International Transport Danmark - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

International Transport Danmark - Trafikdage.dk

Forsøg med energieffektive transportløsninger

Spred trafikken - varekørsel i aften-, nat- og

morgentimerne

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


Trængsel og CO 2…

Bedre udnyttelse af infrastruktur og køretøjer

…kræver medspil fra myndigheder og

transportkunder

Gavner også kommunerne (lokale erhvervsliv)

bedre udnyttelse af tilladt totalvægt (op til 58

tons)

- belaster ikke kommunernes økonomi (ikke

ekstra vejslid!)

• modulvogntog – fleksibilitet

• bedre udnyttelse af bane og søfart –

kombineret transport

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


Spred trafikken

Veje og gader er tomme i aften-, nat- og morgentimerne

- ledig kapacitet til ”fri” afbenyttelse!

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


Flere fordele:

Varekørsel i aften-, nat- og

morgentimerne

Bedre logistik

Flere drops pr. tur

Bedre udnyttelse af biler,

chauffører og udstyr/systemer

Mindre tomkørsel

Afhjælper trængselsproblemer i dagtimerne

Mindre stress hos chauffører – psykisk arbejdsmiljø

Færre uheld (højresving)

Mindre stop-and-go-kørsel, lavere brændstofforbrug/CO2 og

mindre forurening

Fremmer udvikling og anvendelse af støjsvage køretøjer

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


Varekørsel i aften-, nat- og

morgentimerne

… men det kræver medspil, nytænkning og investeringer

Myndigheder/kommune

(adgangskrav, vejbelægning,

støjdæmpning, infrastruktur mv.)

Detailhandel og butikker

(ændrede tider for aflæsning, adgangsforhold,

fx aflåst rum, hvortil chauffør har nøgle mv.)

Producenter og terminaler

(ændrede tider for pålæsning, adgangsforhold,

fx aflåst rum, hvortil chauffør har nøgle mv.)

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


Baggrund for forsøgsprojektet

Varekørsel i aften-, nat- og

morgentimerne

Trafikefterspørgslen på de danske veje forventes at stige med 70 % frem

mod 2030, og som følge deraf vil trængslen stige væsentligt mere. Udover

at den stigende trængsel koster tid bidrager den også til et øget CO 2-udslip

og et øget stressniveau blandt de berørte trafikanter.

Ved at flytte den tunge lastbiltrafik og varebilerne væk fra dagtimerne kan

trængslen mindskes. Trafikken flyttes dermed fra myldretiderne til aften,

natte- og morgentimerne, hvor trafikken er mindre.

Man gør det allerede flere steder i både ind- og udlandet. Afhenter og

leverer varerne om aftenen, natten og i de tidlige morgentimer. Det har

der vist sig at være flere fordele ved. Med færre last- og varebiler på

vejene i dagtimerne får de andre trafikanter, blandt andet pendlere, langt

bedre muligheder. I byområderne giver det også bedre plads til de

offentlige transportmidler.

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


Varekørsel i aften-, nat- og

morgentimerne

Flere steder i udlandet har omlægninger af transporten fra dagtimerne til

aften-, nat- og morgentimerne resulteret i udviklingen af støjsvage

vejbelægninger, støjsvage udstødningssystemer og støjsvagt udstyr til

aflæsning af gods. Desuden er der udviklet retningslinjer for støjsvag

adfærd blandt chauffører og modtagepersonale.

I Danmark er der også eksempler på transport af varer om natten, men

det er primært til modtagesteder placeret uden for byområder, hvor der

ikke er beboelse og særlige adgangskrav som fx tidsbegrænset levering.

På baggrund af de gode erfaringer, der er opnået i udlandet, herunder

reduktioner i CO 2-udslip, foreslås gennemførelsen af et dansk

forsøgsprojekt på området. Erfaringer kan med fordel indhentes fra

udlandet, men det er samtidig vigtigt, at et dansk projekt til- og indrettes

efter danske forhold.

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


Varedistribution i aften-, natog

morgentimerne

Lær af udenlandske erfaringer (Holland)

I Holland testes et system - PIEK - som giver adgang til natdistribution til

detailbutikker beliggende i beboede gader og andre støjfølsomme

områder, hvis distributionen foregår efter en certificeret standard, som

sikrer støjvenlig adfærd og brug af støjvenligt udstyr og

støjvenlige lastbiler.

Også i projektet Innercity Night Delivery fra bl.a. Spanien er der

gennemført vellykkede forsøg med natdistribution.

