Fællesbestemmelser For Bjørnsholm Å systemet - Vesthimmerlands ...

vesthimmerland.dk

Fællesbestemmelser For Bjørnsholm Å systemet - Vesthimmerlands ...

Fællesregulativ for Bjørnsholm

Ås vandløbssystem

820-1.0 Bjørnsholm Å

820-1.1 Ranum Bæk

820-1.2 Faldbæk

820-1-2.1 Ejstrup Bæk

820-1.2.2 Muddergrøften

820-1.3 Herredsbæk

820-1.3.1 Engelstrup Bæk

820-1.3.2 Kildebækken

820-1.3.3 Tilløb til Herredsbæk

Afløbsstryg ved Vilsted Sø

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å, november 2010


Indledning

Nærværende regulativ udgør administrationsgrundlaget for de bestemmelser

der er fælles for alle offentlige vandløb i Bjørnsholm Å vandløbssystem.

Særbestemmelser for de enkelte vandløb fremgår af regulativet specifikt for

det enkelte vandløb.

Vandløbsregulativet hovedformål er at fastlægge bestemmelser om vandløbenes

fysiske tilstand i form af enten skikkelse eller vandføringsevne, og om

vedligeholdelsens omfang og udførelse. Disse forhold en beskrevet i regulativet

specifikt for det enkelte vandløb. Nærværende fællesregulativ indeholder

en række bestemmelser om bredejerforhold, sejlads og andre administrative

bestemmelser.

De fysiske dimensioner er fastlagt ud fra en nyopmåling af vandløbene

sammenholdt med de gældende regulativdimensioner.

Vedligeholdelsen er primært fastlagt ud fra vandløbets målsætning. Der udover

er der en række faktorer, der har indflydelse på fastlæggelse af den

fremtidige vedligeholdelse, såsom vandløbets aktuelle tilstand, de fysiske og

biologiske forhold, erfaring fra tidligere års vedligeholdelse m.v.

Forslag til nærværende regulativ har været fremlagt for offentligheden til

gennemsyn i mindst 8 uger. Indsigelser og ændringsforslag m.v. har kunnet

indgives skriftligt til vandløbsmyndigheden inden for fristen.

Efter fremlæggelsesperiodens udløb har Vesthimmerlands Kommune (vandløbsmyndigheden)

vedtaget regulativet under hensyntagen til de indsigelser

og ændringsforslag, der måtte være fremkommet. Regulativet har inden

endelig vedtagelse været sendt til Naturstyrelsen Aalborg med henblik på

godkendelse.

Vandløbsmyndighedens afgørelser efter bekendtgørelsen samt afgørelser

truffet med hjemmel i regulativer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Som bilag til de specifikke regulativer for hvert af vandløbene i Bjørnsholm

Å vandløbssystem er lavet en redegørelse, der nærmere beskriver plangrundlaget

og konsekvenserne af forslaget i forhold til vandmiljø, natur og

afstrømningsmæssige forhold.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 1


Forespørgsler herom samt øvrige spørgsmål vedrørende regulativet kan rettes

til:

Vesthimmerlands Kommune

Natur- og Miljøafdelingen

Himmerlandsgade 27

9600 Aars

Tlf. 99 66 70 00

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 2


Indholdsfortegnelse

1 Grundlag ...................................................................................................4

2 Betegnelse af vandløbet...............................................................................5

3 Administrative bestemmelser........................................................................7

4 Sejlads ......................................................................................................8

5 Bredejerforhold...........................................................................................9

5.1 Bræmmer.............................................................................................9

5.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb....................................................9

5.3 Hegning i forbindelse med løsdrift ............................................................9

5.4 Ændringer i vandløbenes tilstand ........................................................... 10

5.5 Forurening af vandløbene ..................................................................... 10

5.6 Kreaturvanding og vandindvinding ......................................................... 10

5.7 Drænudløb m.v. .................................................................................. 10

5.8 Beskadigelse og påbud ......................................................................... 11

5.9 Straf.................................................................................................. 11

6 Vedligeholdelsesbestemmelser.................................................................... 12

6.1 Foranstaltning af vedligeholdelse ........................................................... 12

6.2 Hensigten med vedligeholdelsen ............................................................ 12

6.3 Oprensning......................................................................................... 12

6.4 Grødeskæring og skæring af sideskråninger ............................................ 13

6.5 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger .................................................. 13

6.6 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle........................ 13

