Glædelig jul og godt nytår - Baunebakken

baunebakken.dk

Glædelig jul og godt nytår - Baunebakken

BAUNE

BAKKE

BLADET

Nr. 55 • December 2005

Glædelig jul og

godt nytår


2

Formand

Peter Knub

Grundkær 41

Sekretær

Jacob Kort

Bredkær 13

Best. medlem

Poul Poulsen

Stendam 22

36 78 92 56

BESTYRELSEN

Næstformand

Bente Staalø

Grundkær 44

Best. medlem

Jørn Henningsen

Bredkær 5

36 41 09 19

Best. suppleant

Fotografen er på vej

Svend Johansen

Drivkær 21

Kasserer

Inge Nielsen

Engkær 2

36 75 86 96

Best. medlem

Johnny Steenberg

Grundkær 10

Best. suppleant

Torben Wulff

Bredkær 37


INDHOLD

Nyt fra bladudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4

Nyt fra bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 5

Smilehullet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10

Fra nabo til nabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 11

Læserkonkurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 12

Historisk tilbageblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14

De udvalgte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 15

STØT VORE ANNONCØRER

- DE STØTTER OS !

FOR KUN KR. 22,-

KAN DU FÅ TURBO SOL

Hvidovrevej 106

Åbningstider: Alle dage 7-22

Køb solkort og få op til 30% ekstra

rabat

®

Sun Station

SOLCENTER

3


4

NYT FRA BLADUDVALGET

Baunebakkebladet er gennem efterhånden

mange år udkommet 4 gange

om året. For et par år siden iværksatte

vi en læserundersøgelse, som pegede på

at der fortsat var interesse for at få bladet

med de informationer om stort og

småt, som rørte sig i grundejerforeningen.

Der var ganske vist nogle få læsere

som den gang pegede på, at de kunne

klare sig med de informationer, som

fremgår af Grundejerforeningen

Baunebakkens hjemmeside

www.baunebakken.dk

Vi har i bladudvalget flere gange efterlyst

debatindlæg fra læserne, men det

har ikke rigtigt kastet noget af sig. Den

største respons har vi på læserkonkurrencen,

hvor der hver gang er flere

håndfulde løsninger, som deltager i

lodtrækningen om en flaske vin.

Herudover modtager vi til hvert nummer

en række indlæg fra bestyrelsen

deres løbende arbejde med at løse de

opgaver, som vi er fælles om i grundejerforeningen.

Denne information

kunne i princippet lige så godt kommunikeres

via grundejerforeningens hjemmeside,

da alle (eller næsten alle) i Baunebakken

i dag har adgang til internet.

Hertil kommer at vi på det seneste og

har oplevet en faldende interesse for at

annoncere i bladet. Bladet bør i princippet

hvile i sig selv – det vil udelukkende

være baseret på annonceindtægter og

ikke kontingentkroner fra grundejerne

er vi nødsaget til reducere omkostningerne

til bladvirksomheden.

Vi har derfor besluttet at reducere antallet

af bladudgivelser i 2006 til 2 gange

om året.

Næste blad udkommer til sommer.

Bladudvalget skal hermed ønske

læserne en rigtig glædelig jul og et godt

nytår.


NYT FRA BESTYRELSEN

Tak til Bengt

I forbindelse med generalforsamlingen

den 26. april meddelte vores formand

Bengt Lynggaard, at han ønskede at

stoppe efter næsten 25 år på posten.

Bengt har været med fra starten og har

således kunnet se frugterne af sit arbejde

gennem opbygningen af et stort og

velfungerende beboelsesområde, der i

dag er hjem for mange familier. Bengt

har gennem alle årene været en meget

engageret og energisk formand for foreningen,

og vi skylder Bengt stor tak for

indsatsen.

Bengt fortsætter dog som konsulent

for bestyrelsen, så vi fortsat kan trække

på hans mangeårige erfaring.

Parkering – lad os hjælpe hinanden

ved at overholde reglerne

Der er fortsat problemer med parkering

på vores område. Skulle nogen have

glemt reglerne, så lad mig lige ridse dem

op her:

• Forsigtig kørsel på stierne (10 km/t) er

tilladt i forbindelse med af- og

pålæsning. Husk at lukke bommene,

når du er kørt ud igen.

