typer, mikronæringsstoffer, efterafgrøder mv. - Videncentret for ...

projektfinansiering.landscentret.dk

typer, mikronæringsstoffer, efterafgrøder mv. - Videncentret for ...

C2 Forsøg med kvælstofmængder

og -typer, mikronæringsstoffer,

efterafgrøder mv.

Chefkonsulent Leif Knudsen,

Videncentret for Landbrug

Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for

Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.


Kvælstoftyper til vinterhvede

Kvælstoftype Form Nitrat Ammonium

Amid

NS 27-4 Fast 50

Andel, pct.

50 0

DanG. NS 27-4 Flyd. 25 29 46

N-32 Flyd. 25 25 50

Kalksalpeter Fast 100 0 0

Svovlsur Fast 0 100 0

ammoniak Urea Fast 0 0 100

Oversigten 2010, s. 213


12 forsøg 2008-2010

Oversigten

2010, s. 215


Tabel 15. Kvælstoftyper til vinterhvede. (N10, N11)

Vinterhvede

2008-2010. 12 forsøg

150 N i NS 27-4

138 N i DanG, NS 27-4

147 N i N-32

147 N i N-32 + inhibitor

150 N i kalksalpeter

150 N i svovlsur amm.

150 N i urea

Udb, og

merudb.,

hkg kerne

pr,ha

LSD 4, 8-12 2,9

(Overs. 2010, s. 214

Kg N til

at erstatte

100 kg N i

NS 27-4

95,1 100

-4,2 107

-2,6 106

-0,9 101

-0,5 99

-1,0 103

-3,2 116


Konklusion

Faste gødninger med ammonium og/eller

nitrat har samme virkning – uanset forhold

13 pct. lavere effekt af urea – signifikant

forskel

6 pct. lavere effekt af flydende gødninger –

ikke signifikant forskel

God effekt af ureaseinhibitor

Bedre virkning af kalksalpeter i tørre år

Behov for tidlig udbringning af amidholdige gødninger

også de flydende


For lavt magnesiumindhold i

vinterhvede?

302 planteprøver i vinterhvede 2007-2010

Magnesium

1

Kritisk

lave

22

(0,30)

Oversigten 2010, s. 224


Magnesium til vinterhvede

10 forsøg i vinterhvede 2010

Planteanalyse, pct. Mg Udbytte og

Ultimo april Medio maj

merudbytte,

hkg/ha

Grundgødet 0,08 0,12 80,6

25 kg EPTO Top i

st. 32

-0,1

(ns)

Oversigten 2010, s. 220


Bor til vinterraps – er det et generelt

problem?

72 planteprøver i vinterraps 2007-2010

Bor 1

Kristisk

lave

22

(0,60)

Oversigten 2010, s. 224


7 forsøg

med bor

til vinterraps

2010

Oversigten 2010,

s. 222

Omk. inkl. udspr.

Omk. solubor


Bor til vinterraps:

• Tilfør bor på sandjord og lerjorde med

højt Reaktionstal

• Tilfør bor i det tidlige forår

• Tilfør bor i form af bor i gødning eller

udsprøjtet bor


Efterafgrødestrategi 2009,

vårbyg 2010

Kvælstofo

ptagelse,

kg pr. ha

N-min, 0-

100 cm,

kg pr. ha

Oversigten 2010, s. 232

Kvælstof 2010, kg N/ha 60 120

Antal forsøg 3 3 5 5

Ingen efterafgrøde 24 29 46,4 50,8

Alm. sildig rajgræs sået forår 25 22 48,0 53,3

Olieræddike sået 2 uger før høst 61 16 49,1 53,6

Olieræddike sået lige efter høst 34 17 49,9 53,7

LSD, kvælstof forår

LSD, efterafgrødestrategi

Efterår 2009 Høst 2010

Udbytte, hkg kerne

pr. ha

LSD, vekselvirkning ns

1,4

2,0


Olieræddike som mellemafgrøde,

demonstrationer 2010.

Såtidspunkt

Lolland-

Falster

ØstjyllandNordjylland

Kvælstofoptagelse, sept., kg N/ha

Antal marker 5 5 5

2 uger før forv. høst 12 3 14

4 uge før forv.høst 15 5 23

Oversigten 2010, s. 227


Efter- og mellemafgrøder

Mellemafgrøder – alternativ til pligtige efterafgr.!

Effekten af mellemafgrøder svingende!

Effekt på udbyttet – endnu usikkert bestemt!

Høsttidspunkt for dækafgrøden vigtig!

Såning før høst – godt når det lykkes!

Efterafgr. sået efter høst- såtidspunkt afgørende


Andre konklusioner fra 2010

Kvælstofbehovet lavt i vinterhvede – højt

i vårbyg!

Vårhvede – samme kvælstofbehov som

vårbyg

Ingen målbar effekt af azotobacter på

afgrødens kvælstofforsyning

N-optagelse i vinterhvede med sensor,

mobilfoto og N-Tester rimelig sikker


Konklusioner (2)

Nedgang i jordens N-pulje ved vedvarende

undergødskning

I løbet af 10 års forsøg – ingen statistisk

sikker effekt af negativ kvælstofbalance

God effekt af placering af svovlsur

ammoniak mod manganmangel – igen

God effekt af manganmidlerne Norotech Mn

God effekt på borindhold ved coatning af

gødning med DDP-bor

More magazines by this user
Similar magazines