

i ringen

Rockymountain Goldwyn

Trisha

Som formiddagen skred frem, kunne

tilskuerne spore en tendens

blandt de vindene kvier. 4 ud af de

7 hold blev nemlig vundet af

Gold wyn-kvier. ”Den renhed og

malkepræg, samt perfekte lemmer

gør vi nu står med 4 finalister til

bedste kvie”, kommenterede Gerald.

Valget faldt på Rockymountain

Goldwyn Trisha. ”Her er der

tale om, en helt fantastisk kvie.

Hun er feminin med et malkepræg,

lemmer og bevægelse der gør

hun i dag bliver den bedste kvie”,

var begrundelsen fra Gerald.

For os fra Danmark, var vi ved at

ha’ fået nok af kvier. Nu ville vi

gerne se dem med yvere, – og det

kom vi så sandelig til.

Gamle damer –

excellente køer

På forhånd så vi frem til at se mange

af de kendte ”gamle damer”,

men ligeledes hvordan de unge

køer havde udviklet sig. Dommeren

begav sig i kast med køerne.

Her kunne vi se unge køer med en

flot udstråling og med nogle fantastiske

yvere. Malkeorganerne var

førsteprioritet for dommeren. Vi

danskere var dog enige om, at det

var begrænset, hvor mange der ikke

havde et godt yver. Dog var der

stadig forskel.

Efter de første hold blev den bedste

ko under 4 år fundet. En Talentdatter,

1 kalvs. ”Ikke den stør -

ste ko, men mine damer og herre:

Se det yver – findes det bedre? Ikke

blandt dem vi har set indtil nu”.

Gerald var begejstret.

Ved de ældre køer gik et sus gen-

nem publikum. 4 hold over 4 år

var noget vi havde set frem til. Især

de sidste hold, hvor de fleste køer

var kåret over EX91, og den ældste

– en Gilette Carlton ko på 12 år –

var kåret EX97. Et imponerende

syn, og der kom flere og flere tilskuere

på lægterne, som dommeren

kom gennem holdene.

Grand Champion –

Winterbay Goldwyn Lotto

Endelig kom det tidspunkt, vi alle

havde ventet på: Grand Champion

finalen. Dommeren havde stillet

de 4 køer op, der skulle vælges

mellem: Starbrite Lyster Lindsay,

Flechedor Stormatic Zita, Rocky -

mountian Talent Licorise og Winterbay

Goldwyn Lotto. Publikum

rejste sig og vi fulgte dommerens

tale og bevægelser. Hvert lille

skridt kunne jo give en indikation

af, hvilken ko skulle vinde.

Valget faldt på Winterbay Goldwyn

Lotto – en andenkalvs Goldwyn-datter.

”Hun er indbegrebet

af en harmonisk ko. Hun har ingen

fejl og hendes malkeorganer er

vendensklasse. En ko alle kvæg brugere

ville have sin stald”. Dommeren

havde forløst spændingen og

vinderen var fundet.

For første gang i historien har den

bedste kvie og bedste ko samme

far: den nu legendariske, men afdøde

Braedale Goldwyn.

68 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


INVIT INVITA INVITATION ATION TION

Onsdag den 9. marts 20 2011. 11.

FFor

o r 23. gang har Kultur- og Messecentr Messecentret et samt Agr Agrocentret ocentret

i Aar Aars s

og de fem nor nordlige dlige Dansk Holstein Avlsfor Avlsforeninger eninger fornøjelsen at

inviter invitere e til AGRO NORD.

På AGRO NORD præsenter præsenteres es det bedste avlsmateriale indenfor

dansk og udenlandsk kvægavl. AGRO NORD er et skue med

masser af kvæg og kosnak. Her er bedømmelse af elitekøer og

afkomsgrupper

afkomsgrupper, , og her præsenter præsenteres es det sidste nye i staldbyggeri,

inventar og alt andet indenfor maskiner og tekniske hjælpemidler

hjælpemidler. .

AAGRO

GRO

NNORD

ORD

22011

0 01

1 aafsluttes

fs sluttes

ffra

ra

kkl.

l.

119.00-22.00

9.

00-22.

00

ttraditionen

ra

d ditionen

ttro

ro

mmed

ed

een

n rrigtig

igtig

sshowaften,

how

a aftt

en,

dder

er

bbyder

yder

ppå

å eet

t aafvekslende

fvv

ekslende

pprogram.

rogram.

FFørste

ørste

punkt er udpegning af ”Miss Agr Agro o Nor Nord d 20 2011”, 1 1”, det sker blandt de

fir fire e malker malkeracers acer acers

modelkøer modelkøer. . Naturligvis er det sidste pr programpunkt ogrampunkt

een

n fforrygende

orrygende

aauktion

uktion

oover

ver

uudvalgte

dvalgte

eelitedyr.

litedyr.

2011

AGRO

NORD

2011

VELKOMMEN TIL AGRO NORD 2011 20 2011

Dagen igennem er der mulighed for at følge bedømmelsen, der i år

vil for foregå egå i en ring. Der vil vær være e god lejlighed til at de besøgende får

mer mere e tid til at besøge de øvrige udstillinger i messehallerne. Begge

uudstillingshaller

dstillingsh

a aller

eer

r fy fyldt yldt

ttil

il

bbristepunktet

ristepunkt

tet

mmed

ed

uudstyr

d dstyr

oog

g ttilbud

ilbud

ttil

il

ddet

et

moderne kvægbrug.