• Lastvogne over 3 ton må overhovedet

ikke parkeres på foreningens område

• Og så er parkering på stierne altså ikke

tilladt! – Det gælder uanset om parkeringen

sker på stien eller ekstra "hensynsfuldt"

ved at bilen køres helt op

foran huset. Det sidste gør kun ondt

værre, for herved ødelægges græsset af

hjulspor, og det er faktisk foreningens

ejendom, der herved ødelægges

Reglerne er til for at beskytte beboerne,

legende børn m.v. Stierne kan heller

ikke bære tung trafik.

Bestyrelsen kan blive tvunget til at

gribe ind, fordi vi håndhæver reglerne

for kommunen og brandvæsenet (stierne

er brandveje). Griber vi ind, sker det

ved at låse bommene på de stier, hvor

problemet er stort. Det vil vi helst undgå,

da det kræver mange ressourcer og

giver store gener for beboerne, - ikke

mindst dem, der overholder reglerne.

Det letteste for os alle er derfor, at vi

hjælper hinanden ved at overholde reglerne

og om nødvendigt minde naboen

herom.

Trafiksanering Hvidovre Nord

Mange af jer har sikkert fulgt debatten

om genåbning af Landlystvej, der har

kørt hen over sommeren. Diskussionen

afspejler tydeligt den manglende vilje til

at tænke i helhed – det handler mest

om at få fjernet trafikken fra sin egen

vej, uden tanke for, at dette blot medfører,

at trafikken flyttes til andre veje i

Hvidovre Nord – blandt andet Allingvej

og Rebæk Allé. Debatten understreger

behovet for, at der sættes fokus på at

gennemføre en samlet trafiksanering i

Hvidovre Nord – herunder at der findes

politisk vilje til at afsætte de nødvendige

midler til saneringen. Foreløbig ligger

eksempelvis Allingvej fortsat hen uden

5


6

NYT FRA BESTYRELSEN

de foranstaltninger, som skulle dæmpe

farten – ikke mindst, da lyskurvene blev

sløjfet. Vi følger sagen løbende og håber

på et snarligt gennembrud – ikke

mindst i lyset af, at der tiltræder en ny

kommunalbestyrelse efter valget 15.

november.

Entreprenøren

Vores nye entreprenør PLT er kommet

godt fra start, selvom der selvfølgelig

har været nogle begyndervanskeligheder,

f.eks. i forbindelse med snerydningen.

Ligeledes har enkelte beboere erfaret,

at græsslåningen virkelig er helt ind

til kanten, og har derved fået beskadiget

deres telefonkabel. Disse skader er selvfølgelig

efterfølgende udbedret. Vores

generelle indtryk er i øvrigt, at arbejdet

forløber som det skal og til vores fulde

tilfredshed. Ud over en forbedret græsslåning

er eksempelvis samtlige græsarealer

op til stierne netop blevet kantet,

så sten der i flere år har været gemt

under vildtvoksende græs er dukket op

igen.

Beskæring af træerne på stierne

Som I sikkert har bemærket, har vores

kugleakacier på stierne beholdt deres

krone i år. Formålet er at sikre træernes

overlevelse, idet fjernelsen af kronen,

som tidligere er sket hvert år, tapper

træerne for kræfter. Træerne skulle have

været let beskåret tidligere på året, men

dette glippede desværre, og mange har

derfor oplevet, at træernes kroner hænger

ind over hustagene. I skrivende

stund skulle kronerne gerne være klippet,

så vi kan gå vinteren trygt i møde.

Vi beklager de gener, der har været som

følge af den sene beskæring.

Mimrepladsen

"Mimrepladsen" på hjørnet af Allingvej

og Rebæk Alle blev sidste år renoveret

efter at have fungeret som en slags parkeringsplads

i en årrække og fremstår

nu indbydende med græs og stiareal. I

år er der til yderligere forskønnelse

etableret et stort blomsterbed på pladsen,

så læg vejen forbi, næste gang, du

går tur i området.

