Slides - Den Danske Banekonference

banekonference.dk

Slides - Den Danske Banekonference

Den Danske Banekonference, Tirsdag d. 21. maj 2013

ESBJERG HAVN

Fremtidens godstrafik

Intermodal trafik på vej eller bane?

Havnedirektør Ole Ingrisch


Esbjerg Havn

Hvorfor intermodal trafik; hvor og hvordan ?

Intermodale løsninger hvor sø og bane kombineres anses traditionelt

som oplagte ved lange transportafstande, store volumener og

balancerede transporter

Ud fra en økonomisk, miljømæssig og trængselsmæssig tilgang bør

kombinationen af sø og bane være oplagt, især når der er tale om større

volumener

Trailere fra RO/RO trafikken ind- og ud af Esbjerg kan

for/eftertransporteres med bane. Specielt trafikken til - og fra Sjælland

samt Sydsverige, hvor afstand og brobetaling baner vejen for en

togløsning


Esbjerg Havn

Den oplagt volumenbaserede sammenhæng mellem

transport på skib og på bane

Hvilken rolle kan havnen spille i transportkæden ?

Havnen kan spille flere roller:

• Som udbyder af den nødvendige infra- og suprastruktur inklusiv

kombiterminalfacilliteter

• Som facillitator for opbygning af de kombinerede løsninger

• Som garant for kompetence ved håndtering af godset intermodalt

Esbjerg Havn er i samarbejde med havnens virksomheder i stand til at udfylde dem

alle


Esbjerg Havn

Transportomkostninger på vej og bane.

Betydningen af afstand og volumen;

EU’s kriterier for intermodale løsninger

• Jernbaneløsninger som for/eftertransport til sø kræver volumen, schedulering og

frekvens. Derfor bør løsninger knyttet op til eksempelvis ro/ro baserede

søtransporter ”eksemplariske”

• Togløsninger baseret på stive shuttlekoncepter er oplagte

• Passage af Storebælt i en national løsning er næsten et must og giver en

konkurrencefordel for baneløsninger

• Der er er megen (EU) logik i, at bundle 25- 35 trailere på et tog fremfor at køre

selv. Dette fremgår tydeligt eksempelvis i den måde Marco Polo programmet

beskriver overflytning af gods fra vej til sø- og bane.

• En kombiterminal i havnen er en perfekt måde at lave synergi mellem havnens

og jernbanens kompetencer på godstransport


Esbjerg Havn

Hvorfor blev den tidligere togbetjening af havnen

indstillet- og hvorfor kan den genoptages ?

• Indstillingen af driften var en kombination af tekniske problemer, høje

omkostninger og lave priser

• Teknisk bøvlet løsning mellem banegården og havnen m. skift af traktion og

uhensigtsmæssig terminal

• Fremover: Ny og bedre lokaliseret terminal med bedre opstillingsspor

lokaliseret korrekt i forhold til havnens transportopgaver.

• Elektrificering af hovedspor til Esbjerg i 2015, hvilket vil medføre bedre og

billigere muligheder for at trække gods til- og fra Esbjerg (og dermed havnen)

• Nye samt flere baneoperatører til at løse transportopgaverne, hvilket resulterer i

mere konkurrence, højere grad af fleksibilitet samt nye kompetencer

• Et politisk system der både nationalt og i EU regi arbejder for at styrke

jernbaneløsninger, herunder de intermodale løsninger


Esbjerg Havn

Godsmæssige forudsætninger for en jernbaneløsning

• Løbende vækst i godstyper, der egner sig til baneløsninger (ro/ro og

container). Statistikken viser 5 % vækst siden 2008 på trods af krisen.

