Sortsundersøgelsen - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Sortsundersøgelsen - LandbrugsInfo

Sortsundersøgelsen

2011

Udarbejdet af Videncentret for Landbrug | Planteproduktion

i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Dansk Frøhandlerforening

og Landbrug og Fødevarer, Frøsektionen.

Grundlaget for undersøgelsen er certificerede arealer af markfrø fra høst 2011.

Frøsektionen

1


2

Sortsundersøgelsen

Certificerede partier af markfrø for høst

Sortsundersøgelsen 2011 er en opgørelse over

udbytter i kg græs- og kløverfrø pr. ha certificeret

areal dyrket i sæsonen 2011. Kun certificerede

arealer indgår i materialet. Materialet er delt

op i konventionelt frø (tabel 2, 3 og 5) og økologisk

produceret frø (tabel 4).

For økologisk produceret frø er det kun arternes

udbytter, der er vist, da materialet er for spinkelt

til, at det kan opdeles på sorter.

Sortsundersøgelsen er udarbejdet af Viden centret

for Landbrug | Planteproduktion, i samarbejde

med NaturErhvervstyrelsen, Dansk Frøhandlerforening

og Landbrug og Fødevarer,

Frøsektionen.

Sortsundersøgelsen er udarbejdet på grundlag

af oplysninger fra frøfirmaerne. Til kontrol

af disse oplysninger er benyttet oplysninger fra

NaturErhvervstyrelsen, og uoverensstemmelser

er afklaret. Efter bearbejdning af talmaterialet

har frøfirmaerne gennemset materialet.

Når sorternes udbytte sammenlignes, bør man

erindre sig klimaforholdene i vækstsæsonen. I

det omfang en sort er dyrket i en enkelt landsdel,

vil såvel gode som dårlige vækstbetingelser

for sorten afspejle sig i forholdstallet for udbyttet.

Beregning

Udbyttet af kg frø pr. ha certificeret areal og

forholdstal for sorten er beregnet som et simpelt

gennemsnit af de dyrkede partier. Dvs. der

beregnes gennemsnitligt udbytte pr. ha for hvert

enkelt frøparti, hvorefter der tages gennemsnit

af udbyttet af alle partier af en sort.

I Sortsundersøgelsen er kun præsenteret sorter,

der har været dyrket på mindst 5 marker i

2011

høståret 2011 og på mindst 5 marker i mindst

ét af høstårene fra 1999 til 2010. Kun konventionelt

dyrkede frøpartier indgår i denne optælling.

I beregning af artsgennemsnit og forholdstal for

arten indgår dog samtlige konventionelt dyrkede

sorter og marker, dvs. også sorter dyrket på

færre end 5. For ’små’ sorter kan et landsgennemsnit

eller landsdelsgennemsnit derfor være

baseret på kun ét frøparti.

Tabel 1

• Postnumre og opdelingen af landet i landsdele.

Tabel 2

• Der indgår kun konventionelt dyrket frø.

• Datoen for sortens skridning er vist som en

karakter for begyndende skridning fra 1 til 9.

Karakteren 1 udtrykker en tidlig skridning,

karaktererne 4-6 middeltidlige typer og 9 er

sen skridning.

• Artens gennemsnitlige udbytte i landsdelene

og det opnåede gennemsnitsudbytte for

hele landet (I alt). I beregning af artsgennemsnit

indgår samtlige konventionelt dyrkede

sorter og marker, dvs. også partier af sorter

med færre end 5 frøpartier. Et landsgennemsnit

kan derfor være baseret på kun ét parti.

• Sorternes gennemsnitlige udbytte i landsdelene

og det opnåede gennemsnitsudbytte

for hele landet. I beregninger på sortsniveau

indgår kun sorter, der opfylder betingelserne

for at deltage i Sortsundersøgelsen.

Sortsgennemsnit for landsdelene Nord-,

Vest,- og Østjylland er slået sammen til et

samlet gennemsnit for Jylland. For Jylland og

for øvrige landsdele er sortsgennemsnit vist,

når der blot er dyrket mindst fem marker af

en sort i den pågældende landsdel.

• Bedste beregnet som en 90% fraktil


• Forholdstal for sortens udbytte i forhold til

artens udbytte.

Tabel 3

• Tabellen omfatter samtlige konventionelt dyrkede

sorter og marker, dvs. også partier af

sorter med færre end 5 frøpartier.

• Arternes gennemsnitlige udbytte for hele landet,

målt i kg frø pr. ha certificerede arealer

med korrektion for 0 leveringer for 2007-2011

kontrolleret af Videncentret for Landbrug,

Planteproduktion.

• Forholdstal for udbytte af den enkelte art i

landsdelene i forhold til udbyttet i hele landet

(fht. = 100).

• For rækken 2007-2011 udtrykkes artens gennemsnitlige

udbytte over 5 år i kg frø pr. ha

for hele landet. Udfra dette gennemsnit er

der beregnet forholdstal for de landsdele

hvor arten har været dyrket.

Tabel 4

• Tabellen omfatter samtlige økologisk dyrkede

sorter og marker, dvs. også partier af sorter

med færre end 5 frøpartier.

Tabel 1

Postnumre og opdelingen af landet i landsdele.

