interaktiv - Sjællands Tandlægeforening

stfnet.dk

interaktiv - Sjællands Tandlægeforening

INFO

www.stfnet.dk

Efterår, 2012

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2012


2

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

Formand:

Poul Møller,

Smedelundsgade 18, 1.,

4300 Holbæk.

Tlf.: 5944 2811

Næstformand og sekretær

Flemming Juul,

Hansensvej 2B,

4200 Slagelse.

Tlf.: 5852 4988

Kasserer:

Susanne Kristensen,

Strandgade 1,

4230 Skælskør.

Tlf.: 5819 4169

INFO:

Udgives af:

Sjællands Tandlægeforening.

Henvendelse skal ske til

Sekretariatet,

Hansensvej 2B,

4200 Slagelse.

TLF.: 5852 4988

Kl. 08:00 - 16:00

e-mail: fbju@regionsjaelland.dk

Indlæg, kommentarer og læserbreve

modtages gerne på ovennævnte

adresse.

Oplag: 900 eksemplarer.

INFORMATIONSUDVALGET:

Ansvarshavende:

Susanne Kleist,

Charlotte Hanson,

Poul Møller

WEB:

Poul Møller,

mobil: 2759 1939

e-mail: poultand@adslhome.dk

Nyheder fra din kreds, mailadresser på

bestyrelsen, ”alt om kreds 2”, diagnoseliste,

kredskurser, arrangementer,

aktualiteter, bekendtgørelser, lovgivning,

analyser og overblik finder du

hurtigst på:

www.stfnet.dk

KRISEHJÆLPERE:

Ulla Friberg,

Fyensvej 38,

4000 Roskilde.

Tlf.: 4635 0128

Thomas Koefoed,

Smedelundsgade 38, 1.,

4300 Holbæk.

Tlf.: 5943 1369

TANDLÆGEVAGTEN:

Hillerød, Frederiksborg Amt,

Tlf.: 7025 0041

Kl. 16:00 - 07:00

Slagelse og Nykøbing F.,

Region Sjælland.

Æblehaven 2, 4200 Slagelse og

Nørregade 21B, 4800 Nyk. F.

Tlf.: 2960 0111

Weekend og helligdg.: Kl. 10 - 12.

KREDSGENERALFORSAMLING 2012

På kredsgeneralforsamlingen i oktober 2011 vedtog de tilstedeværende,

at udsendelsen af indkaldelsen til fremtidige kredsgeneralforsamlinger

kunne ske elektronisk. Det var bestyrelsens forslag og ønske og

resultatet har du her på skærmen. Alle beretninger og regnskabet finder

du på sædvanlig vis.

Vi har valgt at bibeholde det kendte format. Det gør det let at overskue.

Let at udprinte, hvis det måtte ønskes, samt let at udprinte udvalgte

sider som f.eks. regnskabet. Endelig gør det arbejdet mindre tidskrævende

i forbindelse med opsætningen.

Porto og udgifter til trykning er en stor post på budgettet og et sted,

hvor der med rimelighed kan spares. Det benytter vi os af, så der bliver

flere penge til kredskursuskontoen. Det letter desuden arbejdet markant

i sekretariatet, hvor det var et temmelig tidskrævende og ”uinteressant”

arbejde at kuvertere og frankere.

Næste fagpolitiske udfordring er

kredsgeneralforsamlingen

den 9. oktober i

Roskilde.

Håber

at du har tid

til at deltage. Mange

emner er til debat og jo

flere meningstilkendegivelser,

der fremkommer, des bedre løser

vi sammen fremtidens udfordringer.

Hjælp dig selv, kollegaerne og os ved at møde

frem og give dit besyv med!

Poul Møller ...

3


4

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. a. Indkomne forslag

b. Vedtægter TF

4. a. Aflæggelse af regnskab (vedlagt)

b. Godkendelse af budget

5. a. Valg af repræsentanter og suppleanter

b. Valg af formand

c. Valg af revisorer og revisorsuppleant

6. Valg til Klinikejerudvalget i henhold til §39 i TF´s

vedtægter.

1 medlem vælges af tilstedeværende stemme-

berettigede klinikejere. Efter samme kriterie væl-

ges 1 suppleant.

7. Valg til kredsens privatansatte tandlægers udvalg

(PATU) i henhold til §57 i TF´s vedtægter.

8. Eventuelt

GENERALFORSAMLING 2012

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

Tirsdag, den 9. oktober kl. 19.30 på

Hotel Comwell, Vestre Kirkevej 12,

4000 Roskilde - 4632 3131

Spisning kl. 18.00. Bindende tilmelding

til Flemming Juul: fbju@regionsjaelland.dk

senest den 7. oktober 2012

Ad 3 a

Ingen indkomne forslag

Ad 3 b

Forslag fra kreds 2 om sammenlægning af

KEU og KFU

Ad 5 a

Susanne Andersen, Hillerød

Dan Besjakov, Nivå

Jens Olav Holm Christensen, Næstved

Christian Eggers-Lurá, Holbæk

Jan A. Frederiksen, Hørve

Ulla Friberg, Roskilde

Charlotte Hanson, Hillerød

Svend Ulrich Jensen, Hundested

Flemming Juul, Fuglebjerg

Susanne Kleist, Roskilde

Susanne Kristensen, Skælskør

Jahn Legarth, Helsingør

Kirsten Melchior, Hillerød

Poul Møller, Holbæk

Niels Petersen, Næstved

Marianne Riis, Jernløse

Suppleanter

Ditte Lund, Køge

Leni Møllsøe, Roskilde

Helena Holm, Hillerød

Søren Gorm Hansen, Frederikssund

Claus Petersen, Næstved

Jytte Malmos, Stenløse

Ad 5 b

Poul Møller, Holbæk

Ad 5 c

Vibeke Andersen, Holbæk

Birgit Haargaard, Ringsted

Morten Sørensen, Roskilde

Ad 6

Klinikejerudvalget:

Susanne Kleist

Suppleant:

Christian Eggers-Lurá

Ad 7

Charlotte Hanson

5


BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2011/2012

Efter et noget turbulent foreningsår 2010/2011 med ekstraordinær

generalforsamling, så har indeværende år heldigvis været tilbage

i den rolige og stabile gænge, som vi alle har det bedst med. Ingen

uforudsete problemer. Kun de sædvanlige og kærkomne fagligpolitiske

udfordringer og debatter. Sådan skal et foreningsår forløbe!

