27.07.2013 Views

ÅRSM0DE 2011: - Dansk Kiropraktor Forening

ÅRSM0DE 2011: - Dansk Kiropraktor Forening

ÅRSM0DE 2011: - Dansk Kiropraktor Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR.6 2011

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening

ÅrsmØde 2011:

Genvalgt formand og ny generalforsamlingsstruktur

Formandens beretning

xxx Vores profession befinder sig i en brydningstid,

hvor vi oplever vigtige forandringer og ser nye

perspektiver

xxx nYt FagLigt FLagsKib

xxx Kongres skal samle kiropraktorerne i 2012

niKKb xxx nYt

Vertebroplastik xxx

– en dyr og farlig placebo?


Bestyrelsens leder · decemBer 2011

2 KIROPRAKTOREN NR.6 2011

STÆRKE BESLUTNINGER

VISER MODEN OG

Her på vej mod julen og det nye år kan vi se tilbage på endnu et veloverstået årsmøde.

Igen i år afspejler mødets engagerede debatter, at dKF er en forening med stærke græsrødder, og beslutningerne afspejler

en moden og proaktiv forening, der trods rivende udvikling og store forandringer ikke afviger fastsat kurs og fart.

særligt vores beslutning om at indføre to år mellem vores generalforsamlinger og give plads til en stor, faglig kongres

er en vigtig milepæl.

nok er der politik i alt, og nok er det vigtigt at have overordnede politiske drøftelser om retning og tempo, men

med et solidt funderet målprogram og en klar placering af kiropraktorerne som en del af det sammenhængende

sundhedsvæsen, er tiden moden til at sætte vores faglighed og kundskaber i centrum.

At vi fremover kun holder generalforsamling hvert andet år, giver os desuden bedre mulighed for at sætte det lange lys

på. Vi kan tilrettelægge vores handlingsplaner med andre horisonter. det kan gøre os i stand til at nå flere af vores mål.

den faglige kongres bliver vores nye flagskib med en bred vifte af faglige tilbud, som trækker vores efteruddannelse og

mødeaktiviteter op på et nyt niveau. den intensive efteruddannelses- og forskningskongres afholdes over flere dage og

vil minde om en mindre udgave af lægedage. målgruppen er kiropraktorer, klinikpersonale samt andre interesserede

faggrupper og samarbejdspartnere og politikere. den første kongres finder allerede sted næste år i november.

Vi besluttede også at lukke de studerende mere ind i folden. de kan nu deltage i generalforsamlingerne – dog

stadig uden stemmeret. det er en vigtig beslutning, idet tidlig talentudvikling af potentielle politiske aktive er en

forudsætning for succes på den politiske arena.

Særligt vores beslutning om at indføre to år mellem

vores generalforsamlinger og give plads til en stor,

faglig kongres er en vigtig milepæl.

PROAKTIV PROFESSION

Vi fik også indført en yderligere differentiering af vores

kontingent, som det kendes fra andre lignende foreninger.

Offentligt ansatte kiropraktorer uden ledelsesansvar

sættes 30 % ned i kontingent.

det store diskussionsemne var endnu engang sundhedsforsikringer.

I år var fokus på de krav og begrænsninger, som de fleste af forsikringsprodukterne indeholder.

Omdrejningspunktet for diskussionen var en betydelig bekymring for, om sundhedsforsikringsselskaberne med

tilhørende mellemled og netværksdannelser vil påvirke de vilkår og rammer, som kiropraktorer arbejder under.

På baggrund af drøftelserne traf vi beslutning om, at vi skal forsøge at komme igennem med flere konkrete krav

til forsikringsbranchen, så kvaliteten og ensartetheden i ydelserne i forhold til det kendte opretholdes. Vi går nu

i tænkeboksen for at afklare, hvordan vi klogest kan udføre denne beslutning, som rummer mange udfordringer.

diskussionen afspejler en naturlig og sund interesse i vores professions virke, som er et mægtigt aktiv at være i

besiddelse af som forening. når vi så samtidigt kan konstatere, at vi til stadighed og med lethed træffer visionære

beslutninger som i år, så giver det os styrke til at møde fremtidens udfordringer.


Indhold

02 lEdER: STÆRKE BESlUTnInGER VISER ModEn oG PRoAKTIV PRoFESSIon

04 TEMA: GEnVAlGT FoRMAnd oG ny GEnERAlFoRSAMlInGSSTRUKTUR

salen i Hotel Frederik d. II var tætpakket og stemningen intens, da 250 medlemmer var samlet til dKF’s årsmøde i slagelse

den 12. november 2011.

06 TEMA: ny I BESTyRElSEn

Jeg vil skubbe udviklingen videre i den retning, vi er på vej i.

08 TEMA: Mod ET høJERE nIVEAU - UddRAG AF FoRMAndEnS BERETnInG

Vores profession befinder sig i en brydningstid, en tid hvor vi oplever vigtige forandringer og ser nye perspektiver.

12 TEMA: SKUldERdIAGnoSTIK oG KIRoPRAKToRER På hoSPITAlERnE

dsKKB’s fredagsarrangement forud for dKF’s årsmøde bød på workshop om skulderdiagnostik og indlæg om

kiropraktorers funktion og muligheder i hospitalsvæsenet.

15 nIKKB-nyT: VERTEBRoPlASTIK – En dyR oG FARlIG PlACEBo?

16 nIKKB-nyT: nIKKB’S EFTERUddAnnElSESEnhEd oPRUSTER MEd ny KooRdInAToR

17 nIKKB-nyT: nyE InITIATIVER På EFTERUddAnnElSESoMRådET

18 nIKKB-nyT: En FREMMEd BlAndT KIRoPRAKToRER – PRAKTIKoPhold På nIKKB

20 FAGlIG KonGRES SKAl SAMlE KIRoPRAKToRER I 2012

til november slår nIKKB, dsKKB og sdU dørene op for en stor faglig kongres for kiropraktorer.

23 ny TURnUS En REAlITET 1. JAnUAR

nye regler med logbog løfter uddannelsen op på niveau med lægernes kliniske basisuddannelse.

24 3 MIllIonER TIl KIRoPRAKTISK FoRSKnInG oG EFTERUddAnnElSE

5 forskningsprojekter med kiropraktorer i spidsen er sikret økonomisk støtte ved Kiropraktorfondens uddelingsrunde.

27 noRdEn RUndT

svenskerne fejrer 75 år og genvælger tobias lauritsen.

norden stifter forskningsfond

28 KoRT nyT

30 MARKEdSPlAdSEn

NR.6 2011

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening

ÅRSMØDE 2011:

Genvalgt formand og ny generalforsamlingsstruktur

FORMANDENS BERETNING

XXX Vores profession befinder sig i en brydningstid,

hvor vi oplever vigtige forandringer og ser nye

perspektiver

XXX NYT FAGLIGT FLAGSKIB

xxx Kongres skal samle kiropraktorerne i 2012

NIKKB XXX NYT

Vertebroplastik xxx

– en dyr og farlig placebo?

Tidsskrift for medlemmer af

Dansk Kiropraktor Forening

ISSN 1395-8496

Forsidefoto:

Marianne laritsen.

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2.tv.

1363 København K

Telefon 3393 0400

dkf@danskkiropraktorforening.dk

www.danskkiropraktorforening.dk

Artikelforslag modtages gerne.

Kontakt redaktionen.

Redaktionsgruppe

Redaktør (ansvarshavende):

Peter Kryger-Baggesen

Redaktionen:

Jakob Bjerre

Tanja Skov Carlsen

Karina Sol

Annoncedeadline

KIRoPRAKToREn nr. 1

Udkommer i uge 8.

deadline for annoncer:

15. januar 2012

Tilrettelæggelse og produktion

Tuen-media as

04

08

15

17

20

24

KIROPRAKTOREN NR.6 2011 03


åRSMøDE OG GF 2011

Fotograf:

Marianne Lauritsen

Den genvalgte formand Peter

Kryger-Baggesen indtræder i

sin sidste periode.

Regionsformand Steen Bach

Nielsen, Region Sjælland,

åbnede årsmødet.

4 0KIROPRAKTOREN NR.6 2011

GENVALGT FORMAND

og ny generalforsamlingsstruktur

Salen i Hotel Frederik d. II var tætpakket og stemningen intens, da 250 medlemmer var samlet til DKF’s

årsmøde i Slagelse den 12. november 2011. Formanden blev genvalgt og alle bestyrelsens forslag vedtaget.

DKF afholder fremover kun generalforsamling i ulige år og studentermedlemmer må nu deltage.

Desuden indføres ny kontingentgruppe for offentligt ansatte. Alle forslag medførte livlig debat

– særligt et medlemsforslag om sundhedsordninger fik medlemmer på talerstolen.

– der er nok at tage fat på for alle i det danske sundhedsvæsen,

fastslog region sjællands formand steen

Bach nielsen (A) i sin åbningstale. det er bl.a. en opgave

at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen. derfor

har region sjælland forløbsprogrammer på dagsordnen

– også for lænderygpatienter, påpegede han.

Bidrag til samarbejde

en anden opgave er at sikre borgerinddragelse, fordi

aktiv deltagelse giver større effekt af behandlingsindsatsen,

fortalte steen Bach nielsen, og overbragte et

budskab til kiropraktorerne som udgangsbøn:

- Uanset hvilken region, I befinder jer i, så er det

vigtigt, at I bidrager til at skabe samarbejde mellem de

enkelte faggrupper. målet er at sikre, at alle aktører er

til stede på rette tid og sted.

Pris til speciale

efter den traditionsrige optagelse af nyuddannede

kiropraktorer uddelte studieleder Henrik Hein lauridsen,

sdU, dKF’s specialepris. den gik i år til

Kim corfixen og martin møberg Hansen for opgaven

Har manipulation af thorax en effekt på lungeven-

tilationen? KIrOPrAKtOren bringer en artikel

om specialet i det nye år.

NIKKB opruster

det var en stolt Karsten Uno Petersen, der qua formand

for nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk

Biomekanik (nIKKB) kunne berette om oprustning

inden for alle instituttets områder.

På forskningsområdet har det såkaldte KIP-projekt

succes. Projektet tilvejebringer viden om de lidelser,

der behandles i klinikkerne. mere end 20 klinikker og

næsten 1000 patienter deltager i projektet – et helt

enestående antal. samtidigt opretter instituttet en ny

enhed for hofteforskning, som kiropraktor erik Poulsen

skal stå i spidsen for som seniorforsker.

Inden for efteruddannelse har instituttet barslet

med en ambitiøs strategiplan og etableret en ny koordinatorstilling.

På det billeddiagnostiske område har

det forgangne år stået i KirPAcs’ tegn. næsten 100

klinikker er nu tilmeldt systemet.

Karsten Uno Petersen offentliggjorde køreplanen

for nIKKB’s udflytning til sdU i efteråret 2012 og

konkuderede:

De nyudklækkede kiropraktorer aflagde kiropraktorløftet.

Billedet kan downloades i DKF-klubben på DKF Forum.


– nIKKB flytter fra periferien direkte ind i hjertekulen

af det særdeles stærke forskningsmiljø inden for

bevægeapparatet.

Inddragelse koster

selve generalforsamlingen blev indledt med, at dKF’s

formand Peter Kryger-Baggesen aflagde sin åbne

mundtlige beretning. efter valg af dirigent aflagde

formanden sin lukkede beretning.

den røde tråd i beretningerne var, at årets resultater

viser, at professionen i disse år udvikler sig mod

et højere niveau. Udviklingen vil medføre mere inddragelse

og indflydelse, men rummer også udfordringer.

et godt eksempel er overenskomstprojektet om

systematisk kommunikation mellem kiropraktor og

praktiserende læge.

Beretningerne blev tiltrådt af forsamlingen efter enkelte

spørgsmål og kommentarer fra salen. Uddrag fra

den åbne mundtlige beretning kan læses på de næste

par sider.

Etiske retningslinjer i udvalg

Formanden for dansk Kiropraktor råd (dKr), nis

Alnor, berettede bl.a. om, at rådet skal i gang med

at udarbejde etiske retningslinjer i samarbejde med

dKF. der er nedsat en styregruppe og medlemmerne

vil blive aktivt inddraget:

- Værdien af et etisk regelsæt for kiropraktorer hænger

sammen med en solid forankring i standen, sagde han.

nis Alnor sluttede med at fortælle, at han går af efter

næste periode. Han har været formand siden 2001, og

finder, at det er tid til at lade nye kræfter komme til.