Vestjylland Østjylland Nordjylland Fyn

6230-6299 6000-6229 7560-7569 5000-5999

6330-6339 6300-6329 7600-7999

6360-6399 6340-6359 8831-8839

6500-6579 6400-6499 8970-9981

6600-6639 6580-6599

6650-6999 6640-6649

7183-7299 7000-7182

7321-7559 7300-7320

7570-7599 8000-8599

8600-8640 8641-8642

8643-8659 8660-8765

8766-8780 8781-8799

8800-8830

8840-8859

8860-8969

Sjælland Storstrømmen Bornholm

1050-3699 4160 3700-3799

3800-4159 4640-4673

4171-4632

4681

4682-4999

• Arternes gennemsnitlige udbytte for hele landet

og i landsdelene, målt i kg frø pr ha certificeret

areal for 2007-2011.

• For rækken 2007-2011 udtrykkes artens gennemsnitlige

udbytte over 5 år i kg frø pr. ha

for hele landet og i landsdelene.

Tabel 5

• Tabellen omfatter kun konventionelt dyrket

frø.

• Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal

for de sorter, som har været repræsenteret

med mindst 5 marker.

• Gns. pr. ha. angiver artens gennemsnitlige

udbytte for samtlige sorter og marker i hvert

af årene (fht. = 100).

Resultaterne publiceres af Videncentret for

Landbrug | Planteproduktion.

Videncentret for Landbrug | Planteproduktion

Agro Food Park 15, Skejby

8200 Århus N

Landsdele for frøudbytter

3


Sortsundersøgelsen 2011, markfrø

Tabel 2. Arternes og sorternes udbytte i kg frø pr. ha certificeret areal i hele landet og i landsdelene

samt forholdstal for udbytte i hele landet 2011.

Tabellen omfatter kun konventionelt dyrket frø. I beregning af artens gennemsnit indgår alle

dyrkede sorter, dvs. også sorter der ikke indgår i sortsundersøgelsen.

Et landsgennemsnit kan således i enkelte tilfælde være baseret på kun ét parti.

4

Hele laNdet

art Sort Skridning Bornholm Fyn Nordjyll. Vestjyll. Østjyll. Jylland Sjælland Storstrøm I alt Bedste Fht.

alm. hvene Arten 213 213 100

alm. rajgræs, 2n Arten 1186 1342 1234 1097 1225 1184 1319 1257 1220 100

Alm. rajgræs, 2n Aberdart 5 1075 1075 1294 88

Alm. rajgræs, 2n Barminton 4 1315 1315 1663 108

Alm. rajgræs, 2n Barrage 5 1262 1672 103

Alm. rajgræs, 2n Belida 1 1300 1007 1356 1300 1741 107

Alm. rajgræs, 2n Bizet 1 5 940 940 1300 77

Alm. rajgræs, 2n Bree 4 1138 1160 1471 95

Alm. rajgræs, 2n Cancan 9 1087 901 1026 1408 84

Alm. rajgræs, 2n Capri 4 1573 1390 1288 1391 1796 114

Alm. rajgræs, 2n Conrad 1 5 1321 1342 1330 1725 109

Alm. rajgræs, 2n Denver 7 1160 1160 1745 95

Alm. rajgræs, 2n Esquire 5 1205 1514 1445 1478 1442 1437 1842 118

Alm. rajgræs, 2n Essence 5 1394 1516 114

Alm. rajgræs, 2n Eterlou 2 1285 1274 1757 104

Alm. rajgræs, 2n Foxtrot 7 1090 1090 1440 89

Alm. rajgræs, 2n Gator 3 1377 1360 1657 111

Alm. rajgræs, 2n Greenfair 5 1394 1762 114

Alm. rajgræs, 2n Greenway 5 1275 1379 1375 1328 1730 109

Alm. rajgræs, 2n Henrietta 7 881 904 1332 74

Alm. rajgræs, 2n Hugo 1 7 848 848 1192 69

Alm. rajgræs, 2n Indiana 5 983 983 1228 81

Alm. rajgræs, 2n Jumbo 8 1281 1281 1760 105

Alm. rajgræs, 2n Kabota 7 1142 1048 1066 1495 87

Alm. rajgræs, 2n Libronco 3 1226 1276 1656 105

Alm. rajgræs, 2n Margarita 6 1102 1127 1353 92

Alm. rajgræs, 2n Mezquita 8 1073 1073 1325 88

Alm. rajgræs, 2n Neruda 1 5 1278 1109 1279 1135 1199 1511 98

Alm. rajgræs, 2n Pastour 7 1169 1132 1477 93

Alm. rajgræs, 2n Picaro 1 886 886 1234 73

Alm. rajgræs, 2n Platinum 3 1339 1350 1344 1638 110

Alm. rajgræs, 2n Ponderosa 5 1239 1239 1427 102

Alm. rajgræs, 2n Premium 5 1224 1224 1682 100

Alm. rajgræs, 2n Soriento 6 1211 1211 1407 99

Alm. rajgræs, 2n Sponsor 7 983 983 1315 81

Alm. rajgræs, 2n Stefani 5 1146 1146 1459 94

Alm. rajgræs, 2n Stravinsky 3 1128 1128 1501 92

Alm. rajgræs, 2n Taya 7 1247 1210 1064 1204 1462 99


Hele laNdet

art Sort Skridning Bornholm Fyn Nordjyll. Vestjyll. Østjyll. Jylland Sjælland Storstrøm I alt Bedste Fht.