6.7 Udbedring af bygværker og skråningssikringer......................................... 14

6.8 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse ....................................... 14

7 Tilsyn ...................................................................................................... 15

8 Revision .................................................................................................. 16

9 Regulativets ikrafttræden ........................................................................... 17

Bilag 1 .......................................................................................................... 18

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 3


1 Grundlag

Nærværende fællesregulativ gælder for vandløb i Bjørnsholm Å vandløbssystem,

som alle er optaget som offentlige vandløb i Vesthimmerlands Kommune:

820-1.0: Bjørnsholm Å

820-1.1: Ranum Bæk

820-1.2: Faldbæk

820-1.2.1: Ejstrup Bæk

820-1.2.2: Muddergrøften

820-1.3: Herredsbæk

820-1.3.1: Engelstrup Bæk

820-1.3.2: Kildebækken

820-1.3.3: Tilløb til Herredsbæk

Udarbejdelse af regulativet er foretaget på grundlag af:

• LBK nr. 927 af 24. september 2009, lov om vandløb.

• LBK nr. 1437 af 11. december 2007 om regulativer for offentlige

vandløb.

• Cirkulæreskrivelse af 20. juli 1984 om standardregulativ for offentli-

ge vandløb.

Vandløbsloven er det primære lovgrundlag for udarbejdelse af regulativer.

Vandløbsloven har til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning

af vand under hensyntagen til de natur- og miljømæssige krav, der er for

vandløbene og deres omkringliggende arealer. Men en række andre love indeholder

også regler om vandløb, såsom miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven,

planloven, miljøbeskyttelsesloven og okkerloven. De er nærmere beskrevet

i Planredegørelsen, som fremgår af regulativet specifikt for det enkelte

vandløb.

Vandløbsregulativet er desuden udarbejdet på baggrund af den målsætning,

som fremgår af Regionplan/landsplandirektivet samt en omfattende opmåling

af vandløbene i foråret 2008 til fastlæggelse af vandløbenes aktuelle

forhold samt til kontrol af vandføringsevnen. Opmålingen omfatter dræn,

broer, spange mv. og ligeledes tværsnitsprofiler for hver ca. 100 m samt

ved alle bygværker.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 4


Tidligere kendelser og regulativer fremgår af regulativerne specifikt for de

enkelte vandløb.

2 Betegnelse af vandløbet

Regulativet omfatter de i afsnit 1 nævnte vandløb, der udelukkende ligger i

Vesthimmerlands Kommune.

Vandløbene indgår alle i Bjørnsholm Å’s vandløbssystem.

Vandløbene er beliggende i UTM-nettet med følgende zonekoordinater:

Bjørnsholm Å

Startpunkt: 32V E 513988 N 6303521

Slutpunkt: 32V E 512522 E 6302682

Vandløbslængde: 1.818 m

Ranum Bæk

Startpunkt: 32V E 514180 N 6306611

Slutpunkt: 32V E 514793 N 6306075

Vandløbslængde: 1.100 m

Faldbæk

Startpunkt: 32V E 519773 N 6298785

Slutpunkt: 32V E 518426 N 6305173

Vandløbslængde: 9.290 m

Ejstrup Bæk

Startpunkt: 32V E 520131 N 6300612

Slutpunkt: 32V E 519871 N 6300050

Vandløbslængde: 717 m

Muddergrøften

Startpunkt: 32V E 520265 N 6300302

Slutpunkt: 32V E 519871 N 6300050

Vandløbslængde: 505 m

Herredsbæk

Startpunkt: 32V E 524356 N 6303089

Slutpunkt: 32V E 517788 N 6306350

Vandløbslængde: 11.012 m

Engelstrup Bæk

Startpunkt: 32V E 517916 N 6308418

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 5


Slutpunkt: 32V E 518254 N 6306703

Vandløbslængde: 1.840 m

Kildebækken

Startpunkt: 32V E 522835 N 6306959

Slutpunkt: 32V E 521435 N 6307071

Vandløbslængde: 1.490 m

Tilløb til Herredsbæk

Startpunkt: 32V E 525372 N 6303801

Slutpunkt: 32V E 524420 N 6303785

Vandløbslængde: 1.092 m

Med hensyn til vandløbenes nærmere beliggenhed henvises til oversigtskort

i 1:50.000, bilag 1.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 6


3 Administrative bestemmelser

Bjørnsholm Å, Ranum Bæk, Faldbæk, Ejstrup Bæk, Muddergrøften, Herredsbæk,

Engelstrup Bæk, Kildebækken samt Tilløb til Herredsbæk administreres

af Vesthimmerlands Kommune, som vandløbsmyndighed. Vedligeholdelsen

af vandløbene påhviler kommunen.

Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den fastsatte

dimension eller vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbene vedligeholdes af Vesthimmerlands Kommune. En evt. hel eller

delvis fornyelse af rørlagte strækninger påhviler ikke kommunen, men påhviler

rørledningens ejer.

Bygværker, såsom styrt, stryg, diger og skråningssikringer m.v., der er udført

af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler

og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere, som har

pligt til at optage slam og grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jf.

vandløbslovens bestemmelser.

Bygværker, der ikke vedligeholdes, kan fjernes eller istandsættes på kommunens

foranstaltning og på ejernes bekostning.

Enhver ændring af eksisterende anlæg samt anlæg af nye bygværker skal

godkendes af Vesthimmerlands Kommune.

Ved alle styrt og stemmeværker skal der være anbragt ålepas i perioden 1.

april til 31. oktober jf. Bekendtgørelse nr. 1018 af 12. december 2002 om

ålepas, ungfiskesluser samt afgitringer i ferske vande.

Vandløbsmyndigheden kan plante træer langs vandløbene for at begrænse

grødevæksten. Sådanne beplantninger vedligeholdes af vandløbsmyndigheden.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 7


4 Sejlads

Vandløb er åbne for almenheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer,

hvor der er flere bredejere, og hvor vandløbet ikke er undergivet særskilt

ejendomsret. Det gælder ifølge lov om vandløb.

Retten må ikke udøves til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres

jagt, fiskeri eller rørskær.

Vesthimmerlands Kommune, er fritaget for begrænsninger i sejlads med

motordrevne småfartøjer.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 8


5 Bredejerforhold

5.1 Bræmmer

Vandløbslovens regler om 2 m (brede) bræmmer langs vandløbs åbne

strækninger gælder for naturlige og højt målsatte vandløb og søer. Målsætningen

fremgår af regionplanen, jf. bilag 1.

Ved ikrafttrædelsen af vandplan for: ”Hovedopland 1.2 Limfjorden”, jf. lov

om miljømål m.v., gælder 2 m bræmmereglen for naturlige vandløb og søer

eller vandløb og søer, der i vandplanen (miljømålsloven) mindst har miljømålet

”god tilstand” eller ”godt økologisk potentiale” og ligger i landzonen.

For alle offentlige vandløb i Bjørnsholm Å vandløbssystem betyder bræmmereglen,

at der ikke må foretages dyrkning, jordbehandling, plantning,

terrænændring og anbringelse af enhver form for hegn i en bredde på 2,0

m langs vandløbenes øverste kanter.

Undtagen fra denne bestemmelse er plantning af skyggegivende vegetation

til begrænsning af grødevækst. For anbringelse af hegn, hvor arealet benyttes

til græsning for løsgående husdyr, se pkt. 5.3.

5.2 Arbejdsbælter og overkørsler ved udløb

Ejere og brugere af arealerne langs vandløbene skal tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders

udførelse, herunder transport af materialer og maskiner

og disses arbejde langs vandløbene. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke

over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende

anlæg af blivende art må ikke uden Vesthimmerlands Kommunes tilladelse

anbringes nærmere end 8 m fra vandløbets øverste kant , og for rørlagte

strækninger ikke nærmere end 2 m fra ledningens midte.

Nye tilløb, og tilløb, der reguleres, skal - såfremt vandløbsmyndigheden forlanger

det - forsynes med en overkørsel med 5 meters ovenbredde ved udløbet,

til brug for transport af materiel, der anvendes til vandløbenes vedligeholdelse.

5.3 Hegning i forbindelse med løsdrift

På de arealer langs vandløbene, der anvendes til løsdrift, skal der være opsat

og vedligeholdt et forsvarligt hegn langs med og mindst 2 meter fra

øverste vandløbskant. Disse hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2

uger, hvis vandløbsmyndigheden meddeler, at det er nødvendigt af hensyn

til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

Vesthimmerlands Kommune kan meddele påbud om hegning mindre end 2

m fra vandløbskanten.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 9


5.4 Ændringer i vandløbenes tilstand

Ingen må bortlede vandet fra vandløbene eller foranledige, at vandstanden i

vandløbene forandres, eller at vandets frie løb hindres. Bestemmelsen er

fastlagt i vandløbslovens § 6.