Nye generalforsamlingslove

Bestyrelsen havde stillet ikke færre end 18 forslag til

ændringer af foreningens love. Alle blev vedtaget.

Blandt de vigtigste hører, at medlemmerne vedtog

forslaget om et toårigt generalforsamlingsinterval og

en lempelse af adgangen til at indkalde til ekstraordinær

generalforsamling. der blev også vedtaget et nyt

krav om, at potentielle kandidater til bestyrelsen skal

opstilles på forhånd. sidst men ikke mindst fik studentermedlemmer

adgang til, at deltage i generalforsamlingen

uden stemmeret. Ændringerne gælder ikke

kun dKF’s generalforsamling, men også kiropraktorkredsenes.

Forsamlingen vedtog også en ny medlemskategori

for ordinære medlemmer, der alene har ansættelse i

det offentlige uden ledelsesbeføjelser. Bestyrelsen ønskede

at kunne differentiere i kontingentstørrelse for

20

denne gruppe, der reelt tjener mindre end ansatte i

privat praksis.

en hel del af lovændringerne vedrørte konsekvensrettelser

foranlediget af især det nye generalforsamlingsinterval.

lovændringerne skabte debat, især for og imod den

nye generalforsamlingskadence, men også for og imod

hensigten med den nye medlemsgruppe. de to forslag

blev imidlertid vedtaget med overvældende flertal ved

afstemning.

Faglig kongres

At der fremover kun skal holdes generalforsamling

hvert andet år giver bestyrelsen mere arbejdsro og

bedre mulighed for at sætte det lange lys på. samtidigt

frigøres ressourcer til afvikling af en faglig kongres de

år, hvor der ikke afholdes generalforsamling. I forbindelse

med vedtægtsændringen fremlagde bestyrelsen

sine foreløbige planer for et brag af en faglig kongres i

Odense 2012. der var stor opbakning til de skitserede

planer.

Sundhedsordninger til debat

et medlem havde indsendt forslag om, at dKF’s love

skulle angive, at medlemmer kun må deltage i sundhedsordninger,

hvis de ikke begrænser kiropraktorens

faglige arbejde og er åbne for alle medlemmer.

Forslaget gav anledning til en lang debat. På baggrund

af drøftelserne trak forslagsstilleren det konkrete

forslag og fremsætte et nyt til afstemning. det

nye forslag blev vedtaget og lyder ordret:

”Bestyrelsen skal arbejde for, at der med FcH og

andre parter på området indgås aftaler, hvorefter der

så vidt muligt ikke består eksklusivitet, og hvor behandlingen

foregår i overensstemmelse med sygesikringsoverenskomsten.

Kiropraktorernes diagnoseret

skal respekteres. Bestyrelsen skal redegøre for sine bestræbelser

inden for 6 måneder.”

et medlemsforslag om øget presseberedskab blev

uddybet af forslagsstilleren, som ikke fandt grund til

afstemning om forslaget.

Ny kontingentgruppe

det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem, Kent Højer

Kristensen, aflagde foreningens regnskab, som blev godkendt.

medlemmerne tiltrådte også bestyrelsens forslag

om en kontingentstigning, der følger den almindelige

prisudvikling på 1,65 procent for indeværende år.

For den nye medlemsgruppe ’ordinære medlemmer,

der alene har ansættelse i det offentlige uden le-

Kiropraktorerne Kim

Corfixen og Martin

Møberg Hansen modtog

DKF’s specialepris for

opgaven Har manipulation

af thorax en effekt

på lungeventilationen? Et

randomiseret kontrolleret

studie. KIROPRAKTO-

REN bringer en artikel

om specialet i det

nye år.

Roser og kram fra

næstformanden til de nye

medlemmer.

KIROPRAKTOREN NR.6 2011 05


åRSMøDE OG GF 2011

Der var blomster, stor tak og

bifald til Kent Højer Kristensen,

som stoppede i bestyrelsen.

6 0KIROPRAKTOREN NR.6 2011

delsesbeføjelser’ vedtog forsamlingen bestyrelsens forslag

om et ca. 30 % lavere kontingent end for øvrige

ordinære medlemmer.

Formand genvalgt

På grund af det nye generalforsamlingsinterval var

hele bestyrelsen på valg. Alle genopstillede, på nær

Kent Højer Kristensen, som efter 10 år i bestyrelsen

ønskede at stoppe.

Først og fremmest blev formand Peter Kryger-Baggesen

genvalgt. Han indtræder nu i sin sidste periode.

de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev også genvalgt.

susanne skov Vendrup, som driver klinik i Holbæk,

blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Også hele dansk Kiropraktor råd var på valg og

blev genvalgt. det samme gjaldt den kritiske revisor

Jeg vil skubbe udviklingen videre

i den retning, vi er på vej i

Med rosende ord og stor tak fra formanden forlod Kent Højer Kristensen

bestyrelsen til generalforsamlingen. Susanne Skov Vendrup

blev valgt ind som nyt medlem.

Susanne Skov Vendrup

er medejer af klinikken

Kiropraktisk Klinik

Holbæk og nyt medlem

i DKF’s bestyrelse.

Foto: Morten Piper.

Susanne Skov Vendrup

CV: Uddannet fra sdU i 2000. Har

arbejdet i Kiropraktisk Klinik Holbæk

siden 2003. Blev i 2005 medejer

af klinikken, som hun driver sammen

med Jesper Jensen. Har i en årrække

arbejdet som ekstern lektor på sdU

og har undervist i radiologi på 7. semester.

Inden hendes kiropraktiske

karriere arbejde hun på Københavns

Fondsbørs som It-medarbejder i 7 år.

Privat: 45 år, gift og har 3 børn, bor

i sengeløse.

Hvilke forventninger har du til

bestyrelsesarbejdet?

Jeg ser meget frem til at arbejde sammen

med den i mine øjne meget

fremsynede og kompetente forsamling,

der lige nu udgør bestyrelsen,

og håber at kunne gøre et stykke arbejde

for at skubbe udviklingen videre

i den retning, vi er på vej i nu. Jeg

glæder mig til at dykke endnu dybere

ned i den kiropraktiske profession i

alle de aspekter, det nu er muligt via

denne åbning.

Hvad mener du, er vigtige

kiropraktorpolitiske prioriteter

de næste par år?

Henvisningsret til mr/ct m.m., og

også meget gerne mulighed for henvisning

til undersøgelse i de forskellige

lægefaglige specialer. Og så er udvidelsen

af vores virkeområde - specielt i

sekundærsektoren også et vigtigt område

- men uden at gå på kompromis

med de kiropraktiske dyder. det er

meget vigtigt at holde fast i den faglige

identitet, selvom vi bevæger os

ind på andre områder. synliggørelse

af professionen og kommunikation

med specielt lægerne er andre vigtige

områder. Andre skal vide, hvilke kompetente

medspillere vi er.

TSC

20

Beslutningsreferat i dKF-klubbens arkiv på dKF Forum

efter 13. december:

www.danskkiropraktorforening.dk/dkfforum

dKF’s folder om årsresultater m.v.:

www.danskkiropraktorforening.dk/aarsmoede

dKF’s nye love: www.danskkiropraktorforening.dk/love

læs om dKF’s bestyrelse, dansk Kiropraktor råd samt den

interne revisor: www.danskkiropraktorforening/dkf

og hendes suppleant. råd og revisor fortsætter således

uden udskiftninger indtil 2013, hvor dKF’s næste generalforsamling

finder sted i region nordjylland.

TSC

dKF’s bestYreLse

2012-2013

Formand

Peter Kryger-Baggesen,

53 år, klinikejer,

region sjælland

Næstformand

lone Kousgaard Jørgensen,

39 år, klinikansat,

region syddanmark

line Press sørensen,

38 år, privatansat,

region midtjylland

rikke Krüger Jensen,

36 år, offentligt ansat,

region syddanmark

Jørn eichhorn,

39 år, klinikejer,

region Hovedstaden

Anders Jørgensen,

39 år, klinikansat,

region Hovedstaden

susanne skov Vendrup,

45 år, klinikejer,

region sjælland.


SE FLERE BILLEDER FRA ÅRSMØDET

– på DKF Forum

Sådan gør du, hvis du endnu ikke har aktiveret din profil:

1. Find dit medlemsnummer og gå ind på: www.danskkiropraktorforening.dk/dkfforum

2. Klik på ’Aktiver profil’ - det lIlle lInK Under lOG In-Felterne

KIROPRAKTOREN NR.6 2011 07


åRSMøDE OG GF 2011

– Rettesnoren for årets

arbejde har været de to

store resultater, som vi

kom i hus med sidste

år: Den nye landsoverenskomst

og vores nye

politiske målprogram

med titlen KIROPRAK-

TORERNE I SPIL,

fortalte formand Peter

Kryger-Baggesen blandt

andet i sin åbne mundtlige

beretning, som kan

læses i uddrag her.

8 0KIROPRAKTOREN NR.6 2011

MOD ET højERE NIVEAU

– uddrag af formandens beretning

En klog mand har sagt, at det er en menneskelig svaghed at tro, at den tid, man selv lever i, er en særlig

brydnings tid; alle tider har alle dage været en brydningstid. Dét kan der måske være noget om. Alligevel

er jeg sikker på, at vores profession befinder sig i en brydningstid, en tid hvor vi oplever vigtige

forandringer og ser nye perspektiver

Fotograf: Marianne Lauritsen

Forandringerne er ikke af samme omfang, som de

kvantespring vi oplevede, da vi for 20 år siden blev

autoriserede, eller da vores patienter for 33 år siden

blev indlemmet i det offentlige tilskudssystem. men

de er alligevel forandringer, som bringer os fremad og

videre mod et højere niveau.

det er et niveau, hvor vi er mere med. Hvor kiropraktoren

er en mere naturlig del af det tilbud, som

sundhedsvæsnet stiller til rådighed for patienter med

bevægeapparatsygdomme. Hvor vi gør endnu mere

forskel og spiller en større rolle.

Undervejs vil vi opleve udfordringer, måske usikkerhed

og til tider endda irritation. mange tiltag vil

gribe ind i vores hverdag, kræve noget af os, lægge beslag

på vores tid, ressourcer og råderum.

Vi vil vove os ud i udfordringerne og skærme os

mod ubehagelige konsekvenser, men holde blikket

mod målet. lidt ligesom når man beslutter sig for,

at et regnvejr ikke skal afholde én fra at komme ud

af døren. det kan måske gøre rejsen lidt besværlig og

ukomfortabel, men en paraply kan give læ mod det

værste og sikre udsynet mod rejsens mål.

rettesnoren for årets arbejde har været de to store

resultater, som vi kom i hus med sidste år: den nye

landsoverenskomst og vores nye politiske målprogram

med titlen KIrOPrAKtOrerne I sPIl.

Fremtidens roller og opgaver

et af overenskomstresultaterne er, at vi sammen med

regionerne skal gennemføre et udvalgsarbejde om kiropraktorers

roller og opgaver i fremtiden.

I foråret afholdt regionerne et seminar for at få input

til deres holdningsdannelse forud for arbejdet. Vi

deltog aktivt før og under seminaret, hvor vi med en

bred backinggruppe af kiropraktorer deltog i workshops

og fremlagde vores politiske målprogram.

Hovedindtrykket fra seminaret var langt overvejende

positivt. der var gode diskussioner og en oprigtig

lyst til at debattere behov og potentialer på et sagligt

og fagligt niveau.

Begge parter må forvente, at der kommer udfordringer,

og vi må ikke gå til opgaven naivt. der er

ikke tale om en let øvelse. dilemmaerne er mange og

udfordringer på begge sider store.

Kræver udvalgets forslag overenskomstmæssig forankring,

vil det komme med i overenskomstforhandlingerne

i 2013.

Kvalitetssikring

et bærende tema i KIrOPrAKtOrerne I sPIl er

’synlig kvalitet’. Her er årets højdepunkt, at dansk

selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik har

lagt sidste hånd på et sæt kliniske retningslinjer, der

omhandler lumbale prolapser – et stort tillykke herfra.

Vi ser frem til at hjælpe med at implementere retningslinjerne

ude i klinikkerne. det er afgørende, at

de ikke bare ender i skuffen, men reelt guider os i

hverdagen. Vi tror sagtens, at vi kan nå derhen. men

det kræver, at der bliver gjort en grundig indsats.