Ligesom tilfældet har vær været et de sener senere e år år, , har de fir fire e firmaer firmaer, , der

sælger genetik, besluttet at der deres es stande er placer placeret et i Agr Agrocentret. ocentr et.

IIgen

gen

i

åår

r ppræsenteres

r æ æsenteres

dde

e mmest

est

bbenyttede

enyttede

ddanske

anske

kkødkvægsracer

ødkv

vægsracer

oogså

gså

i

AAgrocentret.

grocentr

e et.

Adgangskortene


omstående

side

giver giver, , når

de

er

udfyldt

med

navn

og adr adresse esse eller stempel, gr gratis atis adgang til AGRO NORD 20 2011 1

for 2

per personer. soner.

MMere

ere

iinformation:

nfo

or

m mation:

www www.messecenteraars.dk .messecenter .messecenteraars.dk

og www www.agronord.dk .agronord.dk

VVelkommen

elkommen og på gen

gensyn! syn!

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 69


Gæstekort Besøg AGRO NORD 2011 i Gæstekort

Værdi kr. 60,00 Kultur- og Messecenter Aars. Værdi kr. 60,00

Indbudt af:

Program Pr ogr ogram

Agr Agro o Nord Nor Nord

2011

Onsdag den 9. marts 2011 20 2011

09.30 Udstillingen åbner. åbner åbner.

09.30 Bedømmelse Bedømmelse af førstekalvs før førstekalvs

stekalvs køer efter DH.

11.00

Præsentation af afkomsgrupper fra fr a Viking Danmark,

Dansk ABS, Semex og Breed’n Br Breed’n

Care Car e Danmark

Præsentationen Præsentationen Præsentationen afsluttes med udpegning af bedste ko fra fr fra

afkomsgrupperne., samt bedste 1. kalvs ko DH.

12.00 Officiel åbning åbning af Agro Agr o Nord Nor d ved ved formand Oluf Bøgh,

Stenild. Stenild. Stenild.

12.15 Bedømmelse af elitekøer. elitekøer elitekøer.

Først Før st bedømmes racernes r racernes

yngste yngste køer, køer , og der sluttes sluttes af med de ældste køer. køer køer.

Racerne

bedømmes på skift skift i en ring.

15.00 Udpegning af modelkøer. modelkøer modelkøer.

For racer r acer med mere mer mere

end 30 køer

(-DH) udpeges udpeges bedste førstekalvs før stekalvs ko, bedste andenkalvs

ko ko og bedste ældre ældr ældre

ko. For racer r acer med mindre mindr mindre

end 30 køer

udpeges bedste yngre yngr e og bedste ældre ældr e ko

19.00 Agro Agr Agro

Nord

Show 2011. 201

1. Udpegning af ”Miss ”Miss Agro Agr Agro

Nord

2011”, 20 2011”,

det sker blandt de fire

malkeracers malker acer acers

modelkøer.

19.30 Auktion over elite avlsdyr. avlsdyr avlsdyr.

22.00 Agro Agr Agro

Nord Nord

2011 201

1 lukker.

Det er let og hutig at finde Aars… Aar s…

De 5 nordlige

Dansk Holstein-Avlsforeninger

Gæst: ______________________________________________

Fra Fr a motorvej E 45 er der kun få minutters minutter minutters

kørsel

til Kultur- og

Messecenter Aars.

Det betyder kort transporttid, tr ansporttid, uanset hvor i landet man kommer fra. fr fra.

Der er gode gode færgeforbindelser fær geforbindelser fra fr fra

Ebeltoft og Aarhus til og fr fra a Sjælland, Sjælland, og og

fra

Nordjylland Nor djylland er der gode færgeforbindelser fær færgeforbindelser

til og fr fra a Nor Norge ge og Sverige.

Aars Aar s har lynbus med mange daglige afgange direkte dir direkte

til og fr fra a København.

Fra Fr a København kan De også vælge fly til til Aalborg Aalbor Aalborg

eller Karup.


Indbudt af:

Besøg AGRO NORD 2011 i

Kultur- og Messecenter Aars.

De 5 nordlige

Dansk Holstein-Avlsforeninger

Gæst: ______________________________________________

Adresse: ___________________________________________

Adresse: ___________________________________________

70 · Dansk Holstein Nr. 4-2010

Er kun gyldig i udfyldt stand (stempel må gerne anvendes). Ombyttes ved indgangen med billet. Er kun gyldig i udfyldt stand (stempel må gerne anvendes). Ombyttes ved indgangen med billet.


KORT NYT

Avl – men kun

hobby

På vej hjem i bilen fra dyrskue tilbage

i år 2000, startede det. To af

de nuværende erfagruppe-medlemmer

kom på en tanke: ”Kunne

man ikke lave en avlserfagruppe,

hvor man snakkede om avl!”. Tanke

blev snart til handling, og efter

kort tid blev erfagruppen dannet.

”Det skulle først og fremmest være

en gruppe, hvor alle gik op i avl,

men det skulle jo også passe godt

sammen rent personligt.” Siger en

af de otte med et smil på læben.

Otte sønderjyske landmænd blev

det til, alle med oprindelse fra

Holland. Med mange forskellige

meninger om kvægavl giver gruppen

præcis hinanden hvad de skal:

Erfaringsudveksling og gode diskussioner.

