DK Teknik divider 01.qxd - Thorn

thornlighting.dk

DK Teknik divider 01.qxd - Thorn

Teknisk appendiks


Teknisk appendiks

PEC & Miljø 490

Specialvarer 492

Armaturbestemmelser 494

ATEX direktivet 496

Vådrumsbestemmelser 497

Nød- & panikbelysning 498

Indendørs lysstyring 502

Udendørs lysstyring 510

Stikforbindelser 512

LED Teknik 514

Lystekniske data 516

Gitre 518

Elektriske data 520

Materialer og overfladebehandlinger 522

Kemikalieliste 524

Principskema 526

Lyskildeoversigt 528

Belysningsleksikon 532

Bemærk

Oplysningerne i det tekniske appendix refererer til standarder,

normer og krav fra forskellige myndigheder. Informationerne er

af oversigtmæssig karakter og gælder ved katalogets udgivelse.

Gældende og komplet information skal søges hos rette instans

og myndighed.

Lysmålingsudstyret i vores laboratorier måler armaturets lysfordeling i

alle retninger.

489

TEKNISK APPENDIKS


Thorn, “Lighting People and Places”

Dit samarbejde med Thorn

Hos Thorn Lighting bestræber vi

os på altid at tilbyde dig de

bedste, mest optimale belysningsløsninger

samt bedste service

indenfor professionel belysning.

Vi har et af markedets bedste og

bredeste produktprogram indenfor

både interiør-, industri- og udendørsbelysning.

Vores salgsorganisation dækker

naturligvis hele Danmark med

knudepunkter i Kolding og

København, hvor vi har kontorer

og showroom. Vores kundeservice

og tekniske afdeling er således

beliggende på begge sider af

Storebælt og Thorn kan derfor

altid yde en hurtig og kompetent

service til vores kunder. Forespørgsler

og anden information kan altid

sendes til vores kontorer, også

gerne elektronisk som PDF eller

AutoCad-fil via e-mail.

Projektering

Thorn anvender både Dialux og

Fabalight i vores projektering.

Vores kompetente teknikere i

projektafdelingen håndterer alle

former for belysningsprojekter. Til

mere specielle opgaver som f.eks.

vej- og tunnelbelysning og fodboldstadions

anvendes Thorns egen

specialudviklede software.

PEC – Thorns symbol for

lederskab

PEC står for ”Performance”,

”Efficiency” og ”Comfort” og er

grundstenene i både de belysningsløsninger

vi tilbyder samt

vores fremtidige produktudvikling.

Enhver milepæl i produktudviklingsprocessen

måles i forhold til disse

faktorer.

Faktoren P (Performance) omhandler

primært belysningsløsningers præstation

og visuelle effekter.

E (Efficiency) har til formål at reducere

det totale energiforbrug både

under fremstilling og i almindelig

drift for derved at bidrage aktivt til

at minimere udslippet af kuldioxid

men også spildlys. Dernæst også

at sikre Thorns anvendelse af genanvendelige

materialer.

C ”Comfort” er faktoren for armaturets

evne til at skabe den ønskede

atmosfære og lysoplevelse, således

at der skabes trivsel og stimulerende

arbejdsforhold. Herunder indgår

også armaturets design. Selve

PEC symbolet vil du støde på fremover

i både vores kataloger,

brochurer mv. hvor vi fremhæver

vores grundlæggende idé:

”Improving Quality of Life by

Lighting People and Places”.

Produkt og

applikationsbrochurer

For flertallet af vores produktfamilier

komplementeres hovedkataloget

af brochurer med

udførlige beskrivelser og data på

belysningerne og anvendelsesområderne.

Alle brochurer kan

naturligvis downloades fra vores

hjemmeside eller bestilles ved at

kontakte vores salgskontorer i

Kolding eller København.

Projekt- og kundetilpassede

armaturer

Trods vores brede armaturprogram

tilbyder vi naturligvis også at

modificere vores armaturer, således

de kan tilpasses kundens specifikke

behov og projekt. Vores CPD

afdeling (afdeling for specialvarer)

tager hånd om dette. I CPD afdelingen

udvikles, testes og afprøves

specialvarer og varianter af vores

standardarmaturer. CPD kontaktes

altid gennem vores kunde-service

eller salgskonsulenter.

490 www.thornlighting.dk


Vi har fokus på miljøet

Miljøet er vores

fælles ansvar

Thorn har altid erkendt, at miljøspørgsmål

er en vigtig faktor i

vores hverdag. Eksempelvis kan vi

nævne;

• Vores fabrik i Landskrona var

den første fabrik i branchen, der

blev ISO14001 certificeret.

• Alle vores produkter konstrueres

således de ved fremstilling og i

drift giver den mindst mulige

miljøpåvirkning.

• Alle vores produkter er konstrueret

således de let kan

demonteres, og materialer og

komponenter genanvendes.

Thorn anvender udelukkende

halogenfri kabler i vores belysninger.

Thorn udvælger og udnytter de

mest energieffektive lyskilder og

elektroniske forkoblinger i vores

belysninger.

Europa Kommissionen

I EU regi arbejdes der løbende

med miljøspørgsmål, og disse er

for alles fælles interesse og

påvirker alle medlemslande.

Kommissionen har de seneste år

publiceret tre vigtige direktiver,

som omfatter el- og belysningsprodukter.

www.thornlighting.dk

Nye energibestemmelser –

bygningers

energieffektivitet

Den 4. januar 2004 vedtog og

publicerede EU et nyt sæt regler

for energiforbrug i både nybyggeri

samt renoveringer alene med

henblik på reduktion af kuldioxidudslip.

Danmark er dette direktiv

implementeret med kapitel 8 tillæg

12 til BR95 og krav om energiberegning

og energiattest før

opførelse og ibrugtagning af nye

og renoverede bygninger til

ikkebeboelse. Thorn leverer alle

nødvendige oplysninger omkring

vores belysningsløsninger til energiberegninger

og har som beskrevet

tidligere koncentreret fokus på, at

udvikle energieffektive belysninger.

I særlig grad er Thorns belysninger

til kontorer og uddannelsesinstitutioner

forberedt for dagslysregulering

og integre-ret lysstyring.

WEEE-direktivet

Dette direktiv, ”Waste Electrical

and Electronic Equipment”, blev

indført i alle medlemslande i

2000-2006. Direktivet omhandler

indsamling, håndtering og genanvendelse

af elektrisk udstyr. Thorn

lever naturligvis op til disse bestemmelser

og er i Danmark medlem

af ”El-retur”, www.elretur.dk, som

håndterer indsamlingen for branchen.

Producentansvarsloven

Blev opdateret den 13. august

2005 i henhold til WEEE direktivet,

hvilket indebærer, at flere produktområder

nu er omfattet og at

indsamlingskravene skærpes.

Derudover skal alle produkter

mærkes så producent såvel som

importør kan identificeres.

Tilsvarende skal produkter med

særlige håndteringskrav påføres et

særskilt symbol herfor.

RoHS-direktivet

Direktivet, ”Restriction of the Use

of certain Hazardous Substances in

Electrical and Electronic Equipment,”

trådte i kraft 1. juli 2006 og

regulerer anvendelsen af materialer

som anses for at være farlige for

mennesker og miljø. Sådanne

materialer kan f.eks. være kviksølv,

kadmium, og bly. Den maksimale

tilladte koncen-tration af disse

materialer angives som regel i

procent i forhold til vægt.

Direktivet følges løbende op med

konsekvensanalyser af materialer,

som senere kan blive aktuelle for

forbud eller begrænsning. Alle

Thorns produkter har dette varemærke

og overholder således

disse bestemmelser.

491

TEKNISK APPENDIKS


Avenue Virtual særligt tilpasset atriumgården i det nye centralsygehus i Vestfold, Norge

492 www.thornlighting.dk


Specialvarer

Udover vores brede standardsortiment,

har vi også mulighed

for at tilpasse vores produkter til

særlige krav eller at udfærdige

unikke belysningsløsninger som

er skræddersyet til det enkelte

projekt. Vores CPD ”Custom

Product Development” afdeling

udvikler og tester sådanne varianter

og specialvarer.

Forespørgslen stilles til vores

kundeserviceafdeling, der formidler

specifikationerne til CPD.

www.thornlighting.dk

Storrumspendlen TAS på Egå Gymnasium,

Danmark

Aviso Mosaik med specialmast på gågaden i Århus, Danmark

AART armatur i fælleslokale

Prags Boulevard, København Brunstad pullert til konferencecenter i Brunstad, Norge

493

TEKNISK APPENDIKS


Armaturbestemmelser

Danmark og EU

Som medlem af EU er Danmarks

godkendelses- og registreringspligt

harmoniseret med EU. Der

er altså ikke krav om en særskilt

dansk godkendelse eller registrering,

i stedet skal lavspændingsdirektivet

(LVD) og EMC direktivet

opfyldes. Når disse direktiver er

overholdt, kan man påsætte det

harmoniserede ”CE” mærke og

armaturet må markedsføres.

CE mærket

Ethvert armatur skal forsynes med

dette mærke, som IKKE er et godkendelsesmærke,

men et mærke

der angiver, at armaturet opfylder

EMC-forskrifterne EN 55015 for

bl.a. radiostøj, samt opfylder lavspændingsdirektivets

EN 60598

bestemmelser, i Danmark benævnt

”afsnit 138.1”, der gælder for

armaturkonstruk-tioner. Alle Thorn

armaturer opfylder disse normer,

og må derfor påsættes CE mærket.

EMC-direktivet EN55015

EMC betyder ”elektromagnetisk”

kompatibilitet eller forenelighed.”

Al elektrisk materiel udsender støj

af en eller anden slags, der kan

være ledningsbåret støj eller

magnetisk udstrålet støj (emission).

Med den udvikling der er sket

indenfor elektriske apparater i

både hjem og industri, er det

nødvendigt både at begrænse

den støj, der kan udsendes fra et

apparat eller belysning, men også

at et apparat eller belysning skal

være immun over for et vist niveau

af støj. Alle Thorn armaturer er

prøvet efter og overholder de gældende

normer.

Lavspændingsdirektivet

(LVD)

For belysningers vedkommende

er de sikkerhedsmæssige krav

angivet i Elektricitetsrådets og

Dansk Standards ”Afsnit 138.1”

og ”Afsnit 138.1.2-25”, der er

en oversættelse af Europa Normen

EN 60598. Alle Thorn armaturer

er fremstillet efter og overholder

denne norm.

Alt 1

Alt 2

”Energieffektiviseringsdirektiv

for forkoblinger”

Ved produktion af elektricitet opstår

ofte biproduktet kuldioxid (CO2),

som bidrager til øget ”drivhuseffekt”.

15% af verdens energiforbrug

anvendes til belysning og heraf

bruges hovedparten til armaturer

for lysstofrør. Derfor har EU besluttet

at forkoblinger i lysrørsarmaturer

skal være elektroniske eller low

loss spoler med reduceret energiforbrug

– disse går under betegnelsen

B1 og B2. Thorn anvender

primært elektroniske forkoblinger

og i mindre omfang low loss spoler.

”D” – Demko mærke eller

”S” – Semko mærke

Disse mærker, f.eks. ”D” mærket

påsat et armatur står for, at en

upartisk tredje part har undersøgt

et armaturs sikkerhed i henhold til

EN 60598, og derved givet lov

til, at produktet må forsynes med

godkendelsesmærket.

Godkendelsesmærker fra andre

landes prøvelaboratorier end

ovennævnte kan ligeledes forekomme,

f.eks. ”VDE” og ”NF”

eller ”BS”

”F” mærkede armaturer til

brandbare underlag

Dette mærke anbragt på en

belysning betyder, at armaturer

med indbygget forkobling er egnet

til, og må anbringes på eller

indbygges i lofter bestående af

brandbart materiale. F.eks. må et

loftarmatur med dette mærke

monteres på et træloft, idet man

med mærket angiver, at armaturets

temperatur ikke overstiger det, der

er tilladt for træ. Armaturer uden

dette mærke må kun anbringes

på IKKE brandbart underlag,

f.eks. beton.

mærkede armaturer til

montering i isolerede lofter

Dette mærke med ”tag” over F’et

angiver, at armaturet er godkendt

til indbygning i isolerede lofter.

Anvend kun armaturer med dette

mærke, idet temperaturen i armaturer

anbragt i isolering kan stige

drastisk, afhængig af isoleringen,

hvorved komponenternes levetid

forkortes væsentligt.

Se i øvrigt altid den ved armaturerne

anbragte montageanvisning,

som viser den minimale

afstand til træ eller isolering, der

skal overholdes. Da ældre armaturer

kan være godkendt til isolerede

lofter uden dette nye mærke,

bør man ved tvivl kontakte Thorn

for yderligere oplysninger.

Fælles adgangsvejeI

”Elektriske Installationer” §804.4,

er beskrevet, at i indvendige

fælles adgangsveje og flugtveje,

skal et armaturs kapsling, specielt

plastdele, bestå en speciel brandtest.

Generelt opfylder plastmaterialer

som polycarbonat

denne prøve, mens akryl ikke

kan opfylde kravet. Mange Thorn

armaturer opfylder dette krav, og

informationer herom kan oplyses

af vor tekniske afdeling.

494 www.thornlighting.dk


Følgende mærkninger kan forekomme i vore

armaturer

Certificeret af Demko (Danmark).

Certificeret af Semko (Sverige).

Certificeret af Nemko (Norge).

Certificeret af Fimko (Finland).

Certificeret af uafhængigt organ i EU i henhold til

LUM-agreement.

T Armatur med begrænset overfladetemperatur.

D-mærket har erstattet T-mærket (ældre svensk standard).

Armatur med maksimalt 100°C overfladetemperatur

(i med omgivelsestemperatur på 25°C) godkendt for

anvendelse i eller på lofter med brandbare materialer.

Armatur med begrænset overflade temperatur i

henhold til ældre tysk standard (kaldes FF-mærket).

Erstattes løbende af D-mærket.

Armatur med integreret el-udstyr som er egnet for

montering i- eller på loft med brandbare materialer.

Erstattes løbende af D-mærket.

Symbol for armaturer, der er godkendt for indbygning

i isolerede lofter. Armaturet er testet i loft med 200 mm

isolering rundt om armaturet.

ta 50°C Eksempel på mærkning for maksimal

omgivelsestemperatur (anden end 25°C som alle

standardarmaturer normalt testes ved).

ta 15°C Armaturer for brug udendørs som f.eks. vejarmaturer.

Armaturer med eksternt el-udstyr.

Armaturer for højtryksnatriumlampe som kræver

ekstern tændingsenhed.

Armaturer for højtryksnatriumlampe som har indbygget

tændingsenhed.

Armaturer i dobbeltisoleret (klasse II) udførelse.

Armaturer i klasse III udførelse for lavspænding,

normalt 12V.

www.thornlighting.dk

Armaturer i rum, hvor

eksplosionsfare betinges af

gasforhold

Elektrisk udstyr og dets

installation skal udføres og

tilrettelægges under

hensyntagen til

• Risikoområdets zoneangivelse

• Risikoområdets eksplosionsgruppe

samt temperaturklasse

eller antændelsestemperatur

• Omgivelsestemperatur

Zoneangivelsen indikerer graden

af risiko for blanding af gasarter

(eksplosionsfare) i zonen. De tre

zoner er defineret således:

Zone 0 er områder, hvor der er

vedvarende og langvarig

risiko for eksplosionsfare.

Zone 1 er områder, hvor der

kan forekomme tilfældig

eksplosionsfare under

normal drift

Zone 2 er områder, hvor der

under normal drift ikke

er eksplosionsfare.

Skulle faren opstå vil

den være sjælden og

kortvarig.

Et sammenhængende risikoområde

kan omfatte flere zoner.

Zonebetegnelsen anvendes ikke

for lokaler til sprøjtelakering, tørring

eller til arbejds- og smøregrave.

Disse risikoområder angives med

rumnavn f.eks. sprøjtelakeringsrum/-boks.

Definition af

risikoområders karakter

Oplysninger om risikoområders

zone, eksplosionsgruppe og

temperaturklasse eller antændelsestemperatur

kan skaffes ved

at kontakte de offentlige myndigheder,

der giver tilladelse til

driften i det pågældende område.

495

TEKNISK APPENDIKS


ATEX direktivet for armaturer i

eksplosionsfarlige miljøer

Den 1. juli 2003 trådte ATEX

(Atmosphères Explosibles)

direktivet i kraft for armaturer i

eksplosionsfarlige miljøer. Som

noget nyt omhandler ATEX

direktivet også CE-mærkning for

eksplosionssikkert materiel.

Derudover skal armaturer også

mærkes med Ex-mærket i henhold

til tidligere regler. I henhold til

ATEX direktivet skal der gennemføres

flere kontrolprocedurer,

hvor de offentlige myndigheder

eller repræsentanter herfor

deltager. Ligeledes omhandler

ATEX direktivet sikkerhedskrav til

armaturets konstruktion i stedet

for henvisninger til harmoniserede

standarder.

Gruppeområde

I

(miner med metangas)

II

(øvrige

gruppeområder)

G (gas)

D (støv)

ATEX direktivet klassificeres i

applikationsområder i henhold til

tabel 1 i gruppeområde I (miner

med metangas) og gruppeområde

II (øvrige områder). For begge

gruppeområder står angivet i hvilke

zoner materiellet må anvendes.

ATEX direktivet stiller krav om at

materiel skal certificeres i henhold

til direktivet fra en uvildig

instans – dette omfatter også en

kvalitetskontrol hos producenten

(for armaturer i kategori 3 kan

producenten dog udføre den

kontrol selv). Kontrolprocedurerne

indebærer også at producenten

stiller den tekniske information til

rådighed for de nationale myndigheder

(svarende til procedurerne

i LVD og EMC direktivet).

