Link til evalueringsrapport - BLBoligen.dk

blboligen.dk

Link til evalueringsrapport - BLBoligen.dk

EVALUERINGSRAPPORT

Sundhedsambassadører på 6 sprog

Sundheds- og motionsindsats for kvinder med primært anden etnisk baggrund i Urbanplanen

Sundhedsambassadører på 6 sprog -

1


E V A L U E R I N G S R A P P O R T

Forord

I det boligsociale projekt ’Partnerskabet’ 1 i Urbanplanen på Amager, begyndte vi i 2004-2005 at fokusere

mere på sundhed og livsstil i forbindelse med det boligsociale arbejde.

For Partnerskabet og samarbejdspartnerne er et fokus på livsstil og sundhed i det boligsociale arbejde et

af svarene på de mange udfordringer vi ser i vores arbejde i kvarteret. I Urbanplanen er der ikke tradition

for at dyrke motion, og mange borgeres livsstil bærer ikke præg af de mange kampagner mod rygning,

fed mad og for lidt motion.

Vores egne iagttagelser blev underbygget af den store Københavner-undersøgelse fra 2006 omkring den

socialt betingede ulighed i sundhed 2 , og samtidig slog undersøgelsen fast at sundhed både hænger sammen

med uddannelses- og socialbaggrund, men også at sundhedskultur er noget der kan måles i forhold

til boligkvarterer. Uligheden i sundhed er fx stor når man sammenligner sundhedsprofilerne i hhv. et alment

og ejerbolig-kvarter, og meget stor når man kigger på et område som Urbanplanen. Derfor arbejder

Partnerskabet med et ’community-perspektiv’ i forhold til at udligne uligheden i sundhed.

Målsætningen for hele sundhedsindsatsen i Partnerskabet er at implementere en egentlig sundhedskultur

i Urbanplanen med det formål at skabe traditioner for motion, mere viden om sundhed hos beboerne

i området og sætte fokus på en sundere livsstil generelt. Som en del af Urbanplanens motions- og sundhedsstrategi

er kurset ’’Sundhedsambassadører på 6 forskellige sprog’’ udviklet og gennemført i perioden

2007-2009.

Projektet har til hensigt at formidle sundhedsbudskaber til kvinder bosat i boligområdet og målgruppen

har primært været kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

For de involverede i denne indsats har det været en stor fornøjelse at følge med i, hvordan sundhedsambassadørerne

har deltaget med stort engagement og entusiasme. Udover faglig og personlig dygtighed,

rummer sundhedsambassadørerne en mangfoldighed, som i sig selv er inspirerende for andre der arbej-

der med etniske minoritetsgrupper.

Partnerskabet takker de mange samarbejdspartnere og frivillige sundhedsambassadører for deres store

indsats i Projekt Sundhedsambassadør. En særlig tak skal rettes til Folkesundhed København i Københavns

kommune, som har bistået med udviklingen af sundhedsindsatsen i Urbanplanen og støttet med

faglig kompetence, dataindsamling og praktisk hjælp undervejs.

1 ’Partnerskabet’ er navnet på det boligsociale projekt i Urbanplanen. Urbanplanen er et boligområde på Amager (bestående af

Hørgården, Remisevængerne, og Dyvekevænget) med ca. 5300 beboere og mere end 30 forskellige nationaliteter. Partnerskabets

sekretariat arbejder dagligt på at realisere områdets helhedsplan, herunder sundheds- og motionsindsatsen. Partnerskabet er et

forpligtende samarbejde mellem Boligforeningen 3B, beboerne og Københavns kommune.

2 Se Finn Diderichsen et al: ’At prioritere social ulighed i sundhed’ Folkesundhed København, november 2006.

2 - Sundhedsambassadører på 6 sprog


Indholdsfortegnelse

1. Hvorfor Sundhedsambassadører? ................................................................................................................... 4

2. Målsætninger og evalueringsmetode ............................................................................................................ 5

- Milepælene for projeket......................................................................................................................................... 5

- Succeskriterierne ..................................................................................................................................................... 5

- Dataindsamling og evalueringsmetoder ......................................................................................................... 5

- Projektets overblik .................................................................................................................................................. 5

3. Projektforløbet .......................................................................................................................................................... 6

- Planlægning og organisering .............................................................................................................................. 7

- Rekruttering og kvindernes baggrund ............................................................................................................. 7

- Fagligt indhold af undervisning ......................................................................................................................... 8

4. Effekter og resultater ........................................................................................................................................... 11

- Deltagelse .................................................................................................................................................................. 11

- Kvindernes motivation ........................................................................................................................................ 11

- Viden om sundhed og motion ........................................................................................................................... 12

- Kvindernes motionsvaner ................................................................................................................................... 13

- Kost og madvaner ...................................................................................................................................................14

- Individuelle målinger ............................................................................................................................................. 14

- En sundhedsambassadør i Urbanplanen ....................................................................................................... 15

- Kvinderne som sundhedsambassadører i sundhed ................................................................................... 16

- Kvindernes vurdering af kurset ........................................................................................................................ 16

5. Perspektiver og anbefalinger ............................................................................................................................ 17

Bilag:

A. Kursusprogram ......................................................................................................................................................... 19

B. Evalueringsskema 1 ................................................................................................................................................ 20

C. Evalueringsskema 2 ................................................................................................................................................ 21

D. Personlige målinger ................................................................................................................................................ 22

E. Interviewguide, fokusgruppe .............................................................................................................................. 22

Sundhedsambassadører på 6 sprog -

3


E V A L U E R I N G S R A P P O R T

1 Hvorfor Sundhedsambassadører?

Mange undersøgelser viser at en række grupper i det danske samfund ikke er kommet med på den sundhedsbølge,

som er skyllet ind over Danmark og den vestlige verden i de seneste 10 år. Mennesker med

færre resurser, manglende viden og en marginaliseringsposition i forhold til arbejdsmarkedet og civilsamfundet

efterlever ikke de gode råd fra livsstilsforskningen om Kost, Rygning, Alkohol og Motion; de

såkaldte KRAM faktorer.

Dette hænger i høj grad sammen med disse menneskers uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstatus

og personlige netværk. For borgere med etnisk dansk baggrund er de store ’dræbere’ rygning og alkohol.

