NYHEDSBREV MARTS 2013 - Ingeniører uden Grænser

iug.dk

NYHEDSBREV MARTS 2013 - Ingeniører uden Grænser

Projekmission til DR Congo

To af IUG’s medlemmer, pensioneret

maskiningeniør Karl

Skovgaard Møller og nyuddannet

miljøingeniør Tine Boye

Andersen, var fra 12. januar til

2. februar udsendt på fact finding

mission - først i Tanzania

og derefter tog de videre til DR

Congo.

Fact finding missionens formål var

at beskrive hvordan forsyningen

af rent drikkevand i de besøgte

områder så ud, og hvordan de

kan forbedres. IUG ydede teknisk

assistance til Brødremenighedens

Danske Mission (BDM, Christiansfeldt),

som i forvejen har været

aktive i området siden 1990. På

kyststrækningen fra Zambia i

NYHEDSBREV MARTS 2013

syd til Moba-Port 200 km nordligere, blev

der i alt besøgt 12 landsbyer. I netop dette

område er der store sundhedsmæssige

problemer og her er i særdeleshed tale om

sygdommen kolera.

Konklusionen efter besøget var, at der i alle

de 12 besøgte landsbyer blev benyttet vand

fra enten vandløb eller fra søen Tanganika,

som løber langs kysten.

Der var enkelte tilfredsstillende brønde, som

fungerede ved hjælp af håndpumper og et

sted havde man endda indkapslet en kilde.

Dette betyder, at mere end 95% af befolkningen

benytter vand med stor smittefare.

Kort sagt lyder anbefalingerne:

I syv af landsbyerne indkapsler man en kilde

i nærliggende bjerge og i nye indførte rør

ledes vandet til et eller flere tappesteder,

hvorfra det kan tappes. I fire af landsbyerne

repareres eller etableres nye brønde med

håndpumper. Et enkelt sted må man etablere

et tilsætningssystem, hvor der bliver

tilsat klor da vandet her hentes fra søen.

Da Brødremenighedens Danske Mission

har til hensigt, at have aktivitet i områderne

langt ind i fremtiden, vil de også medvirke

til at realisere anlæggene og samtidig sikre

vedligeholdelsen af disse. IUG vil nu arbejde

videre med de anbefalede tiltag i Tanzania

og DR Congo.

Karl Skovgaard Møllers første opgave i

Congo begyndte i januar 1963, altså præcis

50 år tidligere. Det var Tine Boye Andersens

første opgave i Afrika, men næppe det

sidste.

INGENIØRER

UDEN GRÆNSER Et liv efter overlevelse 1


Seneste og kommende udsendelser fra IUG

Kenya

Primo januar sendte IUG et

medlem på 20 dages projektmisson

til Kenya for at klarlægge

placering af vandreservoir og forsyningsbrønd

til Kanyakoo Water

and Irrigation Supply. Missionen

var en videreførelse af en appraisal

og factfinding mission til Kenya,

Asembo regionen i december

2011. I samarbejde med lokale

ingeniører er der lavet landmåling

og et design, hvori et pilot project

for grøntsagsdyrkning indgår.

IUG’s udsendte, agronom Kirsten

Høgild, havde lavet spørgeskemaer

med bio- og sociodata og

fået svar til afdæk-ning af vandbehov

til husholdning og landbrug.

Indtægter fra grøntsagsdyrkning

vil støtte civilsamfundsgruppen i

deres mål ifm. skole, uddannelse,

sundhed og bedre økonomi gennem

aktiviteter i lokalsamfundet.

Resultatet af samarbejdet er en

impementeringsplan i 2 faser, med

første fase klar til implementering

inden for få måneder.

DR Congo og Tanzania

I januar udsendte IUG to medlemmer

(et junior og et senior medlem)

til Tanzania og DR Congo. Det var

en tre ugers fact finding mission,

hvor IUG’s udsendte skulle undersøge

muligheden for teknisk

assistance til vandforsyning og

sanitære installationer i området.