Vi skal finde ud af, hvordan vi kan facilitere de forandringer,

der kan sikre, at retningslinjerne efterleves

i en travl hverdag. Her er det afgørende, at regionerne


også kommer på banen og bl.a. aktivt inddrager praksiskonsulenterne.

det burde i hvert fald være i regionernes

egen interesse. de ligger jo i direkte forlængelse

af regionernes strategi om øget konservativ indsats

overfor denne patientgruppe.

endnu et sæt retningslinjer er på vej. det overenskomstnedsatte

udvalg, som skal udarbejde kliniske

retningslinjer på det billeddiagnostiske område, er

trukket i arbejdstøjet og forventer at kunne lancere

dem næste år.

når det gælder den danske Kvalitetsmodel, er der

et godt stykke vej endnu. Vi venter stadig spændt på

regionernes udspil om, hvordan modellen konkret

tænkes udrullet i praksissektoren.

det ser ud til, at regionerne måske til foråret kan

offentliggøre, hvilke tanker de gør sig.

Vi står og tripper lidt i kulissen. det er jo allerede

aftalt med regionerne, at det succesfulde nIP-Kiropraktik

skal udbygges og omfatte et større antal klinikker

end i pilotprojektet. Vi skal aftale de nærmere

rammer og vilkår.

Forstærket forskning

Også inden for målprogrammets tema ’Fortsat fokus

på forskning & uddannelse’ er der opnået fine resultater

i 2011.

Gennem Kiropraktorfonden har vi medvirket til at

forstærke forskningsmiljøet omkring nordisk Institut

for Kiropraktik og klinisk biomekanik (nIKKB) og

Institut for Idræt og Biomekanik på syddansk Universitet

(sdU).

Fonden har bl.a. etableret et internationalt stipendium,

som styrker rekruttering af forskere. det er nu

uddelt til to udenlandske forskere, som nu kan bidrage

med deres arbejdskraft i danske projekter.

det helt store scoop er, at fonden, nIKKB og sdU

har fået den canadiske professor og kiropraktor david

cassidy til landet. Han flyttede i september måned til

Odense for at tiltræde et såkaldt globaliseringsprofessorat

på sdU. At få et sådant ikon hertil vil i den

20

Vi skal finde ud af, hvordan vi kan facilitere de forandringer, der kan sikre, at retningslinjerne efterleves

i en travl hverdag. Her er det afgørende, at regionerne også kommer på banen og bl.a. aktivt inddrager

praksiskonsulenterne. Det burde i hvert fald være i regionernes egen interesse. De ligger jo i direkte

forlængelse af regionernes strategi om øget konservativ indsats overfor denne patientgruppe

grad opgradere det i forvejen velkonsoliderede rygforskningsmiljø

i Odense.

Turnusreformen

Uddannelsesområdet har vi også arbejdet med at løfte

til et nyt niveau. Blandt andet har vi været drivkraften

bag en kvalitetsreform af turnusuddannelsen, som er

nået gennem første fase. der er godkendt en ny målbeskrivelse,

som detaljeret beskriver, hvilke kompetencer

kiropraktoren skal tilegne sig i uddannelsen.

turnusåret er et afgørende år. det er her den nyudsprungne

kandidat fra klinisk biomekanik forlader

skolebænken og for første gang møder den forpligtende

virkelighed i en kiropraktisk hverdag. det er en

tid, som former kiropraktoren, fordi det er her, han

eller hun får de første rigtige erfaringer med, hvordan

kolleger forstår og forvalter deres kiropraktiske virke.

den nye målbeskrivelse sikrer også sammenhæng

med kandidatuddannelsen, så der er en rød tråd i uddannelsen

hele vejen fra bachelor over kandidat og til

flyvefærdig kiropraktor.

Efteruddannelse

Også inden for efteruddannelse har vi rykket i år. I

Kiropraktorfonden har vi lanceret nye bevillingsprincipper

for de midler, fonden uddeler til enkelte kiropraktorers

efter- og videreuddannelse.

de nye principper skal medvirke til, at professionen

som helhed får større gavn af de kompetencer, som

den enkelte kiropraktor opnår med fondens støtte.

Ansøgere forpligtes nu til at stille sine kompetencer

til rådighed for professionen. desuden er der indført

fagområder for at stimulere til efteruddannelse inden

for bestemte områder, hvor professionen har behov for

kompetencer.

et rigtigt flot antal af os deltager hvert år i efteruddannelse.

men vi vil jo gerne have endnu flere af sted

og få fat i dem, som ikke kommer regelmæssigt af sted.

Vi skrev derfor ind i målprogrammet, at vi vil gøre

forsøg med en obligatorisk model.

Foto: TSC

”Vi vil vove os ud i

udfordringerne og skærme

os mod ubehagelige

konsekvenser, men holde

blikket mod målet. Lidt

ligesom når man beslutter

sig for, at et regnvejr

ikke skal afholde én fra

at komme ud af døren.

Det kan måske gøre

rejsen lidt besværlig

og ukomfortabel, men

en paraply kan give

læ mod det værste og

sikre udsynet mod rejsens

mål”, sagde Peter Kryger-

Baggesen i sin tale.

KIROPRAKTOREN NR.6 2011 09


åRSMøDE OG GF 2011

10 0KIROPRAKTOREN NR.6 2011

en obligatorisk model relaterer sig en hel del til kvalitetssikring

og har snitflader til vores samarbejde med

regionerne. det er derfor en nærliggende ide, at en

obligatorisk model kan tænkes ind i overenskomstsamarbejdet.

Specialuddannelsen

Jeg kan ikke omtale uddannelse uden at nævne det

fremragende pilotprojekt i region syddanmark, som

nu har et år på bagen. Her gennemgår mikkel Konner

som den første kiropraktor nogensinde en specialuddannelse

for hospitalskiropraktorer. Uddannelsen tager

i alt fem år. det første år har han været ansat på

ortopædkirurgisk afdeling på Vejle sygehus. Han er

snart færdig her med stor succes. senere skal han i et

forløb på en reumatologisk afdeling. Vi har netop fået

at vide, at det også bliver på Vejle sygehus.

Ved årsskiftet står endnu en kiropraktor på spring

til et forløb i region syddanmark. Og vi har gang i

konkrete drøftelser, som kan betyde, at region Hovedstaden

bliver den næste region med en specialuddannelse.

Alle involverede parter er begejstrede. det er vi

også. Hvorfor skulle vores færdigheder inden for diagnostik

og behandling af bevægeapparatlidelser ikke

også komme hospitalernes patienter til gode?

Øvrige billeddiagnostiske elementer

Omkring landsoverenskomsten har jeg allerede nævnt

flere projekter. Foruden retningslinjerne, som jeg har

omtalt, har vi også lagt kræfter i andre elementer af

den billeddiagnostiske pakke med mr/ct-henvisning,

ultralyd, KirPAcsudvikling, udbredelse af digital

røntgen og røntgensamarbejdsaftaler.

I region midtjylland har kiropraktorerne allerede

fået mulighed for at henvise til mr- og ct-skanning.

Og meget tyder på, at kiropraktorerne i region syddanmark

også får denne henvisningsret i løbet af kort tid.

Videreudviklingen af KirPAcs er gennemført, og

knap 60 klinikker er tilsluttet. det går lidt langsommere

med yderligere at udbrede digital røntgen, på

trods af at puljen med tilskud til omstilling fortsætter.

ni kiropraktorer har nu gennemført ultralydsuddannelsen,

som berettiger til det nye patienttilskud til

ultralydsundersøgelse, og næste kuld på 19 kiropraktorer

afslutter deres uddannelse sidst på året.

Kommunikation med praktiserende læger

et andet spændende overenskomstprojekt er, at vi

sammen med regionerne og Praktiserende lægers Organisation

skal sætte kommunikationen mellem kiropraktorerne

og praktiserende læger i system.

Vi har forberedt projektet ved at afstemme forventninger

på møder med de praktiserende lægers

formand og har op til generalforsamlingen været på

roadshow i vores kiropraktorkredse.

der er en fælles forståelse for, at vi skal starte med

et realistisk mål, og at der bør kommunikeres i de situationer,

hvor der er behov for en tværgående indsats

til gavn for patienten.

Planen er, at vi skal nå til enighed om en aftale med

regionerne og lægerne til sommer. Vi får herefter et

års tid til at indrette os på de nye vilkår, inden vi bliver

forpligtede til at kommunikere elektronisk med

lægerne.

Vi opfatter projektet som en kærkommen mulighed

for, at vi kan blive bedre i stand til at opfylde mantraet

om den rigtige behandling til den rigtige patient


’Primærsektoren – kiropraktik til flere‘ skriver vi i vores målprogram – en systematisk kommunikation med

almen praksis er et skridt på vejen til at nå denne målsætning.

Reformen udfolder en vifte af tiltag, som skal strømline foreningen, forbedre sammenhængskraften og styrke vores

politiske indsats – og ikke mindst bidrage til vores ønske om en tættere dialog med medlemmerne.

– gennem sammenhængende patientforløb og mere

kommunikation. men vi glæder os også til se, hvad

der kan komme ud af, at langt flere læger i langt flere

tilfælde oplever kvalificeret mod- og medspil fra kiropraktorer.

I vores optik får vi her chancen for at give

flere læger indsigt i vores vidensniveau, og i hvordan vi

konkret kan hjælpe bevægeapparatpatienterne.

’Primærsektoren – kiropraktik til flere’ skriver vi i

vores målprogram – en systematisk kommunikation

med almen praksis er et skridt på vejen til at nå denne

målsætning.

Sundhedsforsikringsselskaberne

Apropos dialog og opsøgende indsatser, så vil jeg

nævne, at vi i år har været på turne blandt de store

forsikrings- og pensionsselskaber, som udbyder sundhedsforsikringer.

de er væsentlige spillere i sundhedsbranchen

nu, og vil også være det i fremtiden efter

vores vurdering.

derfor er det vores langsigtede strategi at fortsætte

med at søge indflydelse gennem regelmæssig dialog.

mere om det i den lukkede generalforsamling.

Afslutning – faglig kongres

Jeg er kommet omkring de vigtigste projekter, vi har

arbejdet med i årets løb – på nær en, som jeg vil afslutte

med at nævne. dét er vores interne strukturreform.

reformen udfolder en vifte af tiltag, som skal strømline

foreningen, forbedre sammenhængskraften og styrke

vores politiske indsats – og ikke mindst bidrage til

vores ønske om en tættere dialog med medlemmerne.

et af reformens mest spektakulære tiltag er planen

om en ny, faglig kongres, der skal finde sted første

gang til november næste år. Vi er i gang med forberedelserne,

og indtil videre tegner der sig omridset

af et brag af et arrangement, som vil tilbyde medlemmerne

en bred vifte af faglige tilbud. Også her

20

er regionerne med ind over via Kiropraktorfonden,

som har bevilget penge til projektet.

så jo, dette projekt sammen med alle de andre viser,

at vi befinder os i en brydningstid med nye tiltag, nye

projekter, nye perspektiver – som alle sammen fører os

mod et højere niveau.

Formandens åbne beretning i fuld længde:

www.danskkiropraktorforening.dk/nyheder

Formandens lukkede beretning i fuld længde i dKF-klubbens

arkiv på dKF Forum:

www.danskkiropraktorforening.dk/dfkforum

Baggrundsmateriale:

www.danskkiropraktorforening.dk/aarsmoede

DKF’s bestyrelse fra venstre: Jørn Eichhorn, Line Press Sørensen,

Anders Jørgensen, Rikke Krüger Jensen, næstformand Lone

Kousgaard Jørgensen, formand Peter Kryger-Baggesen

og Susanne Skov Vendrup (foto indsat).

KIROPRAKTOREN NR.6 2011 011


åRSMøDE OG GF 2011

Af kiropraktor Jan

Nordsteen, Dansk Selskab

for Kiropraktik og Klinisk

Biomekanik (DSKKB)

12 0KIROPRAKTOREN NR.6 2011

Skulderundersøgelse - workshop

lars Blønd, ortopædkirurg og formand for dansk

Idræts medicinsk selskab, indledte med en gennemgang

af relevante tests ved en skulderundersøgelse.

lars henviste til et kompendium, han har udarbejdet

og som kan downloades på Herlev sygehus’ hjemmeside.

