Svendborg kommune

svendborg.dk

Svendborg kommune

BYENS RUM OG BYENS LIV

SVENDBORG

2008


klient

Svendborg Kommune

Ramsherred 5

5700 Svendborg

Kontaktperson: Marianne Christiansen

konsulent

Gehl Architects ApS

Gl. Kongevej 1, 4 tv

1610 København V

Danmark

projekt ansvarlig:

Helle Lis Søholt, Arkitekt MAA, M.Arch (Uni. of Wash.)

projekt leder:

Sia Kirknæs, Arkitekt MAA

projekt team:

Louise Kilgast, Cand.scient.anth

Andrea Have, stud. arch

Elisabeth Hagströmer, stud. arch


FORORD

Svendborg Kommune ønsker at styrke forbindelsen mellem den pulserende

bymidte og havneområdet, som på den måde vil udvikle sig fra en ren

erhvervshavn til et mere sammensat område med nye funktioner, bygninger

og offentlige rum. Byudviklingen har to hovedformål:

• At ændre de primære byrum fra overvejende trafikrum til aktive,

rekreative byrum samt at tilføje nye byrum, som i sammenhæng danner

et netværk af byrum, der i indhold og udformning supplerer hinanden.

• At styrke sammenhængen mellem bymidte og havn.

Før der bliver udpeget konkrete udviklings- og anlægsprojekter har Svendborg

Kommune i samarbejde med Realdania iværksat en forundersøgelse, der

består af to delprojekter:

• Registrering og kortlægning af byens rum og byliv.

• Strategiplan for ’overgangszonen’ mellem bymidte og havn.

Forprojektet har til formål:

• At undersøge, hvordan eksisterende byfunktioner kan udvikles og

bidrage til forbedring af byrummenes kvalitet.

• At afdække potentialet i nye funktioner (trafikterminal, bibliotek,

butikker, hotel osv.)

• At afgrænse mulige temaer og lokaliteter for ét eller flere omdannelses

- og anlægsprojekter.

Målet er en kreativ proces, hvor en bred vifte af lokale interessenter, skal

være med til at af-dække behov, give konkrete input og medvirke til at

formulere en vision for ’overgangszonen’.

Gehl Architects har i samarbejde med Svendborg Kommune foretaget

registreringer og analyser af byens rum og liv. Rapporten ’Byens rum og

byens liv, Svendborg 2008’ kommer grundigt rundt om, hvordan byen ses

og opleves og især om, hvordan byen kan gøres bedre at færdes og opholde

sig i.

Rapporten ’Byens rum og byens liv, Svendborg 2008’ – skal sikre, at

Svendborg Kommune i det arbejde er opmærksomme på byens kvaliteter og

svagheder og kvalificere grundlaget for en ideúdvikling af overgangszonen

mellem bymidte og havn.


I N T R O D U K T I O N

introduktion 01 byens rum 02 anbefalinger 04

Rapportens opbygning

Bylivets udvikling i 100 år

Nye behov og nye aktiviteter

Undersøgelsesområde

Sammenligning med andre byer

4 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

5

6

7

8

9

Byens historie

Byens topografi

En havneby

Ankomst til bymidten

Dominerende trafikanlæg

Parkering i bymidten

Offentlig trafik i byen

Cyklerne i byen

Byens bilfrie rum

Byens grønne rum

Beboere i byen

Studerende i byen

byens liv 03

At gå i bymidten

At gå komfortabelt

Kvaliteten af stueetager

Stueetager i bymidten

Tryghed i bymidten

Aftenaktiviteter i byen

Fodgængertrafik en sommer hverdag

Fodgængertrafik en sommer lørdag

Fodgængertrafik en vinter hverdag

Sammenligning af gågader

Elementer i gågaden

Hvem færdes i bymidten

Få faciliteter for børn

Hvor opholder folk sig i byen

Siddepladser på byens bænke

Byens udeserveringer

Byens kulturliv

Opsummering

12

13

14

15

17

19

20

21

23

25

26

27

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

45

46

49

51

53

54

Overblik over anbefalinger

UDNYT BYENS HERLIGHEDSVÆRDIER

En fantastisk havneby

En unik topografi og en stor historie

STYRK BYEN SOM EN GÅ - OG CYKEL BY

En bedre by for fodgængere

En bedre by for cyklister

En mere inviterende by

STYRK DEN REKREATIVE BY

En bedre by til ophold

Et stærkt byrumshieraki

Reflektioner

bylivs data 05

Metode

Fodgængertrafik en sommer hverdag

Fodgængertrafik en sommer lørdag

Fodgængertrafik en vinter hverdag

Ophold en sommer hverdag

Alder og køn en sommer hverdag

58

62

64

66

68

70

72

74

82

86

88

100

114

124

128


yens rum

byens liv

anbefalinger

bylivs data

RAPPORTENS OPBYGNING

I N T R O D U K T I O N

Rapporten ”Byens rum og Byens liv - Svendborg” omhandler bymidten i

Svendborg hvor de offentlige rum, butikker og kulturtilbud er koncentreret.

Denne rapport belyser hvilke potentialer byen rummer, og hvordan byens

rum bruges. Formålet med ”Byens rum og Byens liv - Svendborg” er at skabe

et overblik over midtbyens kvaliteter og de områder og byrum, hvor en videre

udvikling og forbedring af byens rum er ønskelig.

UNDERSØGELSENS OPBYGNING

Undersøgelsen omfatter et område på ca. 530.000 m2 i Svendborg bymidte.

Undersøgelsen omfatter en kvantitativ del, hvor en række data indsamles,

samt en kvalitativ del, hvor de enkelte byrum analyseres og vurderes.

BYENS RUM

Hvordan er byens rum disponeret? Hvor mange gader, torve og parker og

hvor store arealer er til rådighed for fodgængertrafikken og bylivet? Hvilke

kvaliteter og svagheder kan påvises med hensyn til de rum, borgerne færdes

i i bymidten?

BYENS LIV

Hvordan bruges Svendborg bymidte på typiske sommerdage?

Hvor mange færdes i gaderne? Hvor mange gør ophold i byen? Hvordan bruges

byens gader, torve og parker? Hvem færdes i byen? Bylivsundersøgelsen er

gennemført som tællinger og observationer.

ANBEFALINGER

Anbefalingerne er baseret på de ovennævnte analyser og brugerundersøgelser.

De indholder en række forslag, der samlet og enkeltvis kan bidrage til at

forbedre Svendborg bymidte på en række væsentlige punkter.

BYLIVSDATA

Bylivsdata repræsenterer en undersøgelse af fodgængeraktivitet, sommer-

og vinterdage på udvalgte steder. Hvordan er gaderne og pladserne brugt i

undersøgelsesområdet? Hvor mange mennesker går i gaderne? Hvor mange

aktiviteter foregår der i byen? Hvad foregår om sommeren/vinteren/hverdagen/weekenden?

Hvilken del af beboerne bruger byens centrale rum?

Datadelen er opdelt i fodgængerregistreringer og opholdsregistreringer.

Samlet giver dataen information samt en detaljeret baggrundsviden om den

nuværende situation for byens liv.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 5


I N T R O D U K T I O N

BYLIVETS UDVIKLING I 100 ÅR

FRA NØDVENDIGE TIL VALGFRIE AKTIVITETER

Ses udviklingen af byrummene i de danske byer over en længere årrække,

kan der påpeges en række udviklingstendenser, der har påvirket brugen af

byens rum.

Tidligere foregik mange nødvendige gøremål i det offentlige rum, og tætheden

af mennesker skabte naturlig leben i byerne.

I dag er der langt færre mennesker i områderne og livet i byens offentlige

rum er præget af mere rekreative og sociale aktiviteter. Væsentligt er det, at

disse nye byrumsaktiviteter er helt afhængige af en høj byrumskvalitet, da

aktiviteterne i høj grad er et tilvalg.

Etableres gode byrumskvaliteter; steder, rum og aktiviteter, der inviterer,

skaber oplysning og ikke mindst indsigt og forståelse -sociale mødesteder

og udvekslingsplatforme for byernes sammensatte befolknings grupper

skabes forudsætningerne for levende og attraktive byområder i den aktuelle

samfundssituation.

Skiftet fra det nødvendige og påtvungne ”byliv” til de nye udviklingstendenser:

det valgfrie og lystbetonede byliv, stiller sammen med den store udtynding

af beboere pr. Ha meget store krav til byplanlægningen, hvis visionerne om

levende, attraktive og trygge byer og byrum skal realiseres.

derfor er det vigtigt med udviklingsstrategier for byens rum som kan fungere

som katalysator for udviklingen af ‘den gode by’, det være sig socialt, kulturelt

eller arkitektonisk.

Fokuserer Svenborg Kommune i den fremtidige udvikling af bymidten på at

tilpasse byens tilbud til de valgfrie aktiviteter og de nye bylivstendenser kan

interessen for Svendborg by øges i en positiv retning.

6 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

VIL FOREKOMME UANSET

KVALITETEN

VIL KUN FOREKOMME HVOR GOD

KVALITET ER TIL STEDE

AKTIV

PASSIV

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

VALGFRIE AKTIVITETER

(URBAN RECREATION)

NØDVENDIGE AKTIVITETER

BIL INVASION

OFENTLIGE BYRUM BYRUM

GÅGADER

TRAFIKDÆMPNING

TRAFIKDÆMPNING


NY INTERESSE FOR

KROPSKULTUR

ØNSKET OM AT NYDE

FRISK LUFT OG NATUR

NY INTERESSE FOR AT DELTAGE I

KULTURELLE EVENTS

PRIVATISERING = ØGET INTERESSE

FOR DET OFFENTLIGE LIV

FLERE BØRN OG ÆLDRE

ØNSKER AT BRUGE BYENS RUM

ADGANG TIL VANDET

NYE BEHOV OG NYE AKTIVITETER

I N T R O D U K T I O N

NY INTERESSE FOR KROPSKULTUR

Affødt af blandt andet øget bilkørsel, miljøbevidsthed og stillesiddende

arbejde er interessen for at gå og cykle i dagligdagen øget væsentligt.

Jogging, kondiaktiviteter, rulleskøjteløb eller blot promenader og gåture til

og fra div. gøremål udgør i dag en stor del af det samlede liv i vores byer.

ØNSKET OM AT NYDE FRISK LUFT OG NATUR

Store dele af befolkningen opholder sig indendøre i arbejdstiden, og mange

vælger derfor at tilbringe en stor del af deres fritid udendørs.

NY INTERESSE FOR AT DELTAGE I KULTURELLE EVENTS

Byens rum kan skabe mulighed for mange aktiviteter såsom udstillinger,

optrædener, leg etc. Mængden af mennesker der bor alene har generelt

betydet et øget behov for at komme ud for at møde andre eller deltage i

byens begivenheder.

PRIVATISERING = ØGET INTERESSE FOR DET OFFENTLIGE LIV

De stadig mindre husstande og den hurtigt voksende privatisering af bolig-

og arbejdsliv samt serviceaktiviteter har medført en generel øget interesse

for de fælles byrum og de fælles aktiviteter som en modvægt til den stigende

isolering i byerne.

FLERE BØRN OG ÆLDRE ØNSKER AT BRUGE BYENS RUM

Der skal fokuseres på at invitere børn, unge og ældre til at bruge byen.

Stor variation i brugergrupper kan skabe grobund for aktive byrum, hvis de

indrettes omhyggeligt til at tilgodese både de unge og de ældres behov.

ADGANG TIL VANDET

Herlighedsværdier og særlige attraktioner spiller en stadig større rolle for

byernes attraktivitet. Nem adgang til vand og grønne områder bliver vigtige

fokuspunkter.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 7


I N T R O D U K T I O N

UNDERSØGELSESOMRÅDE

DEFINITION AF UNDERSØGLESESOMRÅDE

Bylivs- og byrumsundersøgelsen omfatter Svendborg bymidte. Den

nærmere afgrænsning af undersøgelsesområdet er foretaget i samarbejde

med Svendborg Kommune og dækker et område på ca 530.000 m2.

EN BYMIDTE MED KORTE GÅAFSTANDE

Færdsel til fods er naturligvis en billig, støjsvag og miljøvenlig transportform,

men færdsel til fods er andet og mere end en transportform. Det handler

også om motion, om frisk luft og promenader. Om at gå fordi det er

morsomt. Man har tid til at se på omgivelserne, se på mennesker, vinduer

og begiveheder. Og der er mulighed for at stoppe op og ændre retning. En

sanselig og fleksibel måde at færdes i byen på.

Illustrationen til højre viser også at på bare 6 minutter kan man gå til

centrale destinationer og på den måde er det at gå i Svendborg bymidte en

realistisk form for transport. Fra Centrumpladsen kan man f.eks. komme til

togstationen ved Klosterplads inden for ca. 3-5 minutters gang.

8 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Viebæltet

Svinget

Grubbemøllevej

Tinghusgade

Vestergade

Bagergade

Voldgade

UNDERSØGELSEOMRÅDE

530.000 m2

Dronningemaen

Centrumpladsen

Valdemarsgade

Gerritsgade

Skolegade

Teatergade

Ramsherred

Skt Nicolai gade

Bagergade

Kattesundet

Korsgaade

Pjentemøllestræde

Fruestræde

Torvet

Gerritsgade

Skattergade

Jernbanegade

0 100 200 300 400 500 m

Møllergade

Møllergade

Brogade

Klosterplads

Havnegade

Toldbodvej

3 min

250 m

Kullinggade

Jessens Mole

Frederiksgade

Skt Peder stræde

Brogade

Svendborg bymidte har korte gåafstande til flere vigtige destinationer

6 min

500 m


Svendborg bymidte

530.000 m2

58.700 indb./ kommune (2007)

30.000 indb./ Svendborg by (2008)

1.866 indb./ undersøgelsesområdet (2008)

Odense bymidte

870.000 m2

186.700 indb./ kommune (2007)

7.400 indb./undersøgelsesområde (2008)

Horsens bymidte

534.500 m2

80.100 indb./kommune (2008)

51.670 indb./ Horsens by (2008)

3.441 indb./ undersøgelsesområdet (2008)

Vejle bymidte

600.000 m2

54.000 indb./ kommune (2002)

2.400 indb./ undersøgelsesområdet (2001)

SAMMENLIGNING MED ANDRE BYER

I N T R O D U K T I O N

Svendborg er en smukt beliggende by ved vandet. Med sine knap 30.000

indbyggere er den hovedby for det naturskønne Sydfyn. I kraft af dens

status som port til det Sydfynske Øhav har byen, især om sommeren,

mange besøgende.

Der foregår i dag stadig større konkurrence mellem byer om at tiltrække nyt

erhverv, nye borgere og flere turister. I en byudviklingsproces er det derfor

vigtigt at se på andre byer. I byrums- og bylivsundersøgelsen vil lignende

studier af andre byer blive brugt til sammenligning for at fortælle om byen

bruges optimalt i forhold til størrelse og indbyggertal.

I denne rapport foretages sammenligninger til Horsens, Vejle, og

Odense. Specielt Horsens har en meget sammenlignelig størrelse med et

undersøgelseområde nogenlunde svarende til Svendborg. Odense er på

trods af en større bymidte og et større indbyggertal medtaget, fordi flere

bylivsundersøgelser over årene har givet mulighed for at følge ændringer i

brugen af byens rum over en periode på 20 år.

Ved senere registreringer henvises igen til disse byer som en form for

målestok af registreringerne vist i denne rapport.

Undersøgelsesområderne er vist i 1:10.000

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 9


BYENS RUM


B Y E N S R U M

BYENS HISTORIE

Svendborg er grundlagt på et højdedrag omkring en lille beskyttet bugt.

Byen fejrede 750 års jubilæum i 2003. Med sin beliggenhed ved vandet har

byen stolte traditioner som søfartsby. Store dele af byen blev ødelagt under

Svenskekrigene 1658-60, men den oprindelige bystruktur er flere steder

bevaret og Svendborg bymidte fremstår i høj grad som en by i menneskelig

skala med lave bygninger og krogede gadeforløb.

SMUKKE KIK TIL OG FRA VANDET

Enkelte steder f.eks ved Fredriksgade og Havnegade får man et fantastisk

kig fra byen mod vandet. Disse kig er vigtige med hensyn til forståelse af

afstand og giver individuelle gader en special karakteristik.

De to kirker Skt. Nicolai og Vor Frue er placeret på toppen af bybakken og

Kirkerne er stadig byens vartegn og markante “sømærker”, og især Vor Frue

kirke, som er placeret på byens højeste punkt ved Møllergade, kan opleves

fra stort set alle omkringliggende dele af byen.

BYENS HISTORIE ER IKKE FREMTRÆDENDE

Historien er i dag til stede i form af en oprindelig bystruktur med krogede

gadeforløb, men derudover er historien kun i begrænset omfang aflæselig

for besøgende i almindelighed.

12 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Byens skyline fra vandet

domineres af Vor Frue kirke - der

på baggrund af byens topografi og

en homogen og sammenhængende

købsstadsbebyggelse - klart og

tydeligt dominerer byens profil.

VIGTIGE KIG

Vigtige kig mod vandet

Udsigt til Vor Frue kirke fra vandet

“Markant sømærke”

Vor Frue Kirke

Sct. Nicolai Kirke

0 100 200 300 400 500 m

• byen har en historie at fortælle

• byens historie er ikke fremtrædende i byens rum

Møllergade

Havnegade

Frederiksgade


BYENS TOPOGRAFI

Stejle gader

Centrumpladsen

Centrum

pladsen

Vor Frue Kirke

Vor Frue Kirke

Gerritsgade

0 100 200 300 400 500 m

Møllergade

• byens markante silhuet på den skrånede grund opleves bedst fra vandsiden

Klosterplads

Jessens Mole

Jessens Mole

BYENS TOPOGRAFI

B Y E N S R U M

MARKANT TOPOGRAFI

Ud over den menneskeskabte bystruktur udgør landskabet det helt

væsentlige karaktertræk ved byen. Det gælder beliggenheden ved vandet,

men også byens særlige topografi, hvor byen løfter sig op fra vandet, og

samtidig er omkranset af højdekurver.

TERRÆNFALDET OPLEVES MEST FRA VANDSIDEN

Terrænet opleves særligt langs Møllergade, hvor det smalle men homogene

bebyggelsesmønster danner en spænding med det krumme forløb over

stigning og fald. Fra byens middelalderlige øst-vestgående hovedgade,

Gerritsgade, fornemmes ligeledes det markante terrænfald mod kysten.

Der findes ikke mange panoramaudsigter fra byens toppunkt, men man

fornemmer udsnit af terrænfaldet gennem stræder og passager mellem

huskroppene.

SNIT (ØST-VEST) FRA CENTRUMPLADSEN TIL JESSENS MOLE

Centrumpladsen Vor Frue Kirke Møllergade Toldbodvej Jessens Mole

ca. 550 m

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 13


B Y E N S R U M

EN HAVNEBY

RINGE FORBINDELSE TIL VANDET

Byens beliggenhed ved vandet er et af byens vigtigste aktiver. Fra havnen

afgår færger til en række øer i det Sydfynske Øhav, og om sommeren er

Svendborg havn en meget aktiv lystbådhavn.

Havnen ligger som umiddelbar nabo til bymidten, men forbindelserne til

den er dårlige, så hverken havn eller bymidte idag har glæde af hinanden.

Der er i dag næsten ingen oplagte og behagelige fodgængerruter mellem

havnen og bymidten og kun enkelte steder i byen tilbydes kig mod havnen

og vandet. I stedet for bidrager trafikale barrierer i form af Toldbodvej og

togstationen, samt et større inaktivt område mellem havn og by til, at

havnen opleves som afskåret fra resten af byen.

MULIGHED FOR EN ATTRAKTIV HAVNEFRONT

Havnen er som delvis industri -og fritidshavn en attraktion, der kan være

spændende at besøge, men i dag udnyttes denne herlighedsværdi ikke

tilstrækkeligt - særligt ikke uden for sommersæsonen, hvor der ikke foregår

megen aktivitet. Havnen er et byomdannelsesområde, og har således

muligheden for at blive et stærkt aktiv for byen, hvis dens rekreative

potientiale styrkes. Der ligger med andre ord et stort potientiale i, at

Svendborg rent faktisk bliver “en by ved vandet”, hvor byens fantastiske

beliggenhed ved vandet fejres.

14 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Togskinnerne på Jernbanegade

skærer byen over både fysisk

og visuelt, og virker som en

barriere mellem bymidten og

vandet

BYENS BARRIERER

Trafikal barriere

Jernbanegade

0 100 200 300 400 500 m

• byen er afkoblet fra havnen b.la. på grund af trafikale barrierer

Toldbodvej

Trafikal barriere


Johannes

Jørgensens Vej

Viebæltet

Vestergade

Voldgade

BYENS VIGTIGSTE ANKOMSTPUNKTER

Vigtige ankomstpunkter

Dronningemaen

Gerritsgade

Baagøes Allé

0 100 200 300 400 500 m

Skolegade

Jernbanegade

• byens ankomstpunkterne er uklare og inviterer ikke

Møllergade

Klosterplads

Kullinggade

Færgevej

Toldbodvej

Stationen

Dronningemaen

Færgehavnen

Nyborgvej

ANKOMST TIL BYMIDTEN

B Y E N S R U M

FÅ MARKEREDE ANKOMSTPUNKTER TIL BYMIDTEN

Byens ankomstpunkter udgør vigtige steder i forhold til at invitere folk til at

færdes og opholde sig i byen.

Svendborg er i dag præget af en række svage ankomstpunkter. Det gælder

særligt langs den trafikerede ringvej, der omkranser bymidten, hvor der

ikke er en tydelig markering af, hvor byens centrum begynder. Ved de tre

centrale indfaldsveje, Nyborgvej, Joh. Jørgensensvej og Jernbanegade, er

der således ingen inviterende porte til bymidten. En undtagelse er krydset

hvor Gerritsgade ender ud i Vestergade samt hvor Brogade ender ud i

Jernbanegade. Her er gågadebelægningen trukket med over henholdsvis

Vestergade og Jernbanegade, så man bliver gjordt opmærksom på at her

sker der noget andet.

ANKOMST MED OFFENTLIG TRANSPORT

Størst er problemet, når man kommer fra stationsområdet. Klosterplads i

forbindelse med stationen udgør en svag ankomst med sin meget rodede

udformning. Her mødes man af den pæne bymidtes bagside. Det meste af

kanten er domineret af baghuse, parkeringspladser og det er lidt uklart,

hvilken retning der vil føre én til byens centrum.

Ved færgelejet på Havnepladsen er der ikke alene en forvirrende afvikling af

trafik, men også manglende skilte og fornemmelse af et veldfineret byrum

bidrager til, at det opleves som en svag ankomst til byen.

På Vestergade ved Gerritsgade

er trafikken mere afdæmpet i

kraft af en gadebelægning, der

er med til at markere starten på

byens fodgængernetværk.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 15


B Y E N S R U M

Et eksempel fra Klosterplads, hvor vejudformningen er overdimensioneret

i forhold det antal biler, der rent faktisk kører på strækningen. Samtidig

er dette sted et eksempel på en af de farlige krydsningssituationer i

Svendborg bymidte. Her er ikke skabt trafiksikre overgange for gående

og for cyklister i naturlige gang -og cykel linier.

16 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV


9.088

(2005)

Vestergade

Tinghusgade

ÅRSDØGNTRAFIK

Gennemsnit over hele året (2006)

< 5.000 biler

5.000 - 10-000 biler

> 10.000 biler

Dronningemaen

Gerritsgade

5.345

(2006)

0 100 200 300 400 500 m

Skolegade

Jernbanegade

Klosterplads

Toldbodvej

Valdemarsgade

• høj trafikbelastning på ringvejen omkring bymidten

• dronningemaen og toldbodvej er brede og uden særlig karakter

Kullinggade

Jessens Mole

9.677

(2003)

DOMINERENDE TRAFIKANLÆG

B Y E N S R U M

MEGET GENNEMKØRENDE TRAFIK

Svendborg by er omkranset af 2 ringveje, hvoraf den inderste markerer

grænsen til bymidten. Inden for undersøgelsesområdet er der en række

bilfri gader, men området er dog præget af en del biltrafik, hvilket

skyldes, at der findes et stort antal parkeringspladser i den centrale

del af midtbyen. Disse parkeringspladser afføder naturligt en del

søgetrafik.

TRAFIKALE BARRIERER

Størstedelen af biltrafikken foregår på kanten af undersøgelsesområdet,

hvoraf Dronningemaen er den mest trafikerede vej, og den bidrager til,

at bymidten flere steder opleves som afskåret fra den omkringliggende

by.