Statistik 2008 - 2012

Varegrupper

(1000 tons)

- Trailer / containergods

(ca. 15ton/unit)

2008 2009 2010 2011 2012

1.913 1.76 1.884 1.978 2.016

• Esbjerg omsætter ca. 2/3 af ro/ro godset over kaj i Danmark Dette giver den

nødvendige volumen til at etablere effektive, konsoliderede for- og eftertransporter

med bane, som muliggør langt mere volumen pr. trafikkilometer end vejløsninger

• Store volumener af gods skal eksempelvis til/fra Sjælland, hvilket understøtter brug

af konsoliderede baneløsninger

• Et godt banekoncept med tilstrækkelig frekvens er forudsætningen for, at

transportkunderne omstiller deres trailere fra traditionelle til løftbare (gælder

allerede i høj grad i dag DFDS/DSV), og fremadrettet anvender baneløsningen


Esbjerg Havn

De godsmæssige forudsætninger for en baneløsning

• Bane- og kombiterminalløsningen på Esbjerg Havn er baseret på en årlig omsætning

af mellem 10- og 20.000 trailere, svarende til et til to returløb pr. dag (40 – 80 enheder pr. dag)

Der forudsættes i snit 20 trailere pr. løb

Den konsoliderede trailertrafik skal suppleres med specialtransporter af eksempelvis

møllekomponenter, der grundet størrelse og virksomhedernes lokalisering

kan være oplagte til baneløsninger- også over kortere afstande

• Personale fra havnens logistikvirksomheder skal forestå håndtering af gods samt evt.

værdiskabende aktiviteter knyttet hertil (survey/inspection, eftermontage, labelling mm.)

således som det kendes fra andre transportområder- og havne.

• Dermed reduceres omkostningerne til omladningen (som kan være et problem i andre

Kombiterminaler) og value adding muligheden åbnes i et professionelt miljø.

• De økonomiske analyser af forbindelsen indikerer en fornuftig samfundsøkonomi inkl..

omkostninger til nye spor og omkostninger til etablering af ny kombiterminal.

• Såvel i DK som i udlandet forventes markant vækst i godsbanetrafikken fremover

pga. økonomi, miljø og trængsel. Sammenkoblingen med søtransporten vil underbygge

denne udvikling


Esbjerg Havn

Godsterminal 2015


Esbjerg Havn

Godsterminal 2015

-Godsbaneterminal med sporlængde på 450 meter

Den nye terminal


Esbjerg Havn

Østhavnen 2018

- Godsbaneterminal med sporlængde på 750 meter

og godsbane øst om Esbjerg?


Esbjerg Havn

Østhavnen, januar 2013

Forventninger fra EU

• Ifølge EU-Kommissionen bør 30

procent af transporten af gods på

vejstrækninger over 300 km overgå

til jernbane- eller søtransport inden

2030. Inden 2050 lyder målet på 50

procent. Esbjerg Havn er klar til at

løse sin del af udfordringerne i den

europæiske transportsektor med sit

intermodale transportcenter i land og

et tæt net af skibsruter.

Fremtiden

• Esbjerg Havn vil når Østhavnen er

helt færdig have øget sit landareal til

ca. 4,5 millioner m2 og mere end

fordoblet sin nuværende

godskapacitet.

Stade på anlægget

• Der er opført ca. 1 km nye kaj, når

området er fuldt udbygget ender vi

på lidt under 2 km nye kajer.

• Der er taget ca. 300.000m2 i brug og

vi når i løbet af 2013 op på ca.

400.000m2. Når området er fuldt

udbygget ender vi på ca. 1.000.000

m2.


Esbjerg Havn

Vingetransport til Esbjerg Havn, september 2012


Esbjerg Havn

Vingetransport til Esbjerg Havn, september 2012


Esbjerg Havn

Hverdagen på Esbjerg Havn


Esbjerg Havn


Esbjerg Havn


Esbjerg Havn

Spørgsmål?

Esbjerg Havn

www.portesbjerg.dk

Havnedirektør Ole Ingrisch

Direkte +45 4057 4300

oi@portesbjerg.dk

More magazines by this user
Similar magazines