Han opfordrede til at bruge det som et opslagsværk

og ikke spilde tid på at lære alle test udenad.

lars Blønd leverede en spændende gennemgang

krydret med videoeksempler af forskellige diagnoser

relateret til skulderen; scapulothorakal dyskinesi,

slAP-læsioner, impingement, instabilitet osv. Bagefter

fik tilhørerne i salen mulighed for at afprøve skulderundersøgelsen

to og to. mon ikke, vi er nogen, der

skal hjem og læse lidt op på skulderdiagnostikken?

Tværdisciplinær indsats

tom Petersen, ph.d. fysioterapeut, fra ryg og Genoptræningscenter

København gennemgik resultater

fra mtV-rapporten tværdisciplinær og tværsektoriel

indsats over for patienter med ondt i ryggen.

sammenfattende kan det konkluderes, at en tværdisciplinær

indsats overfor patienter med rygbesvær af

4-12 ugers varighed er effektiv i forhold til reduktion

af sygefravær, men ikke i forhold til smerte og funktionsevne.

det ser dog ud til, at effekten forstærkes, når arbejdspladsen

involveres. måske skal man tænke mere

i at få medarbejderen tilbage på lempelige vilkår i begyndelsen

og så trappe op til normal arbejdsindsats,

efterhånden som medarbejderen bliver i stand til at

varetage sine arbejdsopgaver.

set i lyset af at rygbesvær i danmark årligt koster

samfundet 17 mia., er der grund til at forske videre

inden for dette område.

Skulderdiagnostik og

KIROPRAKTORER På hOSPITALERNE

DSKKB’s fredagsarrangement forud for DKF’s årsmøde bød på workshop

om skulderdiagnostik og indlæg om kiropraktorers funktion

og muligheder i hospitalsvæsenet.

Beskrivende kiropraktorer

Kiropraktorerne christian lund og charlotte Gregersen

fortalte om deres arbejde som beskrivende kiropraktorer

på radiologisk afdeling på Vejle sygehus. Kiropraktorerne

er fra start blevet mødt af personalet på

afdelingen med åbenhed og respekt. christian fortalte

om, hvordan kiropraktoren indgår i samarbejdet på

afdelingen og om, hvordan de gennemgår et struktureret

uddannelsesforløb inden for både konventionel

røntgen, ct, mrI og ultralyd.

Kiropraktorer har et godt fundament for at løse forskellige

opgaver på en radiologisk afdeling. christian

er bl.a. med til at uddanne yngre læger inden for det

billeddiagnostiske område.

der har fra eksterne samarbejdspartnere været udtrykt

skepsis over kiropraktorer som beskrivere af billeddiagnostiske

undersøgelser. men alle beskrivelser

kontrasigneres af læge eller kiropraktor, hvilket sikrer

kvaliteten og samtidig giver tryghed hos modtageren

af beskrivelsen.

Kiropraktorer i tværfaglige teams – hvordan?

reumatolog og overlæge Gorm Thamsborg fra Videnscenter

for rygsygdomme på Glostrup Hospital,

ortopædkirurg og overlæge steen larsen og lægelig

direktør Hans christian Thyregod begge fra sygehus

lillebælt i region syddanmark gav deres bud på,

hvordan kiropraktorer kan indgå i tværfaglige teams

på sygehusene.

I region Hovedstaden er der endnu ikke ansat kiropraktorer

på hospitalsafdelinger. men Gorm Thamsborg

gav udtryk for, at kiropraktorer meget vel kan

indgå i løsningen af opgaver på regionens sygehuse.

Gorm gav udtryk for, at han anerkender kiropraktorernes

uddannelse, høje faglige niveau og kompetencer


inden for diagnostik og udredning. samtidig så han

dog visse barrierer i forhold til kiropraktorers indplacering

på en sygehusafdeling, bl.a. manglende viden

om, hvad kiropraktorer kan, men også vedrørende opgaveafgrænsning

samt ledelsesmæssige afgrænsninger i

forhold til reumatologer og fysioterapeuter.

I region syddanmark er kiropraktorer allerede ansat

i stillinger på sygehusene. Kiropraktorerne indgår

i løsningen af mange forskellige opgaver på sygehusafdelingerne.

de er ansat på radiologisk afdeling, de

ser ambulante patienter med ryg- og perifere bevægeapparatsproblemer

både til forundersøgelser og kontrolbesøg,

de foretager ultralydsundersøgelser, lægger

blokader osv.

Hans christian Thyregod fandt det naturligt, at

uddannelses- og karriereforløb bliver en inkorporeret

del af kiropraktorers ansættelse på hospitalsafdelinger,

således som det sker i forbindelse med etableringen af

specialkiropraktoruddannelsen.

Kiropraktorerne bliver generelt betragtet som rigtigt

gode til differentialdiagnostik. de er meget engagerede

og fungerer godt i tværfaglige teams. derudover er

læs præsentationer fra arrangementet:

www.dskkb.dk

20

Kiropraktorerne indgår i løsningen af mange forskellige opgaver på sygehusafdelingerne. De er ansat på

radiologisk afdeling, de ser ambulante patienter med ryg- og perifere bevægeapparatsproblemer både til

forundersøgelser og kontrolbesøg, de foretager ultralydsundersøgelser, lægger blokader osv.

Bl.a. lægelig direktør Hans Christian Thyregod fra Sygehus Lillebælt i Region

Syddanmark gav sit bud på, hvordan kiropraktorer kan indgå i tværfaglige

teams på sygehusene. Her ses kiropraktor Mikkel Konner, som gennemgår specialuddannelse

for hospitalskiropraktorer på Sygehus Lillebælt. Foto: Søren O’Neill.

det vigtigt, at kiropraktorer i hospitalsafdelinger kan

fungere som bindeled til primærsektoren, hvor privatpraktiserende

kiropraktorer ser mange patienter med

bevægeapparatsproblemer.

Canadiske erfaringer og debat

Aftenens sidste taler var Prof. david cassidy, som fortalte

om kiropraktorers indplacering i hospitalssektoren

i saskatoon, canada, hvor han selv har indgået i et

toårigt efteruddannelsesforløb.

den efterfølgende debat var spændende og bød på

flere forslag til, hvordan kiropraktorer kan komme til

at spille en rolle i sekundærsektoren. Først og fremmest

var der dog et ønske om, at kiropraktorerne i

højere grad synliggør, hvad de kan. samtidig blev det

klart, at en kiropraktor i sekundærsektoren ikke skal

erstatte lægerne, men tilføre de tværfaglige udredningsteams

noget ekstra.

KIROPRAKTOREN NR.6 2011 013


Vertebroplastik

– en dyr og farlig placebo?

Af Jan Hartvigsen

Seniorforsker på NIKKB, professor på SDU

Vertebroplastik er en kirurgisk procedure, som anvendes ved friske

osteoporotiske frakturer, primært sammenfald, i columna.

Teknisk lejres patienten således, at den afficerede hvirvel aflastes,

mens der sprøjtes en hurtigt størknende ”cement” eller ”knoglelim”

ind i hvirvellegemet. formålet er dels at reducere patientens

smerter ved at stabilisere frakturen, dels at bevare strukturen i

columna således, at kyfotisk deformitet forebygges.

Case-rapporter og rapporter om kliniske kohorter har i litteraturen

berettet om endog overordentligt gode resultater af behandlingen,

som nu anvendes bredt over store dele af verden. i usa

alene udføres mere end 40.000 vertebroplastik operationer pr. år.

professor rachelle buchbinder fra monash university, melbourne,

australien talte om emnet på society for back pain research

2011 møde i Cambridge, uk, hvor hun gjorde status over den nyere

forskning inden for vertebroplastik. buchbinder er hovedforfatter

på den ene af to randomiserede kliniske undersøgelser,

som blev publiceret i det samme nummer af New england Journal

of medicine i 2009 1,2 . i begge undersøgelser sammenlignes

rigtig vertebroplastik med en

placebobehandling, hvor patienten

narres til at tro, at de har fået behandlingen,

men hvor de i virkeligheden

blot er blevet bedøvet, har fået et snit i

huden samtidig med, at de har lugtet

til den opvarmede knoglelim. samstemmende

konkluderes det i undersøgelserne,

der er udført uafhængigt af hinanden

af to forskerhold på to forskellige

kontinenter, at vertebroplastik ikke -

hverken på kort eller lang sigt resul-

NYT

Nordisk iNsTiTuT for kiroprakTik og kliNisk biomekaNik

terer i færre smerter, bedre livskvalitet eller mindre deformitet

sammenlignet med placebo hos patienter med osteoporotiske

frakturer. på trods af at der fra flere sider er gjort forsøg på at miskreditere

både undersøgelserne og deres forfattere, er der i dag

ingen tvivl om, at effekten af vertebroplastik er meget beskeden

og sandsynligvis helt fraværende3.

forløbet illustrerer på forbilledlig vis to ting. for det første at man

som kliniker ikke umiddelbart kan konkludere, at patientens bedring

skyldes den behandling, man har givet. for det andet at

stramt designede videnskabelige undersøgelser er nødvendige,

hvis man skal evaluere effekten af behandlinger. i tilfældet vertebroplastik

kunne beskrivelser af patientforløb og løst designede

og ukontrollerede undersøgelser tyde på en ganske overbevisende

effekt, men når det stramt designede og velgennemførte

randomiserede forsøg blev anvendt, forsvandt effekten.

Vertebroplastik er blevet forbundet med en række bivirkninger,

som fx udflydning af knoglelim i rygmarvskanalen og frakturer

på tilstødende niveauer, hvilket samlet set bidrager til konklusionen,

at vertebroplastik i dag må anses for at være en eksperimentel

behandling, som ikke bør anvendes i den daglige klinik 3 .

1Buchbinder R, Osborne R et al. A randomized trial of vertebroplasty

for painful osteoporotic vertebral fractures. N Engl J Med

2009;361:557-68.

2 Kallmes DF, Comstock BA et al. A randomized trial of vertebroplasty

for osteoporotic spinal fractures. N Engl J Med 2009;361:569-79.

3 Buchbinder R, Glasziou P. Current evidence does not support a role

for vertebroplasty. BMJ 2011;343:d5043


NYT

Nordisk iNsTiTuT for kiroprakTik og kliNisk biomekaNik

Nikkb’s efteruddannelsesenhed opruster

med ny koordinator

Af Anders Lyck Fogh-Schultz

Kommunikationskonsulent på NIKKB

1. oktober startede kiropraktor, læge og ph.d.-studerende

Annette Bennedsgaard Jespersen i en ny stilling på NIKKB

som efteruddannelseskoordinator. Efteruddannelsesenheden

har længe ønsket at styrke indsatsen inden for især de

regionale kurser og have en fast tilknyttet sparringspartner

på NIKKB, der også kan være med til at sikre implementeringen

af den nye handlingsplan på efteruddannelsesområdet.

Jeg tog forleden en snak med Annette om blandt andet

hendes faglige baggrund, det at udvide sin horisont og ”det

arbejdsmæssige kick”. Her følger et uddrag:

Hvad sætter du særlig pris på ved dit nye arbejde på

NIKKB?

Jeg brænder for efteruddannelse samt mine nuværende arbejdsområder

inden for rygområdet qua mit ph.d.-forløb

ved sygehus lillebælt og rygcenter syddanmark. det bliver

spændende at komme i gang og godt at blive fagligt udfordret

og inspireret på Nikkb, hvor der både er dygtige kollegaer

og en masse interessante opgaver at kaste sig over.

Hvad går dit job ud på, og hvad giver dig et kick arbejdsmæssigt?

som efteruddannelseskoordinator opfatter jeg mig selv

som efteruddannelseschefens ”spejder”. min rolle er at finde/se

områder, hvor der sker en udvikling, vi skal være med

på. samt at hjælpe med at kunne få kiropraktorer, læger

eller forskere – dvs. ”arkitekter” inden for projekter omfattende

bevægeapparatet til at fange interessen for kiropraktorerne

ude i klinikkerne, som er en spændende gruppe

at undervise og have kendskab til.

Hvordan ser din nye ugentlige arbejdsdag ud?

Jeg skal hjælpe Claus og de andre i efteruddannelsesgruppen

med at koordinere alle faser af et kursus, lige fra hvordan man

kommer i gang på baggrund af en idé og et behov, gennem hele

beslutningsprocessen med inddragelse af forskellige foredragsholdere,

udbud og bedømmelse af undervisere til kontraktforhandlinger

og praktisk bistand ved selve kurset. mit job er frit og

afvekslende, men jeg er hele tiden på udkig efter nye samarbejdspartnere

til Nikkb. Jeg vil være på Nikkb 8 timer om ugen.

