Indsamlingshåndbog - SI 2013 - Folkekirkens Nødhjælp

noedhjaelp.dk

Indsamlingshåndbog - SI 2013 - Folkekirkens Nødhjælp

indsamlings

êleyas historie s. 5

êambassadører s. 6

êsamarbejde s. 17

håndbog

søndag d. 10. marts 2013


henrik stubkjær

Generalsekretær

Kære indsamlingsleder

Du er en af de vigtigste brikker i vores sogneindsamling!

Al erfaring viser, at det indsamlede beløb er helt afhængigt af, hvor mange indsamlere vi får ud på ruterne.

Vi ved, at danskerne gerne giver til Folkekirkens Nødhjælps indsamlinger, og vi ved – af erfaring fra verdens brændpunkter

– at behovet er enormt. Sidste år var hen ved 20.000 på gaden for at samle ind til Sogneindsamlingen.

Vores mål i år er at slå dette tal. Men skal dette lykkes, så er vi helt afhængige af jer indsamlingsledere, og derfor

vil jeg gerne her på denne første side begynde med en TAK, fordi du har påtaget dig dette hverv! Jeg er selv hvert

år ude med indsamlingsbøssen og ved, at det er et hårdt arbejde. Men jeg kender også glæden ved at modtage

indsamlerne, når de kommer hjem og kan fortælle om gode, sjove og pudsige oplevelser.

Og jeg kender også til nytten af de indsamlede penge. For nogle måneder siden var jeg på programrejse til Cambodja.

Med på rejsen var også Folkekirkens Nødhjælps protektor HKH Prinsesse Marie. Besøget hos den jordløse

landarbejderfamilie med den to måneder gamle baby med hiv gjorde stort indtryk på os alle. Besøget i børnecentret,

hvor gadebørn får både sikkerhed og nye muligheder for at gå i skole og få en uddannelse, var også stærkt.

Endnu engang TAK for indsatsen som indsamlingsleder – og lad os sammen forsøge at hæve antallet af indsamlere

i hver vores sogne. Kun hvis det lykkes, vil vi kunne øge indsamlingen af penge til at bekæmpe sult og nød

blandt verdens allerfattigste!

I ønskes alle en rigtig god og givende indsamling søndag den 10. marts 2013.

Henrik Stubkjær

generalseKretær i FolKeKirKens nødhjælp


opgaver

materialer

værktøjer

baggrund

optaKt til indsamlingen 4

leya og hendes mor 5

ambassadører - en del aF holdet 6

presse og opmærKsomhed 7

slutsult.nu og unge indsamlere 8

en indsamlingsleders opgaver 9

sogneindsamlingsholdet hjælper med Følgende 10

indsamling i butiKKer 11

overbliK over sogneindsamlingen 12

hvervning aF indsamlere 13

registrer din indsamlere i sia 14

KommuneKoordinatorer 15

arbejdsFællessKab højner moralen 17

ruteplanlægning 18

åbne butiKKer 19

indsamlingsdagen 20

optælling, indberetning og indbetaling 22

eFter indsamlingen 23

materialer 24

indsamlingsbøsser 28

min indsamling 29

sogneindsamling.dK 30

Sogneindsamling.dk 30

Sogneindsamling.dk/servicecenter 31

sia - sogneindsamlingsadministration 32

Distrikt 32

Indsamlere 35

Materialer 38

Resultater 40

sådan hjælper FolKeKirKens nødhjælp 41

hvis KatastroFen indtræFFer 42

vigtige datoer 43


optakt til sogneindsamlingen

4

Under arbejdstitlen “Slut Sult” gennemføres en kampagne

som optakt til Sogneindsamlingen. Kampagnen

vil i stor grad hvile på spredning via det store netværk

af mennesker, der gerne vil gøre Sogneindsamlingen til

en succes.

Indsamlingslederne, indsamlingslederassistenterne og

kom munekoordinatorerne spiller her den allervigtigste

rolle med lokalt pressearbejde, ophængning af plakater

og opsøgende arbejde.

Formålene med kampagnen er at:

ê sætte fokus på Folkekirkens Nødhjælps kernesag,

bekæmpelse af sult

ê forberede danskerne på, at de kan vente indsamlere

ved deres dør søndag den 10. marts

ê give indsamlerne støtte

ê understøtte indsamlingsledernes hvervning af indsamlere

ê få folk til selv at melde sig som indsamlere

ê øge interessen for at give bidrag før, under og efter

sogneindsamlingsdagen

Budskaberne vil blive formidlet i flere medier, særligt i

mange afskygninger på internettet.

Ambassadører for Slut Sult vil søge plads i medierne og

oprette deres egen Min indsamling.

Indsamlingsbøsser ved kasserne i supermarkederne

i måneden op til Sogneindsamlingen giver også synlighed.

Slutsult.nu og sultkaravanen for konfirmander, spejdere

og efterskolelever trækker danske unge tættere

på de udfordringer, som verdens fattigste lever med.

Sultkaravanen er et 3 timers show med billeder, workshops

og personlige fortællinger, som gennemføres af

hjemvendte volontører.

Bestil karavane, film, spejdermærker, armbånd og

badges på www.slutsult.nu

Hvervematerialer er en væsentlig del af synligheden lokalt.

Så opfordringen skal lyde: Brug dem!

Slut Sult kan starte dagen efter Danmarksindsamlingen,

der i år ligger den 9. februar med temaet ’Det nytter’.


Foto mai gad

En af dem, der er blevet hjulpet af Folkekirkens Nødhjælp,

er 35­årige Annet Nyirabazairwa.

Da oprørere og regeringsstyrker stødte sammen i landsbyen

Bunagana i DR Congo, flygtede hun med sine

seks børn over hals og hoved til en flygtningelejr i det

vestlige Uganda.

Fra vandhul til rent vand

Da flygtningene kom til området, fik de vand fra et

vandhul, hvor køerne også drikker. Det gjorde mange

syge og svækkede. Første prioritet for Folkekirkens

Nødhjælps lokale partner The Lutheran World Federation

(LWF) og andre nødhjælpsorganisationer var derfor

at bore brønde og bygge latriner, så der kom styr på de

sanitære forhold.

Hver måned fik Annet og de øvrige flygtninge udleveret

en ration majsmel, bønner og madolie. Men det

var ikke nok til at brødføde familien. Især den yngste

datter, Leya på et år, blev stadig svagere. Til sidst var

leya og hendes mor

min datter

måtte ikke dø

Leya lige ved at dø og måtte indlægges på en klinik for

underernærede børn i flygtningelejren for at overleve.

Leya kom sig og har det efter omstændighederne godt.

FoKus på selvForsyning

Alle flygtningene har de samme udfordringer. Madrationerne

er ikke tilstrækkelige, og mange af flygtningene

forsøger at sælge deres arbejdskraft til folk udenfor

lejren. Folkekirkens Nødhjælp sætter nu, igennem

LWF, stærkere fokus på at styrke landbrugsaktiviteterne

i lejren, så flygtningene kan blive selvforsynende.

Annet er i gang. Hun har til en start plantet majs på en

stump jord, hun har foran sin hytte.

40 % af børnene i flygtningelejren

rwamwanja,

i det vestlige Uganda, er

Underernærede.

5


ambassadører – en del af holdet

6

Folkekirkens Nødhjælp har allieret sig med en række ambassadører, som gerne vil

’vise flaget’ og gøre en positiv forskel i kampen mod sult. Deres primære opgave

er at hjælpe med at formidle viden og inspirere danskere til handling til fordel for

verdens fattigste.

Folkekirkens Nødhjælp ambassadørkorps består i skrivende stund af:

ê Rasmus Botoft og Martin Buch, også kendt som ’Rytteriet’, der var ude med

indsamlingsbøssen i 2012, og som i starten er 2013 besøger projekter i Uganda.

ê Nikolas og Laura Bro, som i 2012 var i Malawi for at få et indblik i arbejdet med

forskellige projekter der.

ê Kirsten og Mille Lehfeldt

Derudover støtter mange præster, provster og biskopper som sult­ambassadører.

Foto miKKel østergaard, scanpix/niels ahlmann olesen & simon Knudsen


Det er vigtigt at skabe opmærksomhed om indsamlingen

i lokalområdet og i sognet. Synlighed og presseomtale

er vigtig. Har man hørt om indsamlingen før, er der

kortere til et ja, når man opfordres til at samle ind, og

kortere til pengepungen, når man opfordres til at give

et bidrag.

Folkekirkens Nødhjælps journalister står altid til rådighed

med forslag, gode råd, illustrationer og historier.

Få omtale i KirKebladet

Skriv en artikel til det lokale kirkeblad, så du kan forberede

hjælpere og indsamlere på datoen og fortælle

om indsamlingens formål. Du finder forslag til artikel

og billeder på www.sogneindsamling.dk/servicecenter

loKale medier

Det er indsamlingslederne, der har kontakten til den

lokale presse, f.eks. lokalavisen, lokalradioen eller den

lokale tv­station.

En lokal vinkel er altid god:

ê Hvad er forventningerne til den lokale indsamling i år?

ê Hvordan gik det sidste år?

ê Hvor mange samlede ind, og hvad blev resultatet?

presse og opmærksomhed

Få inspiration til eller hent en artikel om indsamlingens

formål på www.sogneindsamling.dk/servicecenter

når en avis dæKKer Flere sogne

Det er en god service over for redaktionen på lokalavisen

at have aftalt med de øvrige indsamlingsledere og

genbrugsbutikker i avisens område, hvem der kontakter

avisen.

Koordiner med indsamlingslederne i

nabosognene/Kom mUnen og den loKale

genbrUgsbUtiK. aftal, hvem der er talsmand

over for loKalpressen.

vi anbefaler

7


slutsult.nu & unge indsamlere

8

Slutsult.nu er en oplysningskampagne for unge om,

hvordan Folkekirkens Nødhjælp er med til at gøre en

forskel for verdens fattigste ved at stille skarpt på

retten til mad.

bestil Kampagnemateriale

slutsult.nu dvd

1 film á 13 minutter,

1 film på 8 min.