Områdekategori

M1

(område i kontinuerlig drift)

M2

(område, hvor strømtilførslen afbrydes

ved eksplosionsfare)

1 (for zone 0)

2 (for zone 1)

3 (for zone 2)

1 (for zone 20)

2 (for zone 21)

3 (for zone 22)

Petrelux 9 er et af vore lysrørsarmaturer som er ATEX certificeret og godkendt for anvendelse i

Zone 1 og 2. For yderligere oplysninger se under afsnittet Eksplosionssikre armaturer.

Ved certificering af armaturer til anvendelse i eksplosionsfarlige

miljøer angives hvilken T-klasse og omgivelsestemperatur armaturet

er godkendt til. T-klassen oplyser den maksimale temperaturgrænse

for hvornår gassen eller damp antændes eller eksploderer.

Temperaturgrænserne er:

Temperaturgrænserne er:

T1 maks. 450°C T2 maks. 300°C

T3 maks. 200°C T4 maks. 135°C

T5 maks. 100°C T6 maks. 85°C

Eksplosionssikker Tilladt Henhold til

udførelse i zone standard

Ex o (med olie), 2 EN 50015

Ex p (med overtryksventilation), 1 & 2 EN 50016

Ex q (med sand), 1 & 2 EN 50017

Ex d (med eksplosionstæt kapsling), 1 & 2 EN 50018

Ex e (med høj sikkerhed), 1 & 2 EN 50019

Ex ia/ig (med egensikkerhed), 0, 1 & 2 EN 50020

Ex n (ikke tændende), 2 EN 50021

Ex m (med støbning), 1 & 2 EN 50022

496 www.thornlighting.dk


Vådrumsbestemmelser

Installation af armaturer, tilledninger mm.

Her henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6, “Elektriske

Installationer”, hvor tilledninger, tæthedsklasser, installationsmetoder

m.m. i forskellige lokaliteter er beskrevet. Der er ofte spørgsmål til

tæthedsklasser i baderum og i det fri, hvorfor uddrag af §701 og 802

angives her:

Område 0:

er den indvendige del af badekar eller brusekar. Armaturer skal være

IP67 og max 12V, samt være specielt beregnet for brug i badekar.

Område 1:

er den yderst afgrænsede del af badekar eller brusekar. For brusere

uden kar, er begrænsningen en afstand med en radius 0,6 m fra

brusehovedet. Armaturer skal mindst være IP44 og fast tilsluttede.

Område 2:

er begrænset af et lodret plan 0,6 m uden for område 1, samt af

gulvet og det vandrette plan 2,25 m over gulvet. Materiellet skal

mindst være IP24.

Område 3:

er begrænset af et lodret plan 2,4 m uden for område 2, samt af

gulvet og det vandrette plan 2,25 m over gulvet. Materiellet skal

mindst være IP20.

Stikkontakter på armaturer må anvendes, hvis de er beskyttet ved

separat strømkreds, (413.5), eller er beskyttet med HPFI afbryder på

ikke over 30 mA.

Kapslingsklasse:

Kapslingsklasse f.eks. IP44 angiver produktets tæthedsgrad

Almindelige kapslingsklasser og en kort beskrivelse:

Kapslingsklasse Beskyttelse mod be- Beskyttelse mod

røring og indtrængende indtrængende

legemer - 1. ciffer vand - 2. ciffer

IP20 Beskyttet mod faste emner Ingen beskyttelse

større end 12 mm

IP21 Beskyttet mod faste emner Beskyttet mod

større end 12 mm dryppende vand

IP23 Beskyttet mod faste emner Beskyttet mod

større end 12 mm regn

IP44 Beskyttet mod faste emner Beskyttet mod

større end 1 mm oversprøjtning

IP54 Støvskærmet Beskyttet mod

oversprøjtning

IP65 Støvtæt Beskyttet mod

vandstråler

www.thornlighting.dk

A

a) Badekar

Omr.

0

Omr.1

+

Omr.2

0,6 m

r

Område 3

2,4 m

b) Badekar med skillevæg

r

A

Omr. 1

Omr. 1

Omr.

0

Omr.2

0,6 m

Plan Sektion A

Omr.

B 0 Omr.2

Område 3

B

Omr.1 0,6 m

C

D

c) Brusekabine

Omr. 0 Omr. 2

Omr. 1 0,6 m

d) Bruser

Omr. 1

0,6m 0,6 m

Omr. 2

r

r

Område 3

2,4 m

r

Omr. 1 Omr.2

0,6 m

Omr. 1

Omr.

0

Plan Sektion B

Område 3

2,4 m

r

C

Omr. 1

Omr. 1

Omr.0

Omr.2

0,6 m

Plan Sektion C

Bruser

2,4 m

D

Plan Sektion D

Område 3

2,4 m

Område 3

2,4 m

0,6 m 0,6 m 2,4 m

Omr. 1 Omr.2 Område 3

497

TEKNISK APPENDIKS


Nød- og panikbelysning

Thorn har mange års erfaring

med nød- og panikbelysning og

udvikler og producerer selv armaturer

og styresystemer herfor.

Senest har Thorn – i samarbejde

med Luxmate – udviklet systemet

"SelfTest".

Alle nødbelysningsarmaturer fra

Thorn er i kataloget markeret

med E3. Med mindre andet er

anført er nødbelysningsenheden

integreret i armaturet og opretholder

nødbelysningen i min. 3. timer.

Flugtvejen skal oplyses og piktogramarmaturer

skal vise vejen frem til nødudgangen

samt indikere nærmeste vej til

samme.

Nødbelysning:

Nødbelysning skal forstås som

skiltearmaturer/piktogramarmaturer,

der anviser udgangsdøre.

Disse armaturer placeres over

eller i umiddelbar nærhed af

dørene. Piktogrammer skal

designes i henhold til DS 734.

Panikbelysning:

Panikbelysning forstås som

belysning af selve flugtvejen og

flugtvejsarealer i det fri. Flugtvejen

skal belyses med min. 1 lux på

gulv. Panikbelysningen skal opretholdes

i mindst 30 minutter.

Panikbelysningsarmaturer fås i to

varianter:

Maintained, hvor armaturerne

altid er under spænding, når der

er behov for normal belysning eller

nødbelysning.

Non-maintained, hvor armaturerne

kun er i drift når strømforsyning

til den normale belysning svigter.

Bestemmelserne for anvendelse af

nød- og panikbelysning i Danmark

er ikke altid klare og entydige.

Der findes dog en række bestemmelser

og krav samt tilsyn og

myndigheder, der skal tages hensyn

til. De væsentligste er følgende:

Myndighed/instans Kilde Indhold

Boligministeriet/Bygge- og Bygningsreglementet (BR95) Generelle krav til nød- og

Boligstyrelsen panikbelysning

Arbejdsministeriet/ Bekendtgørelse AT163 Faste arbejdspladsers indretning

Arbejdstilsynet – AT693 Byggepladser

– AT518

Elektricitetsrådet Stærkstrømsbekendtgørelsen, afs. 6 Installationer

Beredskabsstyrelsen Driftsmæssige foreskrifter Afprøvning og kontrol

Dansk Standard DS734 Design af piktogram

DS/EN 12193 Sportsbelysning

Europa Norm EN 1838 Generel europæisk bestemmelse

EN 60.598.2.22 + 60598.1 Specifikation af Nødbelysningsarmaturer

498 www.thornlighting.dk


Vedligeholdelse af

nødbelysningsarmaturer

For at opnå maksimal kapacitet

på batteriet anbefales følgende i

forbindelse med installationen:

1. Oplade batteri i 20 timer

2. Test af nødlysfunktion i én time

3. Genoplad batteri i 20 timer

4. Yderligere én times test af

nødlysfunktion

Herefter er anlægget driftsklar.

Erfaringsmæssigt ved vi at test og

vedligeholdelse af nødbelysningsanlæg

ofte ikke sker i tilstrækkelig

grad. Derfor kan armaturer med

SelfTest funktion eller systemer for

overvågning anbefales. Der skal

foretages følgende tests:

Månedstest. Armaturets funktion

under normaldrift kontrolleres.

Netspændingen afbrydes for at

aktivere nødbelysningen.

Årstest. Kontrol af batteriets kapacitet

opnås ved at afbryde netspændingen.

Testen skal vare en

time.

Armaturer med

centralovervågning

Armaturer med centralovervågning

funktionstestes automatisk

og eventuelle fejl ved armaturet

og den centrale overvågning

indikeres. Fra den centrale overvågning

kan armaturer med fejl

identificeres.

www.thornlighting.dk

Thorn “SelfTest”

Nødbelysningsarmaturer

Thorn Lighting har i samarbejde med piktogram

med Luxmate udviklet “SelfTest” (henvisningsarmaturer)

systemet, som giver en lang række Der gælder særlige regler for

fordele ved test og vedligeholdelse disse armaturer som findes i

af nød- og panikbelysningsarma- EN60598.2.22 og for selve

turer.

piktogrammet ISO3864/ISO7010

"SelfTest" kontrollerer automatisk

nødmodul, lyskilde og batteri i de

foreskrevne intervaller og frekvenser

jf. EN 1838. Ved en enkel og

hurtig visuel test (grøn og rød LED

indikator) kan brugeren aflæse

resultatet af kontrollen og advares

med det samme såfremt der er

fejl på lyskilde eller batteri. De

fleste armaturer fra Thorn kan

leveres med “SelfTest” systemet.

samt DS734.

Henvisningsarmaturer skal placeres

således at de tydeligt og letforståeligt

indikerer den nærmeste vej

til nødudgangen samt selve

nødudgangen. Arma-turerne skal

være tændt når der er personer

tilstede. Luminansen skal være

min. 2 cd/m

Yderligere oplysninger om systemet

kan findes i Voyager Elite brochuren

på www.thornlighting.dk eller ved

at kontakte Thorn Lighting A/S.

Se også afsnittet om nødbelysning

s. 196. LED er særdeles egnet som lyskilde til

nødbelysning. Armaturet Voyager LED, med

eller uden piktogram.

2 For belyste piktogrammer er læseafstande

det halve, formlen er

piktogramhøjde x 100. I varehuse

og større butikker anbefales det

at piktogrammer er mindst 20 cm

høje. Ved projektering og valg af

armatur bør der tages hensyn til

. Valg af lyskilde er

afgørende for lysstrøm og levetid

under nøddrift. Der anvendes

typisk LED, kompak-tlysstofrør og

almenbelysningens styrke således

at nødbelysningens luminans ikke

er for lav.

koldkatodelysrør.

Piktogrammets højde er afgørende

for læsbarheden, piktogrammer

skal være min. 10 cm høje. For

gennemlyste piktogrammer kan

læseafstande defineres efter

formlen: piktogramhøjde x 200,

dvs. et 10 cm højt piktogram har

en læseafstand på 20 meter.

Test LED indikation Varighed Frekvens EN forskrift

Funktionstest Grøn, hurtigt blink 30 sekunder Hver uge Hver måned

(armaturet forsynes kortvarigt

fra batteriet for at simulere

strømsvigt)

Batteritest

(armaturet forsynes fra

batteriet i hele dets

kapacitetstid)

Grøn, langsomt blink 1 eller 3 timer Hvert år Hvert år

Komponent LED indikation Status

Batteri Grøn, konstant lys OK

Rød, langsomt blink Lavt

batteriniveau

Rød, hurtigt blink Lader ikke

Lyskilde Grøn, konstant lys OK

Rød, konstant lys Defekt

499

TEKNISK APPENDIKS


Hvor og hvornår stilles der krav til

nød- og panikbelysning

Applikation Forklaring/betingelser Krav

Undervisningslokaler Der skal udføres nød- og panikbelysning Er disse betingelser overholdt skal der

i undervisningslokaler når: etableres nød- og panikbelysning

• Undervisningsafsnit er for mere af alle flugtveje helt til terræn i det fri

end 150 personer

• Og anvendes til aftenundervisning

• Og ikke alle lokaler har

udgangsdøre til det fri

Hoteller og soverum Der skal udføres nød- og panikbelysning Er disse betingelser overholdt

i soverumsafsnit når: skal der etableres nød- og

• Et eller flere soverumsafsnit med panikbelysning af alle flugtveje

fælles flugtvej har et samlet helt til terræn i det fri

etageareal på mere end 1.000 m 2

• Og ikke alle soverum har

udgangsdøre til det fri

Kontorer Der kan være krav om nød- og Den lokale kommunalbestyrelse

panikbelysning hvis: kan kræve etablering af nød- og

• Kontorafsnittet er indrettet til at panikbelysning af alle flugtveje

rumme mere end 150 personer helt til terræn i det fri

Butikker Der skal udføres nød- og panikbelysning Er denne betingelse overholdt

i fælles flugtveje når: skal der etableres nød- og

• Ét eller flere brandsektioner med panikbelysning af alle fælles

salgslokaler og tilhørende flugtveje helt til terræn i det fri

flugtveje har et areal på mindst 1.000 m 2

Butikker – fortsat Ydermere skal der etableres nød- og Er denne betingelse overholdt

panikbelysning i salgslokaler når: skal der etableres nød- og

• Én brandsektion alene er over 1.000 m 2 panikbelysning af alle fælles

flugtveje helt til terræn i det fri

samt i salgslokaler over 1.000 m 2

Forsamlingslokaler Der skal udføres nød- og panikbelysning Er denne betingelse overholdt

(herunder kantiner, i flugtveje når: skal der etableres nød- og

restauranter, • Ét eller flere forsamlingslokaler panikbelysning af alle flugtveje

udstillingslokaler mv.) med flugtveje er indrettet til over helt til terrræn i det fri

150 personer og har et areal på

mindst 75 m 2

Forsamlingslokaler Ydermere skal der etableres nød- og Er denne betingelser overholdt

– fortsat panikbelysning i forsamlingslokaler når: skal der etableres nød- og

• Alene ét forsamlingslokale er panikbelysning af alle flugtveje

indrettet til over 150 personer helt til terræn i det fri

Garageanlæg Der skal etableres nødbelysning i Er disse betingelser overholdt skal der

flugtveje og garageanlægget når: etableres nødbelysning af flugtveje og

• Garageanlægget har et areal på garageanlægget helt til terræn i det fri

over 600 m 2

• Og der ikke er dagslystilgang til

garageanlægget

Garageanlæg – fortsat Ydermere skal der etableres panikbelysning Er disse betingelser overholdt

i garageanlægget og flugtveje når: skal der etableres nød- og

• Garageanlægget har et areal på panikbelysning af flugtveje og

over 2.000 m 2 garageanlægget helt til terræn i det fri

• Og der ikke er dagslystilgang til

garageanlægget

500 www.thornlighting.dk


www.thornlighting.dk

Egå Gymnasium, Danmark

501

TEKNISK APPENDIKS


Lysdæmpning er en naturlig funktion i

et moderne belysningsanlæg

At kunne styre og regulere lyset

er en naturlig del i tidens belysningsinstallationer.

Krav til komfort

og driftsbesparelser, giver næring

til udviklingen af både enkle og

mere avancerede systemer.

Komforten tilgodeses dels i at

de fleste armaturer leveres

med højfrekvente elektroniske

forkoblinger (HF), som giver et

stabilt og flimmerfrit lys, samt en

reducering i energiforbruget op

til 25%.

I armaturer med T5 lysstofrør er

HF forkobling standard. Højere

krav til komfort og energibesparelser

opnås med styring af

lyset udfra bevægelser, dagslysindfald

og arbejdssituationen i

rummet.

Der findes 3 forskellige måder at

styre lysstofrør på, analog (HFA,

HFR), digital (HFD) og DALI (HFX).

Digital styring er den standard

som Thorn normalt tilbyder, men

uanset valg af styresystem kræver

det specielle forkoblinger, og i

Thorns armaturer anvendes overvejende

forkoblinger fra Tridonic

Atco.

Digitale forkoblinger PCA EXCEL one4all og PCA ECO lp

SwitchDIM, HFD, SWD

Et enkelt og simpelt system som

bygger på impulser fra en trykknap

eller snoretræk via den tilsluttede

fase (230V). Tilslutningen sker

med fast forsyning, hvor mellemlederen

bruges som styrespænding.

Styrespændingen og nul-lederen

tilsluttes styreklemmerne D1/D2

og er polaritetsfri.

Derefter kan man tænde, slukke

og regulere via trykknapper eller

snoretræk i armaturet.

Funktion og egenskaber

HF forkoblinger af typen PCA

kan styres uden brug af ekstra

styremodul, med den teknik vi

kalder SwitchDIM (SWD), hvilket

betyder at man kan styre direkte

via en 230V impuls fra en almindelig

trykknap eller ved hjælp af

snoretræk isat armaturet. Vores

T5 belysningsprogram indeholder

typisk versioner med disse muligheder.

PCA forkoblingen kan også styres

via et digitalt signal (2-leder).

PCA ECO kan styres med et DSI

signal, og PCA EXCEL (one4all)

med såvel DSI som DALI.

Styresignalerne genereres fra

forskellige typer styremoduler, og

både PCA ECO og PCA EXCEL

har et SMART interface hvortil

man kan tilslutte en dagslyssensor,

som giver mulighed for yderligere

energibesparelser.

Funktion

Kort tryk:

Kort tryk: Skiftevis tænd/sluk.

Langt tryk:

Lysregulering skiftevis op og ned.

Samtlige PCA ECO/EXCEL

forkoblinger har en hukommelsesfunktion,

PCA ECO T5 lp og PCA

EXCEL forkoblinger har en hukommelsesfunktion

efter strømafbrydelse.