”Vi ville gerne oprette

en erfagruppe for interesserede

kvægavlsfolk, hvor vi kunne diskutere

forskellige meninger og holdninger,”

siger de. De otte landmænd

stiler efter at mødes den

første mandag i hver måned, hvor

det typisk er en taler udefra, der

kommer og fortæller om et givet

emne i kvægavlen. ”Vi kommer

vidt omkring,” siger de og fastslår

at mange forskellige talere og foredragsholdere

har lagt vejen forbi. I

de ti år de efterhånden har samledes

har det blandt andet stået på:

Kåring, aAa-systemet, talere fra

forskellige sædfirmaer osv.

Erfa-gruppen er her samlæt omkring en Danboy-datter hos Karel te Wierik

Dutch and Danish Danboy

Som et led i interessen for kvægavl

besluttede de otte landmænd at gå

sammen om at købe avlsmateriale

under navnet Dutch and Danish

Genetics. Seneste erhvervelse er

Dutch and Danish Danboy (Oman

Justice x R Brett), som blev købt i

Holland, da Blue Tongue epidemien

var på sit højeste. Tyren skulle

være solgt til Italien, men kunne,

af gode årsager, ikke komme afsted

fra Holland. DD Genetics købte

tyren som 1½-åring, så sædtapning

kunne påbegyndes med det

samme. 3.500 doser blev produceret

hos KI Kampen, hvorefter

Danboy blev slagtet for at spare på

omkostningerne til ventetyrperioden.

Afprøvningen kunne herefter

starte i både Holland og Danmark.

I Holland påtog Veecom sig

salget af sæden, mens det var erfagruppens

eget netværk, der kla-

rede dette i Danmark. Umiddelbart

ville man tro, at det var endnu

en Oman-søn, men med 97 døtre i

Holland ligger den efter augustkørslen

på en imponerende 17.

plads på NVI-listen (Nederlands

Vlaamse Indeks). Samtidig rangerer

Danboy i top-3 for totalt eksteriør

i, hvilket er meget flot. Danboy

har endnu ikke fået et NTM,

men de første danske døtre ser meget

lovende ud. ”De første 20 døtre

i Danmark er i gennemsnit

kåret 83,6!”, bliver der stolt sagt.

”Vi regner med at Danboy får sit

første NTM i december, når sikkerheden

bliver lidt højere.” Det

hollandske firma Veecom har købt

de sidste 1000 tilbageværende doser.

”Og med disse positive takter

regner vi jo med, at de bliver mange

penge værd!” siges det med et

glimt i øjet.

(Fortsættes)

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 71


Kompromis

Danboy er afkom efter familien

fra den verdenskendte Snow-N

Denises Dellia, som gennem tiden

har leveret flere gode tyre som Regancrest

Dundee og Regancrest

Elton Durham. ”Vi ser det som

værende meget vigtigt at have en

god kofamilie som et solidt fundament,”

siger gruppen og tilføjer:

”Det vil altid være et kompromis,

når man går så mange sammen om

at købe en tyr, som vi har gjort.”

Positivt har det dog vist sig indtil

videre med Danboy, som var det

perfekte kompromis: ” Vi fik en

stærk kofamilie med godt ekste ri -

ør, og Oman Justice med høj ydelse

og super sundhed.”

Det skal være en hobby

Danboy er helt sikkert ikke den

sidste tyr DD Genetics har købt.

Næste tyr bliver uden tvivl igen et

kompromis: ”Men næste gang vil

vi prøve at finde en tyr, der ikke er

så traditionel som en Oman-søn.”

Dog er der bred enighed om, at

den næste tyr ikke skal være så

utraditionel, at den ikke ville kunne

sælges: ”Vi kan for eksempel ikke

købe en ekstrem eksteriør-tyr,

fordi den ikke kan afsættes i samme

grad, og dermed vil vi ikke kunne

dække vores omkostninger.” Erfagruppen

er enige om at det er en

hobby, og det skal det blive ved

med at være.

Af Hielke Wiersma

77.000 kg mælk

– verdensrekor -

den holdt dog

kun 3 timer

Hos Palle Østergaard i Skals står

en produktiv ko, – ikke at forstå

som reproduktiv ko. Vi tror helt

klart, hun har Danmarksrekord,

og ifølge gæt fra forskellig side kan

det også være en verdensrekord,

som vi nu sætter på prøve.

Ko 3896 – KOL Nixon x T Burma

x SK Flex – er født i juli 2000 hos

Richard Sø, Tjele, indgik i Palle

Østergaards besætning november

2002 og kælvede her 28 måneder

gammel i november 2002. Siden

da har hun ikke kælvet, men er dog

forsøgt igangsat i brunstcyklus i

begyndelsen af laktationen.

Koen har nu malket i 2.908 dage –

knap 8 år og givet knap 77.000 kg

mælk og 5.800 kg værdistof. Ydel-

Men indtil da er hun indehaver af

Danmarksrekord og Verdensrekord

med højeste ydelse efter en

kælvning i en lang laktation.

Verdensrekorden

er i Canada

3 timer efter vi havde sat oven stå -

ende budskab på hjemmesiden fik

sen i de mange år fremgår af tallene,

og koen har været meget konstant

over de første 6 år, – de sidste

par år tyder på hun er ved at blive

goldet af, men hendes dagsydelse

nu, – den laveste i alle årene – er på

10,9 kg mælk. Som en lang lakta -

tion antages denne ydelse at være

en Danmarksrekord, og ved kontakt

til kolleger i den store verden

har ingen umiddelbart et bud

højere end dette. Men da det heller

ikke netop er en produktionslængde,

der føres kontrol med, så -

som 100.000 kg mælk eller lignende,

afventer vi om der er fundet

højere.