Tag med Til uganda og få eT indblik i

en anden hverdag

hvor reTTigheder

ikke er en selvfølge

DVDen indeholder to film

Ret til ligeværd: 13 minutter

Retten til mad: 8 minutter

Folkekirkens Nødhjælps kerneopgave er at støtte

verdens fattigste i kampen mod sult. Det sker ud

fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert

menneskes rettigheder og ligeværd.

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP STØTTER

DE FATTIGSTE TIL ET VÆRDIGT LIV.

VÆR MED TIL AT GØRE EN FORSKEL.

KAMPAGNE FOR UNGE 2013

kampagne for unge 2013

kampagNeN slutsult.Nu eR støttet aF danida

FilmeN eR pRoDuceRet aF søren vesTergård

FoR FolkekiRkeNs NøDhjælp

FdF/spejdermærKer

Kan uddeles til FDF’ere, spejdere og andre interesserede.

Leveres i bundter á 10

dvd: mød carol og sam:

to unge med drømme og visioner -

og en hverdag, der står i vejen.

www.sluTsulT.nu – her finder du:

inspiration til konfirmandforberedelse,

foreningsaktiviteter, andagt.

Bestilling af badge, armbånd og film.

giv feedback på maTerialeT på

www.slutsult.nu/evaluering

søndag d. 10. marTs 2013

i folkekirkens nødhjælps sogneindsamling

engager unge

gør en forskel

armbånd og badges

Kan bæres af indsamlerne eller uddeles til børn undervejs.

Leveres i bundter á 10

Find yderligere inspirationsmateriale til undervisning

og aktiviteter på www.slutsult.nu

Foto RuNe haNseN i DesigN uNit Dca hq

unge indsamlere er med på holdet

Tag kontakt til de frivillige børne­ og ungdomsorganisationer

og tag en snak med dem, f.eks.:

ê Kirkens konfirmander

ê FDF

ê KFUM­spejderne

ê KFUM og KFUK

ê De grønne pigespejdere

ê Indre Mission Ungdom

ê KFUM’s Idræt

ê Den lokale ungdomsskole/ungdomsklub

ê Efterskoler

Mange konfirmander, spejdere og andre unge ser værdi

i at støtte verdens fattigste ved at samle ind. I 2012 var

der over 7000 unge, som gik en indsamlingsrute. Det

er vigtigt, at de unge får en god indsamlingsoplevelse.

Forud for indsamlingen kan unge støttes ved, at en voksen

snakker med dem. Som indsamlere er de ambassadører

for verdens fattigste i kampen mod sult, og det

må gerne stråle ud af dem, når de står i døråbningen og

opfordrer folk til at støtte.

Lad gerne de unge lave et indsamlingsmål. Det kan

hjælpe dem, når de skal opfordre folk til at støtte.

Indsamlingsvejledningen er også et godt redskab, som

støtter de unge i deres samtale med de mennesker, de

besøger på deres rute.


Som indsamlingsleder er det din opgave at tilrettelægge

en god indsamling i dit sogn, herunder at have

kontakt til indsamlerne:

ê have overblik over antal indsamlere, tid og sted

ê hverve indsamlere

ê planlægge ruter

ê skabe opmærksomhed om indsamlingen i dit lokalområde/sogn

ê afvikle indsamlingsdagen

ê evaluere dagen

indsamlingslederen har ansvar

For at holde KontaKt til indsamlerne

Udgangspunktet er, at lokal kontakt er bedst. Indsamlingslederen

har derfor kontakt til alle indsamlere og

en indsamlingsleders opgaver

står for al kommunikation, med mindre andet er aftalt.

Både før og efter hverveøjeblikket. Også indsamlere,

der tilmelder sig centralt, skal kontaktes fra lokalt hold.

Der er dog situationer, hvor det er hensigtsmæssigt,

at Folkekirkens Nødhjælp hurtigt kvitterer ved tilmelding

og kan udsende meddelelser til alle indsamlere på

en gang; f.eks. en ”husk, det er i morgen” reminder på

SMS dagen før indsamlingen og en tak og et landsresultat

på SMS på indsamlingsdagen, inden pressen får

besked.

Tidligere indsamlere og andre kontaktes telefonisk af

indsamlingslederen eller dennes hjælpere med henblik

på hvervning. Det kan aftales, at Folkekirkens Nødhjælp

varetager den opgave.

vi anbefaler

vær Flere om opgaven som indsamlingsleder

det er rart at være flere om opgaverne. jo flere indsamlingsledere i er, jo flere indsamlere Kan

i hverve i fællessKab.

ê vi anbefaler, at hvert sogn har mindst én indsamlingsleder og gerne to indsamlingslederassistenter,

selvfølgelig alt efter sognets størrelse

ê assistenterne Kan eKsempelvis give en hånd med til rUteplanlægning eller pressehåndtering

ê det er også en hjælp at være flere om at afviKle selve indsamlingsdagen, så alle får en god

oplevelse

Koordiner med indsamlingslederne i nabosognene/Kommunen

er nabosognet med? orientér jer om sogne, der iKKe deltager, så i Kan søge at dæKKe f.eKs. hele

KommUnen. på sogneindsamling.dK Kan dU se alle sogne, deltagende og iKKe deltagende, sorteret

på KommUner. se også side 34.

9


folkekirkens nødhjælps

sogneindsamlingshold

hjælper med følgende

10

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamlingshold hjælper

med følgende

ê Hverve­ og indsamlingsmaterialer

ê Kampagne for at gøre danskerne opmærksomme på

indsamlingen

ê Kontakten til landsdækkende og regionale medier

ê Oplæg til artikler til det lokale pressearbejde

ê Kampagnen Slut Sult fra februar 2013

ê Ungdomskampagnen Slutsult.nu

ê Sult­karavanebesøg for konfirmander

ê Regionale indsamlingsledermøder

ê Deltager gerne i arbejdsmøder med indsamlingsledere

ê Formidler gode erfaringer fra andre indsamlingsledere

videre til dig

ê Står til rådighed for henvendelser fra indsamlingsledere

ê Kommer gerne ud i sognet og holder foredrag om

Folkekirkens Nødhjælps arbejde

ê Løbende mail­nyhedsbreve til indsamlingsledere

ê Telefonopkald til tidligere indsamlere og støtter

(efter aftale)

ê Centralt tilmeldingssystem med tilmeldingstelefonnummer

80 60 80 60

ê Central aftale med Danske Bank

ê Central aftale med butikskæder og andre, der har

åbent søndag den 10. marts 2013

ê Kvitterer ved tilmelding og udsender meddelelser til

alle indsamlere på en gang med en ”husk, det er i

morgen” reminder på SMS dagen før indsamlingen

og en tak og et landsresultat på indsamlingsdagen

på SMS, inden pressen får besked.


Foto Mai gad design halding/Mousten

tak

i har bidraget til at bekæmpe sult

og nød blandt verdens fattigste

for jeres støtte

har indsamlet

kroner

vi tror på et liv før døden

fisken i folkekirkens nødhjælps logo symboliserer mad til verden.

sultbekæmpelse har været en kernesag for organisationen siden 1922.

êSMS-tjenesten udbydes af Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 1165 København K. Tlf. 33 15 28 00

Foto Mai gad design halding/Mousten

ingen mor skal

se sit barn

dø af sult

vi tror på et liv før døden

ring 80 60 80 60

sms tur til 1220

alm sms-takst bliv www.nødhjælp.dk

indsamler

ê

søndag d. 10. marts

De genanvendelige indsamlingsbøsser er blevet en

succes. Fordi indsamlingsbøsserne allerede ligger ude

hos indsamlingsledere over hele landet, fremsender

Folkekirkens Nødhjælp blot nye plomber hvert år. Og

skulle en katastrofe indtræffe et eller andet sted i

verden kan der hurtigt etableres særlige indsamlinger

lokalt med meget kort varsel.

Derfor er det også muligt at opstille indsamlingsbøsser

i butikker i perioden op til sogneindsamlingsdagen, og

den mulighed åbnes igen i Slut Sult­måneden, fra 9.

februar til ugen efter Sogneindsamlingen 10. marts.

Indsamlingsledere kan ofte, ved at møde frem i butikker,

opnå tilladelse til at opstille bøsser ved kasselinien

og samtidig hænge en plakat eller to op på et synligt

sted i indgangen.

indsamling i butikker

Materialer, der kan bestilles, er plomber, ekstra bøsser,

lille skilt til at sætte på bøssen og plakat samt diplom

til butikkerne med tak til butikkens kunder.

Resultatet af sognets butiksindsamling indtastes

særskilt og må ikke blandes med resultatet af

husstandsindsamlingen 10. marts. Derfor kan butiksindsamlingen

også køre i ugen efter Sogneindsamlingen.

Det vil formentlig ikke være mange penge, der kommer

i bøsserne i butikken, men de skaber sammen med

plakaten god lokal synlighed for sogneindsamlingen.

Benyt derfor muligheden.

11


overblik over sogneindsamlingen

indsamlingsloven siger,

at unge mellem 12­18 år

skal gå sammen to og to.

børn under 12 år skal gå

sammen med en voksen.

12

Rigtig mange sogne dækker selv

alle ruter med indsamlere. Hvis

ikke alle ruter dækkes af sognet

selv, skal sognet være klar til at

modtage indsamlere, som er hvervet

centralt via Folkekirkens Nødhjælps

landsdækkende tiltag.

For de indsamlere, som melder sig af sig selv via telefon

eller hjemmeside, er det vigtigt at vide, hvor og

hvornår der er behov for indsamlerens hjælp. Derfor skal

I som noget af det første have overvejet følgende:

ê Hvor mange indsamlere er der brug for?

ê Hvor mange indsamlere hverver I selv, og hvor mange

vil I have hjælp til?

ê Hvorfra skal indsamlingen foregå den 10. marts

2013?

Oplysningerne indtastes i SIA (Se side 32­40).

hvor mange indsamlere er der brug For?

Du kender dit sogn. Du ved, hvor mange ruter der skal

dækkes. Du ved også, om du får hjælp af konfirmanderne

på indsamlingsdagen, ellers spørg præsten.

hvor mange indsamlere hverver i selv,

og hvor mange vil i have hjælp til?