Kontakt

Som noget nyt har bestyrelsen oprettet

et kontaktudvalg. Du kan altid kontakte

et af medlemmerne af udvalget, hvis du

har spørgsmål eller forhold, du ønsker

belyst. Du kan se medlemmerne og deres

telefonnumre her i bladet.

Med venlig hilsen

Peter Knub

Formand


NYT FRA BESTYRELSEN

Nye carporte

Foreningen har fået mulighed for at opføre

et antal carporte på Vesterskel.

Opførelse sker i henhold til reglerne,

som blev vedtaget på generalforsamlingen

i 2002. Her følger et uddrag af disse

regler:

De interesserede står selv for finansiering,

indhentning af tilbud og opførelsen.

Foreningens tegninger og regler

skal anvendes, ligesom dennes godkendelse

af ansvarligt firma m.v. skal

være på plads

Der stilles et depositum

på 10.000 kr. til for-

eningen før byggetilladelsen

søges

Byggetilladelse

ansøges af foreningen,

men betales af grundejerne

Carporten skal være

opført og godkendt af

Hvidovre Kommune senest

3 måneder efter byggeriets

påbegyndelse.

Efter kommunens godkendelse

tilbagebetales

depositum.

Reglerne er optrykt

her til højre.

Da carportene vil ligge

op til skråningen mod

Avedøre Havnevej, vil

carportejerne hæfte for

den fremtidige vedligeholdelse

af denne

skråning. Herudover skal

carportejerne betale for etablering af

nødvendig kloakering.

Da udgifterne til opførelse, herunder

kloakering, selvfølgelig bliver lettere

at bære, hvis der opføres mange carporte

på én gang, vil bestyrelsen anmode

alle interesserede om at henvende sig til

medlemskontaktudvalget senest 1. januar

2006.

Bestyrelsen

Carporteregler.

1. Der kan kun opføres carporte såfremt de p- berettigede på den pågældende p-plads er

enige om sammen at opføre disse. Mindste antal carporte er 4 med mindre opførelse

sker i forlængelse af eksisterende.

2. De interesserede står selv for finansiering, indhentning af tilbud og opførelsen. Foreningens

tegninger og regler skal anvendes, ligesom dennes godkendelse af ansvarligt firma

m.v. skal være på plads.

3. Der stilles et depositum på 10.000 kr. til foreningen før byggetilladelsen søges.

4. Byggetilladelse ansøges af foreningen, men betales af grundejerne.

5. Carporten skal være opført og godkendt af Hvidovre Kommune senest 3 måneder efter

byggeriets påbegyndelse. Efter kommunens godkendelse tilbagebetales depositum.

6. Ejeren er pligtig at holde carporten fuldt forsikret.

7. Enhver skade på carporten er foreningen uvedkommende.

8. I carporten må kun henstilles indregistrerede biler og motorcykler.

9. Carporten vedligeholdes med saltgrøn træbeskyttelse hvert andet år i henhold til foreningens

farveplan.

10. Nummerering foretages af foreningen, eventuelle skilte betales af grundejerne. Supplerende

nummerering må foretages med indregistreringsnummer opsat inde i carporten.

11. Ved asfaltering af p-pladserne, vil eventuel merpris for håndarbejde i carportene blive

tillagt ejerne af disse.

12. Ved opførelse af yderligere carporte kan der evt. mageskiftes inden for det på generalforsamlingen

den 8. april 1986 vedtagne område, og i overensstemmelse med de på

generalforsamlingen den 30. april 2002 vedtagne regler.

13. Carportene følger ejendommene ved salg, uagtet de ligger på foreningens fællesareal.

Eventuelt frasalg fra ejendommen skal skriftligt godkendes af bestyrelsen.

14. Der underskrives overdragelsesbrev i to eksemplarer af ejeren og foreningen i fællesskab.

Et eksemplar beror hos grundejeren og et eksemplar opbevares af foreningen.

15. Da carporten er opført på p-plads tilhørende grundejerforeningen, skal der ved salg af

ejendommen underskrives nyt overdragelsesdokument af ny ejer.

Vedtaget på Generalforsamlingen den 30. april 2002

7


8

NYT FRA BESTYRELSEN

Nye TV kanaler:

TDC har pr. 1. november 2005 udvidet

programpakken med Disney Channel

og TV2 Film.

