Vandområdeplan, generel del, vandløb - Biotop

biotop.dk

Vandområdeplan, generel del, vandløb - Biotop

Forord

Søer, vandløb og de kystnære områder udgør værdifulde elementer i Vejle Amt. Tilstedeværelse

af vandområder kan være afgørende for, hvor man vælger at bosætte sig.

Den rekreative benyttelse i dagligdagen eller i ferien giver øget livskvalitet for borgerne

og gode oplevelser for de turister, der besøger Vejle Amt.

De seneste 100 år har medført dræning og tørlægning af mange vandområder, men

denne udvikling er vendt nu, idet der i dag etableres søer og vådområder. Kvaliteten af

vandområderne skal være i orden af hensyn til planter, dyr og vi mennesker, således at

vi kan fange os en fisk eller bade i fjordene. De kommende generationer skal have de

samme muligheder, som vi har. Derfor ønsker Amtsrådet at sikre et rent vandmiljø og

et alsidigt dyre- og planteliv til glæde for nuværende og kommende generationer.

At sikre et rent miljø og en mangfoldig natur kræver en indsats fra mange aktører.

Amtet vil samarbejde med de øvrige aktører om at nå målene.

Amtsrådet håber med Vandområdeplanen at motivere borgere og politikere til at

arbejde for, at målene for vandområderne kan opfyldes. Vandområdeplanen skal være

et værktøj, der gør de politiske beslutningstagere i stand til at prioritere den nødvendige

indsats. Amtsrådet håber også at kunne drage nytte af borgernes ressourcer i arbejdet

med at sikre vandmiljøet. I mange vandløb kan miljøtilstanden forbedres nemt

og for små midler. Private vandløbslaug, aktive skoler og sportsfiskerforeningers vandplejeudvalg

har vist gode eksempler på, at det kan lade sig gøre.

Det er vigtigt, at viden om vandområderne bliver tilgængelig for alle. Derfor vil amtet

give øget elektronisk adgang til data om vandmiljøet. Hurtig flytning af viden bliver et

vigtigt redskab i samarbejdet mellem de aktører, der skal løse opgaven med at forbedre

vandmiljøet. Via amtets hjemmeside kan interesserede hurtigt skaffe sig oplysninger

om forhold, der vedrører søer, vandløb og de kystnære havområder.

Med venlig hilsen

Otto Herskind Jørgensen

Amtsborgmester

/ Palle Lund

Amtsdirektør

Forord

1

More magazines by this user
Similar magazines