OVERDIMENSIONERING AF VEJANLÆG

I forhold til andre byer af samme størrelse er trafikmængden ikke

overvældende, men dimensioneringen af ringvejen omkring bymidten

gør, at denne del af byen i høj grad opleves som bildomineret.

På Vestergade ved Gerritsgade er trafikken mere afdæmpet i kraft af en

forhøjet brostensbelægning, som er med til at markere starten på byens

fodgængernetværk.

Næst efter Dronningemaen er Toldbodvej den mest trafikerede vej

i undersøgelsesområdet. Her er der ikke kun megen biltrafik, men

Toldbodvej er også gennemfartsvej for en række af de lokale bybusser.

Trafikken foregår her i høj grad på motorkøretøjernes præmisser og ikke

på cyklernes ellers fodgængernes præmisser.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 17


B Y E N S R U M

Skiltning i byens rum er udelukkende rettet mod bilister. Her i

Vestergade er den uheldigt placeret på et areal, som egentlig

tilhører fodgængere. Dette gør sig desværre gældende adskillige

steder i bymidten. Der er ingen tilsvarende skiltning som henvender

sig til fodgængere.

18 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV


125

160

35

4

8

20

4 150

8 34

6

93

28 12

79

195

58

14

PARKERING I BYMIDTEN

Parkeringspladser i alt: 1.195

65

77

96

17

Langtidsparkering, pladser i alt: 304

Korttidsparkering, pladser i alt: 891

4

9

140

0 100 200 300 400 500 m

65

30

35

6

8

8

9

23

30

9

41

4

34

17

• parkering dominerer bybilledet

• parkeringspladser og p-søge-trafik belaster bymidten funktionelt og visuelt

• mulighed for aktiviteter i byens rum er begrænset af parkering

7

9

39

13

PARKERING

Langtidsparkering

Korttidsparkering

PARKERING I BYMIDTEN

B Y E N S R U M

DOMINERENDE PARKERING

I Svendborg bymidte findes der i alt 2.775 offentlig tilgængelige

parkeringspladser, hvoraf ialt 1.195 findes inden for undersøgelses-

området.

Parkeringspladserne er fordelt jævnt over hele midtbyen, og bybilledet

er præget af mange parkerede biler. Parkering er således ikke

koncentreret i parkeringshuse, men er placeret på veje og ikke mindst

på en række mindre og større pladser i byen. Torvet og Ramsherred

udgør to af de helt centrale byrum i undersøgelsesområdet, som

anvendes til parkering.

Den parkering, som finder sted i bymidten, er overvejende

korttidsparkering (under 2 timer), og bruges for størstedelens

vedkommende i forbindelse med indkøb. Kun en meget lille procentdel

af parkeringspladserne i undersøgelsesområdet anvendes af beboere

i området.

Svendborg Kommune har udarbejdet en omfattende parkeringsstrategi

for bymidten, hvori der indgår planer om at etablere parkeringshuse,

og derved reducere den omfattende p-søge trafik.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 19


B Y E N S R U M

OFFENTLIG TRAFIK I BYEN

EN BYMIDTE FREDET FOR TUNG OFFENTLIG TRAFIK

Svendborg bymidte har stort set ingen gennemkørende offentlig trafik

med undtagelse af Toldbodvej/Jernbanegade og de jernbanespor, der

gennemskærer bymidtens sydlige del ind til togstationen. Stort set

al offentlig trafik i form af bybusser er begrænset til den ringvej, der

omkranser bymidten, hvilket bidrager til en fredeliggørelse af byens

centrum. Dette er bl.a. muligt i kraft af de overkommelige afstande, der

findes i byen, og som gør, at den maksimale afstand fra et givent sted i

bymidten til et busstop er mindre end. 500 meter.

Ca. 7200 borgere i Svendborg pendler hver dag ud af kommunen for at

arbejde, mens ca. 4200 pendler ind.

FORVIRRENDE TRAFIKKNUDEPUNKT

Klosterplads udgør i dag byens centrale trafikknudepunkt, hvor

gennemkørende biltrafik møder togstationen, det centrale busstopsted

for bybusser samt rutebilstationen. Samtidig fungerer pladsen som

ankomstplads, der skal lede folk fra stationen og op i bymidten.

Pladsen fremstår i dag som et rodet og nedslidt byrum, som hverken

byder den besøgende velkommen eller inviterer denne videre op i byen.

Pladsen er dog under omdannelse som led i, at der skal etableres en

ny trafikterminal, der samler togstation og såvel regionale busser og

bybusser.

20 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

OFFENTLIG TRANSPORT

Tog til/fra Odense

Busruter

Busstop

0 100 200 300 400 500 m

Klosterplads

Jernbanegade

• byens centrale trafikknudepunkt og byens ankomstplads klosterplads

gennemskæres af trafik

Toldbodvej

OFFEN


CYKELSTIER OG CYKELBANER

Cykelsti

Cykelbane

Centrum

pladsen

Dronningemaen

0 100 200 300 400 500 m

• begrænset cykelnetværk

• manglende invitation til at cykle

CYKELSTIER OG CYKELBANER

Cykelsti

Cykelbane

CYKLERNE I BYEN

B Y E N S R U M

BEGRÆNSET CYKELNETVÆRK

En måde at skabe en levende by på er at sikre gode forhold for

fodgængere og cyklister. I modsætning til biler bevæger cyklister sig

i et mere roligt tempo og bidrager således til oplevelsen af andre

menneskers tilstedeværelse. I Svendborg bymidte er der meget få

cykelstier, og der er ingen sammenhæng mellem dem. Uden for

bymidten findes en række ruter, men disse er ikke koblet til bymidten.

MANGLENDE INVITATION TIL AT CYKLE

Med de meget få cykelstier- og baner i bymidten inviterer Svendborg ikke

til at cykle. Et væsentligt problem er udformningen af de eksisterende

cykelstier- og baner. Særligt omkring Centrumpladsens syd-vestlige side

er der problemer med krydsninger, og langs Dronningemaen ophører

en cykelsti pludselig uden varsel. Dette skaber utrygge situationer for

cyklister og bidrager ikke til at gøre Svendborg til en attraktiv cykelby.

CYKELPARKERING

Cykelparkering er ofte et overset problem, og mangel på cykelparkering

skaber i mange byer problemer med fremkommelighed på fortorve og

i gågader. I Svendborg bymidte er der i alt 475 cykelparkeringspladser.

Disse er velfordelt i bymidten, og parkerede cykler uden for stativer

udgør ikke et væsentligt problem med undtagelse af enkelte steder

som ved Kvickly i Gerritsgade og ved stationen på Klosterplads.

Der kan opstå usikkerhed og

forvirring for cyklister her ved

Centrumpladsens syd-vestlige

hjørne.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 21


B Y E N S R U M

Centrumpladsen er byens største plads og har en god beliggenhed

centralt i bymidten og er koblet til byens netværk. Pladsen har idag

40 korttidsparkeringspladser som genererer en del p-søge trafik i

Skolegade som skærere igennem pladsen.

22 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

TEKST MANGLER


Bibliotekspladsen

Pladser med parkering

Bilfri pladser og gader

Centrum

pladsen

GADER OG PLADSER MED OG UDEN PARKERING

Plads med parkering: 8.950 m2

Bilfri plads eller gade: 15.625 m2

Gerritsgade

Sankt Nicolai gade

Gågade med mulighed for kørende trafik: 2.240 m2

Kattesundet

Gerritsgade

0 100 200 300 400 500 m

Torvet

Lilletorv

Møllerdage

Klosterplads

Korsgaade Brogade

Havnegade

Jessens Mole

Sankt Peder Stræde

Gåsetorvet

Brogade

• ensformig brug af byens pladser

• centrumpladsen og torvet mangler identitet som andet end parkeringsplads

BYENS BILFRIE RUM

B Y E N S R U M

Mange danske byer har i de sidste årtier frigjort gader og pladser for

biler, og disse bilfri byrum udgør en vigtig del af mange bycentre.

Svendborg har et veludbygget netværk af bilfri gader i form af gågader

og fodgængerprioriterede gader. Disse er koncentrerede omkring byens

vigtigste indkøbsgader og omfatter Gerritsgade, Kattesundet, Brogade,

Sankt Peder Stræde, Havnegade og en del af Møllergade, Korsgade og

Sankt Nicolai Gade. Gågaden indtager en vigtig position i Svendborg. Med

dens centrale placering og en høj koncentration af mennesker i løbet af

dagen opleves gågaden som et levende byrum. Samlet set udgør disse bilfri

gader et areal på 10.330 m2. De bilfri pladser er Havnegade pladsen, Lille

torv (Her dog med en begrænset kørende trafik over lille torv til en privat

p-klæder), en del af Klosterplads, Bibliotekspladsen og en del af Jessens

Mole. Samlet udgør de bilfrie pladser 5.295 m2.

ENSFORMIG BRUG AF BYENS PLADSER

Svendborg bymidte har en række centralt placerede pladser, hvoraf flere

indgår i byens fodgængernetværk. Hvad angår udformning er der stor

variation mellem disse pladser, hvilket giver dem en forskellig karakter, der

kunne indbyde til forskellige former for byliv. I dag er pladserne imidlertid

karakteriseret ved en meget ensformig brug, idet pladsernes primære

funktion er parkeringspladser.

STOR VARIATION AF GADETYPER

Svendborg bymidte rummer en række forskellige typer af gader, som er

koncentreret i forskellige dele af bymidten. Et netværk af gågader udgør

bymidtens hjerte, og sivegader og lokalgader/handelsgader fungerer som

bindeled – dels til det nordvestlige hjørne, der er præget af boliggader, dels

til de trafikgader, som fungerer som grænse til resten af byen. Endelig er

bymidten karakteriseret ved en række mindre stræder og passager mellem

husene, som bidrager til oplevelsen af et fintmasket netværk af små gader

i bymidten.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 23


B Y E N S R U M

Krøyers Have som er bymidtens eneste grønne rum, ligger op af

byens fodgængernetværk og bruges hovedsagelig til ophold i

sommer månederne.

24 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV


Kirkegård

Krøyers Have

BYENS GRØNNE RUM

Grønne arealer i alt i undersøgelsesområdet: 10.440 m2

Grønne rum

Markante rækker af gadetræer

Potentielle grønne rum

Offentligt grønt areal

0 100 200 300 400 500 m

Naturlegeplads

• mangel på grønne rekreative rum i bymidten

• utidssvarende anvendelse af krøyers have og det offentlige grønne areal langs

dronningemaen

BYENS GRØNNE RUM

B Y E N S R U M

MANGEL PÅ GRØNNE REKREATIVE RUM I BYMIDTEN

Andelen af grønne byrum i Svendborg er ikke særlig høj. Modsat andre byer,

hvor man har nogle fælles offentlige parker, hvor festlige arrangementer

af forskellig art kan foregå, har Svendborg bymidte kun én mindre park,

Krøyers Have, der hovedsagelig bruges til ophold om sommeren. Inden for

bymidtegrænsen findes desuden et offentligt grønt areal udformet som et

boldbaneanlæg. Anlægget bliver hovedsageligt brugt af skoler til sports

aktiviteter. Det grønne areal ligger som en isoleret ø, der vender ryggen til

de omkringliggende offentlige funktioner og rum. Arealet virker nedslidt og

misligeholdt. Derudover ligger der på kanten af undersøgelsesområdet,

på hjørnet af Møllergade og Dronningemaen, en naturlegeplads, - byens

eneste legeplads.

GRØNNE RUM UDEN TILKNYTNING TIL BYMIDTEN

Uden for bymidten findes en række store attraktive naturområder, hvoraf

nogle er kommunalt ejede og andre privat ejede. De kommunalt ejede

omfatter bl.a. Caroline Amalie Lund, Christians Minde, Gammel Hestehave,

St. Byhave (mod nord-øst) Skt. Jørgens Parken og Høje Bøge (mod vest) og

Galgebakken (mod nord). Udover hverdagsbrugen i form af spadsereture,

hundeluftning, naturoplevelser og leg foregår der ikke meget andet i disse

områder. Områderne udgør et væsentligt potentiale for byen, men er ikke

velforbundet til bymidten. De manglende forbindelser fra bymidten betyder,

at folk ikke naturligt inviteres til at besøge og gøre brug af disse grønne

områder. Denne manglende integration i forhold til bymidten gør, at de ikke

bidrager til oplevelse af en grøn by.

MANGLENDE ØHAVSSTI FORLØB

Der er etableret en øhavssti på Sydfyn. Stien er en 220 km vandresti, som

giver alle en enestående mulighed for at opleve den sydfynske natur og

landskab. Denne sti afbrydes i dag i bymidten, og der er intet i byens rum,

som fortæller, at stien eksisterer.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 25


søgelsesområdet

B Y E N S R U M

BEBOERE I BYEN

VIGTIGHEDEN AF BEBOERE I BYMIDTEN

Antallet af beboere i bymidten har betydning for det liv, der udspiller sig

i byen specielt efter lukketid. En god boligpolitik i bymidten med et stort

antal boliger giver en mere tryg by, hvor gaderne befolkes også om aftenen

og hvor lyset fra boligerne er med til at gøre byen til et rart sted at være.

FÅ BEBOERE I BYMIDTEN

I Svendborg Kommune bor der ialt 58.700 indbygger. Svendborg by

rummer knap halvdelen af samtlige borgere i kommunen. Knap 20% bor i

landdistrikterne, mens resten bor i 23 bysamfund uden for Svendborg med

mindst 200 indbyggere. Svendborg bymidte har af disse grunde et stort

opland og dermed mange besøgende.

I undersøgelsesområdet bor der 1.866 beboere fordelt på 530.000 m2.

Antallet af beboere i bymidten er forholdsvist lavt i sammenligning med

andre byer.

SAMMENLIGNING

SVENDBORG (530.000 m2) 2008

1.866

HORSENS(534.500 m2) 2008

3.441

ODENSE(870.000 m2) 2001

7.400

26 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

VEJLE (600.000 m2) 2001

2.400

5.130

BEBOERE I BYMIDTEN

Områder med høj bolig andel

0 100 200 300 400 500 m

• få beboere i bymidten


VUC

ca. 840 stud. om året

AOF

Efterår / vinter ca. 300-500 stud.

mellem kl. 08-22

UDDANNELSESINSTITUTIONER OG ANTAL STUDERENDE

Uddannelsesinstitution

Folkeskole og privatskole

Kollegie og ungdomsboliger

0 100 200

Sygeplejeskolen

200 stud. om året

Sygeplejeskolen

300 400 500 m


200 stud. om året

Ingen uddannelsesinstitutioner i bymidten

• få ungdomsboliger

Folkeskole

Uddannelseinstitution

SOSU - skolen

uddannelsesinstitutioner og antallet af studerende

Søfartsskolen

ca.100 stud. om året

SIMAC

SIMAC ca. 500 stud. om året

ca. 500 stud. om året

STUDERENDE I BYEN

B Y E N S R U M

VIGTIGHEDEN AF STUDERENDE I BYMIDTEN

Byens studerende er et værdifuldt tilskud til vitaliseringen af byens gader

og pladser. Unge mennesker bruger generelt byen mere intensivt og

holder byen aktiv både dag og nat. Derfor er placeringen og mængden af

uddannelsesinstitutioner og ungdomsboliger ikke uvæsentlig, hvis man

ønsker en levende og spændende by.

MANGLENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER I BYMIDTEN

I Svendborg findes et samlet antal på ca. 2.400 studerende, der fordeler

sig på SIMAC (Svendborg International Maritime Academy), VUC og

Sygeplejekolen. Af disse uddannelsesinstitutioner er kun SOSU-skolen i

Hulgade placeret i undersøgelsesområdet.

STUDENTER BOLIGER

Boliger til unge såsom kollegieboliger, klubværelser og ungdomskollektiver

kan også styrke andelen af unge i bymidten, og der findes ialt 7

kollegier i Svendborg med ialt 354 beboere. Af disse kollegier er 3 placeret

i undersøgelsesområdet.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 27


BYENS LIV

B Y E N S L I V

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 29


B Y E N S L I V

AT GÅ I BYMIDTEN

MANGLENDE FORBINDELSER TIL VIGTIGE DESTINATIONER

Destinationer kendetegnes ved deres betydning for byen indenfor en bred

vifte af funktioner og aktiviteter. Destinationerne er med til at tegne det

mentale bykort.

Destinationerne i Svendborg opfylder forskellige behov for byens brugere

- borgere og besøgende - på daglig basis og som rekreative udflugtsmål.

Destinationerne omfatter de permanente tilbud og attraktioner i byen, og

udgør vigtige faktorer for at skabe en levende og attraktiv by.

En forudsætning for, at de forskellige destinationer kan komme i spil og

understøtte livet i byen, er en høj grad af aflæselighed og tilgængelighed i

forhold til byrumsnetværket. I dag mangler flere destinationer i Svendborg

bymidte kobling til netværket. Det gælder i særdeleshed området omkring

biblioteket, VUC og Svendborg Museum. Disse destinationer er betjent

af et busstopsted, men opleves som en ø i forhold til byens centrale

fodgængerruter. Det samme gælder byens naturhistoriske museum,

Naturama og Naturlegepladsen mod nord. Endelig er det værd at bemærke,

at byens få centrale grønne områder, Krøyers Have og det offentlige grønne

areal ved Dronningemaen, ikke indgår i det primære fodgængernetværk.

VIGTIGE FODGÆNGERRUTER

Svendborg bymidte er kompakt med overkommelige afstande, hvilket gør

den til en oplagt by at færdes i til fods. Det forretningsmæssige centrum i

byen er karakteriseret ved et udbygget netværk af bilfri gader, og det er i

dette område, at mange af de centrale fodgængerruter findes.

Den primære fodgængerrute forbinder en række større parkeringsarealer i den

sydlige del af bymidtens centrale byrum. Andre væsentlige fodgængerruter

findes langs en del af Skolegade, der forbinder boligområdet omkring

Bagergade med Centrumpladsen, Frederiksgade og Brogade, der forbinder

bymidten med havnen, samt en del af Tolbodvej, der udgør den centrale rute

mellem bymidten og de store trafikale knudepunkter omkring togstationen.

Endelig udgør Jessens Mole langs havnen en af de centrale fodgængerruter

i byen.

30 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

VUC

Bibliotek

Svendborg Museum

DESTINATIONER OG FODGÆNGERRUTER

Primære fodgængerruter

Sekundære fodgængerruter

Tertiære fodgængerruter

Primære destinationer

Bycenter

Bagergade

Krøyers Have

Naturama

Gågade

Naturlegeplads

Svømmehal

Biograf

Vor Frue kirke

Anne Hvide museum

Rådhuset

0 100 200 300 400 500 m

Skolegade

Sct. Nicolai kirke

Toldbodvej

Togstation

Rutebilstation

Jessens Mole

Frederiksgade

• vigtige destinationer er ikke forbundet til det eksisterende fodgængernetværk

• få fodgængerforbindelser fra bymidten til havnen

Havnen

Maritimt center

Færgehavn

DESTINATIONER OG FODGÆNGRERUTER

Primære fodgængerruter

Sekundære fodgængerruter

Tertiære fodgængerruter

Primære destinationer


FODGÆNGEROVERGANGE

Tinghusgade

Overgang med lysregulering

Overgang uden lysregulering

Centrum

pladsen

Gerritsgade

“Sorte huller” i fodgængernetværket

• få lysreguleringer

• enkelte kryds virker usikre og uklare

Gerritsgade

0 100 200 300 400 500 m

Skolegade

Møllergade

Møllergade

Klosterplads

FODGÆNGEROVERGANGE

Lysregulerede overgang

AT GÅ KOMFORTABELT

B Y E N S L I V

DET ER VIGTIGT AT KUNNE GÅ KOMFORTABELT

At kunne færdes nemt og komfortabelt som fodgænger har stor betydning

for i hvilken grad byen bruges og dermed det byliv, som kan udspille sig i

byens rum.

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE

God tilgængelighed for handicappede, gangbesværede og folk med

barnevogne er en vigtig forudsætning for, at byen er et levende sted, hvor

mange forskellige grupper færdes.

FÅ LYSREGULERINGER

I Svendborg er store dele af undersøgelsesområdet prioriteret for

fodgængere og gågaden. Møllergade og Gerritsgade forbindes fint til den

omkringliggende by i form af mindre gader og stræder, der ligeledes er

gågader eller fodgængerprioriterede gader.

Der findes meget få lysregulerede fodgængerovergange i bymidten,

hvilket betyder få afbrydelser i fodgængernes bevægelser rundt i byen.

Men enkelte steder i byen opstår der utryghed blandt fodgængere ved

fodgængerovergange, hvor der er forvirring og usikkerhed omkring, hvem

der har førsteret. Disse steder kaldes ”sorte huller ”. Som vist på kortet

gælder det bl.a. krydset ved Centrumpladsen og Tinghusgade, på Skolegade

og ved Jessens Mole samt i krydset ved Klosterplads hvor Frederiksgade,

Jernbanegade og Toldbodvej mødes.

Når man f.eks kommer op af Frederiksgade mod Klosterplads, fra havnen,

bliver man ikke automatisk ledt over Klosterplads og videre mod bymidten.

Overgange uden lysregulering

“sorte huller” i fodgængernetværket

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 31


B Y E N S L I V

KVALITETEN AF STUEETAGER

VIGTIGHEDEN AF GODE STUEETAGER

Stueetagernes facadeudformning har stor betydning for, hvor attraktivt

rummet mellem husene opleves. Facaderne udgør de offentlige rums kanter,

og de rummer de åbninger gennem hvilke, vi ser, hører, dufter og opfatter

byens mange aktiviteter. Stueetagen ligger i menneskets øjenhøjde, og det

er her vi for alvor kommer tæt på byen.

De gode stueetager gør gåturene interessante, idet der hele tiden er noget

at se på, fine detaljer at studere og røre ved og gode nicher at stå ved. Er der

åbne og venlige stueetager i en by, betyder det også, at det er meningsfuldt

at gå ture om aftenen og om søndagen for at kigge på butiksvinduer.

Omvendt betyder lukkede, afvisende gadefacader, at det bliver helt

meningsløst og utrykt at gå i byen efter butikstid.

TRANSPARENS OG SMÅ ENHEDER

Facader med mange små enheder og variation i funktioner gør oplevelsen af

at bevæge sig igennem et offentligt rum varieret og stimulerende og dermed

mere attraktivt. Når flere små enheder ligger i forlængelse af hinanden

styrkes facadernes lodrette udtryk, hvilket har den vigtige visuelle effekt, at

afstande føles kortere.

32 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Brogade

Klosterplads

Voldstien

Krøyers Stræde

Brogade

A. aktiv

• Små enheder, mange døre.

• (15-20 enheder pr. 100 m. facade)

• Stor variation af funktioner.

• Ingen passive (lukkede) og få passive enheder.

• Fine detaljer og materiale.

B. venlig

• Relativt små enheder.

• (10-14 enheder pr. 100 m. facade)

• Stor variation af funktioner.

• Få lukkede og passive facader.

• Stor detaljerigdom.

C. midt i mellem

• Blandede små og store enheder.

(6-10 enheder pr. 100 m. facade)

• Næsten ingen variation af funktioner.

• Lukkede og passive facader findes.

• Uinteressante facade detaljer.

D. kedelig

• Store enheder, få døre.

(2-5 enheder pr. 100 m. facade)

• Næsten ingen variation af funktioner.

• Mest lukkede og passive facader.

• Stor mangel i detaljering.

E. inaktiv

• Store enheder, få eller ingen døre.

(0-2 enheder pr. 100 m. facade)

• Ingen synlig funktionsvariation.

• Lukkede og passive facader.

• Ensformige facader, ingen detaljer.

• Intet at se på.


STUEETAGER PÅ UDVALGTE STRÆKNINGER

Kortet viser kategorierne A, B, C, D og E

A. Aktive stueetager

B. Venlige stueetager

C. Midt imellem

D. Kedelige stueetager

E. Inaktive stueetager

Centrum

pladsen

0 100 200 300 400 500 m

• byens hovedstrøg har aktive stueetager

• inaktive stueetager koncentreret til centrumpladsen, omkring bycentret, på

havnepromenaden jessens mole, samt overgangszonen mellem bymidten og havnen

Toldbodvej

Jessens Mole

Udvalgte stueetager

STUEETAGER I BYMIDTEN

B Y E N S L I V

EVALUERING AF STUEETAGER

På baggrund af de beskrevne kategorier på foregående side er der

foretaget en opsummerende vurdering af attraktive facader på udvalgte

strækninger:

- Aktive stueetager, som er kendetegnet ved, at de generer aktivitet igennem

at have udadvendte og varierede funktioner, god udveksling mellem ude

og inde, mange indgange og fin detaljering.