Herunder bl.a. kyststrækningerne i

den sydlige del af Tanganyikasøen.

Læs mere om missionen på side 1.

Sierra Leone

1. februar 2013 blev IUG’s internationale

koordinator, Dorte

Lindegaard Madsen og antropolog

Nina Steensen, sendt på en

10 dages projektmission til Sierra

Leone. Her skulle de vurdere og

planlægge den næste fase for IUG’s

Watsan projekt i samarbejde med

CISU (Civilsamfund i Udvikling). I 2011

opnåede IUG CISU-finansiering af vand

og sanitet projektet i Kenem regionen i

Sierra Leone. Der blev opstillet følgende

mål for projektet:

1. Udbredelse af den nationale strategi

Communty Led Total Sanitet (CLTS),

der skal facilitere adfærdsændringer på

lokalt plan.

2. Som alternative kilder til rent vand,

skal Rain Water Collection (RWC)

fremmes og viderudvikles. Yderligere

var målsætningen, at kapacitetsopbygge

IUG’s samar-bejdspartnere

Engineers without Borders (EWB-SL)

til fremover at varetage opgaven som

projektledere og undervisere. Projekt

fasens konklusioner forventes afsluttet

primo 2013. Det er herefter afgørende,

at konsolidere kapacitetsopbygningen

af EWB-SL, herunder den tekniske CLTS

viden og forankringen på lokalt plan,

for at bygge videre på de nuværende

resultater med en fase II af projektet.

Indien

9. februar sendte IUG et medlem på projektmission

i 14 dage, for at tilse etableringen

af et computer træningscenter

for kasteløse børn og unge i Madurai

området i Tamil Nadu, Indien. Projektet

blev iværksat midt i 2011 i samarbejde

med foreningen HIV/AIDS i Indien og

Den Indiske Organisation, DEET (Development

og Education and Environment

Trust). IUG’s mission var at føre tilsyn

af byggeriet til computerskolen, for

at kunne rapportere færdiggørelsen.

Derudover skulle der dokumenteres for

vedligeholdelsesstanden og indhentes

forslag til renovering og nedrivning for

bygninger etableret for Arcot Lutheran

Church (ALC).

Bhutan

Først i marts sendte IUG et medlem til

N Y H E D S B R E V M ARTS 2 0 13

Bhutan på en to ugers fact finding mission.

Udsendelsen skal kortlægge og

beskrive behov og ønsker for samarbejde

mellem udvalgte universiteter i Danmark

(Aalborg og Aarhus) og det kongelige

universitet i Bhutan (RUB). Formålet med

projektet er kapacitetsopbygning- og

videndeling, dvs. udvikling og styrkelse

af curriculum, undervisningsmetoder

og studieaktiviteter på RUB inklusive

College of Science and Technology i

Phuentsholing.

IUG’s rolle vil primært være som facilitator

(”katalysator”) med vægt på strategisk

koordinering og opfølgning.

Kenya

I starten af april sender IUG et medlem til

Ghana på en kombineret evaluering og

fact finding mission i 10 dage. Missionen

skal indsamle tekniske og socioøkonomiske

oplysninger. Disse oplysninger

skal danne grundlag for udarbejdelsen

af bl.a. et vandforsyningsprojekt for

Nyarombo, en lille landsby i det sydlige

Kenya på omkring 100 indbyggere.

Dernæst skal projektmissionen undersøge

muligheden for vandforsyningen til

et børnehjem. Børnehjemmet Young Life

Africa Children Home, hvor der pt. huses

28 forældreløse drenge, ligger nær Ruiru

Town, 35 km fra Nairobi. Da drengehjemmet

blot ligger ca. 200 m fra en flod,

omfatter projektet også etablering af et

simpelt overrislings-anlæg. Overrislingsanlægget

skal bruges til udviklingen

af et mindre gartneri, for at træne de 28

drenge i gartneri. Sidst men ikke mindst

skal IUG’s udsendte foretage en vurdering

af et forslag vedrørende træning af i alt 24

lokale entreprenører fra det nord-østlige

Kenya. Træningen skal styrke deres viden

og arbejde inden for vandindvinding fra

udtørrede flodlejer.