Hvordan er du som person?

Jeg er ekstrem nysgerrig. Jeg vil gerne dele min viden og

erfaring, og jeg vil gerne plante den nysgerrighed og inspi-

ration i yngre såvel som ældre kollegaer, så alle vil være medvirkende

til, at vi som fag er opdateret med nyeste viden. det

er fedt at få udvidet sin horisont, og det vil glæde mig at se

kolleger få udvidet deres. Jeg vil gerne på sigt selv være underviser,

og jeg har det godt i mentorrollen, og det interesserer

mig meget at arbejde på tværs af mange felter i den

sundhedsfaglige verden.

Hvilken vej er du gået for at nå hertil?

Jeg blev færdig som kiropraktor på syddansk universitet i

sommeren 2006. siden da har jeg arbejdet fuld tid i klinik

indtil udgangen af 2009 samt som kiropraktor og supervisor

NIKKB byder

Annette velkommen

af kiropraktorstuderende på rygcenter syddanmark i middelfart

fra 2010 til august 2011.

Jeg tog min turnus i esbjerg hos kiropraktorerne fohlmann

og arbejdede derefter hos kiropraktor martin brænder i

stenløse. i sommer blev jeg kandidat på medicinstudiet og

er pr. 1. august 2011 påbegyndt en ph.d.-uddannelse på rygkirurgisk

sektor ved rygcenter syddanmark i middelfart i

samarbejde med endokrinologisk afdeling på ouH. målet

med mit ph.d.-projekt er at undersøge effekten af parathyroidea

hormonbehandling ved stivgørende operationer i

lænden på ældre patienter med spinal stenose betinget af

degenerativ spondylolithesis.


Nye initiativer på

efteruddannelsesområdet

Af Claus Dam Nielsen

Efteruddannelseschef på NIKKB

for en måneds tid siden afsluttede efterruddannelsesenheden

på Nikkb sit arbejde med en helt ny handlingsplan,

der udstikker rammerne for arbejdet i perioden

2012 til 2014.

Handlingsplanen beskriver mange forskellige initiativer

inden for seks hovedområder:

Nye muligheder for efteruddannelse

udviklingen inden for de elektroniske medier har været

enorm de seneste år, og det har gjort det muligt i et større

omfang at opsøge og dele viden over internettet.

Nikkb vil i de kommende år afdække nogle af internettets

muligheder for online videnssøgning, efteruddannelse

og vidensdeling.

Relevant efteruddannelse

Hvordan sikrer man sig, at man efteruddanner sig inden

for de områder, hvor man har et behov og ikke kun inden

for de områder, hvor man har en interesse? dette spørgsmål

vil vi forsøge at finde et svar på, og vi vil søge at skabe

nogle redskaber, der kan være med til at afdække den enkelte

kiropraktors behov.

samtidig vil vi iværksætte nogle initiativer, der skal gøre

det lettere at planlægge sin efteruddannelse ud i fremtiden

samt give et overblik over, hvilke andre efteruddannelsesmuligheder

der eksisterer ud over Nikkb’s tilbud.

Obligatorisk efteruddannelse

i arbejdet med dkf’s politiske målsætningsprogram fra

2010 var det et ønske fra et flertal af kiropraktorerne, at

der udarbejdes en model for obligatorisk efteruddannelse.

Nikkb vil selvfølgelig understøtte dette arbejde og vil i

processen understøtte dkf med viden om efteruddannelse

og herunder forskellige muligheder for obligatoriske

modeller.

Faglig kongres

på generalforsamlingen i starten af november blev det

besluttet, at kiropraktorstanden hvert andet år skal afholde

en faglig kongres. Nikkb har deltaget i de indledende

forberedelser af kongressen og vil naturligt have en stor

andel i den fremtidige planlægning og praktiske afvikling.

et af de centrale elementer i den faglige kongres er

kompetenceudviklende aktiviteter, bl.a. kurser, foredrag

og workshops.

Netværksfora

der er de sidste par år dukket forskellige interessegrupper

op under dskkb bestående af kiropraktorer, der interesserer

sig for et specifikt emne som fx idrætskiropraktik eller

behandling af børn.

Nikkb vil gerne støtte disse grupper i udviklingen og

planlægningen af forskellige kursusaktiviteter.

Herudover vil det være en prioritet, at Nikkb’s efteruddannelsesenhed

skal indgå i andre samarbejdsnetværk på

tværs af interesseområder, faggrænser og landegrænser.

Internationalt samarbejde

Nikkb’s efteruddannelsesenhed har en lang tradition for

deltagelse i internationale begivenheder og netværksfora.

i de kommende år vil vi øge denne indsats med henblik

på at øge omverdenens kendskab til Nikkb’s tilbud,

men også for at øge samarbejdet om fx konkrete kursustilbud,

erfaringer osv.

Nikkb vil øge samarbejdet med european academy of

Chiropractic (eaC) om bl.a. tildeling af Cpd-point, sådan

at kiropraktorer fra andre europæiske lande kan få ”point”

for deltagelse i Nikkb’s kurser.

Handlingsplan

for efteruddannelsesenHeden

2012-14

Læs hele handlingsplanen på NIKKB’s hjemmeside: www.nikkb.dk

Har du en smartphone kan du downloade

handlingsplanen direkte ved at skanne denne

QR-kode.

NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK

OG KLINISK BIOMEKANIK


NYT

Nordisk iNsTiTuT for kiroprakTik og kliNisk biomekaNik

en fremmed blandt kiropraktorer

– praktikophold på Nikkb

Jeg hedder else, er kandidat i

folkesundhedsvidenskab fra

sdu og har i oktober–november

været i praktik på Nikkb.

Jeg har arbejdet med udvalgte

resultater fra mit speciale for at

skrive en videnskabelig artikel

om nogle af vores fund.

baggrunden for overhovedet at komme i praktik hos Nikkb

er, at jeg i 2009-2010 skrev speciale i samarbejde med alice

kongsted, seniorforsker på Nikkb, og Charlotte leboeuf-

Yde, professor på sdu. emnet for specialet var psykologiske

faktorer hos lændepatienter i kiropraktorklinikker.

resultaterne fra specialet viste, at 33 % af lændepatienter

har frygt for og undgår fysisk aktivitet, og at 18 % har depression

i mild, moderat eller alvorlig grad. data blev indsamlet

i de kiropraktorklinikker, som er tilknyttet enheden

for kiropraktisk forskning (kip). de hjalp med at uddele

spørgeskemaer til lændepatienter, og deres hjælpsomhed

og professionalisme gjorde, at vi fik rigtig mange svar.

det var virkelig nemt at arbejde sammen med forskningsklinikkerne.

Tak for hjælpen til jer.

det indsamlede datamateriale er temmelig omfattende:

mange informationer fra mange respondenter, så der er

mulighed for at bruge dataene til at undersøge mange forskellige

ting.

i artiklen har jeg valgt at fokusere på, hvorvidt enkeltspørgsmål

kan bruges til at screene for depression hos

lændepatienter. ofte undlader behandlere at screene for

psykologiske faktorer, fordi det hidtil har krævet, at patienterne

besvarer mange spørgsmål. Vores resultater viser, at

bare ét spørgsmål er nok som god indikation for, om patienter

er i risiko for at være depressive. det er særlig interessant,

fordi andre har vist, at der er en sammenhæng

mellem depression og kroniske lændesmerter.

Nordisk Institut for

Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

forskerparken 10

dk-5230 odense m

nikkb@nikkb.dk

www.nikkb.dk

Redaktion:

anders lyck fogh-schultz (ansv.)

af.schultz@nikkb.dk

Henrik Wulff Christensen

h.wulff@nikkb.dk

Jan Hartvigsen

j.hartvigsen@nikkb.dk

Jytte Johannesen

j.johannesen@nikkb.dk

i praktikperioden har jeg genopfrisket al den viden, der lå

bag specialet, og brugt meget tid på at sætte mig ind i,

hvad andre har fundet ud af om brug af screeningsspørgsmål.

fokus i artiklen er et andet end i specialet, så jeg har

fået mulighed for at få endnu en vinkel på emnet psykologiske

faktorer og lændepatienter.

det er udfordrende at arbejde sammen med nogen med

en anden faglig baggrund end ens egen. selv om både kiropraktorer

og jeg har fokus på sundhed, er tilgangen og

måderne at gøre tingene på forskellige. Jeg har lært rigtig

meget af at arbejde sammen med Nikkb, og jeg tror, kiropraktorer

og andre faggrupper kan have stor glæde af at

arbejde sammen og få gavn af hinandens kompetencer.

Jeg er overbevist om, at større tværfagligt samarbejde i

sidste ende kan gavne patienterne og forhåbentlig medvirke

til at forebygge sygdomme.

Else Johannesen

Cand.scient.san.publ.

Besøg NIKKB på Facebook:

www.facebook.com/Kiropraktorernes.Videnscenter

Husk at klikke ’Synes godt om’ på siden!

part of

Clinical locomotion Network

NIKKB ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL

OG ET GOD NYTÅR


Man søger naturligt

”Vores kiropraktor hjalp os med det rette valg af

madrasser. - Det har virkeligt ændret vores dagligdag”.

Hanne & Flemming Holbech

Wencon ErgoPur ApS • Jyllandsvej 15 • 5400 Bogense

Tlf. +45 6481 1122 • ergopur@ergopur.dk • www.ergopur.dk

vejledning hos sin kiropraktor

. når man skal vælge ny m adras og seng, ikke?

Hos ErgoPur ved vi, at den rette sammensætning af bund- og topmadras

samt hovedpude er en vigtig forudsætning for en god nattesøvn.

- Og vi tror på at kiropraktoren er den rette fagmand at spørge til råds,

når man skal anskaffe sig ny seng og madras. Her får ”patienten” en objektiv,

faglig vejledning omkring det optimale valg af madras og dermed

de allerbedste forudsætninger for en god nats søvn.

Derfor har vi med kyndig hjælp fra dygtige fagfolk i sundhedssektoren

udviklet en serie ErgoPur bund- og topmadrasser, som vi tilbyder gennem

kiropraktorklinikker.

Vi tilbyder jeres klinik et samarbejde, hvor I tager jer af den faglige, sundhedsmæssige

vejledning omkring valget af madras og evt. seng. – Og

efterfølgende tager vi os af den praktiske, salgsmæssige dialog og koordinering

med ”patienten”.

Forudsætningen for at I kan yde ”patienten” den rette vejledning er naturligvis,

at ”patienten” kan afprøve den optimale madrasløsning på klinikken.

- Derfor tilbyder vi jeres klinik et senge-/madraskoncept på særligt fordelagtige

vilkår.

Er I interesseret i at høre nærmere om denne interessante forretningsmulighed

- så kontakt os ganske uforpligtende for en nærmere uddybning

og dialog.

®


åRSMøDE OG GF 2011

20 0KIROPRAKTOREN NR.6 2011

FAGLIG KONGRES

skal samle kiropraktorer i 2012

Hvad enten du har interesse inden for billeddiagnostik, kliniske færdigheder, klinikdrift, fagpolitik eller forskning,

har du noget at glæde dig til, når DKF i samarbejde med Kiropraktorfonden, NIKKB, DSKKB og SDU til

november 2012 slår dørene op for en stor faglig kongres for kiropraktorer.

Fotograf: Marianne Lauritsen

På kongressen vil kiropraktorer over en periode på

flere dage kunne hellige sig efteruddannelse via flere

sideløbende kortere kurser. nIKKB er herhjemme hovedleverandør

af kiropraktisk efteruddannelse med et

varieret kursusudbud af enkeltstående kurser, der går i

dybden inden for ét emne. en faglig kongres for hele

professionen giver nye muligheder for at tilbyde parallelle

efteruddannelseskurser inden for en palet af fagområder.

derudover er det forhåbningen, at en faglig

kongres kan anspore flere kiropraktorer til at deltage i

efteruddannelse, fordi det faglige indhold foregår under

andre rammer end det traditionelle kursusudbud.