Forkoblingens egenskaber

• Stabil og flimmerfri.

• Stort reguleringsområde, fra

100% ned til 1 eller 3%

(afhængig af forkobling og

lyskilde).

• Armaturer med PCA EXCEL

(one4all) T5 lp eller PCA ECO

T5 lp, tænder på laveste niveau

og regulerer automatisk op til

højeste niveau.

• Med forkoblingen opnås optimal

livstid på lysstofrøret.

• Energibesparelserne spænder

fra 20% til 80%.

• Forkoblingen klarer normale

spændingsvariationer og

forsyningsforstyrrelser bedre

end konventionelle spoler.

• Flere armaturer kan styres

direkte via SwitchDIM på PCA

ECO og PCA EXCEL forkoblinger.

Lyssensor DSI-Smart for indbygning i f.eks. armatur

System for lysdæmpning af

lysrør og kompaktlysrør

Ud fra armaturbeskrivelsen

fremgår det hvilket styresystem,

som skal anvendes. For armaturer

med analog styring (1-10V)

fremgår betegnelsen HFA eller

HFR, digital styring HFD, HFS,

eller DALI HFX. Analog styring

sker via en jævnspænding fra

forkoblingen og er derfor polaritetsafhængig,

og tænd/sluk funktionen

sker ved afbryde fasen til

forkoblingen, digitale forkoblinger

er polaritetsfrie og tænd/sluk

sker via styresignal.

502 www.thornlighting.dk


DSI

Ved at tilslutte en 2-leder til HF

forkoblingens tilslutningsklemmer

(D1/D2) kan armaturet tændes,

slukkes eller lysreguleres med

valgfri DSI styremoduler. DSI er

polaritetsfri styring.

DALI

DALI (Digital Adressable Lighting

Interface) er en digital standard,

fælles for belysningsindustrien,

og giver store muligheder for en

fleksibel lysstyring af alle størrelser

belysningsinstallationer.

Ved at tilslutte en 2-leder til HF

forkoblingens tilslutningsklemmer

for styring (D1/D2), kan armaturet

tændes, slukkes eller lysreguleres

med DALI styresignal, DALI er

polaritetsfri styring.

Lyssensor og smartSwitch

Ved at tilslutte en lyssensor type

smart LS II direkte i toppen af PCA

forkoblingens SMART interface, har

man en simpel konstantlysstyring.

Lysniveauet som indstilles på

sensoren, kan kombineres med

SwitchDIM. SmartSWITCH (se

diagram) er en bevægelsesføler,

som monteres i armaturet.

Endvidere har den BRIGHT OUT/

fotocelle som gør at armaturet

slukker når det indstillede niveau

er opnået. Udløbstid og BRIGHT

OUT niveau indstilles på to potentiometre

på bagsiden af sensorhovedet.

Lysstyring i gangarealer

(corridorFUNCTION)

Normalt har styring af lyset i

gangarealer været begrænset,

eller udført med sensoren hvor

man tænder (100%) og slukker.

En mere bekvem løsning tilbydes

med corridorFUNCTION, hvor

man i stedet for at slukke lyset

helt, dæmper lyset ned til et lavere

niveau, som bibeholdes eller

slukker efter et forudbestemt tidsrum.

Denne reguleringsmulighed kan

ligeledes anvendes i andre områder

som trapperum, garager, forhaller

m.v., områder hvor der ikke er en

konstant aktivitet. Der er to tændingsprofiler

som kan aktiveres direkte

på forkoblingen uden brug af

software. Med software kan de

forskellige reguleringstider og

niveauer ændres efter ønske.

www.thornlighting.dk

Funktion:

Forskellige DSI styremoduler giver

mulighed for forskellige lysstyringer

og applikationer f.eks. konstantlysregulering,

manuel styring, trådløs

styring, scene-styring, Gateways

(konvertering) til DALI/1-10V

/EIB/LON for at nævne nogle

eksempler. Systemet kan endvidere

styres via PC, komponenterne er

dog ikke adresserbare.

Funktion:

DALI styremoduler giver mulighed

for forskellige styreformer (tænd/

sluk, regulering, konstantlysstyring,

bevægelsesdetektering m.v.) I et

DALI anlæg kan man håndtere op

til 64 adresser (fortrinsvis forkoblinger).

Adresserne kan deles i op

til 16 grupper, og anlægget kan

yderligere tildeles op til 16 scener.

Styringer kan ske via DALI inputmoduler

eller via PC, og bygger

på tovejs kommu-nikation, hvorved

oplysninger om anlæggets status,

fejl m.v. fås.

Funktion:

Sensoren kan være integreret i

armaturet eller placeret eksternt

for styring af en PCA forkobling.

Sensoren reagerer på dagslys

indfaldet, og regulerer det kunstige

lys så det valgte konstante niveau

bibeholdes. Sensoren kan kombineres

med bevægelsesmelder

(PIR) for tænd/sluk funktion.

Funktion:

CorridorFUNCTION forudsætter,

at armaturet er bestykket med en

dæmpbar PCA forkobling (PCA

ECO lp eller PCA EXCEL lp) og at

der anvendes en bevægelsesføler

for 230V. Ved A i diagrammet

aktiveres bevægelsesføleren og

tænder på 100%. Når der ikke

længere er aktivitet reguleres lyset

ned til et lavere niveau (B) som

bibeholdes til ny aktivering finder

sted, eller slukkes helt efter yderligere

en tidsperiode.

L

N

PE

Belysningsniveau

L'

L

N

L'

smart

SWITCH

HF-forkobling

Aktiv PIR Fadetid

PIR

sensor

HF-forkobling

Tid

503

TEKNISK APPENDIKS


ITG og IVG

Disse to nye funktioner er nu integreret i PCA ECO lp og EXCEL lp

forkoblinger og står for ”Intelligent Temperature Guard” og ”Intelligent

Voltage Guard”, der er funktioner til beskyttelse imod for høje

omgivelsestemperaturer og over/underspænding. Effekten på

afvigelserne kan ses i tabellen.

Funktioner PCA ECO T5 PCA EXCEL PCA ECO T5 lp PCA EXCEL FSM/FSQ ECO EXCEL

PCA T8/FSD

one4all T5

one4all T5 lp

FSM/FSQ one4all

switchDIM

switchDIM memory

switchDIM reg.hastighed

DSI

DALI

DALI memory

SMART lysesensor smart-LS II smart-LS II smart-LS II lp smart-LS II lp smart-LS II smart-LS II

Corridor Function

Min. dæmpningsniveau HE 1%/HO 3%/ HE 1%/HO 3%/ 1% 1% T8 1% kompakt 3% T8 1% kompakt 3%

80W 10% 80W 10%

Bagud kompatible

ITG*/IVG**

switchDIM

Reguleringshastighed

DALI memory

corridorFUNCTION

Aktivering

corridorFUNCTION

Deaktivering

corridorFUNCTION

tændingsprofil

*Intelligent

Temperature

Guard

**Intelligent

Voltage Guard

Forkoblinger med SwitchDIM giver mulighed for at vælge imellem to reguleringshastigheder, 3 eller 6 sekunder, 3 sekunder

er standardtiden, fra minimum til maksimum. Hvordan ændrer man tiden? For at ændre tiden til at vare i 6 sekunder, holdes

påvirkningen på betjeningstrykket i 20 sekunder, armaturet bekræfter den nye tid ved at blinke 1 gang. Samme procedure

anvendes, hvis man vil ændre til 3 sekunder igen.

Funktionen aktiveres for at undgå at lyset går på 100% efter et spændingsudfald, eller ved test af nødlys. Hvordan aktiveres

funktionen? Funktionen aktiveres via software (dette leveres ikke af Thorn).

Med denne funktion kan man veksle imellem to niveauer via en 230V detektor (f.eks. smartSWITCH). De 2 faste niveauer er

100% og 10%, med en fadetid på 30 sek. Fra 100 til 10% (disse parameter kan ændres via software). Hvordan aktiveres

CorridorFUNCTION? CorridorFUNCTION aktiveres via PC, eller med den indbyggede funktion ”autodetektering” som

aktiveres ved at den tilsluttede detektor er aktiv i mere end 5 min. første gang.

Korridorfunktionen kan aktiveres ved en fejltagelse, eksempelvis en fejl på betjeningstryk hvis man har lavet SwitchDIM.

Hvordan deaktiverer man CorridorFUNCTION? CorridorFUNCTION deaktiveres via PC eller ved at trykke 5 gange hurtigt

inden for 3 sek. på sit switchDIM tryk.

CorridorFUNCTION har to tændingsprofiler at vælge imellem. Profil 1 veksler imellem 100% og 10% afhængig af aktiviteten.

Profil 2 har samme interval, men slukker lyset efter 60 sek. hvis der ingen aktivitet har været. Hvordan vælger man profil? Valg

af profil foretages via PC eller gennem corridorFUNCTION ”Plugin”. Profil 1 er standard, for at vælge profil 2 tilsluttes en

”Plugin” i forkoblingens SMART indgang.

Hvis temperaturen overstiger det tilladte i forkoblingen, nedreguleres lyset automatisk, eller slukkes til forkoblingen igen har den

tilladte temperatur. Funktionen findes kun i dæmpbare forkoblinger.

Ved overspænding begynder lysrørene at blinke hurtigt for at gøre opmærksom på problemet. Ved underspænding blinker

lysrørene 3 gange hurtigt og slukker, automatisk genstart ved normalisering.

PCA T5 ECO/EXCEL PCA T5 ECO/EXCEL lp

Forvarmningstid (start af lyskilde) 1,5 sekunder 0,5 sekunder

Min. dæmpningsniveau HE 1% / HO 3% / 80W 10% 1%

switchDIM Memory (efter spændingsudfald) EXCEL ECO/EXCEL

Bagud kompatibel

(muligheden for at

anvende nye typer

forkoblinger i ældre

anlæg)

Funktionen kan aktiveres i PCA ECO lp og PCA EXCEL lp. Ved aktivering ændres forvarmningstiden, minimum dæmpningsniveau

og switchDIM memory (PCA ECO lp), for at være kompatibel med tidligere versioner af forkoblingstyperne PCA

ECO T5/PCA EXCEL T5. Hvordan aktiveres funktionen? Funktionen aktiveres ved at synkronisere forkoblingen 3 gange

inden for 1 min (trykket holdes inde i 7 sek.).Hvordan deaktiveres funktionen? Funktionen deaktiveres ved at synkronisere

forkoblingen 4 gange inden for 1 min (trykket holdes inde i 7 sek.).

504 www.thornlighting.dk


Lysdæmpning af 12V og 230V glødelamper

og halogenglødelamper

Både i hjemmet og i erhvervsmæssig sammenhæng, er det ønskeligt at

kunne lysdæmpe armaturer med glødelamper og halogenglødelamper,

både af hensyn til komforten, men også for at forlænge lyskildens

levetid. Regulering af glødelamper er mere enkel end lysstofrør. Når

der reguleres på 12V, skal man være opmærksom på, om det er en

magnetisk eller elektronisk transformer. Lysdæmper af typen DSI PCD/S

kan anvendes til begge typer transformere da den er universal, dog

må man ikke blande magnetiske og elektroniske i samme system. Som

tilbehør for spotlight serien Graffiti, findes dæmpermoduler PDAS og

PDAX, der begge er universelle.

Net

spænding

Koblingsskema for lysregulering med lysdæmper DSI-PCD/S med og uden forskellige transformer alternativer

Elektronisk transformer TE-C for lysdæmpning med transistor eller tyristor dæmper Elektronisk transformator TE one4all for digital styring med DSI, DALI eller switchDIM.

www.thornlighting.dk

* Styring med enkel trykknap

** Klemmer må ikke tilsluttes

*** Lavvolt halogenlamper

Dæmpertype Beskrivelse Lyskilder som skal

reguleres

Tyristordæmper Dæmper -230V glødelampe

Dæmper for induktiv belastning -230V halogenglødelampe

Forkantslysdæmper -12V lavvolt som drives af

en magnetisk transformer

(=konventionel transformer)

Transistor- Elektronisk dæmper -230V glødelampe

lysdæmper Dæmper for induktiv belastning -230V halogenglødelampe

Bagkantslysdæmper -12V lavvolt som drives af

en elektronisk transformer

(=elektronisk transformer)

ControLiteDIM BASIC

smartDIM SM

Elektronisk

Transformer

ControLiteDIM BASIC

smartDIM SM

Magnetisk

Transformer

505

TEKNISK APPENDIKS


Sensa digital

Sensa Digital er en integreret

styringsenhed med fire styringsfunktioner.

Sensa Digital fungerer

sammen med Tridonics digitale

dæmpbare forkoblinger (E20 og

Excel) samt DALI-spoler. Ved

anvendelse af Sensa Digital opnås

stor flexibilitet i belysningen og

anvendelsesmulighederne er

talrige

Anvendelsesområder

Sensa Digital anvendes til tidsstyring af belysning på kontorer, skoler,

butikker, gangarealer, receptioner og øvrige Interface applikationer.

1. Bevægelsesføler (PIR)

PIR detektoren reagerer på bevægelser (varme) og tænder lyset. Når

der ikke er aktivitet i følerens område i en periode (se tidsforsinkelse)

dæmpes eller slukkes lyset (se dæmpning eller afbrydelse)

Tidsforsinkelse

Man kan indstille tidsforsinkelsen fra 5 til 35 min, med 5 min. interval.

Dæmpning eller afbrydelse

Når der ikke er bevægelse i lokalet, eller når mængden af dagslys er

tilstrækkelig, kan Sensa Digital indstilles til:

• Dæmpning til minimum (afhængig af forkobling/lyskilde) og afbrydelse,

eller slukke uden dæmpning hvilket giver den største besparelse.

• Dæmpning til minimum (afhængig af forkobling/lyskilde) og holde

dette niveau, eller dæmpning til 25% og holde dette niveau. Denne

funktion kan have sin fordel i f.eks. storrumskontorer, hvor man har

flere zoner. Dette modvirker følelsen af isolation og giver bedre komfort,

hvis få personer arbejder i et større område.

• Dæmpning til minimum (eller 25%) og holde dette niveau i 3 timer,

derefter slukker lyset. Dette er ideelt til gange, receptioner, fælles

områder m.v.

Strømafbrydelse

Efter strømafbrydelser kan man vælge, om armaturer skal tænde eller

om der først skal være en bevægelse i lokalet.

Startniveau

Man kan vælge, om armaturerne skal starte på minimum eller maksimum.

• Bevægelsesføler (PIR)

• Konstantlyssensor; automatisk

regulering af lyset i forhold til

dagslysindfaldet

• Manuel styring; via håndsender

kan man overstyre automatikken

og regulere lyset til ønsket niveau

• Gruppering; sensor kan styre op

til 8 digitale forkoblinger (DSI)

Bevægelsesføler (PIR), lyset tændes, når en person går ind i lokalet

Bevægelsesføler (PIR), lyset slukkes, når lokalet er tomt

506 www.thornlighting.dk


2. Konstantlys

Sensoren måler dagslysniveauet og regulerer armaturerne til det ønskede

niveau. Velegnet til brug tæt ved vindue. Hvis dagslyset tilfører tilstrækkeligt

lys reguleres armaturerne ned til 10% før disse slukker. Dette

betyder at man som bruger i området vænner sig til ændringen i lysniveauet

fra armaturerne.

3. Lokal overstyring

Som tilbehør fås en IR håndsender til overstyring af automatikken.

Dette kan være velegnet i områder som møde- eller undervisningslokaler,

hvor man ønsker at ændre niveauet ved forskellige seancer.

4. Gruppering

Hvis man ønsker at flere armaturer skal fungere ensartet kan Sensa

Digital styre op til 8 spoler.

Man kan vælge en Master/slave model hvor et af armaturerne har

indbygget Sensa Digital, eller man kan placere Sensa Digital i loftet,

hvilket giver en større frihed til at dække et område, dog skal man være

opmærksom på, at montering i loftet kan være uhensigtsmæssig, hvis

man bruger nedhængte armaturer med oplys.

Fleksibel funktionsvalg

De forskellige funktioner kan nemt tilpasses arbejdspladsen eller området.

Opsætning og ændring af funktioner udføres hurtigt og nemt.

Tidsforsinkelse, konstantlysniveau samt dæmpning og afbrydelse, kan

nemt konfigureres ved brug af den trådløse programmeringsværktøj.

Sensa Digital er integreret i Thorn Zep og Optus XS varianter. Sensa

Digital kan på forespørgsel integreres i andre armaturer.

www.thornlighting.dk

Konstantlys, Sensa Digital regulerer

belysningen fra armaturerne afhængigt af

dagslysindfaldet

Sensa Digital funktioner kan manuelt

overstyres ved hjælp af håndsender

507

TEKNISK APPENDIKS


Teknisk appendiks - Sensa

Denne vejledning gælder

for Sensa og Sensa

programmeringsenhed

Sensa programmeringsenhed

Alle Sensa enheder kan konfigureres efter brugerens ønske ved hjælp

af en programmeringsenhed. De ønskede indstillinger vælges på

programmeringsenheden (ved hjælp af on/off valg på i alt 12 switches)

og overføres til Sensa enheden med et IR-signal.

Alle Sensa enheder kan manuelt overstyres med en lille håndsender så

lyset enten kan dæmpes eller intensiveres.