Og hvad er det så, vi har brugt tiden til?

Foruden alle de praktiske og vedtægtsbestemte opgaver, såsom klagesagsarbejde,

medlemshenvendelser, etiske og interkollegiale problemer,

udbetaling af diæter og kørepenge, kredskursusvirksomhed,

hjemmeside, INFO o.l., så har mange emner været i spil: opfølgning

på Hovedgeneralforsamlingen i november, klagesagssystemet, Praksisforsikringen,

Erhvervsudygtighedsforsikringen, tandpinevagterne,

klinikejerudvalget, efteruddannelsesregistreringen, medlemsmøder,

Amaliegade, Regionstandplejen, enkeltsager osv.

En af de mere skelsættende vedtagelser på årets Hovedgeneralforsamling

i november måned var beslutningen om kun at afholde

generalforsamling hvert andet år. I de generalforsamlingsløse år afholdes

en såkaldt ”visionsdag”, hvor Hovedbestyrelsen sammensætter

et program bestående af relevante og aktuelle diskussionsemner.

Kredsbestyrelsen mener, at det er en rigtig god beslutning og at der i

de generalforsamlingsløse år vil åbnes større mulighed for reelle fagligt

relevante debatter. Eneste uafklarede spørgsmål er deltagerantallet.

Udspillet er, at ”kun” kredsbestyrelsesmedlemmerne deltager.

Vores ønske og holdning er, at de enkelte kredse selv må bestemme,

hvor mange deltagere, de ønsker at møde frem med. Dette for dels at

få så bred og åben debat som muligt og dels også at give suppleanter

og andre interesserede en smag for det fagpolitiske liv – i vores øjne

den bedste måde at sikre fødekæden af nye fagpolitikere på. Økonomien

burde ikke være et argument i denne sammenhæng, ikke

mindst da vi i kredsbestyrelsen er villige til selv at betale for det antal

deltagere, der overstiger antallet af valgte kredsbestyrelsesmedlemmer.

Under alle omstændigheder er det billigere for TF at afholde en

visionsdag i stedet for et HGF med overnatninger og mange forberedelsestimer

i sekretariatet. Vi får se. Under alle omstændigheder

afholdes der HGF i år og først visionsdag i 2013.

6 Klinikejerudvalg (KEU) har nu fungeret så lang tid, så der har væ-

ret tid og basis for at give det et serviceeftersyn, også selvom - eller

måske netop fordi - udvalgets fødsel ikke var nem. Opfylder det sin

mission? Er udvalgets størrelse fornuftig? Er valgproceduren gennemtænkt

og hensigtsmæssig? Er strukturen smidig? Er samarbejdet

mellem KEU og Forhandlingsudvalget (KFU) optimalt?

Vi har i kredsbestyrelsen hen over året adskillige gange drøftet KEU,

KFU og ovenstående spørgsmål. Ingen tvivl om at vi er glade for beslutningen

om at nedsætte et udvalg, der alene varetager klinikejernes

interesser. Det var en god beslutning. Det har vi trængt til og

KEU har under Susanne Kleist’s formandskab vist sig handlekraftigt.

Til gengæld er flertallet af os ikke helt overbeviste om, at det er helt

velgennemtænkt at adskille KEU og KFU på den måde, som vedtaget

er. Vi har faktisk overvejet sagen så nøje, at vi på det kommende HGF

vil stille et ændringsforslag til vedtægterne. Ændringsforslag og motivation

vil blive udsendt til alle TF’s medlemmer op til kredsgeneralforsamlingerne,

men overordnet set så drejer det sig om, at der efter

vores opfattelse er for meget dobbeltarbejde ved at holde 2 udvalg

orienteret om de samme forhold. Med den valgte struktur risikerer

man desuden, at vigtig information ikke at når frem til udvalgets

medlemmer. Dobbeltinformation eller risiko for manglende information.

Vi føler desuden, at KFU bliver svækket, kompetencemæssigt,

hvilket på ingen måde var tankegangen, tværtimod. Deres interesser

varetages bedst af et stærkt udvalg, bestående af engagerede, dedikerede

og indsigtsfulde medlemmer. Alt det får du i fuld udstrækning

senere, og vi glæder os til at høre din mening og drøfte sagen med dig

på kredsgeneralforsamlingen.

Et hængeparti fra sidste års beretning. Kredskursussamarbejdet med

Kreds 1 (København) har vi evalueret og på baggrund af erfaringerne

truffet den beslutning at stoppe samarbejdet. Omkostningsniveauet

i København er væsentlig højere end vi er vante til. Dertil var løsningen

af de praktiske forhold ikke altid helt enkle, så selvom det var

populært og ganske godt brugt af kreds 2’s medlemmer, så har vi alligevel

valgt igen at gå tilbage til Hillerød, Roskilde og Næstved.

