27.07.2013 Views

Opsummering af året med udgangspunkt i Klafki og relationsmodellen

Opsummering af året med udgangspunkt i Klafki og relationsmodellen

Opsummering af året med udgangspunkt i Klafki og relationsmodellen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dannelse og

undervisningstilrettelæggelse

Med udgangspunkt i Klafkis

kritisk-konstruktive didaktik


”Dannelsesspørgsmål er

samfundsspørgsmål”

Samfundet skabes altid af mennesker og

kunne derfor under andre (magt)forhold til

anderledes ud

Indenfor et moderne samfund strides

forskelle interessegrupper, hvis magt og

chancer er forskellige – men dog ikke en

gang for alle fastlagte

Gennem fælles interessevaretagelse er det

muligt at skabe fortolkning- og

handlingsspillerum. Dvs. ordenen er

’kulturlig’, ikke naturlig (jf. Klafki 2001:66ff)


”Dannelsesspørgsmål er

samfundsspørgsmål” - fortsat

”Dannelsesteori og dannelsespraksis har

mulighed for og får til opgave, ikke kun at

reagere på forhold og udviklinger i samfundet,

med derimod at vurdere og være med til at

forme disse ud fra et pædagogisk ansvar for

nutidige og fremtidige leve- og

udviklingsmuligheder for ethvert ungt

menneske…” (Klafki 2001:67)

Jf. også handlekompetencebegrebet hos Karsten

Schnack og Hans Jørgen Kristensen


Dannelse som sammenhæng

mellem tre grundlæggende evner

”… hvert enkelt menneskes evne til selv at bestemme over

sine individuelle levevilkår og medmenneskelige,

erhvervsmæssige, etiske og religiøse meninger;

medbestemmelsesevne, for så vidt at ethvert menneske har

krav på, mulighed og ansvar for udformningen af vores fælles

kulturelle, samfundsmæssige og politiske forhold;

solidaritetsevne, for så vidt at det personlige krav om selv- og

medbestemmelse kun kan retfærdiggøres, hvis det ikke kun

forbindes med anerkendelse, med derimod ogmed

indsatsen for og sammenslutningen med de mennesker, der

helt eller delvist er afskåret fra netop sådanne selv- og

medbestemmelses muligheder som følge af samfundsmæssige

forhold, underprivilegering, politiske begrænsninger eller

undertrykkelse.”

(Klafki 2001:68 – mine kursiveringer, Klafkis understegninger)


Almen dannelse er:

dannelse

af den den lystbetonede og ansvarlige omgang med ens

egen krop,

af de kognitive muligheder,

af produktivitet i håndværksmæssig-teknisk henseende og i

hjemmet,

af medmenneskelige relationsmuligheder, med andre ord:

socialiteten,

af den æstetiske iagttagelsesevne, formgivningsevne og

dømmekraft,

sidst men ikke mindst af evnen til at træffe etiske og

politiske afgørelser samt til at udføre etiske og politiske

handlinger” (Klafki 2001: 70 – mine kursiveringer)


Reflekter sammen med din

sidemand/quinde

I hvilket omfang har jeres forløb

indeholdt et arbejde med

almendannelsesdimensionen i Klafkis

forstand? Konkretiser i forhold til 6

punkterne på forrige dias.

Er det ønskeligt at forstå almendannelse

som Klafki gør? Begrund jeres

stillingtagen


Almendannelse handler om:

at få en historisk formidlet bevidsthed om

centrale problemstillinger – også kaldet tidstypiske

nøglespørgsmål. Så som:

Fredsspørgsmål

Miljøspørgsmål

Den samfundsskabte ulighed

Tekniske styrings-, informations- og

kommunikationsmedier

Subjektivitet og jeg-du-forhold - fx. kærlighed, seksualitet,

forhold mellem køn eller mennesker af samme køn. (jf.