Forskningen kommer også til at få en central placering

på kongressen. Kongressen er et enestående udstillingsvindue

for de fondsstøttede forskningsprojekter

og giver mulighed for at samtænke det eksisterende

koncept for forskningstemadagen sammen Modelfoto med kon-

gressen, idet forskningsprojekterne vil kunne indgå i

kursusundervisningen under de respektive kurser.

netværksdannelse er et centralt element på dKF’s

årsmøder. derfor vil der alle dage under kongressen

blive krydret med sociale aktiviteter i forskellige afskygninger,

hvor kiropraktorer kan få lejlighed til at

pleje og udvikle deres netværk.

Bred målgruppe

det er målsætningen, at kongressen samlet over hele

perioden vil kunne trække ca. 300 deltagere. den

primære målgruppe for kongressen er kiropraktorer

i danmark både uddannede kiropraktorer og kiropraktorstuderende,

og det er også planen at udnytte

det sproglige og faglige fællesskab med vores nordiske

naboer og invitere kiropraktorer fra de øvrige nordiske

lande. en del af konceptet består desuden i at udbyde

kurser for klinikpersonale, således at klinikkens personale

bliver undervist i samme rammer som kiropraktorerne

og man derved kan udnytte den potentielle

synergi, det kan give. endeligt vil der blive inviteret

regionale embedsmænd og politikere for at understøtte

synliggørelse af professionen udadtil.

Sammensæt dit eget kongresforløb

Én af de helt store fordele ved at afholde en faglig

kongres over flere dage er, at det er muligt at udbyde

en palet af forskellige korterevarende kurser. det giver

bl.a. mulighed for at bygge kongressen op omkring en

række faglige spor:

Kliniske færdigheder

Billeddiagnostik

Forskning

Fagpolitik

Klinikdrift


Fotograf: Marianne Lauritsen

Kongressen løber af stablen fra den 8.-10. november 2012 på Hotel Radisson Blu H.C. Andersen i Odense

og rundes vanen tro af med en festlig aften for DKF’s medlemmer. Prisen ligger endnu ikke fast, men det er

målsætningen at holde egenbetalingen så lav som mulig.

Har man fx interesse for det billeddiagnostiske område

kan man sammensætte fire enkeltstående moduler/kurser

fordelt over to dage inden for netop dette

område eller man kan vælge at sammensætte et forløb

på tværs af fagområder og dermed sammensætte sit

helt eget kongresforløb.

Økonomi og lokalitet

Kongressen løber af stablen fra den 8.-10. november

2012 på Hotel radisson Blu H.c. Andersen i Odense

og rundes vanen tro af med en festlig aften for dKF’s

medlemmer. Prisen ligger endnu ikke fast, men det

er målsætningen at holde egenbetalingen så lav som

mulig.

KS

FaKta om Kongressen

– DKF og kiropraktorfonden har hver

afsat 400.000 kr. til kongressen.

20

– Det vil blive muligt for kiropraktorer at

søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

via Kiropraktorfonden.

– Det er planen, at kongressen afholdes

hvert andet år skiftevis i Odense og

København.

Foto: TSC


eFFeKtIV eFterUddAnnelse – HVOrdAn?

Chokbølge

Workshop

FITPartner afholder nu en række Workshops med fokus på Chokbølge

i samarbejde med:

Jan Vinding, Fysioterapeut, Exam. Orthopaedic Medicine,

MSc stud. Sports Injury Management, Brighton University, UK

Workshop

• Chokbølge - hvad er det? hvilke teknologier er der?

• Klassiske indikationer + kontraindikationer

• Nyeste forskning

• Hvordan bliver det en succes på Klinikken?

• Info til patienten

• “Hands On”, diagnosticering, test, re-test

pris for Workshop: kr. 300,- ex. moms, inklusiv let forplejning

deltagerantal: 12 personer (maks. 2 personer pr. klinik)

Kurser afholdes kl. 16.00 - 19.00

05. sep 2011 – København

11. okt 2011 – Odense

15. nov 2011 – Århus

06. dec 2011 – København

17. jan 2012 – Sønderborg

Tilmelding hos Claus Walther, FITPartner

på tlf. 29 29 09 28 eller mail til cw@fitpartner.dk

22 0KIROPRAKTOREN NR.6 2011

www.FITPartner.dk www.storzmedical.com


NY TURNUS

Første fase af den gennemgribende turnusreform er i

hus. sundhedsstyrelsen har godkendt ny målbeskrivelse

og nyt kursusprogram.

målbeskrivelsen udspecificerer hvilke kompetencer,

turnuskandidaten skal erhverve sig i den 1-årige uddannelse.

men den indeholder også krav om, at der

skal anvendes et særligt uddannelsesprogram. Uddannelsesprogrammet

indeholder obligatoriske samtaleskabeloner

og en logbog, som dokumenterer den kliniske

kompetencetilegnelse, ligesom man kender det

fra lægernes kliniske basisuddannelse. 1. januar 2012

træder de nye regler i kraft.

Rød tråd

Uddannelsens nye kompetenceprofil sikrer sammenhæng

med kandidatuddannelsen, så der er en rød tråd

hele vejen fra bachelor over kandidat og til flyvefærdig

kiropraktor.

Kursusprogrammet er sat sammen, så det systematisk

følger målbeskrivelsens kompetenceprofil. Programmet

har samme omfang som tidligere, men der

er kommet nye kurser til og ”gamle” kurser har måttet

lade livet.

Minimumskrav

reformen er udviklet af Uddannelsesrådet for kiropraktorers

turnustjeneste. dKF’s formand Peter

Kryger-Baggesen er formand for rådet, som også har

repræsentanter fra sundhedsstyrelsen, danske regioner,

regionerners lønnings- og takstnævn, nIKKB

og syddansk Universitet (sdU).

- de nye krav skal sikre et minimumsniveau for,

hvad kiropraktoren skal lære i turnusåret. men de skal

også gøre det nemmere for tutor og turnuskandidat at

gennemføre forløb, der lever op til uddannelsesformålet,

sagde Peter Kryger-Baggesen i sin tale til dKF’s

årsmøde.

sdU, nIKKB og sundhedsstyrelsen har deltaget

aktivt i at tilrettelægge den nye målbeskrivelse, og

en realitet 1. januar

Nye regler med logbog løfter uddannelsen op på niveau med

lægernes kliniske basisuddannelse.

dKF’s turnusudvalg har været den drivende kraft i at

sammensætte det nye kursusprogram.

Nyt værktøj

det obligatoriske uddannelsesprogram er udviklet af

en arbejdsgruppe med medlemmer fra turnusudvalget

og en særligt uddannelsesengageret kiropraktor.

det er også turnusudvalget, som skal vejlede i brug af

uddannelsesprogrammet og godkende dem.

- Vi er spændte på at arbejde med det nye system og

er i gang med at få de allerførste erfaringer på forsøgsbasis.

Vi forventer, at det vil skabe mere klarhed over

uddannelsesformålet, og tror, det bliver et spændende,

men for nogle måske også et udfordrende værktøj at

arbejde med i klinikkerne. Vi har præsenteret det for

de nuværende tutorer og de har taget positivt imod

det, fortæller turnusudvalgets formand michael Vaarst.

som sekretariat for både Uddannelsesrådet og turnusudvalget

har dKF været tovholder for reformen og

har også hovedansvaret for at udrulle den.

TSC

læs om de nye regler:

www.danskkiropraktorforening.dk/turnus

tUrnUsreFormen

Træder i kraft 1. januar 2012.

Sikrer sammenhæng med kandidatuddannelsen

og fremmer systematisk kvalitetssikring.

Anledningen er dels den nye turnusbekendtgørelse

fra 2009, dels en generalforsamlingsbeslutning,

der samme år pålagde bestyrelsen at

indføre sanktioner over for turnussteder, der ikke

lever op til formålene med uddannelsen.

ny tUrnUsreFOrm

– Vi er spændte på at arbejde

med det nye system og er i

gang med at få de allerførste

erfaringer på forsøgsbasis, siger

Michael Vaarst, formand for

DKF’s Turnusudvalg, som

skal vejlede i hvordan det nye

uddannelsesprogram bruges i

turnusklinikkerne

KIROPRAKTOREN NR.6 2011 023


KIrOPrAKtIsK FOrsKnInG OG eFterUddAnnelse

24 0KIROPRAKTOREN NR.6 2011

3 MILLIONER

til kiropraktisk forskning og efteruddannelse

5 forskningsprojekter med kiropraktorer i spidsen er sikret økonomisk støtte ved

Kiropraktorfondens seneste uddelingsrunde. Samlet set betyder det, at fonden i

hele 2011 har bevilget over 3 mio. mere end budgetteret til forskning.

Fondens bestyrelse har derfor fordoblet det budgetterede beløb til

forskning i 2012, men ønsker samtidigt at tilskynde ansøgere

til at søge anden ekstern finansiering.

Forskning

Anne Mølgaard Nielsen

modtager 614.000 kr. til 1. år af

ph.d.-projektet ”samspil mellem

fysiske, psykiske og sociale faktorer

hos patienter med lændesmerter”.

Projektet vil fokusere på samspil

mellem fysiske, psykiske og sociale

faktorer hos lænderygpatienter i et forsøg på at afgrænse

forskellige typer af rygbesvær. Afgrænsningen

sker ved computeriseret mønstergenkendelse af ca.

1000 patienters oplysninger om bl.a. symptomer, generelt

helbred og arbejdssituation, indsamlet ved deres

første besøg hos kiropraktor. som noget unikt svarer

projektdeltagerne ugentligt i et år via sms på spørgsmål

om deres rygsmerter, hvilket giver et præcist billede

af, hvordan deres smerter udvikler sig over tid.

disse oplysninger benyttes til at undersøge, hvordan

det går patienterne inden for hver type af rygbesvær.

Niels Wedderkopp, Lise Hestbæk

og Jan Hartvigsen

modtager 693.606 kr. til projektet

”Kiropraktik for børn og unge”.

Projektet følger over tre år 1.200

børn for blandt andet at belyse om

børn, der får kiropraktisk behandling

for deres rygsmerter, idrætsskader

eller andre problemer i bevægeapparatet,

kommer sig bedre

end de børn, der får anden behandling.

det vil også blive undersøgt,

hvorvidt man kan forebygge

smerter og skader hos hypermobile

børn gennem styrke- eller balancetræning.

endeligt vil der blive

udviklet screeningsværktøjer til at

spore børn med høj risiko for skader

på et tidligt tidspunkt.

Marianne Løgtholt Andreasen

modtager 710.380 kr. til 1. år af

ph.d.-projektet ”effekten af fysisk

aktivitet hos børn fra en sundhedsøkonomisk

vinkel”. Formålet med

projektet er at udvikle og afprøve

metoder til at måle sundhedsmæssige

effekter af fysisk aktivitet hos børn og belyse omkostningseffektivitet

af indsatser, som fremmer børns

fysiske aktivitet. Projektet forventes at have særlig fokus

på de sundhedsøkonomiske effekter og omkostninger

ved øget fysisk aktivitet hos børn. Herudover

forventes projektet at bidrage til en sundhedspolitisk

diskussion om samfundsmæssig, regional og kommunal

investering i børns sundhed.

Peter Michael Kent

modtager 465.625 kr. til projektet

”research methods for identifying

clinically important subgroups of

people with spinal pain”. Formålet

med projektet er at besvare fire

metodologiske spørgsmål inden

for forskning om klinisk relevante subgrupper af rygpatienter.

svaret på disse spørgsmål vil gøre det nemmere

og mere effektivt at udføre subgruppe forskning

af rygpatienter.

Kvalitetssikring

René Fejer

modtager 119.512 kr. til projektet

”standardisering og implementering

af elektrodiagnostisk udredning

af patienter med lumbal nerverodspåvirkning”.

Formålet med

projektet er at udvikle, validere

og implementere elektrodiagnostiske målemetoder

for patienter med lumbal nerverodspåvirkning. den

diagnostiske præcision for den kliniske undersøgelse

af patienter med lumbal nerverodspåvirkning er be-


» Inden

for efteruddannelse blev der bevilget midler til afslutning af

igangværende efteruddannelsesforløb.

grænset og studier har vist, at elektrodiagnostiske

målemetoder er en stor hjælp i udredningen af især

komplicerede tilfælde.