Disney Channel sender Disneyfavoritter,

nye serier og klassikere hver

dag fra 06-22.

TV2 Film er en ny dansk film kanal,

som sender film 24 timer i døgnet i alle

genre. Filmene vil ikke blive afbrudt af

reklamer.

!

Når de nye kanaler ”flytter ind” vil

der sikkert blive rokeret lidt rundt på de

eksisterende kanaler, formegentlig Kanal

5 og CNN. De nye kanalplaceringer

kan ses på TDC Kabal-TV hjemmeside

samt på INFO kanalens text TV.

God fornøjelse

”Hold øje med Baunebakkens

hjemmeside i december. Der kommer

nyt om beplantningen på Rebæk

Alle, samt mulighed for at du

kan give kommentarer.”

WWW.BAUNEBAKKEN.DK


Bestyrelsens opgaver:

Som noget nyt vil vi fra bestyrelsens side,

prøve at fortælle lidt, her i bladet,

om de forskellige opgaver, som vi arbejder

med.

I de seneste par måneder har vi haft

henvendelser fra:

TDC om nye tiltag, kanaler og hærværk.

Landforeningen af Parcelhusejere,

som gerne vil have os som medlem. Viundersøger

pt. om der er nogle fordele

for os.

Hvidovre Kulturråd, som gerne vil

have os involveret i kulturen i Hvidovre.

Hvidovre Kommune, om ulovligt

henlagt affald på Runde P, samt asfaltering

af naboveje.

Ledningsejerregistret, som alle

grundejerforeningens ledninger som

noget nyt, skal registreres i.

Endvidere er der løbende kontrakt

med PLT om den daglige vedligeholdelse

samt opståede ad-hoc opgaver, som

vi skal have løst.

Carporte, parkering og campingvogne

er hyppigt tilbagevendende emner,

som diskuteres så godt som hver

gang. På det seneste en del snak om

byggeri af nye carporte på Vesterskel,

som der kommer meget mere information

om, samt brug af vores campingvognsparkering,

hvor der står en del

vogne uden tilladelse.

Haveaffald på Runde P, samt alt muligt

andet affald, som ikke burde være

smidt der, har også fyldt meget på møderne.

9


10

Generalens gyldne håndtryk

Hæren har for nylig fundet ud af, at de

har for mange generaler og har derfor

tilbudt dem et "gyldent håndtryk".

De har lovet enhver general, der trækker

sig tilbage med det samme: En årsløn

PLUS kr. 10.000 forhver centimeter

målt i en lige linie mellem to punkter på

generalens krop, som han vælger.

Den første general accepterede. Han

sagde, at der skulle måles fra spidsen af

hans tæer til toppen af hans hoved.

180 centimeter. Han trak sig tilbage med

2,5 millioner kroner.

Den næste general sagde, at de skulle

måle fra spidsen af hans tæer til hans

fingerspidser på hans udstrakte arme.

230 centimeter. Han trak sig tilbage med

3 millioner kroner.

Den tredje general ville måles fra spidsen

af hans penis til hans testikler.

Lægen satte målebandet på spidsen af

hans penis og begyndte at måle, men

udbrød så:

"Du godeste, hvor er dine testikler?"

Generalen svarede: "I Vietnam!"

Genert fyr

En meget genert fyr går ind på en bar

og ser en dejlig kvinde oppe i baren.

Efter at have samlet mod en hel time

går han over til hende og spørger med

selvudslettende stemme:

"Øh.. du har vel ikke lyst til at sludre

lidt?"

Efter et øjebliks stilhed skriger hun:

"NEJ, jeg vil IKKE bolle med dig!"

Alle i baren stirrer nu på dem og fyren

smyger sig totalt rød i hovedet langs

væggen tilbage til sin plads.

Efter et par minutter går kvinden over

til ham og undskylder. Hun smiler og siger:

"Ser du, jeg studerer psykologi, og er

ved at indsamle stof til mit speciale, som

handler om, hvordan folk takler pinlige

situationer."

Manden fortrækker ikke en mine, men

råber så indigneret alt hvad han kan:

"2.000 kr.! Du må jo være sindssyg!"

smilehullet

En barmfager dans

En ung mand og en meget barmfager

pige danser tæt sammen.