Alm. rajgræs, 2n Telstar 2 1185 1185 1835 97

Alm. rajgræs, 2n Temprano 1 1324 1313 1614 108

Alm. rajgræs, 2n Tophat 2 4 1198 1282 1647 105

Alm. rajgræs, 2n Troya 4 1151 1198 1669 98

alm. rajgræs, 4n Arten 1578 1768 1549 1425 1625 1536 1226 1453 1557 100

Alm. rajgræs, 4n Astonenergy 6 1463 1960 94

Alm. rajgræs, 4n Calibra 5 1838 1839 2377 118

Alm. rajgræs, 4n Cantalou 5 1490 1490 1973 96

Alm. rajgræs, 4n Garibaldi 5 1809 1809 2539 116

Alm. rajgræs, 4n Kentaur 6 1702 1702 1825 109

Alm. rajgræs, 4n Mathilde 4 1887 1591 1699 2291 109

Alm. rajgræs, 4n Maurice 9 1004 1004 1458 64

Alm. rajgræs, 4n Navan 7 1341 1341 1457 86

Alm. rajgræs, 4n Prana 4 1666 1666 2324 107

Alm. rajgræs, 4n Tivoli 7 1489 1698 1566 2160 101

Alm. rajgræs, 4n Turandot 6 1458 1458 1671 94

alm. rapgræs Arten 684 840 788 549 692 100

Alm. rapgræs Dasas 5 692 902 100

Bakkesvingel Arten 720 834 532 606 697 976 855 798 100

Bakkesvingel Bornito 1 968 1272 121

Bakkesvingel Dumas 1 5 833 824 1481 103

Bakkesvingel Nordic 2 653 1175 82

Bakkesvingel Ridu 2 810 596 1176 864 1358 108

engrapgræs Arten 708 702 1152 858 871 857 847 843 100

Engrapgræs Balin 3 710 1111 1136 1097 1633 130

Engrapgræs Broadway 7 585 583 835 69

Engrapgræs Compact 5 685 688 686 1084 81

Engrapgræs Conni 7 645 892 76

Engrapgræs Evora 6 983 838 912 1361 108

Engrapgræs Geronimo 6 804 987 895 914 1327 108

Engrapgræs Lato 7 471 636 572 920 68

Engrapgræs Limagie 4 806 797 1129 94

Engrapgræs Limerick 7 806 872 1220 103

Engrapgræs Miracle 4 582 814 814 783 1218 93

Engrapgræs Oxford 7 718 675 691 1372 82

Engrapgræs Panduro 6 684 690 974 82

Engrapgræs Platini 7 590 629 1012 75

Engrapgræs Sobra 6 923 818 898 1214 106

Engrapgræs Tommy 6 493 707 58

Engrapgræs Yvette 6 778 752 1337 89

5


Hele laNdet

6

art Sort Skridning Bornholm Fyn Nordjyll. Vestjyll. Østjyll. Jylland Sjælland Storstrøm I alt Bedste Fht.

engsvingel Arten 898 1413 917 917 867 859 914 100

Engsvingel Jamaica 4 824 993 90

Engsvingel Laura 5 846 1038 93

Engsvingel Senu Pajbjerg 5 1127 1413 123

Humlesneglebælg Arten 626 626 100

Hundegræs Arten 1313 857 306 715 578 706 833 797 100

Hundegræs Amba 5 973 899 1313 113

Hundegræs Lidacta 5 673 873 85

Hundegræs Loke 5 800 1058 100

Hvidkløver Arten 420 344 118 203 146 371 304 333 100

Hvidkløver Klondike 375 300 320 566 96

Hvidkløver Liflex 386 368 702 111

Hvidkløver Lipollo 365 741 110

Hvidkløver Lirepa 407 390 651 117

Hvidkløver Milagro 337 331 665 100

Hvidkløver Rivendel 420 413 148 349 323 343 611 103

Hybridrajgræs Arten 1007 1177 1439 1088 1325 1311 100

Hybridrajgræs Solid 3 1827 1827 2196 139

Ital. rajgræs, 2n Arten 1095 1678 1384 1168 1624 1318 1411 657 1264 100

Ital. rajgræs, 2n EF 486 Dasas 5 1095 1250 2143 99

Ital. rajgræs, 2n Fox 4 1198 1754 95

Ital. rajgræs, 4n Arten 1566 1647 1574 1390 1443 1435 1706 926 1486 100

Ital. rajgræs, 4n Danergo 5 1686 1522 1596 1910 107

Ital. rajgræs, 4n Jeanne 5 1445 1445 1992 97

Ital. rajgræs, 4n Turgo Pajbjerg 5 1562 1562 2056 105

Krybhvene Arten 396 325 376 100

Krybhvene Kromi 3 396 376 576 100

Rajsvingel Arten 472 1450 1087 1583 1299 846 1200 100

Rajsvingel Felopa 4 714 1249 60

Rajsvingel Lofa 5 1436 1436 1743 120

Rajsvingel Perun 5 1419 1419 2116 118

Rød svingel Arten 1125 1125 947 938 1132 1119 1116 1245 1161 100

Rød svingel Barustic 5 946 1025 1451 88

Rød svingel Belleaire 3 994 994 1332 86

Rød svingel Calliope 6 1129 1129 1411 97

Rød svingel Camilla 5 938 1280 81


Hele laNdet

art Sort Skridning Bornholm Fyn Nordjyll. Vestjyll. Østjyll. Jylland Sjælland Storstrøm I alt Bedste Fht.