Det er vigtigt at oplyse, hvor mange indsamlere/ruter I

har brug for i alt, og hvor mange ruter I selv forventer

at få dækket via den lokale hvervning. Dette registreres

via den fælles database SIA (SogneIndsamlingsAdministration),

som er dit online overblik over dit/dine

sogn(e) og dine indsamlere. De ledige ruter står åbent

for central tilmelding.

hvorFra sKal indsamlingen

Foregå den 10. marts 2013?

Sørg for, at der er oplyst tid og sted for jeres indsamling

i SIA. Ved tilmelding hos jer får indsamleren en mail

med oplysninger om tid, sted og de detaljer, I har valgt

at oplyse for indsamlingen samt jeres kontaktoplysninger.

Se side 37.

oplysninger Fra 2012 er overFørt til 2013

For tidligere deltagende sogne har vi overført alle jeres

oplysninger fra 2012 til dette års indsamling. Har du ingen

ændringer i antallet af ledige ruter, i tid og sted for

jeres indsamling og de samme bemærkninger, behøver

du ikke ændre noget. Har du ændringer, så indtast dem

hurtigst muligt via SIA. Allerede tilmeldte indsamlere

får automatisk en mail med nyeste ændringer.

hvis sognets indsamlingsleder er ny, er

flyt tet, har fået ny e­mailadresse eller nyt

telefonnUmmer, sKal det straKs oplyses

til folKeKirKens nødhjælps sogneindsamlingshold

på sogneindsamling@dca.dK eller

teleFon 33 18 77 66


De fleste indsamlingsledere bruger telefonen til at

hverve. Er det muligt at få alle ruter dækket? Ja, selvfølgelig

er det muligt, og det er sjovt, når det lykkes. Men

der skal arbejdes for det ved at tage kontakt til potentielle

indsamlere. Det er vigtigt at bruge kræfterne

rigtigt.

Personer med gode relationer til enten dig, sognet, sagen

eller Folkekirkens Nødhjælp er det bedste at tage

udgangspunkt i. En personlig henvendelse fra jer er

vigtig og motiverende.

ê Kontakt de tidligere indsamlere.

ê Lav personlige opfordringer i jeres egne netværk

ê Sæt en artikel eller annonce i kirkebladet

ê Vær synlig i lokalavisen

ê Mød op til gudstjenester, fastelavnsfester og større

møder og del hvervekort ud

ê Indsamlingsbøsser og plakater i butikker giver synlighed.

Læg 3­5 hvervekort hos lægen, tandlægen,

på biblioteket. Det giver synlighed

ê Få en aftale med kirkekontoret om, at indsamlere

kan melde sig til dér

ê Lad kirkens præster bakke op fra prædikestolen

ê Gør Sogneindsamlingen til en del af konfirmandundervisningen

– og bed konfirmanderne tage deres

forældre med

ê Få hjælp fra en efterskole

ê Lad menighedsrådet gå foran

hvervning af indsamlere

i har loKalt ansvar For at KontaKte de

tidligere indsamlere

Det giver af erfaring det bedste resultat. Start evt. med

at sende en mail til de tidligere indsamlere. Følg op med

et telefonopkald. Lav gerne en ringeaften, hvor I sidder

nogle stykker sammen og ringer listerne igennem. Med

mindre andet er aftalt, er det indsamlingslederens ansvar,

at tidligere indsamlere ringes op.

det bedste hververedsKab er teleFonen

De fleste indsamlere hverves gennem en personlig

henvendelse fra indsamlingslederen eller indsamlingslederens

hjælpere. Start med at ringe til de tidligere

indsamlere.

tidligere indsamlere

Du kan finde en liste med tidligere indsamlere i dit/dine

sogn(e) i SIA. Se side 35. Du kan fra SIA sende dem alle

en mail til at begynde med.

Du vil få en del svar og nogle tilmeldinger. Ring de øvrige

igennem, og tal med hver enkelt.

13


egistrer dine indsamlere i sia

14

Vi beder dig om at registrere dine indsamlere i SIA.

Hvorfor er det så vigtigt? Det er vigtigt for at undgå

dobbelthenvendelser. Det virker uprofessionelt, og det

er spild af begge parters tid, hvis Folkekirkens Nødhjælp

kontakter en person for at opfordre vedkommende til at

blive indsamler, og personen viser sig at være tilmeldt

hos indsamlingslederen.

tilpasset KontaKt

Folkekirkens Nødhjælp kontakter mange mennesker

hver dag med henblik på at opnå aftale om eller hæve

aftale om faste bidrag. Hvis en person er registreret

som indsamler, tages der hensyn til det.

Når en lokal indsamler registreres hos Folkekirkens Nødhjælp,

”fanger” systemet registreringen og samler al

information om vedkommende. Hvis indsamleren allerede

er i Folkekirkens Nødhjælps system, fremgår det

nu også, at vedkommende er lokalt tilmeldt indsamler.

Personen kan allerede være fast bidragyder, kan have

doneret til en katastrofeindsamling, kan være frivillig i

en genbrugsbutik eller på anden måde have en relation

til Folkekirkens Nødhjælp. Der kan tages hensyn til alle

disse forhold, når Folkekirkens Nødhjælp kommunikerer

med vedkommende.

relationsopbygning

Folk vil gerne have en tilbagemelding på resultatet af

deres bidrag, hvad enten det er givet som penge eller

med en frivillig indsats, men de vil også gerne have

mulighed for at begrænse henvendelserne. Således

forsøger Folkekirkens Nødhjælp at tilpasse kommunikationen

til den enkeltes behov. Det er folk generelt

glade for. Vi kalder det ”relationsopbygning”.

Registreringen som lokal indsamler kører videre fra

indsamling til indsamling, og du har dermed altid en

opdateret liste over alle dine tidligere indsamlere i SIA.

Du kan aftale med Folkekirkens Nødhjælp, hvem der

kontakter listen for tilmelding fra år til år. Endelig er

det nemt at overlevere listen til en assistent eller til din

afløser.


kommunekoordinatorer

i en del KommUner har en indsamlingsleder påtaget sig opgaven som KommUneKoordinator.

opgaven er at have overbliK over indsatsen i hele KommUnen gennem KontaKt

til indsamlings lederne og Koordinere ting af fælles interesse, herUnder:

ê at samle indsamlingslederne i KommUnen til et fælles afsætsmøde i efteråret/

vinteren og et evalUeringsmøde i marts

ê at afholde og være vært for inspirationsmøde for indsamlingsledere i regionen

i janUar

ê at siKre, at alle sogne i KommUnen deltager eller dæKKes af et nabosogn

ê at siKre fælles pressemeddelelser til loKale og regionale medier

ê at Udnævne en loKal ambassadør for sogneindsamlingen i KommUnen

ê at Koordinere, at flest mUlige bUtiKKer i KommUnen får sat indsamlingsbøsser op

ved Kasserne

ê at Koordinere det samme ved Katastrofeindsamlinger

i sia Kan dU se, om der er en KommUneKoordinator i din KommUne (nederst på fanebladet

distriKt). er der ingen, og vil dU påtage dig opgaven, så KontaKt sogneindsamlingsholdet

i folKeKirKens nødhjælp.

Foto miKKel østergaard

15


16

Foto miKKel østergaard


”Nå, dér er kommentarfeltet, hvor jeg kan skrive

indsamlingsresultatet for den enkelte indsamler,” udbryder

Kai Madsen begejstret. Tre af de fire indsamlingsledere

i Næstved (den fjerde er arbejdsramt) har

sat hinanden stævne i Skt. Jørgens kirke for at lære

værktøjerne i Servicecentret på www.sogneindsamling.

dk bedre at kende.

Det er tredje gang Kai Madsen (74), Jessie Kiens (67)

og Leif Andersen (68) samarbejder om indsamlingen i

Næstved, og de sætter alle stor pris på samarbejdet.

”Jeg var ny indsamlingsleder og syntes, der var mange

ting at holde styr på. Jeg kunne få helt ondt i maven

ved tanken om ikke at få indsamlere nok,” fortæller Kai

Madsen fra Skt. Mortens sogn.

Samme oplevelse havde Jessie Kiens i Skt. Jørgens

sogn, så da den lidt mere erfarne indsamlingsleder, Leif

Andersen, inviterede til samarbejde, slog de straks til.

Det har de ikke fortrudt.

”Og så viser det, at Sogneindsamlingen er noget, kirkerne

er fælles om. Det er også en fordel i pressearbejdet,”

siger Jessie Kiens.

energi, overbliK og nye ideer

Trekløveret er en slags generalstab, der gennemgår udfordringer

og muligheder og udvikler nye ideer.

arbejdsfællesskab højner moralen

Som da Leif Andersen organiserede plader at lime hverveplakaterne

på, som kunne hænges op i lygtepælene ­ og

det begyndte at regne, så indsamlingsplakaterne blev

skyl let ned, og det pludselig var den tidligere borgmesters

kontrafej, der hang over hele byen.

”Siden har vi fået styr på vores lim,” siger Leif med glimt

i øjet. Sidste år blev der hængt 80 plakater op – som alle

blev hængende.

strategi For hele byen

Ikke alle sogne i Næstved er med i Sogneindsamlingen

– men stadig flere ruter bliver dækket.

”Vi har overblik over hele byen, og hvis vi har for mange

indsamlere i ét sogn, ta’r vi cremen af de sogne, der ikke

er med,” ler Jessie Kiens.

Når strategien er lagt, tager de tre hjem til deres

respek tive sogne og afvikler indsamlingen med lokale

frivillige: de mange indsamlere – og dem, der gerne vil

være med, men som klart har meldt ud, at indsamling

ikke lige er dem. De kan servere kaffe og kage, koge

suppe og være chauffører, hvis indsamlere skal køres

fra et distrikt til et andet.

Og der er plads til flere indsamlingsledere i ’generalstaben’

for: ”Jo flere vi er, jo stærkere bliver vi,” som Jessie

Kiens siger.

17


uteplanlægning

18

Når ruterne skal planlægges op til indsamlingen, er der

flere faktorer i spil.

overvej Følgende:

ê Hvor mange ruter skal dækkes?