Vi – og det gælder i princippet alle kredsbestyrelser – har i år været

i dialog med Hovedbestyrelsen (HB) vedrørende antallet og arrangementet

af efterårets medlemsmøder. Hidtil har HB egenhændigt

stået for fastlæggelsen af disse i form af indhold, dato og sted og det

har vi, ikke mindst i kreds 2, fundet uhensigtsmæssigt, usmidigt

og lidet gennemtænkt. Vores forbehold bunder i flere forhold: lang

7


8

tilmeldingsfrist, hvilket er stærkt begrænsende og ikke noget, vi normalt

opererer med. Vores kredskursusudvalgs større lokalkendskab

til egnede kursussteder. Vort ønske om flere medlemsmøder end et

(geografisk en meget lang kreds). Vort ønske om indflydelse på indholdet.

Dialogen med HB har ikke været dårlig, selvom den har været

lidt langstrakt og ikke helt har udmøntet sig i det, som vi helst havde

set. Ingen kan få alle sine ønsker opfyldt, så det er dog et skridt på

vejen, at vi selv kunne vælge dato (dog i lodtrækning med kreds 3)

og dels give bud på indhold og sted. Til gengæld får vi kun et. Kreds

3, der også er en del af Region Sjælland, skulle tilgodeses, hvilket er

helt fair. Der er således mulighed for at de sydsjællandske medlemmer

kan køre til Maribo i stedet. Medlemsmødet i kreds 2 bliver

afholdt den 8. november i Ringsted og du kan tilmelde dig på http://

www.tdlnet.dk/Efteruddannelse/Kurser.aspx - kurset er gratis og

emnet er Tandlægeoverenskomsten, der skal genforhandles 2014.

Vigtigt at deltage og vigtigt at høre din mening!

Registrering af obligatorisk efteruddannelse og enkelte kollegaers

modstand mod vilkårene i den obligatoriske erhvervsudygtighedsforsikring

fylder stadig meget i debatten. Det er vores helt klare

opfattelse at flertallet er for, at ordningerne er fornuftige og i flertallets

interesse. Alligevel er det en evigt tilbagevende opgave at få

alle fordelene kommunikeret ud til alle berørte medlemmer. Er du

ikke enig i, at det er fordel for tandlægestanden som helhed at bevare

og kæmpe for såvel den obligatoriske efteruddannelse, som for

erhvervsudygtighedsforsikringen, så mød frem og lad os drøfte det

sammen på kredsgeneralforsamlingen.

Et andet ”landsdækkende” emne er kontingentsatser. I TF opererer

man med mere end et dusin forskellige kontingentsatser. Klinikejer,

ansat offentligt eller privat eller begge steder, dobbeltmedlemsskaber,

deltidsansættelse, barsel og mere. Dertil kommer stor variation

i kredskontingenter. Det er tungt. Det er uigennemskueligt.

Det trænger til modernisering og nytænkning. HB arbejder med ny

kontingentmodel og det forventer vi at få ud til drøftelse indenfor en

overskuelig fremtid. Ingen tvivl om at det er nødvendigt.

Klagesagssystemet er et emne, der har fyldt rigtig meget, centralt,

samt ikke mindst lokalt. Det var et af de store emner på vort internatmøde,

der blev afholdt første weekend i februar på Slangerupgård

i Fakse Ladeplads. Kreds 3’s kredsbestyrelse var inviteret med og

stillede med 2 deltagere. Gør debatten bred.

Omdrejningspunktet er fordele og ulemper ved det nuværende

system. At det pludselig er blevet så brandaktuelt et emne skyldes,

at såvel Forbrugerrådet som Danske Patienter har sat endog store

spørgsmålstegn ved fornuften i vort klagesystem og ønsket, bl. a. ved

at formå flere politikere til at stille spørgsmål desangående til ministeren,

at samle alle patientklager i Patientklagenævnet. En ekstra

torn i øjet har været Forbrugerrådets medlemmers ønske/forventning

om, at deres honorar for deltagelse i klagesagsarbejdet skulle

afholdes af Fonden til Fællesforanstaltninger, sat på spidsen og sagt

med andre ord – tandlægerne aflønner deres egne, største kritikere!

Ikke holdbart og heldigvis har alle beslutningstagere i TF været enige

om, at her går grænsen. De fordele vi ser for at bibeholde klagesagerne

i nuværende regi er i korte træk: kort sagsbehandlingstid

(med Region H. som kedelig undtagelse!). ”Almindelige” kollegaer

og ikke ansatte konsulenter, der er sagsbehandlere. Tilbagebetaling.

Overfor dette står ulemperne: mange kollegaer føler, at de hele tiden

må tænke i ”defensiv” tandpleje med omfattende journalføring og

patientsamtykke. Tandlægestandens image lider skade. Svært for TF

aktivt at hjælpe anklagede kollegaer.

Et helt markant flertal af din kredsbestyrelses medlemmer, der har

eller har haft deres virke i klagesagsarbejdet udtrykte positive tanker

omkring at droppe det nuværende klagesagssystem, en udmelding,

der vækker til eftertanke. Hvorfor støtte en ordning, som vi føler

er mere til patienternes fordel end til vor egen, når vi konstant fra

medier og patientforeninger bliver skudt i skoene, at vi kun er interesserede

i at holde hånden over vore egne medlemmer? Trættende,

skuffende, urimeligt, så hvorfor ikke bruge de mange penge, som

klagesagssystemet koster på i stedet at sikre berørte kollegaer så god

hjælp som muligt?

I skrivende stund stadig et åbent emne og helt åbent for debat på

kredsgeneralforsamlingen.