Rød svingel Capriccio 5 1346 1351 2071 116

Rød svingel Casanova 2 1474 1445 1459 2008 126

Rød svingel Cezanne 8 813 813 1250 70

Rød svingel Chopin 6 1170 1144 1154 1540 99

Rød svingel Corail 5 1286 1286 1252 1280 1494 110

Rød svingel Echo 3 1094 1354 94

Rød svingel Franklin 6 1134 1179 1736 102

Rød svingel Galahad 5 1207 1111 1910 96

Rød svingel Gondolin 6 1212 1299 1410 1358 1784 117

Rød svingel Greenlight 3 1102 1102 1489 95

Rød svingel Greensleeves 5 1056 1042 1590 90

Rød svingel Greenvie 5 640 624 921 54

Rød svingel Helena 7 948 948 1489 82

Rød svingel Herald 6 1113 1032 1284 1141 1482 98

Rød svingel Jasperina 5 1312 1271 1561 109

Rød svingel Lambada 5 1002 1411 86

Rød svingel Legende 6 1156 1483 100

Rød svingel Libano 4 767 1001 1486 86

Rød svingel Livision 7 1066 1091 1487 94

Rød svingel Maritza 3 1079 1436 93

Rød svingel Maxima 1 4 1125 1362 1454 1493 1569 1439 1845 124

Rød svingel Mystic 4 1141 1176 1690 101

Rød svingel Olivia 3 1176 1677 101

Rød svingel Reverent 5 1547 1527 2053 131

Rød svingel Rossinante 7 1115 1173 1137 1476 98

Rød svingel Samanta 5 1108 1108 1599 95

Rød svingel Sergei 7 1186 1251 1639 108

Rød svingel Smirna 6 866 870 1704 75

Rød svingel Trophy 5 853 853 1473 73

Rødkløver Arten 308 199 258 100

Rødkløver Rajah 308 199 258 527 100

Strandsvingel Arten 1277 811 923 907 1036 1159 1134 100

Strandsvingel Hykor 4 719 1135 63

Strandsvingel Meandre 5 1028 1379 91

Strandsvingel Olympic Gold 5 1354 1354 2117 119

Strandsvingel Starlet 5 1262 1951 111

timoté Arten 453 140 364 274 494 331 100

Westerwoldisk rajgræs, 2n Arten 715 715 715 100

7


Sortsundersøgelsen 2011, markfrø

Tabel 3. Arternes gennemsnitlige udbytte i kg frø pr. ha certificeret areal i hele landet samt forholdstal for udbytte i landsdelene.

(fht. = 100 for hele landet) i årene 2007-2011.

Tabellen omfatter samtlige konventionelt dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.

8

art År Hele landet kg. pr, ha Bornholm Fyn Nordjyll. Vestjyll. Østjyll. Sjælland Storstrøm

Alm. hvene 2007-2011 264 77 121

Alm. hvene 2011 213 100

Alm. hvene 2010 224 124 76

Alm. hvene 2009 225 96 103

Alm. hvene 2008 299 53 147

Alm. hvene 2007 273 80 113

Alm. rajgræs, 2n 2007-2011 1089 114 108 101 91 100 97 109

Alm. rajgræs, 2n 2011 1220 97 110 101 90 100 108 103

Alm. rajgræs, 2n 2010 1199 99 113 106 91 100 87 107

Alm. rajgræs, 2n 2009 1089 119 109 100 92 99 99 104

Alm. rajgræs, 2n 2008 1049 126 103 104 89 100 86 122

Alm. rajgræs, 2n 2007 949 124 103 98 93 101 103 108

Alm. rajgræs, 4n 2007-2011 1381 114 114 104 90 98 79 93

Alm. rajgræs, 4n 2011 1557 101 114 99 92 104 79 93

Alm. rajgræs, 4n 2010 1542 97 112 107 90 97 63 90

Alm. rajgræs, 4n 2009 1357 118 119 103 92 95 77 85

Alm. rajgræs, 4n 2008 1306 118 110 105 89 97 82 91

Alm. rajgræs, 4n 2007 1246 133 116 101 87 98 96 88

Alm. rapgræs 2007-2011 781 65 26 118 99

Alm. rapgræs 2011 692 99 121 79

Alm. rapgræs 2010 985 70 105 116

Alm. rapgræs 2009 945 103 95

Alm. rapgræs 2008 750 26 27 123 112

Alm. rapgræs 2007 562 87 116 105

Bakkesvingel 2007-2011 848 103 90 82 73 111 97

Bakkesvingel 2011 798 90 105 67 76 122 107

Bakkesvingel 2010 873 109 61 88 55 116 99

Bakkesvingel 2009 1046 102 107 74 67 104 107

Bakkesvingel 2008 846 112 99 106 85 106 62

Bakkesvingel 2007 662 93 105 75 84 107 115

Engrapgræs 2007-2011 924 103 85 125 92 100 100

Engrapgræs 2011 843 84 83 137 102 102 100

Engrapgræs 2010 975 108 80 115 99 100

Engrapgræs 2009 1139 122 68 61 99 98

Engrapgræs 2008 861 102 69 106 103 98

Engrapgræs 2007 826 84 113 77 100 102


art År Hele landet kg. pr, ha Bornholm Fyn Nordjyll. Vestjyll. Østjyll. Sjælland Storstrøm