- Inaktive stuetager er karakteriseret ved store enheder med ingen eller kun

få indgange, som fremstår tillukkede og monotone, med ingen udveksling

mellem inde og ude, og ingen synlig variation i aktivitet og kun få detaljer.

AKTIVE STUEETAGER

Bymidten er i den heldige situation både at have en meget fin menneskelig

skala og fine stueetager langs gågadenettet.

Byen har en mængde fine byhuse, der for størstedelens vedkommende er

velbevarede og i pæn stand. Går man således langs gågaden er der en stor

detaljerigdom i bygningsfacaderne og tilsammen med det kuperede terræn

og forbedringen af gågadens belægning er bymidten særdeles attraktiv at

færdes i.

INAKTIVE STUEETAGER

Der er dog et antal nyere bygninger og gadestrækninger, der bryder

markant med dette mønster. I disse områder er byen langt mindre attraktiv,

med kedsommelige strækninger, der endvidere opleves som utrygge efter

mørkets frembrud.

Problemet med kedelige og inaktive stueetager er meget begrænset i

bymidten. På planen er vist de områder, hvor der findes kedelige og

inaktive stueetager. Problemerne er især koncentreret til den nordlige side

af Centrumpladsen, omkring bycenteret, langs Jessens Mole, samt på

overgangszonen mellem bymidten og havnen i form af Toldbodvej og de

mindre stræder, der forbinder gågaden med Toldbodvej.

A - aktive stueetager

B - venlige stueetager

D - kedelige stueetager

E - inaktive stueetager

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 33


B Y E N S L I V

TRYGHED I BYMIDTEN

FØLELSEN AF TRYGHED

Følelsen af tryghed er en vigtig faktor i byens rum og har stor indflydelse på,

hvordan folk bruger byens rum. Et inviterende byrum kræver, at folk føler sig

trygge på alle tider af døgnet - om dagen, om aftenen og om natten - ellers

reduceres brugen af byen. Følelsen af tryghed har meget at gøre med at

skabe et venligt og inviterende fodgængermiljø.

Beboere og aktiviteter i byen hjælper generelt til følelsen af tryghed.

En anden faktor der kan hjælpe på følelsen af tryghed om aftenen og

om natten er bygningernes omfang og detaljering. Gennemsigtighed i

bygningernes facader og lys fra udstillingsvinduerne kan hjælpe. Derudover

er det vigtigt, at der er en tilstrækkelig belysning, så man kan finde vej og

se forbipasserende.

TRYGHEDSPROBLEMER I BYMIDTEN

Generelt opleves Svendborg bymidte som et trygt sted. Vigtige undtagelser

er de små stræder og gader mellem havnen og bymidten, samt den nordlige

del af Toldbodvej, hvilket kun bidrager til, at overgangszonen udgør en

barriere i byen. Det er ligeledes værd at bemærke, at Jessens Mole ikke

opleves som et 100% trygt byrum, hvilket kan have en negativ indvirkning

på havnen som et attraktivt rekreativt sted byen.

34 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Gerritsgade opleves ikke som

utryg at færdes i når det er mørkt.

Belysning fra gadelamper og

fra butiksvinduer hjælper

på oplevelsen af et venligt

fodgængermiljø.

Voldgade

Parkeringsplads

ved Voldgade

Voldstien

OMRÅDER OG STRÆKNINGER SOM KAN OPFATTES

SOM MØRKE OG UTRYGGE OM AFTENEN/NATTEN

Utrygge steder

Kyseborgstræde

Tunnel/sti

under Skolegade

0 100 200 300 400 500 m

Hulgade

• enkelte gadestræk opleves som utygge

• samme gadestræk hvor inaktive stueetager blev registreret

Klosterstræde

Skolegade

Krøyers Stræde

Munkestræde

Toldbodvej

Frederiksgade

Jessens mole

UTRYGGE STEDER AFTEN / MØRKE

Utrygge steder


Vestergade

AFTENAKTIVITETER I BYMIDTEN

Registreret en sommer hverdag kl 22

Café, pub, restaurent, bar

Butik, kiosk

Hotel

Forlystelse: bio, teater

Koncentration af aftenaktiviteter

Gerritsgade

Gerritsgade

0 100 200 300 400 500 m

• få aftenaktiviteter

• begrænset til 2 små områder i bymidten

Brogade

Frederiksgade

Brogade

Aftenaktiviteter

Cafe, pub, restaurang, bar

Butik, kiosk

Hotel

Forlystelse: bio, teater

AFTENAKTIVITETER I BYEN

B Y E N S L I V

AFTENAKTIVITETER

Antallet af aftenaktiviteter og deres placering er vigtige faktorer for byens

vitalitet og oplevelsen af tryghed. Hvis der er lav aktivitet, eller hvis

aftenaktiviteterne er koncentreret til ét sted kan det give den besøgende en

opfattelse af en øde by og gøre, at man undgår at komme der om aftenen.

EN MEGET TOM GÅGADE

Om aftenen lukker gågadens butikker ned og tilbage i byen er alene enkelte

restauranter, barer og kiosker, der har åbent om aftenen. Hovedindtrykket

er en meget tom gågade. Området omkring gågaden opleves rimeligt trygt

på en normal hverdagsaften, hvor hovedindtrykket er en rummelig gade,

hvor man har mulighed for at se et passende stykke frem. Om aftenen

observeres et skifte i byen, da de fleste aktiviteter i dagtimerne findes langs

gågaden, mens aktiviteterne om aftenen findes omkring den vestlige del af

Gerritsgade ved Vestergade, den østlige del af Brogade og Frederiksgade.

FÅ AFTEN AKTIVITETER

Kortet viser hvilke funktioner der er åbne om aftenen (efter kl. 21) på en

almindelig sommer hverdag inden for studieområdet. Registreringen viser,

at det meste af bymidten er stille om aftenen, og at aftenaktiviteterne er

begrænset til 2 små områder i bymidten; den vestlige del af Gerritsgade ved

Vestergade, den østlige del af Brogade og Frederiksgade. Resten af bymidten

ligger relativt øde hen i aftentimerne. Der er en mangel på invitation til det

valgfrie og lystbetonede aften byliv.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 35


B Y E N S L I V

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

KONCENTRATION OMKRING GÅGADEN

Gåtrafikken i Svendborg bymidte koncentrerer sig ikke uventet om gågaden,

hvor den vestlige del af Gerritsgade og den sydlige del af Møllergade er

mest besøgt. Det er interessant at den lille gade Kattesundet kan tiltrække

næsten ligeså mange mennesker som den sydlige del af Møllergade,

og det har formentlig noget med tilbudene og det interessante gåmiljø i

Kattesundet at gøre. Der er idag lidt færdsel på havnen, men igen er der

jo heller ikke hverken attraktive byrum eller destinationer, der tiltrækker

mennesker i dette område. Der er ligeledes meget lav fodgængertrafik på

Dronningemaen, selvom en del af byens destinationer er placeret her.

LAV AFTEN FODGÆNGERTRAFIK

Om aftenen falder fodgængerantallet dramatisk, og skiftet sker, når

butikkerne lukker ved 18 -19 tiden. Det ser ud til, at midtbyen har vanskeligt

ved at tiltrække folk om aftenen. Af kortet ses at fodgængertrafikken i de

enkelte gader er meget ens, dog er den sydlige del af Møllergade, den

vestlige del af Gerritsgade og Frederiksgade de mest besøgte om aftenen.

Det er også her bymidtens barer og restauranter skaber aktiviteter og liv.

320

205

440

110

545

108

1520

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE

Sommer hverdag kl. 18.00-22.00

Onsdag 9. juli og torsdag 10. juli 2008

Vekslende med sol og skyer, 19-20 grader

145

100

265

370

1430

175

36 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

65

50

110

260

120

85

840

500

475

95

260

520

906

95

290

Hverdag_Aften

950

1.780

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE

Sommer hverdag kl. 08.00 -18.00

Onsdag 9. juli og torsdag 10. juli 2008.

Vekslende med sol og skyer 19-22 grader

2.860

2.630

350

330

10.950

Antal fodgængere mellem 08-22

- udvalgte gader

700

740

3.100

0 100 200 300 400

9

500 m

63.500

10

10.400

6.415

3

9.035

1

2

660

8

7

4

5

6

11

475

395

1.500

3.670

620

650

4.320

2.380

2.875

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE KL. 08-22

12

Hverdag, udvalgte gader

Fodgængertrafik 18-22

Fodgængertrafik 08-18

600

575

1.740

335

835

2.040


0

73.900

100

10.400

200

68.600

9.900

300 400 500 0 m 100 200 300 400 500 m

63.500

58.700

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE KL 08-22

Hverdag og Lørdag, udvalgte gader

SOMMER HVERDAG

1.805

520

270

Antal fodgængere mellem 08-22

- udvalgte gader

725

1.400

SAMLET ANTAL FORGÆNGERE

Sommer lørdag kl. 08.00 -18.00

Lørdag 12. juli 2008.

Vekslende med sol og skyer 19-22 grader

SOMMER LØRDAG

1.955

9.485

505

7.345

595

4.195

6.535

695

Fodgængertrafik 18-22

Fodgængertrafik 08-18

665

1.735

515

4.585

695

870

2.980

2.500

2.050

320

520

1.490

2.160

365

1.205

Weekend_Dag

445

565

235 355

120

50

895

65

90

250

355

160

625

35

335

35

160

60

145

500

620

460

170

500

126

700

115

605

B Y E N S L I V

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

UÆNDRET FODGÆNGERMØNSTER

Der er ingen signifikant ændring i brugen af fodgængernetværket

i Svendborg bymidte sammenlignet med en sommer hverdag.

Koncentrationen af fodgængere er også her omkring gågaden. Der er igen

meget lav fodgængertrafik på Dronningemaen. Fodgængertallet her stiger

dog lidt mellem kl. 15-18, hvilket er byens eneste legeplads der helt sikkert

tiltrækker.

STILLE LØRDAGS AFTENER I BYMIDTEN

Som mange andre danske byer af samme størrelse lukker Svendborg ned om

aftenen. Butikkerne og byen tømmes hurtigt for handlende og butiksansatte

når butikkerne lukker. Observationer viser at fodgængertallet i bymidten en

hverdag aften og en lørdag aften falder drastisk. Det ser ud til, at midtbyen

har vanskeligt ved at tiltrække folk om aftenen. Fodgængeraktiviteten er

ydermere reduceret på en lørdag aften sammenlignede med en hverdags

aften. Svendborg er åbenbart ikke en stor destination for udendørs middage

eller aften gåture. Om aftenen er fodgængermængden stadig højest på

den vestlige del af Gerritsgade og Frederiksgade. Det er jo også her, at

de aftenåbne caféer og reatauranter befinder sig. I største delen af den

øvrige by, er der meget stille efter kl. 21, både i forhold til aftenaktiviteter

og passerende fodgængere, og det kan have betydning for at byen opleves

utryg at færdes i.

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE

Sommer lørdag kl. 18.00-22.00

Lørdag 12. juli 2008

Vekslende med sol og skyer, 19-20 grader

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 37


B Y E N S L I V

FODGÆNGERTRAFIK EN VINTER HVERDAG

FÆRRE GÅENDE OM VINTEREN

Fodgængertrafikken varierer betydeligt fra sommer til vinter. Ses de samme

23 undersøgte gader under ét kan det konstateres at sommerens fodgænger-

trafik er cirka dobbelt så stor som vintertrafikken. Hovedårsagen til den

store forskel mellem sommer -og vintertrafikken er utvivlsomt det store

rekreative brug af byen i sommermånederne. Om sommeren besøges byen

oftere, og besøgene varer længere, både pga. vejeret og også fordi byen

byder på mange muligheder for ophold og underholdning. Det er primært

de nødvendige aktiviteter som foregår om vinteren.

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE

Sommer/Vinter, udvalgte gader kl 08-20

Fodgængertrafikken fordelt på sommer og vinter er henholdsvis

på 67% om sommeren og 33% om vinteren

SOMMER HVERDAG

Antal fodgængere mellem 8-20

- udvalgte gader

64.500

9.500

55.000

VINTER HVERDAG

33.900

2.600

31.300

Gaderne Kullingade, Korsgade, Kattesundet, Krøyerstræde og

Dronningemaen er ikke med i vintertællingerne, og er derfor heller ikke

taget

Følgende

med

gade:

i denne

Kullingade,

sommergraf.

Korsgade,

Desuden

Kattesundet,

er der kun talt til kl 20 om

vinteren, så kl 21 og 22 er derfor også udeladt i sommergrafen.

Krøyerstræde, Dronningemaener ikke med i

vintertællingerne, og er derfor heller

ikke taget med i sommergrafen.

Desuden er der kun talt til kl 20 om vinteren,

så kl 21 og 22 er derfor også udeladt i sommergrafen

38 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Fodgængertrafik 18-20

Fodgængertrafik 08-18

1.045

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE

Vinter hverdag kl. 08.00 -18.00

Onsdag 27. februar 2008.

Overskyet, 5-8 grader

1.625

2.695

2.105

245

6.200

770

440

1.225

4.055

0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 m

565

220

2.170

3.890

385

2.790

155

1.330

275

395

50

440

1.105

Vinter_Hverdag_Dag


SAMMENLIGNING MELLEM SVENDBORG, HORSENS OG ODENSE´S CENTRALE GÅDADER.

I alle 3 byer findes i tillæg til den centrale gågade et mindre netværk af andre små stræder med

gågadestatus. På denne side er det kun den primære gågadestrækning i hver enkel by, der

sammenlignes.

Fodgængertallene fra Svendborg og Odense gågader er væsentligt højere end tallene fra gågaden i

Horsens. Det er dog værd at bemærke, at Søndergade i Horsens er den korteste Fodgængertrafik af de talte 18-22 gågader,

og at Horsens til dels har et mindre opland end f.eks. Odense. Det er dog nok ikke den eneste

forklaring. I både Svendborg og Odense findes et større gågadenetværk end i Horsens, og det vil

generere mere byliv både i bymidten som helhed og på den enkelte gade. Gågaderne i Svendborg

og Odense har muligvis også en højere kvalitet, og der er f.eks. ikke parkerede biler på disse

Svendborg

Svendborg bymidte: 530.000 m2

1.866 indb./ undersøgelsesområdet

58.700 indb./ Kommune

Antal fodgængere mellem kl. 10-22

En sommer hverdag 2008

GERRITSGADE

Total længde: 315 m

Gadebredde: 9-15 m

BROGADE

Total længde: 80 m

Gadebredde: 8-13 m

MØLLERGADE

Total længde: 290 m

Gadebredde: 8-10 m

Gerritsgade

Fodgængertrafik 18-22

Gerritsgade

Møllergade

Antal fodgængere i hele bymidten mellem kl. 10-18

SVENDBORG En sommer (530.000 hverdag 2008 m2) 2008

Gågade længde i alt: 685 m

Status: Gågade, domineret af handel

VENDBORG GÅGADE

erritsgade, Møllergade, Brogade

Brogade

61.000

Antal fodgængere Antal mellem fodgængere 10-22 mellem 10-22

- udvalgte gader - udvalgte gader

28.895

3.710

25.185

ENSE GÅGADE

VENDBORG tergade, Kongensgade GÅGADE

erritsgade, Møllergade, Brogade

Horsens

Horsens bymidte: 534.500 m2

3.441 indb./ undersøgelsesområdet

51.670 indb./ Kommune

Gågade længde i alt: 430 m

38.795

Status: Gågade, domineret af handel

38.795

3.800

28.895 34.995

3.710

25.185

3.800

Antal fodgængere mellem 34.995 kl. 10-22

En sommer hverdag 2008

SØNDERGADE

Total længde: 430 m

Gadebredde: 11-23 m

13.752

1.280

12.472

ENSE GÅGADE

tergade, Kongensgade

HORSENS GÅGADE

Søndergade

Fodgængertrafik 10-18 Antal fodgængere i hele bymidten

B Y E N S L I V

SAMMENLIGNINGER AF GÅGADER

gågader. I Svendborg har de dog i lighed med Horsens udfordringer i forhold til, at der er meget

kommercielt udstyr i gågaden.

Svendborg har det allerhøjeste fodgængertal af de 3 byer, og det er sammenlignet med Horsens

interessant, da Svendborg har færre beboere indenfor undersøgelsesområdet. Folk vælger altså

at komme som besøgende til gågaderne i Svendborg, i højere udstrækning end i Horsens. Både

Horsens Fodgængertrafik og Odense’s 10-18 aftentrafik Fodgængertrafik er imidlertid Antal 10-18 væsentligt fodgængere under i hele bymidten Svendborgs. Antal fodgængere Men i der hele er bymidten stadigvæk

meget at hente for Svendborg. En forbedring og udbygning af fodgængernetværket, og flere

spændende tilbud i byens rum vil kunne tiltrække mange flere mennesker i fremtiden. Dette vil

skabe mere byliv, og højere omsætning for byens handlende. En god huskeregel er, at liv generer

mere liv.

Fodgængertrafik 18-22

Søndergade

Antal fodgængere i hele bymidten mellem kl. 10-18

HORSENS En sommer 534.500 hverdag m2 2008 2008

HORSENS GÅGADE

Søndergade

35.090

Antal fodgængere mellem 10-22

- udvalgte gader

13.752

1.280

12.472

Odense

Odense bymidte: 870.000 m2

4.900 indb./undersøgelsesområde

186.700 indb./ Kommune

Gågade længde i alt: 1.000 m

Status: Gågade, domineret af handel

Antal fodgængere mellem kl. 28.895 10-22

En sommer hverdag 2008

3.710

25.185

KONGENSGADE

Total længde: 375 m

Gadebredde: 11 m

Kongensgade

VESTERGADE

Total længde: 480 m

Gadebredde: 8-14 m

VENDBORG GÅGADE

erritsgade, Møllergade, Brogade

Antal fodgængere i hele bymidten mellem kl. 10-18

ODENSE En sommer 870.000 hverdag m2 2008 2008

Vestergade

ENSE GÅGADE

tergade, Kongensgade

59.870

38.795

3.800

34.995

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 39

Fodgængertrafik 18-2


B Y E N S L I V

Den faktiske gadebredde på gågaden er ikke lig

den funktionelle gadebredde da gadeinventar,

butiksvarer, udeservering mm. indskrænker den

gadebredde fodgængerne bevæger sig i.

40 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

FUNKTIONELLE GADEBREDDE


På den sydlige kant af Torvet går fodgængere slalom mellem

skilte og udstillings varer.

SNIT I GERRITSGADE

Funktionelle gadebredde: ca. 5 meter

Faktiske gadebredde: 9,3 meter

På Møllergade er der også mange elementer i gågaden som

kæmper om plads og opmærksomhed, og gågadens reelle

bredde er også her meget smal.

ELEMENTER I GÅGADEN

B Y E N S L I V

UORGANISERET BUTIKSUDSTILLING OG REKLAMER

Selv om at der i årenes løb er gjort en stor indsats både fra kommunens

side ved hjælp at et gaderegelement (marts 2002, som redegør for brug

af gader, veje og pladser) og fra de handlendes side for at få Svendborgs

handelsgader til at fremtræde som nydelige forretningsgader, må man i

sommeren 2008 konstatere, at der flere steder i handelsgaderne er tale om

en meget stor ophobning af varer, skilte og reklameindslag.

OPHOBNING AF BUTIKSUDSTILLING

Hovedproblemet langs gågaderne i Svendborg er mængden af butiksvarer,

der bliver stillet på gaden og placeringen af dem. Det smukke resultat

man har opnået ved omlægningen af gågaderne sløres dagen igennem

af en masse forvirrende indtryk af butikkernes varesortiment. Flere steder

hindrer skilte, kurve og tøjstativer folks færden gennem gaden. Dette

rodede billede påvirker ikke alene tilgængeligheden i gågaderne, men også

gadernes status som attraktive gåruter, der kan indbyde til liv i bymidten.

BREDDEN AF GÅGADEN

Illustrationen til venstre viser et gadeudsnit fra Gerritsgade. Den faktiske

gadebredde er ikke lig den rent funktionelle, da gadeinventar, butiksvarer,

udeservering mm. indskrænker den gadebredde fodgængerne bevæger sig

i. Således vil der undervejs på ruten opstå steder, hvor rummet rent faktisk

virker for smalt i forhold til den fodgængermængde, der passerer.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 41


B Y E N S L I V

HVEM FÆRDES I BYMIDTEN?

Undersøgelsen af alder og køn blev foretaget en sommerhverdag 2008 på

udvalgte gader i bymidten for at fastlægge hvordan byens rum bruges af

mænd og kvinder og forskellige aldersgrupper. De udvalgte 9 steder var:

Skolegade, Møllergade (nord og syd), Dronningemaen, Krøyerstræde,

Frederiksgade, Jessens Mole, Tinghusgade og Gerritsgade.

FORMIDDAG KL. 11.00

Om formiddagen er gruppen mellem 31-64 år på gaden og også en del

børn med deres forældre. Børn (0-14 år) havde deres højdepunkt på dette

43%

tidspunkt på dagen. Undersøgelsens resultater viser at børnene mest

befandt sig på Dronningemaen. Gruppen mellem 31-64 år udgør 44 % af

alle fodgængere kl. 11.00 32%

AFTEN KL: 21.00

Om aftenen er andelen af gruppen mellem 31-64 år stor, mens børn (0-14

år) og de ældre (over 65 år) stort set er fraværende. De 31-64 år er de mest

dominerende i bybilledet. Af alle fodgængerne på Gerritsgade er 34% mellem

31 og 9% 64 år. Ud 8% af dem er 57% mænd 8% og 43% kvinder. På Frederiksgade

som er bymidtens mest aktive gade om aftenen er 55% mellem 31 og 64

år. Både Krøyers Stræde, Frederiksgade og Jessens Mole, som alle opfattes

Alder: som 0-6 utrygge at 7-14 færdes 15-30 langs om 31-64 aftenen, 65-er

stort set mennesketomme på

dette tidspunkt. Ud af de få registrerede på disse 3 steder er langt de fleste

mænd.

GENNEMSNIT

Alle registrerede personer på en

sommer hverdag mellem kl 11-21

0-6 ÅR

9%

7-14 ÅR

8%

15-30 ÅR

32%

42 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

31-64 ÅR

43%

65 - ÅR

8%

Tinghusgade

REGISTRERINGSSTEDER

Skolegade, Møllergade nord og syd, Dronningemaen,

Krøyerstræde, Frederiksgade, Jessens Mole, Tinghusgade,

Gerritsgade.

Dronningemaen

Skolegade

Gerritsgade

0 100 200 300 400 500 m

• bymidten bruges primært af de 31-64 årige

• børn og ældre er dårligt repræsenteret i bybilledet

Møllergade Nord

Krøyers Stræde

Møllergade Syd

Jessens Mole

Frederiksgade


Musikskolen

Bibliotek

FACILITETER FOR BØRN OG UNGE

Legepladser

Bibliotek

Betalende aktiviteter

Svømmehal

Biograf

• få gratis faciliteter til børn og unge

Naturama

0 100 200 300 400 500 m

Naturlegeplads

steder for børn

FÅ FACILITETER FOR BØRN

B Y E N S L I V

FÅ SMÅ BØRN OG ÆLDRE

Svendborg er sammenlignet med andre danske byer en ung by, hvor andelen

af unge mellem 10-20 år er procentvis højere end landsgennemsnittet. Når vi

kigger på bymidten og, hvem der bruger byens rum er børn og ældre over 65

stærkt underrepræsenteret.

Næsten ingen børn blev observeret langs populære ruter i bymidten. Det

lave antal børn og ældre peger på at bymidten mangler byrum, der invitere

til at børn og ældre kan nyde byens liv. Byen tilyder et fint fodgængermiljø,

men få muligheder for opholdsaktiviteter.

FÅ OFFENTLIGE LEGEPLADSER

Børn der leger blev ikke registreret i bymidten og udfoldelsesmuligheder for

børn og unge i bymidten er begrænset. Svendborgs byrum er generelt omgivet

af trafik, og forældre tør ikke lade deres børn lege frit.

Kommunen har 10 offfentlige legepladser, men ingen af dem er placeret inden

for studieområdet. Den eneste offentlige legeplads tæt på bymidten er

Naturlegepladsen, på hjørnet af Møllergade og Dronningemaen. Det er en

naturlegeplads med mange forskellige aktiviteter som gyngestativ, svævebane,

klatrenet, vandløb med broer, boldbane, rindende vandløb, bakker og

krat og om vinteren ved hård frost er der skøjtebane.