IR afsenderknap

IR afsender

Sensa

Specifikationer

Spænding: 230V vekselstrøm, 50 Hz

Egetforbrug: 0,8W (både aktiv og passiv tilstand)

Belastning: 1000W eller 8 HF-forkoblinger

Klemrække: 5x1,5 mm2 Farve: Hvid

Materiale: Flammehæmmende ABS

Vægt: 85 g ekskl. tilledning

Kapslingsklasse: IP21

Indstilling af

min/max

niveau

508 www.thornlighting.dk

Switches

}

Brun - Fase

Blå - nul 230V - 50Hz

Rød - manuel switch

Orange - DSI

Hvid - DSI


De 12 switches har følgende funktioner:

Switch 1, 2 og 3: Indstilling af PIR-melder – hvad skal der ske med lyset, når lokalet

er tomt?

1 2 3 HANDLING

Off Off Off Lyset slukker

On Off On Lyset regulerer til min. niveau og slukker helt efter 3 timer

On Off Off Lyset regulerer til min. og forbliver på dette niveau indtil næste aktivering

Off On On Lyset regulerer til 25% af max. niveau og slukker helt efter 3 timer

Off On Off Lyset regulerer til 25% af max. niveau og forbliver på dette niveau

– indtil næste aktivering

Switch 4: Indstilling af fjernbetjening – hvor meget skal lyset kunne dæmpes ved manuel

styring med fjernbetjening?

4 HANDLING

On Lyset reguleres helt ned indtil det slukker

Off Lyset reguleres ned til det indstillede min. niveau

Switch 5, 6 og 7: Tidsindstilling af PIR-melder

– hvor lang tid ønskes der, før lyset slukker eller reguleres ned? (se switch 1, 2 og 3).

5 6 7 HANDLING

Off Off Off 10 sek. (test mode)

On Off Off 5 minutter

Off On Off 10 minutter

On On Off 15 minutter

Off Off On 20 minutter

On Off On 25 minutter

Off On On 30 minutter

On On On 35 minutter

Switch 8: Overstyring af tidsindstilling af PIR-melder

– anvendes kun hvis lyset skal være tændt i min. 20 minutter – ellers bør Switch 8 altid

stå i Off-position, så indstillingerne under switch 5, 6 og 7 er gældende.

Switch 9: Aktivering af dagslysregulering/skumringsrelæ.

9 HANDLING

On Dagslysregulering / skumringsrelæ er aktiveret

Off Dagslysregulering / skumringsrelæ er ikke aktiveret

Bemærk: Registrerer fotocellen en belysningsstyrke over det indstillede maks. niveau, slukkes lyset i henhold til den

indstillede tidsforsinkelse under switch 5, 6 og 7.

Switch 10: Konfigurering af PIR-melder

– skal lyset tænde automatisk når der registreres bevægelse eller skal lyset tændes

ved kontakt?

10 HANDLING

On Automatisk – lyset tændes automatisk ved registrering af bevægelse

Off Semi-automatisk – lyset skal manuelt tændes ved kontakt

Bemærk: Vælges On på switchen, vil der være et passivt strømforbrug. I Off positionen er forbindelsen helt afbrudt og skal

aktiveres ved kontakten.

Switch 11: Indstilling af opstartsniveau – skal lyset tænde på min. eller max. niveau?

11 HANDLING

On Lyset tændes på maks. niveau

Off Lyset tændes på min. niveau

Switch 12: Indstilling af opstartsniveau ved strømsvigt

– skal lyset tænde automatisk efter strømsvigt eller forblive slukket indtil aktivering?

12 HANDLING

On Lyset tænder på maks. niveau

Off Lyset forbliver slukket indtil næste aktivering

Bemærk: Er switch 10 i Off-position (semi-automatisk – lyset skal manuelt tændes ved kontakt) i kombination med en

afbryder, skal switch 12 være i On position (lyset tænder på maks. niveau).

www.thornlighting.dk

509

TEKNISK APPENDIKS


Telea, styresystem til udendørsbelysning

Muligheden for at styre udendørsbelysning,

har af tekniske årsager

været begrænset til en enkel

tænd/sluk funktion for dele af et

anlæg eller komplette anlæg.

Thorns styresystem til udendørsbelysning

Telea ændrer på dette

og giver mulighed for total overvågning

og kontrol.

Teknikken kan integreres i et

simpelt netværk, og giver store

økonomiske fordele både ud fra

et energi- og vedligeholdelsesmæssigt

synspunkt. Telea fås i 2

versioner, “Telea Advanced PL SMS”

og “Telea Advanced RF SMS”.

Begge systemer kan overvåges

med ”Telea Central Management”,

der er et program af typen “Plug

& Play”, som leveres sammen med

en industriserver. Uanset hvilken

version eller lysniveau vælges,

får man en række tekniske og

økonomiske fordele med Telea.

• Mulighed for behovstilpasset

belysning, ved f.eks. sporadisk

trafik om natten, forskellige

vejrforhold, specielle trafikhændelser

m.v.

• Øget tryghed for trafikanter

med tilpasset belysning

• Energioptimering, en positiv

faktor for økonomi og miljø

• Bedre ressourceplanlægning

for service og vedligeholdelse

• Hurtig rapportering af ødelagte

lyskilder og komponenter

• Hurtig rapportering af fejl på

kommunikationen

• Udgifter for rejser og reservedele

kan optimeres

Forøget information omkring

belysningsanlæggets status giver

et bedre beslutningsgrundlag for

investerings- og vedligeholdelsesbudget.

Flere af vores vejbelysningsarmaturer

er forberedt for Telea,

f.eks. Oracle, Victor og Triumph.

Se endvidere Thorns brochure på

Telea, hvor systemet og komponenterne

vises udførligt.

Principskema for Telea Advanced PL (via forsyningskabel, blå linie) og RF (via radiosignal, grøn linie).

Programmeringen udføres med PC ved Comboxen. Informationen kommer som SMS for begge systemer.

Telea Advanced PL SMS

Grundmodulet i Telea systemet,

der kommunikerer via forsyningsnettet.

Telea Advanced PL SMS

styrer overvågningen og kontrollen

af belysningsanlæg for gader,

veje, boligområder, parkeringspladser,

transports-centre og

tilsvarende områder. Systemet er

modulopbygget og kan udbygges

efter behov. I armaturet eller masten

findes styreenheden, (forskellige

typer afhængig af funktionen)

som kommunikerer via en central

(Combox) enkeltvis eller i grupper.

Fejlmeddelelser kan defineres og

sendes via SMS til udvalgte

personer.

Telea Advanced RF SMS

Med dette system sker overvågningen

og styringen via radiosignal

og SMS. Telea Advanced RF SMS

kan overvåge og styre samme

typer anlæg som PL SMS.

Systemet kan udvides og indgå i

et netværk. I armaturet findes

styreenheden (forskellige typer

afhængig af funktionen), som

kommunikerer via en central

(Combox) enkeltvis eller i grupper.

Fejlmeddelelser kan defineres og

sendes via SMS til udvalgte

personer.

510 www.thornlighting.dk


Komponenter for Telea Advanced PL SMS (Powerline)

www.thornlighting.dk

Telea-LCS og LSCS

Styreenheden (LSCS for kombination

med lyssensor) sender og modtager

data fra Comboxen via forsyningsnettet.

Armaturernes status rapporteres

og data kan visualiseres på

en bærbar PC. Der er to styremuligheder

for tænd/sluk eller

regulering til et lavere belysningsniveau.

Indbygget astronomisk ur

sikrer at funktionen fortsat virker i

tilfælde af kommunikationsbrud.

Kan indstilles til absolutte eller

relative tændingstider (solopgang/

solnedgang).

Telea-LPS, LPSF

Sensor til dagslysstyring, til indbygning

i armatur, LPSF kan også

indbygges i mast.

Fabriksindstilling 35 lux.

Telea LET, LETS

Styreenheden har samme funktioner

som LCS, men kan desuden

anvendes til trinvis lysregulering

med forkoblingen Tridonic PCS

Step DIM. Varianten LETS anvendes

i kombination med lyssensor.

Telea-LDC

Styreenheden har samme funktioner

som LCS, men kan desuden

anvendes til trinløs lysregulering i

kombination med DALI forkobling.

Telea-DPSF

Digital lyssensor som måler det

aktuelle lysniveau og sender informationen

til Telea-LDC.

Fabriksindstilling 35 lux.

Telea-CXS PL Combox

Combox, centralenhed til forsyningsbaseret

styring af op til 255

armaturer. Inklusiv SMS funktioner.

Boxen opbygges af løse komponenter

(Styreenhed, transceiver, filter,

strømforsyning samt GSM modem)

for opsætning af det aktuelle anlæg.

Programmeringen af armaturerne

sker i centralenheden via bærbar

PC.

Komponenter for system Telea Advanced RF SMS (Radiosignal)

Telea-LSRF

Sender data og modtager instruktioner

trådløst fra Combox centralen.

Har to kontaktfunktioner

for tænd og sluk. Indbygget

astronomisk ur sikrer at funktionen

fortsat virker i tilfælde af kommunikationsbrud.

Kan indstilles til

absolutte eller relative tændingstider

(solopgang/ solnedgang).

Telea-LDRF

Har samme funktioner som LSRF

men kan desuden anvendes for

trinløs lysregulering i kombination

med DALI forkobling. Har en 28mm

ekstern antenne. Indbygget sensor

for dagslysstyring.

Fabriksindstilling 35 lux.

Telea-CXS RF Combox

SMS Radio

Combox, centralenhed for trådløs

styring af op til 255 armaturer.

Inklusiv SMS funktioner. Boxen

opbygges af løse komponenter

(Styrenhed, transceiver, filter,

strømforsyning samt GSM modem)

for opsætning af det aktuelle anlæg.

Programmeringen af armaturerne

sker i centralen-heden via bærbar

PC.

Telea Central Management (CME), central

overvåg-ning i netværk

Central overvågning af udendørsbelysning

kan ske i netværk med

op til 100 Combox centralenheder.

Med denne teknik kan alle armaturer

i en mindre by styres fra en

central PC, og få adgang til fejlmeddelelser.

Med en overskuelig

brugerflade får man et konstant

overblik over status på driften.

Systemet leveres med software og

server. Et tilsvarende system,

CMGIS er udviklet til anlæg som

allerede anvender det geografiske

informations-system, GIS.

511

TEKNISK APPENDIKS


Installation med stikforbindelser

Der er tid og penge at spare ved

brug af stikforbindelser i installationen.

Især er indbygningsarmaturer

og downlights egnede

til installation med stikforbindelser.

Flere af Thorns armaturer er forberedt

for Wieland GST 18/i

stikforbind-elser – afhængig af

armaturets bestykning anvendes

der 3-, 4-, 5- eller 6-polet Wieland

stik, andre varianter kan leveres

på forespørgsel.

Som udgangspunkt fungerer Thorns

system på den måde, at belysningsanlægget

tilsluttes med et startkabel,

som har frie ledere i den ene ende

og Wieland GST 18/i hunstik i den

anden. Forbindelsen sker direkte

til armaturet eller til T-stik, som

giver mulighed for sløjfning til

næste armatur ved anvendelse af

linkkabel. Der kan normalt linkes

op til 8-10 armaturer.

MenloSoft SR HFD & HFS leveres

med påbygget T-stik for tilslutning

af start- og linkkabel. Wieland

GST stikket på vores indbygningsarmaturer

er placeret øverst på

armaturet – dette påvirker indbygningsdybden.

Den laveste indbygningsdybde

opnås ved brug af

T-stik. Corsa downlight er forsynet

med Wieland GST stik på siden.

Ved brug af T-stik vippes stikket

op i lodret position.

Planor Indbyg leveres med kompatibelt

ST koblingssystem, hvortil

der blot skal påmonteres kabel

på startkoblingen. HF, HF E3 og

HFD varianter leveres med 5-polet

koblingssystem og HFD E3 med

en 5-polet og en 3-polet stikforbindelse.

Nedenfor findes en oversigt over

Thorns Wieland GST stikforbindelser

samt hvilke armaturer disse

kan anvendes til.

System Komponent Armatur (gælder Forklaring Type EAN-nr

for standardarm.)

3-Polet installationssystem til HF versioner

Startkabel 3 m Quattro T5 Forbindelse fra START LEAD 3M 40.15573.578197

MenloSoft el-installationen GST 18i 3x1,5

til 1. armatur

Linkkabel 3 m Quattro T5 Forbindelse mellem CONNECT LINK 40.15573.487833

MenloSoft to armaturer via T-kobling 3M GST 18i 3x1,5

T-stik Quattro T5 Til sløjfning T-CONNECTOR 40.15573.369399

MenloSoft PLUG GST 18i 3x1,5

4-polet installationssystem for HF med nødlys

Startkabel 4 m Quattro T5 Forbindelse fra START LEAD 4M 40.15573.837962

MenloSoft SR el-installationen og GST 18i 4x1,5

MenloSoft batteribackup

til 1. armatur

Linkkabel 4 m Quattro T5 Forbindelse mellem to CONNECT LINK 40.15573.837986

MenloSoft SR armaturer via T-stik 4M GST 18i 4X1,5

MenloSoft

T-stik Quattro T5 Til sløjfning T-CONNECTOR 40.15573.265819

MenloSoft SR PLUG GST 18i 4x1,5

MenloSoft

512 www.thornlighting.dk


System Komponent Armatur (gælder

for standardarm.)

Forklaring Type EAN-nr

4-polet installationssystem for HF versioner med nødlys

www.thornlighting.dk

Hanstik Quattro T5 For momtering af CONNECT P4 40.15573.265796

MenloSoft SR kabel i valgfri længde

Hunstik Quattro T5 For montering af CONNECT S4 40.15573.265789

MenloSoft SR kabel i valgfri længde

5-polet installationssystem for HFD versioner

Startkabel 3 m Quattro T5 Forbindelse fra START LEAD 3M 40.15573.2670532

MenloSoft el-installationen og styring GST 18i 5x1,5

Corsa 200 til 1. armatur

Corsa 245

Linkkabel Quattro T5 Forbindelse mellem to CONNECT 40.15573.2641396

MenloSoft armaturer via T-kobling LEAD LINK 3M

Corsa 200 inkl. styreledninger GST 18i 5x1,5

Corsa 245

T-stik Quattro T5 Til sløjfning T-CONNECTOR 40.15573.655058

MenloSoft inkl. styreledninger PLUG GST 18i 3x5P

Corsa 200

Corsa 245

6-polet installationssystem for HFD versioner med nødlys

Startkabel 4 m MenloSoft SR Forbindelse fra CONNECT 40.15573.856970

el-installation og batteri- START6C S6 4M B

backup till 1. armatur

inkl. styreledninger

Linkkabel 4 m MenloSoft SR Forbindelse mellem CONNECT 40.15573.856918

to armaturer LINK6C P6S6 4M B

via T-kobling*

*) 6-polet T-kobling er monteret på armaturet som standard

4-polet tilslutning med startkabel til

MenloSoft SR

4-polet tilslutning med startkabel og T-kobling

til MenloSoft SR

6-polet forbindelse mellem to armaturer via

fastmonteret T-kobling til MenloSoft SR

6-polet tilslutning med startkabel til

fastmonteret T-kobling til MenloSoft SR

4-polet tilslutning med startkabel og T-kobling

til MenloSoft SR

5-polet tilslutning med startkabel til Corsa 200/245

T-kobling og linkkabel til Corsa 200/245. Ved denne

tilslutning vippes armaturets 5-polet stik op 90°

513

TEKNISK APPENDIKS


LED Teknik

Lysdioders egenskaber

LED, Light Emitting Diode, er ikke

noget nyt begreb. I flere år har man

nemlig anvendt denne miniaturelyskilde

til at vise elektriske

apparaters koblings-tilstande.

Nye tekniske udviklinger har

bidraget til en stærk optimering

af lysdiodernes lysstrøm og med

en blå lysdiode er der skabt

mulighed for også at fremstille

hvidt lys ved anvendelse af lysfølsomme

belægninger internt i

lysdioderne.

Hvidt Vitt lys ljus

Lysfilter Filter

Blåt Blått lys

ljus

LED-chip

Hvordan opstår lyset?

En lysdiode er en elektronisk

halvlederkomponent, som afgiver

lys, når der strømmer en elektrisk

strøm igennem.

Det hvide lys

Hvide lysdioder tilbyder en god

farvegengivelse (Ra = 85) pga.

deres relativ store spektrale

fordeling. En genstand, som

bliver belyst med dette lys, vil af

det menneskelige øje stort set

blive opfattet i de korrekte farver.

Lysdioders fordele

• En meget lang levetid på ca.

50.000 drifttimer

• Lyskilden er resistent overfor

rystelser og derfor særlig velegnet

til anvendelse indenfor

bilindustrien

• Driften er mulig med beskyttende

ekstra lav spænding

• Ved anvendelse af impulsbreddemodulation

kan lysdioder

dæmpes næsten trinløst

• Ved anvendelse af farvede

lysdioder er det muligt at indstille

lysfarven og i tilfælde af

signalbelysning kan den endog

vælges separat

• LED printplader kan formes

individuelt

• Der sker ingen udstråling af

UV-lys eller infrarøde andele

• Under driften sker der kun en

begrænset opvarmning af lyskilden

• Snævre udstrålingsvinkler kan

realiseres uden brug af reflektor

• Lysdioder sikrer en næsten

temperaturafhængig lysfarve

og lysstyrke

Især pga. deres lange levetid,

begrænsede opvarmning og

mekaniske robusthed kan lysdioder

anvendes på helt nye

områder i sammenligning med

konventionelle glødelamper.

Øget effektivitet

Udviklingen af LED handler i

særlig grad om at opnå et højt

lysudbytte med et minimalt

elforbrug. Lysdioders lysudbytte

ligger pt. på ca. 30 lm/W. Dette

parameter forsøger halvlederindustrien

fortsat at optimere.

