Bachelor samlet

ep.teologi.dk

Bachelor samlet

Christoffer H. Højlund Forudsigelse - Misforståelse - Efterfølgelse Juni 2009

1.Indledning

Kristen teologi har traditionelt anvendt Esajas 53 som hermeneutisk nøgle til tolkning af

Jesus som Messias (France 1992: 745), hvilket ofte har givet anledning til en ensidig

fokusering på Jesu tjenerrolle og lidelse sat overfor disciplenes manglende forståelse 1

(Brower 2007: 179 note 8). Dette snævre fokus udfordres kraftigt af Markusevangeliet, der,

som jeg senere vil påvise, helt rigtigt forstår Jesus som Herrens lidende tjener i lyset af

Esajas, men bruger denne forståelse til at udlægge konsekvenserne for et liv i

efterfølgelse af Jesus. 2 Et liv, hvor disciplene i høj grad kaldes til de samme prioriteringer

og konsekvenser, de møder hos Jesus. Susannes Watts Henderson har set det samme

problem og udtrykker det således:

“Yet to focus exclusively on their [disciplenes red.] misapprehension of Jesusʼ

messiahship - and particularly his suffering messiahship - is both to define the

disciplesʼ incomprehension too narrowly and to ignore the more positive elements of

the gospelʼs portrait of them” (Henderson 2006: 14).

Med det positive element hentyder Henderson til det ansvar og den opgave, disciplene

allerede tidligt inddrages i (ibid: 14), 3 og som overses, hvis man kun fokuserer på

disciplenes misforståelse. T.W. Manson siger på samme måde, at for snæver fokus på

Jesus som lidende Messias “may easily blind us to another correspondance, equally

striking, between the “Son of Man” predictions and the demands made by Jesus on his

disciples” (Brower 2007: 188, min kursivering). Citatet bruges af Kent Brower til at drage

den slutning, at disciplene, når de inkluderes i Kristi virke, også bliver medvirkende i Jesu

forsonergerning (ibid: 201). 4

På baggrund af Hendersons observation og Browers bud på en løsning er det muligt

at opstille et spektrum. I den ene ende står, lidt karikeret, den traditionelle vægtning, hvor

1 Disciplenes manglende forståelse skyldtes primært samtidens messiasforventninger, som på mange

områder ikke stemte overens med Jesu forståelse af Messias. Denne opgave rummer ikke plads til en

behandling af de forskellige messiasforventniger på Jesu tid, hvorfor henvises til Stuckenbruck: 90-113 og

Bilde: 65-85.

2 eks. 8,34 og 10,38

3 Henderson forfølger den autoritet og det ansvar, disciplene gives i de første seks kapitler af Markus.

Desværre stopper hun, inden hun når de mest markante eksempler på disciplenes manglende forståelse,

nemlig 8,32; 9,34; 10,37.

4 Dette standpunkt kan udfoldes på to måder, som afgøres af ens syn på Jesu natur: 1) at disciplene gør lige

så meget, som Jesus gør eller 2) at Jesus ikke gør mere, end disciplene gør.

3 af 29

More magazines by this user
Similar magazines