Naturlegepladsen, som er

placeret udenfor studieområdet

er byens eneste gratis legeplads

for børn og unge.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 43


B Y E N S L I V

HVOR OPHOLDER FOLK SIG I BYEN?

OPHOLDSAKTIVITETER

Sommer opholdsaktiviteterne registreret på 8 lokaliteter, primært byrum,

viser et ”øjebliks-billede” af hvordan Svendborg bymidte på et vilkårligt

givent tidspunkt i løbet af en gennemsnits sommerdag bliver brugt og,

hvilke typer opholdsaktiviteter der er.

Illustrationen til højre viser hvor mange mennesker der i gennemsnit

opholder sig på udvalgte pladser og gader på en sommer hverdag kl. 12, 14

og 16. Det er således ikke et udtryk for hvor mange mennesker der kommer

i løbet af en dag, men om rummene har attraktive opholdsaktiviteter

at tilbyde og inviterer til længerevarende ophold. Et højt antal af folk

engageret i opholdsaktiviteter fortæller en historie om en by med populære

og inviterende byrum.

KONCENTRERET OPHOLDSAKTIVITETER

Opholdsaktiviteterne i Svendborg er koncentreret omkring Gerritsgade og

Lille torv. Det er de mest benyttede byrum i bymidten og, det er fortrinsvis

ophold af kortere varighed, der typiske er her. Der er et ensidig brug af

byens rum: Man står (dvs. shopper) og man besøger caféudeservering.

De andre byrum registreret har ca. en tredjedel eller mindre ophold end

disse to byrum.

Krøyershave er ikke velforbundet med gånetværket og ligger på kanten af

den aktive by og tilbyder få attraktioner, og opholdsregistreringerne viser

da også at så godt som ingen slår sig ned her i løbet af dagen.

Der blev heller ikke registreret meget aktivitet på Havnegade, som heller

ikke er velforbundet med gånetværket og også ligger på kanten af den

aktive by. De få mennesker der opholdte sig på Havnegade var i forbindelse

med udendørsserveringen.

44 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

OPHOLDSREGISTRERINGER

Graferne viser et gennemsnit af registrerede

aktiviteter mellem kl. 12 - 16

Sommer hverdag

Onsdag 9. juli og onsdag 23. juli 2008.

Vekslende med sol og skyer 19-22 grader.

20

9

Krøyers Have

Centrumpladsen

204

Gerritsgade

0 100 200 300 400 500 m

Fysiske aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Kommercielle aktiviteter

Legende børn

Liggende

Fysiske aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Kommercielle aktiviteter

Legende børn

Liggende

Siddende sekundær

Siddende café

17

88

0

Havnegade

33

Torvet

Lille torv

Klosterplads

Fysiske aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Kommercielle aktiviteter

Legende børn

Liggende

Siddende sekundær

Siddende café

Siddende bænk

Venter på transport

20

Gåsetorvet

34

Jessens Mole

Fysiske aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Kommercielle aktiviteter

Legende børn

Liggende

Siddende sekundær

Siddende café

Siddende bænk

Venter på transport

Stående

37

Havnepladsen

Fysiske aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Kommercielle aktiviteter

Legende børn

Liggende

Siddende sekundær

Siddende café

Siddende bænk

Venter på transport

Stående


SIDDENDE PÅ BÆNK

20%

SIDDENDE PÅ CAFÉSTOL

71%

STÅENDE

9%

• få byrum med en lille variation i aktiviteter

• ingen fysiske, kulturelle eller kommercielle aktiviteter eller nogen legende børn.

Alder: 0-14 15-30 31-64 65-

• gerritsgade og lille torv er de mest benyttede byrum og den dominerede aktivitet er cafébesøg

og folk der står.

LEGENDE BØRN

0,26%

GENNEMSNIT AF ALLE REGISTREREDE OPHOLDSAKTIVITETER

- på en sommer hverdag mellem kl. 12-16. Ialt aktiviteter: 462

Af primære aktiviteter kan konkluderes at i perioden mellem kl. 12.00 0g 16.00 var der

et gennemsnit på 462 aktiviteter. Samtidig kan det konkluderes at der stort set ikke

er repræsenteret nogen form for fysiske, kulturelle eller kommercielle aktiviteter eller

nogen legende børn.

Lille torvet er med sine udendørsserveringer og forskellige

opholdsmuligheder et populært sted i sommerperioden.

I Gerritsgade er der mange forskellige aktiviteter at se på.

B Y E N S L I V

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 45


B Y E N S L I V

Bænkene langs Gerritsgade bruges flittigt dagen

igennem - både til længere og kortere ophold.

46 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV


Viebæltet

Vestergade

Bagergade

1- 6 siddepladser

7 -12 siddepladser

13 -18 siddepladser

>18 siddepladser

Dronningemaen

SIDDEPLADSER PÅ OFFENTLIGE BÆNKE I BYMIDTEN

Ialt 300 siddepladser

1- 6 siddepladser

7 -12 siddepladser

13 -18 siddepladser

>18 siddepladser

Koncentration af offentlige bænke

Gerritsgade

Møllergade

Møllergade

Jernbanegade

Antal siddepladser på bænke

0 100 200 300 400

575

500 m

VEJLE (600.000 m2) 2002

Frederiksgade

• mest populære bænke i gågaden, gerritsgade

• mangel på SIDDEPLADSER offentlige bænke langs møllergade, frederiksgade, bagergade, og på ringvejen

rundt om undersøgelsesområdet.

SVENDBORG (530.000 m2) 2008

Jessens Mole

300

Havnepladsen

HORSENS (534.500 m2) 2008

383

ODENSE (870.000 m2) 2008

710

SAMMENLIGNINGER:

Antal siddepladser på offentlige bænke

SIDDEPLADSER PÅ BYENS BÆNKE

B Y E N S L I V

GODE SIDDEMULIGHEDER ER EN FORUDSÆTNING FOR GODT BYLIV

Byens rum bør være mødesteder, som inviterer de besøgende til at nyde

byens sociale dynamik. Ud over antallet af bænke i en by er der andre vigtige

parametere, når man vil tilbyde gode og komfortable siddemuligheder. Disse

parametre omfatter kvaliteten af siddemulighederne samt deres placering,

herunder udsigt og lokale klimaforhold. Gode komfortable bænke placeret

de rette steder inviterer den besøgende til ophold, en mulighed for en pause

og en mulighed for at blive længere og bruge byen til rekreative formål.

MANGEL PÅ OFFENTLIGE BÆNKE?

I Svendborg bymidte er der ca. 300 siddepladser på offentlige bænke på

pladser, gader og grønne områder. Byens offentlige bænke er placeret

i udvalgte byrum koncentreret omkring gågadenettet, Torvet, Lilletorv,

Centrumpladsen og Krøyers Have. Gennem observationer i byen er det

tydeligt, at de mest populære bænke befinder sig omkring gågaden,

Gerritsgade, hvor folk puster ud på indkøbsturen og, hvor der er god udsigt

til byaktiviteter. Går man lidt væk herfra er det svært af finde en bænk,

5.130

hvor man kan nyde en stille stund. Der er en mangel på bænke langs

vigtige fodgængerruter som Møllergade, Frederiksgade, Bagergade, hele

Havnepladsen og på ringvejen rundt om undersøgelsesområdet.

SAMMENLIGNING

Af Svendborgs 300 siddepladser på offentlige bænke, findes de mest

benyttede omkring gågaden. Det samme gør sig gældende for Horsens der

har 83 flere siddepladser på offentlige bænke end Svendborg. Heraf er 42

siddepladser på gågaden, Søndergade.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 47


B Y E N S L I V

Lille torvet har den største koncentration

af udeservering i bymidten.

48 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV


Vestergade

ANTAL AF UDENDØRSERVERING I BYMIDTEN

Ialt 695 udendørs caféstole

1 - 20 stole

21 - 40 stole

41 - 60 stole

61 + stole

VEJLE 600.000 m2 2001

Koncentration af caféstole

690

0 100 200 300 400 500 m

Møllergade

Jernbanegade

• udeserveringen er koncentreret omkring gågaden

Antal siddepladser på caféstole

Frederiksgade

SVENDBORG (530.000 m2) 2008

695

Jessens Mole

HORSENS (534.500 m2) 2008

512

SAMMENLIGNING:

Antal udendørs caféstole

udendørsservering

1 - 20 stole

21 - 40 stole

41 - 60 stole

61 + stole

ODENSE (870.000 m2) 2008

1.780

BYENS UDESERVERINGER

B Y E N S L I V

REKREATIVT BYLIV

Fortovscafékulturen har udviklet sig hurtigt i mange lande rundt om i

verden. Dette har ændret anvendelsen af byens rum væsentligt. I dag er

aktivitetsmønstrene af en mere rekreativ karakter. At nyde en kop kaffe

byder på en ukompliceret adgang til at nyde mange attraktioner på samme

tid: Man er udendørs, kan nyde solen, den friske luft, opleve forskellig

underholdning og se på mennesker i byen.

Efterhånden er udendørssæsonen udvidet til hele året. I det til tider kolde

og ustadige vejr er hynder, tæpper og gasvarmere elementer, der gør det

muligt for gæsterne at opholde sig ude længere.

KONCENTRERET UDESERVERING

Byens udeservering er koncentreret omkring gågadenetværket, og er

således med til at understøtte bylivet der. I forhold til det store

rekreative potentiale, som havnen og vandet udgør, er der relativt få

udeserveringssteder i denne del af byen, ligesom overgangszonen mellem

havnen og byen er karakteriseret ved dens fravær af udeserveringssteder.

Udnyttelsesprocenten (antal siddende i forhold til antal caféstole) er

5.130

generelt ikke særlig høj for de få udeserveringer der ikke har direkte kontakt

med gågaderne, som f.eks. ved Jessens Mole.

SAMMENLIGNING

Hvis man ser på udeserveringen i Horsens i forhold til Svendborg er det også

her koncentreret omkring gågaden. Svendborg har med sine 695 caféstole

en del flere end Horsens’ 512 udendørs caféstole.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 49


B Y E N S L I V

Byen tilbyder mange events og arrangementer, men

kun få af dem foregår i byens rum, hvor alle kan

deltage.

50 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV


AKTIVITETSSTEDER I BYMIDTEN

Indendørs aktiviteter

Udendørs aktiviteter

0 100 200 300 400 500 m

• mange events og arrangementer i byen

• få events og arrangementer ude i byens rum

BYENS KUTURLIV

B Y E N S L I V

AKTIVT KULTURLIV

Svendborg er idag stærk på det kulturelle område. Svendborg tilbyder

allerede nu arrangementer for mange aldersgrupper og interesser, og dette

kan selvfølgelig dyrkes i endnu højere grad.

Sommer Svendborg er en festby, og byrummene bliver skueplads for en

lang række tilbagevendende arrangementer som f.eks Svendborg Festdage,

Kulinarisk Sydfyn, International klovnefestival, DM i dressur på Broholm

Gods og uddeling af filmprisen Svend er eksempler på events, der har

sat Svendborg på landkortet. Svendborg er en by med et aktivt kulturliv,

som giver god grobund for et aktivt byliv. Byen huser bl.a. også en række

spillesteder og musikhuse.

Ud over de faste og tilbagevendende aktiviteter foregår der også en

række særlige begivenheder. Størstedelen af disse foregår ikke uventet

i sommermånederne. Den mest aktive måned er august, mens januar,

februar, marts, april, november og december er meget stille måneder.

FÅ UDENDØRS ARRANGEMENTER

Langt det meste af byens aktive kulturliv foregår indendørs, kun 19 % af

byens arrangementer foregår ude i byens rum. Svendborg har potentiale til

at være en kulturelt orienteret by hele året rundt, og det bør efterstræbes

at få byens rum til at leve både på almindelige hverdagsaftener og en kold

vinterdag.

FORDELING AF AKTIVITETSSTEDER

I UNDERSØGELSESOMRÅDET

19 %

71%

Indendørs aktiviteter

Udendørs aktiviteter

Efterår

20%

80%

AKTIVITETSFORDELING OVER ÅRET

I UNDERSØGELSESOMRÅDET

Vinter

100%

Sommer

60%

35%

Forår

50%

50%

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 51


B Y E N S L I V

OPSUMMERING

SVENDBORG ER EN DEJLIG BY MED........

• EN FANTASTISK PLACERING VED SVENDBORG HAVN • EN SPÆNDENDE HISTORIE

• EN AKTIV OG LEVENDE HAVN I UDVIKLING

• EN KARAKTERFULD TOPOGRAFI

• ET OPLEVELSESRIGT, MIDDELALDERLIGT GADENETVÆRK

historie og naturherligheder

Svendborg ligger ved vandet, og der er kort til både strand

og havn. Der ligger skove og naturområder i både gå- og

køreafstand fra byen. Byen ligger på et højdedrag, der skaber

sigtelinier fra byen og ud. De lave og tætte byhuse i bymidten

står som et markant historisk træk. Vor Frue kirkes tårn knejser

over den øvrige bebyggelse i bymidten, og er et landmark der

kan ses langvejs fra. Små og tætte byhuse i bymidten skaber

gader og stræder, hvor historien er markant til stede, og skaber

særlige herlighedsværdier, karakter og identitet.

Det er altafgørende, at byens kommende udvikling både

respekterer, dyrker og fremhæver disse markante træk - det

være sig naturherlighederne såvel som de historiske træk.

52 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

• MANGE GAMLE BYGNINGER

• EN CENTRAL GÅGADE DER BINDER BYMIDTEN SAMMEN

byrum med potentiale

Svendborgs torve og pladser fungerer ikke optimalt idag, men

de har et stort potentiale. Byens åbne rum er generelt placeret

rigtigt i byrumsnetværket, og deres placering åbner mulighed

for, at de hver især har helt særlige funktioner i byen.

Der er brug for at indtænke helt nye funktioner og aktiviteter for

byens rum. I deres nuværende form ligger de uprogrammerede

hen, men i fremtiden vil de kunne invitere til aktiviteter, der

matcher det nye årtusind.

På denne måde kan man sige, at Svendborg har et forspring,

rummene ligger der og de ligger de rigtige steder, det ’eneste’

der skal gøres er at generobre rummene, og så har man en by,

der kan matche tidens - og fremtidens - nye bylivstendenser.

• ET GODT KULTURLIV

stærk på kultur

Svendborg er idag stærk på det kulturelle område, og det kan

dyrkes i endnu højere grad. Svendborg tilbyder allerede nu

arrangementer for mange interesser, og dette kan selvfølgelig

dyrkes i endnu højere grad. De fleste arrangementer foregår

i sommerhalvåret, og der kan arbejdes på, at kulturen er

repræsenteret hele året igennem samtidig med at der kan

arbejdes på at få flere arrangementer ud i byens rum.

Svendborg har potentiale til at være en kulturelt orienteret by

hele året rundt, og det bør efterstræbes at få byens rum til at leve

både på almindelige hverdagsaftener og en kold vinterdag.


• EN BY DER IKKE ER KOBLET TIL SIN HAVN

• EN TRIST VELKOMST TIL BYEN

ringe forbindelser til vandet

Havnen ligger som umiddelbar nabo til bymidten, men

forbindelserne til den er dårlige, så hverken havn eller bymidte

idag har glæde af hinanden.

Havnen er selv i sin nuværende form en attraktion, der kan

være spændende at besøge. Havneområdet står overfor at

skulle byudvikles, og styrkes dens rekreative potentiale, så vil

den blive et stærkt aktiv for byen. Dette ville samtidig også øge

ønsket om at kunne bevæge sig fra bymidten og ned på havnen

på behagelig vis.

På nuværende tidspunkt ligger havnen afkoblet fra byen på

grund af trafikale barrierer.

Der ligger et stort potentiale i, at Svendborg rent faktisk bliver

’en by ved vand’ - hvis netværk integrerer havnefronten.

• EN BY MED SVAGE FORBINDELSER TIL BYENS GÅGADENETVÆRK • EN BY MED ET MEGET ENSFORMIGT BYLIV

• EN BY PÅ BILERNES PRÆMISSER

• EN BYMIDTE DOMINERET AF P-SØGETRAFIK OG PARKERING

lav læsbarhed af byens netværk

Udfordringerne i forhold til aflæsning af Svendborgs netværk

falder indenfor tre hovedkategorier; gågadenetværket, bymidten

og ankomst til bymidten.

Gågadenetværket aflæses forholdsvis klart, selvom der er

enkelte steder, hvor indgangene til gågaderne er uklare.

Kigger man på bymidten i sin helhed er der flere af de netværksmæssigt

centrale strækninger, som er helt uartikulerede,

og derfor kan det være vanskeligt at navigere i byen.

Endelig er der ankomsten til bymidten som flere steder opfattes

uklare. Størst er problemet, når man kommer fra stationsområdet.

Her mødes man af den pæne bymidtes bagside. Det meste

af kanten er domineret af baghuse, parkeringspladser og det er

lidt uklart, hvilken retning der vil føre én til byens centrum.

Svendborg bymidte skal kunne tåle at blive set fra alle

verdenshjørner, så man altid føler sig velkommen uanset,

hvorfra man ankommer.

B Y E N S L I V

MEN SVENDBORG ER OGSÅ........

• EN BY MED MEGET FÅ INVITATIONER TIL AT GØRE OPHOLD

UDENFOR GÅGADEN

bil-orienteret by med et ensidigt byliv

Ser man på byens gader og pladser er de ikke attraktive nok, og

derfor er deres evne til at generere byliv og invitere mennesker til

at opholde sig i byen generelt dårlig. De fleste af byens pladser

og torve bruges til parkeringspladser og deres kantzoner er som

hovedregel trist behandlet.

I Svendborg er gaderne gode for biler, men ikke nødvendigvis

for fodgængere. Ønskes en levende by, så må kvaliteten af

gåmiljøet være god, og de bløde trafikanter må kunne forvente

at føle sig trygge i trafikken. Mange af Svendborgs vigtige

forbindelser er kedsommelige at gå langs og der er, udenfor

gågadenettet, ikke mulighed for at gøre ophold. Det er en

udfordring for Svendborg, i lighed med mange andre byer, at

holde gang i bylivet efter butikkernes åbningstid. Generelt

må man sige at bylivet er meget ensidigt, da det domineres af

kommercielle aktiviteter - og derfor dør byen, når butikkerne

lukker.

Byrummene i Svendborg skal være inviterende og have så høj

en kvalitet at bylivet kan blomstre.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 53


ANBEFALINGER


A N B E F A L I N G E R

OVERBLIK OVER ANBEFALINGER

På baggrund af analysen kan der identificeres tre hovedtemaer

for udarbejdelse af anbefalinger og videre perspektivering for at

Svendborg i fremtiden kan videreudvikle en levende og attraktiv

bymidte.

56 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV


1. UDNYT BYENS HERLIGHEDSVÆRDIER

en fantastisk havneby

FEJR SVENDBORG SOM EN BY VED VANDET

en unik topografi og en stor historie

STYRK BYENS TOPOGRAFI OG UDVIKL BYENS

HISTORISKE IDENTITET

2. STYRK BYEN SOM EN GÅ - OG CYKEL BY

en bedre by for fodgængere

SKAB EN ATTRAKTIV BY FOR FODGÆNGERE

en bedre by for cyklister

SKAB ET ATTRAKTIVT CYKELMILJØ

en mere inviterende by

SKAB EN MERE TILGÆNGELIGE BYMIDTE

3. STYRK DEN REKREATIVE BY

en bedre by til ophold

UDVIKL EN BYMIDTE MED FANTASTISKE

OPHOLDSMULIGHEDER

A N B E F A L I N G E R

en bymidte med et byrumshieraki

UDVIKL ET STÆRKT BYRUMHIERAKI

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 57


A N B E F A L I N G E R

UDNYT BYENS HERLIGHEDSVÆRDIER

en fantastisk havneby

SKAB EN FORBUNDET HAVNEFRONT

• Skab en attraktiv og offentlig havnepromenade med aktiviteter og

destinationer langs hele havnen.

• Øhavsstien (offentlig fodgænger- og cykelrute) bør færdiggøres så den

løber langs havnefronten.

ETABLÉR FORBINDELSER MELLEM BYEN OG VANDET

• Skab sammenhæng mellem by og havn ved at lade havnen være en

mere integreret del af byen.

• Forbedr forbindelsen mellem byen og vandet - både fysisk og visuelt

ved at styrke adgange og kig til vandet.

• Lad byen møde vandet! - ved styrkelse af de eksisterende forbindelser

til vandet (Frederiksgade, Havnegade, Brogade) og ved etablering af

nye.

• Udvikl zonen mellem byen og havnen som en sammenhængende

kraft med boliger, kontor og forretninger. En bystruktur med bygader,

gårdrum osv.

• Styrk Toldbodvej og Klosterplads som er vigtige bindeled mellem byen

og havnen.

• Styrk Svendborg som en “havneby” gennem brug af vandelementer i

bymidten.

ETABLÉR OPHOLDSPLADSER LANGS PROMENADEN

• Skab interessante opholdszoner ved vandet og langs havnen.

• Etablr nye opholdspladser/steder ved vandet som broer,

kunstinstallationer, udstillinger, caféer eller rekreative faciliteter.

• Etablér en ny Havneplads ved Havnegade.

DYRK HAVNEN SOM NOGET NYT OG UNIKT FOR SVENDBORG

• Udvikl havnebassinet som et sted for rekreative aktiviteter. Det bør

vurderes, hvordan en del af havnebassinet kan udnyttes til en række

forskelligartede aktiviteter som roklub, kajakklub og andre funktioner,

der formår at tiltrække mennesker til dette sted.

• Udvikl nogle af erhvervsarealerne på Frederiksøen til rekreative arealer

(eks. marina, badestrand, marked, teater, musik,

58 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Havnepromenade

Zoner for rekreative aktiviteter

Vigtige visuelle kig til vandet

Vigtige fysiske forbindelser mellem by og vand

Rekreativ rute “øhavsstien”

0 100 200 300 400 500 m

Havnegade Ny havneplads

Frederiksgade

• UDVIKL EN FORBUNDET HAVNEFRONTSPROMENADE OG OPGRADÉR DE TILSTØDENDE GADER

OG PLADSER

• SIKR EN STÆRK FORBINDELSE MELLEM VAND OG BY

Klosterplads

Toldbodvej

Brogade

Frederiksøen


Udvikl mulighed for udspring og svømning

midt i byen. Islands Brygge Havnebad,

København

Etablér en offentlig promenade med opholdsmuligheder

langs vandet.

Bo01 Malmø, Sverige

Etablér opholdspladser langs promenaden

som ”perler på en snor” - med forskellige

oplevelser og aktiviteter. Bo01, Malmø

Udvikl mulighed for markedsplads med

fiskesalg. Granville Island, Canada

Skab direkte adgang til vandet med ramper

eller trapper og giv folk muligheden for at

røre vandet og udføre forskellige aktiviteter

på vandet. Bo01, Malmø

Etablér en plads på havnepromenaden med

en permanent pavillion til forskellige brug

som musik, teater eller som skærm mod alt

slags vejr. Hudson River Park, New York

Udvikl mulighed for forskellige aktiviteter på

vandet.

Havnepromenadens gademøblering som

bænke, gadelamper og affaldsspande skal

have et fælles design. Vejle

Etablér opholdspladser til pauser, møder

og små hverdagsbegivenheder. Melbourne,

Australien

A N B E F A L I N G E R

DYRK HAVNEN SOM NOGET NYT

Svendborg havn er et stort udviklingsområde. Den del af havnen, der

ligger tættest på bymidten bør bestræbe sig på at videreføre den tætte

struktur helt ned til vandkanten og der skal skabes gode koblinger til

byen bagved. På strategisk vigtige steder placeres offentlige bygninger

og funktioner, som trækker folk ned til vandet og aktiverer området også

i den kolde tid af året.

For at havneområdet kan opleves i forbindelse med bymidten, bør der

skabes forbedrede stiforbindelser og byrum forbeholdt fodgængere og

cyklister på langs såvel som på tværs af havnen.

Det gælder om at udnytte stedets særlige herlighedsværdier og sikre

smukke og spændende designløsninger. De særlige herlighedsværdier

er først og fremmest vandet, som udgør ikke bare et vigtigt naturområde,

men også et område for potentielt spændende aktiviteter. Dernæst udgør

byen på bakken en særlig værdi med sin små-skala struktur og særlige

topografi.