Grethe Thøstesen

modtager 25.000 kr. til afslutning af uddannelsen ”master

of science in Advanced Professional Practice chiropractic

Paediatrics” ved Anglo-european college of chiropractic

(Aecc) I Bournemouth, england. med uddannelsen

opnås der kompetencer inden for diagnostik og behandling

af gravide, nyfødte, småbørn, børn og teenagere. Uddannelsen

giver desuden kritisk indsigt i forskningsmetoder

og brugen af forskning i almen praksis.

Susanne Lynge Rosing

modtager 25.000 kr. til afslutning af uddannelsen ”master

of science in Advanced Professional Practice chiropractic

Paediatrics” ved Anglo-european college of chiropractic

(Aecc) I Bournemouth, england. med uddannelsen

opnås der kompetencer inden for diagnostik og behandling

af gravide, nyfødte, småbørn, børn og teenagere. Uddannelsen

giver desuden kritisk indsigt i forskningsmetoder

og brugen af forskning i almen praksis.

Specialkiropraktoruddannelse

René Fejer

modtager 415.626 kr. til delvis

finansiering af et kombineret 1½

årigt klinikophold på Ortopædkirurgisk-

og reumatologisk Afdeling,

Vejle sygehus. Opholdene er

en del af specialkiropraktoruddannelsen,

der kører som en forsøgsordning, hvor foreløbigt

én anden kiropraktor er i gang.

KS

læs mere om fonden på:

www.danskkiropraktorforening.dk/kiropraktorfonden

KIrOPrAKtIsK FOrsKnInG OG eFterUddAnnelse

Fagområder for efteruddannelsesmidler 2012

I 2012 gælder samme fagområder som i 2011.

Fagområde 1:

Kommunikation (i bred forstand inden for

fx patientrelationen eller tværfaglig kommunikation)

Fagområde 2:

Billeddiagnostik (fx røntgen, ultralydsskanning,

MR og lign.)

Fagområde 3:

Manuelle behandlingsteknikker

Fagområde 4:

Rehabilitering

Område for master 1:

Erhvervelse af en master i kvalitet og ledelse

Område for master 2:

Erhvervelse af en master i rehabilitering

Ansøgninger til efteruddannelsesaktiviteter skal være

motiverede med angivelse af, hvordan man med det

opnåede uddannelsesforløb kan stille sine kompetencer

til rådighed for professionen.

Kiropraktorfonden

Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat

uddannelse uddeler midler til forskningsprojekter

inden for kiropraktik og klinisk biomekanik samt midler til

kvalitetsudviklingsprojekter i kiropraktorpraksis.

Midlerne kan søges af kiropraktorer og andre, der

beskæftiger sig med forskning og kvalitetsudvikling inden

for dette område. liste over tidligere uddelinger samt

ansøgningsskema kan hentes på dKF’s hjemmeside:

www.danskkiropraktorforening.dk.

Ansøgningsfristen er to gange årligt:

1. marts og 1. september

KIROPRAKTOREN NR.6 2011 025


Fælles front!

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus er et moderne privathospital, der har eksisteret i 6 år.

Vi tilbyder en høj faglig kvalitet gennem specialisering, og vi er akkrediteret efter Den Danske

Kvalitetsmodel for Sygehuse (DDKM).

Hvis du har patienter, der ikke responderer på non-operativ behandling, kan OPA være det næste

skridt på vejen. Vi kan være med til at give dine patienter en yderligere udredning, diagnostik

og behandling, og vi kan tilbyde et tværfagligt samarbejde mellem: Reumatolog, fysioterapeut,

kirurg og neuroradiolog.

Du er velkommen til at se mere på OPA’s hjemmeside eller ringe til os for at drøfte samarbejde

– eller for at få en rundvisning på OPA.

Se mere på www.opa.dk

eller ring 86 12 11 86

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Scandinavian Center

Margrethepladsen 3

8000 Aarhus C

Tel. +45 86 12 11 86

opa@opa.dk

www.opa.dk

Specialer: Idrætskirurgi · Børneortopædi · Rygkirurgi · Skulder- og albue kirurgi · Knæ- og hofte protesekirurgi · Fod- og ankelkirurgi · Håndkirurgi

Øvrige specialer: Fysioterapi · Søvncenter (søvnapnø)

A GLOBAL HEALTH PARTNER

“Jeg har besøgt OPA 2 gange det

seneste halve år med sportsskader.

Begge gange har jeg oplevet en professionel

og effektiv behandling og har

hurtigt været klar på banen igen”

Hristo, spiller for Bakken Bears


SVENSKERNE FEjRER 75 åR OG

GENVÆLGER TOBIAS LAURITSEN

legitimerade Kiropraktorers riksorganisation (lKr)

fylder 75 år og fejrede jubilæet i forbindelse med foreningens

årsmøde 30. september - 2. oktober i malmö.

Årsmødet genvalgte tobias lauritsen som formand og

oprettede en fond ved navn: Institutet för Kiropraktik

och neuromuskuloskeletal forskning (IKon).

den svenske forening har tre store punkter på dagsordnen

i den nærmeste fremtid: etablering af en

svensk internationalt godkendt universitetsuddannelse,

øget integration i sundhedsvæsenet samt en

stærkere satsning på forskning.

Iben Axén blev udnævnt til ’Årets Kiropraktor 2011’.

Hun modtog prisen, fordi hun bestrider formandsposten

i foreningens Videnskabelige råd, samtidigt med at hun

har kombineret klinisk virke med ph.d.-studier ved Karolinska

Instituttet, stockholm. Iben Axén har netop fået

tildelt sin ph.d.-grad for en afhandling om lænderygsmerters

kliniske forløb. Hun starter nu i et forskningsprojekt

om effekten af maintenance care på basis Kiropraktorfondens

internationale stipendium, danish chiropractic

research stipend, som hun modtog i foråret.

Iben Axén blev årets kiropraktor 2011 i Sverige. Hun er

formand i foreningens Videnskabelige Råd. Samtidigt har

hun erhvervet en ph.d.-grad og fortsat sit kliniske virke.

NORDEN RUNDT

NORDMÆNDENE STIFTER

FORSKNINGSFOND

www.lkr.se www.kiropraktikk.no

nOrden rUndt

norsk Kiropraktorforening (nKF) holdt årsmøde med høstkursus 20.-22.

oktober. Høstkurset havde tema om hovedpine med overskriften ”taking

the headache out of headache” og bød på foredrag fra internationale forskere

fra både medicinsk og kiropraktisk hold.

Årsmødets vigtigste beslutning var at stifte en forskningsfond med navnet

”et liv i bevægelse”. nKF indskyder grundkapital ved oprettelsen og tilfører

fonden yderligere 500.000 kr. i løbet af de næste to år.

det norske Helse-og omsorgsdepartement har foreslået en bevilling på 1

million kr. til etablering af en infrastruktur for kiropraktisk forskning. Budgettet

vedtages i stortinget primo desember. nKF har fået positive signaler

om, at hele dette beløb måske kan tilføres den nye fond.

I nKF’s bestyrelse trådte næstformand espen Johannessen tilbage og Kasper

myhrvold blev valgt til ny næstformand. Bestyrelsesmedlem Anne marie

selven blev udskiftet af Hege Herstad.

Årsmødet bød også velkommen til 45 nye medlemmer og uddelte prisen

’Årets Kiropraktor’ til tim lothe raven. Han modtog prisen for sit arbejde

med at fremme kiropraktik i og uden for norge. For nyligt er han fx blevet

præsident for european council of chiropractic education (ecce). Prisen

var også en anerkendelse af hans indsats inden for forskning.

Tim Lothe Raven blev årets kiropraktor 2011 i Norge. Han modtog prisen

for sit arbejde med at fremme kiropraktik i og uden for Norge og for sin forskningsindsats.

Tim Lothe Raven er for nyligt blevet præsident for European

Council of Chiropractic Education (ECCE). Foto: Øistein Holm Haagensen

FINNERNE PRIORITERER PR

I Finland er Harri maki-Pesola på andet år formand for den finske kiropraktorforening, suomen Kiropraktikkoliitto (sKl),

som har omkring 50 medlemmer. Foreningen har gennem det sidste års tid haft fokus på et stort pr-program,

som skal øge bevidstheden om kiropraktik. Foreningen har udviklet et nyt website og en tv-reklame,

og har også hyret et pr-bureau til skaffe medieomtale af kiropraktik, kiropraktisk forskning og andre nyheder relateret til kiropraktik.

www.kiropraktiikka.org

KIROPRAKTOREN NR.6 2011 027


xxx KOrt nyt

Danish Chiropractic Research Stipend

Danish Chiropractic Research Stipend

Foto: Mikkel og Thomas

Foto: Mikkel og Thomas

The Danish Chiropractors’ Association and The Foundation for Chiropractic

Research The Danish and Chiropractors’ Postgraduate Association Education (a and research The Foundation foundation for established Chiropractic by

Denmark’s Research and healthcare Postgraduate authorities Education and the (a research Danish Chiropractors’ foundation established Association) by

have Denmark’s set up healthcare the international authorities Danish and Chiropractic the Danish Research Chiropractors’ Stipend. Association)

have set up the international Danish Chiropractic Research Stipend.

A primary objective of the stipend is to strengthen the bonds between Danish

and A primary foreign objective research of environments; the stipend is this to strengthen includes underpinning the bonds between foreign Danish

researchers’ and foreign contributions research environments; to building this up includes and further underpinning developing foreign a knowledge

environment researchers’ contributions in Denmark. to building up and further developing a knowledge

environment in Denmark.

It is possible to apply for funding from The Foundation for Chiropractic

Research It is possible and to Postgraduate apply for funding Education from to The support Foundation research for conducted Chiropractic by a

foreign Research chiropractor and Postgraduate at a Danish Education research to institution. support research conducted by a

foreign chiropractor at a Danish research institution.

An application form must be used to apply for support. The form and further

details An application about application form must guidelines be used to are apply available for support. on the The Danish form Chiropractors’

and further

Association’s details about website: application www.danskkiropraktorforening.dk

guidelines are available on the Danish Chiropractors’

Association’s website: www.danskkiropraktorforening.dk

The application must include a detailed description of the project, including

its The objective, application as well must as include a speci a cation detailed of the description amount of being the project, applied including for and

the its objective, amount of as funding well as a received speci cation from the of the home amount country being of the applied researcher for and in

question. the amount of funding received from the home country of the researcher in

question.

There are two application deadlines every year: 15 August and 15 January.

Applications There are two will application be processed deadlines at a meeting every year: of The 15 Foundation August and for 15 Chiropractic January.

Research Applications and will Postgraduate be processed Education at a meeting in late of October The Foundation and late April for Chiropractic

respectively. Research and Applicants Postgraduate will be Education directly in informed late October of the and results. late April

Further

respectively.

details

Applicants

are available

will

by

be

contacting

directly informed

the Danish

of the

Chiropractors’

results.

Association Further details at: dkf@danskkiropraktorforening.dk

are available by contacting the Danish Chiropractors’

Association at: dkf@danskkiropraktorforening.dk

Further details available at

Further details available at

www.danskkiropraktorforening.dk

www.danskkiropraktorforening.dk

KALENDER

alle klinikker har modtaget tre eksemplarer af dkf’s vægkalender

for 2012, som blev uddelt til årsmødet. flere kalendere kan

rekvireres via mail til sekretariatet:

dfk@danskkiropraktorforeningen.dk

ansk Kiropraktor Forening

ersgade 6, 2.tv. 1363 København K

on: 3393 0400

fontid: Mandag - torsdag kl. 10 - 16

danskkiropraktorforening.dk

Januar

Nytårsdag

1

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Februar

TO SVENSKE Ph.D.ER På éN UGE

de svenske kiropraktorer Cecilia bergström og iben axén

forsvarede hver deres ph.d.-afhandling på karolinska institutet i

stockholm indenfor samme uge.

Cecilia bergströms afhandling handler om psykosociala faktorer

hos patienter med nakke- og lænderygproblemer. iben axéns

afhandling undersøger det kliniske forløb ved lænderygsmerter

og lokaliserer undergrupper baseret på udviklingen over tid.