ê Prioriter ruterne, så de, der forventes at give mest,

udleveres først til indsamlerne

ê Lav aftale med søndagsåbne butikker om at opstille

indsamlere udenfor.

rut - online rutesystem

ê RUT kan med fordel bruges til at opbygge ruter i en

passende længde og sikre, at alle husstande er med

på en rute. Resultatet bliver et flot rutekort til hver

indsamler, hvor du også kan skrive bemærkninger til

den enkelte rute og indflette en lille hilsen med dit

telefonnummer

ê Ruterne bliver gemt, og du kan vende tilbage til dem

næste år

ê obs: RUT understøttes bedst af browseren Firefox,

mens Internet Explorer kan være meget langsom.

Firefox downloades gratis fra http://www.mozilla.

org/da

ê RUT opdateres regelmæssigt med alle nye vejdata

og inkluderer alle nye boligområder

ê Rutesystemet tilgås direkte fra SIA uden yderligere

koder. Se side 33

ê Firefox skal være indstillet som din standard­browser

ê Du finder en pædagogisk trin­for­trin vejledning i

Servicecenteret. Se side 31

en tommelFingerregel siger,

at en rute sKal dæKKe:

ê 50 husstande på landet

ê 100 husstande i villa/parcelhuskvarterer

ê 150 husstande i bykerner med etageejendomme


Lukkeloven er opløst og de fleste store butikskæder og

­centre har fast søndagsåbent ligesom flere andre butikker.

Mange er derfor ikke hjemme, når indsamlerne

går fra dør til dør. Det betyder, at en indsamler kan nå

en længere rute, fordi færre er hjemme. Overvej derfor,

om dine ruter er lange nok.

Vend det til en fordel. Du kan også benytte muligheden

for at udnytte butikkernes åbningstider. Vurder, om det

kan betale sig at stille indsamlere foran et søndagsåbent

supermarked eller bageren frem for at få dækket

en tvivlsom rute.

27% af indsamlingslederne havde sidste år indsamlere

foran en eller flere søndagsåbne butikker. Tilbagemeldingerne

er, at indsamlerne blev godt modtaget af forbipasserende

foran butikkerne, og et flertal siger, at der

kom mere i indsamlingsbøsserne foran butikkerne end

på de gængse ruter.

åbne butikker

Indsamlingen foran butikkerne kan udstrækkes til hele

åbningstiden. Hvis det er muligt, så lav skiftehold af

indsamlere foran butikkerne og storcentrene.

Det er altid en god idé at kontakte butikken forud for

indsamlingsdagen og aftale nøjagtigt indsamlingssted.

Folkekirkens Nødhjælp indhenter generelle tilladelser

til at opstille indsamlere foran større danske supermarkedskæder.

På www.sogneindsamling.dk/service center, kan man

downloade butikstilladelserne. Det kan være rart for

indsamlerne at have tilladelsen ved hånden.

Du kan bestille veste til butiksindsamlerne, når du

bestil ler indsamlingsmaterialer. Vestene giver synlighed.

Gem dem til næste år.

19


indsamlingsdagen

sogneindsamlingen må gerne være landets mest hyggelige indsamling.

mødestedet sKal byde på forfrisKninger og smil. hav hjælpere

noK og alt Klar, så indsamlerne hUrtigt Kan Komme af sted. tag godt

imod ved hjemKomsten og sig taK for indsatsen. benyt evt. diplom. informer

efter følgende om sognets samlede resUltat. send en mail til

alle fra sia og sig taK for en god dag. send en lille pressemeddelelse

til loKalavisen om resUltatet og sig taK til alle indsamlere og givere.

skab god stemning og hygge

på indsamlingsdagen

20

Forbered indsamlingsdagen i god tid, og vær sikker på, at alle indsamlere ved

hvor og hvornår, de skal møde op. Hav et mødested af passende størrelse og

nok hjælpere til at bemande det. Det tager tid at dele ruterne ud. Især hvis alle

indsamlerne kommer samtidigt, er det en fordel at være flere om det.

Før indsamlerne anKommer

Hav alt parat, når indsamlerne møder op:

Ruter

Indsamlingsbøsser lukket med plombe

Kontrolkort til at notere indsamlere og plombenumre

Indsamlervejledning – en til hver

Pose med girokort til omdeling

Veste til dem, der skal stå foran butikker

når indsamlerne Kommer tilbage

ê Hav forfriskninger klar til indsamlerne

ê Vær klar til optælling

ê Bidetang til at åbne plomber på bøsser

ê Udlever eventuelt et diplom

ê Tak indsamleren for indsatsen

ê Skab rum for indsamlerens feedback og fortællinger

fra ruten


fornavn

efternavn

adresse

postnr.

by

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

Låget sættes på indsamlingsbøssen ved at sætte tappen

ind i åbningen ved håndtaget. Derefter sikres låget

med plomben.

Kontrolnummeret på plomben noteres øverst på kontrolkortet.

Du skal bruge en bidetang til at åbne plomben med,

når indsamlerne er tilbage. Det bedste er at klemme til

midt på plomben, så man kan trække den fra hinanden.

støt med 50 kr.

KontrolKort

Kontrolnr.

fra Plombe

indsamlerens navn

send GIV50 til 1220

sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

by

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

støt med 50 kr.

KontrolKort

Kontrolnr.

fra Plombe

indsamlerens navn

send GIV50 til 1220

sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

by

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

støt med 50 kr.

KontrolKort

KontrolKort

Kontrolnr.

fra Plombe

indsamlerens navn

send GIV50 til 1220

sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

by

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

by

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

støt med 50 kr.

KontrolKort

kroner

indsamlet

indsamlerens navn

støt med 50 kr.

send GIV50 til 1220

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

Kontrolnr.

fra Plombe

sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00

KontrolKort

Kontrolnr.

fra Plombe

indsamlerens navn

send GIV50 til 1220

sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

by

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

indsamlerens navn

støt med 50 kr.

send GIV50 til 1220

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

Kontrolnr.

fra Plombe

sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00

KontrolKort

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

by

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

indsamlerens navn

støt med 50 kr.

send GIV50 til 1220

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

Kontrolnr.

fra Plombe

sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00

KontrolKort

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

by

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

indsamlerens navn

støt med 50 kr.

send GIV50 til 1220

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

Kontrolnr.

fra Plombe

sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00

Øverste del af kontrolkortet har klæb på bagsiden

og fungerer som ID­kort, hvor indsamleren skriver

sit navn. Kortet rives af ved den stiplede linje

og papiret bagpå tages af. Den nederste del af

arket beholder indsamlingslederen som kontrol.

Kontrolkort med plads til én indsamler pr. side

kan downloades i servicecenteret på

www.sogneindsamling.dK/servicecenter

21


optælling, indberetning og indbetaling

22

optælling

I kan selv tælle pengene op. I et stort sogn kan det dog

være en fordel at have en aftale med et pengeinstitut

om hjælp med optællingen. I de største byer holder

visse filialer i Danske Bank ekstraordinært åbent for

indsamlingsledere på indsamlingsdagen. Mere om det

følger i et nyhedsbrev for indsamlingsledere.

Vil I aflevere pengene om mandagen, så husk at advisere

banken om, at I kommer. I vil med posten modtage

et optællingsskema med instruks om optælling og

girokort til overførsel af pengene til Folkekirkens Nødhjælp.

indtastning eller indteleFonering

aF det indsamlede beløb

Det indsamlede beløb, antal indsamlere og gennemførte

ruter skal umiddelbart efter optællingen indberettes

til Folkekirkens Nødhjælp

ê enten via login til SIA (se vejledning til indtastning af

resultat på side 40)

ê eller ved at ringe på tlf. 46 95 96 33

I begge tilfælde skal du benytte dine loginoplysninger

til SIA, der står på det tilsendte optællingsskema.

indbetaling aF det indsamlede beløb

Senest første hverdag efter indsamlingen skal du overføre/indbetale

de indsamlede penge til Folkekirkens

Nødhjælp.

Benyt venligst det fremsendte girokort/OCR­linje, så vi

kan følge indbetalingen.

banKKonto 9541 7002300 (Danske Bank)

giro 700­2300

husK at lave en aFtale med dansKe banK

Danske Banks filialer i mange byer tilbyder at åbne

døren for jer søndag den 10. marts for optælling og indbetaling

af de indsamlede penge.

Hvis du vil benytte dig af en af filialerne, skal du på

forhånd have truffet aftale om det direkte med filialen

ved at ringe til dem eller møde op.

I modsat fald kan filialen vise sig at være lukket, når du

møder op den 10. marts.

Følg med i de udsendte nyhedsbreve om åbne Danske

Banker.


evaluer indsamlingen

ê Husk at takke alle involverede indsamlere og hjælpere

ê Indsaml og evaluér indsamlernes og hjælpernes oplevelser

fra dagen for at kunne gøre det mindst lige

så godt næste år

êVenligst udfyld det evalueringsskema, som du får på

mail umiddelbart efter indsamlingen, så erfaringerne

kan samles

den gode historie – presse

Folkekirkens Nødhjælps journalister sidder klar ved

telefonerne på 33 15 28 00 på indsamlingsdagen og

­aftenen for at tage imod gode historier fra sognenes

indsamlinger. Du kan også sende os en mail med billeder

til

sogneindsamling@dca.dk.

Følg med på www.sogneindsamling.dk

Tag selv kontakt til den lokale avis og lokalradio for at få

offentliggjort jeres indsamlingsresultat.

efter indsamlingen

oversKydende materiale

Indsamlingsbøsser, låg, ubrugte plomber, kontrolkort,

poser og veste kan gemmes til næste år. Har du ingen

opbevaringsmulighed, kan du returnere ovenstående

til:

Folkekirkens Nødhjælp

Nørregade 15

1165 København K

Øvrige ubrugte materialer kan afleveres på genbrugsstationen.

Opdater dit lager i SIA.

registrér alle indsamlere

Det anbefales at du registrerer alle indsamlere i SIA.

Dermed sikres det, at indsamlerne let kan kontaktes

næste år og at der ikke sker dobbelthenvendelser. Brug

kontrolkortene til at indtaste oplysningerne ud fra.

