Bilag TMU 18062009 - Herlev Kommune

herlev.dk

Bilag TMU 18062009 - Herlev Kommune

Miljøgodkendelse

Herlev Genbrugsstation

Marielundvej 49

Miljøafdelingen

maj 2009


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse ...........................................................................................................2

1. Indledning.......................................................................................................................3

2. Miljøteknisk beskrivelse .................................................................................................4

2.1 Ejerforhold ...............................................................................................................4

2.2 Beliggenhed .............................................................................................................4

2.3 Indretning og drift...................................................................................................5

2.4 Beskrivelse af virksomheden ...................................................................................7

2.5 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.................................10

3 Miljøteknisk vurdering .................................................................................................13

4 Vilkår ..............................................................................................................................17

4.1 Generelt...................................................................................................................17

4.2 Indretning og drift..................................................................................................17

4.3 Farligt affald ...........................................................................................................19

4.4 Andet affald............................................................................................................20

4.5 Luftforurening ........................................................................................................20

4.6 Støj...........................................................................................................................21

4.7 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand ................................................21

4.8 Affald.......................................................................................................................22

4.9 Egenkontrol ............................................................................................................22

5. Referencer....................................................................................................................22

6. Generelle oplysninger og klagevejledning .................................................................23

Bilag 1 Placering ...............................................................................................................24

Bilag 2 Genbrugsstationens indretning..........................................................................25

Bilag 3 Spildevandsoversigt ............................................................................................26


1. Indledning

Herlev Genbrugsstation på Marielundvej 49, 2730 Herlev, har fremsendt ansøgning om

revision af miljøgodkendelse den 23. december 2008 i henhold til Miljøministeriets

bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1640 af 13. december 2006 /1/.

Ansøgningen er foranlediget af Herlev Kommunes ønske om fornyelse af Genbrugsstationens

eksisterende miljøgodkendelse. Herlev Genbrugsstations gældende miljøgodkendelse er

dateret 18. november 1992.

Herlev Kommune, Miljøafdelingen, har behandlet sagen på baggrund af følgende

oplysninger:

− Ansøgning om revision af miljøgodkendelse for Herlev Genbrugsstation af 23.

december 2008

− Referat af møde den 3. februar 2009

− Supplerende støjmålinger, af den 29. april 2009

− Supplerende oplysninger om affaldsmængder af 6. maj 2009

− Tilsyn på Genbrugsstationen den 26. maj 2009


På baggrund af foreliggende oplysninger er der udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og

vurdering af virksomheden. Miljøgodkendelsen er udformet med udgangspunkt i

standardvilkår, jf. bilag 2 i bekendtgørelsen om listevirksomheder.

Den meddelte miljøgodkendelse fritager ikke virksomheden fra at ansøge om de relevante

tilladelser efter planlovgivningen eller byggelovgivningen i forbindelse med udvidelser eller

ændringer.

Enhver ændring af virksomhedens aktiviteter, som kan medføre øget forurening kræver en

ny ansøgning til Herlev Kommunes miljømyndighed.

2. Miljøteknisk beskrivelse

Herlev Genbrugsstation er omfattet af listen over godkendelsespligtige virksomheder efter

kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse. Virksomheden er opført som liste 2 virksomhed og

omfattet af listepunkt K211 i bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 (med

senere ændringer i Bkg. nr. 1481 af 12/12 2007 og BEK nr. 168 af 21/02 2007). Listepunktet

omfatter genbrugsstationer, der modtager affald fra private og lignende affald fra

erhvervsvirksomheder jf. punkterne R12 o R13 i bilag 6A og D14 og D15 i bilag 6A til

Affaldsbekendtgørelsen. Genbrugsstationer skal have en kapacitet for tilførsel af affald på 30

tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst

30 m 3 .

Genbrugsstationens aktiviteter er modtagelse, håndtering og bortskaffelse af affald,

herunder også farligt affald. Genbrugsstationen modtager ikke dagrenovation.

2.1 Ejerforhold

Herlev Genbrugsstation ejes af Herlev Kommune, Renovationsvirksomheden, Herlev Bygade

90, 2730 Herlev som også ejer grunden, hvorpå Genbrugsstationen ligger. Genbrugsstationen

og Herlev Kommune, Renovation har samme CVR nr. 63640719. Genbrugsstationen har intet

P nummer.

Kontaktperson til Genbrugsstationen er Cecilie Juhl Stentoft.

