Nyt Fra Arkivet nr. 37 - Glostrup Bibliotek

glostrupbib.dk

Nyt Fra Arkivet nr. 37 - Glostrup Bibliotek

NYT FRA

ARKIVET

Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Nr. 37 • 2005


2

Lokalhistorisk Arkiv

Hovedvejen 134

2600 Glostrup

Åbningstid:

Mandag kl. 13 - 19

Torsdag kl. 13 - 17

samt efter aftale

Telefon: 4343 5838

Fax: 4343 4042

E-mail:

lokalhistorisk@glostrup.dk

Daglig leder:

Hans-Henrik Rasmussen

Nyt fra Arkivet

udkommer fi re gange årligt

Redaktionen afsluttet:

Maj 2005

Redaktion:

Hans-Henrik Rasmussen

Grafi sk tilrettelæggelse:

Eric Klitgaard

Tryk:

Kailow Graphic

Oplag:

2000 ex

ISSN 1398 - 859X

Indhold

De gamle billeder ............. 3

Stationsvej ......................... 6

Gaver til Arkivet ............. 18

På rejse i tidsmaskinen .. 22

Forside:

Stationsvej var byens oprindelige hovedgade med beboelseshuse og småhandlende.

Bemærk børnene på vejen. Set mod sydøst. Postkort, 1905.


3

De gamle billeder

Da vi udsendte Nyt fra Arkivet, nr. 34, var det med

lidt blandede følelser. Bladets indhold var ikke

helt, som det plejede at være.

Ganske vist var jeg i en periode blevet bestormet med

forslag om at udsende et ”billedblad”, dvs. en udgave,

der stort set kun indeholdt fotos, særligt fotos fra en tid,

som mange let erindrer. Man tænkte her især på tiden før

opførelsen af Glostrup Storcenter og de store ombygninger

ved Banegårdspladsen, dengang Glostrup endnu i høj

grad var en stilfærdig stationsby. Den tid kunne kun være

1950’erne og 1960’erne.

Glostrupcentret opføres. Øverste foto er set fra Banegårdsvej, nederste foto er set

fra Banegårdspladsen. Sidstnævnte blev samtidig både ombygget og udvidet, 1971.


4

Bladet indeholdt altså ingen egentlig lokalhistorisk artikel,

og jeg følte nok, at jeg snød læserne en smule. Jeg var derfor

meget spændt på reaktionen.

Mine bekymringer blev dog snart gjort til skamme. Læserne

var meget begejstrede. Ja, de var faktisk så glade, at de

ønskede succes’en gentaget. ”Flere gamle billeder, tak”, lød

opfordringen, og det være hermed gjort.

Som motiv har jeg valgt Stationsvej, der i mange år var

Glostrups hovedstrøg, men som nu er helt væk. Vi vil

følge vejens huse på såvel nordsiden som sydsiden, og

mon ikke en og anden vil genkalde sig minder og tanker

fra dengang. Jeg håber, at mange vil finde udvalget spændende.

Arbejdet med forberedelsen til Internet, publikumsekspeditioner,

modtagelse og behandling af gaver og lån m.m.

er så tidkrævende, at det er vanskeligt at finde plads til andre

opgaver.

En opgave er imidlertid så vigtig, at der skal bruges en vis

mængde tid på den. Det drejer som beskrivelse og digitalisering

af arkivets gamle billedsamling. Mange af billederne

er 80-100 år gamle, og de kan ikke tåle at ligge meget længere.

De skal behandles nu, hvis vi ikke skal risikere, at de

forsvinder for altid.

Når vi taler om billeder, kan det nævnes, at der nu er beskrevet

og digitaliseret i alt 6.600 stk. De netop omtalte

gamle billeder udgør måske 300-400 stk., og når de er ekspederet,

har vi nået en milepæl.

Det betyder dog ikke, at arbejdet med billederne er afslut-


5

tet. Der fi ndes fl ere samlinger af billeder, som ligger og

venter på bedre tider. Det drejer sig om følgende:

AF-samlingen, som er AF-fotograferinger af lånte billeder.

SH-samlingen, som er ikke-fremkaldte Sort/Hvide

negativer, optaget 1982-1988. CN-samlingen (Colour-

Negativer), som er farvebilleder, optaget 1988-2001. Alle

arkivets nyoptagelser er fra 2001 blevet optaget med digitalkamera.