Engsvingel 2007-2011 884 106 114 77 104 97 106 96

Engsvingel 2011 914 98 155 100 95 94

Engsvingel 2010 923 108 77 92 110 107

Engsvingel 2009 880 94 143 78 109 100 88

Engsvingel 2008 973 125 120 82 139 93 108 92

Engsvingel 2007 780 97 91 78 91 96 111 107

Hundegræs 2007-2011 1098 88 106 56 72 89 105

Hundegræs 2011 797 165 108 38 90 89 105

Hundegræs 2010 1203 95 105 47 74 96 104

Hundegræs 2009 1245 67 110 47 83 90 102

Hundegræs 2008 1084 94 109 101 69 85 100

Hundegræs 2007 948 95 99 96 47 90 114

Hvidkløver 2007-2011 432 121 109 115 135 59 96 99

Hvidkløver 2011 333 126 103 36 61 112 91

Hvidkløver 2010 608 110 118 97 114 18 93 101

Hvidkløver 2009 578 113 121 91 97 48 90 103

Hvidkløver 2008 486 118 113 172 106 78 96 97

Hvidkløver 2007 220 131 82 167 212 72 102 97

Hybridrajgræs 2007-2011 1091 91 94 104 106 105 77

Hybridrajgræs 2011 1311 77 90 110 83

Hybridrajgræs 2010 1409 101 101 94

Hybridrajgræs 2009 1129 96 100 97 113 106 108

Hybridrajgræs 2008 954 118 90 103 127 107 48

Hybridrajgræs 2007 991 75 94 105 104 122

Ital. rajgræs, 2n 2007-2011 1182 111 112 104 87 114 88 97

Ital. rajgræs, 2n 2011 1264 87 133 110 92 129 112 52

Ital. rajgræs, 2n 2010 1118 93 126 104 85 130 118

Ital. rajgræs, 2n 2009 1376 108 93 94 89 121

Ital. rajgræs, 2n 2008 1179 124 97 109 80 94 105

Ital. rajgræs, 2n 2007 996 121 116 96 91 101 86 117

Ital. rajgræs, 4n 2007-2011 1379 117 117 99 85 95 113 89

Ital. rajgræs, 4n 2011 1486 105 111 106 94 97 115 62

Ital. rajgræs, 4n 2010 1392 110 89 114 91 97 101 47

Ital. rajgræs, 4n 2009 1453 126 192 97 74 93 113 63

Ital. rajgræs, 4n 2008 1259 130 101 101 71 91 124 127

Ital. rajgræs, 4n 2007 1352 112 126 92 93 95 109 82

Krybhvene 2007-2011 378 102 97

Krybhvene 2011 376 105 86

Krybhvene 2010 387 109 91

Krybhvene 2009 405 98 104

Krybhvene 2008 342 95 105

Krybhvene 2007 379 98 108

9


art År Hele landet kg. pr, ha Bornholm Fyn Nordjyll. Vestjyll. Østjyll. Sjælland Storstrøm

10

Rajsvingel 2007-2011 954 84 104 96 115 85

Rajsvingel 2011 1200 39 121 91 132 71

Rajsvingel 2010 1099 99 107 87 130 91

Rajsvingel 2009 912 93 92 99 106 109

Rajsvingel 2008 797 100 111 97 108 80

Rajsvingel 2007 934 84 94 100 114 84

Rød svingel 2007-2011 1365 88 96 68 69 90 100 108

Rød svingel 2011 1161 97 97 82 81 97 96 107

Rød svingel 2010 1536 94 98 64 73 92 97 108

Rød svingel 2009 1565 90 94 60 69 90 102 107

Rød svingel 2008 1510 83 99 70 57 92 99 106

Rød svingel 2007 1077 81 92 73 78 84 99 113

Rødkløver 2007-2011 344 93 129 24 68 104 96

Rødkløver 2011 258 119 77

Rødkløver 2010 316 92 108

Rødkløver 2009 518 87 111 87

Rødkløver 2008 569 77 99 108

Rødkløver 2007 176 183 47 133 103 79

Strandsvingel 2007-2011 1277 108 56 40 86 98 101

Strandsvingel 2011 1134 113 72 81 91 102

Strandsvingel 2010 1579 108 32 94 100 98

Strandsvingel 2009 1353 107 59 60 90 99 101

Strandsvingel 2008 1120 115 72 37 80 98 100

Strandsvingel 2007 1208 100 52 29 67 102 106

Timoté 2007-2011 443 99 98 101 119 96 98

Timoté 2011 331 137 42 110 149

Timoté 2010 426 110 128 87 48 92

Timoté 2009 613 142 105 84 93 93 117

Timoté 2008 420 95 126 68 143 85 109

Timoté 2007 394 72 90 121 134 114 84

Westerwoldisk rajgræs 4n 2007-2011 918 111 141 76

Westerwoldisk rajgræs 4n 2010 1293 100

Westerwoldisk rajgræs 4n 2009 782 100

Westerwoldisk rajgræs 4n 2008 874 109 95

Westerwoldisk rajgræs 4n 2007 974 183 58


Sortsundersøgelsen 2011, økologisk markfrø

Tabel 4. Arternes gennemsnitlige udbytte i kg frø pr. ha certificeret areal i hele landet og i landsdelene i årene 2007-2011.