SKAB EN FORBUNDET HAVNEFRONT MED OPHOLDSPLADSER LANGS

PROMENADEN

Havnepromenaden skal være en sammenhængende offentlig rute langs

vandet. Jessens Mole udgør det centrale promenadeforløb og skal fungere

som et yderst attraktivt sted at gå og opholde sig. Promenaden skal have

en rekreativ karakter, give mulighed for at komme tæt på vandfladen og

invitere alle brugere til at opholde sig.

Havnepromenaden bør rumme en række markante destinationer, som

inviterer folk fra byen mod vandet.

Det er vigtigt at fokusere på den fremtidige havneplads. Som en ny

plads i byen med en meget åben udformning hvor særlige kvaliteter skal

medvirke til at invitere folk til at færdes på og gøre brug af pladsen.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 59


A N B E F A L I N G E R

UDNYT BYENS HERLIGHEDSVÆRDIER

en unik topografi og en stor historie

DYRK BYENS TOPOGRAFI

• Styrk vigtige sigtelinier og kig i bystrukturen.

• Styrk byens små stræder og passager.

• Markér særlige udsigtspunkter og vigtige sigtelinjer, som f.eks.

ved Frederiksgade, Havnegade og ved små kig mod vandet fra

Møllergade. Stederne kan evt. markeres med særlig belægning eller

med skiltning og tekst om hvad man kan se.

FREMHÆV HISTORISKE BYGNINGER OG SPOR

• Byens kulturarv og historie bør fremmes, fejres og synliggøres i

byens rum. Lad byens særlige karakter træde tydeligere frem.

• Fortæl Svendborgs historie ved kunstnerisk formidling, integration

af vigtige skulpturer og væsentlige historiske bygninger og

bygningselementer og ved brug af byens rum i forbindelse med

historieformidling (udendørs udstillinger, historiske forestillinger,

aktiviteter mm.)

• Fremhæv forskellige ruter der leder til- og forbinder de forskellige

historiske destinationer i byen.

• Fortæl historien om Svendborg som en havneby gennem integrering

af vandelementer i byens rum.

• Fremhæv det gamle å-forløb igennem en fortolkning og anderkendelse

ved at lade den springe frem enkelte steder (Feks. ved Krøyers Have,

og Centrumpladsen) i form af springvand, vanddamp mm.

FEJR SÆRLIGE PERSONER OG BEGIVENHEDER

• Fejr byens historie ved at markere steder, hvor særlige begivenheder

har fundet sted, eller steder der er knyttet til personer af historisk

betydning for byen.

• Fremhæv byens ældste handelsgade (Gerritsgade) og byens første

havneplads (Havnepladsen) med særlig belægning, belysning samt

fortællinger undervejs.

60 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Tinghus

Vigtige sigtelinjer

Gammelt å-forløb

Viebæltegård Museum

Byens ældste handelsgade

Byens første havneplads

Krøyers Have

Centrum

pladsen

Historiske markante bygninger i bymidten

Møllerdam

Ribers gård

Vor Frue kirke

Krøyers Pakhus

Anne Hvide gård Museum

Gerritsgade

0 100 200 300 400 500 m

Møllergade

Sct. Nicolai Kirke

Havnegade

Frederiksgade

• STYRK BYENS TOPOGRAFI OG UDVIKL BYENS HISTORISKE IDENTITET

Toldbod

Havnepladsen

Maritimt center

Frederiksøen


VISUALISÉR HISTORIEN

Historien kan vises i byens gader med

mindetavler der fortæller om hvem

der enten har boet her eller forklarer

historien bag gadenavnet. Odense

FORTÆL HISTORIEN

Lad belægningen fortælle historien og

vise vej. Barcelona, Spanien

KUNSTINSTALLATIONER

Lys i belægningen fortæller historien om

vand. Sydney, Australien

ET VINDUE TIL FORTIDEN

Brug byen gulv som formidler ved at afspejle

historiske begivenheder. byens historie vist

gennem en rude i gaden.

Bebelsplatz, Tyskland

SYNLIGGØR SPOR

Synliggør kystliniens historiske bevægelse

med årstal på belægningsdetaljer.

Sydney, Australien

VANDLØB

Vandløb i en fodgængergade.

Freiburg, Tyskland

TYDELIGØR LANDSKABELIGE FORHOLD

Byens historiske lag ses her fritlagt.

Wien, østrig

INFORMATION

Elektroniske informationsstandere og

monitors på centrale steder i byen kan være

med til at borgerne og besøgende kan få

en nem adgang til information om byens

historie. Odense

SPRINGVAND

Vandelementer skaber en bevidsthed

om vandet og inviterer til leg og tilbyder

sanselige oplevelser.

Brønshøj Torv, København

A N B E F A L I N G E R

toolbox til byens historiske spor

MARKANT TOPOGRAFI

Svendborgs beliggenhed ved vandet, men især byens særlige topografi,

hvor byen løfter sig op fra vandet er et væsentligt karaktertræk, som

skal styrkes. Byens markante silhuet på den skrående grund opleves

bedst fra vandsiden, men opleves også langs Møllergade. De få steder

hvor udsnit af terrænfaldet fornemmes gennem stræder og passager

mellem bygningerne på Møllergade skal styrkes og fejres evt. med særlig

belægning eller med skiltning og tekst om hvad man kan se.

FEJR OPLEVELSEN AF BYENS TOPOGRAFI

For at det fremtidige havneområde opleves som en integreret del af

byen, hvor det er nemt at orientere sig, er det ligeledes vigtigt med gode

sigtelinier fra havneområdet og op mod midtbyen med kirken som et

centralt orienteringspunkt. Denne sigtbarhed med nem orientering

og sigtelinier skal sikres på hele området mellem Frederiksgade og

Havnegade.

SYNLIGGØR BYENS HISTORIE

Historien er tilstede på mange niveauer og på flere forskellige måder

i Svendborg. Den spænder vidt fra bindingsværkshuse, historisk

gadenetværk med krogede gader og til industrialiseringens spor.

Historien skal fremhæves og dyrkes i det fremtidige Svendborg, men der

skal samtidig skabes plads til nutidens historie. Der skal være en god

balance mellem det nye og det gamle, men udgangspunktet bør være

respekt for det eksisterende og de kvaliteter det indeholder. Fortæl om

byens historie gennem information, byvandringer og måske elementer i

belægning mv.

VAND I BYEN

Svendborg er en by ved vand, og temaet vand bør tydeliggøres i byen

som helhed. Vand som element kan trækkes med op i byens rum. Der

skabes oplevelser med vand, som rummer både det legende, det rolige

og det sanselige. Der etableres vandelementer som tiltrækker alle slags

brugere.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 61


A N B E F A L I N G E R

STYRK BYEN SOM EN GÅ- OG CYKELBY

en bedre by for fodgængere

ET SAMMENKOBLET FODGÆNGERNETVÆRK

• Skab et stærkt sammenkoblet fodgængernetværk og styrk

fodgængercirkulationen ved at skabe attraktive gåstrækninger af

høj kvalitet.

• Udbred fodgængernetværket så vigtige destinationer kobles bedre

sammen.

• Opmuntr og støt aktivering af de små stræder og passager.

• Introducér og styrk nye fodgængerforbindelser til vandet (f.eks. en

ny stiforbindelse ”Spanske trappe” fra Møllegade )

• Udlæg Frederiksgade til en fodgængerprioriteret gade.

• Udryd ”sorte huller” ved at skabe sikre og aflæslige krydsnings

muligheder for fodgængere.

ATTRAKTIVE FODGÆNGERRUTER

• Etablér gode og attraktive fodgængerruter - og før dem helt frem til

destinationerne.

• Sikr aktive stueetager på især Toldbodvej, Jessens Mole, omkring

Centrumpladsen og åbne bycentrets stueetager op!

• Skab bedre orienteringsmuligheder ved hjælp af en skiltning med

høj aflæselighed.

• Skab tilgængelighed for alle, - til byens strøg, pladser og grønne

områder.

• Introducér en variation af siddemuligheder langs fodgængerruterne

på steder, hvor mennesker kan interagere og nyde byens liv.

• Ryd op i byens rum og begræns antallet af elementer i gågaderne

- skab ro, rum og fremkommelighed.

62 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Bibliotek

Gågade

Vigtige fodgængerforbindelser

Ny stiforbindelse

Havnepromenade

Rekreativ rute “øhavsstien”

Destinationer

Centrum

pladsen

Bycenter

Naturama

Rådhuset

Borgerforeningen

0 100 200 300 400 500 m

Naturlegeplads

Vor Frue kirke

Møllergade

Klosterplads Toldbodvej

Sct. Nicolai kirke

Togstation

Jessens Mole

Frederiksgade

Fodgængergader

Fodgængerprioriteret gader

Havnefront promenade

“Spansk trappe”

Destinationer

Havnen

Maritimt center

• ET FREMTIDIGT FODGÆNGERNETVÆRK SKAL INKLUDERE BYMIDTENS VIGTIGSTE GADER OG

PLADSER OG FORBINDE BYENS VIGTIGSTE DESTINATIONER MED HINANDEN


ET FORBUNDET NETVÆRK

Udvikl A clear et integreret pedestrian fodgængernetværk hvor

attraktive network ruter forbinder vigtige destinationer,

og opholdspladser.

HVILE STEDER

Sidde muligheder langs fodgængerruterne

til trætte fodgængere.

Melbourne, Australien

SIKKER KRYDSNING

Forbedr gadekrydsene for fodgængerene

med særlig belægning. København

FODGÆNGERMILJØ AF HØJ KVALITET

Skab brede fortorve hvor det kan lade sig

gøre, og styrk med grønt i form af gadetræer

eller flytbart grønt. Aalborg

STUEETAGEN

Åbne og transparente stueetager er vigtige for

byens rum. København

KLAR RUTE BESKRIVELSE

Skiltning med høj aflæselighed og en ordentlig

placering med retnings anvisninger er afgørende

for byens gæster. Odense

ET OPLEVELSESRIGT FODGÆNGERMILJØ

Fodgængerruter kan på særlige steder beriges

med smukke detaljer, kunst ol. som ekstra

krydderi for fodgængerne.

Kunstinstallation, London

BLØDE KANTER

Bygninger med bløde kanter inviterer folk til

at stå, at sidde og nyde bylivet fra en behagelig

afstand. København

BELYSNING

Intoducer et mere raffineret og poetisk belysnings

program i de tætte byrum. Esbjerg

A N B E F A L I N G E R

elementer til et attraktivt fodgængermiljø

FODGÆNGER NETVÆRK

Et omfattende fodgængernetværk består af attraktive fodgængerruter,

bilfrie gader, fodgængerprioriterede gader og fodgængervenlige

boulevarder som er nøglen til en succesfuld by, hvor det at gå er en

fornøjelse.

ATTRAKTIVE FODGÆNGERRUTER

En opgradering af forgængerruter med gode materialer og belægning

er med til at forbedre de gåendes forhold i byen.

Men andre vigtige aspekter er også gældende. Bløde kanter og

attraktive stueetager er vigtige grænsezoner mellem bygning og byrum.

Disse zoner er vigtige for at skabe en fodgængervenlig by. Behovet for

at hvile sig, tage ophold eller at kunne fordybe sig i en samtale er også

vigtige behov for fodgængere. God skiltning i byen medvirker også til,

at byen opleves som et samlet netværk, hvor det er nemt at orientere

sig. Det gælder både indenfor og udenfor bymidten.

GADEKRYDS OG SIKKERHED

Analysedelen peger på at bymidten ikke har lyssignaler ved gadekryds

og at nogle af gadekrydsene derfor føles usikre og utrygge. Generelt

skal alle gadekryds prioritere fodgængere og bilister ligevægtigt.

Fodgængernes forhold i gadekryds kan forbedres ved f.eks. at

lave specielle markeringer i belægningen så bilister bliver gjordt

opmærksomme på at sagtne farten og være opmærksomme på

fodgængere.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 63


A N B E F A L I N G E R

STYRK BYEN SOM EN GÅ- OG CYKELBY

en bedre by for cyklister

ETABLÉR ET SAMMENKOBLET CYKELSTINETVÆRK

• Gør byen til en endnu bedre cykelby ved at udbygge byens cykelstier

og forbind dem til et samlet cykelnetværk.

• Invitér til at cykle ved at skabe attraktive cykelstrækninger af høj

klasse.

• Skab sikre og mere aflæselige krydsningsmuligheder for cyklister

ved at markere cykelstier i vejkryds - og derved skabe gode

krydsningsforhold og højne sikkerheden.

• Forkæl cyklisterne ved f.eks. at forbedre aflæseligheden i byens rum

gennem bedre skiltning for cyklister.

• Etablér gode muligheder for cykelparkering.

• Introducér sundheds og cykle-til-arbejde kampagner.

UDBYG CYKELSTINETVÆRKET

• Sørg for at alle cykelstier er forbundet med cykelruter udenfor

bymidten. Invitér flere til at få glæde af de naturskønne

områder udenfor bymidten, ved at integrere dem bedre i byens

cykelnetværk.

64 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Viebæltet

Cykelsti

Cykelbane

Grubbemøllevej

Cykling mod ensretning

Blandet cykel/bil

Tinghusgade

Særlig offentlig cykelparkering

Rekreativ rute “øhavsstien”

Gågade

Dronningemaen

Bagergade

Valdemarsgade

Gågade med mulighed for kørende trafik

Skolegade

Skt Nicolai gade

0 100 200 300 400 500 m

Møllergade

Jernbanegade

• ET FREMTIDIGT CYKELNETVÆRK SKAL INKLUDERE BYMIDTENS VIGTIGSTE GADER OG PLADSER OG

FORBINDE BYENS VIGTIGSTE DESTINATIONER MED HINANDEN

Toldbodvej

Kullinggade

Jessens Mole

Frederiksøen


ET FORBUNDET NETVÆRK

Etablér et forbundet cykelnetværk som også

forbinder cykelruter udenfor bymidten.

INFORMATION

God skiltning og attraktive cykelruter, skaber

et tydeligt visuelt signal om cykling som et

ligeværdigt transportmiddel. Odense

ALLE BRUGERGRUPPER

Invitér alle alders grupper til at bruge cykelstierne

ved at skabe et sikkert og konsistent

system. København

SIKKERHED

Cykelsti på et hævet felt i forhold til den kørende

trafik er den tryggeste form for cykelsti, da

bilerne ikke så let ’kommer til’ at køre ind på

cykelstien. Nørrebrogade, København

OPLYSNING

Tællere på travle ruter kan registrere antal

cyklister pr dag og år. Odense

DEDIKEREDE CYKELSTIER

God cykel komfort kombineret med en smuk

belægning. Ribe.

SIKKERHED VED KRYDS

Cykelstien fortsætter som en opstribet markering

i vejkryds, og det skærper bilisternes opmærksomhed

i forhold til cyklister.

København

TILGÆNGELIGT OG GRATIS

Nem adgang til cykelparkering og gratis luft.

Odense

A N B E F A L I N G E R

elementer til et stærkt cykelmiljø

ET CYKELNETVÆRK

Svendborg skal være en stærk cykelby. Et konsekvent forbundet cykel

netværk er altafgørende ved etableringen af et attraktivt alternativ til

bilkørsel og offentlig trafik. Hvis Svendborg skal udvikles til en rigtig god

cykelby bør cyklerne prioriteres og være mere synlige i gadenetværket.

I sivegader, hvor trafikken og hastigheden er lav, kan der laves et

cykelspor i belægningen. Så snart trafikbelastningen er højere bør

rigtige cykelstier etableres. Man skal kunne komme tæt på gågaden

med cykel, og der skal findes gode cykelparkeringsmuligheder i hele

byen, også ved indgange til gågaden.

SIKKERHED PÅ CYKELSTIERNE

God komfort er vigtig for at invitere mange til at cykle; cykelstier, god

belægningen, cykelparkering etc. er derfor vigtigt. Yderligere er skiltning

og oplysning om afstande og alternative ruter nyttige hjælpemidler til

at sikre at nye cyklister og besøgende kan finde vej.

Alle brugergrupper, fra børn til gamle skal kunne føle sig trygge på cykel

i trafikken. Ved at forbedre sikkerheden for cyklister vil man få flere

cyklister i byens rum - cyklister i alle aldre!

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 65


A N B E F A L I N G E R

STYRK BYEN SOM EN GÅ - OG CYKEL BY

en mere inviterende by

NEDBRYD BARRIERER

• Gør byen mere sammenhængende og fremkommelig ved at

omdanne ringvejen omkring bymidten til et grønt forløb.

• Bind bymidten og havnen bedre sammen ved at omdanne

Toldbodvej til en bygade med veldefinerede kanter og gode krydsnings

muligheder. Gadeprofilen strammes op og nedskaleres.

• Skab bedre krydsningsmuligheder over jernbanesporene på

Jernebanegade ved at etablere klare og tydlige krydsningsovergange

med belægning i ét niveau.

ANKOMST TIL BYEN

• Marker indgange / ankomstpunkter til bymidten langs ringvejen

samt ved togstationen og ”rul den røde løber ud” ved hjælp af

belægning, belysning, beplantning og inventar. Denne behandling

i form af belægning mm. kan føres videre i de gaderum, der leder

videre ind i bymidten.

• Etablér veldefinerede ankomstpunkter med en mere bymæssig p

karakter. Det skal være tydeligt, at bymidten starter hér.

• Omdan ankomstpunkterne og gør dem mere inviterende og intime

ved at introducere at farthastigheden nedsættes til 40 km/t.

Endvidere bør der ved disse ankomstpunkter etableres overgange,

der nemt og sikkert leder fodgængere og cyklister ind i byen.

• Udarbejd en samlet strategi for indgangene til bymidten.

REDUCÉR ANTALLET AF PARKERINGSPLADSER I BYMIDTEN

• Reducér antallet af parkeringspladser i bymidten ved en forøgelse af

parkeringsudbud i P-huse uden for bymidten.

• Fjern gadeparkering på Torvet og Ramsherred og omdan Torvet til

BARRIERER

byens hjerte.

Boulevard

66 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Bygade

Jernbane

p

p

p

Tinghusgade

Dronningemaen

Gerritsgade

Krøyers Have

Centrum

pladsen

Fremhæv indgangene til bymidten

gennem en markering af indgangsveje

Grønt forløb med beplantning på

ringvejen der opgraderer miljøet på

vejen og danner en klar skillelinie

Bygade

Jernbane

Overgange i ét niveau

Parkeringsanlæg

Torvet

Sankt Nikolai gade

Skolegade

p

Ramsherred Torvet

0 100 200 300 400 500 m

Møllergade

Jernbanegade

• NEDBRYD TRAFIKALE BARRIERER OG FREMHÆV INDGANGE TIL BYMIDTEN

p

Toldbodvej

Kullinggade

p

Frederiksøen


OMDAN RINGVEJEN MED ET GRØNT FORLØB

Etablér en grøn gade som en tydelig

grænsezone mellem bymidten og resten af

byen.

FEJR INDGANGENE TIL BYEN

Byens ankomstpunkter bør signalere velkomst

til bymidten og være godt knyttet til byens

netværk.

MINDSK BANENS OG VEJENS BARRIERE-EFFEKT

For at mindske banens og vejens barriere-effekt

på Jernbanegade skal overgange etableres, som

markeres klart og tydeligt.

Plant træer og skab et flot, karakteristisk og

smukt grønt gadeforløb.

Frederiksberg Allé, Frederiksberg

Kunstinstallationer kan være med til at etablerere

identitet.

Melbourne, Australia

Barriere-fri jernbanespor langs Havnegade i

Helsingør, som har mere togtrafik end Svendborg.

Helsingør

Bedre krydsningsmuligheder med etablering

af en median.

Gammelkongevej, Frederiksberg

Lys i træer giver en speciel følelse af et område

når det bliver mørkt.

København

God balance mellem gå, cykel- og kollektiv trafik.

Strasbourg, Frankrig

A N B E F A L I N G E R

fra trafikkorridorer til inviterende og tilgængelige byrum

NEDBRYD DEN TRAFIKALE BARRIERE OG ETABLÉR ET GRØNT FORLØB

Etablér en grøn beplantning der opgraderer miljøet på ringvejen

(Dronningemaen, Viebæltet, Vestergade og Valdemarsgade) og danner

en klar skillelinie omkring bymidten. En markering der understreger

overgangen til bymidten og således signalere til bilisterne, at nu færdes

alle trafikanter på lige præmisser.

Kvaliteten på gaden kan højnes med et antal greb: A. Introducere

en hastighed på max 40 km/t. B. En kontinuerlig beplantning med

solitære træer, plantestativer mm som skaber et smukt grønt forløb.

C. Tilbyde attraktive gå og cykel forhold. D. Introducere den

menneskelige skala i byrumsudstyr, belysning etc. E. Introducere flere

overgange for fodgængere, så gaden ikke længere er en barriere.

INDGANGE TIL BYMIDTEN

Når man ankommer til Svendborg bør man føle sig inviteret til at

opleve byen og de kvaliteter, herlighedsværdier og kulturelle- og

historiske tilbud der findes.

Denne “inviteren” starter ved ankomsten til bymidten og de vigtigste

ankomstpunkter bør signalere overgang, port, velkomst. Samtidig

skal disse ankomstpunkter være godt knyttet til byens netværk, både

visuelt og fysisk. Det skal være nemt at orientere sig og finde vej.

Der bør tilstræbes en tydelig læsbarhed gennem behandlingen af de

specifikke steder, som sikrer, at der opnås genkendelighed og en

forståelse for de valgte.

OMDAN OVERGANGE OVER JERNBANESPORET

Den nuværende lokalbane på Jernbanegade adskiller byen fra havnen,

og besværliggør derved en mere levende interaktion mellem byen og

vandet.

For at mindske banens og vejens barriere-effekt skal overgange etableres,

som markeres klart og tydeligt - eksempelvis i form en belægning i ét

niveau mellem havnen og byen.

Dette kan udføres således at hastigheden på biltrafikken sænkes og

dermed giver fodgængerne prioritet og sikkerhed.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 67


A N B E F A L I N G E R

STYRK DEN REKREATIVE BY

en bedre by til ophold

FORBEDRE FORHOLDENE FOR OPHOLD

• Lad byens rum indbyde til ophold og aktiviteter i langt højere grad

end de gør nu og invitér et bredt udsnit af borgere og besøgende til

at færdes og opholde sig i byens rum.

• Sørg for offentlige bænke på pladser og langs gader, placeret med

fornuftige intervaller.

• Etablér en serie af nye legemiljøer i bymidten for alle aldre.

• Skab en børnevenlig by med forbedrede forhold for børn

• Skab mulighed for fysisk udfoldelse i byen, f.eks. oplyst

joggingbane langs havnepromenaden, med kunst som fikspunkter,

og kunstnerisk udformet pauserum, hvor borgere kan udøve

forskellige sportsgrene.

FORBEDRE FØLELSEN AF TRYGHED OM NATTEN

• Sikr flere aktive og transparente stueetager langs Toldbodvej og

Jessens Mole samt i stræderne mellem Møllergade og Toldbodvej for

at skabe et venligt og inviterende forgængermiljø også om natten.

• Udvikl en belysningsstrategi for udvalgte byrum.

ETABLÉR FORBINDELSE MELLEM BYMIDTEN OG DE GRØNNE OMRÅDER

OMKRING BYEN

• Dyrk de naturskønne områder udenfor bymidten som

identitetsskabende elementer, og invitér flere til at få glæde af

dem, ved at integrere dem bedre i byens netværk.

• Skab attraktive ’Marguerit-ruter’ allerede indefra midtbyen.

Kombinér historiske og kulturelle ruter med naturskønne f.eks. i

samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.

• Etablér cykelstier til de grønne områder og udarbejd information

om ruter f.eks. i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund.

68 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Sofielund

Engene

Broerne

2,5 km

1,5 km

Christinedal

græsholmene

Margaretenlund

Høje Bøge

0,5 km

Skt Jørgen parken

Horseskov

Caroline

Amalie Lund

Grønne områder udenfor bymidten

Bymidten (530.000 m2)

• FORBEDR FORHOLDENE FOR OPHOLD I BYMIDTEN

• AKTIVÉR DE GRØNNE OMRÅDER UDEN FOR BYMIDTEN OG SKAB ET NETVÆRK AF GODE RUTER TIL

DE GRØNNE OMRÅDER UDEN FOR BYMIDTEN

Herlighedsværdier

Store Byhave

Kobberbæk

Christians minde

Skansen

Bregninge skov

Bymidte/undersøgelsesområde

Grønne områder

Troldeskov

Stævneskoven

Gammel

Hesthave


En god bænk er altid optaget.