Pludselig træder kvinden et skridt tilbage

og trækker det ene bryst frem og spørger:

- "Ser dette bryst ud til at være punkteret?".

- "Øh.. nej" stammer manden, hvorefter

hun tager det andet bryst frem og spørger:

- "Ser dette bryst ud til at være punkteret?".

- "Øh. Nej, det kan man bestem ikke sige"

stammer manden.

Hvorefter pigen siger:

- "Gider du så godt fjerne donkraften

under mig?"

På krydstogt

En mand er på krydstogt, og bliver opsøgt

af en nervøs medpassager som spørger:

- "Hvad vil du gøre, hvis skibet gik ned?"

- "Jeg ville gå på toiletet. Der kommer

vandet først når man trækker."

Arkitekten, kunstneren og ingeniøren

En arkitekt, en kunster og en ingeniør diskuterede

om de foretrak at have en kone

eller en elskerinde.

Arkitekten sagde, at han foretrak en kone,

som han kunne opbygge et solidt fundament

for et langvarigt forhold med.

Kunstneren ville hellere have en elskerinde,

som var lidenskabelig og omspundet

af mystik.

Ingeniøren sagde, "Jeg vil have begge dele"

"Begge dele?"

Ingeniøren: "Ja. Hvis man både har en kone

og en elskerinde, så vil de begge tro, at

man er sammen med den anden, og

kan man tage hen på fabrikken og arbejde."


FRA NABO TIL NABO

Tørklæder og bælter

Forkæl dig selv eller brug som værtindegave

lækre moderne bælter, tørklæder,tasker,

pelskraver og halskæder fra

kr. 25 til kr. 150.

Helle Veidal

Stråkær 14

Tlf. 3675 7217

Gaver:

Står du lige og mangler en lille gave, har

vi flere hjemmelavede ting at vælge

imellem, eksempelvis:

Badehåndklæder

Dækservietter

Grydelapper

Kosmetikpunge

og mange andre "bløde" pakker.

Ring og aftal et tidspunkt, hvor du kan

komme og se udvalget.

Lone, Engkær 27, Tlf. 36 47 01 94

Lisbeth, Engkær 41, Tlf. 36 47 48 85

Medhjælpere søges til afholdelse

af fastelavn

henvendelser skal rettes til

Anitta Jensen

Stendam 27

tlf 33215763

Computer

4 nye PCere til salg.

CPU: AMD Athlon XP 1800+, AMD

Athlon XP 2000+, Intel Celeron 2,0

Ghz & Intel Celeron 2,2 Ghz. De indeholder

blandt andet:

80 GB Harddisk

256 MB DDR Ram

lydkort

netkort

Nogen er med DVD & brænder... og

nogle er i sorte kabinetter, cremefarvet

& sølv.

Hvis nogen mangler en skærm til pcerne

kan vi nok finde ud af noget.

Priser fra kun 3999 - 4699.

Kommer ud og sætter dem op for beboerne

i baunebakken uden beregning. :)

Ibrar Mohammad

Engkær 39

Tlf.: 28450445

Email: im@imsec.dk

Se i øvrigt www.baunebakken.dk

11


12

LÆSERKONKURRENCE

Der var ikke mange, der kunne løse opgaven

i sidste nummers læserkonkurrence!

Det kunne være den hurtige

konklusion på det udsagn henset til antallet

af indsendte løsninger. Redaktionen

modtog kun 4 løsninger, hvoraf

den ene løsning ikke var rigtig.

Har læserkonkurrencen overlevet sig

selv? – selve bladet måske! Vi har tidligere

været inde og gjort os de samme

tanker. For år tilbage spurgte vi i en undersøgelse

blandt Baunebakkens beboere,

om bladet havde overlevet sig selv og

om vi skulle indstille aktiviteten. Dengang

fik vi rigtig mange positive tilbagemeldinger

om, at det var beboernes klare

ønske, at man fortsat stod bag Baunebakkebladet.

Det er heller ikke nogen hemmelighed,

at vi i redaktionen er ved at blive

lidt metaltrætte. Nogle af redaktionens

medlemmer har været med i mere end

15 år, men har haft et godt sammenhold

og en god arbejdsånd. Vi har kunnet li’

at arbejde sammen og gjort det med

stort engagement til glæde for foreningens

mange beboere.