INGENIØRER

UDEN GRÆNSER Et liv efter overlevelse 2


Vandpumpen i Burkina Faso

Mandag 22. november 2012 blev

en vandpumpe søsat i floden Lery

ved byen Dedourgou i Burkina

Faso. Vandpumpens udvikling

tog allerede sine første skridt i

foråret 2011, hvor der blev skabt

kontakt mellem IUG’s Produktudviklingsgruppe

(PUG) og

Pioner Africa (PA). PUG fungerede

som konsulenter for PA, som

ledede projektet. Et år før afrejse

påbegyndte to ingeniører fra

PUG, Jon Casey og Will Blandford,

udviklingen af projektets gang.

Pumpen skulle være brandstofuafhængig,

selvdreven og den

skulle kunne vedligeholdes

af egne ressourcer i området.

Udviklingen af vandpumpen fik

tilført vigtige hjælpemidler gennem

Grundfos støtte på 200.000

kr. Konceptet byggede på princippet

bag arkimedesskrue og

var beregnet til at floden kunne

drive den af egen kraft. Selve

ideen skulle udvikles herhjemme

i Danmark, men konstrueres i

Burkina Faso.

IUG’s Generalforsamling

19. marts 2013

IUG afholder Generalforsamling

Tirsdag d. 19. marts 2013 kl.

19:00-20:00.

Mødet vil foregår på Skt. Annæ

Plads 16, 4. sal, 1250 Kbh. K.

Tidligere folketingsmedlem for

Radikale Venstre, Lone Dybkjær,

vil som sidste år lede os sikkert

gennem aftenens program.

Alle medlemmer er meget

velkomne – gerne med forhånds

tilmelding på info@iug.dk

Da det var PUG’s første udviklingsprojekt, var

der mange ukendte faktorer, som åbenlyst

spiller en stor rolle og erfaringsopsamlingen

bliver værdifuld for fremtidige projekter. En

trejde ingeniør, Johan Dalmeijer, tog derfor

med på turen og fulgte vandpumpens udvikling

og vej til Lery floden med et kamera

i hånden.

De tre ingeniører rejste mod Ouagadougou

10. november og ti timer senere tog Hans

Erik fra PA imod de tre ingeniører, som var

ankommet til Ouaga med en vis usikkerhed

i bagagen. Men arbejdet begyndte og

usikkerheden lagde sig hurtigt igen. PA

havde skabt kontakt til garagen CEAS i

Ouagadougou, og her blev vandpumpen

konstrueret den efterfølgende uge.

De sproglige forskelle var en større barriere

end forventet, hvorfor det viste sig, at være

sværre at finde de rette dele til pumpen. Det

gik dog som planlagt, og pumpen blev klar

til, at blive fragtet videre til Lery. Desværre

var floden ikke stærk nok til at drive pumpen

af egen kraft. PA havde ikke kalkuleret med,

at floden ville aftage så meget efter regnti-

N Y H E D S B R E V M A R T S 2 0 1 3

den, som den havde gjort. Dog lykkedes det

ingeniørerne at justere på vandpumpen,

så den fungerer i dag. Erfaringerne, de tre

ingeniører tog med sig, kan med stor fordel

føres videre til næste led i udviklingen af

vandpumpen. Samtidig kan de også føres

videre til øvrige fremtidige projekter i IUG,

og der arbejdes med fuld kraft på, at få

dokumentaren klar.

INGENIØRER

UDEN GRÆNSER Et liv efter overlevelse 3


Har du lyst til at gøre en

fosrkel?

Hos IUG har du mulighed for at

gøre en forskel for mennesker i

nød. Du kan støtte økonomisk

men også med tid og dine kompetencer.

Du kan støtte IUG’s arbejde

økonomisk via:

- Et fast støttemedlemskab, hvor

du er ordinært medlem og samtidig

giver et støttebeløb. Fordelen

ved et støttemedlemskab er, at

du kan få skattefradrag på hele

bidraget på nær de 100 kroner i

kontingent.