For særligt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er type 2 diabetes og muskelskeletlidelser 3

i højere grad risikofaktorer samt andre alvorlige problemstillinger, såsom hjerte/kar- sygdomme og en

lang række mindre livstruende lidelser fx kroniske ryg- og ledsmerter, migræne og D-vitaminmangel.

For minoritetskvinder i 30´erne medfører ovennævnte sygdomme ofte store helbredsmæssige problemer

og kvinderne handikappes væsentligt i forhold til fx arbejdsmarkedet. Årsagerne hos denne målgruppe

kan primært findes i et samspil mellem manglende bevægelse og motion i dagligdagen, sygdom og

usunde kostvaner.

I Urbanplanen kommer de største grupper af minoritetsborgere fra de arabisktalende lande, Tyrkiet, Pakistan,

Somalia samt fra lande, hvor der tales farsi. Det er borgere, der på linje med etniske danske borgere

har behov for oplysning og tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse, men hvor sprog og kultur er

væsentlige barrierer for at tilegne sig viden og opnå reelle handlekompetencer. Det er ønsket om at nedbryde

disse barrierer, der er baggrunden for indsatsen ”Sundhedsambassadører på 6 forskellige sprog”.

Farsi hold. Dansk hold med 5 nationaliteter.

3 Se Etnisk Sundhedsprofil 2008, Center for Folkesundhed.

4 - Sundhedsambassadører på 6 sprog


2 Målsætninger og evalueringsmetoder

Målsætninger & succeskriterier:

Med uddannelse af ”Sundhedsambassadører på 6 forskellige sprog” sættes der fokus på målgruppen af

kvinder med anden etnisk baggrund og etniske danske kvinder, hvis almene sundhedstilstand er dårlig.

Målsætningen er at øge andelen af beboere i Urbanplanen, der er aktive og tager ansvar for egne og

deres familiers sundhed. Primært ved at øge beboernes fysiske aktivitetsniveau, ændre/forbedre deres

kostvaner og i relation hertil forøge målgruppens viden om krop og sundhed generelt.

Milepælene for projektet har været:

• At rekruttere og uddanne 100 kvinder fra Urbanplanen fra 6 forskellige sproggrupper.

• At planlægge og gennemføre et længerevarende kursusforløb med eksterne samarbejdspartnere.

Succeskriterierne har været at:

• Kvinderne får forøget viden om betydningen af sundhed og motion.

• Kvinderne formidler deres viden om sunde kost- og motionsvaner videre til deres familier og venner.

• Kvinderne deltager i andre motionsaktiviteter og sundhedstilbud.

• Kvinderne indarbejder mere bevægelse og sundere kost i hverdagen.

• Kvinderne oplever at få mere energi og et forbedret helbred fx via forbedret kondition, vægttab eller

via ny viden om D-vitaminmangel eller diabetes, der sætter dem i stand til selv bedre at forebygge

og/eller leve med deres livsstilssygdomme.

Dataindsamling og evalueringsmetoder

Udgangspunktet for evalueringen er todelt:

1. Rapporten samler op på projektets resultater og fremlægger deltagernes udbytte i form af ændrin-

ger i sundhedsadfærd.

2. Rapporten indeholder beskrivelser af metoden samt anbefalinger, der kan være til inspiration for

ansatte i andre boligområder og kommuner mm. som overvejer at etablere en lignende indsats (Best

Practice).

Projektet har således overblik over:

• Antal deltagere pr. gang under hele kursusforløbet.

• Hver deltager har udfyldt et ’før og efter’ skema (4 mdr. efter). Skemaerne indeholder personlige

målinger fx fedtmåling, vejning mm.

• Ved kursusstart blev der spurgt systematisk ind til kvindernes motivation for tilmelding til kurset, til

deres motions- og madvaner og til kvindernes energiniveau i hverdagen.

Sundhedsambassadører på 6 sprog -

5


E V A L U E R I N G S R A P P O R T

• Folkesundhed Københavns (FSK) registreringsskema over personlig data, forsørgelsesgrundlag mm.

• Data fra individuelle sundhedssamtaler med kvinderne (FSK).

• Sidste undervisningsgang har kvinderne udfyldt et evalueringsskema, der spørger ind til kursets betydning

for kvinderne, herunder deltagernes vurdering af de enkelte kursusemner.

Derudover er der blevet gennemført et fokusgruppeinterview med 6 kvinder, repræsenterende hver deres

sproggruppe. Her blev der spurgt ind til de fysiske rammer for kurset, kursusformidling, fagligt indhold

og til kvindernes personlige udbytte af sundhedsambassadørkurset.

Endelig indgår ”Sundhedsambassadørkurset” i en større evaluering der bliver gennemført af projektet

”Mere Lighed i Sundhed” fra Folkesundhed København.

Kursusforløbet startede med en rekrutteringstur til Bornholm, hvor programmet stod på sund mad og motion i den smukke natur.

Resultaterne fra ’før og efter’ skemaerne indgår som en del af datamaterialet. Skemaerne har været svære

at tolke, dels var det ikke alle kvinder, der svarede på skemaerne, dels var der problemer med forståelsen

af skemaerne. I rapporten er fokus derfor lagt på de kvinder, der har svaret på skemaerne.

3 Projektforløbet

For rapportens læsere med interesse i detaljer i forhold til organiseringen, følger her en udførlig beskrivelse

af selve projektforløbet, opdelt i temaerne:

1. Planlægning og organisering, 2. Rekruttering og kvindernes baggrund, 3. Fagligt indhold af undervisningen

og 4. Fastholdelse og motivation.

6 - Sundhedsambassadører på 6 sprog


Planlægning og organisering

Der blev nedsat en ansvarlig projektgruppe bestående af projektleder Iman Ahmad, integrationskonsulent

fra Partnerskabet, og repræsentanter for tre sundhedsprojekter i Folkesundhed København (FSK) 4 .

Sundhedsformidlere fra FSK fik til opgave at varetage den faglige undervisning så undervisningen kunne

foregå på kvindernes modersmål uden tolk. Iman Ahmad er selv uddannet sundhedsformidler, og hun

har derfor selv kunnet tilrettelægge kursusforløbet, samt garantere det faglige niveau for oplæggene.