Under normale betingelser har

dioden en levetid på op til

50.000 timer – dvs. stort set det

samme som et armatur, og LED

regnes da også for at være en af

de mest økonomiske lyskilder.

Levetiden for LED er stærkt afhængig

af drift- og omgivelsestemperaturerne.

514 www.thornlighting.dk


Komponenter

Til driften af lysdioder transformeres

forsyningsspændingen

først til beskyttende ekstra lav

spænding i en LED-forkoblingsenhed,

så det er muligt at arbejde

med ufarlige spændinger indenfor

LED-området, hvorfor der ikke

skal foretages forstyrrende isoleringer

i lampekonstruktionen.

Denne beskyttende lave spænding

leverer strøm til en efterkoblet

strømkilde, som sikrer, at den

for lysdioder optimale strøm

(lF = 20 mA) altid er tilstede.

LED-spændingen UF indstiller sig

afhængig af den forudindstillede

LED-strøm og antallet af gennemstrømmede

lysdioder. Man kan

ikke serieforbinde et vilkårligt

antal lysdioder, da den samlede

spænding stiger for hver yderligere

forbundet lysdiode. Den beskyttende

ekstra lave spænding på

maks. 42 V må ikke overskrides.

Den ny teknik betyder at der bliver

udviklet specielle belysningsløsninger

til inden- og udendørs brug.

www.thornlighting.dk

LED-teknik

Står også for et omfangsrigt

standardprogram. Den lange

levetid, den begrænsede opvarmning

og den mekaniske robusthed

i sammenligning med konventionelle

glødelamper, åbner for

helt nye anvendelses-områder

indenfor denne teknologi.

Printplader, som kan formes individuelt,

giver designeren stort set

frie hænder. I den forbindelse

behøver man ikke give afkald på

egenskaber, som i mellemtiden er

blevet en selvfølge, som f.eks.

lysdæmp-ning og drift ved beskyttende

ekstra lav spænding.

De mange forskellige variationer

indenfor lysdiodernes farvemuligheder

er også uovertrufne. I

forbindelse med farvede LED er

det muligt at indstille lysfarven

(RGB-løsning), og ved anvendelse

indenfor signalbelysning kan den

endda vælges separat.

Takket være de åbenlyse tekniske

fordele, fleksibiliteten og de

mange forskellige muligheder

indenfor form og farve samt det

lille pladsbehov, har denne

teknologi en stor fremtid i vente.

Thorns produktprogram indeholder flere armaturer med LED, her vises E/Fact og Milo

515

TEKNISK APPENDIKS


Lystekniske data

Indendørsarmaturer - lysfordelingskurver

Armaturer med rotationssymmetrisk lysfordeling er vist med én kurve.

Symmetriaksen er vinkelret på armaturets lysåbning.

For symmetrisk og asymmetrisk lysende armaturer er vist to kurver.

En på tværs (mørkegul, fuldt optrukket) og en på langs (lysegul,

stiplet) af armaturet/lyskilderne.

Kurverne viser lysstyrkerne i candela (cd) pr. 1000 lumen (lm) i

forskellige retninger/vinkler, med armaturet monteret i sin normale

brændstilling.

Eksempel: På den symmetriske kurve kan aflæses, at lysstyrken på

tværs af armaturet i retning 15° i forhold til lodlinien er 300

cd/1000 lm. Hvis 2x18W TC-D udsender 2x1200 lm = 2400 lm,

vil lysstyrken i den nævnte retning være 2400 lm x 300 cd/1000

lm = 720 cd.

Lystekniske armaturdata

Armaturnavn/Produktnavn: Line 328 DPC

EAN nr.: 73.19870.188804

Lyskildetype og antal: wattage: 3x28W T5

Virkningsgrad over vandret (op): ULOR: 53%

Virkningsgrad under vandret (ned): DLOR: 22%

Virkningsgrad i alt: LOR: 75%

Park & Sti - lygter

Vandrette belysningsstyrker (nyværdier) i forskellige afstande fra

armaturet med den angivne lyspunkthøjde og lyskilde.

Park & Sti - vægarmaturer

Isoluxkurver (lx/1000 lm) viser, hvordan lyset fordeler sig på

jorden/gulvet ved en given monteringshøjde og vægreflektans.

X : Angiver det sted hvor belysningsstyrken er størst.

Eksempel: I afstanden 1 m fra væggen er belysningsstyrken 16

lx/1000 lm. Med 1x13W TC-T bliver det 900 lm x 16 lx/1000 lm

= 14 lx. Maks. belysningsstyrke i X er 900 lm x 96 lx/1000 lm =

86 lx

cd/1000 lm

516 www.thornlighting.dk

90°

60°

30°

90°

60°

30°

cd/1000 lm

100

200


500


90°

60°

30°

90°

60°

30°

90°

60°

30°

Rotationssymmetrisk Symmetrisk

Asymmetrisk

4 m

1.0m

0.5m

0m

80

cd/1000 lm

SE 70 W

30°

90°

60°

16 9 4 1,6 0,7 lux

2 4 6 8 10 Meter

Refleksion på væg 0,3

Montagehøjde 0,5m

X

64

32

16

.5m

1m 0.5m 0m 0.5m 1m

cd/1000 lm

100

200

300


90°

60°

30°

X: Maks. belysningsstyrke 96 lx/1000 lm


Vejbelysning - lysfordelingskurver

Vejarmaturer er ofte meget asymmetrisk lysende og har sin

maksimale lysstyrke i et plan, der ligger mellem planet på langs og

på tværs af armaturet. Lysstyrkerne (cd) er pr. installeret 1000 lm.

Den sorte linie viser lysstyrkerne i planet med den maksimale

lysstyrke. Den røde kurve (symmetrisk) er lysfordelingen på tværs af

armaturet, dvs. op og ned langs vejen. Den gule kurve er på langs

af armaturet/lyskilden og har sin maksimale lysstyrke ud mod vejen.

Spot og nedgravning - isoluxkurve på væg

Absolutte belysningsstyrker/isoluxkurver på væg ved given armatur,

lyskilde og afstand til væg.

Projektører - isolux diagrammer

“Isolux” diagrammet viser lysets fordeling på en flade parallelt med

projektørens frontglas og ved forskellige afstande.

Lux-værdien er områdets middelbelysningsstyrke, Emid og de rektangulære/cirkulære

felter afgrænses af projektørens

spredningsvinkel (Imax/2)

Projektører - lysfordelingskurver, diagramtype 1

Dobbelt- og asymmetrisk lysende

Projektører - lysfordelingskurver, diagramtype 2

Dobbelt- og asymmetrisk lysende

www.thornlighting.dk


100

200

300

400

500

4 3 2 1 0 1 2 3 4 m

14

12

10

8

6

4

2

Mica I med sandblæst glas

70W HIT 20°

IIntensitet

2,2 m

495 lx

Afstand 2 m

1000

750

500

250

C-0 Symmetrisk + refraktor 1

HIT 70W

6500 lm

1200

1000

800

600

400

200

cd/1000 lm

1,5 m

4,4 m

124 lx

4 m

90°

3,1 m

6,7 m

0

-90 -60 -30 0 30 60

Vinkel fra Imax horisontal

vertikal

cd/1000lm

0

-90° -60° -30° 0° 30° 60° 90°

Vinkel fra I max

horisontal

vertikal

3 lux

5 lux

8 lux

13 lux

25 lux

37 lux

50 lux

55 lx

4,6 m

6 m

8,9 m

Strata ST 70W PL

Afskærmningsklasse G6

A-B (90°-270°) GUL KURVE 270°B

C-D (0°-180°) RØD KURVE

E-F (peak 25°) SORT KURVE

31 lx

6,1 m

8 m

1,5 m

Væg

11,1 m

20 lx

10 m

7,7 m

14 lx

12 m

9,2 m

180°

D peak E

A 90°

C


peak F

Lystekniske data

Max. lysstyrke (Imax) cd/klm 1100

Lysstrømsandel inden for 10% af lmax 0,74

Spredningsvinkler ved 1% af lmax Horisontal 2 x 67 o

Vertikal 49 o

/89 o

Spredningsvinkler ved 10% af lmax Horisontal 2 x 50 o

Vertikal 36 o

/66 o

Spredningsvinkler 50% af lmax Horisontal 2 x 39 o

Vertikal 7 o

/13 o

Imax 21°

Vertikal vinkel mellem maksimal lysstyrke og

normalen til armaturets frontglas.

Lystekniske data

Max. lysstyrke (Imax) cd/klm 857

Lysstrømsandel inden for 10% af lmax 0,63

Spredningsvinkler ved 1% af lmax Horisontal 2 x 80 o

Vertikal 24 o

/122 o

Spredningsvinkler ved 10% af lmax Horisontal 2 x 68 o

Vertikal 19 o

/65 o

Spredningsvinkler 50% af lmax Horisontal 2 x 48 o

Vertikal 13 o

/7 o

56°

I max

Vertikal vinkel mellem maksimal lysstyrke

og normalen til armaturets frontglas.

517

TEKNISK APPENDIKS


Gitre

Formålet med gitre er at afskærme lyskilden og styre lyset. Gitrenes

lystekniske indvirkning afhænger af armaturets konstruktion, med- eller

uden oplys, afstanden mellem gitter og lyskilde, type af lyskilde mv. I

moderne armaturer fra Thorn til skoler og kontorer anvendes normalt

gitre med integreret reflektorfunktion – enten enkelt- eller dobbeltparabolske.

Enkle lamelafskærmninger anvendes primært til industriarmaturer

og kendetegnes ved høj virkningsgrad og effektiv afskærmning langs

lyskilden. Til downlights findes flere forskellige typer afskærmninger,

som dels har til formål at reducere risikoen for blænding og dels har

en æstetisk funktion.

Enkeltparabolsk gitter (PSB)

Mat enkelt parabolsk gitter med sidereflektorer sammenbygget med

tværlameller af aluminium. Gitteret er bredstrålende, hvilket giver

mulighed for stor armaturafstand. Anvendes ofte til skoler, kontorer og

offentlige områder – både som arbejdsplads- og almenbelysning.

Findes til de fleste lysrørsarmaturer til kontorer, skoler og industrilokaler.

Virkningsgraden er middel til høj.

Dobbeltparabolsk gitter, mat (DSB)

Sidereflektorer og lameller af mat anodiseret aluminium sammenbygget

til et aktivt dobbeltparabolsk gitter, der effektivt styrer lyset til mindre

blændingsfølsomme områder. DSB gitteret er det mest anvendte til skoler

og kontorer, hvor kravene til arbejdspladsorienteret belysning er store.

Fås iøvrigt til de fleste af Thorns interiørarmaturer. DSB miniature gitre

findes til T5 lyskilder - bl.a. til armaturet Sienna. Virkningsgrad, høj.

Dobbeltparabolsk gitter, blank (DMB)

Sidereflektorer og lameller af blank anodiseret aluminium sammenbygget

til et aktivt dobbeltparabolsk gitter. Giver et velafbalanceret lys

med god komfort. Anvendes i kontorer, butikker og ved skærmarbejdspladser

(reducerer risikoen for reflekser i skærmen). Kan fås til Optus IV.

Virkningsgrad, høj.

Lamelgitter

Afskærmer effektivt på langs af armaturet, men ikke på tværs. Er velegnet

til symmetriske og asymmetriske armaturer i korridorer samt industri- og

lagerlokaler. Fås til industriarmaturet RD. Virkningsgrad, middel til høj.

518 www.thornlighting.dk


www.thornlighting.dk

Rudegitter (R)

Et gitter som både afskærmer lyskilden på langs og tværs af armaturet.

Gitteret anvendes til almenbelysning i lagerbygninger, industri og supermarkeder.

Gitteret findes til Indus XS og RDx. Virkningsgrad, middel til høj.

Asymmetrisk reflektorgitter (RAS)

Blankt reflektorgitter udviklet specielt til tavlebelysning og hvor anden

asymmetrisk fordeling af lyset er nødvendigt. Til forskel fra lamelgitre har

dette gitter en optisk funktion. Tavlearmaturet Optus IV Whiteboard fås

med RAS gitter. Virkningsgrad, høj.

Prism Control

En afskærmning af prismatisk akryl, udviklet specielt for at kunne

konstruere meget tynde armaturer for T5 rør. Afskærmningen har langsgående

refraktorer, som giver en jævn og bredstrålende fordeling af

lyset. Anvendes specielt i kontorer til både almen- og arbejdspladsbelysning.

Findes til Planor familien og MenloSoft. Virkningsgrad, høj.

519

TEKNISK APPENDIKS


Elektriska data

For lysrør med HF forkobling HF/HFA/HFD/HFX/HFS

De angivne værdier er nominelle og gælder ved 230V

Lyskilde Driftstrøm Kondensator Total effekt

(W) (A) (μF) (W)

LYSRØR T8

1x18 0,09 20,5

2x18 0,17 38,5

3x18 0,26 57

4x18 0,33 72

1x30 0,14 30

1x36 0,16 36

2x36 0,32 72

3x36 0,48 105

4x36 0,64 144

1x58 0,25 56,5

2x58 0,49 107

3x58 0,74 163,5

LYSRØR T5

1x14 0,08 17

1x21 0,11 24

1x28 0,14 31,5

1x35 0,18 39

1x24 0,12 26

1x39 0,19 42

1x49 0,24 54

1x54 0,26 59

1x80 0,39 86

2x14 0,15 33

2x21 0,21 47,5

2x28 0,28 63

2x35 0,35 77,5

2x24 0,22 50

2x39 0,38 82

2x49 0,47 108

2x54 0,53 118

2x80 0,76 168

3x14 0,23 50

4x14 0,29 64

KOMPAKTLYSRØR

2D16 0,11 17

2D21 0,10 25

2D28 0,13 29

2D38 0,18 39

2D55 0,27 53

2 STAVS, 4 PIN

1x7 0,05 9

2x7 0,07 18

1x9 0,06 11

2x9 0,10 20

1x11 0,08 15,5

1x18 0,09 20

2x18 0,18 40

1x24 0,12 27

2x24 0,22 57

1x36 0,18 37

2x36 0,34 76

1x40 0,20 44

2x40 0,38 87

1x55 0,27 60

1x80 0,80 89

2x55 0,53 120

4/6 STAVS, 4 PIN

1x10 0,06 12

1x13 0,08 16

1x18 0,01 20,5

1x26 0,14 28,5

1x32 0,17 35

1x42 0,22 46

2x10 0,11 23

2x13 0,16 34

2x18 0,19 40

2x26 0,26 56

2x32 0,34 71

2x42 0,46 95

1x57 0,29 64

1x70 0,34 77

For lysrør med konventionel forkobling

De angivne værdier er nominelle og gælder ved 230V

Lyskilde Driftstrøm Kondensator Total effekt

(W) (A) (μF) (W)

CIRKULÆR RØR T5

1x28 0,11 25

1x40 0,19 43,5

1x55 0,26 60

1x60 0,28 65

LYSRØR T8

1x18 0,16 4 28

2x18 0,27 4 44

3x18 0,48 8 72

4x18 0,54 8 88

1x30 0,21 4 38

1x36 0,27 4 45

2x36 0,54 8 90

3x36 0,81 12 135

4x36 1,08 16 180

1x58 0,36 8 70

2x58 0,72 12 140

3x58 1,08 16 210

KOMPAKTLYSRØR

2D10 0,07 2 13

2D16 0,10 2 21

2D21 0,11 2 29

2D28 0,15 4 36

2D38 0,23 4,5 48

2 STAVS, 2/4 PIN

1x7 0,05 2 11

2x7 0,08 2 18

1x9 0,06 2 13

2x9 0,08 2 22

1x11 0,07 2 15

1x18 0,12 4 28

2x18 0,24 4 44

1x24 0,14 4 32

2x24 0,28 8 64

1x36 0,22 4 43

2x36 0,44 8 90

4/6 STAVS, 2 PIN

1x10 0,07 2 14

1x13 0,08 2 18

1x18 0,01 2 28

1x26 0,15 4 31

2x10 0,14 4 30

2x13 0,16 4 35

2x18 0,2 4 47

2x26 0,3 7 60

Elektriske data for udladningslamper, se næste side.

Angivne værdier kan variere alt efter fabrikat.

520 www.thornlighting.dk


Elektriske data for udladningslamper med magnetisk eller elektronisk forkobling

De angivne værdier er nominelle og gælder ved 230V spænding (400V for metalhalogen 2000W)

KVIKSØLV

Lyskilde

(W)

Generelt:

• Vores belysningsarmaturer leveres normalt uden lyskilder, med

mindre andet er angivet.

• Armaturer for T8 2x18W hhv. 4x18W er normalt parvist koblet på

en 36W forkobling.

• Vores T8 lysrørsarmaturer er forsynet med glimtændere, medmindre

andet er angivet. Gælder dog ikke HF.

• De fleste armaturer for højtryksnatrium og metalhalogen lyskilder er

forsynet med tændingsenhed, der frakobler defekte lyskilder. Herved

undgås blinkende lyskilder og service forenkles.

• Som standard er alle fasekompenserede armaturer parallelkompenserede.