02-00 2X 305 15038 526 3.5 452 3.0

365 17952 634 3.5 548 3.1

369 18127 641 3.5 554 3.1

03-02 2X 305 19657 619 3.1 587 3.0

365 23134 737 3.2 699 3.0

2386 101251 3348 3.3 3281 3.2

Og det er i kilo, at mængden er angivet

!!

Det betyder så, at verdensrekorden

ikke står i Skals, men indtil an-

vi imidlertid information om, at

verdensrekorden ikke holdt længere.

Den canadiske ko Lindrian Izabel

inquirer – GP-83 – har efter

sin anden kælvning i 2.386 dage

(6,5 år) ydet 101.251 kg mælk.

Ydelsesdata efter første og anden

kælvning er som følger:

det er fundet gælder det så et EM,

– heller ikke så galt

Af Thomas Lind

& Keld Christensen

72 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Hollandske

ydelses -

resultater

2009-10

Også i Holland er tendensen indenfor

ydelseskontrollen færre,

men større besætninger og stigende

ydelse.

Den seneste opgørelse for ydelsesresultater

i Holland omfatter perioden

fra 01.09.2009 til 31.08.2010

og er meddelt i tidsskriftet Vee -

teelt (=kvægavl) nr. 16, 2010. De

følgende tabeller viser nogle resultater

af interesse for danske Hol -

steinavlere.

Blandt de 12 provinser, Holland

er opdelt i, ligger Zeeland – i det

sydvestligste hjørne – i spidsen

med 711 kg fedt + protein, men

har også det mindste besætningsantal

– 207. Det tidligere så fremtrædende

avlsområde Friesland må

nøjes med næstsidste plads, men

næsten 12 gange så mange besætninger

og 221.812 køer.

Udover de i tabellen nedtagne racer

findes der Simmentaler (792

køer), Montbeliarde (685), Brun-

Landsresultater

Antal Antal Køer Mælk Fedt Fedt Protein Protein

År Bes. Køer* pr. bes. kg % kg % kg

2009-10 16455 1283500 78 8344 4,38 365 3,53 295

2008-09 16841 1296750 77 8218 4,35 358 3,52 289

2003-08 19658 1278800 65 7807 4,45 347 3,51 274

* omtrentlige tal (koantal ikke angivet i tabellen)

Raceresultater 2009-10

Fedt Fedt Protein Protein

Antal køer Kg mælk % kg % kg

Sortbroget ialt 608312 9751 4,30 419 3,50 341

Rødbroget ialt 154936 8606 4,52 389 3,59 309

Holstein 574740 9778 4,30 420 3,50 342

Rød Holstein 101416 8876 4,53 402 3,58 318

Sortbr. Friesisk 859 6726 4,55 306 3,60 242

Maas-Rhijn-Ijssel 7441 6699 4,40 295 3,67 246

Groninger 699 6059 4,39 266 3,61 219

Jersey 461 5869 6,03 354 4,12 242

Højestydende besætninger (kg fedt + protein, race ikke angivet)

Antal køer Kg mælk % fedt kg fedt % protein kg protein kg F+P

20 13118 4,15 544 3,51 461 1005

64 12526 4,52 389 3,59 309 973

108 12136 4,30 420 3,50 342 941

kvæg (214) og krydsninger med

disse tre racer samt krydsninger

med Jersey (1.475 køer) og med

SRB (1.402).

I en tabel over top 5-besætninger i

hver af de 12 provinser er nok kun

en enkelt, som er kendt af danske

Holsteinavlere, nemlig H. Agema,

Kollumerpomp i Friesland, opdrætter

af de fremragende ydelses -

tyre Skalsumer Sunny Boy og Jorrin.

Her har 93 køer med en gennemsnitsalder

på 5,04 år – hvilket

er næsten et år mere end landsgennemsnittet

– ydet 887 kg fedt +

protein.

Artiklen i Veeteelt gør i øvrigt meget

ud af livsydelse og nævner bl.a.,

at de 259.000 køer, der er afgået i

2009-10 har en levetid på 2114

Wilhelmina blev Grand Champion på

NRM, men nu er hun også blandt 100

ton køerne

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 73


LANDET

RUNDT

Vendsyssel

Holsteins

Afholdte arrangementer

Tyreaften afholdt torsdag den 9.

december hos Martin Pedersen,

Hebbelstrupvej 229, Hjørring.

Martin har en af de højstydende

besætninger i Vendsyssel igennem

flere år, og har tillige en utrolig lav

udskiftningsprocent.

Derefter var der møde i ”Borgernes

Hus” i Uggerby, hvor Mette

Bech fra Dansk Holstein gav et

indlæg over emnet: ”Nyt fra DH –

Tyre worldwide ” samt fortalte lidt

fra dyrskuet i Cremona.

Kommende arrangementer

Sæt X i kalenderen allerede nu!

KORT NYT – fortsat

Bustur med

besætningsbesøg

Torsdag den 20. januar arrangeres

bustur med besætningsbesøg hos

Leif Jensen og Jan Nielsen i Vest -

himmerland.

Leif Jensen har en besætning på

425 køer og nybygget løsdriftsstald

til 550 køer. Der er 6 ansatte

og 15 robotter i alt – heraf 8 malkerobotter.

Kvoten er på 3,66 mill kg mælk.

Gns. ydelse sidste 12 mdr.: 9.815

4,05 397 3,31 325 722

Jordtilliggende: 400 ha med majs,

græs og korn.