Iman underviste personligt det arabiske hold. Der blev udviklet og beskrevet et uddannelsesforløb til 6

forskellige sproggrupper af kvinder; arabisk, urdu, tyrkisk, somali, farsi og dansk. Al undervisningsmateriale

blev fremstillet på både dansk og på de øvrige sprog.

Kurset blev bygget op over en teoretisk og en praktisk del, i alt 8 gange undervisning pr. sproggruppe.

Efter hvert holds afslutning fik kvinderne overrakt et diplom hver for gennemførelse af kurset.

Rekruttering og kvindernes baggrund

Det er en stor opgave at rekruttere op mod 100 kvinder, der

frivilligt skal melde sig til et forløb, der går så tæt på de enkelte

kvinder og deres individuelle sundhedsudfordringer.

Derfor besluttede projektgruppen at ”kickstarte” kursusforløbet

med en weekendtur til Bornholm. Her deltog 46

kvinder og deres børn. Fokus for turen var motion og sund

mad. Arrangementet skulle sikre synlighed for uddannelsen

i lokalområdet samt inspirere de deltagende kvinder til at

uddanne sig som sundhedsambassadører.

4 MOVE, Sundhed på dit sprog og Mere Lighed i Sundhed

Tabel 1. Antal deltagere i Sundhedsambassadører

på forskellige sprog 2007-2009

Arabisk 25 kvinder

Somali 8 kvinder

Dansk 19 kvinder

Farsi 8 kvinder

Tyrkisk 19 kvinder

Urdu 14 kvinder

I alt 93 kvinder

Projektlederen kunne i et vist omfang trække på allerede eksisterende netværk og kontakter i Urbanplanen.

Desuden blev der skrevet artikler til Partnerskabets beboerblad ”Opslagstavlen”, samt i den lokale

presse.

Projektet er i høj grad baseret på en personlig og direkte rekrutteringsform, der giver mulighed for at

forklare om indhold og deltagelsesbetingelser til potentielle deltagere, herunder sprog, mødegange og

børnepasning mm. Alle kvinder tilmeldte sig personligt i Partnerskabet.

Ved rekrutteringen blev fokus lagt på de kvinder, der bor i Urbanplanen og hvis almene sundhedstilstand

er dårlig. Målgruppen inkluderede bl.a. overvægtige og beboere der ikke var bevidste om betydningen af

motion og sunde kostvaner. Som det fremgår af tabel 1, lykkedes det at rekruttere til alle 6 sproggrupper,

dog med klart størst tilslutning til arabisk, tyrkisk og dansk.

Sundhedsambassadører på 6 sprog -

7


E V A L U E R I N G S R A P P O R T

Diagram 1 viser kvindernes forsørgelsesgrundlag

ved projektets start. I

alt svarede 72 kvinder på spørgeskemaet.

Heraf var 50% på kontanthjælp

og 22% i arbejde.

Det vil sige, at projektet har formået at

inddrage målgruppen af kvinder med

anden etnisk baggrund uden for

arbejdsmarkedet 5 .

Fagligt indhold af undervisningen

Kurset omfattede følgende 4 emner:

1) Motion 2) Kost 3) Sygdomsforebyggelse og 4) ’’Kend din krop’’.

Emnerne indeholdt hver to moduler af to timers varighed, hhv. teori og praksis/udflugter. Selve undervisningen

lå i tidsrummet kl. 18-20. 4 af de 6 hold havde to moduler om ugen. 2 hold havde kun et ugentligt

modul.

For alle hold varede kurset i alt én til to måneder og afsluttedes med en minifest for de nyudnævnte ambassadører

med uddeling af diplom og en tale fra en kommunal politiker. Ved hver undervisningsgang

blev der serveret frugt, vand, kaffe og the. Der var ligeledes mulighed for børnepasning, hvilket var en

forudsætning for at en del af kvinderne kunne deltage i undervisningen.

Tema 1 - Motion: I teoridelen formidledes viden om fysiologi og betydningen af en aktiv livsstil. Alle

kvinderne fik udleveret et aktivitetsskema, der skulle udfyldes. I praksisdelen fik kvinderne udleveret en

skridttæller og en motions-DVD, udarbejdet af FSK. Motions-DVD’en er tilgængelig på 5 forskellige sprog

og kvinderne afprøvede på kurset DVD’en med det formål, at de selv skulle kunne træne med DVD’en

hjemme. Endelig fulgte et mindre sundhedstjek med vejning og vægtmåling, fedtprocentsmåling, BMI

samt konditest. Disse resultater blev skrevet ind i et personligt skema.

Tema 2 - Kost/sund mad: Teoridelen var bygget op omkring de 8 kostråd, og der blev talt om kvindernes

og deres familiers madvaner. I praksisdelen blev der lavet sund mad og deltagerne spiste sammen. Samtidig

blev der givet tips til madpakker og gode opskrifter.

Tema 3 - Sygdomsforebyggelse: Teoridelen omfattede emnerne Diabetes 2, D-vitaminmangel, kalkmangel

mm. Praksisdelen omfattede besøg af sygeplejerske, der foretog et sundhedstjek af kvinderne

med måling af blodtryk og blodsukker.

8 - Sundhedsambassadører på 6 sprog

Diagram 1 - Oversigt over kvindernes forsørgelsesgrundlag

50%

5% 7%

5 Data fra individuelle sundhedssamtaler med kvinderne (Folkesundhed København).

22%

15%

Dagpenge

Studerende

Pension

I arbejde

Kontanthjælp


Tema 4 - Kvindekroppen: Teoridelen omfattede de forskellige perioder i kvindens liv, dvs. puberteten,

menstruationscyklus, graviditet, overgangsalderen samt familieplanlægning. Praksisdelen bestod i en

udflugt til klinik Sex og Samfund, hvor kvinderne fik undervisning af en kvindelige læge tilknyttet klinikken.

Opdelingen af undervisningen i en teoretisk og praktisk del virkede godt. Kvinderne fik en god fornemmelse

af at kunne gøre brug af ”tavleundervisningen” i den praktiske del. Fx blev oplægget om de 8

kostråd omsat i tilberedningen af et sundt og fedtfattigt måltid i praksis. Gennem hele undervisningsforløbet

blev der brugt illustrative materialer som billeder, plakater og tomme mad emballager.

Kvinderne undervises her i kvindekroppen og sund kost af sundhedsformidlere fra FSK.