23


hvervematerialer

24

materialer til brug inden d. 10. marts

Folkekirkens Nødhjælp udsender midt i januar et brev med eksempler på hvervematerialer

som plakater og hvervekort til din hjemmeadresse. Vil du have mere, så

bestiller du via SIA. Se, hvordan du bestiller materialer, på side 33.

Hvervekort Lille kort til at

motivere potentielle indsamlere til

at tilmelde sig. Kan lægges i butikker,

på biblioteker og i venteværelser

og uddeles i foreninger, på

skoler og til møder.

plaKat loKal Plakat med ”Ingen

mor skal se sit barn dø af sult”

og budskabet ”Bliv indsamler.

Kontakt:” På plakaten er der et

felt til at skrive lokale tilmeldingsoplysninger

som tlf.nr. og mail. Til

butikker, foreningslokaler og andre

synlige steder. Kan bestilles i A3

og A4.

plaKat til KirKer og

sognegårde Plakat med ”Sogneindsamling”

og budskabet ”Bliv

indsamler. Kontakt:” På plakaten

er der et felt til at skrive lokale

tilmeldingsoplysninger som tlf.nr.

og mail. Til butikker, foreningslokaler

og andre synlige steder. Kan

bestilles i A3 og A4.

ingen mor skal

se sit barn

dø af sult!

vi tror på et liv før døden

Sammen med sin et årige datter Leya og hendes

fem søskende flygtede Annet fra krig og

vold i DR Congo og havnede i en flygtningelejr

i Uganda. I flygtningelejren fik Annet en

månedlig ration majsmel, bønner og madolie

til familien,men det var det ikke nok til at brødføde

dem. Især Leya blev svagere, og døden

nær blev hun til sidst tilset på en klinik i lejren.

Foto Mai gad design halding/Mousten

bliv indsamler

kontakt

www.nødhjælp.dk

ê868 millioner mennesker lever i daglig sult verden over

êmere end 60 % af dem, der sulter, er kvinder og børn

êhvert 12. sekund dør et barn af sult

leya

overlevede

Leya kom sig heldigvis og har det efter omstændighederne

godt. Folkekirkens Nødhjælp sætter igennem vores lokale

samarbejdspartner bl.a. fokus på, at flygtningene skal blive

selvforsynende. Og An net er i gang. Hun har plantet majs

på en stump jord foran sin hytte. Hun kan på den måde

bedre forsørge Leya og hendes søskende i fremtiden.

hjælp andre

til at klare den

på 2-3 timer vil du typisk

bliv

indsamler

indsamle 1000 kr.

hvilket kan give en mor

og barn mad i 240 dage

ring 80 60 80 60

sms tur til 1220

www.nødhjælp.dk

søndag d. 10. marts

êSMS-tjeneSten udbydeS af folkekirkenS nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k. tlf. 33 15 28 00

alm sms-takst ê

sogne søndag

den 10. indmarts

samling

vi tror på et liv før døden

fakta om sult

ingen mor skal

se sit barn

dø af sult

vi tror på et liv før døden

bliv indsamler

søndag d. 10. marts

Foto Mai gad design halding/Mousten

kontakt

www.nødhjælp.dk

Plakat 80608060 Plakat med

”Ingen mor skal se sit barn dø af

sult” og budskabet ”Bliv indsamler”

med centrale tilmeldingsoplysninger

som nødhjælp.dk, ring 80

60 80 60 eller sms”. Til butikker,

foreningslokaler og andre synlige

steder. Kan bestilles i A3 og A4.

DiPlomer til butikker

Opsættes i butikken efter indsamlingsbøsserne

er optalt.

Skilt til inDSamlingSbøSSer

Sættes på indsamlingsbøsser, der

opstilles ved kasselinje i butikker.

Skiltet leveres med lim.

Foto Mai gad design halding/Mousten

êSMS-tjenesten udbydes af Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 1165 København K. Tlf. 33 15 28 00

Foto Mai gad design halding/Mousten

ingen mor skal

se sit barn

dø af sult

vi tror på et liv før døden

ring 80 60 80 60

sms tur til 1220

alm sms-takst bliv www.nødhjælp.dk

indsamler

ê

søndag d. 10. marts

har indsamlet

kroner

vi tror på et liv før døden

fisken i folkekirkens nødhjælps logo symboliserer mad til verden.

sultbekæmpelse har været en kernesag for organisationen siden 1922.

det koster 2 kr.

om dagen at give en

person mad og vand

tak

i har bidraget til at bekæmpe sult

og nød blandt verdens fattigste

for jeres støtte

ingen mor skal

se sit barn

dø af sult


hvervematerialer

&

indsamlingsmaterialer

plaKat til lygtepæle

Indsamlingsleder i Næstved, Leif Andersen, har fundet en god løsning

til at få synlighed i bybilledet. Plakater til lygtepæle, som når

cirkus kommer til byen eller som valgplakater. Ideen gives hermed

videre.

Du kan bestille en hverveplakat i størrelsen 60 x 40 cm (næsten A2)

beregnet netop til det. Kommunen ansøges om tilladelse til opsætning

af x antal plakater i lygtepæle i en given periode, optimalt perioden

10. februar til 10. marts, hvor Slut Sultkampagnen løber. Der

skal sandsynligvis forhandles med kommunen, og en kortere periode

kan vise sig at være et kompromis.

Efter opnået tilladelse går man i f.eks. Silvan, som fører en masonitplade

(pris: 18 kr.) i målene 122 x 60cm, som saves i tre dele, og

plakaterne opklæbes på begge sider. Opklæbning skal være på begge

sider, for at undgå at pladerne buer, når limen tørrer.

Plakater klistres bedst på med almindelig trælim (pris: 84 kr./L) fortyndet

med vand i forholdet 1:1. Limen er vandbestandig, så plakaterne

ikke ødelægges af regn. 1 liter fortyndet med 1 liter vand rækker

til 30 plakater.

Der bores hul i pladerne, der opsættes f.eks. med strips.

der er to slags materialer, som paKKes og sendes til

dig på de opgivne adresser, nemlig hvervematerialer og

indsamlingsmaterialer.

leveringsadresser fra 2012 er gemt. dU Kan oprette

leveringsadresse for hver type materialer, dvs. få

plaKater og andre hvervematerialer til én adresse og

plomber og andre indsamlingsmaterialer til en anden.

êSMS-tjenesten udbydes af Folkekirkens Nødhjælp, Nørregade 15, 1165 København K. Tlf. 33 15 28 00

Foto Mai gad design halding/Mousten

ingen mor skal

se sit barn

dø af sult

vi tror på et liv før døden

ring 80 60 80 60

sms tur til 1220 bliv

indsamler

alm sms-takst ê

www.nødhjælp.dk

søndag d. 10. marts

25


indsamlingsmateriale

26

materialer til brug d. 10. marts 2013

Indsamlingsmaterialer kommer af sig selv, hvis sognet/sognene er tilmeldt inden jul,

men du kan få indflydelse på, hvor meget du modtager. Vi har forsøgt at beregne,

hvad du skal bruge ud fra ruter, antal husstande og antal indsamlere sidste år. Vi har

lagt en forhåndsbestilling til dig i SIA. Den kan du redigere og godkende frem til midt

i januar. Du kan altid bestille mere.

Er dit/dine sogn(e) tilmeldt efter jul, så vær opmærksom på, om der er en bestilling

til dig i SIA. Læs mere om bestillinger på side 38.

inDSamlingSbøSSer Har du

genanvendelige indsamlingsbøsser

nok på lager fra sidste år, skal du

blot bestille plomber. Er nogle

dele gået i stykker, kan du bestille

bøsser med låg samt bøsser og låg

særskilt til supplering. Planlægger

du at opstille bøsser i butikker,

så tag af lageret og bestil flere til

sogneindsamlingsdagen.

Plomber Har du de sorte genanvendelige

indsamlingsbøsser i

tilstrækkeligt antal, skal du blot

bestille plomber.

kontrolkort Til

indskrivning af indsamlerne

KontrolKort

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

by

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

indsamlerens navn

støt med 50 kr. støt med 50 kr. støt med 50 kr. støt med 50 kr.

send GIV50 til 1220 send GIV50 til 1220 send GIV50 til 1220 send GIV50 til 1220

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00 sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00 sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00 sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00

Kontrolnr.

fra Plombe

og overblik over udleverede bøsser.

Øverste del gives til indsamleren og

bruges som ID­kort, og du beholder

resten til at holde styr på, om alle er

kommet tilbage. ID­kortet er med

klæb, der kan sættes på overtøjet.

Her kan indsamleren skrive sit navn

under teksten Indsamler. Der er

plads til fire indsamlere på hvert ark.

Du bestiller ark.

KontrolKort

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

by

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

indsamlerens navn

Kontrolnr.

fra Plombe

KontrolKort

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

by

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

indsamlerens navn

Kontrolnr.

fra Plombe

KontrolKort

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

by

e-mail

telefon

KontrolKort

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

Kontrolkort med plads til én indsamler pr. side

kan downloades i servicecenteret på

www.sogneindsamling.dK/serviCeCenter

by

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

indsamlerens navn

støt med 50 kr. støt me

Kontrolnr.

fra Plombe

Kontrolnr.

fra Plombe

indsamlerens navn

send GIV50 til 1220 send GIV5

sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00 sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, n

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

KontrolKort

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

by


Kontrolnr.

fra Plombe

indsamlerens navn

d 50 kr. støt med 50 kr. støt med 50 kr.

0 til 1220 send GIV50 til 1220 send GIV50 til 1220

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

ørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00 sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00 sms-tjensten udbydes af folkekirkens nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k, tlf. 33 15 28 00

KontrolKort

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

by

veSte til inDSamlere, Der

Skal Stå foran butikker

Når man skal stå foran en butik,

er det rart at have noget på, der

indikerer, hvilken rolle man har, og

hvem man repræsenterer. Bestil

derfor veste i et antal, der svarer

til det antal indsamlere, du forventer,

der skal stå foran butikker.