De tre sidstnævnte samlinger er optaget af arkivets personale

(fra 1983 alle af Eric Klitgaard). Der fi ndes søgemuligheder

til alle samlingerne, der således i et vist omfang

kan anvendes i det daglige arkivarbejde.

Samlingerne udgør i alt 50.300 fotos.

Mange spørger efter ældre numre af Nyt Fra Arkivet. De

ca. 20 senest udkomne er stillet frem til afhentning i Den

Gamle Præstegårds foyer, ligesom også Glostrup Bibliotek

har et lager.

Det komplette lager befi nder sig imidlertid på Lokalhistorisk

Arkiv, og hvis nogen mangler numre eller ønsker at

betænke familie og venner med sådanne, så spørg endelig.

Alt kan fremskaffes hurtigt og let.

e


6

Stationsvej

En del læsere vil formentlig have et godt kendskab til

Stationsvejs historie. Men for at alle kan forstå dens

baggrund og betydning, bringes her udviklingen i korte

træk.

Stationsvej er en del af den gamle vejforbindelse mellem

Glostrup og Brøndbyvester. Ikke overraskende kaldte man

derfor her i Glostrup vejen for Brøndbyvestervej. Dens

forløb fulgte nutidens Brøndbyvestervej og Kærmindevej

og fortsatte over sporene. Den styrede dernæst op til nutidens

Jernbanevej, videre over Nyvej (ved Kubens andelsboliger)

og ned ad Rådhusparken til Hovedvejen.

Glostrup Vejviserkort, 1942


7

Da Glostrups store økonomiske fremgang satte ind for

godt 100 år siden, skete udviklingen især på strækningen

fra stationen op mod Nyvej. Her så man både private boliger,

håndværksmestre og småhandlende.

Hovedvejen var dengang af marginal betydning. Roskilde

Landevej var aldeles udkonkurreret af jernbanen.

Det nævnte vejstykke fik sit eget navn. At have en station

i byen var ikke nogen ringe ting, og navnet Stationsvej

vandt snart genklang. Vejen blev byens hovedstrøg og

strakte sig fra jernbanen til Hovedvejen. Begrebet Rådhusvej

var endnu ikke opfundet, det hører en senere tid til.

Da privatbilismen for alvor satte ind i årene efter 2. verdenskrig,

aftog Stationsvejs betydning. Det blev nu Hovedvejen,

som Roskilde Landevej kaldes her i byen, der

blev byens livsnerve. Handlende i stort tal slog sig ned her,

og samtidig tabte Stationsvej sin betydning.

I 1970 blev der foretaget en stor omlægning af Banegårdspladsen.

Samtidig blev et større antal huse ved Stationsvejs

sydøstlige ende revet ned. Til gengæld blev Glostrupcentret

opført (indviet 1972).

En generation senere søsattes det store bymidteprojekt.

Med det forsvandt Stationsvej endegyldigt. Enkelte huse

ved den gamle vej har dog overlevet, som vi skal se i det

følgende. De fleste er for længst borte.

Glostrups udseende hernede er således blevet et ganske

andet end for blot et par generationer siden. Vi vil følge

den gamle vej og kommentere husene både på sydsiden og

på nordsiden. Mange vil sikkert erindre et eller flere steder.


8

Udsigt fra Østbroen. Til højre ser man lige op ad Stationsvej. Det høje hus til

højre er Vejlehus, Stationsvej 5. Bagest midtfor ses stationen, 28. juni 1958

Til højre udmunder Stationsvej i Banegårdspladsen. Det er Vejlehus til højre. Til

venstre finder vi stationsbygningen med det smukke S-togsskilt, 28. juni 1958


9

Et kig ned ad Stationsvej. I nr. 9 til højre ses Glostrup Boghandel (Thim). I midten

Forstædernes Bank (nr. 7). Til venstre Vejlehus (nr. 5). Set mod sydøst, 1908

Samme motiv som ovenstående. I huset til højre ses nu Henriksens manufakturhandel.

Bemærk sammenbygningen mellem husene og asfalten, 28. juni 1958


10

Et kig fra Banegårdspladsen op mod bankbygningen viser dette smukke anlæg

med trapper og beplantning.. Alt forsvandt ca. 1970. Set mod nordvest, ca.1919

Samme motiv: bankbygningen er overtaget af blikkenslagermester J.T. Haagerup.

