Det gode ældreliv - Innovationsalliance

innovationsalliance.ucl.dk

Det gode ældreliv - Innovationsalliance

Svaret er velfærdsteknologi,

men hvad er spørgsmålet?

Indlæg på konference om Det gode ældreliv

Poul Erik Kristensen, KL, Social – og sundhedscenteret


11/2/12

Dødens gab - ”Jaws”


De kommende års udfordringer

• Velfærdsindsatsen kommer under pres

11/2/12

• Flere ældre

• Færre erhvervsaktive

• 30 % af medarbejdere på pension om 5-7 år.

• Nye og flere opgaver kommer til kommunerne

• Strukturreform

• Opgaveskred

• Supersygehuse


Sundhed

• Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med

kronisk sygdom

• Nye supersygehuse med større afstand for patienterne,

stadig kortere indlæggelser, endagskirurgi og mere og

bedre ambulant behandling

11/2/12

• Vi skal indrette vores sundhedsvæsen, så vi får

mest sundhed for pengene


Sundhedsudgifter til en stigende

gruppe ældre

Antal personer hhv. 65+ år og 80+ år, 1992-2049, i 1000.

Kilde: Danmarks Statistik

11/2/12

Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper, 2010

Kilde: eSundhed, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Note: Udgifterne er opgjort ved produktionsværdien


Kortere indlæggelser og større

afstande

• Større afstande til nye

supersygehuse

• Stigning i antal korttidsindlæggelser

• Pga ny teknologi og bedre

behandlingsmuligheder, og fordi

det er bedst for de ældre

• Stigning i antal ambulante besøg

for de ældre – 26 pct. fra 2002 til

2008

11/2/12

Udviklingen i antal korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere over 65 år

Kilde: eSundhed, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse


Hjemmesygeplejen aflaster

sygehusene mere og mere

• 43 pct. af henvisninger til

hjemmesygepleje kommer fra

sygehusene

• Der foregår i stigende omfang en

ikke-planlagt opgaveglidning

• Opgaverne i hjemmesygeplejen

bliver stadig flere og mere

komplekse

11/2/12

Andel af henvisninger til hjemmesygeplejen fra henholdsvis

læge, sygehus, internt personale og andre. Opgørelse baseret

på svar fra 12 kommuner. KLs sygeplejeprojekt, 2010.

• Udviklingen er fornuftig iht LEONprincippet

.. men der er behov for at gå fra opgaveglidning til

planlagt opgaveflytning, hvor pengene følger med!


Borgere med kronisk sygdom

- Udfordringer

• 1,3 millioner danskere lider af én af de fem mest udbredte kroniske

sygdomme (diabetes, hjerte-karsygdom, kroniske lungesygdomme,

psykiske sygdomme og knogleskørhed/leddegigt)

• Kronisk sygdom er mest udbredt blandt ældre – 71 pct. af de ældre

over 67 år har en kronisk sygdom

• Sygehusenes udgifter til indlæggelse og ambulante besøg af

borgere med kronisk sygdom er steget med over 15 pct. siden 2007

• Kommunerne har betydelig merudgift til kronisk sygdom i form af

medfinansiering af sygehusydelser, overførselsindkomster,

kommunale sundheds- og omsorgsydelser m.v.

11/2/12


Er teknologi svaret på

udfordringerne?

• Vi skal have mere fokus på digitalisering og

velfærdsteknologi i kommunerne

• Teknologi kan både give større kvalitet og spare

arbejdskraft

• Borgerne ønsker (velfærds)teknologi

• Vi mangler udvikling af relevante teknologier, men

også at bruge eksisterende teknologier fuldt ud

11/2/12


Velfærdsteknologi og

telemedicinske løsninger

• Telemedicinsk handleplan:

• Sårbehandling

• Telecare Nord

• Psykiatri

• + Storskalaprojekter (ABT)

• Understøtter borgernes egenomsorg, og at flere opgaver flyttes ud til

borgerne selv

• Udbredelse forudsætter viden om løsningernes omkostningseffektivitet

og afklaring af principper for samarbejde mellem

kommuner, sygehuse og praktiserende læger

11/2/12


11/2/12

?

Velfærdsteknologi vinder

ikke krigen


Teknologi er en del af løsningen

11/2/12


Når cyklerne ikke kan køre hurtigere

• Prioritering

• Arbejdsgange

• Digitalisering

• Velfærdsteknologi

11/2/12


Anbefalinger

• Udvikling af kommunal telemedicinstrategi

• Hjemme(syge)plejen skal have et kompetenceløft

• Telemedicinske ydelser skal håndtere flere

sygdomme samtidigt

• Staten skal sikre fælles infrastruktur, it-arkitektur og

standarder

• Staten skal udvikle en incitamentsmodel, hvor

pengene følger opgaverne

11/2/12


Incitamenter og finansiering

• Opgaverne løses på laveste effektive omkostningsniveau

(LEON); der er god samfundsøkonomi i udflytning af

opgaver til det nære sundhedsvæsen

• Incitamenterne skal understøtte forebyggelse af

indlæggelser - og samarbejde mellem sektorer

• Gevinster af reduktion af indlæggelser skal tilbageføres til

kommunerne

• Pengene følger opgaven – der indføres en planlagt

opgaveglidning

• Borgerne skal selv anskaffe sig alm. forbrugsgoder

11/2/12


Velfærdsteknologi

• Videokommunikation

• Talegenkendelse

• Løfteteknologi

• Smart-home

• Dagstruktur

• ….

11/2/12


Udfordringer

• Småprojekter (Drift, kritisk masse, ITstandardsystemer)

• Økonomisk, organisatorisk, klinisk effekt

• IT-arkitektur, standarder og infrastruktur

• Samfundsnytte er ikke sektornytte - incitamenter

• Samarbejde mellem parterne bliver ikke løst af

teknologisk vej (Økonomiaftale og Sundhedsaftaler

om telemedicin v. 2.0)

11/2/12


Spørgsmål og debat

Similar magazines