Folkekirkens Nødhjælp kan ikke

levere til alle indsamlere, kun til

indsamlere foran butikker. Vesten

findes i en størrelse.

girofolDer Lille folder med tak

for bidrag, eksempler på bidragsværdi,

girokort og anvisninger

til, hvordan bidrag kan gives

på forskellige måder. Folderen

udløste sidste år efterbetalinger

på 600.000 kr. og mange nye

faste bidragydere til Folkekirkens

Nødhjælp. Lægges i postkassen,

hvor ingen er hjemme, og kan gives

som tak for bidrag. Indsamlerne

skal have et antal, der svarer til 50

% af antallet af husstande på deres

rute. Leveres i bundter à 100.

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

Kontrolnr.

fra Plombe

indsamlerens navn

KontrolKort

fornavn

efternavn

adresse

postnr.

e-mail

telefon

fødselsdato

uddelt af

modtaget af

rutenr.

kroner

indsamlet

by

Pris: 50 kr. + alm. sms-takst

Kontrolnr.

fra Plombe

indsamlerens navn

PoSer Lille plastpose til at bære

girofolderne i. Som sidste år.

støt

via

sms

velkommen hjem

velkommen hjem

der var ingen hjemme, da vi var forbi i dag.

støt

via

sms

der var ingen hjemme, da vi var forbi i dag.

men du kan stadig nå at støtte. benyt dette girokort elller:

men du kan stadig nå at støtte. benyt dette girokort elller:

ring 90565600

150 kr. trækkes på din næste telefonregning

benyt bankoverførsel

reg.nr. 9541 kontonr. 7002300

giv med dankort

på sogneindsamling.dk

bidrag udover 500 kr. er fradragsberettiget

ring 90565600

benyt bankoverførsel

giv med dankort

150 kr. trækkes på din næste telefonregning

reg.nr. 9541 kontonr. 7002300

på sogneindsamling.dk

bidrag udover 500 kr. er fradragsberettiget

tak

giv150til1220

giv150til1220

du støtter med 150 kr.

Mad og vand til mor og barn i 36 dage

du støtter med 150 kr.

Mad og vand til mor og barn i 36 dage

giv100til1220

giv100til1220

du støtter med 100 kr.

Mad og vand til mor og barn i 24 dage

du støtter med 100 kr.

Mad og vand til mor og barn i 24 dage

giv50til1220

giv50til1220

du støtter med 50 kr.

Mad og vand til mor og barn i 12 dage

du støtter med 50 kr.

Mad og vand til mor og barn i 12 dage

ingen mor skal

se sit barn

dø af sult

ingen mor skal

se sit barn

dø af sult

vi tror på et liv før døden

vi tror på et liv før døden

tak

êSMS-tjeneSten udbydeS af folkekirkenS nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k. tlf. 33 15 28 00

pris: donation + alm sms-takst

pris: donation + alm sms-takst

êSMS-tjeneSten udbydeS af folkekirkenS nødhjælp, nørregade 15, 1165 københavn k. tlf. 33 15 28 00

inDSamlervejleDning

En kort vejledning til indsamlerne

med lidt gode råd og eksempler på

hjælpens værdi.

DiPlom Udfyldes med beløb og

gives til indsamlerne efter optælling

som tak for hjælpen.

tak for at du vælger at give

din tid til at samle ind til kære kampen mod sult. det nytter!

indsamler

kære

kære

indsamler indsamler indsamler

rigtig rigtig god god tur! rigtig tur! god tur!

5 gode råd 5 gode gode råd råd

tak for at du vælger tak at for give at du vælger at give

din tid til at samle din tid ind til til at samle ind til

kampen mod sult. kampen det nytter! mod sult. det nytter!

Selvom mad mad er er en en menneskeret, menneskeret, er er der der mange, der der sulter. En En

Selvom mad er en menneskeret, er der mange, der sulter. En

væsent væsent lig årsag lig årsag til sult til er sult den er ulige den ulige adgang adgang til de til fødevarer, de fødevarer, der der

væsent lig årsag til sult er den ulige adgang til de fødevarer, der

produceres. produceres. Verdens Verdens fattigste fattigste er dybt afhængige er dybt afhængige af adgang af til adgang jord, til jord,

produceres. Verdens fattigste er dybt afhængige af adgang til jord,

vand og såsæd vand for og at såsæd kunne for skaffe at kunne sig mad skaffe på sig bordet. mad Men på bordet. ofte har Men ofte har

vand og såsæd for at kunne skaffe sig mad på bordet. Men ofte har

de ikke denne de adgang, ikke denne selvom adgang, de har selvom retten. de Kvinder har retten. og børn Kvinder er dem, og børn er dem,

de ikke denne adgang, selvom de har retten. Kvinder og børn er dem,

der sulter mest. der Og sulter de rammes mest. ekstra Og de hårdt, rammes fordi ekstra underernæring hårdt, fordi underernæring

der sulter mest. Og de rammes ekstra hårdt, fordi underernæring

og sult giver langtidsvirkninger og sult giver i langtidsvirkninger forbindelse med kvindernes i forbindelse gravi- med kvindernes gravi-

og sult giver langtidsvirkninger i forbindelse med kvindernes graviditeter,

børnenes vækst diteter, og deres børnenes muligheder vækst for og indlæring deres muligheder i skolen. for indlæring i skolen.

diteter, børnenes vækst og deres muligheder for indlæring i skolen.

fakta fakta om sult fakta om sult om sult

ê 868 millioner mennesker lever êi 868 daglig millioner sult verden mennesker over lever i daglig sult verden over

ê 868 millioner mennesker lever i daglig sult verden over

ê mere end 60 % af dem, der sulter, êer mere kvinder end 60 og % Børn af dem, der sulter, er kvinder og Børn

ê mere end 60 % af dem, der sulter, er kvinder og Børn

ê Hvert 12. sekund dør et Barn af sultê

Hvert 12. sekund dør et Barn af sult

ê Hvert 12. sekund dør et Barn af sult

êring på døren med et smil

êring på døren med et smil

êring på døren med et smil

êBed om et Bidrag

êBed om et Bidrag

êBed om et Bidrag

êfolk kan donere med deres moBiltelefon

êfolk kan donere med deres moBiltelefon

êfolk kan donere med deres moBiltelefon

êlæg en girofolder i postkassen

êlæg en girofolder i postkassen

êlæg en girofolder i postkassen

êHenvis til folkekirkens nødHjælp

êHenvis til folkekirkens nødHjælp

êHenvis til folkekirkens nødHjælp

sms/mms din Historie til 41 33 67 70

sms/mms din Historie til 41 33 67 70

- så lægger vi den på sogneindsamling.dk

sms/mms din Historie til 41 33 67 70 - så lægger vi den på sogneindsamling.dk

- så lægger vi den på sogneindsamling.dk

sig, at du kommer fra Folkekirkens Nødhjælp. Vi samler ind til sig, at du kommer fra Folkekirkens Nødhjælp. Vi samler ind til

kampen mod sult blandt verdens fattigste.

sig, at du kommer kampen fra Folkekirkens mod sult blandt Nødhjælp. verdens Vi samler fattigste. ind til

kampen mod sult blandt verdens fattigste.

sig fx at for 50 kr. kan mor og barn få mad og vand i 12 dage

sig fx at for 50 kr. kan mor og barn få mad og vand i 12 dage

sig fx at for 50 kr. kan mor og barn få mad og vand i 12 dage

hvis de ingen kontanter har. Bær dit klistermærke med logo og

hvis de ingen kontanter har. Bær dit klistermærke med logo og

sms-nummer tydeligt på tøjet.

hvis de ingen kontanter har. Bær sms-nummer dit klistermærke tydeligt med på tøjet. logo og

sms-nummer tydeligt på tøjet.

hvis ingen er hjemme. Også selvom der er et ’Nej tak til reklamer’.

hvis ingen er hjemme. Også selvom der er et ’Nej tak til reklamer’.

hvis ingen er hjemme. Også selvom der er et ’Nej tak til reklamer’.

på tlf. 33 15 28 00, hvis du møder spørgsmål, du ikke kan besvare.

på tlf. 33 15 28 00, hvis du møder spørgsmål, du ikke kan besvare.

på tlf. 33 15 28 00, hvis du møder spørgsmål, du ikke kan besvare.

5 gode råd

du har bidraget til at bekæmpe sult

og nød blandt verdens fattigste

êring på døren med et smil

sig, at du kommer fra Folkekirkens Nødhjælp. Vi samler ind til

kampen mod sult blandt verdens fattigste.

êBed om et Bidragtak

sig fx at for 50 for kr. kan mor din og barn indsats

få mad og vand i 12 dage

êfolk kan donere med deres moBiltelefon

hvis de ingen kontanter har. Bær dit klistermærke med logo og

sms-nummer tydeligt på tøjet.

êlæg en girofolder i postkassen

hvis ingen er hjemme. Også selvom der er et ’Nej tak til reklamer’.

êHenvis til folkekirkens nødHjælp

på tlf. 33 15 28 00, hvis du møder spørgsmål, du ikke kan besvare.

du indsamlede

kroner

Foto Mai gad design halding/Mousten

rigtig god tur!

Selvom mad er en menneskeret, er der mange, der sulter. En

væsent lig årsag til sult er den ulige adgang til de fødevarer, der

produceres. Verdens fattigste er dybt afhængige af adgang til jord,

vand og såsæd for at kunne skaffe sig mad på bordet. Men ofte har

de ikke denne adgang, selvom de har retten. Kvinder og børn er dem,

der sulter mest. Og de rammes ekstra hårdt, fordi underernæring

og sult giver langtidsvirkninger i forbindelse med kvindernes graviditeter,

børnenes vækst og deres muligheder for indlæring i skolen.

fakta om sult

ê 868 millioner mennesker lever i daglig sult verden over

ê mere end 60 % af dem, der sulter, er kvinder og Børn

ê Hvert 12. sekund dør et Barn af sult

vi håber, at du havde en god oplevelse og vil være med igen næste år.

pengene går til folkekirkens nødhjælps internationale arbejde.

sultbekæmpelse har været en kernesag for folkekirkens nødhjælp

i 90 år. vil du hjælpe mere så se mulighederne på nødhjælp.dk

sms/mms din Historie til 41 33 67 70

- så lægger vi den på sogneindsamling.dk

hvornår hverve- og

indsamlingsmaterialerne

udsendes

hvervematerialer Udsendes fra Uge 3

og løbende efter bestilling.

indsamlingsmaterialer Udsendes sidst i

janUar og løbende efter bestilling.

har dU iKKe modtaget dine materialer

en Uge efter bestilling, bedes dU ringe

eller maile, så vi Kan siKre, at dU får materialerne

i tide.

mail sogneindsamling@dCa.dK eller

ring 33 18 77 66.

får dU brUg for flere materialer, så

afgiv en ny bestilling. når dU modtager

materialer, så tjeK med det samme, om

alt er, som det sKal være.