Foreløbig er vi i redaktionen blevet

enige om, at reducere antallet af udgivelserne

til to om året og at vi arbejder

året 2006 ud. Så vi ser tiden an og håber

naturligvis på, at andre beboere vil melde

sig på banen og være med til at føre

bladet videre.

Tilbage til læserkonkurrencen. Vi

har i redaktionen forsøgt at veksle lidt i

sværhedsgraderne og mener, at vi har

ramt et tilfredsstillende leje. Vi modtager

i snit mellem 3 – 20 løsninger pr.

udgivelse, hvilket vel i grunden er tilfredsstillende.

Lad det være slået fast, at

det ikke har været vor intention at bladets

succes skulle måles i forhold til

indsendte opgaveløsninger, dog har vi

på det seneste konstateret en dalende

tilslutning i form af færre indsendte

løsninger, hvilket kunne indikere færre

læsere.

Når vi har haft denne læserkonkurrence,

så har den for redaktionens del

blot været et supplement til den underholdning,

vi synes, der også skal være

plads til i et beboerblad.

Af hensyn til de mange der har siddet

længe og grublet over løsningen i

sidste læserkonkurrence, skal vi ikke

trække pinen længere, men iler med

den rette løsning som er:

Inden for biologiens verden kaldes

et udviklingsstadium hos insekter med

ufuldstændig forvandling for en nymfe.

Nymfe kan også være en kvindelig naturgud

i den græske mytologi.

Vinder af konkurrencen blev:

Valdemar Jensen,

Drivkær 10.


Et stort til lykke fra redaktionen til

Valdemar. Det er ikke første gang, at

Valdemar er udtrukket som vinder af

læserkonkurrencen, men Valdemar er

en meget trofast deltager i vor læserkonkurrence

og må nok betragtes som

topscorer i indsendelse af rigtige løsninger.

Du skal have et meget stort tak med

på vejen for dit medlevende engagement.

Du er en af de beboere, der gør

det lidt nemmere at sætte sig til skrivemaskinen

og få et nyt blad i trykken.

For nye læsere og andre nytilkomne

så lægger læserkonkurrencen op til stor

fantasi, logisk ræsonnerende tankeudvikling

også kaldet diskurs samt ikke

mindst rimelige funda-mentale danskkundskaber.

Konkurrencen går i sin enkelhed ud

på at færdiggøre sætninger ved hjælp af

to ens ord, der staves ens, men ikke har

samme betydning.

Her er et eksempel, hvor du skal

indsætte to ord, der her i eksemplet er

indrammet i parenteser og understreget:

”Kom Petersen med fly? Nej han

(tog) (tog)”.

Blandt de rigtige løsninger, der afleveres

inden søndag den 26. marts 2006,

vil der blive trukket lod om en god flaske

vin efter eget valg (rød-, hvid- eller

rosévin). En æske chokolade vil og

være en mulighed, hvis det skulle være

en af de yngre medlemmer af foreningen.

Løsningen afleveres på et stykke papir

med navn og adresse eller ved at afleverer

talonen med løsningen til et af

bladudvalgets postkasser. Du kan selvfølgelig

også afgive løsningen via Internettet

på foreningens hjemmeside

www.baunebakken.dk. Her kan du og

som en af de første se, hvem der har

vundet konkurrencen.

Opgaven denne gang lyder som følger:

Når en gruppe personer bestående af

f.eks. eksperter, skal belyse et emne

ud fra deres faglige forudsætninger,

nævnes det ofte, at de sidder i et

_____. _____ bruges også som betegnelse

for en form for træbeklædning.

Navn: _______________________

Adresse: _____________________

Hvis Jeg vinder ønsker jeg:

■ Rødvin ■ Hvidvin ■ Rosévin

■ Chokolade

Vinderen offentliggøres i næste

nummer – april/maj udgaven – af Baunebakkebladet.

13


14

HISTORISK TILBAGEBLIK

Det historiske tilbageblik

ser denne gang mere

end 70 år tilbage og

tager udgangspunkt i

”Medlemsblad for

Grundejerforeningen”

”BAUNEBAKKEN” udgivelse nr. 2 fra

januar 1935 om en udskrivelse af en

havekonkurrence.