Ønskes anden kompensering, skal dette meddeles ved ordreafgivelse.

www.thornlighting.dk

Driftstrøm

(A)

Startstrøm

(A)

Kondensator

(μF)

Total effekt

(W)

50 0,30 0,45 8 61

80 0,45 0,86 8 89

125 0,70 1,15 10 137

250 1,33 2,20 16 266

400 2,20 3,90 25 425

METALHALOGEN

35 0,22 0,5 6 45

70 0,43 0,6 12 88

100 0,55 1,2 12 167

150 0,80 1,5 20 275

250 1,30 1,9 2x16 275

400 2,00 3,50 16+20 460

1000 5,40 9,4 2x25+2x20 1044

2000, 400V 6,00 10,9 37,5 2062

KERAMISK METALHALOGEN ELEKTRONISK FORKOBLING

20 0,10 - - 23,8

35 0,20 - - 44,5

70 0,36 - - 79,5

150 0,70 - - 162

250 1,4 - - 271

HØJTRYKSNATRIUM

50 0,3 0,45 8 62

70 0,4 0,55 12 85

100 0,6 0,80 12 115

150 0,8 1,00 20 176

250 1,4 2,40 2x16 285

400 2,2 3,50 2x25 450

600 2,9 4,10 2x20+25 645

1000 5,5 7,00 4x25 1050

COSMOPOLIS

60 White - - - 65

60 Gold - - - 71,5

140 White - - - 151,4

140 Gold - - - 151,4

LAVTRYKSNATRIUM

35 0,23 0,33 6 45

55 0,30 0,55 6 65

521

TEKNISK APPENDIKS


Materialer og overfladebehandlinger

Materiale Beskrivelse Materiale Beskrivelse

FILT

Filtliste

GLAS

ESG-glas

(varmebestandigt glas)

Maskinglas

GUMMI

EPDM; Etenpropengummi

CR; Kloropren-gummi

(Neopren)

Q; Silikon-gummi

(Kiselgummi)

KABEL

Halogenfri ledning/kabel

PVC-kabler og -ledninger

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 120°C. Vandafvisende

imprægnering. Ventilerende

således armaturet kan ånde/

afkondenseres. 60% uldfibre,

40% syntetiske fibre. Meget lang

levetid

Meget slagkraftig. Ved evt. brud

er glasset splintfrit.

Silikatglas: Vinduesglas.

Anvendes hvor der er krav om

rengøring/rensning med stærke

rengøringsmidler, glasset er ikke

slagfast.

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 120°C. Forholdsvis lang

levetid, mindre god oliebestandighed.

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 110°C. Lang levetid og

meget god oliebestandighed.

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 170°C. Lang levetid,

mindre god oliebestandighed.

Mekanisk holdbarhed dårligere

end EPDM og CR. Meget gode

elektriske isoleringsegenskaber.

Halogener er et overordnet navn

for en gruppe stoffer: Klor (CI),

Flour (F), Brom (Br), Jod (I). PVC er

en klorsammen-sætning og dermed

ikke halogenfri. Når PVC brænder

udskilles giftige gasser og ved

påvirkning af vand udskilles

saltsyre, som kan medføre korrosion

på armaturhuset og elektriske

komponenter. For at skåne miljøet

og mindske risikoen for skader

ved brand, er det hensigtsmæssigt

at brugen af halogener minimeres.

Thorn anvender normalt kun halogenfrie

kabler og ledninger.

Anvendes i undtagelsestilfælde

METAL

Aluminium

(til reflektorer og gitre)

Handelsaluminium

Aluminiumsstøbegods

Koldtvalset stålplade

Rustfri plade

Rustfri syrefast plade

Rustfri fjederstål

Aluzink

Prelakeret plade

OVERFLADEBEHANDLING

Thorn anvender to kvaliteter i

vores armaturer: Hårdvalset,

anodiseret renaluminiumsplade,

renhed 99,7-99,85. Hårdvalset

metaliseret renaluminium (Miro

lignende kvalitet), renhed 99,5-

99,99.

Normal kvalitet efter SS 4007

Sprøjtestøbning SS 4262

Kokillestøbning SS 4260

Normal kvalitet efter SS 1142

Normal kvalitet efter SS 2333

Normal kvalitet efter SS 2343

Brudgrænse 1300 N/m 2 .

Koldtvalset, kvalitet Sandviken

12R11

Stålplade belagt med legering af

primært aluminium (55%) og zink

(43,5%). Tykkelse ca. 20 μm.

Materialet er selvhærdende og

misfarves ikke i dets levetid.

Varmeforzinket 7 μm på hver side,

og lakeret 20 μm på hver side.

Anodisering (eloxering)

Overfladebehandling af aluminium. En elektrolytisk oxid behandling

sikrer at aluminiumet ikke korroderer. 3 μm overfladebehandling for

indendørs og 20 μm for krævende udendørsbrug.

Elforzinkning (blankforzinkning); fzb

Zinkbehandlingen sker elektrolytisk. Tykkelse ca. 8 μm. Efterbehandles

med blankkromatisering (i nogen tilfælde en guldkromatisering, hvilket

giver zinken en bedre beskyttelse).

Lakering – elektrostatisk vådlak

Alkydbaseret 20-40 μm.

Ovnlakering; elektrostatisk pulverlak

Polyesterbaseret 40-60 μm.

Varmeforzinkning; fzv

Dyppet i zink, tykkelse ca. 50-70 μm.

522 www.thornlighting.dk


Materiale Beskrivelse Materiale Beskrivelse

PLAST

POM; Acetalplast

PMMA; Akryl

PMMA; Akryl slagfast

PMMA; Akryl (Kemseg)

GRP; Glasfiberarmeret

polyester

PA; Polyamid

(Nylon)

www.thornlighting.dk

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 100°C. Meget stiv, sej og

stabil med lav friktionskoefficient.

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 95°C. Transmissionsgrad

på 92%, klart materiale. Meget

vejrbestandig med begrænset

slagfasthed. Påvirkes ikke af

alkaliske væsker.

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 85°C. Transmissionsgrad

på 90%, klart materiale. God vejrbestandighed.

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 70°C. Transmissionsgrad

på 85%, opalt materiale. Meget

vejrbestandig og slagfast.

Påvirkes stort set ikke af gasser,

olier, rengøringsmidler samt i

kortere tid forskellige opløsningsmidler

(dog ikke fortynder)

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 150°C. Meget vejrbestandig

og slagfast. Olie- og kemikaliebestandig.

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 100°C. Typer 6, 6.6 og 11

med eller uden fyldemidler. Meget

gode kemiske og mekaniske

egenskaber.

PLAST

PELD, PEHD; Polyeten

(eten)

PC; Polycarbonat

PC; Polycarbonat

for nødljus

PP; Polypropen

(propen)

PS; Polystyren

(styren)

PVC; Polyvinylklorid

(vinylkloridplast)

PBT; Termoplastisk polyester

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 75°C. God slagfasthed og

kemisk modstandsdygtig. PELD =

low density, blød. PEHD = high

density, hard.

Maksimal anvendelsestemperatur

med UV-stråling på ca. 90°C

(uden UV-stråling ca. 120°C).

Transmissionsgrad på 89%, klart

materiale. Risiko for gulning ved

UV-bestråling øges med temperaturen.

Gulnet (ældet) polycarbonat

har væsentlig reduceret slagfasthed.

Tåler ikke aromatiske og klor

væsker (fortynder, olie, benzen mv.).

Dette materiale klarer den specielle

glødetrådstest på 850°C med

selvslukning indenfor 5 sek. Se i

øvrigt PC ovenfor.

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 100°C. God slagfasthed

og kemisk modstandsdygtig.

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 75°C. Transmissionsgrad

på 88%, klart materiale.

Slagfasthed noget ringere end

normal akryl. Gulning ved UVbestråling

større end for akryl.

Maksimal anvendelsestemperatur

på ca. 75°C for standard PVC.

PVC forekommer i blød til stiv

udførelse.

Høj stivhed og hårdhed. Tåler høj

temperatur og er UV-bestandig.

523

TEKNISK APPENDIKS


Kemikalieliste

Kemikalie type Kemisk forbindelse EuroForce EuroForce ColdForce Petrelux 9 Petrelux Exen

Glasfiberarmeret polyester svøb Glasfiberarmeret polyester svøb Glasfiberarmeret polyester svøb Polycarbonat svøb Polycarbonat svøb

Akryl skærm Polycarbonatskærm Akryl skærm Polycarbonat skærm Polycarbonat skærm

Polyurethan pakninger Polyurethan pakninger Polyurethan pakninger Polyurethan pakninger Polyurethan pakninger

Polycarbonat clips Rustfrit stål clips Rustfrit stål clips Polycarbonat clips Polycarbonat clips

Uorganisk syrer

Alkalier

Uorganiske salte

Organisk

(Alifatisk)

Organisk

(Aromatstoffer)

Fødevarer

Fedtstoffer

Drikkevarer

Gasser

Byggematerialer

Maling

Olier

Fedtstoffer

Brændstoffer

Desinfektionsmidler

Rengøringsmidler

Salpeterholdig 10% x x x x x

Svovlholdig < 20% x x x x x

Hydroklorid < 10% x x x x x

Kromsyreholdig < 20% x x x x x

Fosforholdig x x x x x

Kaustisk soda (natriumhydroxid) x x x x x

Ætskali (kaliumhydroxid x x x x x

Ammoniak x x x x x

Havsalte x x x x x

Kobbersulfat x x x x x

Natronkalk x x x x x

Ætylalkohol x x x

Metanol x x x

Propanol x x x

Acetone

Metan x x x x x

Propan x x x x x

Trichlorethylen

Formaldehyd x x x x x

Kloroform

Acetaldehyd

Myresyre

Eddikesyre (Eddike)

Stearinsyre (sæbe) x x x x x

Urinstof x x x x x

Ætylæter

Ethylenglykol (anti-frost) x x x x x

Amylacetat (esteraroma)

Butylacetat (esteraroma)

Glukose (sukker) x x x x x

Benzen

Taluen

Anilin

Xylol

Glycerin x x x x x

Mælk x x x x x

Frugtjuice x x x x x

Planteolie (oliven, solsikke,soja) x x x x x

Kød (okse, lam, svin, vildt, fjerkræ) x x x x x

Fisk x x x x x

Svinefedt

Madlavningsfedtstoffer x x x x x

Alkoholiske drikke (øl) x x x x x

Kulsyreholdige drikke (sodavand) x x x x x

Vin og spiritus x x x x x

Vand x x x x x

Eddike x

Tandpasta x x x x x

Klor

Ozon x x x x x

Svovldioxid x x x x x

Emulsionsmaling (vandbasis) x x x x x

Celluloselak

Oliebaseret maling

Fortyndere

Mineralsk terpentin

Asfalt

Cement x x x x x

Mineralsk terpentin

Animalsk (ej svinefedt) x x x x x

Silikone x x x x x

Benzin (paraffin) x x x x x

Diesel x x x x x

Mineralsk terpentin (petroleumsæter)

Karbolsyre

Hydrogenperoxid 40% x x x x x

Natrium hypoklorit 10% x x x x x

Sæber x x x x x

Teknisk sprit

Tetraklorkulstof

Ovenstående information er tænkt som en hjælp til at udvælge det

korrekte armatur til en given opgave. “Klassifikationen” er baseret på

længerevarende påvirkninger af de nævnte stoffer. Det er ikke sandsynligt,

at lejlighedsvis påvirkninger af lave koncentrationer af de

nævnte stoffer vil være skadelig for disse armaturer.

Generelt må alle former for plastmaterialer betragtes som sliddele

med levetid på max 2 år når disse udsættes for olie og fedt i f.eks

køkken, storkøkken og smøregrave. I disse områder anbefales at

anvende armaturer bestående af metal og glas. Vi rådgiver gerne

om de enkelte produkters egnethed til specifikke anvendelsesområder.

524 www.thornlighting.dk


Eksempler på Specialarmaturer

AART Loft

AART Pendel

www.thornlighting.dk

Quadratic Kube 125 Quadratic Kube XL

Quadratic Væg R IP54 Quadratic Væg Mirror

Sletten, Danmark

525

TEKNISK APPENDIKS


Principskema

Almindelige koblingsdiagrammer i armaturer for lysrør og udladningslamper.

Armaturer for lysregulering, lysrør og kompaktlysrør, se afsnittet "Lysstyring".

Lysrørsarmaturer Armaturer for udladningslamper

Koblingsdiagram for 1-rørsarmatur med magnetisk forkobling og

parallelkompensering cos phi 0,9.

Uden kompensering cos phi 0,5.

Koblingsdiagram for 2-rørsarmatur med magnetisk forkobling og

parallelkompensering cos phi 0,9.

Uden kompensering cos phi 0,5.

2-rørs armaturer med HF forkobling

(betegnelsen på tilslutningerne kan variere afhængigt af fabrikat)

Max længde 1,0m for leder 1 og 2.

Max længde 2,0m for leder 3, 4, 5 og 6.

Kviksølvlamper

Højtryksnatriumlamper

Metalhalogenlamper

526 www.thornlighting.dk


Specialpullert til boligområde i Norge

www.thornlighting.dk

527

TEKNISK APPENDIKS


Lyskildeoversigt

Nedenstående er en oversigt over de forskellige lyskilder som anvendes

til armaturer fra Thorn. Oplysningerne om middellevetid, lumen, spredningsvinkler

og andre data skal betragtes som vejledende, da disse kan variere

afhængig af fabrikat.

Middellevetiden er afhængig af forskellige faktorer, som f.eks. typen af

forkobling. Middellevetiden på lyskilder bliver normalt længere ved

anvendelse af elektroniske forkoblinger. En middellevetid kan defineres

på forskellige måder, f.eks. som “Service life”, der angiver tidspunktet for

når 80% af lumenpakken er intakt på et anlæg under hensyntagen til

lysstrømsnedgang og lyskilde udfald. "Service life" er betydeligt kortere

end middellevetiden. Normalt fås lyskilder med forskellige farvetemperaturer,

vi angiver den eller de mest anvendte typer. Listen er ikke en komplet

oversigt over lyskilder på markedet, nye lyskilder kommer til hele tiden.

For detaljerede og opdaterede oplysninger henvises til lyskildefabrikanterne.

Type Tidligere Fabrikanters typebetegnelse Farve- Farve- Middel- Lysstrøm

Thorn/ZVEI ILCOS typebe- Fatning GE Osram Philips Effekt tempe- tempera- levetid lumen

tegnelse W ratur K turklasse (Reflektor = cd)

Lysstofrør T5, diameter 16 mm

288mm T5 FD 16mm Ø G5 F8 varmvit L8/827 TL TL MINI 827 8 2700 3 5000 470

549mm T5 FDH 16mm Ø G5 Starcoat FH TL5 HE 14 3000 1B 20000 1350 (1200 @ 25°C)

849mm T5 FDH 16mm Ø G5 Starcoat FH TL5 HE 21 3000 1B 20000 2100 (1900 @ 25°C)

1149mm T5 FDH 16mm Ø G5 Starcoat FH TL5 HE 28 3000 1B 20000 2900 (2600 @ 25°C)

1449mm T5 FDH 16mm Ø G5 Starcoat FH TL5 HE 35 3000 1B 20000 3650 (3300 @ 25°C)

549mm T5 FDH 16mm Ø G5 Starcoat FQ TL5 HO 24 3000 1B 20000 2000 (1750 @ 25°C)

850mm T5 FDH 16mm Ø G5 Starcoat FQ TL5 HO 39 3000 1B 20000 3500 (3100 @ 25°C)

1450mm T5 FDH 16mm Ø G5 Starcoat FQ TL5 HO 49 3000 1B 20000 5000 (4300 @ 25°C)

1150mm T5 FDH 16mm Ø G5 Starcoat FQ TL5 HO 54 3000 1B 20000 5000 (4450 @ 25°C)

1449mm T5 FDH 16mm Ø G5 FQ TLS HO 80 2700 1B 15000 7000 (6150 @ 25°C)

Lysstofrør T8, diameter 26 mm

450mm T8 FD 26mm Ø G13 Polylux 830 Lumilux 830 Super 80/830 15 3000 1B 15000 1000

900mm T8 FD 26mm Ø G13 Polylux 830 Lumilux 830 Super 80/830 30 3000 1B 15000 2400

600mm T8 FD 26mm Ø G13 Polylux XL 830 Lumilux 830 Super 80/830 18 3000 1B 15000 1350

1200mm T8 FD 26mm Ø G13 Polylux XL 830 Lumilux 830 Super 80/830 36 3000 1B 15000 3350

1500mm T8 FD 26mm Ø G13 Polylux XL 830 Lumilux 830 Super 80/830 58 3000 1B 15000 5200