Den kommende genforhandling af Tandlægeoverenskomsten har vi

naturligvis også berørt. Det bliver, som tidligere nævnt, et emne for

efterårets medlemsmøder, så mød frem her, lyt og giv din mening

til kende. Selvom der op mod sommeren har været livlig debat i de

landsdækkende medier omkring urimeligheden i den danske sundhedstilskudspolitik,

så skal vi nok ikke forvente, at forhandlingerne

med Regionernes Lønnings- og Takstnævn vil være meget andet

end lidt omrokering indenfor fastsatte økonomiske ramme. Der vil

9


givet blive kigget på indkaldeintervallerne, beskrivelserne af RDU’en og

UDG’en, honoraret for samme og måske har Sundhedsstyrelsen endelig

formuleret nationale retningslinjer desangående og på området PA og

Endo. Det skal dog på ingen måde afholde os fra at drøfte ideer, ønsker,

forventninger og muligheder, så hold dig ikke tilbage, men giv dit besyv

til kende.

Selvom huspriserne i de seneste år har været under stærkt pres, så skal

det fortsat ikke afholde os fra at presse på for at få ”Amaliegade” solgt.

Huset er gammelt og småt. Dyrt at vedligeholde. Uhensigtsmæssigt

placeret, svært tilgængeligt med bil og dårlige og dyre parkeringsforhold.

Vi ønsker, at salgsproceduren bliver taget alvorligt, speedet op og

effektueret – og det presser vi konstant på for. Med Cato’s ord i nutidsdansk:

i øvrigt mener vi, at Amaliegade bør sælges!

I vor egne lille andedam har der ikke været nogen meteornedslag eller

skybrud. Kun få interkollegiale sager, en enkelt kollega med problemer

omkring en klagesagsafgørelse og absolut intet graverende. Det har

været et stille år på kredskursusfronten, men det er vi parate til igen at

ændre på . Regnskabsopstillingen har gennemgået et kritisk eftersyn

med hjælp fra ekstern rådgiver og kassereren har fået en skabelon, der

er enkel at arbejde ud fra, hvilket giver overskuelighed og letter arbejdet

med opstillingen af regnskabet. Alt i alt et år med mindre belastende

problemstillinger, der kræver samtaler, rådgivning, vejledning

og konfliktløsning.

Bestyrelsen er homogen og velfungerende. Selvom kreds 2 i år besidder

færre tillidsposter i TF end sidste år, så er den opsparede viden i

kredsbestyrelsen formidabel. Der er altid en, der ved hvordan, ved,

hvor det står eller selv har prøvet det – måske endda selv været med til

at vedtage det. Det gør debatterne spændende og omfangsrige, om end

det også en gang i mellem er nødvendigt, for at få en helt åben debat, at

holde de bestyrelsesmedlemmer nede, der uvilkårligt bryder ud i: ”åh

nej, ikke den diskussion igen. Det har vi prøvet…” Men hellere det end

det modsatte og heldigvis har vi alle stor selvdisciplin og et lille ego :o)

Tak også i år til hele bestyrelsen for gode og produktive timer og

diskussioner. Arbejdsomme og flittige i kredsens tjeneste og gode og vidende

sparringspartnere. Altid en fornøjelse at være sammen med jer.

10

På bestyrelsens vegne

Poul Møller, kredsformand.

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

Regnskab 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

INDTÆGTER:

Kontingenter 547.891,40

Kursusindtægter 3.874,00

Renter 1.592,04

INDTÆGTER I ALT 553.337,44

UDGIFTER:

Kontorhold 17.645,63

Lønninger 2011 152.000,00

Diæter og kørselstilskud

Bestyrelse:

49.033,17

bestyrelsesmøder 35.407,00

internatmøde 27.960,00

bestyrelsesaktiviteter (øvr.) -

Porto og gebyrer 15.117,02

Kredsformandsmøde Bornholm 6.541,20

Kredsgeneralforsamling 18.809,00

Extraord. kredsgeneralforsamling 6.675,00

Medlemsmøder og kurser 43.524,00

Klubtilskud 1.000,00

Bidrag Region Hovedstaden 29.144,00

Repræsentation 3.114,40

Regnskabsass. 2009 & 2010 - 17.500,00

UDGIFTER I ALT 388.470,42

DRIFTSRESULTAT 164.887,02

DRIFTSRESULTAT 164.887,02

Afskrivninger - 5.565,00

ÅRETS RESULTAT 159.322,02

11


12

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

Status pr. 31. december 2011

AKTIVER:

Kopimaskine:

Saldo 1. januar 2011 33.385,00

Afskrivning - 5.565,00

Saldo 31. december 2011 27.820,00

Jyske Bank 792.561,65

Tilgodehav. tidl. revision 10.000,00

Aktiver i alt 830.381,65

PASSIVER:

Kapitalkonto 1. januar 2011 542.302,47

Årets resultat 159.322,02

Kapitalkonto 31. december 2011 701.624,49

Skyldige omkostninger 128.757,16

Passiver i alt 830.381,65

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

Formuen 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

INDTÆGTER:

Renter Jyske Bank 518,02

Renter obligationer 14.600,79

Kursregulering - 3.342,46

Indtægter i alt 11.776,35

Årets resultat 11.776,35

Balance 11.776,35 11.776,35

Status pr. 31. 12. 2011

AKTIVER:

Obligationsbeholdning 123.098,41

Jyske Bank 287.764,40

Aktiver i alt

PASSIVER:

410.862,81

Egenkapital 1. januar 2011 399.086,46

Årets resultat 11.776,35

Egenkapital 31. december 2011 410.862,81

Formuebeholdningens sammensætning: nom. Kurs Kursværdi

6.5% Norwegian Govt. 15.05.13 120.000,00 106,99 123.098,41

6.0% Norwegian Govt. 16.05.11 solgt

Bevægelser i obligationsbeholdningen:

30. juni 2004 245.000,00 246.955,75

30. juni 2005 245.000,00 270.109,35

31. december 2005 245.000,00 263.773,91

31. december 2006 245.000,00 243.887,84

31. december 2007 245.000,00 243.528,56

31. december 2008 245.000,00 230.449,10

31. december 2009 245.000,00 236.113,51

31. december 2010 245.000,00 245.728,37

31. december 2011 120.000.00 123.098,41

13


14

INDTÆGTER:

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

Budgetforslag 2012

Kontingenter 550.000

Kursusafgifter 32.000

Renter 2.000

Saldo 584.000

UDGIFTER:

Kontorhold 18.000

Vederlag 152.000

Porto og gebyrer 15.000

Bestyrelsesmøder, internat 76.000

Kredsgeneralforsamling 19.000

Medlemsmøder og kurser 100.000

Repræsentation 3.000

Klubber 4.000

Udvalg 3.000

Region Hovedstaden 29.500

Kredsformandsmøde 6.500

Kørsel og diæter 50.000

Saldo 476.000

Overskud før afskrivninger: 108.000

- afskrivninger - 5.000

Årets resultat 103.000

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent - kr. 800.

KLINIKEJERUDVALGET - KEU

Som bekendt er KEU klinikejernes platform i Tandlægeforeningen,

hvor vi har fokus på klinikejernes udfordringer som selvstændig,

arbejdsgiver og chef.

Det er derfor mange forskellige emner, vi arbejder med. Du får løbende

oversigter via det nyhedsbrev, som vi jævnligt sender ud og i

materialet til Hovedgeneralforsamlingen i november, kommer der en

samlet årsberetning. Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet, så bør du

kontrollere, at din mailadresse står rigtigt. Tjek det på tdlnet.dk. På

forsiden øverst til højre er der en boks, der hedder ”mine medlemsdata”

og her kan du rette dine oplysninger.

Det absolut hotteste emne lige nu er den kommende fornyelse af

Tandlægeoverenskomsten. Du har mulighed for at høre mere om

strategien samt komme med inputs på de medlemsmøder TF afholder

gratis i løbet af efteråret. I vores område er det d. 23/10 på

Scandic hotel i Sydhavnen og d. 8/11 på Scandic hotel i Ringsted.

Møderne starter med sandwich kl.17.30 og slutter kl.20.00. Du kan

tilmelde dig på tdlnet.dk

Du kan finde årsberetningen for KEU på tdlnet eller på stfnet via

dette link:

http://www.stfnet.dk/Nyheder.html

Susanne Kleist

formand KEU

OPRÅB!

Vi er godt 750 aktive medlemmer af Sjællands Tandlægeforening. Af disse deltager

under 6% i fagpolitisk arbejde - et tal, som kredsbestyrelsen meget gerne så forøget.

Vi er i kredsbestyrelsen mange, der nærmer os ”sidste salgsdato”, så hvis der også i

fremtiden skal være kollegaer,

J der ønsker at varetage standens interesser internt og eksternt,

J debattere overenskomstens faglige indhold og honorering,

J deltage i klagesagsbehandling,

J sikre gode arbejdsbetingelser for alle danske tandlæger

så skal der yngre og motiverede kollegaer på banen!

Vi vil ikke lyve! Det kan være tungt og tidskrævende, men tro mig, glæden ved at

drøfte fagpolitiske problemstillinger med andre kollegaer og opnå at se at tingene

lykkes, det er arbejdet værd - og i øvrigt meget værdifuldt at kende systemet indefra

og have indflydelse på egne forhold!

Gør dig selv, os og dine kollegaer en tjeneste ved at gå aktivt ind i fagpolitik!

Kontakt Flemming Juul og hør nærmere...

15


16

PRIVATANSATTE TANDLÆGER - PATU

Personligt har det mest skelsættende i dette udvalgsår været, at jeg

ikke genopstillede som formand. I stedet valgte PATU Anders Hasselbalch

Christensen fra Københavns kreds til ny formand. Anders

er mangeårigt menigt medlem af PATU og tidl. medlem af Hovedbestyrelsen.

Så PATU har fået en kompetent og erfaren formand. Jeg

selv blev valgt som næstformand, så fingeren på pulsen har jeg ikke

sluppet helt.

Året i PATU har som sædvanligt været spændende, bl.a. i samarbejdet

med vores stadig ret nye Klinikejerudvalg. Vi har som noget af

det vigtigste i fællesskab fået etableret et Tandlægetvistighedsnævn.

Nævnets formål er at kunne løse uoverensstemmelser mellem arbejdsgiver

og ansat tandlæge internt i foreningen og langt hurtigere

end tidligere, hvor konflikter måtte løses eksternt ude i byretterne.

Nævnets formand er i det daglige dommer i Københavns Byret.

I juni blev vi også enige om de sidste punktummer i revisionen af

foreningens Standardansættelseskontrakt. I den nye udgave er der

bl.a. kommet to vejledninger. En for den ansatte tandlæge og en for

klinikejeren. I Standardansættelseskontrakten er der og har der altid

været mulighed for at aftale fast løn. Alligevel har klinikejerudvalget

valgt også at udsende en separat fastlønskontrakt. Fra PATU’s side

vil vi dog stærkt anbefale at benytte den fælles Standardansættelseskontrakt,

da denne kontrakt lægger op til, at alle aspekter i ansættelsen

bliver gennemgået og diskuteret med det samme, inden ansættelsen

begynder.

Fremadrettet arbejder vi bl.a. på at få klarlagt, hvorledes ressourcerne

i sekretariatet fordeler sig på de enkelte medlemsgrupper, således

at vi kan vurdere, om der er grundlag for et differentieret kontingent.

Vi arbejder også fortsat på muligheden for et introforløb for de nyuddannede

tandlæger, så de kan hjælpes godt i gang i deres nye gerning

til glæde for alle parter.