De uddannede sundhedsformidlere i sproggrupperne har været en optimal måde at formidle de fleste

emner til kvinderne på. Ikke kun fordi undervisningen forgik på kursisternes eget sprog, men i høj grad

også fordi underviserne kendte til nationaliteternes særlige kulturelle forhold.

De emner, hvor der var en dansktalende underviser, fx lægen tilknyttet Sex og Samfund-klinikken, var der

samtidig en sundhedsformidler tilstede til at oversætte og forklare de kulturelle aspekter, der kan spille

ind.

Kvinderne viste sig at være meget engagerede i emnet sundhed og blev inspireret af hinanden undervejs

i forløbet. Dette engagement og gensidige støtte skabte et fint grundlag for indlæring.

4. Fastholdelse og motivation

Afgørende for projektets succes var, om det ville lykkedes at fastholde kvinderne og motivere dem til at

gennemføre hele forløbet. Under forløbene har integrationskonsulenten haft kontakt til hver enkelt

Sundhedsambassadører på 6 sprog -

9


E V A L U E R I N G S R A P P O R T

kvinde via telefon, SMS og nyhedsbreve. I nogle af sproggrupperne skulle kvinderne ringes op flere gange

for at blive husket på mødetider, da mange af kvinderne ikke benytter sig af kalender.

Børnepasning med lønnede unge fra området har været en væsentlig faktor i fastholdelsen og motivationen.

Ikke mindst de enlige mødre har således haft mulighed for at deltage i undervisningen. Det er ikke

ualmindeligt, at flere af kvinderne har 5-6 børn. En somalisk kvinde udtrykker således på holdets vegne at:

’’..hvis ikke der er børnepasning, ville der ikke dukke nogen op”.

Det har også været væsentligt at projekt- og kursuslederen har været til stede under hele kursusforløbet.

På denne måde hjalp hun til og sikrede, at den “røde tråd” gik gennem hele kursusforløbet. En tredje og

nok så betydningsfuld motivationsfaktor er, at i ’Projekt Sundhedsambassadører’ er det kvinderne selv,

der er i centrum – undervisningen handler om eget helbred og sundhedstilstand.

Kurset startede med personlige tests, der blev bla. lavet fedtprocent, konditest og blodtrykmåling.

I løbet af kursusforløbet er kvinderne blevet motiveret til at bruge de eksisterende motionstilbud i Urbanplanen

regelmæssigt og på andre måder blevet opfordret til at være fysiske aktive. Sideløbende med

selve kursusforløbet blev der igangsat forskellige aktiviteter i Urbanplanen, bl.a. mavedans, aerobic og

motionsdage, hvor kvinderne fik mulighed for at gennemføre konditest mm.

Alle kursusdeltagere fik ved kursusstart lavet personlige tests, herunder vejning, blodtryk og blodsukkermålinger,

fedtprocentmåling og konditionstest. Nævnte målinger blev foretaget igen ca. 4. måneder efter

endt kursusforløb. Udover at resultaterne kan anvendes i evalueringssammenhæng, er det også vurderingen,

at disse sundhedstests virker motiverende og medvirker til at fastholde deltagerne i de opnåede

livsstilsforandringer.

10 - Sundhedsambassadører på 6 sprog


4 Effekter og resultater

Det kan som udgangspunkt konstateres, at det er lykkedes dels at rekruttere kvinderne, dels at gennem-

føre uddannelsen med et stort antal kvinder.

Deltagelse

Ud af de 93 kvinder der deltog på kurset

”Sundhedsambassadør”, gennemførte

77 af kvinderne og fik overrakt

deres diplom som bevis på, at de nu

kan kalde sig ”Sundhedsambassadører”.

Tabel 2 viser den store interesse for at

deltage i kurset – og at det for den enkelte

kvinde blev prioriteret højt.

Kvindernes motivation

Ved kursusstart blev kvinderne i ’før skemaet’ bedt om at skrive, hvorfor de havde tilmeldt sig ”Sundhedsambassadørkurset”

(se bilag 2).

Som figur 1 viser, er svarene jævnt fordelt på

sygdom og overvægt. 70 personer har sat kryds

ved interesse, hvilket tyder på, at kvinderne er

meget interesserede og nysgerrige omkring

egen sundhed.

Overvægt fylder også meget som motivationsfaktor,

hvilket også fremgik under fokusgruppeinterviews:

”…Jeg har prøvet forskellige

slankekure, jeg er overvægtig, og har prøvet alt

muligt - også været på hospitalet. Sundhedsambassadør

projektet giver mig troen på, at der er

andre måder at indrette sig på”.

Tabel 2. Deltagerne i Sundhedsambassadører på

6 forskellige sprog 2007-2009

Arabisk 25 20

Urdu 14 12

Tyrkisk 19 16

Somali 8 6

Dansk 19 15

Farsi 8 8

I alt 93 77

Deltog mere end 4

gange og fik diplom

En anden og vigtig motivationskilde for flere af kvinderne har været at lære hvordan man laver sund

mad fra hjemlandet: ”Jeg vil gerne vide, hvordan jeg lever sundt med at spise pakistansk mad”.

Antal besvarelser

Figur 1. Motivation for at blive sundhedsambasadør

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Interesse Sygdom Overvægt Andet

Sundhedsambassadører på 6 sprog -

11


E V A L U E R I N G S R A P P O R T

Den økonomiske faktor spiller i høj grad også ind. Flere af kvinderne nævnte vigtigheden af et ’gratiskursus’,

da mange af deltagerne er økonomisk pressede: ”Rigtig mange af de andre ville ikke have kommet,

hvis det havde kostet penge. Mange deltagere er arbejdsløse, og ville ikke havde haft råd”.

Netværk er også en væsentlig motivationsfaktor: ” Motivation er at holde arrangementer, støtte hinanden

som veninder, sørge for at jeg kommer af sted. Man skal altid tænke positivt; jeg har godt af det. Det

er en god idé at lave aftaler med sine venner!”.

Kvinderne lærte om de 8 kostråd gennem sund madlavning.

Viden om sundhed og motion

Et succeskriterium for projektet var, at kvinderne skulle forøge deres viden om sund livsstil. Det er opfattelsen,

at dette i høj grad er lykkedes, hvilket er blevet underbygget af kvindernes udsagn under og efter

forløbet.