2.2 Beliggenhed

Herlev Genbrugsstation er beliggende i erhvervsområdet på Herlev, Marielundvej 49, 2730

Herlev matrikel 3ac, Herlev. Mod syd grænser Genbrugsstationen op til et kolonihaveområde.

Mod nord og øst grænser Genbrugsstationen op til mindre erhvervsvirksomheder.

Genbrugsstationens beliggenhed i forhold til omgivelserne fremgår af bilag 1.

Genbrugsstationen er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 43 /2/, som bl.a. fastlægger,

at området skal udlægges til industrielle formål, men som også tillader den pågældende

ejendom, hvorpå Genbrugsstationen ligger, at denne kan udnyttes til oplag.


I lokalplanen er i afsnit 7.11 anført, at "Byggelinjen er i en afstand af 10 m fra skel mod vej

og fra alle naboskel." Med skrivelse af den 3. juli 2006 er dog givet dispensation til

overskridelse af vejbyggelinien ud for Genbrugsstationen mod Marielundvej.

Området, hvorpå Genbrugsstationen er placeret, er beliggende i en zone med særlige

drikkevandsinteresser. 250 meter mod nordvest ligger Københavns Energi´s kildeplads VIII, og

sydvest for Genbrugsstationen ligger kildeplads VII. Begge kildepladser er dog lukkede.

2.3 Indretning og drift

Genbrugsstationens overordnede indretning fremgår af bilag 2.

Driftstider

Genbrugsstationen er åben for modtagelse af affaldet alle ugens dage. Mandag til fredag er

Genbrugsstationen åben for borgere og virksomheder fra kl. 12-18, medens lørdage, søndage

og helligdage er der åben fra kl. 10-18. Faste lukkedage er den 24 til 26. december, den 31.

december samt den 1. januar.

Til- og frakørsel

Som det fremgår af bilag 2 sker til- og frakørsel fra Marielundvej ad separat ind- og udkørsel,

således at kørslen på Genbrugsstationen er ensrettet, og modkørende trafik på

Genbrugsstationen undgås.

Tømning af containere i åbningstid sker ved anvendelse af samme kørselsretninger som

borgerne. Før normal åbningstid anvendes dog kun udkørslen som adgangsvej for transport

til og fra Genbrugsstationen.

Afskærmning mod omgivelser

Genbrugsstationen er afskærmet mod omgivelserne. På sydsiden er der opsat en 3

meter høj støjvæg bestående af et sandwichelement i en trækonstruktion med et lag

mellemliggende isoleringsmateriale. Skærmen er opsat på hele den sydlige

afgrænsning fra indkørsel til haveaffaldsområdet.

På østsiden er der opsat en række præfabrikerede betonelementer i en højde af 2

meter, som primært skal bruges i forbindelse med haveaffaldsområdet og for at

afskærme dette. Betonelementerne er dog opsat i hele Genbrugsstationens østlige

afgrænsning mod naboen. Mellem betonelementerne og skel er der tillige et

græsareal og beplantningsbælte, som følge af bestemmelserne i lokalplanens afsnit

7.11.

På nordsiden er der en 10 meter bred bufferzone bestående af et græsareal samt et

beplantningsbælte. Dette areal har en udstrækning langs hele nordsiden op til

mandskabsbygningen, bag hvilken der kun er et beplantningsbælte.

Mod Marielundvej mod vest er Genbrugsstationens aktiviteter delvist afskærmet med

en vegetation, men tillige af bagfacaden af bygningen for elektronikaffald.

Bygningen er etableret som følge af dispensation til kravet om 10 meter til skel.


Hegn

Bortset fra sydsiden hvor støjvæggen er placeret, er Genbrugsstationen omgrænset af et 2

meter højt trådhegn for at hindre uvedkommende adgang til pladsen. Ved ind- og

udkørslerne er monteret aflåselige porte.

Indretning af pladsen

Genbrugsstationen er indrettet som vist på oversigtstegningen vedlagt i bilag 2.

Mandskabsbygningen og bygning til modtagelse af farligt affald er placeret sammen og

nærmest udkørslen sammen med elektronikbygningen. Haveaffald er placeret i pladsens

østlige hjørne. Samtlige containere, båse og opsamlingsbeholdere er mærket med skilte, som

beskriver, hvilke affaldsarter der må afleveres hvor.

Affaldsfraktioner til forbrænding og deponi og genbrug er placeret langs pladsens sydlige og

nordlige afgrænsning samt i midterfeltet. De tunge fraktioner er placeret længst inde på

pladsen i midterfeltet. De mest brugte fraktioner såsom småt brændbart affald aviser/papir er

placeret på en måde, så der kan ske størst opmarch af biler inde på pladsen frem for at

spærre ved eksempelvis indkørslen. De mindst brugte fraktioner er placeret nærmest

indkørslen.