Elementer fra PIEK og Innercity night delivery projektet kan overvejes i

et dansk koncept. Dette indebærer en afdækning af muligheder og

potentialer under danske forhold, som jo er væsentligt forskellige fra de

hollanske mht. befolkningstæthed, bystrukturer, osv.

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


PIEK projektet – udvikling af:

Støjsvage køretøjer

low noise køretøjer, omdrejningsbegrænser,

gummibund og –sider i

kassen

Støjsvagt udstyr

gummihjul på bure, containere og

løftevogne, gummimåtter til

brostensbelægning

Adfærdsregler for chauffører

undgå højrøstet tale, smække

med dør, tale i mobil

Varekørsel i aften-, nat- og

morgentimerne

Lær af udenlandske erfaringer (Holland)

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


Lær af udenlandske erfaringer

(Holland)

Eksempel: Distributionsrute

Tilburg-Eindhoven

(distance 35 km)

Distributionstid reduceret

med 1 time ved kørsel

uden for myldretid.

Brændstofforbrug og CO 2

reduceret med 23%

Udviklet støjsvage

lastbiler, udstyr og

belægninger

Varekørsel i aften-, nat- og

morgentimerne

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


Varekørsel i aften-, nat- og

morgentimerne

Lær af udenlandske erfaringer (Barcelona)

Innercity Night Delivery (distribution Mercadona supermarkeder):

Levering mellem kl. 23.00-24.00 og 5.00-6.00

Levering med 40 tons lastbiler (tanket med biodiesel)

Direkte levering til supermarkederne i stedet for distributionscenter.

Støjsvagt udstyr til på- og aflæsning.

7 stk. 12 tons lastbiler fra dagtimerne kunne erstattes med 2 stk. 40

tons lastbiler om natten.

Ingen klager over støj fra naboer.

Investeringer tilbagebetalt på 3 år + øget fleksibilitet i leveringerne

De gode erfaringer har sammen med specielt de økonomiske

fordele inden for kort tid medført en udbredelse af konceptet

fra 20 til 140 lokationer i og omkring Barcelona.

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


I flere europæiske byer anvendes og gennemføres forsøg med el- og

hybridlastbiler ved varedistribution og renovationskørsel – såvel i dag-,

som nattetimerne.

Som led i et dansk forsøgsprojekt med distribution i aften-, nat- og

morgentimerne vil det tilsvarende være oplagt – på lidt længere sigt - at

gennemføre forsøg med forskellige typer af el- og hybriddrevne vare- og

lastbiler. Et sådan forsøg bør udbygges med casestudies hos internationale

virksomheder som fx TK Maxx, DHL, TNT Express og CEVA Logistics, hvor

brugen af forskellige typer af eldrevne vare- og lastbiler indgår i deres

distributionsopgaver.

Hvilke teknologiske muligheder er der?

Krav til infrastruktur (opladning)?

Logistisk set-up?

El- og hybriddrift

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


Produktiviteten op via bedre udnyttelse af

infrastruktur og køretøjer…

Varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

Bedre logistik

Flere drops pr. tur

Bedre udnyttelse af biler,

chauffører og udstyr/systemer

Mindre tomkørsel

Afhjælper trængselsproblemer i dagtimerne

Mindre stress hos chauffører – psykisk arbejdsmiljø

Færre uheld (højresving)

Mindre stop-and-go-kørsel, lavere brændstofforbrug/CO 2 og

mindre forurening

Fremmer udvikling og anvendelse af støjsvage køretøjer

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


Produktiviteten op via bedre udnyttelse af

infrastruktur og køretøjer…

Varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne

… men det kræver medspil,

nytænkning og investeringer

Myndigheder/kommune

(adgangskrav, vejbelægning,

støjdæmpning, infrastruktur mv.)

Detailhandel og butikker

(ændrede tider for aflæsning, adgangsforhold,

fx aflåst rum, hvortil chauffør har nøgle mv.)

Producenter og terminaler

(ændrede tider for pålæsning, adgangsforhold,

fx aflåst rum, hvortil chauffør har nøgle mv.)

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk


• Nye veje (fx Hærvejsmotorvej)

• Udbygning og vedligehold

Figur:

Udvikling i den årlige internationale

godsmængde 2000-2025

Kilde: Infrastrukturkommissionen

Nye veje og bedre veje…

International Transport Danmark . Lyren 1 . DK-6330 Padborg . Tlf. +45 7467 1233 . itd@itd.dk . www.itd.dk

More magazines by this user
Similar magazines