PATU’s ”Videre i Praksis”-kursus har vi valgt at videreudvikle til en

”Konference for Privatansatte Tandlæger” med både fagligt, politisk

og socialt indhold. Konferencen vil blive afholdt i januar 2013. Så

hold øje med kursuskataloget. Vi glæder os til at møde jer og høre,

hvad der rører sig, og få en snak om, hvad I har af input til foreningen.

Charlotte Hanson,

kreds 2’s repræsentant i PATU

KRISEHJÆLPERE

Dagene er aftaget med ca. 3 timer. De fleste er tilbage på klinikkerne

bag boremaskinerne efter en forhåbentlig dejlig sommer.

Vi er alle klar til det næste halvår - næsten alle. Er du en af dem, som

ikke er helt klar, er det muligt, at krisehjælperordningen kan blive

aktuel for dig.

Vi benytter i Sjællands Tandlægeforening denne notits i Info lejligheden

til at udbrede kendskabet til krisehjælperordningens eksistens.

Ordningen har eksisteret i mange år og blev oprindeligt etableret af

Tandlægeforeningen. Der sidder to krisehjælpere i hver kreds.

Krisehjælperens opgave i kredsen består ikke i at være behandler,

men i at informere og formidle kontakt til relevante professionelle

behandlere. Mulige årsager til at du kan bruge en krisehjælper kan

f.eks. være alvorlig sygdom, psykiske eller stressrelaterede sygdomme,

misbrugsproblemer eller mistanke om misbrug hos en kollega.

Den egentlige krisehjælp/behandling varetages i Tandlægernes

Tryghedsordninger, hvor der bl.a. er tilknyttet en erhvervspsykolog

og en misbrugskonsulent. Det er vigtigt at understrege, at alle henvendelser

er underlagt fortrolighed og tavshedspligt. Årsagerne til at

henvende sig har naturligvis ofte en karakter, hvor tavshedspligten er

vigtig for medlemmerne.

Ofte modtager krisehjælperne henvendelser direkte fra medlemmerne,

men også samarbejdspartnere, familie, venner m.fl. kan kontakte

os.

Nyttige links:

www.stfnet.dk (bl.a. telefonnumre til kredsens krisehjælpere)

www.tryghedsordningerne.dk (klik ”Krisehjælp”)

Meget få kommer gennem livet uden problemer, kriser, sygdom eller

lignende.

Kan vi hjælpe vores medlemmer i 2. kreds gør vi det meget gerne!

Ulla Friberg

krisehjælper17


Året har været lidt stille på kursusfronten, det blev kun til et kursus

om implantater og ”hvem har ansvar for hvad” med tandlæge Erik

Andersen. Til gengæld var kurset en succes med noget over 100 deltagere

samlet set.

Men kursusudvalget regner med større aktivitet i det kommende

foreningsår. Ideerne er mange og vi vil bla. rigtig gerne lave et større

kursus for hele teamet. Hvis du har emner, foredragsholdere etc. som

du synes, vi skal bruge, så må du endelig kontakte os.

Vær i øvrigt opmærksom på efterårets 2 medlemsmøder, hvor temaet

er tandlægeoverenskomsten. Genforhandling skal ske i 2013 og

derfor er medlemsmøderne i 2012 din mulighed for at blive orienteret

om forhandlingernes temaer og mulighed for selv at opnå indflydelse.

Reserver allerede nu dagen. Den 8. november på hotel Scandic i

Ringsted eller den 23. oktober på hotel Scandic i Sydhavnen. Tilmelding

skal ske via tdlnet.dk

Susanne Kleist.

18

KREDSKURSER

REGION SJÆLLAND - TANDPINEVAGTEN

Tandpinevagten har fungeret i uændret behandlingsmæssigt koncept,

men med den geografiske ændring, at vagtstedet i Nr. Alslev pr.

1. jan. 2012 flyttede til det nye Sundhedscenter i Nykøbing F. – Det

har ikke i opgørelsesperioden været muligt at drage nogle endelige

konklusioner for, hvilken betydning ændringen af vagtsted har haft

for den sydlige regiondels benyttelse af vagten.

Vagten blev i 2011 – juli-dec benyttet af 427 patienter i alt,

Vagten blev i 2012 – jan-juni benyttet af 486 patienter i alt -- Totalt

913 patienter.

I opgørelsesperioderne er udført i alt 2009 behandlinger og 219 ekstraktioner,

enkelte permanente og provisoriske fyldninger.

Antalsmæssigt fordeler patienterne sig med ca. 2/3 til Slagelse og ca.

1/3 til Nr. Alslev / Nykøbing F, der også har færre dage åbent.

Jens Olav Holm Christensen,

koordinationsudvalget.

REGION HOVEDSTADEN - TANDLÆGEVAGTEN

I flere år har der eksisteret en vagt i det ”gamle Frederiksborg amt”.

Vagten har været et samarbejde mellem kommunal tandpleje, privat

praksis og amtet. Vagten har været både en tandpine/servicevagt,

samt en traumevagt. Det tidligere Frederiksborg Amt blev jo senere en

del af Region Hovedstaden og vagten fortsatte, nu med et samarbejde

med regionen. Desuden er der også den gamle kendte tandlægevagt på

Oslo Plads i København. Vagten på Oslo Plads ejes af og administreres

af Københavns tandlægeforening. For så vidt angår privat praksis, er

samarbejdsaftalen opsagt af regionen. Det gælder for både vagten på

Oslo Plads og for vagten i Hillerød. Regionen ønsker et ensartet tilbud

til borgerne.