Union Square, New York

Godt visuelt overblik i byrummene er vigtigt

for trygheden. Mørke hjørner og skumle rum

bør undgås. Århus

Grøn rekreativ rute med god belysning og

forskellige byrum langs ruten.

Prags Boulevard, København

Bland offentlige og kommercielle siddepladser.

Århus Å, Århus

Saml mennesker, bevægelser og funktioner

omkring trygge hovedstrøg for at skabe

forudsætninger for flere aktiviteter og åbne

funktioner om aftenen. København

Skab aktiviteter for børn.

Bryant Park, New York

Bevægelses-belysning langs gader og strøg i

menneskelig skala som skaber atmosfære og

en tryg færdsel i byen.

Solbjerg plads, København

A N B E F A L I N G E R

SKAB EN GOD OPHOLDSBY

Skab aktivitetspunkter og bedre opholdsmuligheder, hvor der

er mange mennesker. Inviteér til lokalt ophold, der hvor folk

bor og arbejder. Etablér flere kvalitetssiddepladser med høj

komfort langs primære fodgængerstrøg og vigtige destinationer.

Invitér folk til at sidde på ”1. parket”! Skab en god balance mellem

kommercielt ophold og offentlige siddepladser. Skab en god balance

mellem parkering og rekreativt ophold, og udvikl lokale hotspots -

legepladser og mødesteder til aktivt og passivt ophold.

GOD OG TRYG BY OM NATTEN

Analysedelen peger på, at visse områder ændrer karakter mellem dag

og nat. Områder der er livlige, trygge og sikre om dagen bliver øde om

natten og kan føles skræmmende.

Svendborg bymidte skal være en tryggere og mere spændende by om

aftenen. En by som lever videre efter butikkernes lukketid. Der skal

skabes overlap af aktiviteter over tid og flere ’øjne på gaden’. Der skal

etableres trygge forbindelser gennem byen, så den fri bevægelighed

i forhold til de nødvendige aktiviteter sikres. Der bør arbejdes for at

skabe størst mulig visuel og fysisk kontakt mellem livet i bygningerne

og i det offentlig rum. Der skal udarbejdes en tydelig belysningsstrategi,

som understøtter tryg færdsel og ophold i byen i mørketiden, og som

samtidig styrker identiteten af byens torve og gader.

FORBIND DE REKREATIVE OMRÅDER TIL BYMIDTEN

Analysedelen peger også på, at der er mangel på grønne

rekreative byrum i bymidten og at en række attraktive naturområder

udenfor bymidten ikke er velforbundet til bymidten. De ligger i både

gå-og køreafstand fra byen. Invitér folk til at besøge og gøre brug af

disse grønne rekreative områder. Styrk de grønne områder som

rekreative steder for alle og lad dem indgå som en integreret del af

byens kultur- og fritidsliv. evt. sommerkoncerter, naturvejledning,

primitive overnatningsmuligheder, skoleudflugter og dyreliv, samt

idrætsmuligheder.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 69


A N B E F A L I N G E R

STYRK DEN REKREATIVE BY

et stærkt byrumshieraki

INTRODUCÉR ET BYRUMSHIERAKI FOR SVENDBORG BYMIDTE

• Opgradér de enkelte byrum og styrk deres individuelle karakter.

• Prioritér byrummene i et hieraki, der etablerer klare identiteter til

hvert byrum. Identiteter der ikke konkurrerer med andre tilbud i

byen.

BRED BYEN UD FOR ”ALLE”

• Invitér til flere og bedre opholdsmuligheder i byrumsnetværket.

• Skab offentlige rum, der tilbyder en bred vifte af aktiviteter og gode

opholdsmuligheder. Skab variation og identitet.

• Styrk bymidten i form af forskellige tilbud med stor diversitet.

70 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Hele byens rum

De intime byrum

De rekreative byrum

Grønt areal

Krøyers Have

Centrumpladsen

Ramsherred

Gågaden

Torvet

0 100 200 300 400 500 m

Møllerdammen

Klosterplads

Gåsetorvet

Fremtidig

Havneplads

• OPGRADER DE ENKELTE BYRUM OG STYRK DERES INDIVIDUELLE KARAKTER VED AT INTRODUCERE ET

BYRUMSHIERAKI

Jessens Mole

Havnepladsen

Byens rum

Hele byens rum

Rekreative rum

Intime rum

Frederiksøen


INTRODUCÉR ET BYRUMSHIERAKI

Analysedelen peger på, at der er få offentlige pladser i bymidten og at et betydeligt antal af disse

synes at have den samme funktion i byen. Disse byrum viser sig også at være underbenyttede

med få opholdsbrugere.

Svendborgs byrum skal have pust af nyt liv. Byrummene skal gøres til attraktive og rekreative

rum. Med en introduktion af et byrumshieraki i Svendborg vil de enkelte byrums kvaliteter og

forskelligheder styrkes. Et mere varieret udbud af attraktioner og begiveheder kan tilbydes og

dermed bliver et bredere udsnit af byens borgerne inviteret til at besøge byens rum. Hvert enkelt

byrum skal have en klar identitet, så de markerer sig i bynetværket.

Byrummene skal have en kvalitet, så de formår at være steder man vælger at gå til, fordi det

er behageligt at opholde sig der. For nogle byrum kræves der meget få eller ingen tiltag for at

styrke karakteren, mens der for andre kræves egentlige omlægninger og tilføjelser af helt nye

funktioner.

hele byens rum

de intime byrum

de rekreative byrum

I bymidten identificeres fem helt centrale byrum Klosterplads,

Gågaden, Torvet, Ramsherred og Centrumpladsen. Da disse

byrum er centralt placeret i byen - koblet til byens netværk , med

adgang til byens herlighedsværdier - bør de opgraderes til at

fungere som byens vigtigste rum. Disse er kategoriserede som:

”Hele byens rum”.

Mindre byrum som Gåsetorvet og Mølledammen, som også

bidrager til netværket af byrum i bymidten er kategoriseret som:

“De intime byrum”.

Derudover identificeres en række byrum af mere sekundær

karakter (b.la. Krøyers Have, Jessens Mole og Den nye

Havneplads) der dog alle spiller en afgørende rolle for hierakiet

og hvordan hele byen opleves. De er mindre formelle og officielle

rum, hvor der er fokus på afslapning og det rekreative. Disse er

kategoriserede som: “De rekreative byrum”

A N B E F A L I N G E R

STYRK UDVALGET AF AKTIVITETER

Svendborg har gode forudsætninger for at videreudvikle sig som en aktiv

og levende by. Analysen af Svendborgs byrum og bylivstællingerne kan

kortfattet opsummeres til; at den fysiske grundstruktur findes, men at

udbudet af aktiviteter bør styrkes.

Med byrådets vedtagelse af Strategi Svendborg 2008 er byen godt på

vej. Strategien udpeger tre tværfaglige temaer, som skal indtænkes i

planlægningen af Svendborg: Kreativt liv, Sundt liv og Maritimt liv. Temaerne

kan bruges enkeltvis eller kombineres, når et projekt skal udvikles,

planlægges og gennemføres.

Svendborg bør specielt styrke invitationerne for fysisk aktivitet; leg, sport

og bevægelse. Aften- og vinteraktiviterne bør også styrkes. Byens rum

har mulighed for at tilbyde en meget bredere vifte af aktiviteter end det

er tilfældet idag. Indretningen af byens rum bør synliggøre og aktivere en

større diversitet af brugere.

For at øge trygheden i byen er det også vigtigt, at kigge på mulighederne for

at forskellige aktiviteter overlapper hinanden i tid og at byrummenes fysiske

indretning er fleksibel nok til at kunne tillbyde flere typer af aktiviteter på

en gang. Dette vil øge integrationen, og da aktivitet skaber mere aktivitet,

vil det lægge stenene til en mere livlig by. Dette betyder f.eks. at mulighed

for at sidde og nyde en kop kaffe kombineres med en plads, hvor børnene

kan lege, sportsaktiviteter med mange unge mennesker koordineres med

aktiviteter for fysisk aktive ældre, rekreative tilbud ligger i relation til den

daglige kommen og gåen osv.

Med et bredere tilbud af aktiviteter kan Svendborg blive en mere levende,

integreret, varieret og spændende by.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 71


A N B E F A L I N G E R

Torvet og Lille torv

Potentiale:

• Torvet er historisk set bykernens centrale mødested, hvor byens

rådhus lå indtil slutningen af 1800 tallet og defineres af bygninger med

potentielt aktive facader til tre sider.

• Torvet ligger centralt og er koblet til byens netværk og har potentiale til

at blive bymidtens bankende hjerte.

• Der er et naturligt flow af fodgængere gennem torvet, der bidrager til

aktivitet på torvet.

• Klimatisk velbeliggende byrum - med en smuk brostensbelægning.

Vision:

Nyt liv til byens hjerte.

Torvet skal opgraderes til at være byens hjerte - et rum for ophold,

udeservering, forsamlinger, større begivenheder, markedsdage og til byens

juletræ. Det er hele byens samlingssted, der både byder på kaffe i solen,

masser af byliv og spændende torvedage. En smuk og intim byplads med

aktive stueetager. Rummets midte ligger åben, så markedsdage, events,

‘slå katten af tønden’ mm. kan styrkes og videreudvikles.

72 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

hele byens rum

Ramsherred

Potientiale:

• Beliggenhed i forlængelse af Torvet og koblet til byens netværk.

• Byrummet fungere som forplads til Rådhuset samt Borgerforeningen

og Svendborg Teater på den modsatte side -alle funktioner tiltrækker

mange mennesker hele dagen, hele ugen og hele året rundt.

Vision:

Et kulturtorv med plads til byens liv.

Visionen er at skabe en attraktivt og inviterende forplads til Rådhuset og

Borgerforeningen, hvor gående skal have højere prioritet end biltrafikken.

Et kulturelt samlingssted med mange gode opholdsmuligheder både for

optrædender og et lille hvil på en bænk. Byrummet skal kunne lukkes af for

biltrafik, ved særlige lejligheder, hvor hele byrummet skal kunne indtages

til f.eks. større by events.

Torvet og lille torv

Ramsherred

Byens hjerte, byens torv, byens juletræ, ophold i solen, kaffe, events og markedsdage

Kultur forplads, byens torv, ophold, leg, udstilling og teater


Leg, vand, skøjtebane, ophold, rekreation, udstilling, teater, film og events

Velkomst til byen, transitrum, mødestedet, ophold og venten, 24 timer, take away og kaffe

Centrumpladsen

Klosterplads

P

A N B E F A L I N G E R

hele byens rum

Centrumpladsen

Potientiale:

• Beliggenhed centralt i bymidten og koblet til byens netværk.

• Pladsen defineres af bygninger med potentielt aktive facader.

• De mange offentlige funktioner i kanten af pladsen: Hotel Svendborg,

Scala Biografen, Rådhuset og Turistforeningen tiltrækker mange

mennesker hele dagen, hele ugen og hele året rundt.

Vision:

Et byrum med plads til byens liv.

Visionen er at skabe et attraktivt og inviterende byrum, hvor gående skal

have højere prioritet end biltrafikken. Pladsen skal kunne lukkes af for

biltrafik, ved særlige lejligheder, hvor hele pladsen skal kunne indtages til

f.eks. større by events. Til hverdag skaber et væld af springende vandstråler

et sanseligt opholdssted. Der er udendørs udstillinger, tilbagevendende

udendørs koncerter og teater, udendørs biograf, håndværksmesser og

designmarkeder, events osv.

Klosterplads

Potentiale:

• Der er et naturligt flow af mennesker til og fra stationen.

• Et meget centralt knudepunkt koblet til byens netværk.

• Aktivitet på alle ugens dage, uanset tid, sæson og vejr.

• Pladsen er historisk set navngivet efter det Franciskanerkloster som lå

her fra 1300 tallet til 1536 da det blev nedlagt.

• En plads med en fin bygningskant.

Vision:

Et transitrum som giver en flot og direkte ankomst til byen. Et aktivt og

attraktivt mødested.

Her bydes velkommen til Svendborg og når man træder ud af stationen åbner

et smukt pladsrum sig foran én. Et klassisk mødested inden shoppingturen,

hvor man sidder på café, og der er boder med blomster. Klosterplads skal

primært fungere som gennemgangsrum og skal sikre adgang til byen. De

vigtigste fodgængerlinier bør derfor prioriteres. Det skal gøres mere sikkert

at krydse pladsen og gående skal have højere prioritet end biltrafikken.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 73


A N B E F A L I N G E R

Mølledammen

Potentiale:

• Et vandrum med en grøn kant koblet til byens netværk.

• Intimt byrum med en homogen boligkant

74 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

hele byens rum

Gågaden

Potentiale:

• Gågaden har allerede idag en stærk identitet med et attraktivt

handelsliv som skal bibeholdes og forstærkes.

• God skala i gaden, en del homogene bygninger med attraktive

facader, transparens og mange indgange.

• God beliggenhed centralt i byen.

• Gadens historie med gamle købmandsgårde.

Vision:

En styrket handelsgade på fodgængernes præmisser.

Gaden skal styrkes som handelsgade som en tilgængelig strøggade

med udeserveringer, offentlige siddemuligheder og rigtig gode

fodgængerforhold.

Vision:

Et værdigt byrum.

Visionen er at opgradere byrummet til en lille “perle” i bymidten. Et

byrum man går hen til i sin frokostpause eller når man vil væk fra

aktiviteterne i bymidten. Et blåt og grønt meditativt pauserum med gode

siddemuligheder.

P

de intime byrum

Gågaden

Mølledammen

Handelsgade, fodgængervenlig, gennemgangsgade, delikatesser, ophold, kaffe og café

Bykant, ophold, meditativt rum, pause, skulpturhave og belysning


Dagligstuen, kaffe og martini, ophold, mødestedet, pause og gennemgang

Byhaven, mødestedet, rekreation, ophold, flytbare stoler, leg petangue, skak, frokostpauser, cafe,

sansehave og skulpturhave

Gåsetorvet

Krøyers Have

A N B E F A L I N G E R

de intime byrum

Gåsetorvet

Potentiale:

• Intimt byrum med homogene bygninger i kanten.

• Historisk set er det byens første torv.

• Gode klimatiske forhold – godt beskyttet i forhold til vind.

Vision:

En kulturel lomme til pauser og fordybelse.

Gåsetorvet skal opgraderes til at være byens hyggelige dagligstue - et rum

for ophold, udeservering mm. Et pauserum med en levende bykant. På

gode sommerdage er her udendørs arrangementer med korsang og klassisk

musik. Et aftensted med små caféer under åben himmel.

P

de rekreative byrum

Krøyers Have

Potentiale:

• Bymidtens eneste grønne åndehul.

• Haven ligger op af byens fodgængernetværk samt Centrumpladsens

mange offentlige funktioner.

• Haven har gode klimatiske forhold.

• Haveanlægget rummer en ”bid” af byens gamle byvold.

Vision:

En værdig byhave og en kulturel lomme til pauser og fordybelse.

Krøyers Have skal være et pauserum for ophold og rekreation for alle

aldre. Det er her man kan trække sig tilbage fra aktiviteterne i bymidten.

En byhave P man går hen til i sin frokostpause. Der skal være et prioriteret

areal til ophold, med læ og solskinsmulighed i eftermiddagstimerne, gerne

møbleret med flytbare stole, så man selv kan “indtage rummet”.

En sansemættet oase med gode legemuligheder for børn, og behagelige

opholdsmuligheder for voksne. Der er picnic på græsset og ældre damer på

bænkene. Blomsterhaverne dufter og lokker. Der er udendørs aftenkurser i

dans, kortspil, vinsmagning osv.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 75


A N B E F A L I N G E R

Grønt areal (v. Dronningemaen)

Potentiale:

• Stort grønt areal på kanten af bymidten.

• Byrum koblet til byens netværk.

Vision:

Et rekreativt grønt byrum til bevægelse for alle aldre.

Det grønne areal skal opgraderes til en attraktiv og inviterende grøn ”lunge”

centralt i byen. Plænen skal aktiveres med boldspil og leg. Her er der faktisk

plads til at spille en fodboldkamp midt inde i byen, kaste med freespee,

lege tagfat, spille rundbold, kælke om vinteren osv.

Det er et areal til ophold og rekreation for alle byens borgere med flere

ugentlige P arrangementer for alle byens brugergrupper; thai chi, gymnastik,

dans, rytmik mm.

76 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

de rekreative byrum

Jessens Mole og Havnepladsen

Potentiale:

• Havnen ligger smukt og har en række herlighedsværdier; vandet,

historien, bevaringsværdige træskibe, bevaringsværdige bygninger

og meget plads.

• Havnen ligger tæt på bymidten og der er stor interesse blandt byens

borgere for havnen.

Vision:

En havn for alle.

Visionen er at skabe mangfoldighed i bylivet langs Jessens Mole og

Havnepladsen og at tilbyde varierede aktiviteter og oplevelser så

promenaden inviterer og bliver en plads for alle slags mennesker.

Havnepromenaden skal fungere som en del af en aktiv havn, og derved

søge at fastholde den maritime karakter, der findes på havnen i dag.

Der skal defineres zoner for ophold, udeservering og aktiviteter, der er

fritholdt, således at de kan indtages når nødvendigt og ellers understøtte

den aktive havn. Med byen i ryggen opleves vandets herlighed. Man

sidder i solen, på kajkanten, på trappen, man dypper tæerne i vandet.

Grønt areal

Jessens Mole og Havnepladsen

Fysisk aktivitet, sport, leg, landskabelige udfordringer, opholdsmulighed, picnic og barbecue

Promenade, aktivt havneliv, rekreation, ophold, udsigtspunkt, fiskemarked og fysisk aktivitet


Ophold, havnedage, kaffe og sildemadder, havnedage, events, koncerter og lyskunst

kultur og idræts ø, arbejdende værksteder, rekreation, havnebad, badestrand og vandliv,

kultur arrangementer, maritimt ungdomshus, sport og ophold

Den nye havneplads

Frederiksøen

A N B E F A L I N G E R

de rekreative byrum

Den nye Havneplads

Potentiale:

• Den nye Havneplads ligger tæt på bymidten - her møder byen

vandet!

• Nye og attraktive funktioner på- og langs kanten af den nye havneplads

vil generere liv på havnen og styrke ”fodgængerforbindelsen” mellem

havnen og bymidten.

Vision:

Et multifunktionelt rum til byens liv.

Den nye Havneplads skal invitere til aktiviteter og bevægelse, der

henvender sig til hele byen. Det skal være et byrum som evner at spænde

mellem P hverdagsliv og store byevents - og fungere godt til begge dele.

En markant vandinstallation befolker pladsen. Når springvandet slukkes

har man en ensartet plan flade til afholdelse af større arrangementer.

Frederiksøen

Potentiale:

• Frederiksøen ligger i havnen som en ”perle” med mange

herlighedsværdier; vandet, historien, bevaringsværdige træskibe,

bevaringsværdige bygninger og meget plads.

• Der er stor interesse blandt byens borgere for at aktivere øen.

• Frederiksøen har et fantastisk udviklingspotentiale og kan udvikles

til et rum med en helt speciel karakter.

Vision:

Skab en stærk og særlig ”Svendborg identitet”.

Visionen for Frederiksøen er at skabe et storslået ”bevægelses” byrum

med stor mangfoldighed.

Et byrum for fysisk rekreation i form af indendørs og udendørs idrætsanlæg,

med plads til basket- og hockeybaner, cykling, rulleskøjter og skateboards,

samt havnebad og en hel række forskellige vandaktiviteter. Et byrum for

fri, kreativ udvikling hele året rundt. En udvikling af de eksisterende og nye

tiltag er afgørende for en fremgangsrig omdannelse til et livligt byrum.

Frederiksøen skal rumme et byliv med mange forskellig attraktioner både

kulturrelle, naturorienterede, sociale og erhvervsmæssige.

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 77


A N B E F A L I N G E R

REFLEKTIONER

Med udgangspunkt i studierne af byens rum og menneskers brug af

byen er det muligt at iagttage væsentlige strukturelle styrker og mangler

i byen. Nærværende rapport analyserer byrummene i Svendborg ud fra

overvejelser og viden om svendborggensernes brug af deres by. Herved

fremkommer nogle signaler om, hvilke forbedringer af byen, der kan styrke

fodgængernetværket og byens rum på en række afgørende punkter.

Svendborg er en smuk by med en vidunderlig beliggenhed og en række

fine vej- og pladsrum der rummer mange potientialer. Det må dog

understreges, at væksten i biltrafikken har sat sit mærkbare spor på

Svendborg. Biltrafik har på grund af trafikpresset været højt prioriteret

gennem årene på bekostning af rekreative tilbud i byens rum. Generelt

er fodgængerprioriteten relativ lav, ofte med smalle fortove, parkering på

fortorve og pladser, manglende opholdsmuligheder langs de væsentligste

veje, og et ofte dårligt sammenkædet fodgængernetværk.

Hovedproblemerne i Svendborg drejer sig som nævnt primært om at

undersøge og udvikle byens potentiale som opholds- og promenadested

for besøgende og borgere. Således er planerne for at styrke forbindelsen

mellem den pulserende bymidte og havneområdet, en fjernelse af parkering

i byens rum samt udviklingen af et byrumshieraki vigtige elementer i en

generel udbredelse af byens fodgængernetværk, der kan styrke bylivet -

og dermed erhvervslivet - i Svendborg i de kommende år. Samlet betyder

en øget indsats i Svendborgs byrum en styrket og kvalitetsbevidst by, der

tilbyder ganske særlige oplevelser i form af bl.a. et øget byliv.

78 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

FOKUSPUNKTER

• Fejr Svendborg som en by ved vandet

-skab bedre sammenhæng mellem Svendborg by og havn.

• Styrk byens topografi og udvikl byens historiske identitet

-fejr oplevelsen af byens topografi og fremhæv byens historiske bygninger og spor.

• Skab en attraktiv by for fodgængere

-udvikl et netværk med gode forhold for fodgængere.

• Skab et attraktivt cykelmiljø

-udvikl et netværk med gode forhold for cyklister.

• Skab en mere fremkommelig by

-fra trafikkorridorer til en inviterende og tilgængelige by.

• Udvikl en bymidte med fantastiske opholdsmuligheder

-bred byen ud for “alle” og invitér til ophold og forskellige aktiviteter i de offentlige rum.

• Udvikl et stærkt byrumshieraki

-gør byens pladsrum til attraktive opholdsrum.


A N B E F A L I N G E R

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 79


BYLIVSDATA


B Y L I V S D A T A

METODE

TÆLLINGER OG OBSERVATIONER

Formålet med denne del af bylivsundersøgelsen er gennem tællinger at

registrere, hvorledes byens rum bliver anvendt. Registreringerne omfatter,

hvordan fodgængerne bevæger sig i midtbyen. Disse tællinger giver et

fingerpeg om visse strækningers attraktivitet eller nødvendighedenaf

at færdes bestemte steder. Undersøgelsen kan bruges i den fremtidige

planlægning, hvor styrkelse eller forbedring af bestemte strækninger kan

være

påkrævet.

Der er yderligere foretaget opholdsregistreringer i bymidten for at undersøge

omfanget af og karakteren af ophold i byens rum. Ophold i byen er en

vigtig indikator vedr. byrummenes kvalitet. Mange gående betyder ikke

nødvendigvis, at byen er velfungerende, men hvis mange mennesker gør

ophold og vælger at bruge tid i byen, er dette et tegn på en levende midtby

og en høj kvalitet i byens rum.

Brugen af danske byer er bemærkelsesværdig stabil fra den ene til den

anden dag inden for samme periode og ved samme vejrforhold. Det er

derfor muligt med få, typiske undersøgelsesdage at opnå et pålideligt

billede af, hvorledes byen bruges i sommersæsonen.

METODE

Metoden anvendt ved indsamling af disse informationer er udviklet af Gehl

Architects og samme metode er brugt ved tidligere studier i København,

Odense, Oslo, Rotterdam, London, Melbourne, Sydney og en række

provinsbyer i England og Skandinavien.

HVORDAN ER MATERIALET INDSAMLET

• Ved tællinger af fodgængertrafikken i udvalgte gader 10 minutter hver

time mellem kl. 8.00 og kl. 22.00 ( I vintertællingerne mellem kl. 8.00

og kl. 20.00)

• Ved registrering af opholdsaktiviteter i udvalgte byrum hver anden

time mellem kl. 10.00 og 20.00

• Ved observationer af livet i byens rum

• Undersøgelserne er foretaget på sommerdage med godt vejr i juli og

på én vinterdag.

• Data er indsamlet på hverdage og en lørdag.

82 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

22.

20.

21.

24.

23. 19.