- Et valgfrit støttebeløb, hvor du

donerer et beløb til IUG’s arbejde.

Alle bidrag op til 14.500 kr. kan

trækkes fra i skat, og ægtefæller

har ret til at benytte hver deres

fradrag.

-En testamentarisk gave, hvor hele

arvebeløbet går ubeskåret til IUG’s

arbejde.

Læs mere om støttemedlemskab,

støttebidrag og testamentarisk

gave på iug.dk eller ring til IUG’s

sekretariat på 70 27 40 06 og hør

nærmere.

Du kan også blive aktivt medlem

hos IUG. IUG har løbende behov

for assistance til diverse opgaver.

Pt. søger vi folk til vores kommunikationsgruppe

til at varetage

opgaver som koordinator til vores

rullende udstilling og hjælp til

foredragsvirksomhed.

Vi søger også en koordinator

til vores projektidentificeringsgruppe

og en projektleder til vand

og sanitetsprojekt i Tanzania.

Du kan også deltage på IUG’s

informationaftener og høre

nærmere om muligheden for at

deltage i øvrige arbejdsgrupper.

Se jobopslag og dato på næste

informationsaften på iug.dk

INGENIØRER

UDEN GRÆNSER

Et liv efter overlevelse

Beredskabsaften hos IUG

Som et led i IUG’s bestræbelser på, at styrke

og udbygge vores medlemmers kvalifikationer

og organisationens formåen, afholdte

vi 30. januar en beredskabsaften i København.

Her fik IUG-medlemmer med mod

og relevante kompetencer for beredskabsarbejdet,

en mulighed for, at få kendskab til

IUG’s arbejde på netop dette område.

Der blev præsenteret status på organisationens

arbejde, med afsæt i en kommende

samarbejdsaftale med Dansk Flygtninge

Hjælp. Derudover gav medlemmerne

hinanden sparring på, hvordan IUG kan

arbejde mere strategisk på området og bl.a.

klæde hinanden bedre på til deltagelse i

internationalt beredskabsarbejde.

Det var utrolig positivt og inspirerende, at

se den store interesse samt opbakning, der

var til aftenens program. Der kom mange

interessante forslag og fremtidsperspektiver

på banen, hvor det stod det klart, at IUG’s

medlemmer helt bestemt har mod og lyst til

at fortsætte - og lægge endnu flere kræfter i

organisationens beredskabsarbejde.

Redaktion

Anne Ravn · Christina Hennings · Jannie Bakkær Sørensen (Layout)

Kontakt

Ingeniører Uden Grænser · Skt. Annæ Plads 16, 1. · 1250 København K

Tlf. 70 27 40 06 · info@iug.dk · www.iug.dk

N Y H E D S B R E V M A R T S 2 0 1 3

Undervejs på mødet havde vi en

spændende dialog med Dansk Flygtningehjælps

repræsentant, Susanne Brokmose.

I form af dette samarbejde ser IUG frem

til, at erhverve sig yderligere tyngde og

stor kapacitet blandt vores medlemmer på

beredskabsområdet.

Som opfølgning på dette møde, vil der blive

nedsat en lille arbejdsgruppe. De skal med

afsæt i den store erfaring, som allerede er

opbygget i IUG’s medlemsbase forsøge, at

arbejde videre med de ideer og fokusområder,

der kom på bordet.

Det er ligeledes planen, at IUG i løbet af

foråret vil afholde et endags Sphere kursus

samt et todages shelter-seminar for netop,

at gå i dybden med de internationale

standarter, som der arbejdes med på

beredskabsområdet. Der vil ligeledes blive

sat fokus på de mere fagtekniske områder

omkring udviklingen og konstruktionen af

shelters. Disse tiltag vil hurtigst muligt blive

lagt op på vores hjemmeside, www.iug.dk

og de aktive på beredskabsområdet vil blive

informeret mere direkte.

4

More magazines by this user
Similar magazines