Cirkulære lysstofrør T5

225mmØ T5-C FCH 2GX13 FC TL5C 22 2700-4000 IB 16000 1800 @ 25°C

300mmØ T5-C FCH 2GX13 FC TL5C 40 2700-4000 IB 16000 3300 @ 25°C

300mmØ T5C FCH 2GX13 FC TL5C 55 3000-4000 IB 16000 4500 @ 25°C

370mmØ T5-C FCH 2GX13 TL5C 60 3000-4000 IB 16000 5000 @ 25°C

Kompaktlysstofrør Forskellige farvetemperaturer forefindes

TC FSD 2L 2-pin G23 Biax S Dulux S PL-S/2p 7 2700 1B 10000 400

TC FSD 2L 2-pin G23 Biax S Dulux S PL-S/2p 9 2700 1B 10000 600

TC FSD 2L 2-pin G23 Biax S Dulux S PL-S/2p 11 2700 1B 10000 900

TC-L FSD 2L 4-pin 2G11 Biax L Dulux L PL-L 18 3000 1B 15000 1200

TC-L FSD 2L 4-pin 2G11 Biax L Dulux L PL-L 24 3000 1B 15000 1800

TC-L FSD 2L 4-pin 2G11 Biax L Dulux L PL-L 36 3000 1B 15000 2900

TC-L FSDH 2L 4-pin 2G11 Biax L Dulux L PL-L 40 3000 1B 15000 3500

TC-L FSDH 2L 4-pin 2G11 Biax L Dulux L PL-L 55 3000 1B 15000 4800

TC-L FSDH 2L 4-pin 2G11 - Dulux L PL-L 80 3000 1B 15000 6000

2D FSS 2-pin GR8 Biax 2D - PL-Q Pro/2P 16 2700 1B 10000 1050

2D FSS 4-pin GR10 Biax 2D/E - PL-Q Pro/4P- 21 2700 1B 10000 1350

2D FSS 4-pin GR10 Biax 2D/E - PL-Q Pro/4P 28 2700 1B 10000 2050

2D FSS 4-pin GR10 Biax 2D/E - PL-Q Pro/4P 38 2700 1B 10000 2850

2D FSS 4-pin GR10 Biax 2D/E - - 55 2700 1B 10000 3900

TC-D FSQ 4L 2-pin G24d-1 Biax D Dulux D PL-C/2p 10 2700 1B 10000 600

TC-DEL FSQ 4L 4-pin G24q-1 Biax D/E Dulux D/E PL-C/4p 10 2700 1B 15000 600

TC-D FSQ 4L 2-pin G24d-1 Biax D Dulux D PL-C/2p 13 2700 1B 10000 900

TC-DEL FSQ 4L 4-pin G24q-1 Biax D/E Dulux D/E PL-C/4p 13 2700 1B 15000 900

TC-D FSQ 4L 2-pin G24d-2 Biax D Dulux D PL-C/2p 18 2700 1B 10000 1200

TC-DEL FSQ 4L 4-pin G24q-2 Biax D/E Dulux D/E PL-C/4p 18 2700 1B 15000 1200

TC-D FSQ 4L 2-pin G24d-3 Biax D Dulux D PL-C/2p 26 2700 1B 10000 1800

TC-DEL FSQ 4L 4-pin G24q-3 Biax D/E Dulux D/E PL-C/4p 26 2700 1B 15000 1800

TC-F FSS Flat 4L4-pin 2G10 - Dulux F - 36 2700 1B 10000 2800

TC-T FSM 6L 2-pin GX24d-1 Biax T Dulux T PL-T/2p 13 2700 1B 10000 900

TC-TEL FSM 6L 4-pin GX24q-1 Biax T/E amalgam Dulux T/E PL-T/4p 13 2700 1B 13000 900

TC-T FSM 6L 2-pin GX24d-2 Biax T Dulux T PL-T/2p amalgam 18 2700 1B 10000 1200

TC-TEL amalgam FSM 6L 4-pin GX24q-2 Biax T/E Dulux T/E IN* PL-T/4p 18 2700 1B 13000 1200

TC-T FSM 6L 2-pin GX24d-3 Biax T Dulux T PL-T/2p amalgam 26 2700 1B 10000 1800

TC-TEL amalgam FSM 6L 4-pin GX24q-3 Biax T/E Dulux T/E IN* PL-T/4p 26 2700 1B 13000 1800

TC-TEL amalgam FSM 6L 4-pin GX24q-3 Biax T/E Dulux T/E IN* PL-T/4p 32 2700 1B 13000 2400

TC-TEL amalgam FSM 6L 4-pin GX24q-4 - Dulux T/E IN* PL-T/4p 42 3000 1B 13000 3200

TC-TEL amalgam FSM 6L 4-pin GX24q-5 Biax Q/E Dulux T/E IN* PL-T/4p 57 3000 1B 10000 4300

TC-TEL amalgan

*Findes også uden amalgam

FSM 6L 4-pin GX24q-6 Biax Q/E Dulux T/E IN* - 70 3000 1B 13000 5200

528 www.thornlighting.dk


Type Tidligere Fabrikanters typebetegnelse Farve- Farve- Middel- Lysstrøm

Thorn/ZVEI ILCOS typebe- Fatning GE Osram Philips Effekt tempe- tempera- levetid lumen

Metalhalogen

Keramisk reflektor lyskilder

HI-PAR 35/10° MR - GX8.5 - - CDM-R 111 35 3000 1B 6000 35000 cd

HI-PAR 35/24° MR - GX8.5 - - CDM-R 111 35 3000 1B 6000 8500 cd

HI-PAR 35/45° MR - GX8.5 - - CDM-R 111 35 3000 1B 6000 4000 cd

HI-PAR 20/10° MR - E27 CMH PAR 20 - - 20 3000 1B 6000 13000 cd

HI-PAR 20/10° MR - E27 CMH PAR 20 HCI-PAR 20 CDM-R PAR20 35 3000 1B 6000 24000 cd

HI-PAR 20/30° MR - E27 CMH PAR 20 HCI-PAR 20 CDM-R PAR20 35 3000 1B 6000 5500 cd

HI-PAR 30/10° MR - E27 CMH PAR 30 HCI-PAR 30 CDM-R PAR30 70 3000 1B 6000 70000 cd

HI-PAR 30/40° MR - E27 CMH PAR 30 HCI-PAR 30 CDM-R PAR30 70 3000 1B 6000 12000 cd

Kompakt double ended Mellem 3000 - 5400K

HIT-DE MD MBI-TD RX7s Arcstream Powerstar HQI-TS MHN-TD 70 4200 1B 6000 6000

HIT-DE MD MBI-TD RX7s Arcstream Powerstar HQI-TS MHN-TD 150 4200 1B 6000 12000

HIT-DE MD MBI-TD FC2 Arcstream Powerstar HQI-TS MHN-TD 250 4000 1B 6000 20000

HIT-DE MD MBI-TD FC2 - Powerstar HQI-TS - 250 5100 1A 6000 20000

HIT-DE MD MBI-TD FC2 - Powerstar HQI-TS - 400 5400 1A 6000 36000

Kompakt double ended, keramisk Mellem 3000 - 4200K

www.thornlighting.dk

HIT-DE-CE MD MBI-TD RX7s CMH Powerstar HCI-TS CDM-TD 70 3000 1B 6000 6500

HIT-DE-CE MD MBI-TD RX7s CMH Powerstar HCI-TS CDM-TD 150 3000 1B 6000 13500

Kompakt stiftsokkel Mellem 3000 - 4200K

HIT MT MBI-T G12 Arcstream Powerstar HQI-T CDM-T 70 3000 1B 6000 5200

HIT MT MBI-T G12 Arcstream Powerstar HQI-T CDM-T 150 3000 1B 6000 13000

Kompakt stiftsokkel, keramisk

tegnelse W ratur K turklasse (Reflektor = cd)

HIT-TC-CE MT - G8.5 CMH-TC Powerstar HCI-TC CDM-TC 20 3000 1B 6000 1700

HIT-TC-CE MT MBI-T G8.5 CMH-TC Powerstar HCI-TC CDM-TC 35 3000 1B 9000 3300

HIT-TC-CE MT MBI-T G8.5 CMH-TC Powerstar HCI-TC CDM-TC 70 3000 1B 9000 6600

HIT-CE MT MBI-T G12 CMH-T Powerstar HCI-T CDM-T* 35 3000 1B 9000 3300

HIT-CE MT MBI-T G12 CMH-T Powerstar HCI-T CDM-T* 70 3000 1B 12000 6600

HIT-CE MT MBI-T G12 CMH-T Powerstar HCI-T CDM-T 150 3000 1B 12000 14000

HIT-CE MT - G12 - - CDM-SA/T 150 4200 1A 6000 12900

*Alt CDM Elite-T med lysstrøm 3700 resp 7300 lm

Mat ellipsoid

HIE ME MBF E27 Arcstream CMH Powerstar HQI-E - 70 3800 1B 9000 4900

HIE ME MBF E27 Arcstream CMH - - 100 3200 2B 15000 8500

HIE ME MBF E40 - Powerstar HQI-E - 250 5200 1A 19000

HIE ME MBF E40 Kolorarc - - 400 4500 2B 14000 32000

HIE ME MBF E40 - Powerstar HQI-E HPI PLUS 400 4000 2B 42500

Forkobling for SON Forkobling for SON

Klar turbulær Forskellige farvetemperaturer forefindes

HIT MT MBI-T E27 (Iwasaki Color Arc MT) - - 70 4500 1A 6000 5000

HIT MT MBI-T E40 Arcstream - - 250 4200 2B 6000 21000

HIT MT - E40 Arcstream Powerstar HQI-T/D - 250 5300 1A - 20000

HIT MT - E40 - (Sylvania HSI/TSX) - 250 4000 2B - 21000

HIT MT MBI-T E40 Arcstream Powerstar HQI-T - 400 3800 2B 6000 34000

HIT MT MBI-T E40 - - HPI-T + 250 4600 2B - 19000

HIT MT MBI-T E40 - - HPI-T + 400 4500 2B - 35000

HIT MT - E40 - Powerstar HQI-T/N

Forkobling til SON

- 400 3700 2B - 42000

HIT MT - E40 - Powerstar HQI-T/N

Forkobling til SON

- 400 5200 1A - 32000

HIT MT MBI-T E40 - - HPI-T 1000 4500 2B - 85000

HIT MT MBI-T E40 - Powerstar HQI-T - 1000 6000 1A 9000 80000

HIT MT - E40 - Powerstar HQI-T - 2000 6000 1A - 180000

HIT

Klar turbulær, keramisk

MT - E40 - Powerstar HQI-T/N/SN - 2000 4000 2B - 220000

HIT-CE MT - E27 CMH-TT HCI-TT CDM-TT 70 3000 1B - 6500

HIT-CE MT - E40 - - CDM-TT 100 3000 1B - 9000

HIT-CE

Double ended

MT - E40 CMH-TT HCI-TT CDM-TT 150 3000 1B - 14000

HIT-DE MD - Kabel - HQI-TS S - 1000 5900 1A - 90000

HIT-DE MD - Kabel - HQI-TS S - 1000 4400 1B - 90000

HIT-DE MD - Kabel - - MHN-LA 1000 5600 1A - 90000

HIT-DE MD - Kabel - - MHN-LA 1000 4200 1B - 100000

HIT-DE MN MBIL Spec. Sportlight - - 2000 5200 2B 6000 200000

HIT-DE MD MBIL Kabel - - MHN-LA 2000 5600 1A - 190000

HTI-DE MD Kabel MHN-SA 2000 5600 1A - 200000

HIT-DE MD MBIL Kabel - - MHN-LA 2000 4200 1B - 220000

HIT-DE MD MBIL Kabel - HQI-TS/D/S - 2000 5800 1A 3200 200000

HTI-DE MD - Kabel - HQI-TS L - 2000 4100 2B - 225000

529

TEKNISK APPENDIKS


Type Tidligere Fabrikanters typebetegnelse Farve- Farve- Middel- Lysstrøm

Thorn/ZVEI ILCOS typebe- Fatning GE Osram Philips Effekt tempe- tempera- levetid lumen

tegnelse W ratur K turklasse (Reflektor = cd)

Kviksølv Forskellige farvetemperaturer forefindes

MBF QE/R MBF E27 Kolorlux Standard HQL HPL-N 50 4200 3 12000 1800

MBF QE/R MBF E27 Kolorlux Standard HQL HPL-N 80 4100 3 16000 3800

MBF QE/R MBF E27 Kolorlux Standard HQL HPL-N 125 4000 3 20000 6300

MBF QE/R MBF E40 Kolorlux Standard HQL HPL-N 250 3900 3 20000 13000

MBF QE/R MBF E40 Kolorlux Standard HQL HPL-N 400 3800 3 20000 22000

MBFD QE/R MBFSD E27 Kolorlux Deluxe HQL DE LUXE HPL Comfort 50 3200 3 16000 2000

MBFD QE/R MBFSD E27 Kolorlux Deluxe HQL DE LUXE HPL Comfort 80 3200 3 16000 4000

MBFD QE/R MBFSD E27 Kolorlux Deluxe HQL DE LUXE HPL Comfort 125 3200 3 20000 6500

MBFD QE/R MBFSD E40 Kolorlux Deluxe HQL DE LUXE HPL Comfort 250 3100 3 24000 14000

MBFD

Højtryksnatrium

QE/R MBFSD E40 Kolorlux Deluxe HQL DE LUXE HPL Comfort 400 3000 3 24000 24000

Standard, ellipsoid (-E) og turbulær (-T)

HPS-E SE SON-E E27 Lucalox E Vialox NAV-E 50SON-E 50 2000 4 21000 3500

HPS-E/I* SE SON-E/I E27 Lucalox I NAV-E 50/1 50SON-I 50 2000 4 12000 3500

HPS-E SE SON-E E27 Lucalox E Vialox NAV-E 70SON-E 70 2000 4 21000 5600

HPS-E/I* Opal SE SON-E/I E27 Lucalox I NAV-E 70/1 70SON-I 70 2000 4 12000 5600

HPS-E/I* Klar SC SON-E/I E27 Lucalox I - 70SON-I 70 2000 4 12000 6000

HPS-T ST SON-T E27 Lucalox T - - 50 2000 4 28500 3400

HPS-T ST SON-T E27 Lucalox T Vialox NAV-T 70SON-T 70 2000 4 28500 5900

HPS-E SE SON-E E40 Lucalox E - - 100 2000 4 28500 9200

HPS-T ST SON-T E40 Lucalox T - - 100 2000 4 28500 9600

HPS-E SE SON-E E40 Lucalox E Vialox NAV-E 150SON 150 2000 4 28500 14000

HPS-T ST SON-T E40 Lucalox T Vialox NAV-T 150SON-T 150 2000 4 28500 14500

HPS-E SE SON-E E40 Lucalox E Vialox NAV-E 250SON 250 2000 4 28500 25000

HPS-T ST SON-T E40 Lucalox T Vialox NAV-T 250SON-T 250 2100 4 28500 27000

HPS-E SE SON-E E40 Lucalox E Vialox NAV-E 400SON 400 2000 4 28500 47000

HPS-T ST SON-T E40 Lucalox T Vialox NAV-T 400SON-T 400 2000 4 28500 48000

HPS-T ST SON-T E40 Lucalox T Vialox NAV-T 600SON-T 600 2000 4 24000 90000

HPS-T

* Indbygget starter

ST SON-T E40 Lucalox T Vialox NAV-T 1000SON-T 1000 2000 4 24000 130000

Højtryksnatrium med høj lysstrøm (lm), ellipsoid (-E) og turbulær (-T)

HPS-T(HO) ST SON-XLT E27 Lucalox HO Vialox NAV Super SON-T PLUS 50 2000 4 28500 4400

HPS-T(HO) ST SON-XLT E27 Lucalox HO Vialox NAV Super SON-T PLUS 70 2000 4 28500 6500

HPS-T(HO) ST SON-XLT E40 Lucalox HO Vialox NAV Super SON-T PLUS 100 2000 4 28500 10000

HPS-T(HO) ST SON-XLT E40 Lucalox HO Vialox NAV Super SON-T PLUS 150 2000 4 28500 17500

HPS-T(HO) ST SON-XLT E40 Lucalox HO Vialox NAV Super SON-T PLUS 250 2000 4 28500 33000

HPS-T(HO) ST SON-XLT E40 Lucalox HO Vialox NAV Super SON-T PLUS 400 2000 4 28500 55000

HPS-T(HO) ST SON-XLT E40 Lucalox HO Vialox NAV Super SON-T PLUS 600 2000 4 28500 90000

Højtryksnatrium med god farvegengivelse, ellipsoid (-E) og turbulær (-T)

HPS-E(DL) SE SONDL-E E40 Lucalox Classique Vialox NAV DL SON Comfort 150 2200 2B 14000 12000

HPS-T(DL) ST SONDL-T E40 Lucalox Classique Vialox NAV DL SON Comfort 150 2200 2B 14000 13000

HPS-E(DL) SE SONDL-E E40 Lucalox Classique Vialox NAV DL SON Comfort 250 2200 2B 14000 22000

HPS-T(DL) ST SONDL-T E40 Lucalox Classique Vialox NAV DL SON Comfort 250 2200 2B 14000 23000

HPS-E(DL) SE SONDL-E E40 Lucalox Classique Vialox NAV DL SON Comfort 400 2200 2B 14000 36000

HPS-T(DL)

“White” SON

ST SONDL-T E40 Lucalox Classique Vialox NAV DL SON Comfort 400 2200 2B 14000 37000

HPS-T(White) STH SDW-T PG12-I - - SDW-T 35 2500 1B 10000 1300

HPS-T(White) STH SDW-T PG12-I - - SDW-T 50 2500 1B 10000 2300

HPS-T(White) STH SDW-T PG12-I - - SDW-T 100 2550 1B 10000 5000

HPS-T(White) STH SDW-TG GX12 - - SDW-TG 50 2500 1B 10000 2300

HPS-T(White) STH SDW-TG GX12 - - SDW-TG 100 2500 1B 10000 4800

HPS-T(White) STH NHT-SDX E27 (Iwasaki NHT-SDX) - 50 2550 1B 6000 2500

HPS-T(White) STH NHT-SDX E27 (Iwasaki NHT-SDX) - - 70 2500 1B 6000 3500

HPS-T(White) STH NHT-SDX E27 (Iwasaki NHT-SDX) - - 100 2500 1B 6000 5000

HPS-T(White) STH NHT-SDX E40 (Iwasaki NHT-SDX) - - 150 2500 1B 9000 7800

HPS-T(White)