Derudover har man valgt at placere de tunge fraktioner i midten af pladsen, så bakkørsel

med eksempelvis trailere minimeres eller helt undgås.

Bygninger

På Genbrugsstationen findes en mandskabsbygning, en elektronikbygning samt en bygning

til farligt affald.

Mandskabsbygningen er på 80 m 2 og indeholder ud over kontor, mandskabsfaciliteter så som

frokoststue, bad og toiletfaciliteter også et teknikrum. Mandskabsbygningen er placeret ved

udkørslen i nordsiden af Genbrugsstationen.

Elektronikbygningen er en nyere træbygning som blev opført i 2007, som dels indeholder

elektronikaffald og dels fungerer som garage for Genbrugsstationens fejemaskine og andet

småudstyr og værktøj. Elektronikbygningen har et samlet areal på 65 m 2 og en garage på 5

m 2 . Elektronikbygningen er placeret langs vestsiden af Genbrugsstationen mellem ind- og

udkørslen.

Bygningen til farligt affald er oprindelig opført i 1992 og er blevet udvidet i 2007. Den

oprindelige bygning omfattede et areal på 74 m 2 og med den seneste udvidelse er den

udvidet til 104 m 2 . De to sammenhængende bygninger danner et L og på pladsen udenfor er

etableret en afsætterplads i beton med spildopsamling. Gulvbelægningen i bygningen er

etableret i beton med fald mod pumpesump med et samlet volumen på 3.160 liter. Foruden

farligt affald opbevares i bygningen lejlighedsvis dunke med diesel til rendegraver og

fejemaskinen.

Placering af bygningerne fremgår af oversigtsplanen i bilag 2.

Belægninger

Hele pladsen er etableret med en fast belægning i form af SF-sten, dog undtagen i de ydre

arealer, hvor der er græsrabatter. Aflæsseplads foran bygningen til farligt affald er udført i


eton. På pladsens belægninger er malet hvide afmærkninger, som markerer køre- og

parkeringsarealer og leder trafikken rundt på pladsen.

2.4 Beskrivelse af virksomheden

Processerne på Genbrugsstationen består af modtagelse, håndtering og bortskaffelse af

affald, herunder farligt affald. Genbrugsstationen modtager affald i form af genanvendelige

fraktioner, haveaffald, stort og småt brændbart affald, deponeringsegnet affald (herunder

imprægneret træ og ikke-genanvendeligt PVC ) samt farligt affald.

Genbrugsstationen er bemandet i hele åbningstiden. Mandskabet har blandt andet til

opgave:

• at vejlede brugerne

• at holde pladsen ryddelig

• at grovsortere elektronikaffald og hårde hvidevarer og placere dette i relevante

containere

• at sortere og nedpakke farligt affald inden videresendelse til modtagestation eller

behandlingsanlæg

• at bestille og planlægge tømning af containere

Der forventes en årlig tilførsel af affald til Genbrugsstationen på ca. 21.000 tons. Tilførte

mængder og typer af affald er opstillet i nedenstående tabel 1. Oplysningerne er baseret på

data fra 2007.

Tabel 1 Affaldsfraktioner og årlige mængde tilført

Affaldsfraktion EAK-kode Forventet årlig

mængde (tons)

Oplagringsmåde/st

ed

Asfalt 17 03 01 60 11 m 3 åben

Asbest 17 06 05

17 01 05

10 30 m 3 lukket

container

Beton 17 01 07 2.900 11 m 3 åben

Beton, tegl og

mursten

17 01 01/

17 01 02/

17 01 03

Deponering 20 01 37

20 01 38

17 09 04

2.000 11 m 3 åben

600 Sam-deponering af

imprægneret træ,

mineraluld i 30 m 3

container m. låger i

begge ender

Dæk 16 01 03 70 30 m 3 container m.

låger i begge ender

Elektronik 20 01 35 230 200 liter åbne bure

ved elektronikbygning

Eternit 17 07 01 250 11 m 3 åben

container


Affaldsfraktion EAK-kode Forventet årlig

mængde (tons)

Oplagringsmåde/st

ed

Flasker og glas 15 01 07 180 Lukket container

med skråt låg

Genbrug 20 01 99 - Lukket

skibscontainer

(spejdere)