Tabellen omfatter samtlige økologisk dyrkede sorter og marker, dvs. også partier af sorter med færre end 5 frøpartier.

art År Hele landet kg. pr, ha Bornholm Fyn Nordjyll. Vestjyll. Østjyll. Jylland Sjælland Storstrøm

Alm. rajgræs, 2n 2007-2011 699 593 386 707 671 736 703 812 642

Alm. rajgræs, 2n 2011 700 629 685 684 800 720 575 343

Alm. rajgræs, 2n 2010 816 828 723 888 805 1204 928

Alm. rajgræs, 2n 2009 665 198 681 659 663 664 1439 769

Alm. rajgræs, 2n 2008 715 509 675 682 757 708 833 950

Alm. rajgræs, 2n 2007 596 676 519 686 593 552 602 466 517

Alm. rajgræs, 4n 2007-2011 919 996 921 900 914 912 920 1099

Alm. rajgræs, 4n 2011 956 967 1124 870 957 976 811 939

Alm. rajgræs, 4n 2010 985 1054 903 1016 994 970 1581

Alm. rajgræs, 4n 2009 907 1028 782 762 888 1328

Alm. rajgræs, 4n 2008 790 587 1003 785 790

Alm. rajgræs, 4n 2007 816 693 750 944 804 1057

Engrapgræs 2007-2011 417 417

Engrapgræs 2011 586 586

Engrapgræs 2009 38 38

Engrapgræs 2007 286 286

Engsvingel 2007-2011 660 801 582 617 648 844

Engsvingel 2011 528 618 618 438

Engsvingel 2010 772 520 520 1050 1220

Engsvingel 2009 592 504 504 583 873

Engsvingel 2008 721 748 653 676 763 857

Engsvingel 2007 666 828 635 712 491 636

Hundegræs 2007-2011 657 790 552 552 612 795

Hundegræs 2011 375 469 469 281

Hundegræs 2010 731 558 558 818

Hundegræs 2009 795 716 954

Hundegræs 2008 622 890 438 856

Hundegræs 2007 630 691 591 591 662 575

Hvidkløver 2007-2011 163 206 135 160 113 207 173 148 177

Hvidkløver 2011 129 246 211 19 47 139 92 121 126

Hvidkløver 2010 155 254 100 96 87 130 108 173 224

Hvidkløver 2009 184 205 133 229 208 163 203 169 215

Hvidkløver 2008 237 130 152 310 237 388 343 180 223

Hvidkløver 2007 61 50 108 49 85 79 57 34

Hybridrajgræs 2007-2011 863 966 831 748 863

Hybridrajgræs 2011 932 1240 881 932

Hybridrajgræs 2010 732 788 704 732

Hybridrajgræs 2009 1024 934 1083 1024

Hybridrajgræs 2008 740 790 719 740

Hybridrajgræs 2007 855 1281 748 748 855

11


art År Hele landet kg. pr, ha Bornholm Fyn Nordjyll. Vestjyll. Østjyll. Jylland Sjælland Storstrøm

12

Ital. rajgræs, 2n 2007-2011 736 618 795 586 736

Ital. rajgræs, 2n 2011 597 690 551 597

Ital. rajgræs, 2n 2010 1151 1151 1151

Ital. rajgræs, 2n 2009 1035 1035 1035

Ital. rajgræs, 2n 2008 591 546 682 545 591

Ital. rajgræs, 2n 2007 543 501 627 543

Ital. rajgræs, 4n 2007-2011 873 907 938 741 873

Ital. rajgræs, 4n 2011 922 1124 1081 741 922

Ital. rajgræs, 4n 2010 1165 1165 1165

Ital. rajgræs, 4n 2008 854 854 854

Ital. rajgræs, 4n 2007 640 485 795 640

Rajsvingel 2007-2011 800 986 772 836 860 820 498

Rajsvingel 2011 1025 1114 993 1245 1013 1056 567

Rajsvingel 2010 947 525 898 1594 940 994

Rajsvingel 2009 822 1191 797 609 1405 836 366

Rajsvingel 2008 498 420 485 582 497 509

Rajsvingel 2007 640 362 751 616 669 525

Rød svingel 2007-2011 891 352 805 805 566 1352

Rød svingel 2011 790 790 790

Rød svingel 2010 1161 842 842 1479

Rød svingel 2009 1033 936 936 147 1361

Rød svingel 2008 775 617 627 627 757 1114

Rød svingel 2007 640 86 585 1305

Rødkløver 2007-2011 239 294 296 209 113 225 202 242 297

Rødkløver 2011 130 109 158 89 37 186 137 136 60

Rødkløver 2010 262 261 387 111 138 209 178 385 253

Rødkløver 2009 302 327 297 133 261 241 412 409

Rødkløver 2008 293 513 259 291 52 285 268 103 536

Rødkløver 2007 125 284 139 139 78 48

Strandsvingel 2007-2011 704 112 564 413 801 839

Strandsvingel 2011 816 671 889

Strandsvingel 2010 958 932 971

Strandsvingel 2009 474 474

Strandsvingel 2008 305 112 498 305

Strandsvingel 2007 629 629 629

Timoté 2007-2011 357 533 234 243 367 340 304

Timoté 2011 318 529 292 292 290

Timoté 2010 378 415 415 190

Timoté 2009 516 742 426 426

Timoté 2008 264 414 180 201 220 210 383

Timoté 2007 379 359 270 257 469 392 289


Sortsundersøgelsen 2011, markfrø

Tabel 5. Forholdstal for kg frø pr. ha certificeret areal for de sorter, som har været repræsenteret med mindst

5 marker. Gns. pr. ha. angiver artens gennemsnitlige udbytte for samtlige sorter og marker i hvert af årene

(fht.=100). Tabellen omfatter kun konventionelt dyrket frø.