Jan Nielsen har en besætning på

400 køer og stald med malkerobotter

og velfærdsafsnit. Der er tillagt

flere interessante tyre i besætningen

– bl.a. D Jul.

Der gøres ophold ved naturgenopretningsprojektet

– Vilsted Sø.

Årsmøde

Tirsdag den 15. februar afholdes

Årsmøde med besætningsbesøg kl.

10.30 hos Arne Jensen, Boller

Kærvej 15, Tårs.

Se en veldrevet besætning i bindestald.

Kl. 11.45 er der middag og Årsmøde

på Tårs Hotel.

Jørgen Buur Pedersen

Dansk Holstein

Himmerland

Afholdte arrangementer

Bustur afholdt onsdag den 10. november

med besætningsbesøg hos

dage, ganske vist lidt mindre end

de nærmest foregående år, men

som det ses af fig. 1, er livsydelsen i

kg mælk steget væsentligt i de 15

år figuren omfatter.

Hos A.B. Vink, Ottoland, Zuid-

Holland, velkendt som udstiller

på hollandske dyskuer er i 2009-

10 afgået 12 køer med gns. 7,0 laktationer,

knap og nap 80.000 kg

mælk og 6.100 kg fedt + protein –

en bemærkelses vær dig præstation.

Veeteelt nr. 16, 2010 –

oversat af Anders Vestergaard

74 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


10.000 kg værdistof

Martin Byskov Jeppesen, Karup

og Torben Rasmussen, Skive.

Vi så to veldrevne gårde. To gode

besøg med mange input og masser

af inspiration. En vellykket dag

med ca. 40 deltagere.

Vi siger tak til de 2 besætninger,

fordi de ville åbne stalddørene for

os.

Kommende arrangementer

Årsmøde

I uge 7 2011 afholdes Årsmøde

med besætningsbesøg kl. 10.30

hos Langbakgaard I/S, Tobbe rup -

vej 5, Hobro.

Se en veldrevet økologisk besætning.

Kl. 11.45 er der middag og årsmøde

i Døstrup Forsamlinghus.

Invitation udsendes senere, men

sæt kryds i kalenderen.

Midt/Øst

Holstein

Jørgen Buur Pedersen

Kommende arrangementer

Onsdag den 12. januar 2011 arrangeres

i samarbejde med Viborg/Skive

Holstein ”Vinterudflugt”

med følgende program: Kl.

9.00 – Afgang Viborg. Kl. 9.45 –

afgang Randers. Kl. 12.15 – Besætningsbesøg

hos I/S Højager

Holstein, Hjerting. Kl. 14.15 –

Besætningsbesøg hos I/S Flintholm,

Brørup. Kl. 15.30 besøg hos

Bo Olesen ”Rørbæk Hovedgård”,

hvor der også vil være aftensmad.

Forventet hjemkomst i Viborg kl.

21.00. Tilmelding på 87 28 20 00

– senest torsdag den 6. januar. Pris

350,- kr. pr. person – incl. fuld forplejning.

Onsdag den 16. februar 2011 afholder

foreningen ”Generalforsam -

ling/Årsmøde”. Der startes med

be sætningsbesøg hos Lykke Andersen

I/S v/Per & Jesper Lykke

Andersen, Grenå, hvor stalden er

åben fra 10.30 – 11.45. Derefter

vil der være middag på Hoed Kro i

Balle, efterfulgt af generalforsamling/årsmøde.

Tilmelding senest fredag den 11.

februar – tlf. 87 28 20 00.

Henrik Schøler Nielsen

Vestjydens

Holstein

Arrangementer

Mandag den 22. november afholdtes

besætningsbesøg hos Trine

Kærsbøl og Bjarne Andreasen,

Hos Leif Jensen, Gårdsted, er ko

31472-01614 kommet forbi

milepælen 10.000 kg værdistof.

Koen er en VE Anders x VE Otto x NJY

Hubert. Hun er kåret 87 points og har

ydelsen 13,2 år 10215-4,30-439-

3,27-334.

Tinghøj. Her så de omkring 100

fremmødte et godt og særdeles veldrevet

kvægbrug med en besætning

på godt 200 køer. Besætningen

går i en kombination af ny og

lidt ældre stald, og der malkes i en

traditionel malkestald. Efterfølgende

var der kaffe og møde i

Tinghøj Forsamlingshus, hvor dyrlæge

Søren Ernst Madsen holdt

indlæg over emnet ”Erfaringer og

oplevelser fra 25 år i dansk kvæg -

avls tjeneste,” eller som Søren udtrykte

det ”25 år bag røvhuller” –

en stor tak til Trine og Bjarne for

så venligt at have åbnet stalddørene

for os, samt en stor tak til aftens

indleder for et lærerigt, inspirerende

og underholdende indlæg.

Kommende arrangementer

Torsdag den 20. januar 2011 kl.

9.30 afholder foreningen årsmøde

på Hotel Glejbjerg, Borgergade

76, Glejbjerg. Årsmødet indledes

med kaffe, efterfølgende møde

med dagsorden ifølge vedtægter,

herunder valg til bestyrelsen, uddeling

af anerkendelser, aktuelle

indlæg omkring Dansk Holstein,

samt præsentation af eftermiddagens

besøgs-ejendomme. Mødets

første halvdel afsluttes med middag.

Fra kl. 13.00 – 15.00 er der

besætningsbesøg hos:

Ole Pedersen, Vejrupvej 20, Sdr.