Centrumpladsen

18.

28.

Krøyershave

FODGÆNGERTÆLLESTEDER, SAMT GADER OG PLADSER

HVOR DER ER REGISTRERET OPHOLDSAKTIVITETER

Opholdsregistreringer

25.

Gerritsgade

27.

14.

7.

2.

26.

1.

Havnegade

5.

4.

Torvet

Lilletorv

10.

Klosterplads

9.

12.

17. 8.

3.

11.

15. Gåsetorvet

16.

13.

6.

Jessens Mole

Havnepladsen

Fodgængertællinger 0 100 200 300 400 500 m


STUDIEOMRÅDER

Placeringen af fodgængertællingesteder og byrummene valgt til opholdsregistreringerne

er valgt for at få et overordnet billede af fodgængertrafikken i hele

studieområdet.

DER ER GENNEMFØRT OPHOLDSREGISTRERINGER PÅ FØLGENDE LOKALITETER:

A. Torvet

B. Lilletorv

C. Centrumpladsen

D. Krøyershave

E. Gerritgade

F. Klosterplads

G. Gåsetorvet

H. Havnegade

I. Jessens Mole

J. Havnepladsen

B Y L I V S D A T A

DER ER GENNEMFØRT FODGÆNGERTÆLLINGER PÅ FØLGENDE LOKALITETER:

1 Møllergade (Gågade, nord)

2 Møllergade (Gågade, midt)

3 Møllergade (Gågade, syd)

4 Havnegade

5 Toldbodvej

6 Jessens Mole

7 Hulgade

8 Klosterstræde

9 Munkestræde

10 Krøyers Stræde

11 Skt. Peder Stræde

12 Frederiksgade

13 Kullinggade

14 Korsgade

15 Brogade (Gågade)

16 Brogade (På havne siden)

17 Kattesundet (Gågade)

18 Gerritsgade

19 Ramsherred

20 Tinghusgade

21 Voldgade

22 Vestergade

23 Centrumpladsen

24 Bagergade

25 Skolegade

26 Sti mellem Skolegade og Møllergade (ved dam)

27 Sti mellem Skolegade og Møllergade (ved tunnel)

28 Dronningemaen

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 83


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

KONCENTRATION OMKRING GÅGADEN

Gåtrafikken i Svendborg bymidte koncentrerer sig ikke uventet om gågaden,

hvor den vestlige del af Gerritsgade og den sydlige del af Møllergade er

mest besøgt. Det er interessant at den lille gade Kattesundet kan tiltrække

næsten ligeså mange mennesker som den sydlige del af Møllergade,

og det har formentlig noget med tilbudene og det interessante gåmiljø i

Kattesundet at gøre. Der er idag meget lidt færdsel på havnen, men igen er

der jo heller ikke hverken attraktive byrum eller destinationer, der tiltrækker

mennesker i dette område. Der er ligeledes meget lav fodgængertrafik på

Dronningemaen, selvom en del af byens destinationer er placeret her.

LAV AFTEN FODGÆNGERTRAFIK

Om aftenen falder fodgængerantallet dramatisk, og skiftet sker, når

butikkerne lukker. Det ser ud til, at midtbyen har vanskeligt ved at tiltrække

folk om aftenen. Af kortet ses at fodgængertrafikken i de enkelte gader

er meget ens, dog er den sydlige del af Møllergade, den vestlige del af

Gerritsgade og Frederiksgade de mest besøgte om aftenen. Det er også her

bymidtens barer og restauranter skaber aktiviteter og liv.

320

205

440

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE

Sommer hverdag kl. 18.00-22.00

Onsdag 9. juli og torsdag 10. juli 2008

Vekslende med sol og skyer, 19-20 grader

110

545

108

1520

145

100

265

370

1430

175

84 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

65

50

110

260

120

85

840

500

475

95

260

520

906

95

290

Hverdag_Aften

950

Antal fodgængere mellem 08-22

- udvalgte gader

0 100 200 300 400

9

0500 m 100 200 300 400 500 m

63.500

10

10.400

1.780

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE

Sommer hverdag kl. 08.00 -18.00

Onsdag 9. juli og torsdag 10. juli 2008.

Vekslende med sol og skyer 19-22 grader

2.860

2.630

350

330

10.950

700

6.415

740

3.100

9.035

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE KL. 08-22

12

Hverdag, udvalgte gader

Fodgængertrafik 18-22

Fodgængertrafik 08-18

1

2

6603

8

7

4

5

6

11

475

395

1.500

3.670

620

650

4.320

2.380

2.875

600

575

1.740

335

835

2.040


Bagergade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

4

2

0

Bagergade

18 12

42

24

60

30 42 54

18

30

48

30 18 12

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0 0

Brogade (Gågade)

1

0

1

Tid

1 1 1

0

1

1

1 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

Brogade (På havnesiden)

438 fodgængere hele dagen

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

Brogade (på havnesiden)

300

200

100

0

4

2

0

36 24 42

1 0 1

108

2

150

3

108

84

2 1

3

1

1

1

B Y L I V S D A T A

Brogade (Gågade) 2.880 fodgængere hele dagen

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

500

400

300

200

100

0

8

6

4

2

0

90 84

180

240

372

288 294 288 288

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

2 1

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

3

4

6

Tid

5 5 5 5

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

174

42

1.122 fodgængere hele dagen

66 48

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

Tid

258

4

192

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 85

3

144

78

1

2

102

120

2

2

60

42

1

1


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

Frederiksgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

Dronningemaen 456 fodgængere hele dagen

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

500

400

300

200

100

0

8

6

4

2

0

200

100

0

4

2

0

66 54 42

42

1

18

0

86 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

60

1

240

24

0

72

60

1

168

132

36 48 30

6

24

72

12 6 18

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

1 1 1

0

0

1

0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

420

318

228 228

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1 1 1

4

1

3

2

7

5

4 4

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

kl.11: Spejdergruppe på 10 personer

Tid

Tid

2.646 fodgængere hele dagen

174

3

300

5

204

3

Centrumpladsen

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

700

600

500

400

300

200

100

0

12

10

8

6

4

2

0

42

84

228

336

240

318 324

234

624

198

120 108

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1

1

Dronningemaen

Centrumpladsen

4

6

4

5

5

Tid

4

10

3

3.174 fodgængere hele dagen

2

90

2 2

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

Frederiksgade

228

4


Gerritsgade (Gågade)

Fodgængere pr time

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

78

366

720

1200

1782

1164

1482

1674

Gerritsgade

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1422

1062

564

378

258

318

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1

6

12

20

30

19

25

28

24

18

B Y L I V S D A T A

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid Tid

Fodgængere pr minut

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

12.468 fodgængere hele dagen

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 87

9

6

4

5


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

Jessens mole

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

Hulgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

500

400

300

200

100

0

8

6

4

2

0

200

100

0

4

2

0

42

102

6 0

0 0

114

88 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

312

240

360

30 24 24 24

1 0 0 0

180

48

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

204

60

1

390

150

3

96 84

30

1

60

1

168 168

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

2

2

5

4

6

3

Tid

3

7

2

1

3 3

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

2.562 fodgængere hele dagen

504 fodgængere hele dagen

0

0

36

1

102

2

12

0

Havnegade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

500

400

300

200

100

0

500

400

300

200

100

0

6 6

36

96

42

54

234

42 30

54

36 18 24 18

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

0

1

2

1

Hulgade

1

Havnegade

4

Tid

1 1

1

696 fodgængere hele dagen

1 0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

Jessens Mole


Krøyers Stræde

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

4

2

0

24

kl.11: Musik på torvet

0

36

72

102

60 48

138

78 60 60

42

12 6

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

0

Kattesundet

1

1

2

Krøyers Stræde

1 1

Tid

2

1

738 fodgængere hele dagen

1 1 1

0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

Kattesundet (Gågade)

Fodgængere pr time

Fodgængere pr minut

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

18

60

B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

324

552

1002

822

954

996

966

720

72

114 108

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

1

5

9

17

14

16

Tid

17

16

6.786 fodgængere hele dagen

12

1

2 2

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 89

78

1


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

Munkestræde

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

Korsgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

500

400

300

200

100

0

8

6

4

2

0

200

100

0

4

2

0

18 6 12

24

0

66 60

1 1

90 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

72

132

2

96

60

102 90

2 2

156

42

84

24

36

12 18 30

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1

Tid

1

0 1 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

72

108

48 36 24

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0 0 0

1

2

1

3

Tid

1

2

726 fodgængere hele dagen

6

1

18

1 1 0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

732 fodgængere hele dagen

6

0

Klosterstræde

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

800

700

600

500

400

300

200

100

0

14

12

10

8

6

4

2

0

72

1

138

2

168

3

576

10

588

Klosterstræde

552

10 9

Korsgade

696

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

666

12 11

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

Munkestræde

408

7

456

5.160 fodgængere hele dagen

8

384

6

84

1

210

4

162

3


Fodgængere pr time

Møllergade (Gågade, syd)

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

54

Møllergade (Gågade, syd)

90

348

876

1206

1086

936

Kullinggade

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1638

1518

1284

1008

138

168

114

Fodgængere pr minut

Kullinggade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

4

24 12

108

48 42

120 120

30 24

48

96

B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

834 fodgængere hele dagen

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

2

0

0 0

2

1 1

2 2

1 0

1

2

1

1

1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

kl.10: Børnehave på udflugt

Tid

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1

2

6

15

20

18

16

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid Tid

27

25

21

17

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 91

48

2

72

3

42

10.464 fodgængere hele dagen

2


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

Ramsherred

Fodgængere pr time

Fodgængere pr minut

Møllergade (Nord)

Fodgængere pr time

Fodgængere pr minut

600

500

400

300

200

100

0

10

100

8

6

4

2

0

500

400

300

200

0

8

6

4

2

0

48

114

258

36 42 36

1 1 1

480

92 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

96

1

462

228

4

378

180

3

426

216

4

276

5

216

4

174

1.674 fodgængere hele dagen

3

36

0

54 42 42

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

1 1 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

390 378

168

72

30

90 72

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1

2

4

8 8

6

7

Tid

7 6

3

1

1

2 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

3.366 fodgængere hele dagen

Møllergade (Gågade, midt)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

700

600

500

400

300

200

100

0

12

10

8

6

4

2

0

48 42 60

1 1

Møllergade (Gågade, midt)

1

552 564 600

9

9

10

Ramsherred

276

5

612 648

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

10

Møllergade (Nord)

11

270

3.930 fodgængere hele dagen

5

84

1

60

1

84

1

30

1


Sti mellem Skolegade og Møllergade

(ved tunnel)

Sti mellem Skolegade og Møllergade (ved dam)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

300

200

100

0

4

2

0

12 12

72

0

42

198

60

42 30

6

24 12 0 12

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 16-18 16-19 16-20 16-21 16-22

0 0

1

0

1

Sti mellem Skolegade og Møllergade

(ved dam)

3

1

Tid

1 1

0 0 0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 16-18 16-19 16-20 16-21 16-22

Tid

Skt. Peder Stræde

522 fodgængere hele dagen

Skt. Peder Stræde

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

2

0

6

48

0

48

18 36 42

78

30 30

72

B Y L I V S D A T A

12 12 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

0

1

0

1

0

1

1

1

1 1

432 fodgængere hele dagen

1

0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Sti mellem Skolegade og Møllergade (ved tunnel)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

300

200

100

0

6

4

2

0

24 18

102

216

48

96

192

Tid

18 6 18

48 36

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0 0

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

2

4

1

2

3

Tid

0 0 0

840 fodgængere hele dagen

1 1

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 93

18

0

0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

Skolegade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

4

2

0

Vestergade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

300

200

100

0

4

2

0

48 48 54

94 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

0

102

18

78

120 108 120

72

12 24 36

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1 1 1

0

2

0

1

2 2 2

1

0 0 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

42

96

66 72 72 66

108

Tid

Tid

186

138

840 fodgængere hele dagen

102 108

66

18 12

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1

2

1 1 1 1

2

Tid

3

2

2 2

1

0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

1.152 fodgængere hele dagen

Tinghusgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

400

300

200

100

0

6

4

2

0

30

48

126

300

168

234

276

138

246

216

168

72

36 42

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1

Tinghusgade

1

2

Vestergade

5

3

4

Skolegade

5

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

2

4

2.100 fodgængere hele dagen

4

3

1

1

1


Voldgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

600

500

400

300

200

100

0

10

8

6

4

2

0

84

138

234

420

312

438

468

240

276

252

204

60

90 84

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1

2

4

Voldgade

7

5

7

8

Toldbodvej

Tid

4

5

4

3

1

2 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

3.300 fodgængere hele dagen

Toldbodvej

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

700

600

500

400

300

200

100

0

12

10

8

6

4

2

0

96

204

342

564

276

252

312

330

300

198 204

B Y L I V S D A T A

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

2

3

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER HVERDAG

6

9

5 4

5

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

6

5

3

3.348 fodgængere hele dagen

3

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 95

78

1

162

3

30

1


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

UÆNDRET FODGÆNGERMØNSTER

Der er ingen signifikant ændring i brugen af fodgængernetværket

i Svendborg bymidte sammenlignet med en sommer hverdag.

Koncentrationen af fodgængere er også her omkring gågaden. Der er igen

meget lav fodgængertrafik på Dronningemaen. Fodgængertallet her stiger

dog lidt mellem kl. 15-18, hvilket er byens eneste legeplads der helt sikkert

tiltrækker.

STILLE LØRDAGS AFTENER I BYMIDTEN

Byen lukker ned og butikkerne og byen tømmes hurtigt for handlende og

butiksansatte. Observationer viser at fodgængertallet i bymidten en hverdag

aften og en lørdag aften falder drastisk. Fodgængeraktiviteten er ydermere

reduceret på en lørdag aften sammenlignede med en hverdags aften. Dette

peger på at der er en mangel på tilbud af valgfrie aktiviteter. Svendborg er

åbenbart ikke en stor destination for udendørs middage eller aften gåture.

Om aftenen er fodgænger mængden stadig højest på den vestlige del af

Gerritsgade og Frederiksgade. Det er jo også her, at de aftenåbne funktioner

befinder sig. I største delen af den øvrige by, er der meget stille efter kl. 21,

både i forhold til aftenaktiviteter og passerende fodgængere, og det kan

have betydning for at byen opleves utryg at færdes i.

235

565

355

445

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE

Sommer lørdag kl. 18.00-22.00

Lørdag 12. juli 2008

Vekslende med sol og skyer, 19-20 grader

120

250

335

96 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

50

895

65

355

90

160

625

35

35

160

60

145

500

620

460

170

500

126

700

115

605

1.805

520

270

Lørdag 12. juli 2008.

6

Antal fodgængere mellem 08-22

Vekslende med sol og skyer 19-22 grader

7

SOMMER HVERDAG

Antal fodgængere mellem 08-22

- udvalgte gader

725

SAMLET ANTAL FORGÆNGERE

Sommer lørdag kl. 08.00 -18.00

1.400

- udvalgte gader

73.900

10.400

63.500

SOMMER LØRDAG

68.600

9.900

58.700

1.955

9.485

3

1

2

8

9

505

7.345

4

5

10

12

595

4.195

6.535

695

665

1.735

515

4.585

695

870

2.980

2.500

2.050

320

520

1.490

2.160

365

1.205

0 100 200 300 400 500 m

SAMLET 11ANTAL

FODGÆNGERE KL 08-22

Hverdag og Lørdag, udvalgte gader

Fodgængertrafik 18-22

Fodgængertrafik 08-18

Weekend_Dag


Brogade (Gågade)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

400

300

200

100

0

6

4

2

0

0

8-9

0

Bagergade

24

114

324

66 60

42 36 24

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

2

Brogade (Gågade)

5

1 1

Tid

1 1 0 0

6

3.120 fodgængere hele dagen

96

2

0

24

42

0 0 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

Brogade (På havnesiden)

Bagergade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

Brogade (på havnesiden)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

100

0

4

2

0

300

200

0

6

4

2

0

30 24

18

0

54

1

48

102

2

72

120

2

30 18 6 6

222

4

156

3

108

2

3

2

2

3 3

B Y L I V S D A T A

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

150

132

144

1.812 fodgængere hele dagen

180 174

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

Tid

30

6 0 6

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1 0

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

1

1

Tid

1 0 0 0

1

0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

318 fodgængere hele dagen

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 97

36

120

2

1

6

132

2

0


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

Centrumpladsen

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

400

300

200

100

0

6

4

2

0

24

60

98 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

246

336

234 228 234

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

Dronningemaen

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

4

2

0

1

4

6

4 4 4

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Tid

16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

6 12

84

24

6

18

42

Tid

132

2

84

216

4

114

96

2.250 fodgængere hele dagen

2

132

120

2

54

1

48 42

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

0

1

0

0

0

1

Tid

1

2

2

1 1

84

1

24

186

642 fodgængere hele dagen

6

3

0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

Frederiksgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

500

400

300

200

100

0

10

8

6

4

2

0

18

66

102

168

96

402

198

90

108

240

144

174

192 192

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

1

Dronningemaen

Centrumpladsen

2

3

2

7

Tid

3

2

2

4

2190 fodgængere hele dagen

2

3

3 3

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

Frederiksgade


Fodgængere pr time

Gerritsgade (Gågade)

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

54

654

1662

1956

1992

1440

504

582

408

Gerritsgade

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

234

120

198

324

252

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1

11

28

33

33

24

8

10

7

4

2

B Y L I V S D A T A

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid Tid

Fodgængere pr minut

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

10.380 fodgængere hele dagen

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 99

3

5

4


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

Havnegade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

4

2

0

6

42 24

100 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

48

90

12

42

66

84

108

48

72

30 18

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

1 0 1

2

0

1

Tid

1

1

2

690 fodgængere hele dagen

1

1

1 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Hulgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

400

300

200

100

0

6

4

2

0

6

24

54

156

132

Tid

36

18 12

30

48

12 6 18

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

0

1

3

4

1

1

Tid

0 1 1

552 fodgængere hele dagen

0 0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

0

Jessens mole

Fodgængere pr time

Fodgængere pr minut

400

300

200

100

0

8

6

4

2

0

90

156

234

252

204

150

132

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

2

3

4

4

3

Hulgade

3

Havnegade

2

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

294

5

342

6

Jessens Mole

306

5

3.420 fodgængere hele dagen

336

6

294

5

336

6

294

5


Fodgængere pr time

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

18

264

726

2700

1548

1452

420

78

90

48

Kattesundet (Gågade)

84 78

96 96

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

7.698 fodgængere hele dagen

Fodgængere pr minut

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

4

12

45

26

24

7

1

2

1

B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

Kattesundet

1 1 2 2

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15

Tid

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 101


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

Krøyers Stræde

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

300

200

100

Korsgade

400

300

200

100

0

6

4

2

0

0

6

4

2

0

36

0

8-9

0

144

24

114

102 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

162

66 60

42 36 24

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

120

2

204

5

114

42

6 12 18

Tid

1 1 1 1 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1

2 2

3

2

1

Tid

0 0 0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

0

6

756 fodgængere hele dagen

2

48

18

0

0

0

42

648 fodgængere hele dagen

1

24

0

0

0

42

1

Klosterstræde

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

800

700

600

500

400

300

200

100

0

12

10

8

6

4

2

0

48

150

516

672

516

366

210

132

102

270

72 78

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1

3

9

11

Klosterstræde

9

6

4

Tid

2

2

3.480 fodgængere hele dagen

5

1 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

Krøyers Stræde

Korsgade

216

4

132

2


Kullinggade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

500

400

300

200

100

0

10

8

6

4

2

0

30

0

12

60

18

36

66

30 36 30

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1

0

Møllergade (Nord)

0

1

0

1

Munkestræde

1

Kullinggade

Tid

1 1 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

816 fodgængere hele dagen

408

7

42

1

18

0

30

1

Munkestræde

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

400

300

200

100

0

6

4

2

0

42

156

126

288

138

18

42 30

12 18 12

B Y L I V S D A T A

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 103

72

36 24

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1

3

2

5

2

0

Tid

1 1

0 0 0

1.014 fodgængere hele dagen

1

1 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Møllergade (Nord)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

400

300

200

100

0

6

4

2

0

0

60

210

336

288

216

162

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

1

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

4

6

5

4

3

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

186

3

132

2

144

2

2.070 fodgængere hele dagen

96

2

126

2

78

1

36

1


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

Møllergade (Gågade, syd)

Fodgængere pr time

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

36

306

104 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

792

1560

1530

1296

420

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

270

186

138

204

126

204

90

7.158 fodgængere hele dagen

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1

5

13

26

26

22

7

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid Tid

Fodgængere pr minut

Møllergade (Gågade, syd)

5

3

2

3

2

3

2


Fodgængere pr time

Møllergade (Gågade, midt)

Møllergade (Gågade, midt)

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

30

90

396

1170

1320

816

282

138 120

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

222

0

36

54

72

Fodgængere pr minut

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

1

2

7

20

22

14

5

2

2

4

0

B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

4.746 fodgængere hele dagen

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

Tid

17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 105

1

1

1


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

Ramsherred

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

246

834

966

106 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

900

564

288

102

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

4

14

16

15

9

5

Tid

108

2 2

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

54

1

132

2

4.446 fodgængere hele dagen

0

0

60

1

174

3

18

0

Skt. Peder Stræde

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

4

2

0

6 12

84

24 18

36

90

6

30

60

24 36 30 24

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

0

1

0 0

1

Ramsherred

2

Tid

0

1

1

480 fodgængere hele dagen

0 1 1 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

Skt. Peder Stræde


Sti mellem Skolegade og Møllergade

(ved tunnel)

Sti mellem Skolegade og Møllergade (ved dam)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

4

2

0

0

24

72

132

114

78

150

36 24 24 12 18

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

0

Skolegade

1

2 2

1

Sti mellem Skolegade og Møllergade

(ved dam)

3

Tid

1 0 0 0 0

690 fodgængere hele dagen

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

0

0

6

0

Skolegade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

Sti mellem Skolegade og Møllergade (ved tunnel)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

0

4

2

0

300

200

100

0

4

2

0

6

B Y L I V S D A T A

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

90

6 6

0

48

66

1

60

216

4

120

144

2

66

66

1

24 6 0

Sti mellem Skolegade og Møllergade (ved BYENS tunnel) RUM OG 12-07-2008

BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 107

42

0

Tid

0 0

1

684 fodgængere hele dagen

0

1 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

54

6 12 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

2

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

1

1

2

1

1

Tid

1

0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

60

570 fodgængere hele dagen

0

24

0

36 36

36

1

18

0

6

0


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

Tinghusgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

300

200

100

0

6

4

2

0

18

48

192

216 222

108 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

270

144 132

90

66

168 150 162

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

1

3

4 4

5

Tid

2 2

2

1

1.962 fodgængere hele dagen

3 3 3

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

84

1

Vestergade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

4

2

0

24

72

84

108

120

90 84 72

18

54

36

102

54 42

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

Tinghusgade

1 1

Vestergade

2

2

Tid

2 1 1

0

960 fodgængere hele dagen

1 1

2

1 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid


Toldbodvej

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

500

400

300

200

100

0

10

8

6

4

2

0

78

258

462

294

252 252

198

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

1

4

Voldgade

8

5

4 4

Toldbodvej

3

Tid

60

1

78

1

120

2.502 fodgængere hele dagen

132

108

126

2 2 2 2

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

84

1

Voldgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

600

500

400

300

200

100

0

10

8

6

4

2

0

18

156

498

240

468

192

126

72

108

78

156

B Y L I V S D A T A

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

0

3

FODGÆNGERTRAFIK EN SOMMER LØRDAG

8

4

8

3

2

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Tid

1

2

1

2.310 fodgængere hele dagen

3

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 109

48

1

84

1

66

1


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN VINTER HVERDAG

FÆRRE GÅENDE OM VINTEREN

Fodgængertrafikken varierer betydeligt fra sommer til vinter. Ses de samme

23 undersøgte gader under ét kan det konstateres at sommerens fodgænger

trafik er cirka dobbelt så stor som vintertrafikken. Hovedårsagen til den

store forskel mellem sommer -og vinter trafikken er utvivlsomt det store

rekreative brug af byen i sommermånederne. Om sommeren besøges byen

oftere, og besøgene varer længere, både pga. vejeret og også fordi byen

byder på mange muligheder for ophold og underholdning. Det er primært

de nødvendige aktiviteter som foregår om vinteren.