Gips 17 08 02 260 27 m 3 lukket

container

Haveaffald 20 02 01 3.100 Åben lagerplads -

m. betonelementer

Hård PVC 20 01 39 30 11 m 3 åben

container

Jern og metal 20 01 40 840 30 m 3 container m.

låger i begge ender

Kabel og ledninger 17 04 11 4 660 liter container

Kontorpapir 20 01 01 0,5 660 liter container

Kølemøbler 20 01 23 200 30 m 3 container m.

låger i begge ender

Pap 20 01 01 280 20 m 3 komprimator

Papir 20 01 01 330 22 m 3 lukket

container

Planglas 10 11 02 160 30 m 3 container m.

låger i begge ender

Plastfolie,

plastdunke

15 01 02 1 660 liter container

Ren jord 20 02 02 2.700 11 m 3 åben

container

Småt brændbart 20 03 01 2.500 20 m 3 komprimator

Stort brændbart 20 03 01 2.300 30 m 3 container m.

låger i begge ender

Springmadrasser 20 03 01 140 30 m 3 container m.

låger i begge ender

Stød- og rødder 20 02 01 180 30 m 3 container m.

låger i begge ender

Tøj 20 01 10 . Privat tømning

Farligt affald

Farligt affald - 80 Specialcontainere

eller andre tætte

beholdere

Ud over de containere der er beskrevet i tabellen, er der på Genbrugsstationen opstillet en

række containere som er disponible som reserve i spidsbelastninger. Der opbevares ikke

affald uden for containere - bortset fra haveaffaldet som aflæsses og opbevares direkte på

belægningen.


Håndtering af farligt affald

Det farlige affald fra private og virksomheder modtages af personalet og sorteres og pakkes i

henhold til retningslinjer fra KommuneKemi A/S. Afleveringsstedet er afspærret med et

rullebord i portåbningen, så borgere og virksomheder ikke kan komme ind i bygningen for

farligt affald.

Dertil modtages lejlighedsvis fyrværkeri og trykflasker, som er klassificeret som farligt affald.

Begge affaldsarter placeres udendørs, bag bygningen til farligt affald og er således sikret

mod uheld og påkørsel.

Der udstedes kvitteringer til virksomheder, såfremt disse afleverer farligt affald på

Genbrugsstationen. Det sorterede affald pakkes, emballeres og mærkes af det uddannede

personale til videreforsendelse i godkendte beholdere og opbevares i bygningen for farligt

affald inden det sendes til godkendte behandlingsanlæg.

Ved spild eller uheld sikrer Genbrugsstationens personale, at dette opsamles med

opsugningsmateriale, som altid forefindes på pladsen.

Ved afhentning af det farlige affald kører de respektive biler ind over afsætterpladsen og

lukker ventilen mellem sump og kloak medens aflæsningen pågår. Når aflæsningen er

tilendebragt åbnes ventilen igen. Afsætningspladen er etableret med en syrefast belægning

og har fald mod afløb.

Elektronik og hårde hvidevarer opbevares i containere inden videre transport til

genanvendelse. Kviksølvholdige lyskilder opsamles og videretransporters i egnede beholdere

(lukkede kasser, plastfade, mv.). Personalet forestår håndteringen.

Akkumulatorer opbevares i syrefast kasse som er placeret i bygningen til farligt affald.

Håndtering af andet affald

Affald opsamles i åbne eller lukkede containere, bure, komprimatorer, eller i celler i terræn

afhængig af affaldsfraktionens karakter. Alle containere, bygning til farligt affald mv. er

markeret med skilte, som beskriver de forskellige affaldstyper.

Bortset fra farligt affald, foretager borgere og virksomheder selv sortering og aflevering i de

respektive containere, da der er fri adgang til aflæsning i de fastlagte affaldsfraktioner.

Herlev Kommune, Renovationsvirksomheden, overvejer på sigt at anvende en el-drevet

rullekompaktor til komprimering af jern- og metal affald, stort brændbart og affald til

deponering.

Haveaffaldet aflæsses på særligt indrettet areal omgivet af betonelementer, der sikrer

mulighed for stabling og for en nem afhentning af affaldet. Genbrugsstationens rendegraver

anvendes regelmæssigt til at pakke haveaffaldet og trykker det sammen for at optimere

pladsen. Haveaffaldet afhentes periodisk med polygrab på lastbil for transport til

kompostering.