Vejrup

I/S Bjørholm Holsteins, Gettrupvej

25, Glejbjerg

Jens Erik Nielsen

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 75


Vendsyssel Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Dyr nr Far Morfar år mælkfedt fedt prot. prot. F+P

Finn Ernst Mortensen Frederikshavn 37500-01296 T Burma T Globe 9,60 10.6554,04 430 3,43 366 796

Jan Nygaard Larsen Frederikshavn 35948-00877 T Funkis T Levreux 8,30 12.2484,41 540 3,46 423 963

Vejen v/Niels C. Nielsen Bindslev 34220-00634 KOL Kilda NJY Hubert 9,40 11.1194,21 468 3,21 357 825

Vejen v/Niels C. Nielsen Bindslev 34220-00663 Ked Juror T Dusk 8,50 12.0583,80 458 3,19 384 842

Lars Peter Vejen Tårs 37320-01363 T Funkis T Burma 9,50 10.8733,59 390 3,17 345 735

I/S Gårestrupgård Hjørring 36630-01316 T Funkis Choron 8,40 11.9273,61 431 3,01 359 790

Sten Simonsen Brønderslev 36834-00406 T Burma RGK Lotus 9,00 11.2344,09 459 3,36 378 837

Lars Christian Ottosen Brønderslev 36856-01608 T Funkis T Burma 8,90 11.3843,70 421 3,21 365 786

I/S Vestergaard Løkken 38177-01352 T Funkis VAR Platin 8,20 12.8584,36 561 3,65 469 1.030

Carsten Rosengård Løkken 36179-01755 T Funkis SK Flex 9,50 10.6134,23 449 3,39 360 809

Lindy Jensen Dronninglund 37721-01021 T Funkis T Burma 8,80 11.4673,80 436 3,21 369 805

Torsten Nørgaard Sæby 33962-00858 D Jabot NJY Hubert 10,10 10.0044,59 459 3,53 353 812

Gruppen hos Bielefeld.

Sønderjylland

Studietur til Osnabrück

Sidst i september var avlsforeningen

tre dage i Osnabrückområdet.

Bussen husede ca. 30 deltagere,

der med godt humør påbegyndte

turen. Fire gode besøg blev det til,

med Bielefeld som den mest kend-

te i Danmark. Ligesom i Danmark

er Osnabrückområdet i Tyskland

også præget af store udvidelser og

ikke mindst flotte landbrug. Tak

til alle deltagere for en lærerig og

hyggelig tur. Næste år går turen til

Sjælland.

Hielke Wiersma

76 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


Himmerland Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Dyr nr Far Morfar år mælkfedt fedt prot. prot. F+P

Mogens M. Mortensen Gandrup 33205-01596 HV Farmer T Burma 8,40 12.0504,14 499 3,44 415 914

Oluf Bøgh Hobro 32008-01957 T Eberhard Lord Lily 8,10 12.6634,10 520 3,24 411 931

Kresten Olesen Hobro 52739-02848 L Winchester Lord Lily 8,40 11.9603,40 407 3,13 375 782

Per Rytter Hadsund 29913-00921 T Funkis NJY Hubert 9,00 11.4513,93 450 3,16 361 811

Per Warming Aars 31247-00933 HMT Ambolt Southwind 9,20 11.1503,85 429 3,30 368 797

Vognsild Østergaard I/S Aars 30615-01478 HV Farmer HMT Plus 8,40 12.0643,98 480 3,13 378 858

Per Warming Aars 35368-00763 T Funkis VE Otto 9,50 10.8294,75 514 3,71 402 916

Hans P. Hornbjerg Aars 30745-01744 HV Farmer VE Dann 8,30 12.1953,87 472 3,26 397 869

Vognsild Østergaard I/S Aars 30656-01771 VE Birger VE Agi 8,70 12.1154,20 509 3,26 395 904

Per Warming Aars 30136-01118 VAR Troy NJY Hubert 9,20 11.2453,68 414 3,16 355 769

Laust Krejberg Nørager 30210-01711 T Eberhard CEN Spruse 8,80 11.5663,68 425 3,20 370 795

I/S Grøndalgaard Nørager 32283-00941 T Funkis CEN Erri 9,70 10.4134,39 457 3,49 364 821

Bert Groen Nørager 36476-01315 T Landor NJY Hubert 10,10 9.9894,07 407 3,12 312 719

Ladefoged I/S Nørager 54738-01913 RGK Atal A Oscar 9,50 10.8593,84 417 3,33 362 779

I/S Hedelund Aalestrup 42405-02130 R Marshall Ked Juror 6,40 15.9883,94 630 3,31 529 1.159

I/S Spanggården Aalestrup 4137-01720 Villy VE Otto 10,00 10.0464,25 427 3,40 342 769

I/S Thorupgaard Farsø 32387-01604 HMT Tegl VE Thor 10,00 10.3184,04 417 3,18 329 746

Leif Jensen Løgstør 33310-00942 T Funkis T Blaki 8,90 11.8023,72 439 3,14 357 796

Nordvestjyllands Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Dyr nr Far Morfar år mælkfedt fedt prot. prot. F+P

Ndr. Nesgaard Brovst 38401-02479 Nes Bell T Burma 8,6 11.6604,05 472 3,19 372 844

Hardy Larsen Løgstør 35127-02124 TVM Hibri NF Jubi 8,6 11.6453,51 409 3,20 373 782

Marcel Moes Fjerritslev 26679-01167 T Blaki HJ Vogd 11,4 8.7964,09 360 3,38 297 657