Regulering, herunder rørlægning af vandløbene og etablering af broer og

overkørsler, må kun finde sted efter tilladelse fra Vesthimmerlands Kommune.

Ingen må uden tilladelse fra kommunen foretage foranstaltninger ved vandløbene

og deres anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med

bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven,

naturbeskyttelsesloven eller landsplandirektivet.

5.5 Forurening af vandløbene

Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre

væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbene,

jf. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Gennemløber vandløbet arealer, der er udpeget som okkerpotentielle, må

nye eller ændrede udgrøftninger og dræninger ikke påbegyndes, før der forligger

en tilladelse efter okkerloven.

5.6 Kreaturvanding og vandindvinding

Det er tilladt at oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe

eller vindpumpe. Vesthimmerlands Kommune kan meddele tilladelse

til indretning af egentlige vandingssteder. De skal graves uden for vandløbenes

profil og indhegnes så kreaturer ikke kan træde ud i vandløbene,

samt sikres så dyrene ikke træder jord ud i strømløbet.

Anden vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens

bestemmelser.

5.7 Drænudløb m.v.

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes så de ikke gør skade

på vandløbenes skråninger.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb, som er placeret mere

end 10 cm over den teoretiske bundkote, jf. afsnit 3 i de specifikke regulativer

for det enkelte vandløb, vil efter anmodning blive fjernet af vandløbsmyndigheden.

Nye dræntilløb må ikke uden Vesthimmerlands Kommunes tilladelse placeres

med underkanten af røret dybere end 10 cm over den teoretiske bundkote.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 10


Andre rørledninger, kabler, rørledninger o. l, må kun lægges under vandløbene

efter at kommunen har givet tilladelse.

5.8 Beskadigelse og påbud

Alle former for afmærkning i eller ved vandløbene må ikke beskadiges eller

fjernes. Sker dette, bekostes retableringen af den ansvarlige.

Vandløb, diger, faskiner, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene må

ikke beskadiges, og der må ikke laves noget, der er i strid med vandløbsloven

eller bestemmelserne i regulativet. Hvis det sker, kan Vesthimmerlands

Kommune meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan Vesthimmerlands

Kommune foretage det fornødne på den forpligtigedes regning,

jf. vandløbslovens bestemmelser.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold

eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan

Vesthimmerlands Kommune foretage det fornødne uden påbud og på den

forpligtiges regning, jf. vandløbslovens bestemmelser.

5.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens

bestemmelser.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 11


6 Vedligeholdelsesbestemmelser

Ved vandløbenes vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i

vandløbene for at sikre den fastlagte skikkelse eller vandføringsevne og

vandløbenes målsætning. Det vil sige slåning af grøde og oprensning af aflejringer

med videre.

6.1 Vedligeholdelse

Vandløbene, og beplantning på skråninger og i bræmmer vedligeholdes af

Vesthimmerlands Kommune.

Kommunen afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved

egen foranstaltning.

6.2 Hensigten med vedligeholdelsen

Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte

vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbenes fysiske tilstand

er i overensstemmelse med de krav, målsætningen stiller hertil. Vandløbenes

målsætning er fastlagt i Landsplandirektivet.

6.3 Oprensning

Vandløbenes fastlagte teoretiske skikkelse kontrolleres af Vesthimmerlands

Kommune mindst 1 gang hvert år inden 1. november. Kontrollen foretages

ved aflæsning af skalapæle og pejling af vandstanden eller ved kontrolnivellement.

De teoretiske dimensioner fremgår af dimensionsskemaerne i afsnit 3 i de

specifikke regulativer for hvert vandløb.

Ved aflejringer på mere end 10 cm renses op. Hvis der er brinkudskridninger

eller lignende forhold, som begrænser vandføringsevnen i vandløbene,

renses de også op.

Oprensninger kan undlades, hvis vandspejlsberegninger foretaget på baggrund

af en kontrolopmåling viser, at vandspejlsniveauet i det opmålte

vandløb ikke overstiger et niveau, der er 10 cm højere end det beregnede

vandspejlsniveau for den teoretiske skikkelse.

Hvis beregningerne for kontrolopmålingen viser et vandspejlsniveau på mere

end 10 cm i forhold til vandløbenes teoretiske skikkelse, ved to givne afstrømningsværdier,

renses der op.