Forstædernes Bank er flyttet til Hovedvejen. Bemærk hyrevognen. 28. juni 1958


11

Solvejs udmunding i Stationsvej. Til venstre Dr. Glentes Hus, nu Solvej 10, dengang

Stationsvej 18. Længst tilbage apoteket ved Hovedvejen, 10. oktober 1943

Stationsvej 22: Carl Gunsts købmandshandel. Til venstre Nyvejs udmunding. På

skiltet til venstre står: Carl Gunst sælger alt. Set mod øst. 10. oktober 1943


12

Stationsvej 16. Set fra udmundingen af Sydvestvej mod nordøst. I baggrunden

skimtes et af datidens smukkeste huse, KFUM-huset (nr. 14), 10. oktober 1943

Stationsvej 19 ved Nyvej, der krydser her. I husets kælder startede mineralvandsfabrikken

Thor sin virksomhed. Huset kendes også som Nyvej 15, marts 1965


13

Stationsvej 12 med bl.a. bagerbutik og grøntforretning. Bager Wiuff flyttede senere

ind her. Til højre ses bolighuset. Bemærk tidens Renault 4 CV., 1. juni 1963

Stationsvej 10: Glostrup Bolighus på hjørnet af Jernbanevej. Husene her overlevede

de første store ændringer men er nu borte. Set mod nordøst, 1. juni 1963.


14

Stationsvej 11 var engang hjemsted for Pagsbergs Guld & Sølv. På dette tidspunkt

ses skilt for svigerdatter Astrids Parfumeri. Set fra Solvej mod sydøst, 1. juni 1963

Stationsvej ved Nyvej. Set mod øst. Til venstre det endnu eksisterende hus, Stationsvej

20 (nu kendt som Jernbanevej 22). Til højre lidt af Stationsvej 19, 1979


15

Stationsvej set fra stationen. Til venstre Vejlehus, Stationsvej 5. Til højre Glostrup

Jernbanehotel, Stationsvej 8. Bemærk det frembrusende tog. Set mod nord, 1944

Glostrup Jernbanehotel, Stationsvej 8, i nærbillede. Set mod nordvest. Bemærk de

mange biler, der besøger stedet. Hotellet er forlængst revet ned, januar 1965


16

Glostrup Brugsforening startede sin virksomhed i 1908 her på Stationsvej 25.

På grund af pladsmangel flyttede man i 1940 op på Hovedvejen 85, ca. 1935

Her mødes to veje: til venstre Pelsmagasinet i Brugsens tidligere bygning, til højre

Stjernens Depot i Kildevej 1. Set mod sydøst. Husene er nu borte, 28. juni 1958


17

Stationsvej 14: den velkendte KFUM-bygning med de savtakkede gavle var opført

i 1925 og nød ry som en af byens smukkeste bygninger. Den er nu borte, ca. 1960

Der skulle ryddes mange huse for at skaffe plads til det kommende Glostrupcenter.

Forrest er det sket, og snart forsvandt også Vejlehus her, 10. august 1969


18

Gaver til arkivet

Ib Sandahl: Samlermærker fra virksomhederne, Glostrup Cykelimport,

Premier Is, Thims Boghandel og Paul Bergsøe & Søn, ca.1950.

Birgit Mortensen: Beboerfest i Vestergårdsvej 61. Ugebladsartikel med

fotos, 1980.

Jens Ove Jensen: Hvissinge Mejeri, nedrivning og opførelse af nye boliger

(Mejerihusene), 2003-2004. 42 fotos.

Lars Ammitzbøll: Frederik Ammitzbøll (fængselsinspektør i Vridsløselille).

Artikel i Albertslund-posten, skrevet af giver, 9.2.2005.

Lise Krøner: Fire Glostrup-platter med forskellige motiver, udført af Poul

Brinkhard, 1982-1985.


19

Rudy Dorfer: To klassebilleder fra Glostrup Kommuneskole (klasselærer:

Alice Ludvigsen), 1946 og 1948. Tømrermester Alfred Nielsen og hustru

Anna Nielsen (Vestervej) fejres, ca. 1955. 2 fotos. Kildevej 3 nedrives, marts

2000. Foto. Restaurant Siesta efter branden 11. januar 1982. 7 fotos. Nyvej

13, 28. oktober 1997. Foto. Vestervangavisen 2004-2005: 3 numre. Danmarks

Besættelse: plakater, udg. af Frihedsmuseet, 1999.