I/S Kappel Hurup Thy 38894-01667 T Funkis HMT Farell 9,0 11.1434,03 450 3,33 371 821

Sejersbøl I/S Thisted 39367-02211 HMT GimauVe Otto 9,8 10.2023,91 399 3,35 342 741

I/S Jensen Thisted 39846-01647 VAR Zanuck M Bellwood 8,4 11.9403,92 469 3,15 377 846

Ndr. Nesgaard Brovst 38401-02547 T Funkis T Burma 8,6 11.9424,20 502 3,35 400 902

Jens Hansen Erslev 84629-00439 Igale Masc S Rudolf 8,4 11.8823,71 440 3,27 388 828

Ringkøbing Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Dyr nr Far Morfar år mælkfedt fedt prot. prot. F+P

Per Skarregaard Ringkøbing 45083-00980 Hv Farmer T Eberhard 6,9 14.4823,55 514 3,17 460 974

Viborg-Skive Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Dyr nr Far Morfar år mælkfedt fedt prot. prot. F+P

Karsten Høgh Roslev 40270-01185 T Funkis HMT Tegl 7,0 14.2993,41 488 2,98 427 915

Karsten Høgh Roslev 40270-01071 T Funkis VE Thor 8,7 11.6443,88 452 3,18 371 823

Hans Olav Frederiksen Møldrup 41837-01355 T Funkis T Burma 8,4 11.8934,07 484 3,05 363 847

Bente V. og Ole Kristensen Spøttrup 41124-01539 T Funkis HJ Vogd 8,7 11.5674,39 507 3,54 410 917

Per Øris Høgh Møldrup 41815-01256 T Lambada T Nyx 7,3 13.7443,91 538 2,91 400 938

Lyshøj Skals 41016-01396 T Burma C Royal 8,3 12.1713,86 470 3,30 402 872

Hans Henrik Rasmussen Spøttrup 40865-01058 T Funkis HMT Tegl 9,3 10.7393,59 386 3,13 336 722

Per Øris Høgh Møldrup 42029-02329 T Efo NJY Hubert 8,9 11.2643,28 369 3,09 348 717

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 77


Sønderjyllands Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Dyr nr Far Morfar år mælkfedt fedt prot. prot. F+P

Kresten Villadsen Rødding 52511-01525 HV Farmer T Burma 8,8 11.6213,54 411 3,35 389 800

Kresten Villadsen Rødding 52511-01548 HV Farmer SDJ Omme 8,3 12.4923,64 455 3,13 391 846

Helmuth Carstensen Tinglev 47743-01171 T Funkis Southwind 9,1 11.2493,77 424 3,34 375 799

Jørgen Nielsen Kjær Haderslev 51732-01563 East Cash VAR Tenor 8,9 11.4614,01 459 3,31 379 838

Bertus Van Veldhuisen Løgumkloster 50511-01035 FYN Lind T Blaki 8,8 11.4823,74 430 3,12 359 789

Iver Wind Toftlund 61814-01114 T Burma HV Topas 10,2 9.9094,12 409 3,31 328 737

Thomas Hansen Rødding 52777-00707 VAR Virgil VAR Platin 9,6 10.4593,88 406 3,05 319 725

I/S Højager-Holsteins Rødding 51814-01953 T Funkis E Celsius 9,1 11.0284,45 491 3,38 372 863

Eckholdt og Jessen Tinglev 50921-01386 SDJ Orient NJY Hubert 10,1 9.8903,62 358 3,19 315 673

Driftsfællessk. Breeuwsma Skærbæk 50781-01150 V Edvin VE Thor 7,4 13.5534,60 624 3,49 473 1097

Alfred Ebbesen Skærbæk 51105-01588 V Cato SDJ Klima 10,1 9.9813,68 368 3,16 315 683

Aage S. Lund Rødding 52464-01565 HV Farmer SDJ Orient 7,3 13.8413,47 480 3,17 439 919

Aage S. Lund Rødding 52435-01596 V Ambasse SDJ Nykro 10,5 9.5883,79 364 3,14 301 665

Midt-Øst Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Dyr nr Far Morfar år mælkfedt fedt prot. prot. F+P

K. Sehested & L. Skiffard Kjellerup 30122-01132 T Laluffe SK Flex 7,40 13.9893,94 551 3,40 476 1.027

Erik Sloth Andersen Glesborg 27005-01196 T Funkis VAR Troy 9,00 11.7814,50 531 3,34 393 924

Jens Møller Kruse Grenå 27477-01252 T Onassy SK Flex 9,00 11.3274,07 461 3,41 386 847

H. Fruergaard-Pedersen Tjele 81557-00533 T Funkis T Burma 9,00 11.8474,03 477 3,19 378 855

H. Fruergaard-Pedersen Tjele 81557-00544 C P Mtoto M Bellwood 8,40 11.9513,61 431 3,01 360 791

H. Fruergaard-Pedersen Tjele 81557-00490 D Novalis East Cash 9,80 10.3954,80 499 3,82 398 897

Vestjydens Holstein – Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Gns. Kg % Kg % Kg Kg

Navn By Dyr nr Far Morfar år mælkfedt fedt prot. prot. F+P

Holsbrink Aps Holsted 44517-01165 FYN Lind VAR Barium 9,40 11.0624,21 465 3,01 334 799

Jeroen van Straaten Glejbjerg 47461-02219 T Funkus SK Flex 8,60 11.6433,82 445 3,05 355 800

Svend E. Møller Pedersen Grindsted 42807-00783 Jy Jura VAR Platin 12,00 8.3774,38 367 3,34 280 647