Efter endt kursusforløb blev kvinderne bedt om at udfylde et afsluttende evalueringsskema (se bilag 3).

Skemaet fokuserede på kursets betydning for kvinden og kvindens samlede vurdering af kurset. Alle kvinderne

svarede ja til spørgsmålet: ”Har du lært noget nyt på kurset?”.

En enkelt kvinde svarede ”faktisk alt” og videre: ”at høre om sygdomme og diabetes åbnede mine øjne

– min mor har sukkersyge, for [hendes] blodsukker er alt for højt – det er fortiden hos mig og mine børn,

derfor husker jeg det”.

En anden kvinde nævnte under fokusgruppeinterviewet, at ”selvom det var kendt stof, var det spændende”.

Til spørgsmålet om ”hvad er det vigtigste du har lært?” svarede én kvinde: ”Vi skal spise sund mad. Jeg

passer godt på min krop. Jeg bruger mindre olie i maden”.

12 - Sundhedsambassadører på 6 sprog


Mere overordnet udtrykte en kvinde, at hun har genvundet troen på, at hun selv har muligheden for at

forandre sin livsstil (self efficacy): ”Iman sagde til mig; har du tænkt dig at ændre din tankegang? Det er

nyt for mig at tænke sådan. Jeg har prøvet mange slankekure uden held, jeg har altid kun tænkt på at tabe

mig, ikke at jeg kunne ændre min tankegang og så tabe mig”.

Deltagelse i andre sundhedsaktiviteter: Det var også et vigtigt formål, at få kvinderne til at deltage i en

række andre sundhedsaktiviteter ’på egen hånd’. Dette er lykkedes i meget høj grad i projektet. Halvdelen

af alle kvinder der svarede, tilkendegav at de har deltaget mere end 11 gange i motionsaktiviteter. Kun

ganske få har deltaget under 5 gange i aktiviteterne 6 .

I evalueringsskemaet fortæller over 90% at de har fået mere viden om kost og sunde madvaner.

Kvindernes motionsvaner

En væsentlig del af projektet går ud på at introducere motion for kvinderne og fastholde dem i diverse

motionstilbud.

Diagram 2 viser, at over halvdelen af de kvinder

(57%), der svarede på evalueringen har

dyrket eller har prøvet at dyrke motion under

og efter forløbet.

Før og efter: Før forløbet gik i gang, vurderede

17% af kvinderne, at deres fysiske form var

meget dårlig. Efter forløbet var andelen faldet

til 5,6%.

Andelen af kvinder, der var fysisk aktive mindst 30 minutter dagligt steg i projektforløbet fra 29,8% til

45,7%. Over 25% af kvinderne angav før projektstart, at de kun laver stillesiddende beskæftigelse i fritiden.

Efter projektet var andelen faldet markant til 5,7% 7 .

I fokusgruppeinterviewet blev der spurgt ind til, hvilket personligt udbytte kvinderne havde fået af deres

deltagelse i ”Sundhedsambassadørkurset”. Nogle svarede, at det var vigtigt at komme i gang med at

dyrke motion - men også at det er svært at fastholde den ændrede livsstil.

En kvinde fortæller at:” et resultat er, at jeg er begyndt at motionere mere nu, fordi det er billigt’’. (Motionstilbud

i Urbanplanen).

6 Data fra individuelle sundhedssamtaler med kvinderne (Folkesundhed København).

7 Data fra individuelle sundhedssamtaler med kvinderne (Folkesundhed København).

Diagram 2. - Dyrker du motion?

18%

57% 26%

Aldrig

Af og til

Regelmæssigt

Sundhedsambassadører på 6 sprog -

13


E V A L U E R I N G S R A P P O R T

En anden har oplevet den positive effekt ved at dyrke motion: ”Jeg har fået mere energi. Selvom jeg har været på

arbejde og gået til aerobic, er jeg helt frisk”.

17 ud af 37 angiver i evalueringsskemaet, at de har fået mere energi og hele 23 ud af 37 angiver, at de har fået

mere selvtillid ud af forløbet. 21 ud af 37 kvinder angiver, at de nu dyrker mere motion end før forløbet startede.

17 ud af 37 angiver, at de føler de har et bedre helbred end før forløbet og næsten alle synes, at sundhedsaktiviteterne

har været en overvejende positiv oplevelse.

Kost og madvaner

Andelen af kvinder, der spiser frugt og grønt hver dag, steg markant fra 52%

før projektstart til 75% efter projektet (figur 2). Kvinderne spiser også mere

groft brød nu, og andelen der aldrig spiser fisk er faldet fra 20% til 9%.

Endelig er andelen af kvinder, der ofte spiser fastfood faldet markant, hvilket

også stemmer overens med projektledernes indtryk efter samtaler med kvinderne.

27 ud af 37 kvinder angiver i evalueringsskemaet, at de har ændret

kostvaner undervejs 8 .

Individuelle målinger (resultater)

I sundhedsambassadør-projektet indgik også helt specifikke målinger af de enkelte deltagere før og efter projektstart,

hvilket gav nogle helt konkrete og håndfaste mål for projektet succes.

17 af de 40 kvinder som gennemførte “før og efter målinger” i projektet har oplevet et vægttab. Det samlede

vægttab er på 69 kg. For de 17 kvinder svarer det til et gennemsnitligt vægttab per kvinde på 3,8 kg. Tallet dækker

over vægttab fra 1-2 kg og helt op til 8-9 kg.

Positivt på resultatsiden var også målingerne af kvindernes fedtprocent ved projektstart og 4 mdr. efter projektets

afslutning. Mange kvinder havde ved den første måling en fedtprocent på over 40 og enkelte over 50.

Efter projektets afslutning havde 21 ud af de 40 kvinder, som gennemførte begge målinger, oplevet en nedgang

i fedtprocenten i kroppen. Disse kvinder havde ved projektets start haft en fedtprocent på 42,2% i gennemsnit,

hvilket faldt til 38,8% i den anden måling. Tallet dækker over individuelle reduktioner på 1-9% fedt ud af den

samlede kropsvægt.