27

tak for at du vælger at give

din tid til at samle ind til

kampen mod sult. det nytter!


indsamlingsbøsser

28

Folkekirkens Nødhjælps indsamlingsbøsser kan bruges igen og igen.

Det har mange fordele.

ê Bøsserne kan stables som spande og fylder derfor mindre. Det har

stor betydning for volumen både i forsendelse, og når de gemmes

til næste indsamling

ê De kan opbevares lokalt til næste indsamling og mange indsamlinger

fremover

ê Forsendelsesudgiften spares. Hvert år fremsendes blot nye plomber

ê Arbejdsgangen med opskæring af bøsserne undgås. Plomberingen

klippes over med en bidetang

ê Logo er påtrykt, så labels spares, og arbejdsgangen med at

påsætte label undgås

ê Klimaet nyder godt af den sparede transport ved forsendelse, og

ved at bøsserne ikke længere kasseres til forbrænding efter hver

indsamling

ê I tilfælde af en katastrofe kan en landsdækkende særindsamling

ved opstilling af bøsser i butikker nu hurtigt etableres, idet

bøsserne er fordelt til sognene. Der skal blot fremsendes plomber.


I 2012 blev det muligt at oprette “Min indsamling” på

nettet, hvor pengene går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde,

og den indsamlingsform er vi fortsat med.

Min indsamling virker året rundt og kan benyttes til forskellige

formål. I forbindelse med Sogneindsam lingen

er det altså muligt for enhver at oprette deres egen

min indsamling

indsamling til kampen mod sult. Når man opretter en

indsamling, har man som bruger mulighed for at sprede

budskabet på sociale medier som f.eks. Facebook og via

den vej inspirere andre til at gøre det samme.

www.betternow.dK/noedhjaelp

29


sogneindsamling.dk

30

sogneindsamling.dK

Sogneindsamling.dk henvender sig til offentligheden

med stort og småt om sogneindsamlingen.

på nettet finder dU al den hjælp, dU har brUg for

til sogne indsamlingen. der findes tre forsKellige

Universer, dU som indsamlingsleder bør

sKrive dig bag øret, nemlig:

ê sogneindsamling.dK

ê sogneindsamling.dK/serviCeCenter

ê sia, som vi præsenterer på de følgende sider


sogneindsamling.dK/servicecenter

Servicecenteret indeholder information og inspiration til indsamlingsledere.

Servicecenteret opdateres løbende fra september til

marts.

Her kan du:

få inspiration til det lokale pressearbejde og downloade artikler

og fotos

få inspiration til din indsamling

finde nyhedsbreve fra sogneindsamlingsholdet

finde tid og sted for indsamlingsledermøder

finde alle de værktøjer og materialer, du har brug for før og under

indsamlingsdagen

logge direkte ind i SIA til dit/dine sogn(e) og derfra få adgang til

rutesystemet

hjælp til login til sia

Indtast brugernavn og adgangskode,

som du har fået tilsendt via nyhedsbreve,

og klik Log ind. Du logger nu ind

i dit eget distrikt, som kan bestå af et

eller flere sogne.

31


sia - sogneindsamlingsadministration

32

vejledning til brug aF sia

Kært barn har mange navne. Vi har døbt vores ”SIA”

– SogneIndsamlingsAdministration. SIA er dit onlineoverblik

over dit/dine sogn(e), dine indsamlere og det

materiale, du har brug for før og under indsamlingsdagen.

Herfra tilgår du også rutesystemet RUT.

4

Du logger ind til SIA via sogneindsamling.dk eller

sogneindsamling.dk/servicecenter.

Vi guider dig her igennem trin for trin, hvilke oplysninger

der er i SIA, og hvordan du bruger dem.

3

1

2


status

1 Du kan rette ”Ruter i alt”, som angiver, hvor mange ruter du i alt skal bruge indsamlere

til. Du kan rette ”Forventet dækket lokalt”, som angiver, hvor mange af ruterne du

forventer at kunne dække med de indsamlere, du selv hverver. Tilmeld indsamlerne i

funktionen ”Indsamlertilmelding”.

”Ledige ruter til central tilmelding” beregnes om, når du retter i ovenstående. Hver

gang en indsamler tilmeldes centralt, tælles der 1 ned. Når tallet er 0, er det ikke længere

muligt at tilmelde sig i dit distrikt udefra.

”Lokalt tilmeldte”, som er de tilmeldinger, du foretager fra siden, tæller ikke med i

beregningen.

indsamlingsinFormation

2 Her er alle oplysninger om tid og sted overført fra sidste år. Du kan rette i det hele.

Oplysningerne flettes ind i den mail, indsamlerne modtager som kvittering ved

tilmelding.

indsamlingsleder

3 Dine egne kontaktinfo, som du kan redigere.

distrikt indsamlere materialer resultater hjælp

venstremenu

4 RUT (Ruteplanlægning) tilgås herfra.

I venstre menu findes desuden Danmarks Statistik om dit distrikt, Organisationer i dit

distrikt og link til Andre sogne og indsamlingsledere.

33


distrikt indsamlere materialer resultater hjælp

34

andre sogne

Tag kontakt for lokalt samarbejde med de andre indsamlingsledere om eksempelvis pressearbejdet.

Desuden kan I i fællesskab arbejde på at dække nabosognene. Lad os vide, om

din indsamling kan favne et nabosogn uden indsamlingsleder, så kan vi inkludere sognet i

dit indsamlingsdistrikt.

1

2

Oversigt over deltagelsen af sogne ordnet efter kommuner og kontaktoplysninger på

indsamlingsledere.

Klik på + for at åbne listen over sogne i kommunen.

1

2


indsamlere

I SIA har du altid adgang til dine indsamlere – både de

centralt tilmeldte, dem du selv har tilmeldt og dem der

har været tilmeldt tidligere. Du kan altid ændre deres

kontaktoplysninger, skrive en note eller sende en mail

til alle eller en enkelt. Med et enkelt klik kan du tilmelde

dem efter at have taget kontakt, og indsamleren får en

mail med oplysning om mødetid og ­sted. Indsamlerne

er at finde samme sted, når du eller din afløser skal i

gang med hvervningen til næste år. Derfor er det en god

ide at registrere alle indsamlere.

1

Ud fra hver indsamler kan du se, hvornår de sidst har

fået en mail og om de er tilmeldte.

3

2

2

3

distrikt indsamlere materialer resultater hjælp

Hvis du klikker på en indsamlers navn, får du en

boks op med indsamlerens personlige oplysninger,

som du kan rette i (se næste side).

Eksporter til regneark – listen over indsamlere vil

blive dannet i et Excel­ark

Send mail – sende en mail til dine indsamlere,

tilmeldte/ikke tilmeldte/enkeltvis

Tilmeld indsamler – her kan du melde nye indsamlere

til i dit/dine sogn(e). Status ”tilmeldt lokalt”

1

35


36

distrikt indsamlere materialer resultater hjælp

personoplysninger

1 Du kan tilmelde/framelde indsamleren. Indsamleren får en mail ved tilmelding med oplysninger om mødetid

og ­sted samt dine kontaktoplysninger. Husk at klikke Gem.

2

3

4

Indsamlerens egne bemærkninger til dig – som er tastet ind ved den centrale tilmelding.

Dine noter om indsamleren – som også vises på indsamlerlisten (se forrige side).

“Tildel nyt distrikt” bruges, hvis du efter aftale med indsamleren skal overflytte ham/hende til et andet

sogn. Husk at klikke Gem. Du vil blive spurgt, om indsamleren skal have status ”tilmeldt” eller ”ikke tilmeldt”

i det nye sogn.

1

2

3

Går sammen med Per og har en barnevogn med

Tager rute 47

4


mail Kvittering For tilmelding

Når en indsamler tilmeldes i systemet, får han/hun denne tekst op på skærmen og tilsendt

som mail. Her er det Andersine And, der har tilmeldt sig i Skt. Lukas & Skt. Thomas.

Kære Andersine And

Tak, fordi du har meldt dig som indsamler for Folkekirkens Nødhjælp.

Indsamlingen foregår søndag den 10. marts 2013 kl. 10-15

Mødested: Falken, Falkoner Allé, 2000 Frederiksberg

Mødetidspunkt: kl. 10

Info fra indsamlingslederen: Når du kommer tilbage fra din indsamlingsrute, venter

vi på dig med dejligt hjemmebag, saft og varme drikke.

Din indsamlingsleder er:

Anni Skov

Tlf.: 33 32 57 10

Email: as@dca.dk

Børn og unge i alderen 11-17 år skal gå sammen to og to.

Børn under 11 år skal gå sammen med en voksen.

Det går pengene til

Vi samler ind til fordel for Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde.

Fisken i Folkekirkens Nødhjælps logo symboliserer mad til verden. Bekæmpelse af

sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp siden 1922.

På 2-3 timer vil du typisk indsamle 750-1.000 kr. For 1.000 kr. kan 70 underernærede

børn få ernæringsrigtig mad i en måned.

Få adgang til dine personlige oplysninger

Ret dine personlige oplysninger eller kontakt indsamlingslederen på

www.sogneindsamling.net

Brugernavn: 123456

Adgangskode: ER270

Læs Magasinet eller få det tilsendt

Som indsamler kan du gratis få tilsendt vores blad ‘Magasinet’, der udkommer seks

gange årligt.

Læs seneste nummer af Magasinet her på www.noedhjaelp.dk eller bestil Magasinet

hjem til.