I/S Sømark Henne 44359-00773 T Funkus HMT Tegl 9,03 11.0983,70 362 3,26 362 724

Søren Willadsen Holsted 44534-00762 V Bourbon VAR Platin 10,30 9.9334,38 435 3,25 323 758

Frede Lauridsen Outrup 45706-01396 VAR Edvin VAR Op 7,80 12.9243,71 479 3,29 426 905

Leif Møller Ribe 45596-01038 T Daimi SDJ Maxi 10,00 10.0953,61 364 3,11 314 678

Simon van Vulpen Ribe 50688-00826 R Leadman NJY Hubert 12,10 8.5054,72 402 3,57 304 706

Helle Holstein I/S Årre 43502-01182 T Funkus VAR Urban 8,00 13.2333,91 517 3,27 422 939

Mogens Bakkensen Årre 47297-01397 VAR Brandt VAR Op 10,40 9.8104,26 417 3,33 327 744

Helle Holstein I/S Årre 43502-01020 T Funkus VAR Tenor 9,24 10.8274,33 469 3,27 354 823

78 · Dansk Holstein Nr. 4-2010


DC

Dansk Holstein

Formand

Peder V. Laustsen, 7542 0804

Næstformand

Torben Rasmussen, 9754 7473

Søren Knudsen, 7586 7089

Bo Skovbjerg Nielsen,

9899 4566

Anders Bodilsen, 9858 1740

Bert Groen, 9855 1910

Erik Jørgensen, 8666 7070

Kristian Nielsen, 9793 6781

Peter Stephansen, 9783 6252

Peter Jørgensen, 7555 9061

Carsten Port, 7483 4236

Carsten Hedegaard, 6533 2624

Johnny Nielsen, 5826 7807

Erik Hansen, 7484 1160

Aksel Kristensen, 7587 3039

Dansk Holstein

Kontorets adresse:

Agro Food Park 15, Skejby

8200 Århus N

Tlf. 8740 5000

Fax 8740 5092

E-mail: sdm@vfl.dk

Homepage:

www.danskholstein.dk

Besøg Dansk Holsteins hjemmeside

Har du besøgt Dansk Holsteins hjemmeside for nylig?

Hvis ikke, så har du noget at glæder dig til. vi kan nu tilbyde en

opdateret Dansk Holstein-hjemmside på adressen

www.danskholstein.dk

På siden kan du læse om:

O Dansk Holsteins organisation med præsentation af

bestyrelsen og medarbejdere

O Dansk Holsteins historie

O Eksteriørbedømmelse – besætninger og køer

O Udstillinger

O Højtydende Dansk Holstein-køer og –besætninger

O Dansk Holsteins toptyre-liste – aktuelle avlsværdital

O Blå Bog – udenlandske tyre – opdateres 3 gange årligt

O Aktuelle nyheder

O Spændende Holstein-links overalt i verden

O Arrangementskalender – ungdomsforeninger og lokale

avlsforeninger

O PR-materiale

Dansk Holstein medarbejdere

Landskonsulent Keld Christensen

(Privat tlf. 8647 9172 – Bil 4034 2222), e-mail: kec@vfl.dk

Konsulent Mette Bech (Bil 4034 2252), e-mail: meb@vfl.dk

Sekretær Elisabeth Damgaard Deding, e-mail: edd@vfl.dk

Dansk Kvægs medarbejdere beskæftiget ved kåring

og døtregruppebedømmelse

Afkomsinsp. Jørgen Knudsen (Priv.tlf. 7586 7789 – Bil 4030 0251)

Afkomsinsp. Rolf Bros Andersen (Priv.tlf. 8645 2456 – Bil 4030 0252)

Afkomsinsp. Villy Nicolaisen (Priv.tlf. 7586 3416 – Bil 2171 7718)

Afkomsinsp. Jacob Edstrand (Priv.tlf. 8653 1404 – Bil 2171 7724)

Afkomsinsp. Torben Andersen (Bil 2177 0728)

Afkomsinsp. Carsten Dahl (Bil 2460 3449)

Afkomsinsp. Søren Christensen (Bil 4080 9042) - periode 1. januar - 31. marts 2011

Nr. 4-2010 Dansk Holstein · 79


UMMU

Id-nr. 46.413

Dit valg for profit

Kystvejen 11, ST. Anslet

6100 Haderslev

Tlf. 86 88 63 75

Fax 86 88 63 76

info@breedncare.dk

www.breedncare.dk

AVL A

Kvægavl og kvægpleje...

Vi er dit valg for profit!

REPRODUKTION

REP

Nedap Velos V er et unikt netbaseret brunstregisteringssy-

stem. SSom

Som stand alone eller i kombin kombination med et

managementsystem.

managgementsystem.

Nyeste generation gener aktivitetsmålere – ved halsrem eller

patenteret patente tenteret benstrop.

MASTITIS MASTIT TITI PRÆVENTION

KÆLVNING

KÆ K LV L NIN N

FODRING FODRR

HYGIEJNE HYG HY & KLOVPLEJE

HESTE H / DIVERSE

Besøg os på www. breedncare.dk

STAND

ALONE

Arie Rom Rombouts m. 24 45 77 45 Sjef van Overbeek - Syd / Sjæll. m. 24 63 65 15

Lars Jue Juellund - Nord

m. 30 66 43 38 Niels H. Kristiansen- SireMatch m. 24 63 65 72

More magazines by this user
Similar magazines