I umiddelbar tilknytning til haveaffaldet opbevares færdig kompost til fri afhentning af

borgerne. Dette sker dog kun i forbindelse med "Jordfrisk kampagnen”, der gennemføres

sammen med Vestforbrænding. Kampagnen kører ca. 6 uger fra april måned og frem.


Placeringen af containerne er som vist i bilag 2. Dog forekommer der mindre justering af

nogle af containerne, som til en vis grad følger årstiderne og dermed belastningen af de

enkelte fraktioner.

Af hensyn til optimal fyldning af containerne er kun én container til hver fraktion åben af

gangen.

2.5 Forurening og forureningsbegrænsende

foranstaltninger

Luftforurening

I forbindelse med drift af Genbrugsstationen forekommer der emissioner fra person-

/lastbilkørsel samt fra pladsens rendegraver.

Forurening fra køretøjerne sker primært i pladsens åbningstid. Dog forekommer der ligeledes

lastbilkørsel uden for åbningstid som følge af afhentning af fyldte containere.

Da pladsen er etableret med ensrettet køreretning afvikles kørsel på pladsen glidende,

således at kørselsbehovet reduceres til et minimum. Samtidig anvendes komprimatorer og

store containere, så behovet for hyppige transporter med tung trafik reduceres.

Støv kan fremkomme f.eks. i forbindelse med aflevering af ren jord. Genbrugsstationens

personale renholder pladsen med en fejemaskine.

Spildevand og overfladevand

Overfladevand som falder på belægninger og vand fra tagnedløb opsamles i pladsens

regnvandssystem og ledes ud fra pladsens nordlige hjørne til den offentlige ledning på

Marielundvej via en olieudskiller. På Genbrugsstationen er etableret et forsinkelsesbassin

forud for udløb til ledningen i Marielundvej. Dette forsinkelsesbassin fungerer som sandfang

og er etableret i form af en Ø1000 m betonledning. Fra olieudskilleren ledes overflade- og

regnvandet via olieudskiller videre til Sømose Å. Dette vandløb er forsynet med olieudskiller

forinden udløbet i bassin og videre til Harrestrup Å.

Området med haveaffald er etableret med en belægning som afvander til pladsens

overfladeafvanding. Container for jern og metal er placeret på den eksisterende SF-stens

belægning.

Spildevand fra Genbrugsstationen opstår som sanitært spildevand fra mandskabsbygningen

og fra den afværgepumpning som foregår fra midten af pladsen.

Der henvises til kloakplan vedlagt som bilag 3.

Støj

Der er følgende støjfrembringende aktiviteter på Genbrugsstationen:

• Kørsel med privatbiler og lastbiler

• Håndtering/ombytning af containere

• Oprydning i haveaffaldsområdet med rendegraver, læsning af affald

• Henkastning af affald i container (specielt i tomme containere)

• Renholdelse af pladsen med fejemaskine


Med udgangspunkt i de seneste besøgstal fra 2007 til Genbrugsstationen forventes den årlige

trafikintensitet af være ca. 160.000 besøgende. Der forventes følgende maksimale kørsler til

og fra Genbrugsstationen, som angivet i nedenstående tabel 2, baseret på 2007 data:

Tabel 2 Trafikintensitet

Køretøj Frekvens

Personbiler, hverdage (til og fra) 550 per dag

Personbiler, søndage (til og fra) 1.100 per dag

Lastbiler, hverdage (afhentning af

containere)

Lastbiler, søndage (afhentning af

containere)

30 per dag

12 per dag

Støjdæmpende foranstaltninger

Med den nuværende indretning og drift af Genbrugsstationen kan støjgrænseværdierne i

den eksisterende miljøgodkendelse ikke overholdes. Derfor er udført støjmålinger og

beregninger for Genbrugsstationens støjbidrag. Beregningerne er baseret på den

forudsætning, at Genbrugsstationens åbningstid er udvidet i forhold til i dag.

På grundlag af de udførte målinger og beregninger er virksomhedens bidrag til

støjbelastningen således bestemt til (i dB(A)):

Tabel 3 Støjbelastning - aktuelt (dB(A))

Beregningspunkt Hverdag

kl. 10-18

R1 - Kolonihaveområde mod

syd

Lørdag

kl. 14-18

Søndag

kl. 10-18

52 53 53

R2 - Virksomhed mod øst 58 59 59

R3 - Virksomhed mod nord 61 62 62

Genbrugsstationen har derfor foreslået følgende støjdæmpende foranstaltninger:

• Støjskærm langs den sydlige afgrænsning hæves fra 3 til 5 meter

• Der anskaffes en ny mere støjsvag rendegraver

• Container for beton & tegl flyttes til en placering ved den nuværende placering for

træstød (afskærmet af betonelement)

Med disse støjdæmpende foranstaltninger kan støjkrav, som opstillet i nedenstående tabel 4,

overholdes.


