Bachelor samlet

ep.teologi.dk

Bachelor samlet

Christoffer H. Højlund Forudsigelse - Misforståelse - Efterfølgelse Juni 2009

der ikke er nogen sammenhæng mellem Jesu gerning og disciplenes. Et sted længere

mod højre står de forskere, bl.a. Henderson, hvis fokus er på disciplenes delagtighed i

Kristi virke. I den anden ende står Brower o.a., som ikke nøjes med at inkludere disciplene

i Kristi jordiske virke, men også tilskriver dem en del af æren for Menneskesønnens 5

forsonende gerning.

Ingen sammenhæng Ingen forskel

| | | | | | | |

Spektret giver anledning til den problemformulering, som ligger til grund for denne opgave:

1.1.Problemformulering

Hvad er forholdet mellem den eksklusive messiasgerning og det inkluderende

efterfølgelseskald i Markusevangeliet?

1.2.Område og metode

Opgavens område begrænser sig til Markusevangeliet, da det, jeg har til hensigt at belyse,

er Marks sigte og intention. I forlængelse heraf har jeg valgt en synkron læsning af

Markus, hvilket betyder, at jeg behandler teksten som den foreligger og tager

udgangspunkt i tekstens selvudsagn. Jeg kommer altså ikke til at behandle spørgsmål om

autenticitet og den historiske Jesus.

1.3.Forfølgelse - Misforståelse - Efterfølgelse: FME-strukturen

Strukturen i Markusevangeliet giver et udgangspunkt for at søge et svar på

problemformuleringen. Adela Yarbro Collins gør i sin kommentar til Markusevangeliet

opmærksom på, at kapitlerne 8,27-10,52 er bygget op omkring tre faste strukturer (Collins

2007: 397). Hver struktur består af tre led:

1) F: Jesus Forudsiger sin lidelse, død og opstandelse

2) M: Disciplene Misforstår Jesus

3) E: Jesus underviser disciplene om Efterfølgelse 6

5 Brower tolker Menneskesønsbegrebet kollektivt således, at Kristi forsonergerning kun opfyldes i fællesskab

med disciplene (Brower 2007: 188).

6 Strukturen vil herefter blive refereret som FME-strukturen og vil blive nærmere behandlet i afsnit 1.5.

4 af 29

More magazines by this user
Similar magazines