Sort 2007 2008 2009 2010 2011

alm. hvene

Denso 100 107

Gns. kg pr. ha 273 299 225 224 213

alm. rapgræs

Dasas 100 100

Gns. kg pr. ha 562 750 945 985 692

alm. rajgræs, 2n

Aberdart 73 74 76 88

Ace 92 70 94 70

Action 98 83 85

Advent 103 121 108

Ballet 98 102 89 100

Barata 91

Barminton 108

Barrage 103

Bartwingo 124

Beatrice 74 89

Belida 112 121 119 107 107

Bizet 1 116 91 93 97 77

Bree 98 108 95

Cancan 92 96 95 92 84

Capri 108 110 105 107 114

Cashel 69

Cleopatra 92 93 75

Conrad 1 90 109

Danilo 94 103

Delaware 121 110

Denver 95 96 78 95

Elan 96

Esquire 114 118 112 114 118

Essence 110 108 103 114 114

Eterlou 110 88 101 98 104

Fancy 124 104

Feeder 100 103 71 82

Foresto 112

Foxtrot 99 98 93 97 89

Gator 97 106 110 96 111

Greenfair 90 99 102 92 114

Greenway 98 110 107 106 109

Henrietta 94 81 84 79 74

Herbie 100 66

Hugo 1 117 87 87 69

Indiana 87 81

Jessica 93 76

Jumbo 103 103 105 117 105

Juwel 88 84

Kabota 90 89 87

Keystone 98 100 100 116

Kimber 66 80 100

Lasso 94

13


14

Sort 2007 2008 2009 2010 2011

Leon 77

Libero 70

Libronco 98 92 104 98 105

Licarta 105 107 92

Lifrance 75 97

Lihersa 92

Lisabelle 100

Margarita 89 85 80 88 92

Mezquita 92 89 106 88

Mondial 89

Montreux 92 87 90 97

Neruda 1 94 87 92 97 98

Nikita 99 115

Numan 105 103 106

Ohio 96 77 88

Orval 64

Ovation 63

Pastour 100 96 92 91 93

Pedro 84

Picaro 93 75 84 86 73

Pimpernel 103 81 94 96

Platinum 113 100 114 106 110

Ponderosa 106 111 105 102

Portia 105

Premium 119 105 99 102 100

Probat 63

Quintus 115 72

Rastro 89

Rebecca 85

Recolta 88 82 74

Respect 99 111 92

Rival 87 97

Sakini 96 95

Sambin 93 113 94

Sanremo 84 77

Sauvignon 92 104 81 96

Shandon 59 84

Soriento 89 109 85 99

Sponsor 80 71 92 81

Stefani 86 91 105 94

Stravinsky 88 87 92

Superstar 96

Talgo 103 103 112

Taya 110 112 106 96 99

Telstar 95 89 114 112 97

Temprano 105 112 126 104 108

Titus 97 67

Tomaso 106

Tophat 2 105

Trani 115

Troya 98

Vesuvius 84 81

Vienna 93 74

Gns. kg pr. ha 949 1049 1089 1199 1220

alm. rajgræs, 4n

Alligator 69

Astonenergy 109 92 94


Sort 2007 2008 2009 2010 2011

Aubisque 77 79

Barnauta 108

Calibra 122 122 115 120 118

Cantalou 96

Cooper 83

Elgon 88 82

Garibaldi 105 102 102 109 116

Glencar 88 84

Kentaur 119 96 109

Limbos 83

Loporello 90

Mathilde 110 114 109 111 109

Maurice 71 87 89 64

Meradonna 88 103 82

Merkem 99

Millenium 75

Missouri 98

Napoleon 120

Navan 86

Navarra 106 99 92 99

Penduick 88 88 79

Pionero 77 65

Polim 99 86 76 68

Pomposo 82

Prana 85 83 93 92 107

Proton 87

Tetramax 85

Tivoli 116 100 100 84 101

Tove 103 111 96

Turandot 112 87 88 94

Twins 94

Zocalo 72

Gns. kg pr. ha 1246 1306 1357 1542 1557

Bakkesvingel

Bornito 101 105 105 106 121

Crystal 78 58 67

Dumas 1 133 104 121 122 103

Mentor 91 58

Nordic 76 54 82

Ridu 104 117 115 117 108

Triana 121 112

Gns. kg pr. ha 662 846 1046 873 798

engrapgræs

Balin 113 115 124 128 130

Broadway 82 57 72 64 69

Compact 114 96 86 88 81

Conni 72 71 87 101 76

Dolfine 85

Entopper 93

Evora 119 104 89 107 108

Geronimo 92 96 128 101 108

Greensport 85 99

Lato 84 65 70 94 68

Liblue 101 74 118 100

Limagie 100 108 124 95 94

Limerick 103

15


16

Sort 2007 2008 2009 2010 2011

Limousine 54

Miracle 101 102 88 103 93

Opal 51

Orfeo 79

Oxford 97 112 94 71 82

Panduro 73 100 82 71 82

Platini 83 115 87 75 75

Sobra 123 127 124 109 106

Tommy 68 65 58

Yvette 96 108 120 89

Gns. kg pr. ha 826 861 1139 975 843

engsvingel

Jamaica 68 70 90

Laura 94 97 83 106 93

Lipanther 98

Rossa 96 94 113

Senu Pajbjerg 127 115 121 92 123

Gns. kg pr. ha 780 973 880 923 914

Humlesneglebælg