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Marts

cecilia Bergströms afhandling:

https://publications.ki.se/jspui/handle/10616/40724

Iben Axéns afhandling:

http://publications.ki.se/jspui/handle/10616/40772

28 0KIROPRAKTOREN NR.6 2011

www.danskkiropraktorforening.dk

22 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Viden, vejledning og nyheder

DKF Forum: Kiropraktorernes online samlingssted

Find kiropraktor: Klinikoversigt med kort

April

On 1

To 1

Sø 1 Palmesøndag

Ti 1

Fr 1

To 2

Fr 2

Ma 2 14 On 2

Lø 2

Fr 3

Lø 3

Ti 3

To 3

Sø 3

Lø 4

Sø 4

On 4

Fr 4 Bededag

Ma 4 23

5

Sø 5

Ma 5 10 To 5 Skærtorsdag

Lø 5

Ti 5

6

Ma 6 6 Ti 6

Fr 6 Langfredag

Sø 6

On 6

7

Ti 7

On 7

Lø 7

Ma 7 19 To 7

8

On 8

To 8

Sø 8 Påskedag

Ti 8

Fr 8

9 2 To 9

Fr 9

Ma 9 15 On 9

Lø 9

10

Fr 10

Lø 10

Ti 10

To 10

Sø 10

11

Lø 11

Sø 11

On 11

Fr 11

Ma 11 24

12

Sø 12

Ma 12 11 To 12

Lø 12

Ti 12

13

Ma 13 7 Ti 13

Fr 13

Sø 13

On 13

14

Ti 14

On 14

Lø 14

Ma 14 20 To 14

ø 15

On 15

To 15

Sø 15

Ti 15

Fr 15

a 16 3 To 16

Fr 16

Ma 16 16 On 16

Lø 16

Ti 17

Fr 17

Lø 17

Ti 17

To 17 Kristi himmelfartsdag Sø 17

On 18

Lø 18

Sø 18

On 18

Fr 18

Ma 18 25

To 19

Sø 19

Ma 19 12 To 19

Lø 19

Ti 19

Fr 20

Ma 20 8 Ti 20

Fr 20

Sø 20

On 20

Lø 21

Ti 21

On 21

Lø 21

Ma 21 21 To 21

Sø 22

On 22

To 22

Sø 22

Ti 22

Fr 22

Ma 23 4 To 23

Fr 23

Ma 23 17 On 23

Lø 23

Ti 24

Fr 24

Lø 24

Ti 24

To 24

Sø 24

On 25

Lø 25

Sø 25 Sommertid starter

On 25

Fr 25

Ma 25 26

To 26

Sø 26

Ma 26 13 To 26

Lø 26

Ti 26

Fr 27

Ma 27 9 Ti 27

Fr 27

Sø 27 Pinsedag

On 27

Lø 28

Ti 28

On 28

Lø 28

Ma 28 22 To 28

Sø 29

On 29

To 29

Sø 29

Ti 29

Fr 29

Ma 30 5

Fr 30

Ma 30 18 On 30

Lø 30

Ti 31

Lø 31

To 31

2. påskedag

18 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Maj

2. pinsedag

2012

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Juni

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

DIREKTE AFREGNING FRA ”DANMARK”

fra 1. januar 2012 vil ”danmark” afregne direkte med kiropraktoren,

når patienten er dækket af pensams Hold fast-gruppeforsikring.

på www.sygeforsikring.dk vil patienten kunne se hvilke kiropraktorer,

der afregner direkte med ”danmark”, så patienten ikke

skal lægge ud. listen vil indeholde alle kiropraktorer, der har

oplyst deres kontonummer til ”danmark”.

MANIPULATION I UGESKRIFTET

ugeskrift for læger udkom i uge 44 med forsidehistorien: ”manipulation

ved kroniske rygsmerter har beskeden effekt”. den

refererede til artiklen af professor, dr. med. Tom bendix, som i efterårsferien

udløste mediehistorier om, at kiropraktisk behandling

ikke hjælper. ugeskriftet indeholdt også en kommentar, en

såkaldt replik, fra dkf’s formand peter kryger-baggesen.

- det er mig en gåde, at Tom bendix bruger en gennemgang

af analysen, som viser, at manipulation matcher effekten af

træning og medicinsk behandling - endda med en lille edge i

favør af manipulation - til at tale for at neddrosle anbefalinger

af manipulation, skriver peter kryger-baggesen bl.a. i replikken,

som kan læses i fuld længde på ugeskriftet.dk med login.

replikken er en forkortet udgave af den kommentar, som dkf

offentliggjorde 24. oktober på sin hjemmeside.

Håndtering af langvarigt rygbesvær er vanskelig, men den røde

tråd i de seneste 20 års kliniske retningslinjer har imidlertid været

en anbefaling af tillidsskabende information, smertestillende

medicin, øvelser/træning og manuel behandling påpeger peter

kryger-baggesen i replikken.

Tom bendix har sendt dkf en duplik til peter kryger-baggesens

replik. den kan også læses på dkf’s hjemmeside.

debatten og kommentarerne:

www.danskkiropraktorforening.dk/nyheder


mArKedsPlAdsen

Undrer dU dig over maiLs Fra norePLY@

dansKKiroPraKtorForening.dK?

mails’ne skyldes den nye notifikationsfunktion, som gør

det lettere at følge med i dkf forum. funktionen er automatisk

slået til hos alle medlemmer.

Hvis du ønsker at slå den fra, skal du gøre følgende:

1. log in på dkf forum og gå til fanen ’min side’

2. Tryk på det lille grå link ’opdatér dine data´

3. klik på det sidste faneblad ’notifikationer’.

4. fjern fluebenet og husk at trykke ’gem denne ændring’.

ring eller skriv til sekretariatet, hvis du har brug for hjælp!

dfk@danskkiropraktorforening.dk

Danskkiropraktorforening.dk/dkfforum

Scan QR-koden

med din smartphone

Nyt kompakt

FireCR+ Medical CR System

Bestil demo på salg@evet.dk

youtube.com/3DISCimaging

• Økonomisk

• Høj billedkvalitet

• Montering på væggen

www.evet.dk

www.3DISCimaging.com

STILLINGER TILBYDES

KIROPRAKTOR SøGES TIL NÆSTVED

Kiropraktisk klinik søger en kollega med tiltrædelse efter aftale. Du skal

kunne arbejde selvstændigt og være interesseret i at indgå løbende

generationsskifte.

Vi er en gammel velrenommeret klinik med et stort patientgrundlag fra

Næstved og opland. Vi har digital røntgen samt elektronisk journal. Klinikken

er indrettet med 2 behandlingsrum og kan udvides også til andre

specialer efter dit ønske.

Skriftlig henvendelse til Mogens h. Nielsen, Ndr. Farimagsvej 1A,

4700 Næstved – Tlf. 5572 1220 - mail: kiropraktor@mogenshnielsen.dk

ASSISTENT OG/ELLER TURNUSASSISTENT SøGES

Rygcenter Djursland med klinikker i Grenå, Rønde og Ebeltoft søger

snarest dynamiske medarbejdere. Klinikken er gammel og veletableret,

og for den/de rigtige vil der indenfor få år være mulighed for at deltage

i et generationsskifte. Vi har gode, veludstyrede træningslokaler, digital

røntgen og anvender chokbølgeterapi og dry needeling. Vi er 2 flinke og

venlige kiropraktorer, og der er massører tilknyttet klinikkerne.

Ring, skriv eller kom og besøg os på det pragtfulde Djursland: Kiropraktor

Niels Klougart – Tlf. 2232 8476, Rygcenter Djursland.

KøB/SALG

Ultralydsscanner til salg

Vicare Medical hD3 (www.vicare-medical.dk/ultralyd.aspx). Inklusiv 2

transducere, 1 linear og 1 curved. Med Doppler-function samt meget nem

at betjene. Scanneren mestrer selvfølgelig alt i måling af areal, tykkelse

og ”trace”. Det er desuden muligt at lave en ”case report” på scanneren,

hvis man ønsker dette.

Pris 35.000,- kr. inkl. moms

Ring/mail for yderligere information: Kiropraktisk klinik Galten - Tlf.:

8694 7565 - Galten-kiropraktik@mail.dk

PatientombUddet

patientklagecentret

Sagkyndige kiropraktorer

4 stillinger som eksterne sagkyndige kiropraktorer i patientklagecentret

i patientombuddet er ledige til besættelse 1.

januar 2012 eller snarest herefter, da de tidsbegrænsede

stillinger udløber.

for yderligere oplysninger henvises til patientombuddets

hjemmeside: www.patientombuddet.dk og

www.danskkiropraktorforening.dk/opslag

ansøgningsfrist d. 2. januar 2012.

Al henvendelse vedr. annoncering rettes direkte til Tuen-media, annonce@tuen.dk. Deadline nr. 1: 15. januar 2012

Bemærk: Maks. antal ord i rubrikannoncer på markedspladsen er 80.


SUNDHED – TRYGHED – FRIHED

FOR MEDLEMMER AF DANSK KIROPRAKTOR FORENING

Med DKF´s pensionsaftale er du omfattet af en god pensionsordning, som også sikrer dig og familien

en solid økonomisk dækning, hvis uheldet er ude.

Pensionsaftalen omfatter særlige dækninger og vilkår, som du ikke opnår andre steder. Hvis du vil have

det optimale ud af pensionsordningen, skal du træffe en række valg, og det er derfor vigtigt, at du

kontakter Willis for en personlig rådgivning.

Willis er uvildig rådgiver, og vi kan derfor også rådgive om dine øvrige personforsikringer og pensionsopsparinger.

Din kontaktperson i Willis er Bo Thomas Nielsen, tlf. 88 13 97 31, btn@willis.dk.

Se mere om pensionsordningen på www.willisview.dk/kiropraktor-foreningen.

FAGINVALIDEDÆKNING

FRIVILLIG BEHANDLINGSFORSIKRING

LEMPELIGE HELBREDSOPLYSNINGER

LAVE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

FLEKSIBLE INVESTERINGSMULIGHEDER

LØBENDE OPTIMERING AF PENSIONSAFTALEN

UVILDIG RÅDGIVNING


SIDELEJE

FUNKTIONEL KOMFORT

OG TVÆRFAGLIG ELEGANCE

til Kiropraktorer og Fysioterapeuter

KNEE CHEST

Er du træt af, at dit behandlingsrum kun kan bruges af

én profession, og at du ikke har plads til både togglebord,

knee chest, sideleje/rygleje, fysioterapi og massagebord?

Så glæd dig over verdenspremieren på Gyrst Fusion

- en ny, tværfaglig fusion skabt ud fra tidligere design

af kiropraktor Peter Gyrst.

Moderne design som afspejler professionalisme

omkring vores kerneydelser.

Gyrst Fusion er ergonomisk for dig som behandler og

komfortabel for patienten.

RYGLEJE FYSIOTERAPI

BØRN

BUGLEJE

TOGGLE

G Y R S T

FUSION

www.petergyrst.dk - tlf. 65 31 15 15

Nyd din sideleje behandling med Peter Gyrst´s kendte

bue.

Buen i Gyrst Fusion tillader fysioterapeuter en ergonomisk

arbejdsstilling.

Alle indstillingsfunktioner er lige ved hånden og kan

udføres med patienten på lejet. Gyrst Fusion er dansk

produceret og nem at rengøre.

INTRODUKTIONSPRIS FRA

39.000,-

ekskl. moms

EU. Design Reg. NR. 001776956-0001 - © Peter Gyrst Holding ApS All rights reserved


Afsender:

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2. tv.

1363 København K.

ID-Nr.: 42726

Salg og service

af behandlingsborde

F. L. Automatic er leverandør af

behandlingsborde til kiropraktorer.

Gennem mere end 20 år har vi leveret

behandlingsborde fra Atlas, Lloyd og Zenith

samt renoverede behandlingsborde

til danske, svenske, norske og tyske kiropraktorer.

Vi fremstiller også automatiksystemer

til påmontering på stort set alle typer

behandlingsborde.

F.L. Automatic

Haslund Klostervej 23

8940 Randers SV

Tlf: +45 8644 5122

Fax: +45 8644 5152

www.flautomatic.dk

Forny et ældre behandlingsbord!

Vores motor- og hydrauliksystem gør det

nemt at betjene et ældre behandlingsbord,

der normalt kræver en manuel og anstrengt

betjening. Systemerne giver ældre behandlingsborde

nøjagtig den samme lette betjening,

som findes på nye behand-lingsborde.

Reservedele

Vores veludstyrede værksted gør det desuden

muligt for os at fremstille specielle reservedele.

Det kan f.eks. være en specifik reservedel til et

specielt eller udgået behandlingsbord – eller

dele til røntgenudstyr.

Et godt tilbud

Se også vores aktuelle lagerliste over

renoverede behandlingsborde på

www.flautomatic.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!