kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

kommunikation, der engagerer - Kommunikationsforum

medarbejderneS engagement Steg

i Løbet aF ForandringSproceSSen

Maersk Oil satte i 2010 en stor intern forandringspro-

ces i gang for at styrke forretningen. Forandringen

krævede, at medarbejderne både tillærte sig nye fag-

lige kompetencer og værktøjer, og at den interne sam-

arbejds- og sikkerhedskultur blev ændret markant.

Hele syv forskellige prioriteter var fokuspunkter, som

medarbejderne skulle lære at håndtere på et halvt år.

I den danske forretning (Danish Business Unit) i

Maersk Oil lancerede man flere interne ”forandrings-

medier” og kontaktpunkter for ledelsen og medarbej-

derne for at sikre et højt niveau af information, dialog

og involvering af medarbejderne. Det ledte i første

omgang til stormøder – de såkaldte TownHalls, hvor

medarbejderne gik i dialog med ledelsen. Der blev

sat postkasser op i forskellige kontorer, som sikrede,

at medarbejderne – helt anonymt – kunne komme

med spørgsmål og kommentarer til både processen

og værktøjerne. Disse blev besvaret/taget op både

gennem de personlige møder og i de skrevne/elektro-

niske medier. Spørgsmål/svar-møder blev afholdt en

gang hver 14. dag, videoblogs med ledelsen blev lagt

på intranettet, og de skrevne medier skiftede fokus

over det halve år, fra ledelsesinformation til medar-

bejderoplevet kommunikation. Fx indeholdt de første

nyhedsbreve information om forandringen og de syv

værktøjer, som medarbejderne skulle forstå og forhol-

de sig til. Som tiden gik, fokuserede kommunikationen

mere på, hvilke konkrete effekter forandringen ville

have på de forskellige medarbejdergrupper. Der blev

også kommunikeret mere og mere om medarbejdernes

oplevelser med de mange forandringer.

Der blev ligeledes lanceret workshops med alle med-

arbejderne, hvor de selv vurderede, hvad der skulle

til, for at de ville tage mere ansvar for sikkerheden i

selskabet. Det kom der bl.a. flere forskellige kampag-

ner ud af: en med børnetegninger fra de ansattes børn

og en anden, hvor medarbejderne skulle pege på de

kollegaer, der gjorde noget særligt for sikkerheden.

Medarbejderne fik på den måde stor indflydelse på en

forandringsproces, der for alle var en stor omvæltning.

Trods de massive forandringer og al forskning, der

viser, at engagement og motivation typisk vil dale i en

forandringsperiode, steg medarbejdernes engagement

med et procentpoint i løbet af det år, hvor forandrin-

gerne blev gennemført. Ligesom medarbejdernes tillid

til, at Maersk Oil prioriterede medarbejdernes sikker-

hed højt, steg til næsten 100 %.

caSe

More magazines by this user
Similar magazines