Double ended

STH NHT-SDX E40 (Iwasaki NHT-SDX) - - 250 2500 1B 9000 13500

HPS-DE(HO) SD SON-TD RX7s - Vialox NAV-Super - 70 2000 4 30000 6800

HPS-DE(HO) SD SON-TD RX7s-24 - Vialox NAV-Super - 150 2000 4 30000 15000

HPS-DE SD SON-TD FC2 - Vialox NAV-TS - 250 2000 4 26000 25500

HPS-DE

Lavtryksnatrium

SD SON-TD FC2 - Vialox NAV-TS - 400 2000 4 26000 48000

SOX LS - BY22d SOX SOX SOX 35 1800 - 16000 4600

SOX LS - BY22d SOX SOX SOX 55 1800 - 16000 8100

SOX LS - BY22d SOX SOX SOX 90 1800 - 16000 13500

SOX LS - BY22d SOX SOX SOX 135 1800 - 16000 22500

SOX-E LSE - BY22d SOX-E SOX-E SOX-E 26 1800 - 16000 3500

SOX-E LSE - BY22d SOX-E SOX-E SOX-E 36 1800 - 16000 5750

SOX-E

MASTER CosmoPolis CPO*

LSE - BY22d SOX-E SOX-E SOX-E 66 1800 - 16000 10700

HIT-CE MT - PGZ 12 - - CPO-T White 60 2650–2850 2B 12000 6600

HIT-CE MT - PGZ 12 - - CPO-T White 140 2650–2850 2B 12000 16500

HST ST - PGZ 12 - - CPO-T Gold 60 2000 4 16000 6600

HST

* Foreløbige data fra fabrikant

ST - PGZ 12 - - CPO-T Gold 140 2000 4 16000 16500

530 www.thornlighting.dk


Type Tidligere Fabrikanters typebetegnelse Farve- Farve- Middel- Lysstrøm

Thorn/ZVEI ILCOS typebe- Fatning GE Osram Philips Effekt tempe- tempera- levetid lumen

Halogen - lavvolt

12V koldtlysreflektor, spredningsvinkel ca. 8-60°. Flere forskellige kvalitetsniveauer findes, kontakt fabrikanten for yderligere oplysninger

QR-CBC20 HRGI - GU4 Precise MR11 Decostar 35 Brilliantline Pro 20 3000 1A 3500 -

QR-CBC35 HRGI - GU4 Precise MR11 Decostar 35 Brilliantline Pro 35 3000 1A 3500 -

QR-CBC51 HRGI - GU5.3 Bright MR16 Decostar 51 Brilliantline Pro 20 3000 1A 4000 -

QR-CBC51 HRGI - GU5.3 Bright MR16 Decostar 51 Brilliantline Pro 35 3000 1A 4000 -

QR-CBC51 HRGI - GU5.3 Bright MR16 Decostar 51 Brilliantline Pro 50 3000 1A 4000 -

Halogen metalreflektor – aluminium 12V. Spredningsvinkel 36°

QR51 HAG - GU5.3 Q50MR16 Decostar 51 Alu Brilliantline Pro Alu 20 3000 1A 3-4000 700 cd

QR51 HAG - GU5.3 - Decostar 51 Alu Brilliantline Pro Alu 35 3000 1A 3-4000 1500 cd

QR51 HAG - GU5.3 Q50MR16 Decostar 51 Alu Brilliantline Pro Alu 50 3000 1A 3-4000 2100 cd

Halogen metalreflektor – aluminium 12V. Spredningsvinkel 4/8/24/45°

QR70 HMG - BA15d - Halospot 70 8/24° - 20 3000 1A 3000 -

QR70 HMG - BA15d - Halospot 70 8/24° - 50 3000 1A 3000 -

QR111 HMG - G53 AR 111 Halospot 111 - 35 3000 1A 3000 -

QR111 HMG - G53 AR 111 Halospot 111 Aluline PRO 111 50 3000 1A 3000 -

QR111 HMG - G53 AR 111 Halospot 111 Aluline PRO 111 75 3000 1A 3000 -

QR111 HMG - G53 AR 111 Halospot 111 Aluline PRO 111 100 3000 1A 3000 -

Lavvolt stifthalogen 12V for åbne armaturer

QT-LP12-ax frosted HSG - G4 - Halostar Capsuleline Pro 20 3000 1A 2000 300

QT-LP12-ax HSG - G4 Q20T2 Halostar Capsuleline Pro 20 3000 1A 2000 320

QT-LP12-ax HSG - GY6.35 Q20T3 Halostar Capsuleline Pro 20 3000 1A 2000 320

QT-LP12-ax frosted HSG - GY6.35 - - Capsuleline Pro 20 3000 1A 2000 300

QT-LP12-ax frosted HSG - GY6.35 - Halostar Capsuleline Pro 35 3000 1A 2000 575

QT-LP12-ax HSG - GY6.35 Q35T3 Halostar Capsuleline Pro 35 3000 1A 2000 600

QT-LP12-ax frosted HSG - GY6.35 - - Capsuleline Pro 50 3000 1A 2000 875

QT-LP12-ax HSG - GY6.35 Q50T3 Halostar Capsuleline Pro 50 3000 1A 2000 910

QT-LP12-ax HSG - GY6.35 Q75T3 Halostar Capsuleline Pro 75 3000 1A 4000 1450

QT-LP12-ax HSG - GY6.35 - - Capsuleline Pro 100 3000 1A 2000 2200

Halogen reflektor (PAR) 230V. Spredningsvinkler afhænger af fabrikat

PAR 16/25° HARI - GU10 - (Halopar 35°) - 35 2900 1A 2000 600 cd

PAR16/25° HARI - GU10 MR16 (Halopar 35°) Twistline Alu 50 2800 1A 2000 950 cd

PAR16/50° HARI - GU10 MR16 (Sylvania Hi-Spot 50) Twistline Alu 50 2800 1A 2000 600 cd

PAR20/10° HAPAR - E27 50PAR20 (Sylvania Hi-Spot 63) HalogenA Pro 50 2900 1A 2000 3000 cd

PAR20/25° HAPAR - E27 50PAR20 Halopar 20 Halogen A 50 2900 1A 2000 1000 cd

PAR20/25° HAPAR - GU10 - Halopar 30° - 75 2700 1A 2500 2500 cd

PAR20/50° HAPAR - GU10 - (Sylvania Hi-Spot ES63) - 75 2700 1A 2500 1000 cd

PAR 25/10° HAPAR - E27 - (Sylvania Hi-Spot 80) - 50 2900 1A 2000 4000 cd

PAR 25/25° HAPAR - E27 - (Sylvania Hi-Spot 80) - 50 2900 1A 2000 1100 cd

PAR 25/10° HAPAR - E27 - (Sylvania Hi-Spot 80) - 75 2900 1A 2000 5500 cd

PAR25/25° HAPAR - E27 75PAR25 (Sylvania Hi-Spot 80) Halogen A 75 2900 1A 3000 1300 cd

PAR30/10° HAPAR - E27 75PAR30 Halopar 30

(Sylvania Hi-Spot 95)

Halogen A Pro 75 2900 1A 3000 6900 cd

PAR30/30° HAPAR - E27 75PAR30 Halopar 30

(Sylvania Hi-Spot 95) Halogen A Pro 75 2900 1A 3000 2200 cd

PAR30S/10° HAPAR - E27 - Halopar 30 Halogen A Pro 75 2900 1A 3000 6500 cd

PAR30S/30° HAPAR - E27 - Halopar 30 Halogen A Pro 75 2900 1A 3000 2000 cd

PAR30/10° HAPAR - E27 100PAR30 (Sylvania Hi-Spot 95) Halogen A Pro 100 2900 1A 3000 10000 cd

PAR30/30° HAPAR - E27 100PAR30 (Sylvania Hi-Spot 95) Halogen A Pro 100 2900 1A 3000 3500 cd

Halogen koldtlysreflektor (PAR), 230V

PAR16/25° HR - GZ10 - (Sylvania Hi-Spot ESD50) Twistline Dich

Osram Halopar 16/40°

50 2700 1A 2500 1250 cd

PAR16/50° HR - GZ10 - (Sylvania Hi-Spot ESD50) Twistline Dich 50 2700 1A 2500 500 cd

PAR20/25° HRG1 - GZ10 - (Sylvania Hi-Spot ESD63) 75 2850 1A 2500 2500 cd

www.thornlighting.dk

PAR20/50° HRG1 - GZ10 - (Sylvania Hi-Spot ESD63) 75 2850 1A 2500 1000 cd

Halogen double ended

QT-DE 12 HDG K12 R7s K12 Haloline Plusline 150 2850 1A 2000 2100

QT-DE 12 HDG K12 R7s K12 Haloline Plusline 200 2700 1A 2000 3100

QT-DE 12 HDG K9 R7s K9 Haloline Plusline 300 2900 1A 2000 4800

QT-DE 12 HDG K1 R7s K1 Haloline Plusline 500 3000 1A 2000 9500

QT-DE 12 HDG K4 R7s K4 Haloline Plusline 1000 3000 1A 2000 22000

QT-DE 12

Glødelampe

HDG K5 R7s K5 Haloline Plusline 1500 3000 1A 2000 33000

GLS IA - E27 GLS GLS GLS 60 2700 1A 1000 700

GLS IA - E27 GLS GLS GLS 100 2700 1A 1000 1350

QL induktionslampe 185-255V

QL FSG1 QL - - - QL 55 3 val 1B 60000 3500

QL FSG1 QL - - - QL 85 3 val 1B 60000 6000

Ra indeks for de i tabellen angivne farvetemperaturklasser

Klasse Ra index Klasse Ra index

1A 90 - 100 2B 60 - 69

1B 80 - 89 3 40 - 59

2A 70 - 79 4 20 - 39

tegnelse W ratur K turklasse (Reflektor = cd)

531

TEKNISK APPENDIKS


Belysningsleksikon

Begreb/

størrelse

Absorptionsfaktor

Adaption

Belysningsstyrke

Beregningslumen

Virkningsgrad

til

beregninger

Vedligeholdelsesfaktor

Blænding

Blændingstal

Cut Off

Betegnelse


E


Enhed Forklaring/sammenhæng

%

lux

lumen,

lm

Grader°

Angiver hvor stor andel af

indfaldende lys, der transmitteres

eller reflekteres.

Øjets evne til at tilpasse sig

ændringer i belysningsstyrken.

Det tager øjet ca. 15 sek. at

tilpasse sig fra dagslys (8000

cd/m 2 ) til lyset i en lang tunnel

(15 cd/m 2 ).

Mængden af lys som rammer en

flade. Lux=lumen/m 2

Nyt begreb for en lyskildes lysstrøm

ved en omgivelsestemperatur

på 25°C. Kan afvige fra den

maksimale lysstrøm. Aktuelt for

T5 rør som normalt giver maksimalt

lysstrøm ved 35°C.

Målt virkningsgrad på armaturet

ved 25°C. Anvendes til

lysberegninger sammen med

lyskildens angivne beregningslumen.

Aktuelt for T5 rør, som

normalt giver maksimal lysstrøm

ved 35°C.

Faktor mindre end 1 som anvendes

ved lysberegninger for at

kompensere for lyskildens lysstrømsnedgang,

tilsmudsning af

armatur, loft og vægge.

Blænding forårsager ubehag og

nedsættelse af synet. Blænding

opstår ved at øjet udsættes for

høje luminanser eller for ekstreme

kontraster i omgivelserne i forhold

til objektet.

Et mål for ubehagsblænding i

henhold til NB-metoden. Tallet er

15, 18, 21 og 24. Blændingstal

på 15 betyder meget lille blænding

og 24 angiver risiko for stor

blænding.

Anvendes for vejbelysningsarmaturer

og projektører. F.eks.

som reference for maksimal

lysstyrke på 30 cd/ 1000 lm i en

vinkel på 80° og 10 cd/1000 lm

i en vinkel på 90°.

Begreb/

størrelse

Elektromagnetisk

felt

Elektromagnetiske

forstyrrelser

EMC

direktivet

Betegnelse

Enhed Forklaring/sammenhæng

Elektriske og magnetiske felter

genereres både af HF og magnetiske

forkoblinger. Elektriske

felter fra HF forkoblinger er høje

men lette at afskærme. Omvendt

er de magnetiske felter knapt

målbare fra HF forkoblinger. EMF

skal ikke forveksles med EMC.

Elektromagnetiske forstyrrelser,

som kan forhindre andre apparater

i at fungere normalt. Reguleres af

EMC direktivet (skal ikke forveksles

med EMF).

Direktiv, som angiver retningslinier

vedrørende tilstedeværelse

af elektromagnetiske forstyrrelser.

EMC er et EU-direktiv som trådte i

kraft i 1996. Overensstemmelse

med EMC direktivet vises med et

CE-mærke.

Opstår ved periodeskift ved

vekselstrøm og er særligt udpræget

ved lysstofrør og udladningslamper

i det perifere

synsfelt. Ved brug af elektroniske

forkoblinger elimineres flimmer.

Udtryk for farven på lyset fra en

lyskilde. Jo højere temperatur

desto hvidere (koldere) opleves

lyset.

Lyskildens evne til at gengive

forskellige farver korrekt, jo

højere indekstal (max 100) desto

bedre.

Ny international standard for

definition af lyskildetyper

uafhængig af fabrikat. Indført i

de fleste lyskilde- og belysningskataloger.

Stråling i bølgelængde område

780 – 1 nm (varmestråling)

Belysningsstyrkens

regelmæssighed på en given

flade. Defineres som forholdet

mellem den laveste og middelværdien.

Gælder også for

luminanser.

532 www.thornlighting.dk

Flimmer

Farvetemperatur

Farvegengivelse

ILCOS

IR

Regelmæssighed

EMF

RFI

Ra

Kelvin, K

Ra

index

Nano

meter, nm

Emin/

Emid


Begreb/

størrelse

Kontrast

Kontrastreduktion

Regelmæssighed

Levetid

Lys

Lysstyrke

Lysstrøm

Lysmængde

Lysregluering

lysrør og

kompakt-lysrør

Lysudbytte

Betegnelse

www.thornlighting.dk

Ι


Q

H

Enhed Forklaring/sammenhæng

%

%

s/hm

forhold

timer, h

candela,

cd

lumen,

lm

lumentim,

lmh

lm/W

Defineres som den relative

luminansforskel mellem objektet

og dets baggrund. Høj kontrast

styrker normalt synsevnen.

Forskellen mellem virkelig og

maksimal mulig kontrast. Bør ikke

overstige 15%, dvs. kontrasten

skal være mindst 85% af den

maksimale.

Forholdet mellem den totale

direkte belysningsstyrke i to

bestemte punkter, hvor s angiver

armaturafstand og hm angiver

armaturhøjde over arbejdsplanet.

Middellevetid: Gennemsnitlig

levetid for en lyskilde (ved 50%

udfald). Økonomisk levetid:

Defineres som tidspunktet, hvor

70% af det totale lysudbytte er til

rådighed med kompensation for

udfald og lysstrømsnedgang.

Service life: Defineres som

økonomisk levetid, dog ved 80%.

De synlige stråler i det elektromagnetiske

bølgelængdeområde,

400 – 780 nanometer, nm.

Angiver intensiteten fra en lyskilde

i en given retning. Kan aflæses på

lysfordelingskurver og polardiagrammer.

Angiver den totale mængde lys en

lyskilde afgiver indenfor rammerne

af det menneskelige øjes

følsomhedsområde.

Produktet af lysstrømmen og den

tid lyskilden brænder.

Analogt 1–10 V: I den dæmpbare

forkobling genereres en 10V

jævnspænding, hvortil der tilsluttes

styreledninger. Lyset

reguleres ved at denne spænding

belastes med en variabel modstand.

Digital styring: Giver

mulighed for digital lysregulering

via mange forskellige styreenheder

(fjernstyring med IR-modtager, PIR

melder, sensorer, tryk mv.) I stedet

for spændings-referencer reguleres

lyset med et digitalt signal.

Angiver forholdet mellem

lyskildens lysstrøm og dens

effektforbrug.

Begreb/

størrelse

Luminans

Lavvoltsdirektiv,

LVD

Mekanisk

afskærmning

Reflektionsfaktor

Transmissionsfaktor

UV

Overtoner

Betegnelse

L

P


Enhed Forklaring/sammenhæng

cd/m 2

Grader°

%

Rumindex

k

længde x bredde

k=

højdex(længde+bredde)

%

Nanometer,

nm

Et mål for hvor meget lys en flade

udsender eller reflekterer per m 2

(lystæthed). Kan også beskrives

som hvor lys man opfatter en

flade.

Direktiv, som angiver retningslinier

vedrørende elektrisk

sikkerhed. LVD er et EU-direk-tiv

som trådte i kraft1994 (revideret

1997). Overens-stemmelse vises

med CE-mærket.

Vinklen, hvor armaturet skærmer

lyskilden mod direkte syn.

Forholdet mellem indfaldende og

reflekteret lysstrøm på en flade.

Beregnes ved at dividere rummets

areal med armaturets højde over

arbejdsplan gange summen af

rummets længde og bredde.

k-værdien behøves for at kunne

bestemme anlæggets virkningsgrad

i fabrikantens tabeller over

belysningsvirkningsgrader.

Forholdet mellem indfaldende lys

og den del som trænger igennem

materialet (glas, plast mv.).

Stråling indenfor bølgelængdeområdet

100-400 nm. Opdeles i UV-

C, 100-280 nm (bakteriedødelig,

skadelig), UV-B, 280-315 nm,

UV-A 315-400 nm.

Overtoner opstår på nettet på

grund af ikke lineære belastninger

og kan bevirke en øget spænding

i nul-lederen, overophedning af

transformatoren samt forstyrrelser.

HF forkoblinger giver 50% mindre

overtoner sammenlignet med

magnetiske forkoblinger.

Reguleres af EMC direktivet.

533

TEKNISK APPENDIKS

More magazines by this user
Similar magazines