3 - Hosting by Talk Active

web378489.ta01.talkactive.net

3 - Hosting by Talk Active

Grænseværdierne for støj er overskredet ved Riddertofte.

Bilag 3

DONG Energys supplerende støjberegning af 5/11 2009 for 7 vindmøller 5-8 MW, dokumenterer

at gældende grænseværdier for støj er overskredet for minimum 4 ejendomme beliggende på

Gottesgabe Strandvej. Beregningen er vedlagt klagen som bilag 2.

Nedenfor er vist et udsnit af denne støjberegningens side 7, støjcirkler ved 6 m/s samt et

kortudsnit fra Krak.dk over ejendommene på Gottesgabe Strandvej.

Ved at sammenholde disse to kortudsnit fremgår tydeligt,

at det røde støjfelt - 42-43,99 dB(A) –

går ind over ejendommene på Gottesgabe Strandvej nr. 1, 2, 3 og 4.

Grænseværdien for støj ved 6 m/s er max. 42 dB(A) i h.t. Støjbekendtgørelsen.

Herudover er ejendommene Gottesgabe Strandvej nr. 2 og 6 sommerhuse og anvendes som

sådan. Disse 2 sommerhuse bør ligge udenfor den gule støjcirkel.

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr. 1518 af 14/12/2006:

§ 3. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier:

1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land:

a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder til støjfølsom arealanvendelse:

a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Nabobeboelse: Al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse.

2) Støjfølsom arealanvendelse: Områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt

til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder.

Side 1


Side 2


Side 3


Støjberegningen af 5/11-2009 for 7 møller 5-8 MW

ikke beregnet i det mest støjbelastede punkt

ved udendørs opholdsarealer

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr. 1518 af 14/12/2006:

§ 3. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier:

1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det

åbne land:

a) 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

b) 42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder til støjfølsom arealanvendelse:

a) 39 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s.

b) 37 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s.

Vindmøllerne placeres vestligt for beboelserne.

Ejendommene på Gottesgabe Strandvej:

Side 4


Gottesgabe Strandvej 1

Det røde A angiver beregningspunkter/koordinater: 630,630 6,069,853

Gottesgabe Strandvej 3

Det røde A angiver beregningspunkter/koordinater: 630,629 6,069,831

Side 5


Gottesgabe Strandvej 5

Det røde A angiver beregningspunkter/koordinater: 630,631 6,069,606

Side 6


Gottesgabe Strandvej 2

Det røde A angiver beregningspunkter/koordinater: 630,557 6,069,688

Gottesgabe Strandvej 4

Det røde A angiver beregningspunkter/koordinater: 630,567 6,069,655

Side 7


Gottesgabe Strandvej 6

Det røde A angiver beregningspunkter/koordinater: 630,552 6,069,507

Side 8

More magazines by this user
Similar magazines