Det var desværre ikke alle kvinder, der deltog i eftermålingen 4 måneder efter, men det er projektlederens fornemmelse,

at tendsen gælder for alle kvinderne i sundhedsambassadør projektet – dvs. at det anslået er ca. halv-

8 Data fra individuelle sundhedssamtaler med kvinderne (Folkesundhed København).

14 - Sundhedsambassadører på 6 sprog

Figur 2. Andelen af kvinder, der

spiser frugt og grønt hver dag, er

steget efter projektet.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Før Efter


delen af kvinderne, der har oplevet vægttab og/eller reduktion af fedtprocenten efter at have gennemgået

projektforløbet. Enkelte kvinder har som Zahra Ladieh Raguen lagt livsstilen helt om og tabt over 20 kg

efter den anden måling.

Zahra Ladieh Raguen – en sundhedsambassadør i Urbanplanen

Zahra bor i Remisevænget Øst og er mor til 5 børn – den ældste på 18 og den yngste på 5 år. Hun blev

færdig som sundhedsambassadør i juni 2008 og tabte sig over sommeren 20 kg. Siden hun blev sundhedsambassadør,

har Zahra helt omlagt sine mad- og motionsvaner. ’’ I dag spiser min familie og jeg

meget mere frugt og grønt og mindre af det usunde: slik, chips og sodavand. Vi spiser også meget fisk og

jeg bruger slet ikke olie i maden mere’’, fortæller hun.

Zahra Ladieh Raguen er nu sundhedsambassadør i Urbanplanen.

’’Det er selvfølgelig ikke altid lige let og nogen gange falder jeg i og spiser usundt, siger Zahra med et smil.

Men i det daglige spiser jeg sundt, fordi jeg får mere energi og overskud til fx at gå op og ned af trapperne

og gå lange ture til Fields. Jeg har også overskud til nu at gå i motionscenter på min arbejdsplads’’.

Zahra fortæller med et glimt i øjet, at hun bl.a. har skiftet sodavand ud med sukkerfri saftevand og at hun

tilbereder kødretter med en masse grøntsager i, så børnene ikke opdager det. ”De spiser uden problemer

min mad og min datter har også tabt sig”.

I det hele taget smiler Zahra meget og hun har et godt råd til andre: Vær aktiv og spis sundt og få energi i

hverdagen. ”Før gabte jeg hver morgen, nu vågner jeg glad og frisk. Det er så dejligt og jeg synes at man

skal passe på sig selv - vi har jo kun et liv”.

Sundhedsambassadører på 6 sprog -

15


E V A L U E R I N G S R A P P O R T

Kvinderne som ambassadører i sundhed

Et af de overordnede mål med ’’Sundhedsambassadørerne’’

har været, at kvinderne skulle sprede

sundhedsbudskaberne videre til egne familier og

netværk. Som det fremgår af tabel 3 er denne målsætning

i høj grad lykkedes – kvinderne formidler nu

aktivt de gode budskaber videre.

En kvinde siger til sine venner og familie: ’’lad vær med at købe sodavand, køb appelsiner så presser vi

dem i stedet. Det er ikke nemt, for børnene er ikke lette at lokke”.

At det er svært i forhold til børnene kom også frem hos en anden kvinde: ”Jeg prøver også at snakke med

mine børn. Børnene siger, at vi skal stoppe som sundhedsambassadører, fordi der serveres mindre sødt”.

Ved fokusgruppe-interviewet var et af spørgsmålene til kvinderne: ”Hvad er en sundhedsambassadør?”

En af kvinderne har denne definition: ”For mig er det at tænke sig om, hvad du spiser, for din familie.

Fortæl det du ved uden at presse andre. Fortæl dem, at det (sund mad) har du godt af. Vær et godt

eksempel for andre”.

Kvindernes vurdering af kurset

I kvindernes vurdering af kursusforløbet (tabel 4) fremgår det, at langt størstedelen har været meget

tilfredse med det samlede kursusforløb. De har taget mange af sundhedsrådene til sig, og det mest popu-

lære tema var sygdom i teori og praksis.

Tabel 4. Vurdering af kurset

Hvad synes du om

kurset samlet?

16 - Sundhedsambassadører på 6 sprog

Tabel 3. Ambasadørrollen Ja Nej

Har du fortalt det videre til din

familie?

Har du fortalt det videre til venner/

netværk?

43 1

42 3

Meget godt Godt Dårligt Meget dårligt

Motion teori 29 13 1

Motion praktisk 28 11

Mad teori 33 9

Mad praktisk 38 2 1 1

Sygdom teori 37 6

Sygdom praktisk 38 5

Krop teori 36 4

Krop praktisk 35 4 1


5 Perspektiver og anbefalinger

Både interviews og personlige målinger peger entydigt på, at det kan lykkes at nå målgruppen af kvinder

med anden etnisk baggrund. Omtrent halvdelen af kvinderne har ændret livsstil ift. kost- og motionsvaner

i større eller mindre omfang. Alle kvinderne har fået mere viden om sund livsstil i forløbet og stort

set alle kvinderne tager rollen som ambassadører seriøst og formidler budskaberne videre i familie og

netværk.

I betragtning af kursets begrænsede omfang, peger resultaterne på, at pilotprojektet her er én af vejene

man kan gå, hvis man vil arbejde proaktivt med den socialt og kulturelt betingede ulighed i sundhed.

Forhåbningen er også, at en sundere livsstil og ændret sundhedsadfærd kunne betyde øgede jobmuligheder

for målgruppen, idet vægttab, mentalt og fysisk overskud samt oplevelsen af selv at kunne ændre

på forskellige helbredsmæssige problemstillinger, alt andet lige, positivt bidrager til at bringe kvinderne

tættere på arbejdsmarkedet.

Dannelsen af uformelle netværk ift. sundhed og motion, øger også kvindernes muligheder for at fastholde

de opnåede livsstilsforandringer. Der mangler dog flere undersøgelser ift. om kvinderne fastholder

livsstilsforandringer over længere tid, hvilket ikke har været muligt at tage højde for i denne evalueringsrapport.

Afslutningen foregik med fest og dans og kvinderne fik udleveret diplomer for deres kursusforløb.

Herunder en række anbefalinger til aktører, der ønsker at igangsætte lignende aktiviteter:

• Det er afgørende, at selve formidlingen varetages af en ’rollemodel’ som målgruppen kan identificere

sig med kulturelt og/eller socialt. For målgruppen i projektet har det været væsentligt at projektleder

og oplægsholdere er kvinder med anden etnisk baggrund, der selv har fastholdt en livsstilsforandring.