Har du spørgsmål om indsamlingsdagen, så kontakt venligst din indsamlingsleder.

Vi ønsker dig en rigtig god indsamlingsdag.

Med venlig hilsen

Folkekirkens Nødhjælp


distrikt indsamlere materialer resultater hjælp

38

bestilling aF materialer

1 Vær opmærksom på, at du kan vælge enten hvervematerialer eller indsamlingsmaterialer. Her er valgt indsamlingsmateriale

og klikket ”Opret ny bestilling”. Nu kan du udfylde ”Antal” og klikke ”Send bestilling”.

2

3

4

Bestillingen går til denne adresse. Du kan vælge at få tilsendt hvervematerialer og indsamlingsmaterialer til hver

sin adresse.

Du kan ændre leveringsadresser løbende under ”Adresser” i venstremenuen. (Se næste side).

Vi opretter inden jul en forhåndsordre på indsamlingsmaterialer beregnet ud fra tidligere behov. Den kan du redigere,

så længe status er ”Åben” eller ”Forslag fra FKN”. Er status ”Lukket til pakning”, kan ordren ikke ændres.

Men du kan oprette en ny ordre med supplerende materialer.

4

3

1

2


leveringsadresser

Du kan skrive leveringsadresse både til indsamlingsmaterialer og til hvervematerialer. Mange foretrækker

at få hvervematerialerne tilsendt på privatadressen og indsamlingsmaterialerne til sognekontoret.

Under ”Tekstbesked til fragtmand” kan du skrive en instruks til postbuddet, f.eks. ”Kan stilles i carporten,

hvis ingen er hjemme”. Husk at klikke Gem, når der er foretaget en ændring.

Vær opmærksom på, om leveringsadresserne er rigtige, især hvis sognet har skiftet indsamlingsleder

for nyligt.

Når en ordre har status 'lukket til pakning' kan leveringsadressen ikke ændres.

1

2

Leveringsadresse indsamlingsmaterialer

Leveringsadresse hvervematerialer

1

2

distrikt indsamlere materialer resultater hjælp

39


40

distrikt indsamlere materialer resultater hjælp

resultater

Her kan du se jeres resultater i de foregående sogneindsamlinger

og taste årets resultater ind.

Resultatet af gade­ og husstandsindsamlingen indtastes

på indsamlingsdagen. Indberetningen danner

grundlag for, at Folkekirkens Nødhjælp kan estimere et

landsresultat til medierne inden tv­nyhederne samme

aften. Kollekter og butiksindsamling (indsamlingsbøsser

opstillet ved kasselinjer inde i butikkerne) indtastes

særskilt, når resultaterne er opgjort måske i ugerne efter.

Disse må ikke indgå i resultatet af husstandsindsamlingen.

1

2

Her indtaster du resultatet af indsamlingen efter

optællingen. Du skal indtaste indsamlet beløb, antal

ruter dækket og antal indsamlere. Du kan også ringe

til optællingslinjen på tlf. 46 95 96 33 og blive guidet

igennem. Resultatet vil kunne ses i

SIA og på nødhjælp.dk efter kort tid.

”Fordel til alle sogne” fordeler automatisk

resultatet på sognene

forholdsmæssigt efter husstande

i sognene, hvis jeres indsamling

dækker mere end et sogn.

1

3

4

3

4

Hvis du har mere end et sogn i distriktet, kan du

vælge selv at indtaste det specifikke resultat for

hvert enkelt sogn.

17. marts Slut Sult 2012 afsluttes. Indsamlingsbøsser

hentes ind fra butikker, og resultatet gøres

op og indtastes i SIA. Resultater af eventuel

Fastekollekt kan også indtastes.

Husk at klikke Gem, når du har indtastet resultaterne.

Du kan altid vende tilbage og ændre resultatet. Begynd

blot forfra.

2


hvorFor er der sult i verden?

En af de væsentlige årsager til sult findes i ulighed og

undertrykkelse præget af ulige økonomisk politik og social

fordeling.

Omkring 70 procent af verdens fattigste lever i landområder,

hvor de er dybt afhængige af adgang til jord,

vand, såsæd og kreditter for at kunne skaffe sig mad på

bordet. Men denne livsvigtige adgang er der mange, der

ikke har – selvom de har retten til den.

Klimaforandringerne kombineret med stigende fødevarepriser

har også en betydning for sultens omfang, som

vi f.eks. så det på Afrikas Horn i 2011.

Folkekirkens Nødhjælp vil komme uligheden til livs ved

blandt andet at styrke de fattige i deres ret til mad.

danida­bevillinger 37 %

eU­bevilinger 20 %

internationale

donorer 11 %

øvrige 0,5 %

private bidrag/

indsamlinger 31,5 %

her kom

pengene fra

2011

sogneindsamlingen

går til bekæmpelse

af sult og fattigdom

Det gør vi ved at:

ê rykke ud ved katastrofer

ê forebygge sult og skabe fødevaresikkerhed

ê hjælpe fattige med at forebygge og tilpasse sig konsekvenserne

af klimaforandringerne

ê støtte organisering af de fattigste lokalt og nationalt,

så de bliver i stand til at kæmpe for deres ret til

mad

ê arbejde nationalt og globalt for at påvirke både den

danske og andre landes regeringer til at fremme opfyldelsen

af FN’s 2015 mål om at bekæmpe sult og

fattigdom

seKretariat 11 %

indsamling 8 %

oplysning 3 %

UdviKlingshjælp 36 %

Katastrofehjælp 42 %

det gik

pengene til

2011

41


hvis katastrofen indtræffer

42

Vi oplever ind imellem, at katastrofer pludseligt opstår

rundt omkring i verden, og det kræver hurtig hjælp til

ofrene. I 2004 gjaldt det Tsunamien i Asien, i 2010 jordskælvet

i Haiti og samme år oversvømmelserne i Pakistan,

i 2011 sultkatastrofen på Afrikas Horn og i Sahelprovinsen.

Der vil i fremtiden komme flere katastrofer

ude i verden, og når det sker, er det vigtigt hurtigt at

kunne etablere en særindsamling. I Folkekirkens Nødhjælp

ser vi en stor styrke i, at indsamlingsledere over

hele landet med indsamlingsbøsserne allerede har basisredskabet

til at etablere en katastrofeindsamling.

Det blev f.eks. iværksat i større sogne, kort efter sultkatastrofen

på Afrikas Horn opstod, hvor der blev

indsamlet næsten 900.000 kr. rundt om i butikkerne.

Stor tak til jer, der stod for denne opgave. Vi håber også

fremover på indsamlingsledernes opbakning og vilje til

at varetage det praktiske med at opstille indsamlingsbøsserne

i butikker og efterfølgende hente dem ind

igen.

Helt konkret vil der i tilfælde af en katastrofe ske det,

at Folkekirkens Nødhjælp hurtigt etablerer aftaler med

butikskæder om opstilling af indsamlingsbøsser i en

given periode. Dernæst fremsendes plomber og mærkater,

der beskriver indsamlingsformålet, til indsamlingsledere

i sogne med de involverede butikker.

vi tror på et liv Før døden


12. januar

19. januar

14. januar - 6. Februar

8. Februar

10. Februar

15. Februar

3. marts

10. marts

11. marts

11. marts

17. marts

sogneindsamlingen

de Kommende år

vigtige datoer

Eksempler på hvervematerialer udsendes i den følgende uge. Du kan løbende bestille

mere materiale.

Pakning af indsamlingsmaterialer. Udsendes i den følgende uge. Du kan løbende bestille

mere materiale.

Inspirationsmøder over hele landet.

Danmarksindsamlingen afvikles på DR under temaet ”Det nytter”

Slut Sult­kampagneperioden starter. Indsamlingsbøsser kan opsættes i butikker. Plakater

kan opsættes.

I har lavet en aftale med en bank om optælling af de indsamlede penge. Der er en central

aftale med Danske Bank, som mod forudgående aftale står til rådighed.

I har givet alle indsamlere besked om mødested og ­tid og kontakter løbende nytilmeldte.

Indsamlingsdagen. Når resultatet er gjort op, indtaster eller indtelefonerer I det til

Folkekirkens Nødhjælp.

Folkekirkens Nødhjælp udsender en pressemeddelelse om landsresultatet samme aften.

Send en mail ud til alle dine indsamlere med tak og oplysning om jeres resultat.

I underretter lokalaviser og lokalradioer om resultatet og oplyser, at man fortsat kan give

bidrag på flere måder – i butikker, hvis I har opstillet bøsser, eller via sms, giro­ eller bankoverførsel

(tag oplysninger fra girofolder) eller benyt skabelon til pressemeddelelse fra

Servicecentret.

Indtast de indsamlere, der kom uanmeldt, eller som af anden grund ikke er indtastet. Brug

Tilmeld­funktionen. Indtast også konfirmander, så de kan blive kontaktet igen næste år.

Indsamlingsbøsser fra butikker hentes hjem.

Søndag den 9. marts 2014

Søndag den 8. marts 2015 (som også er Kvindernes internationale kampdag)

43


vigtige adresser

FolKeKirKens nødhjælp

Nørregade 15

1165 København K

Telefon 33 15 28 00

nødhjælp.dk

sogneindsamlingsholdet

Telefon 33 18 77 66

sogneindsamling@dca.dk

sogneindsamling.dk

optællingslinje

Telefon 46 95 96 33

banKKonto

9541 7002300

giro 700 2300

Kvalitetsstempling

folkekirkens nødhjælp er certificeret af

den internationale organisation humanitarian

accountability partnership (hap), som er

et stort kvalitetsstempel af folkekirkens nødhjælps

arbejde og et vigtigt redskab i vores daglige arbejde. som

medlem af hap forpligter vi os til at leve op til de højeste

standarder inden for ansvarlighed (accountability) og

kvalitetsstyring i forhold til de mennesker, vi vil hjælpe.

sammen stærKere

folkekirkens nødhjælp er en del af aCt

alliance – en alliance af flere end 130

kirker og humanitære organisationer

verden over. sammen er vi en af verdens

fem største ngo’er. aCt alliance arbejder

med udvikling, katastrofe og fortalerarbejde

i over 120 lande.

More magazines by this user
Similar magazines