Virgo Pajbjerg 100 100 100 100

Gns. kg pr. ha 726 1225 767 1019 626

Hundegræs

Amba 104 109 106 105 113

Ambassador 91 114

Athos 112 96 85 121

Donata 104 107 104 102

Lidacta 66 80 81 105 85

Loke 97 90 88 86 100

Lyra 110 93 95

Niva 77 92 108 99

Pizza 70

Sparta 108 118 117 109

Treposno 94 89

Gns. kg pr. ha 948 1084 1245 1203 797

Hvidkløver

Alberta 97

Klondike 99 108 97 108 96

Liflex 94 107 85 102 111

Lipollo 96 78 80 110

Lirepa 105 66 75 81 117

Milagro 102 100

Milkanova Pajbjerg 97 89 96 112

Milo 92

Nanouk 109

Pepsi 100 82

Retor 90

Rivendel 103 101 104 104 103

Ronny 117 115 104

Gns. kg pr. ha 220 486 578 608 333

Hybridrajgræs

Aligote 102

Blason 101

Citeliac 91


Sort 2007 2008 2009 2010 2011

Fortimo 106

Hybrix 77 75 90

Solid 118 146 125 116 139

Storm 108 127 118 106

Gns. kg pr. ha 991 954 1129 1409 1311

Ital. rajgræs, 2n

EF 486 Dasas 122 117 108 104 99

Fox 84 94 93 95

Podium 69

Sikem 132 89 111

Gns. kg pr. ha 996 1179 1376 1118 1264

Ital. rajgræs, 4n

Caballo 84

Danergo 124 141 124 97 107

Fabio 90 105 93

Jeanne 90 91 89 119 97

Sultan 78

Trocadero 95 91

Turgo Pajbjerg 98 100 92 105

Gns. kg pr. ha 1352 1259 1453 1392 1486

Knoldrottehale

Gns. kg pr. ha 279 764 807 346 78

Krybhvene

Kromi 98 93 100 100 100

Gns. kg pr. ha 379 342 405 387 376

Rajsvingel

Felopa 80 91 91 60

Lofa 111 108 115 120

Perun 111 101 105 118

Gns. kg pr. ha 934 797 912 1099 1200

Rød svingel

Agnetha 86 84

Almerita 83 84

Amarone 76 65

Aniset 92 90 75

Bach 86 99 70

Barthema 48

Barustic 91 110 99 88

Belleaire 84 68 86

Calliope 91 87 82 85 97

Camilla 94 98 97 70 81

Capriccio 116 98 99 97 116

Carina 103 90 81

Carousel 80

Casanova 111 125 111 126 126

Celianna 87 105 94

Cezanne 66 85 71 81 70

Chopin 111 115 110 97 99

Cinderella 98

Cindy 94

Corail 101 108 110 108 110

Dawson 86

17


18

Sort 2007 2008 2009 2010 2011

Diego 95 68

Echo 85 89 87 98 94

Elliott 85 82 83

Felix 82 90 85

Franklin 84 80 86 99 102

Galahad 96

Gondolin 121 104 105 114 117

Greenlight 104 75 90 83 95

Greensleeves 90 79 95 90

Greenvie 87 64 54

Helena 96 95 86 84 82

Herald 98 98 97 100 98

Jasperina 114 116 106 109

Juliska 112

Lambada 97 111 112 97 86

Laxton 89 94 83

Legende 107 76 77 96 100

Libano 90 83 76 70 86

Liroyal 78

Litango 97

Livision 106 90 92 96 94

Livista 109 103

Lucinda 90 72

Maritza 66 75 93

Marvin 64 80 69

Maxima 1 117 122 122 121 124

Musica 81

Mystic 95 108 103 108 101

Olivia 78 74 64 84 101

Raisa 78

Raymond 79 90

Reverent 130 138 146 127 131

Rosita 101 97 76

Rossinante 99 98 100 98

Samanta 118 105 112 95

Seabreeze Gt 64

Sergei 110 108

Shadeway 103 90 92

Smirna 111 102 98 91 75

Sw cygnus 98

Swing 78

Tagera 88 85

Trophy 93 94 73

Wilma 120

Zamboni 101

Gns. kg pr. ha 1077 1510 1565 1536 1161

Rødkløver

Rajah 108 100 100 101 100

Gns. kg pr. ha 176 569 518 316 258

Strandsvingel

Asterix 75 121 96 117

Borneo 113 105 101

Cochise 100 104 91 107

Emeraude 93 91 97 95

Filippa 71

Finelawn 1 112 116 115 103


Sort 2007 2008 2009 2010 2011

Galatea 112 113 97 101

Hykor 54 65 69 74 63

Kilimanyaro 108 124 110

Kontiki 93

Kora 89 81 83 91

Meandre 78 91

Montserrat 79 78

Nairobi 100 114 122

Olympic Gold 113 133 119 124 119

Starlet 119 107 115 121 111

Tomahawk 131 106

Tomcat 1 108

Gns. kg pr. ha 1208 1120 1353 1579 1134

timoté

Comer 126 106 84

Kæmpe II 84

Tundra 78

Gns. kg pr. ha 394 420 613 426 331

Westerwoldisk rajgræs, 4n

Gns. kg pr. ha 974 874 782 1293

19


Landbrug & Fødevarer

Axelborg, Axeltorv 3

1609 København V

T +45 3339 4000

F +45 3339 4141

E info@lf.dk

W www.lf.dk

More magazines by this user
Similar magazines