kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

32

diScipLin 3

borgerinddrageLSe

Det er både oplagt og forholdsvist nemt at få borgerne engageret i spørgsmål, der påvirker deres

dagligdag. Eksempelvis når den by, de bor i, skal udvikles. Eller når der skal skabes et nyt moderne

supersygehus. Jo mere vi formår at mobilisere deres engagement, des større er potentialet

for at skabe ejerskab hos den enkelte borger og værdi for samfundet som helhed. Og her spiller

kommunikation en vigtig rolle.

engagement sikrer

opbakning og ejerskab

Hvor vi for 10-15 år siden havde

den opfattelse, at de faglige eksperter

havde den største viden og dermed den

bedste baggrund for at kunne afgøre,

hvordan store dele af vores samfund

skulle indrettes, så er holdningen i dag,

at borgerne eller brugerne i de fleste

situationer har den største indsigt.

De er eksperter i deres eget liv, deres

egen by og deres egen sundhed.

Engagement af borgerne handler

således både om at få tilført unik viden

til et projekt, fx udviklingen af en ny

bydel, før den bliver detailplanlagt.

Og om at sikre et bredt ejerskab til de

valgte løsninger, så den nødvendige

opbakning er til stede. Det hindrer

høringsrunder, hvor et gennemarbejdet

forslag får så omfattende kritik og

folkelig modstand, at det må trækkes

tilbage.

seks niveauer af

borgerindflydelse

I dag ligger tyngden i borgerdialog ofte

i information, høringer og det, man kan

kalde ”ventil”-debatter, hvor borger-

ne får mulighed for at brokke sig til

kommunen, selvom beslutningerne reelt

Sådan får du borgerne engageret

01

Kommunikation, der engagerer: seks discipliner

02

Kridt spillebanen tydeligt op fra start

ikke kan ændres. Målet er at opdrage

borgerne til at kunne se de ”rigtige”

beslutninger.

Der er et stort potentiale i at tilrettelæg-

ge borgerdialogen, så der bliver en større

grad af reel indflydelse. Potentialet er

størst, når borgerne har en viden, der

kan kvalificere beslutningerne, og man

reelt er parat til at give borgerne ind-

flydelse gennem dialog og involvering.

I disse tilfælde betyder det at engagere

borgerne, at valgene træffes på et mere

oplyst grundlag, samtidig med at bor-

gernes opbakning til beslutningerne og

deltagelse ved implementeringen øges.

Det skal være klart for borgerne, hvad de kan få indflydelse på, når de engagerer sig. Hvilke rammer

har kommunens politikere fx allerede besluttet, som borgerne ikke kan få lov at ændre ved? Og

hvad går opgaven konkret ud på – er det at kvalitetssikre et forslag, komme med nye ideer eller

vælge mellem tre mulige løsninger?

Gør det klart, hvad borgerne forpligter sig til

Det er vigtigt, at borgerne får et overskueligt indblik i den proces, de deltager i. At skabe en

overskuelig proces betyder ikke, at borgerne kun vil engagere sig i små opgaver i en kort periode.

Tværtimod er det modsatte ofte tilfældet, fx i forbindelse med byudviklingsprojekter eller udar-

bejdelse af kommuneplaner. En klar forudsætning for dette er dog, at borgerne på forhånd ved,

hvilken ”arbejdsbyrde” de kan forvente ved at involvere sig – hvor mange aftener skal fx reserveres

til møder?

More magazines by this user
Similar magazines