Der har været stor tilfredshed med begge vagter og i skrivende stund

forhandler vi om en ny, ensartet model for vagtordningen. I skrivende

stund ser det ud til at det lykkes os fortsat at have en god vagtordning,

hvor der behandles patienter både i Hillerød og på Oslo Plads. Detal

jerne for vagtordningen må afvente forhandlingernes af slutning.

Susanne Andersen

REGION HOVEDSTADEN - KLAGESAGER

Det går meget trægt med klagesagsbehandlingen. Det har taget meget

lang tid for nævnene at blive konstitueret. Herefter er sekretærerne

blevet udskiftet med jurister, der har skulle sætte sig ind i det nye

arbejdsfelt. Det har ikke været uden problemer. Det har været svært

for juristerne at fremskaffe de nødvendige sagsakter.

Der er aftalt møde med Regionen den 10. september i forsøg på at

afhjælpe problemerne.

Sagstiderne har på grund af manglende materiale været utilfredsstillende

lange.

Det er meget vigtigt for os som tandlæger i klagesagssystemet at gøre

opmærksom på disse problemer, da klagesagssystemet skal tages op

til evaluering og eventuel ændring i 2014, måske som en underlægning

til Patientombuddet.

Det har i øvrigt været debatteret at anskaffe fotoudstyr til øget dokumentation.

Svend Ulrich Jensen

visitationsudvalget. 19


Der har i årets løb været en udskiftning af 2 ud af 3 på politikersiden,

hvilket har medført at udvalget - som består af 3 politisk udpegede

medlemmer samt 3 tandlægelige medlemmer udpeget af regionsbestyrelsen

- nu har et væsentligt mere stabilt fremmøde til gavn for

udvalgets arbejde.

SU har en mødefrekvens på 4 møder årligt, hvilket dækker behovet

for at følge med sagerne.

Gennemgang af ydelsesstatistikkerne fylder naturligvis meget, men

det skal dog bemærkes, at antallet af ydere, der over- eller underskrider

40%’s grænsen er stadigt faldende.

Kun 10 skulle forklare ydelsesforbruget på den baggrund i år.

Derudover har udvalget set på overskridelser på enkeltydelser i

gruppe 5 og 7 på 400 %, og 5 ydernumre er blevet afkrævet en forklaring

på den baggrund.

Som oftest tages forklaringerne til efterretning, nogle bliver bedt om

at reducere ydelsesforbruget, og nogle få får tilbudt vejledende samtaler

med SU medlemmer, som ved besøg på klinikkerne gennemgår

et vist antal journaler med henblik på at se, om ydelsesmønstret er

uhensigtsmæssigt.

De øvrige sager SU behandler omhandler som oftest klager over

manglende prisoplysning, manglende tilbud om skriftligt overslag,

manglende sammenhæng mellem pris og overslag, manglende udlevering

af journalmateriale, samt klager over sagsbehandling i det

regionale klagesagsnævn.

Tandlægeforeningen har sammen med Regionerne etableret et website:

www.tandklage.dk, som omhandler alt hvad der er værd at vide

om det overenskomstbaserede klagesystem, herunder SU’s virke. Se

den før dine patienter, så du er bedst muligt forberedt når/hvis du

løber ind i en sag.

Kun de færreste tandlæger undgår nærkontakt med klagesystemet

igennem et helt arbejdsliv, og det er vigtigt at være godt rustet, og

ikke tabe hoved og humør, når man står i den kedelige situation.

20

REGION HOVEDSTADEN - SAMARBEJDSUDVALGET

Kirsten Melchior

Medlem af SU region Hovedstaden

REGION SJÆLLAND - KLAGESAGER

Klagesagsområdet: I 2010 behandlede vi ca 60 klagesager. I 2011

havde vi 51 sager. Pr 1.9.12 har vi registreret 48 klager, hvor 34 fortsat

er under behandling.

Bestemt et antal i den gode ende.

Rigtig mange af klagesagerne drejer sig om rodbehandlinger. Uanset

om patienten eller tandlægen ”vinder” sagen, så må vi konstatere, at

næsten alle journaler er mangelfuldt ført.

Især mangler der notater om information til pt. inden rodbehandlingen

indledes, herunder prisoverslag og ikke mindst valgmulighed.

Patienterne husker f.eks. aldrig at være informeret om, at en rodbehandling

oftest medfører behov for senere behandling med fast

protetik.

Det henstilles hermed, at vi alle er mere omhyggelige med vores

informationer og journalføring.

Flemming Juul

visitationsudvalget

REGION SJÆLLAND - SAMARBEJDSUDVALGET

Samarbejdsudvalget (SU) i regionerne er nedsat i henhold til § 34 i

Tandlægeoverenskomsten.

I INFO 9 – foråret 2012 – fik du et godt indblik i arbejdsopgaverne

og lovgrundlaget. Det vil jeg gerne følge op på, da SU i Region Sjælland

har været gennem et noget turbulent forår, grundet lidt uenighed

med Landssamarbejdsudvalget (LSU) i forståelsen af Tandlægeoverenskomstens

ordlyd på dette område.

I INFO 9 skrev jeg om tilkaldeintervaller og parternes forventning

om, at der gennem holdningsændringer på klinikkerne ville kunne

frigøres en større sum, der i stedet skulle bruges på PA-ydelserne. I

forlængelse af dette valgte SU i Region Sjælland at tilskrive samtlige

klinikker i regionen og bede dem beskrive, hvilke tanker de havde

gjort sig i forbindelse med at individualisere deres indkaldeintervaller.

Baggrunden for dette tiltag var en mere end antydning af, at

forbruget af RDU og KRDU ikke havde ændret sig i nedadgående

21


etning og at den forventede økonomiske besparelse på området

ikke ville fremkomme. Det var en bevidst og proaktiv handling, som

vi mente lå helt i tråd med udvalgets beføjelser og overenskomstens

ordlyd og intention.