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. september til 1. november.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 12


Oprensningen må kun omfatte sand og mudder. Sten og grus må ikke opgraves

eller omlejres, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Oprensningen begrænses så vidt muligt til det pågældende vandløbs naturlige

(slyngede) strømrende, og udføres i en bredde, der ikke overstiger den

teoretiske bundbredde.

Der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote anført i afsnit 3 i de

specifikke regulativer for hvert vandløb.

Vandløbsmyndigheden kan vælge at udføre arbejdet etapevis på mindre

delstrækninger med en tidsmæssig forskydning.

Hvor den nødvendige oprensning omfatter større mængder, kan arbejdet

udføres med maskine.

Sne og is, der forårsager stuvninger, fjernes ikke.

Hvis der er fare for betydelige skader som følge af unormalt store aflejringer

i vandløbene, kan vandløbsmyndigheden lave en ekstraordinære oprensninger.

Dette forudsætter normalt, at det vurderes at have betydning

for en væsentlig del af de berørte arealer.

I bilag 1 i de specifikke regulativer for hvert vandløb er der nærmere redegjort

for sammenhængen mellem dimensioner og vandføringsevne.

6.4 Grødeskæring og skæring af sideskråninger

I de specifikke regulativer for hvert vandløb er der nærmere redegjort for

grødeskæring og skæring af sideskråninger.

6.5 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når

Vesthimmerlands Kommune finder det påkrævet. Brønde og sandfang renses

op efter behov, for at forebygge videre transport af sand.

6.6 Fordeling af ulemper som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere

og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbene.

Brugerne af de tilstødende jorder er pligtige til at fjerne fyld m.v., der fremkommer

ved vedligeholdelsen efter regulativet. Dette skal fjernes mindst 5

meter væk fra vandløbskanten eller spredes i et ikke over 10 cm tykt lag,

inden hvert års 1. maj.

Den enkelte ejer eller bruger skal selv undersøge, om der er fyld, som skal

fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede fyldet,

kan Vesthimmerlands Kommune, med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren

eller brugeren, lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 13


6.7 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedringer af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis i perioden

marts-april eller september-oktober.

6.8 Klager vedrørende vandløbenes vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbene - kan rette henvendelse

til Vesthimmerlands Kommune, hvis de mener at vedligeholdelsen af vandløbet

ikke er tilfredsstillende.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 14


7 Tilsyn

Tilsyn med vandløbene udføres af Vesthimmerlands Kommune.

Kommunen afholder på begæring offentligt syn over vandløbene umiddelbart

efter gennemgang/vedligeholdelse af vandløbene.

Bredejere, organisationer eller andre, der begærer et sådant syn, kan træffe

nærmere aftale herom med Vesthimmerlands Kommune.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 15


8 Revision

Regulativet skal senest revideres i 2020. De kommende vandplaners 1.

planperiode udløber i 2015. Herefter udarbejdes der en ny vandplan og

handleplan for vandløbene i Bjørnsholm Å vandløbssystem, hvorefter det

kan være hensigtsmæssigt at revidere regulativet.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 16


9 Regulativets ikrafttræden

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med

adgang til at indgive indsigelser og ændringsforslag inden den 6. april 2011.

Regulativet er vedtaget af byrådet for Vesthimmerlands Kommune, den

9. maj 2011.

Jens Christian Olesen

Forvaltningschef

Niels Krebs Hansen

Fmd. for Teknik- og Miljøudvalget

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

Fællesregulativ for Bjørnsholm Å vandløbssystem, november 2010 Side | 17


Bjłrnsholm

Ranum bk

Engelstrup bk

Faldbk

Ejstrup bk

Muddergrłften

Herredsbk

Kildebkken

Tillłb til Herredsbk

Vesthimmerlands Kommune

Regulativrevision 2010

Oversigtskort, Bjłrnsholm vandlłbssystem

15.12.2010

JMAD JMAD ADAJ PMLM LIEM

Signatur:

Vandlłb

Oplandsgrnse

Teknik og Miljłforvaltningen

Natur- og Miljłafdelingen

Frederiks IX’s Plads 1

9640 Farsł

1:50.000

ORBICON | LEIF HANSEN A/S

Telefon: 99 30 12 00

Gasvrksvej 4 DK . - 9000 Aalborg

E-mail: info@orbicon.dk

1

21308039

DVR90

1

More magazines by this user
Similar magazines