Siesta (restaurant og

forsamlingshus) brændte

den 11. januar 1982.

Fotos optaget 6 dage efter

branden


20

Skoleklasse fra Glostrup Kommuneskole. Bagest lærer Alice Ludvigsen, ca. 1948

Birgit Mortensen: Skoleblade fra Vestervangskolen: Nåleøjet, Nimbusrøret

og Venus, årgangene (ukomplet) 1865-1970. Vestervangskolen (skolefotos)

1962-1971.

Glostrup Bibliotek: Hvem er hvem? Bestyrelse og aktive i biografforeningen.

Udg. af biografforeningen Sofarækken, 2004.

Jytte Wello: Fest på Siesta, 1940’erne. Foto. Glostrup Sogneråd 1943-1946.

Foto. Bartho Foto: Kuvert med tiltryk, ca. 1947. Dias fra Glostrup, div. år.

Jens Erik Langkow: Glostrup Kirke ansøger om penge til vedligeholdelse.

Fotokopi, 6.6.1811. Originaltekst og oversættelse til nutidsdansk.

Tom Jeppesen: Vinkelvej 12, festklædt gruppe i pensionatet, ca. 1930.

Foto.

Jan Rasmussen: Glostrup Søndagsblad nr. 8, 1932: På forsiden Glostrup

Kirke udført i xylografi.

Jette Jørgensen: Premier Is, avisartikel i Berlingske Tidende, 27. juli 1952.


21

Leif Olsen: Glostrup Sogn (matrikelkort), forfattet og udgivet af Severin

Storm (1784-1863), ca. 1840. Forokopi

Ove B. Poulsen: Glostrup Kommuneskole: 5-års fest for tidligere elever

hos lærer Jens Kjær-K. Jensen: indbydelse forfattet af Ejvind Tofte m.fl. i et

tillempet Christian den 4. sprog, 1951.

Glostrup Kommunes Økonomiforvaltning: Hvissinge Øst. Foto i kommunens

Beretning og Regnskab for 2004.

Egon Funch: Glostrup Kommunes pensionistudflugt 2005. Lejlighedssang

forfattet af giver.

Glostrup Bibliotek: Analyserapport for Rengøringsfunktionen ved biblioteket

(8 sider), 1992. På Hovedet i Bassinet: omkring Erik Hagens Udsmykning af

Svømmehallen i Glostrup Fritidscenter (folder), 1991. Projekt Frølageret, ved

foreningen Bevar Pakhuset (25 sider), 1996. Glostrup - en By i Forandring,

udg. af Socialdemokratiet i Glostrup, 1987. Henning Sørensen: Albertslund i

tusind år (bog), Albertslund, 2000.

Grethe Hovgaard: Familien Gunst, særlig Eyvind Gunst som barn, ca.

1921. 12 originalfotos indsat i fotoalbum.


22

På rejse i tidsmaskinen

Før Østbroen blev opført (1918) var der en såkaldt

bevogtet jernbaneoverskæring mellem Stationsvej og

Kærmindevej. Vejen var en del af den gamle forbindelse

mellem Glostrup og Brøndbyvester og af stor lokal betydning.

Militæret ønskede i første omgang ikke broen åbnet, da

man var bange for, at en fjende ville kunne anvende den til

at beskyde Vestvolden. Nogen tid efter 1. verdenskrigs afslutning

blev den dog åbnet for trafik, og den gamle overskæring

blev derefter sløjfet.

På billederne kan man følge udviklingen gennem ca. 100

år, fra bommenes tid til vor tids store ændringer på stedet.

Den gamle overskæring var velbevogtet. Yderst til venstre ses Axelhus (Kærmindevej

1), til højre Stendis Købmandshandel (Kærmindevej 2). Set mod syd, 1907


23

Den gamle overgang er sløjfet. Købmand Chr. Jensen har butik i Kærmindevej 1.

Samtlige huse står endnu. Bemærk Gerdasvej-skiltet til højre, 12. september 1943

Der er sket store ændringer i området. En række bygninger er revet ned. Kærmindevej

nr. 5 og 7 står dog stadig, og området er blevet mere grønt, 26. maj 2005

More magazines by this user
Similar magazines