printopløsning - Den Grønne By

lommeparker.dk

printopløsning - Den Grønne By

KLIMALOMME

KLØFTEN

Købmagergade

Valkendorfsgade

Kronprinsensgade

Købmagergade

Silkegade

Købmagergade er i dag et langt gadestræk uden mulighed for at trække sig tilbage og holde en pause. Her er samtidig et stort flow

af shoppere og businessfolk. Derfor er det oplagt at anlægge en lommepark her. Der er bare ikke tomme ’lommer’ til det. I forslaget

gøres der plads til en klimalomme, ved at nedrive en bygning i forlængelse af en baggård. Dette giver en samlet ny lomme på ca.

170 m 2 .

Byområder har nogle karakteristika, der gør dem særlig sårbare overfor

klimaforandringerne. Byens store bygningsmasse har en høj evne

til at lagre varme og den høje andel af forseglede overflader medfører

en øget afstrømning og afledning af nedbør til byens overbelastede

kloaksystem. Konsekvensen er højere temperaturer og lavere luftfugtighed

i forhold til det åbne land. Klimaet er sat mere på `spidsen´ i

byen.

I et klimaperspektiv indeholder byens rum mange elementer af vejret.

Byens bestanddele påvirker, forstærker eller formindsker klimaet og

ikke mindst mikroklimaet. Bygninger skaber slagskygge, træerne omsætter

solens energi og skaber varierende grad af skygge, nedbøren

afkøler, belægninger reflekterer eller absorberer solstrålingen og fysiske

barrierer kontrollerer vindens færden.

LOMMEPARKER kan gøre borgerne opmærksomme på KLI-

MAFORANDRINGERNE, og vise at man kan gøre vejrets negative

sider, som nedbør og fugtighed til noget attraktivt.

KLIMALOMMER skaber effekter og oplevelser, og muligheden

for at opleve VEJRFÆNOMENER i byens landskab, også

de ubehagelige. 270484

Pilestræde


Skygge næsten

hele dagen

Sol/skygge - analyse

Eftermiddags

sol

Det er næsten kun eftermiddagssolen, der rammer ned i rummet, og kun i det

nordøstlige hjørne. Resten er rummet er skyggefuldt. Forslaget FORSTÆR-

KER dette lys på en LAVTEKNOLOGISK måde, og gør mørkt mørkere.

270484

Planforslag 1:200

Forslaget

Købmagergade

væg beklædt

med sten

gulv af grus

parklind

(Tilia europea)

parklind (Tilia europea)

Midt på den fortravlede Købmagergade, er en sprække i bygningerne,

en smal kløft, delvist sløret af tre lindetræer.

I gadens hastige flow forsvinder intimiteten og roen. En aflang og aflukket

kløft muliggør intimiteten og roen, den smalle sprække slipper

ikke meget lys ned og frembringer fugtigheden. De to fænomener

lyset og fugtigheden forstærkes i rummet.

Indgangen til den skjulte lomme er markeret ved et trin op, der samtidig

markerer overgangen til noget andet. Fra den hævede platform

passerer man to fremskudte mure, som er en forsnævring ind mod

rummet. Sanserne bremser den videre passage ind. Man fornemmer

halv mur

beton

trappe

vand i rende

beton

væg beklædt

med sten

vand i rende

vandvæg

af glas

vandtank

fugtigheden, lugten af en kølig kælder, ens syn skal omstille sig fra

den meget belyste Købmagergade til mørket. Man begynder at erkende

det brogede gulv med slyngede vandflader og genskin.

Efter at have taget de fire trin ned i kløften, erkender man lyset længere

fremme, en let vibrerende regnbue. Har det ikke regnet meget

de seneste dage, kan man ubesværet bevæge sig videre, mellem

vandrenderne, hen mod trappen op i rummet. På vej op ad trappen

drages fokus mod det smalle himmelkig stærkt indrammet af kløftens

vægge, bygningerne. Vandets bevægelse giver en dyb ekkolignende

genklang i hele kløften.

snit


KLIMALØSNING

LY

Køligt

Principsnit for lokal

afledning af regnvand

MØRKT

MØRKT

Forsænkningen er mere eller mindre

fremkommelig alt efter, hvor meget det

har regnet

Perkolation

Fordampning

Faskine

Infiltrering

Kloak

Køligt

Vand i rende

Køligt

Når der er vand i tanken,

løber det ned ad

glasvæggen

Fordampning

Vand i rende

Vandet opsamles, og løber

videre i renden til forsænkningen

Vandfald

Regnvandet fra tagene

opsamles i vandtanken

Vandtank

LYSNING

Snit/opstalt 1:150

270484

For at FORSTÆRKE det begrænsede LYSINDFALD forstærkes mørket. Mørket forstærkes ved gruppen af Parklind, som

giver en sammenhæng med de Parklind, der står i gaden foran klimalommen.

Parklind (Tilia europea) er et lysgennemtrængeligt træ. Det enkle blad er ”gennemsigtigt”, hvilket giver en særlig lyseffekt

under træet. Parklind har sent løvspring og tidligt løvfald, og giver dermed ly og mørke til kløften i de varmeste måneder

af året.

Regnvandet i vandfaldet og i renderne FORSTÆRKER FUGTIGHEDEN i lommen. Nedgravningen er med til at opsamle

mere vand, som øger fugtigheden. Regnvandet i lommen håndteres ved lokal afledning af regnvand, som begrænser og

forsinker afledningen af regnvandet fra lommen. Det synlige vand giver en merværdi i form af forbedrede vækstbetingelser

og rekreation, som kan blive til stor glæde for byens borgere og være en værdiforøgelse for byen.

FORSTÆRKE LYSET OG FUGTIGHEDEN

halv

mur

gulv af grus

væg beklædt

med sten

parklind

vand i rende

beton

vand i rende

vandvæg

af glas

vandtank


270484

Når byerne forandrer

klimaet, så kan klimaforandringerneforandrer

byerne.

OPLEVELSESDIAGRAM

Indenfor den indsnævrede indgang

og nede af de få trappetrin er

der mørkt, køligt, og fugtigt.

Oppe i lysstrålen pisker vandet ned

oppe fra taget. Hvis man er heldig oplever

man en regnbue i solens stråler.

*

*

Ved den grønne, frodige sprække,

dukker pludselig en klimalomme

op.

*

*

Væggene har en grov struktur af sten.

På grusgulvet løber der vand ned i en

rende, det udløber fra et vandfald længere

fremme.

Collage af klimalommen Kløften

set fra gaden Collage af klimalommen Kløften set nedefra forsænkningen

More magazines by this user
Similar magazines