Klafki 2001: 73-78)


Problemundervisningens 4

principper

Eksemplarisk undervisning, hvor eleven kan arbejde sig frem

til en forståelse af mere eller mindre generaliserede

principper, indsigter, lovmæssigheder og sammenhænge via

eksempler, der ligger indenfor eller kan gøres til en del af

elevernes erfaringsområder

Metodeorienteret undervisning, der betoner tilegnelse af

fremgangsmåder for læring og erkendelser

Handlingsorienteret undervisning, hvor det at udføre og

fremstille noget i praksis er i fokus. Fx undersøgelser af

problemer som unge har mulighed for at erfare som

personligt betydningsfulde

Forbindelsen mellem faglig og social læring, der betoner

tilegnelsen af samarbejdskompetencer, konflikthåndtering, at

kunne fremlægge ideer, kritik og personlige argumenter (jf.

Klafki 2001: 85ff)


Kategorial dannelse

Materiale dannelse: Kulturens ’store’ tekster der virker

moralsk opbyggende. Det at man øger sin (eksakte)

vidensmængde og får forstand på flere og flere dele af

verden

Formale dannelse: Elevens medfødte evner og indre vækst

er i fokus. Udviklingen af metoder f.eks. gennem

projektarbejde og informationssøgning

Kategorial dannelse: Den virkelighed vi erfarer skal åbnes

for os, så vi kan åbnes for virkeligheden. Der skal dannes

kategorier og bevidsthedsformer der hjælper os til at

begribe os selv og omverdenen.


Den didaktiske analyses 5

spørgsmål

Hvilken bredere og mere generel side ved virkeligheden er

dette stof et eksempel på, og hvilke perspektiver åbner det

for eleven. Hvordan kan kundskaben anvendes senere?

Hvilken betydning har dette stof (eller erfaringer,

kundskaber og færdigheder) for eleverne i klassen?

Hvilken betydning har det set fra en pædagogisk vinkel?

Hvilken betydning har stoffet for elevernes fremtid?

Hvordan er indholdet struktureret?

Hvilket minimum af kundskab skal eleverne have tilegnet

sig fra dette stof hvis man skal betragte det som en del af

deres egen mentale ejendom? (Jf. Imsen 2003: 373f)


Og så var der også den

didaktiske relationsmodel

Gå i grupper så mindst to forløb repræsenteres og med minimum 3

personer. Diskuter jeres planlagte (og evt. gennemførte) forløb ud fra

følgende spørgsmål:

Hvilke elev- og lærerforudsætninger er tilstede (såvel faglige som sociokulturelle)

Hvad ved og kan eleverne allerede, hvor er deres begrænsninger.

Hvilke erfaringer har vi selv med indholdet og metoderne?

Hvilke rammeforudsætninger er tilstede? Tid, materialer, lokaler, politiske

udmeldinger, love mv.

Hvilke mål ønsker vi at nå? Kundskabs-, metode-, sociale eller personlige mål?

Hvordan kan eleverne inddrages i målfastsættelsen?

Hvilket indhold fører til målene? Inddrag evt. Klafkis didaktiske analyse

Hvordan skal aktiviteterne tilrettelægges? Hvordan skal eleverne (sam)arbejde?

Hvilke oplevelser skal indgå? Hvordan skal klimaet i klassen være? Hvilken

lærerrolle/ledelsesstil kræver det af os? Hvordan kan eleverne inddrages i

tilrettelæggelsen?

Hvad ønsker vi at evaluere? Har vi fokus på undervisningen/vejledningen, os

selv eller eleverne, målene, materialerne og udstyret? Hvordan kan eleverne

inddrages i evalueringen? (jf. Hiim & Hippe 1999:107ff)


Anvendt litteratur

Klafki 2001: Dannelsesteori og didaktik –

nye studier, Klim

Hiim & Hippe 1999: ”Opsummering af

helhedmodellen”, i

Undervisningsplanlægning for faglærere,

Gyldendal


Vidensdeling på holdet

Metarefleksion: Hvordan var det at tale

ud fra relationsmodellen? Hvor hjalp

den til at diskutere didaktiske

overvejelser. Hvilke udfordringer stødte

i på?

Præsenter jeres pointer med arbejdet

med modellen for de andre.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!