Sundhedsambassadører på 6 sprog -

17


E V A L U E R I N G S R A P P O R T

• Det er vigtigt, at man matcher målgruppens niveau i undervisningen – både fagligt og sprogligt. Sæt

ikke undervisningsniveauet for højt og brug ikke for mange abstrakte termer. Vær visuel i undervisningsmetoden,

brug fx mange billeder, tomme emballager mv. til at illustrere teoretisk viden.

• Det er væsentligt, at man arbejder bevidst med at skabe en ’holdidentitet’ – Sundhedsambassadører.

Her er borgeren ikke en rekonvalescent men en resurse, som selv skal arbejde ift. egen og andres

sundhed.

• Fordelingen på 8 undervisningsgange har betydet et meget intensivt og krævende forløb. Man kan

med fordel sprede kurset ud over flere undervisningsgange og hermed have et større fokus på den

praktiske del og på de pædagogiske undervisningsredskaber.

• Det er en løbende udfordring at skulle definere det faglige niveau, som sundhedsambassadørerne

skal undervises i og senere formidle i egne netværk.

• Efter kursets afslutning er det vigtigt, at man fortsætter med at tilbyde målgruppen sundhedstilbud

og motionsaktiviteter, der motiverer kvinderne til at fastholde de opnåede livsstilsforandringer samt

deres ambassadørrolle. Det er også en god idé at tilbyde målgruppen nye tests og målinger, da resultater

virker motiverende på målgruppen.

• Det er nødvendigt, at der er en gennemgående og meget synlig projektleder. Desuden skal der afsættes

tilstrækkelige personaleresurser til at fastholde en personlig og faglig dialog med hver enkelt

sundhedsambassadør. Det bør overvejes, at tilknytte ekstra personale til selve kursusforløbet og/eller

arbejde med mentorordninger, hvor man trækker på frivillige resurser.

Ikram Sarwar (S) sundhedspolitisk ordfører fra Københavns borgerrepræsentation overrakte diplomer til afslutningsfesten.

18 - Sundhedsambassadører på 6 sprog


A Kursusprogram

Velkommen til kursus om sundhed og motion på urdu

Remisevængerne, Dyvekevænget og Hørgården.

Dette kursus giver dig information om, hvordan du selv kan tage

ansvar for din egen families sundhed.

Kurset indeholder:

• motion

• sund mad

• sygdomsforebyggelse

• kend din krop

Vi håber, at din indsats vil betyde, at du lever sundere og har mere

energi. Indenfor hvert område vil vi give dig gode råd, som du kan

bruge, når du skal fortælle din familie om din nye viden. Når du har

gennemgået kurset, får du et diplom.

Kursus program 2008

Kurset foregår over 8 gange. 4 gange teori og 4 gange praktik.

Kurset foregår i beboerlokalerne i Dyvekevænget, Urmagerstien 28.

Teori: Motion Mandag d.14.jan.kl. 18.00-20.00

Praktik: Gåtur og test

v MOVE (fedt, vægt, kondi) Onsdag d.16.jan.kl. 18.00-20.00

Teori: Sund mad Mandag d. 21. jan. kl. 18.00-20.00

Praktik: Madlavning Onsdag d. 23. jan. kl. 17.00-20.00

Teori: Sygdomsforebyggelse Mandag d. 28. jan. kl.18.00-20.00

Praktik: Sundhedstjek v. sygeplejerske

(blodsukker, blodtryk) Onsdag d.30. jan.kl. 18.00-20.00

Besøg på klinik mandag d.4.feb. kl. 17.00-19.00

Kvindekroppen onsdag d.6.feb kl. 18.00-20.00

Afslutningsfest og diplom mandag d. 18.feb. kl. 17.30-19.30

Oplæg ved Sundhedsformidlere fra Folkesundhed København

Der er kaffe, te, frugt og børnepasning

Tilmelding i Partnerskabet, Remisevej 15

v. Iman Ahmad

Telefon 3255 3635 / 2682 1612

Remisevængerne, Dyvekevænget Hørgården

18.00-20.00

18.00-20.00

4

beboerlokalerne

18.00-20.00

18.00-20.00

18.00-20.00

17.00-20.00

28

30

17.00-19.00

18.00-20.00

17.30-19.30

Sundhedsambassadører på 6 sprog -

:

2008

4

Dyvekevænget, Urmagerstien 28

14

16

21

23

4

6

18

Partnerskabet, Remisevej 15

Iman Ahmad

3255 3635 / 2682 1612

(

(

8

:

:

) v MOVE

:

:

:

:

Folkesundhed København

)

19


E V A L U E R I N G S R A P P O R T

B Evalueringsskema 1

1. Hvorfor har du tilmeldt dig sundhedsambassadørkurset? (gerne flere krydser)

Interesse Sygdom Overvægt Andet

Motion

2. Dyrker du motion?

Aldrig Af og til (har

prøvet)

3. Hvor mange minutter går du om dagen?

20 - Sundhedsambassadører på 6 sprog

Regelmæssigt (går til)

0-10 min 20-30 min 40-50 min 60-?? min

4. Hvor mange motionstilbud kender du i dit lokal område?

0 1 2- 3 4 5 Flere

Mad

5. Hvor mange måltider spiser du om dagen? (sæt flere krydser)

Morgenmad/ Mellemmåltid –

formiddag/

6. Hvornår spiser du aftensmad?

Frokost/ Mellemmåltid –

eftermiddag/

Aftensmad/ Mellemmåltid –

aften/

Kl. 17/ Kl. 18/ Kl. 19/ Kl. 20 Kl. 21/ Kl. 22

7. Hvor mange stykker frugt og grønt spiser du om dagen?

0 / 1-2/ 3-4/ 5-6/ Flere

8. Hvor mange gange spiser du fisk om ugen?

0/ 1/ 2/ 3 Flere

9. Hvilken slags brød spiser du mest?

Hvidt brød/ Groft brød/ Rugbrød/

10. Hvor meget vand drikker du om dagen?

½ l/ 1 l/ 1 ½ l/ 2 l Mere/

Sygdom

11. Hvor meget energi har du i hverdagen?

Ingen 0 Lidt 1-4 / Nogen 5-8/ Meget 9-10


C Evalueringsskema 2

Kursets betydning

1. Har du lært noget nyt på

kurset?