LSU var ikke enige med os (på det tidspunkt!). ”Vi overtrådte vore

beføjelser og handlede uden konkret viden og uden LSU’s tilladelse”.

Det var ”gult kort” og løftede pegefingre til både næstformand (undertegnede)

og sekretariat. Vi blev – lige op til Påske – bedt om at

tilbagekalde brevene og de tandlæger, der kontaktede TF blev bedt

om ikke at svare. Samtidig udsendte LSU modskrivelser til en del af

regionens klinikker. Stor ståhej og vild forvirring.

Adskillige klinikker nåede inden da at svare. Mange kontaktede i den

forbindelse Tandplejen Region Sjælland. God kommunikation og god

snak om ydelsesmønster, kontrolstatistikker, sundhed.dk etc. Gavnligt

for begge parter og med til at fjerne en del tandlægers negative

følelse af, at Samarbejdsudvalget og Region Sjælland kun er en ubehagelig

kontrolinstans. Tilbagemeldingerne i forbindelse med svarene

var generelt positive og givende. SU’s opfattelse er, at begge parter

har haft glæde af ”øvelsen” og gavn af kommunikationen. Er med til

at sætte fokus på overenskomstens ordlyd og skabe overblik over, om

overenskomstens intention og brugernes oplevelser af samme står i

rimeligt forhold til hinanden. I vores øjne: ”no harm done”.

Efterfølgende er der sket en masse, delvist affødt af ovenstående.

LSU har formuleret en ny ”Vejledning til landets Samarbejdsudvalg”.

Her præciseres nogle forhold og andre opblødes. I praksis vedtager

forhandlingsparterne en overenskomst, der derefter godkendes

af berørte medlemmer og Regioner, hvorefter et lille fællesudvalg

fortolker loven og beskriver, hvordan den i praksis skal forstås og

håndteres i samarbejdsudvalgene. Lykken ville være en overenskomst,

der ikke krævede tolkning og genfortolkning, for at kunne

håndteres!

For lige at fuldende historien, så modtog alle klinikejere primo juli

en mail fra LSU, der i indhold og ordlyd stort set var identisk med

den mail, som vi i SU Region Sjælland udsendte i foråret! Stor ståhej

for ingenting. Livet er ikke let, når der politikken overstiger fornuften

:o)

22

Poul Møller

næstformand i SU

Særligt for offentligt ansatte tandlæger:

Husk at der igen i år holdes kursusdag for offentligt ansatte tandlæger,

onsdag den 28. november 2012 i Odense.

Der er tilmeldingsfrist den 26. oktober!

Programmet indeholder:

Ortodonti på børn; Grænseområdet mellem ortodonti, ortopædi og

ortognatkirurgi. Ved Thomas Klit Pedersen.

Kirurgi på børnepatienter; Del I: Dento-alveolær kirurgi.

Ved Peter Marker.

Kirurgi på børnepatienter ; Del II: Kæbekirurgi.

Ved Peter Marker.

Sedering i forbindelse med tandbehandling af børn og unge.

Ved Pia Svendsen.

Se yderligere på TDLNET under kursus tilmelding eller i tidligere udsendte

katalog fra Tandlægeforeningens Efteruddannelse, kurser

2012. 2. halvår.

Lotte Junggreen, STF

23


KREDSBESTYRELSEN 2011/2012:

Poul Møller, Holbæk

formand for STF

tlf.: 2759 1939

poultand@adslhome.dk

Susanne Andersen, Hillerød

tlf.: 4826 0098

sus@tdl.dk

Dan Besjakov, Nivå

tlf.: 4914 7611

besjakov@tiscali.dk

Jens Olav H. Christensen, Næstved

tlf.: 5572 5883

johc-pto@mail1.stofanet.dk

Christian Eggers-Lurá, Holbæk

tlf.: 5943 4311

cel@tandtandtand.dk

Jan A. Frederiksen, Hørve

tlf.: 5965 6688

tand@post3.tele.dk

Ulla Friberg, Roskilde

tlf.: 4635 0128

ullafriberg@privat.dk

Charlotte Hanson, Hillerød

tlf.: 4921 0248

chanson@mail.dk

Svend Ulrich Jensen, Hundested

tlf.: 4794 0925

kmj1@webspeed.dk

Flemming Juul, Slagelse

tlf.: 5852 4988

fbju@regionsjaelland.dk

Susanne Kleist, Roskilde

tlf.: 4635 7661

kleist@roskildetandklinik.dk

Susanne Kristensen, Skælskør

tlf.: 5819 4169

sbkristensen@get2net.dk

Jahn Legarth, Helsingør

tlf.: 4826 3232

jale@post7.tele.dk

Kirsten Melchior, Hillerød

tlf.: 4826 3232

kirsten.melchior@ofir.dk

Niels Petersen, Næstved

tlf.: 5572 1939

niels@sundmund.dk

Marianne Riis, Regstrup

tlf.: 5918 3585

24 24marianne.riis@riis.mail.dk

TILLIDSPOSTER I TANDLÆGE-

FORENINGEN:

KIRSTEN MELCHIOR - 4826 3232

formand for Tryghedsordningerne

SUSANNE KLEIST - 4635 7661

formand for KEU

FLEMMING JUUL - 5855 8121

formand for Region Sjælland

JAN A. FREDERIKSEN - 5965 6688

næstformand for Hovedbestyrelsen

CHARLOTTE HANSON - 4921 0248

næstformand for PATU

NIELS PETERSEN - 5572 1939

sæde i Landstandlægenævnet

Hold dig:

- opdateret og

- informeret på:

www.stfnet.dk

More magazines by this user
Similar magazines