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE

Sommer/Vinter, udvalgte gader kl 08-20

Fodgængertrafikken fordelt på sommer og vinter er henholdsvis

på 67% om sommeren og 33% om vinteren

SOMMER HVERDAG

Antal fodgængere mellem 8-20

- udvalgte gader

64.500

9.500

55.000

VINTER HVERDAG

33.900

2.600

31.300

110 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

Fodgængertrafik 18-20

Fodgængertrafik 08-18

Gaderne Kullingade, Korsgade, Kattesundet, Krøyerstræde og

Dronningemaen er ikke med i vintertællingerne, og er derfor heller

ikke Følgende taget med gade: i denne Kullingade, sommergraf. Korsgade, Desuden Kattesundet, er der kun talt til kl 20 om

vinteren, Krøyerstræde, så kl 21 Dronningemaener og 22 er derfor også ikke udeladt med i sommergrafen.

i

vintertællingerne, og er derfor heller

ikke taget med i sommergrafen.

Desuden er der kun talt til kl 20 om vinteren,

så kl 21 og 22 er derfor også udeladt i sommergrafen

1.045

SAMLET ANTAL FODGÆNGERE

Vinter hverdag kl. 08.00 -18.00

Onsdag 27. februar 2008.

Overskyet, 5-8 grader

1.625

2.695

2.105

245

6.200

770

440

1.225

4.055

565

220

2.170

3.890

385

2.790

155

1.330

275

395

50

440

1.105

0 100 200 300 400 500 m

Vinter_Hverdag_Dag


Bagergade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

2

0

30

6 12 18 24 36

54 42

12 12 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

1

Bagergade

Brogade (Gågade)

0 0 0 0

1

Tid

1 1

18

0 0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

Brogade (På havnesiden)

264 fodgængere hele dagen

Brogade ( Gågade)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

300

200

100

0

4

2

0

24

96

36

72

90

198

246

156

B Y L I V S D A T A

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

0

2

1

1

2

3

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Brogade (På havnesiden)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

FODGÆNGERTRAFIK EN VINTER HVERDAG

0

2

0

12 6 6

42

Tid

18 12 18 24

4

3

1.212 fodgængere hele dagen

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 111

84

1

102

2

66

1

42

6 12 6 18

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

0 0 0

1

Tid

180 fodgængere hele dagen

0 0 0 0 0 0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

1


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN VINTER HVERDAG

Gerritsgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

168

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

3

630

11

450

8

112 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

816

14

720

12

816

14

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

732

12

1026

17

6.510 fodgængere hele dagen

720

12

120

2

234

4

78

1

Centrumpladsen

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

500

400

300

200

100

0

8

6

4

2

0

Gerritsgade

78

186

Kl 18: Biograffilm kl 18.30

120

270

378

102

288 288

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

1

3

2

Centrumpladsen

5

6

2

Tid

5 5

2.664 fodgængere hele dagen

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

264

4

132

2

432

7

126

2


Frederiksgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

300

200

100

0

4

2

0

42

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

1

6

0

36

1

60

1

Havnegade

Hulgade

Frederiksgade 26-02-2008 27-02-2008 VINTER

Frederiksgade

18 24 36

Tid

0 0 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

96

2

450 fodgængere hele dagen

12

0

66

1

36

18

1 0

Havnegade

Fodgængere pr time

Fodgængere pr minut

200

100

0

2

0

Hulgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

12

30

0

36

54 48 42 36

B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN VINTER HVERDAG

200

100

0

2

0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

0

1

0

1

Tid

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 113

18

1 1 1 1 0 0

390 fodgængere hele dagen

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

12 12 24 24

Tid

42 30 24 24 12 18

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

0 0 0 0 0

Tid

0

54

1 1 0 0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

1

0

60

228 fodgængere hele dagen

1

6

0


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN VINTER HVERDAG

Klosterstræde

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

500

400

300

200

100

0

8

6

4

2

0

168

252

162

294

336

306

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

3

4

114 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

3

5

6

5

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

330

6

390

7

2.934 fodgængere hele dagen

414

7

138

2

60

1

84

1

Jessens Mole

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

2

0

30

42

12 12

60

36

72

54

84

36 24 36

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

1

1

Klosterstræde

0

0

1

1

Tid

1 1

Jessens Mole

2.880 fodgængere hele dagen

1

1 0 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid


Munkestræde

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

2

0

6

48

18

36 36

54 60

24

90

12 12 6

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

0

1

Møllergade (Syd)

0 1 1

8-9 9-10 10-11 11-12

1

Munkestræde

Tid

1

0

402 fodgængere hele dagen

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

2

0 0 0

Møllergade (Gågade, syd)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

12

10

8

6

4

2

0

66

198 204

546 558 564 552

B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN VINTER HVERDAG

492

4.218 fodgængere hele dagen

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

1

3

3

9

8

Tid

9 9 9

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

300

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 115

576

10

5

96

2

66

1


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN VINTER HVERDAG

Møllergade (Gågade. midt)

Fodgængere pr time

Fodgængere pr minut

400

300

200

100

0

6

4

2

0

102

138

102

116 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

318

168

306

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

2

2

2

5

3

5

Tid

324

5

2.298 fodgængere hele dagen

240

4

342

6

132

2

72

54

1 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Møllergade (Nord)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

300

200

100

0

4

2

0

30

102

72

180

114

Tid

132 132 138

60 48

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

1

2

1

3

2 2 2 2

1.230 fodgængere hele dagen

1 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

138

2

84

1

Ramsherred

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

500

400

300

200

100

0

8

6

4

2

0

138

48 48

144

66

84

126

102

426

42

18 6

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

2

Møllergade (Nord)

Ramsherred

1 1

2

1

Møllergade (Midt)

1

2 2

1.248 fodgængere hele dagen

7

1

0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid


Sti mellem Skolegade og Møllergade

(ved tunnel)

Sti mellem Skolegade & Møllergade

(ved dam)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

2

0

120

36

18

42

54

72

90

60

42 30 36 24

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

2

1

0

1 1 1

Sti mellem Skolegade og Møllergade

(ved dam)

Tid

2

624 fodgængere hele dagen

1

1 1 1 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

Skt. Peder Stræde

Skt. Peder Stræde

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

Sti mellem Skolegade & Møllergade

(ved tunnel)

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

200

100

0

42

24

30

48

18

66 72

90

B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN VINTER HVERDAG

200

100

0

2

0

2

0

0 0 6 6 0 12 18

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 117

36

12 24 12

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

1

0

1

1

0

Tid

1 1 2

474 fodgængere hele dagen

1

0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

0 0 6 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

0 0 0 0 0 0 0

48 fodgængere hele dagen

0 0 0 0 0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid


B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN VINTER HVERDAG

Skolegade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

300

200

100

0

4

2

0

Tingshusgade

42 42 60 66 78

222

118 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

36

204

0

48 36 42

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

1 1 1

1

1

4

Tid

1

3

876 fodgængere hele dagen

0

1 1 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Kl 13 og kl 15: Skolebørn på vej hjem

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

400

300

200

100

0

6

4

2

0

0

108

72

168

258

222

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

0

2

1

3

4

4

Tid

270

5

156

3

1.566 fodgængere hele dagen

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

264

4

108

2

132

2

66

1

Tinghusgade

Vestergade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

500

400

300

200

100

0

6

4

2

0

0

42

54

384

60

78

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

0

Vestergade

1

1

6

Skolegade

1

1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Kl 11: Skolebørn samt en stor flok voksne går forbi

Tid

Tid

108

2

78

1

1.140 fodgængere hele dagen

156

3

84

1

90

2

66

1


Toldbodvej

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

300

200

100

0

4

2

0

90

126

84

186

144

204

132

192

132

42 42

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

2

2

Voldgade

1

3

2

3

2

3

2

1 1

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

Toldbodvej

1.434 fodgængere hele dagen

60

1

Voldgade

Fodgængere pr minut Fodgængere pr time

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

14

12

10

90 84

120

282

324 318

252

846

234

B Y L I V S D A T A

FODGÆNGERTRAFIK EN VINTER HVERDAG

8

6

4

2

0

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

2 1

2

5

5 5

Tid

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Tid

4

14

2.478 fodgængere hele dagen

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 119

4

144

2

78

1

30

1


B Y L I V S D A T A

OPHOLD EN SOMMER HVERDAG

OPHOLDSAKTIVITETER

Sommer opholdsaktiviteterne registreret på 8 lokaliteter, primært byrum,

viser et ”øjebliks-billede” af hvordan Svendborg bymidte på et vilkårligt

givent tidspunkt i løbet af en gennemsnits sommerdag bliver brugt og

hvilke typer opholdsaktiviteter der er.

Illustrationen til højre viser hvor mange mennesker der i gennemsnit

opholder sig på udvalgte pladser og gader på en sommer hverdag kl. 12, 14

og 16. Det er således ikke et udtryk for hvor mange mennesker der kommer

i løbet af en dag, men om rummene har attraktive opholdsaktiviteter

at tilbyde og inviterer til længerevarende ophold. Et højt antal af folk

engageret i opholdsaktiviteter fortæller en historie om en by med populære

og inviterende byrum.

KONCENTRERET OPHOLDSAKTIVITETER

Opholdsaktiviteterne i Svendborg er koncentreret omkring Gerritsgade og

Lilletorv. Det er de mest benyttede byrum i bymidten og det er fortrinsvis

ophold af kortere varighed, der typiske er her. Der er et ensidig brug af

byens rum: Man står (dvs. shopper) og man besøger caféudeservering.

De andre byrum registreret har ca. en tredjedel eller mindre ophold end

disse to byrum.

Krøyershave er ikke velforbundet med gånetværket og ligger på kanten af

den aktive by og tilbyder få attraktioner og opholdsregistreringerne viser da

også at så godt som ingen slår sig ned her i løbet af dagen.

Der blev heller ikke registreret meget aktivitet på Havnegade, som heller

ikke er velforbundet med gånetværket og også ligger på kanten af den

aktive by. De få mennesker der opholdte sig på Havnegade var i forbindelse

med udendørsserveringen.

120 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

OPHOLDSREGISTRERINGER

Graferne viser et gennemsnit af registrerede

aktiviteter mellem kl. 12 - 16

Sommer hverdag

Onsdag 9. juli og onsdag 23. juli 2008.

Vekslende med sol og skyer 19-22 grader.

Fysiske aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Kommercielle aktiviteter

Legende børn

Liggende

20

9

Krøyers Have

Centrumpladsen

Fysiske aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Kommercielle aktiviteter

Legende børn

Liggende

Siddende sekundær

Siddende café

204

Gerritsgade

17

88

0

Havnegade

33

Torvet

Lille torv

Klosterplads

Fysiske aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Kommercielle aktiviteter

0 100 200 300 400 500 m

Legende børn

Liggende

Siddende sekundær

Siddende café

Siddende bænk

Venter på transport

20

34

Jessens Mole

37

Gåsetorvet Havnepladsen

Fysiske aktiviteter

Kommercielle aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Kommercielle aktiviteter

Legende børn

Liggende

Siddende sekundær

Siddende café

Siddende bænk

Venter på transport

Stående

Fysiske aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Legende børn

Liggende

Siddende sekundær

Siddende café

Siddende bænk

Venter på transport

Stående


Fysiske aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Kommercielle aktiviteter

Legende børn

Liggende

Siddende sekundær

Siddende café

Siddende bænk

Stående

Gåsetorvet

Antal personer

100

50

0

5

8

33

Gerritsgade

Gaasetorvet

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Tid

20

161 aktiviteter

(registreret på udvalgte tider)

45

50

Gerritsgade

Antal personer

300

250

200

150

100

50

0

53

136

264

212

Stående

Venter på transport

Siddende bænk

Siddende café

Siddende sekundær

Liggende

Legende børn

Kommercielle aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

B Y L I V S D A T A

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 121

Fysiske aktiviteter

889 aktiviteter

(registreret på udvalgte tider)

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Tid

105

119

St

Ve

Si

Si

Si

Lig

Le

Ko

Ku


B Y L I V S D A T A

Jessens Mole

Antal personer

100

50

0

35

Havnepladsen

37

35

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Tid

30

307 aktiviteter

(registreret på udvalgte tider)

99

71

Kommercielle Fysiske aktiviteter aktiviteter

Legende Kulturelle børn aktiviteter

Liggende Kommercielle aktiviteter

Siddende Legende børn sekundær

Siddende Liggende café

Siddende bænk sekundær

Venter Siddende på transport café

Stående Siddende bænk

Venter på transport

Havnegade

Stående

Antal personer

50

0

Centrumpladsen

Havnegade

Jessens Mole

Havneplads

21 aktiviteter

(registreret på udvalgte tider)

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Tid

50 • 23 6

54

6

52

17

58

53 11

Centrumpladsen

50 116 19,3

128 aktiviteter

Siddende sekundær (registreret på udvalgte tider)

45

9,666667 Liggende

T

Xb

Xc

0

24 2

0

332

10

0

0

22

0

0

4

5

0

5

30

0

4

53

2

47

88 11

0,3 0,666667

25

7,8 20

15 Legende 12 børn

14,7 1,666667

12

Xs

│0 2

10

0

19

0

7

0

4

0

10

0

2

0

52

0 0

8,7

0,0

Kommercielle 10 aktiviteter

0

∘ 10:00 12:00 0 14:00 0 16:000 18:00 0 20:00 0 0 0 10:00 0,012:00 14:00 0 16:00 18:00 20:00

0 0

Tid

0 0 1 1 2 0,3 0

∆ 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

35 37 35 30 99 71 307 51,2 34

122 · GEHL ARCHITECTS · BYENS 35RUM OG BYENS 35 LIV

kl. 10 kl. 12 kl. 14 kl. 16

35

kl. 18

30

kl. 20

99

I alt

71 305 50,8

Gennemsnitkl. 12-16

33

Antal personer

100

223 aktiviteter

(registreret på udvalgte tider)

Antal personer

Stående

Venter på transport

Siddende bænk

Siddende café

Siddende sekundær

Liggende

Stående

Legende børn

Venter på transport

Kommercielle aktiviteter

Siddende bænk 4

Kulturelle aktiviteter

Siddende café

Fysiske aktiviteter

kl. 10 kl. 12 kl. 14 kl. Kulturelle 16 Tidaktiviteter

kl. 18 kl. 20 I alt G

• 0 0 0 0 1 0 1

T 0 0 0

Fysiske aktiviteter

0 0 0 0

X b 0 0 0 0 0 0 0

17


Antal personer

Fysiske aktiviteter

Kulturelle aktiviteter

Kommercielle aktiviteter

Legende børn

Liggende

Siddende sekundær

Siddende café

Siddende bænk

Stående

150

100

50

0

50

122

Krøyers Have

82

Torvet

Lille torv

Klosterplads

Lille torv

343 aktiviteter

(registreret på udvalgte tider)

Krøyers Have

Antal personer

50

0

7 5 8

B Y L I V S D A T A

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Tid

kl. 10 kl. 12 kl. 14 kl. 16 kl. 18 kl. 20 I alt

Klosterplads

60

09-07-2008


T

2

T orvet

11

9

12

7

2

11 76 aktiviteter 6

(registreret på udvalgte tider)

1 0

2

0

37

26

X b

50 6 9 3 6 0 1 25

X c 0 6 17 10 8 14 55

22

X s 0

21

0 18

154

17 2 0 0 6

7 │


0

0

0

0

0

0

0

0

5 0

0

0

0

0

0

0

Tid

Krøyershave

09-07-2008
T

X b

0

0

0

19

8

10:00

kl. 10

12:00

0

0 kl. 12

05 360 240 14:00 16:00 18:00 20:00

0 Tid 1 Stående 0 0 1

0 kl. 14 0 kl. 16 0 kl. 18 0 kl. 20

0 0 Venter på transport 0 02 0

BYENS 330 RUM OG BYENS 310 LIV · GEHL 14 ARCHITECTS 0 · 12317

0 150

311 300 Siddende

14

bænk 0 173 124

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Klosterplads

Antal personer

Antal personer

50

0

8

24

31

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Tid

30

13

124 aktiviteter

(registreret på udvalgte tider)

14

65 aktiviteter

(registreret på udvalgte tider)

19

17

13


B Y L I V S D A T A

ALDER OG KØN EN SOMMER HVERDAG

Undersøgelsen af alder og køn blev foretaget en sommerhverdag 2008 på

udvalgte gader i bymidten for at fastlægge hvordan byens rum bruges af

mænd og kvinder og forskellige aldersgrupper. De udvalgte 9 steder var:

Skolegade, Møllergade (nord og syd), Dronningemaen, Krøyerstræde,

Frederiksgade, Jessens Mole, Tinghusgade og Gerritsgade.

FORMIDDAG KL. 11.00

Om formiddagen er mange midaldrende (31-64 år) på gaden og også en

del børn med deres forældre. Børn (0-14 år) havde deres højdepunkt på

43%

dette tidspunkt på dagen. Undersøgelsens resultater viser at børnene mest

befandt sig på Dronningemaen. De midaldrende (31-64 år) udgør 44 % af

alle fodgængere kl. 11.00 32%

AFTEN KL: 21.00

Om aftenen er andelen af midaldrende stor, mens børn (0-14 år) og de

ældre (over 65 år) stort set er fraværende. Den midaldrende gruppe (31-

64 år) er de mest dominerende i bybilledet. Af alle fodgængerne på

Gerritsgade 9% er 34% mellem 8% 31 og 64 år. Ud af 8% dem er 57% mænd og 43%

kvinder. På Fredriksgade som er bymidtens mest aktive gade om aftenen

er 55% mellem 31 og 64 år. Både Krøyers Stræde, Frederiksgade og Jessens

Mole, Alder: som 0-6 alle opfattes 7-14 som 15-30 utrygge 31-64 at færdes 65- langs om aftenen, er stort

set mennesketomme på dette tidspunkt. Ud af de få registrerede på disse 3

steder er langt de fleste mænd.

GENNEMSNIT

Alle registrerede personer

på en sommer hverdag

mellem kl 11-21

0-6 ÅR

9%

7-14 ÅR

8%

124 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

15-30 ÅR

32%

31-64 ÅR

43%

65 - ÅR

8%

Tinghusgade

REGISTRERINGSSTEDER

Skolegade, Møllergade nord og syd, Dronningemaen,

Krøyerstræde, Frederiksgade, Jessens Mole, Tinghusgade,

Gerritsgade.

Dronningemaen

Skolegade

Gerritsgade

0 100 200 300 400 500 m

Møllergade Nord

Krøyers Stræde

Møllergade Syd

Jessens Mole

Frederiksgade


100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Tinghusgade

Dronningemaen

25

12

Dronningemaen

18

Skolegade

gennemsnit

41

0-6 7-14 15-30 31-64 >65

4

Møllergade (Nord)

Krøyersstræde

Møllergade (Syd)

100

90

80

70

60

50

30

20

Dronningemaen

kl 11.00

40 Jessens Mole

33

14

52

100

90

80

70

60

50

40

30

20

kl 13.00

27

14 14

kl 15.00

B Y L I V S D A T A

Frederiksgade

10

10

5

10

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 17.00

0 0

67

17 17

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 19.00

41

0 0 0 0 0

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

100

90

80

70

60

50

40

30

20

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 21.00

0 0

dronningemaen

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 125

100

0 0

0-6 7-14 15-30 31-64 65-


B Y L I V S D A T A

frederiksgade

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Frederiksgade

kl 11.00

17

2

40

126 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

35

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

6

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 13.00

7

9

24

61

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 15.00

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

kl 17.00 kl 19.00 kl 21.00 Frederiksgade

8

11

26

53

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

3

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

21

16

58

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

5

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

9

0

5

33

8

13

33

64

25

0-6 7-14 15-30 15-30 31-64 65-

8

Tinghusgade

0

Dronningemaen

Skolegade

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Møllergade (Nord)

9 9

Krøyersstræde

Møllergade (Syd)

23

55

Frederiksgade

0-6 7-14 15-30 31-64 >65

Jessens Mole

gennemsnit

5


100

90

80

70

60

50

%

40

30

20

10

0

Tinghusgade

Gerritsgade

9 9

Dronningemaen

Skolegade

Gerritsgade

gennemsnit

36

34

12

0-6 7-14 15-30 31-64 >65

Møllergade (Nord)

Krøyersstræde

Møllergade (Syd)

100

80

70

50

40

30

20

10

0

Gerritsgade

kl 11.00

Jessens Mole

90

Frederiksgade

60

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

19

6

31

37

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

kl 17.00

6

11

36

26

6

20

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 13.00

7 7

36

40

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

kl 19.00

10

7

47

30

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

11

7

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 15.00

5

B Y L I V S D A T A

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

kl 21.00

9

11

13

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 127

33

48

gerritsgade

38

22

13

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

9


B Y L I V S D A T A

jessens mole

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Jessens mole

kl 11.00

6

10

6

128 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

76

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

2

kl 13.00

kl 17.00 kl 19.00

2

16

30

49

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

2

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

14

7

25

49

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

0

6 6

87

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

4

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 15.00

4 4

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

kl 21.00

0

3

20

24

52

62

20

10

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

Tinghusgade

Dronningemaen

Skolegade

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Jessens Mole

6

Møllergade (Nord)

Krøyersstræde

Møllergade (Syd)

8

19

Frederiksgade

60

0-6 7-14 15-30 31-64 >65

Jessens Mole

gennemsnit

7


Tinghusgade

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Krøyersstræde

4

Dronningemaen

Skolegade

11

40

Møllergade (Nord)

44

Krøyersstræde

Møllergade (Syd)

gennemsnit

0-6 7-14 15-30 31-64 >65

1

90

Jessens Mole

80

Frederiksgade

100

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Krøyers Stræde

kl 11.00

0 0

54

46

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

5

24

29

38

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

0

5

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 13.00

kl 17.00 kl 19.00

8 8

23

60

62

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

40

0 0 0

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 15.00

4

9

B Y L I V S D A T A

43 43

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

kl 21.00

0

11

krøyersstræde

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 129

56

33

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

0

0


B Y L I V S D A T A

møllergade (nord)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Møllergade (Nord)

kl 11.00

12

6

35

130 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

40

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

7

11

43

33

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

6

7

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 13.00 kl 15.00

9 9

41

33

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

kl 17.00 kl 19.00 kl 21.00

6

9

24

38

7

24

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

5

8

40

33

14

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

7

4

26

52

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

11

Tinghusgade

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Møllergade (Nord)

9 8

Dronningemaen

Skolegade

37 36

0-6 7-14 15-30 31-64 >65

Møllergade (Nord)

9

Krøyersstræde

Møllergade (Syd)

gennemsnit

Jessens Mole

Frederiksgade


Tinghusgade

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Møllergade (syd)

9

Dronningemaen

Skolegade

5

29

50

0-6 7-14 15-30 31-64 >65

Møllergade (Nord)

Krøyersstræde

Møllergade (Syd)

gennemsnit

7

100

Jessens Mole

90

80

Frederiksgade70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Møllergade (syd)

kl 11.00

11

5

21

45

18

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

12

6

29

53

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 13.00

kl 17.00 kl 19.00

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

19

3

19

56

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

0 0

29

71

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

3

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 15.00

4

9

B Y L I V S D A T A

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 131

40

44

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

kl 21.00

0 0

møllergade (syd)

50 50

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

2

0


B Y L I V S D A T A

skolegade

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Skolegade

kl 11.00

20

7

13

132 · GEHL ARCHITECTS · BYENS RUM OG BYENS LIV

53

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

kl 17.00

17 17

50

17

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

7

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 13.00

11

14

32

43

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

kl 19.00

0 0

100

0

0 0

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 15.00

0

7

60

20

13

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

17

0

50

33

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

0

Tinghusgade

kl 21.00 Skolegade

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

11 9

Dronningemaen

Skolegade

41

35

0-6 7-14 15-30 31-64 >65

Møllergade (Nord)

Krøyersstræde

Møllergade (Syd)

gennemsnit

4

Jessens Mole

Frederiksgade


100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

8

Tinghusgade

10

34

Dronningemaen

40

Skolegade

gennemsnit

0-6 7-14 15-30 31-64 >65

7

Møllergade (Nord)

100

90

80

70

Krøyersstræde

60

50

Møllergade (Syd) 40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Tinghusgade

kl 11.00

15

6

28

41

11

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

3

Jessens Mole

Frederiksgade

13

45

35

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

3

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 13.00

Tinghusgade kl 17.00

kl 19.00

9

15

35

39

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

0

3

35

46

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

2

16

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kl 15.00

0

3

B Y L I V S D A T A

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

kl 21.00

6

11

BYENS RUM OG BYENS LIV · GEHL ARCHITECTS · 133

35

44

tinghusgade

46

33

0-6 7-14 15-30 31-64 65-

16

6

More magazines by this user
Similar magazines