Ja nej

2. Inden for hvilket emne har du lært noget nyt? (gerne flere krydser)

Motion Mad Sygdom Krop

Uddyb:

3. Hvad er det vigtigste du har lært?

4. Hvor har du fået nye vaner? Motion Mad

Uddyb:

5. Har du fortalt det videre til

din familie?

6. Har du fortalt det videre til

venner/netværk?

Vurdering af kurset

7. Hvad synes du om

kurset samlet?

7a. Motion teori

7b. Motion praktik

7c. Mad teori

7d. Mad praktik

7e. Sygdom teori

7f. Sygdom praktik

7g. Krop teori

7h. Krop praktik

Uddyb:

Hvor tilfreds er du

med?

8. Tidspunktet

9. Børnepasning

10. Forplejning

11. Forløb

Ja Nej

Ja Nej

Meget godt Godt Dårligt Meget dårligt

Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds

Sundhedsambassadører på 6 sprog -

21


E V A L U E R I N G S R A P P O R T

D Personlige målinger

Personlig måling på en tilfældig fra kurset.

Sundhedsambassadør:

Aysa xxxxxk

Lygtemagerstien x ,4 tv

2300 Kbh S

50 xx xx xx

E Interviewguide til fokusgruppe

22 - Sundhedsambassadører på 6 sprog

1. måling

Under kursus

Vægt 79,1 75,2

Blodtryk 114 / 69 105/76

Fedtprocent F41,1%

BMI 31,2

Kondition 36 33

Blodsukker 9,7 8,5

2. måling

3 måneder efter kursus

2.9.08

F39 %

BMI 29,4

Semi-struktureret fokusgruppeinterview af ca. 1½ times varighed ud fra temaer, der skal belyse Partnerskabets

sundhedsambassadørkursus i Urbanplanen. Interviewguiden skal afdække om kvinderne har

fået ny viden og om de kan omsætte denne viden til handling, individuelt og i deres netværk.

Introduktion (5 min)

• Hvem er vi?

• Undersøgelsens formål

• Forklare, hvad der skal foregå (de skal have en intern dialog/diskussion)

• Der bliver skrevet referat, men I vil selvfølgelig være helt anonyme i rapporten

• Alles holdninger og erfaringer er vigtige og bidrager til ny viden – ingen meninger er mere

rigtige end andre

Præsentation (10 min) (en runde hvor alle deltagere præsenterer sig kort)

• Hvor kommer du fra? (oprindelsesland /sprog)

• Hvor gammel er du og hvor mange børn har du?

• Hvorfor har du valgt at blive ”Sundhedsambassadører”?

De fysiske rammer for kurset (Vejledende interviewspørgsmål (45 min))

• Hvad har det betydet for jeres fremmøde, at der er tilbudt børnepasning? Har det gjort det lettere

at komme til undervisningen?

• Har det gjort en forskel at kurset var gratis? Ville I have betalt penge for at komme?

• Har det påvirket jer, at der er blevet serveret frugt og te/kaffe til hver kursusaften? Hvordan?


Kursusformidling

• Nu er kurset foregået på jeres modersprog/dansk – hvordan har det været?

• Nogen siger at det er sværere/nemmere at følge/være med i undervisningen, når den foregå på

modersprog/dansk, hvad mener I?

• Hvad føler I, at I får mest ud af – at undervisningen foregår på dansk eller jeres modersprog?

Fagligt indhold

• Kan I huske hvad I blev undervist i under kursusforløbet til ”sundhedsambassadører”? Hvad?

• Hvad kan I bedst huske fra undervisningen? Hvad gjorde størst indtryk på jer/ hvad har I fået

mest ud af?

• Har det betydet noget, at der har været flere undervisningsgange om ugen? Hvad har det betydet?

• Har der været nogen gentagelser i kursusforløbet? Fx har I hørt om D-vitaminer flere gange?

Har det været godt med gentagelser eller irriterende?

• Er der noget der manglede under forløbet? Eller noget I ville ønske var anderledes?

• Hvordan vurderer du det faglige niveau? Har det faglige niveau været for højt/lavt? Har undervisningsningsindholdet

været let eller svær at forstå?

Hvad har I personligt fået ud af at deltage i sundhedsambassadørkurset?

• Har kurset betydet noget for dig mentalt? Hvordan?

• Har det betydet noget for dig fysisk/for din krop? Hvad? Har du fx færre smerter, er mindre forpustet

etc.?

• Er I begyndt at ændre på jeres hverdag efter undervisningsforløbet? Kan I pege på en bestemt

episode, et bestemt oplæg eller andet, der har ændret jeres vaner?

• Hvordan fastholder I motivationen for ’et sundere liv’efter kurset er slut? Fx hvordan motiverer I

jer selv til at spise sundt, dyrke motion mm?

• Hvordan bruger I det lærte i jeres familier og netværk?

• Er I begyndt at bruge de øvrige motionsaktiviteter der er i Urbanplanen? Hvilke motions- og

sundhedstilbud har du benyttet dig af? Hvad kan du bedst lide?

• Hvad er en sundhedsambassadør for dig? Beskriv det med dine egne ord.

Afrundende (10 min)

• Hvad tager I med herfra?

• Hvad vil I gøre når I går hjem herfra?

• Hvordan har det været at snakke sammen om de her emner?

10 minutter før slut:

• Resume af interviewet

• Evt. kommentar fra deltagerne

Sundhedsambassadører på 6 sprog -

23


24 - Sundhedsambassadører på 6 sprog

Titel: Evalueringsrapport - Sundhedsambassadører på 6 sprog

Sundheds- og motionsindsats for kvinder med primært

anden etnisk baggrund i Urbanplanen.

Udarbejdet af: Projektleder Mikkel Pedersen, intergrationskonsulent

Iman Ahmad, sundhedskonsulent Pernille Mahon samt

ekstern konsulent, Lisa Duus.

Udgiver: Partnerskabet - Byudvikling i Partnerskaber.

Udgivelsesår: 2009

Kontakt os: Partnerskabet

Remisevej 15

2300 KBH S

Tlf: 32 55 36 35

Hjemmeside: www.partnerskabet.dk

Design/Layout: Kenny Andersen (kenny_andersen@live.dk)

Trykkeri: PrinfoHolbæk Hedehusende

More magazines by this user
Similar magazines