HAVEKONKURENCE

Alle vore Medlemmer indbydes herved

til at deltage i en Havekonkurence, der

tænkes afholdt i Juli Maaned D Aa.

Betingelserne i Konkurencen er:

Haven skal fremtræde i smuk og ordentlig

Stand. Det er ligegyldigt, om

Haven er Pryd- eller Nyttehave. Det afgørende

er; om Haven kan siges, at være

veldreven og velpasset. Aktieselskabet

Hvidovre Udstykningsselskab har velvilligt

udsat følgende Præmier:

Første Præmie 1oo Kroner samt et

Erindringsbæger i Sølv.

Anden Præmie 5o Kroner Samt et mindre

Bæger.

Tredje Præmie 25 Kroner samt et mindre

Bæger.

Foruden de ovenanførte Præmier 6 Extra-præmier

paa 10 Kroner.

Alle Ejere af Haver kan deltage, naar

Anmeldelse tilgaar Bestyrelsen inden 1

Juni d Aa.

Til at dømme i Konkurencen vil blive

nedsat en Dommerkomite paa 3 Medlemmer.

Aktieselskabet Hvidovre Udstykningsselskab

udpeger eet Medlem og Grundejerforeningen

vælger det andet, medens

Bestyrelsen til forsøge at formaa

en haveinteresseret Udenforstaaende til

at paatage sig Hvervet som 3die Dommer,

idet Aktieselskabet Hvidovre

Udstykningsselskab har stillet som Betingelse,

at en neutral 3die Mand bliver

medlem af Komiteen.

Bestyrelsen

v/formand Glarmester R. M. Hou,

tlf. Eva 2 4 1 1 y.


DE UDVALGTE

Vedligeholdelsesudvalget

Bente Staalø, Grundkær 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675 0252

Poul Poulsen, Stendam 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3678 9256

Inge Nielsen, Engkær 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675 8696

Jacob Kort, Bredkær 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3617 3949

Medlemskontaktudvalg

Poul Poulsen, Stendam 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3678 9256

Inge Nielsen, Engkær 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675 8696

Jørn Henningsen, Bredkær 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3649 0919

Bladudvalget

Jørgen Møller, Grundkær 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675 0008

Jens Mølbach, Engkær 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3648 0204

Gert Krogstad-Nielsen, Engkær 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675 3950

Erik Christiansen, Drivkær 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3648 4266

Frank Andersson, Drivkær 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675 0029

Webmaster

Frank Andersson, Drivkær 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675 0029

P-pladsskilte

Bengt Lynggaard Nielsen, Bredkær 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675 8411

Johnny Steenberg, Grundkær 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675 4236

Bomnøglesalg

Johnny Steenberg, Grundkær 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675 4236

Hybridnetudvalget

Bengt Lynggaard Nielsen, Bredkær 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675 8411

Johnny Steenberg, Grundkær 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3675 4236

Entreprenør

PLT-Gruppen, Menelaos Boulevard 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3677 3577

Miljøudvalg

Da miljøudvalget er nedlagt kan man henvende sig til:

Johnny Stenberg, Grundkær 10, 3675 4236

Eller én fra vedligeholdelsesudvalget

15


En ordentlig handel.

Nybolig Helge Kamp

Rødovre Centrum 165

2610 Rødovre

tlf. 3670 8000

Hvidovrevej 104 A

2650 Hvidovre

tlf. 3675 3070

...sammen med Nykredit

Det svære er at fastsætte den pris, som en køber er parat til at betale. Hos Nybolig

er vi i kontakt med virkelig mange købere hvert år. Vi kender det lokale marked –

og specielt rækkehusene i Baunebakken har vi mange forespørgsler på – og opnået

gode salgsresultater med!

Derfor er vi også i stand til at give dig en realistisk salgsvurdering af din bolig og

give et bud på, hvordan man opnår det bedste overskud.

360 Se 360° visning på internettet.

www.nybolig.dk

Nybolig sponsorerer:

www.baunebakken.dk

..sammen med Nykredit

More magazines by this user
Similar magazines