Tabel 4 Støjbelastning - efter støjdæmpende foranstaltninger (dB(A))

Beregningspunkt Hverdag

kl. 10-18

R1 - Kolonihaveområde mod

syd

Lørdag

kl. 14-18

Søndag

kl. 10-18

44 45 45

R2 - Virksomhed mod øst 57 58 58

R3 - Virksomhed mod nord 60 61 61

Herlev Kommune, Renovationsvirksomheden, overvejer derudover at anskaffe en el-drevet

rullekompaktor. Ved anvendelse af en rullekompaktor reduceres behovet for anvendelse af

den noget mere støjende rendegraver til komprimering af affaldet derved færre

afhentninger af containere. Baseret på aktuelle støjmålinger af rullekompaktor, vurderes det

derfor at det samlede støjbidrag fra drift af Genbrugsstationen forventes yderligere

nedbragt, idet støjemission fra en rullekomprimator er målt til 96 dB i forhold til 106 dB for

rendegraveren.

Herlev Kommune, Renovationsvirksomheden, har dog af logistiske årsager ikke ønsket at

flytte containeren med beton og tegl over på pladsen med træstød. Derfor er udført nye

beregninger hvor de støjdæmpende foranstaltninger består af

• støjskærm øges til 5 meter

• nyanskaffelse af støjsvag rendegraver til sammenpresning af haveaffald og

• nyanskaffelse af rullekompaktor til komprimering af affaldjern- og metal affald, stort

brændbart og affald til deponi.

De korrigerede beregninger viser, at støjen fra Genbrugsstationen på baggrund af de

ændrede forudsætninger, vil give tilsvarende belastning som angivet i tabel 4, med

undtagelse af en mindre forøgelse af støjbidraget mod kolonihaveområdet på 1,6 dB.

Jord og grundvand

Jord og grundvand beskyttes gennem belægning af kørearealer og containernes

standpladsarealer, der afvandes via afløbsbrønde og -ledninger til olieudskiller.

Olieudskilleren tømmes regelmæssigt, dog mindst én gang årligt.

I forbindelse med en geoteknisk undersøgelse af grunden og efterfølgende miljøteknisk

undersøgelse, blev det konstateret at jordbunden og det øvre grundvandsmagasin var

forurenet med klorerede opløsningsmidler og et olieprodukt. Grundvandet i et sandmagasin

omkring 13-15 meter under terræn var ikke forurenet. I forbindelse med opgravning af det

forurenede jord i 1992-1993 blev der etableret en afværgeboring placeret centralt i det

forurenede område, samt en ny afløbsledning herfra. Der er siden 1993 blevet

afværgepumpet fra denne boring. Vandet renses i kulfilter, placeret i mandskabsbygningen

og ledes efterfølgende til det kommunale regnvandssystem. Region Hovedstaden har

overtaget ansvaret med afværgeforanstaltningerne efter Københavns Amt.

Affald

Spredning af affald imødegås dels ved at der udlægges net over de åbne containere når

containerne er fyldte og afventer afhentning. Derudover foretager pladspersonalet

oprydning på pladsen og på de tilstødende arealer i bevoksningen bag containerne.


Omfanget af personalets oprydning afstemmes efter det aktuelle behov. Alt affald håndteres

i overensstemmelse med bestemmelse i de kommunale affaldsregulativer.

3 Miljøteknisk vurdering

I det følgende vurderes den miljøtekniske beskrivelse for Genbrugsstationen i forhold til

Miljøstyrelsen vejledende miljøkrav, der gælder for virksomheden.

Vilkår om aflednings af tag- og overfladevand fra pladsen er ikke omfattet af standardvilkår

og vil blive reguleret i særskilt tilslutningstilladelse til tilslutning til offentlig kloak, jf. Lov om

miljøbeskyttelse lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 /3/.

Beliggenhed

Virksomheden er beliggende i et område indenfor bygrænsen, der iflg. Kommuneplanen, er

udlagt til erhvervsformål. Virksomheden er omfattet af lokalplan 43 /2/ og må i flg.

bestemmelse 3.5 ligger i delområde C. Virksomheden skønnes at være opført i

overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Virksomheden er ikke omfattet af reglerne for VVM, jf. bilag 1 til bekendtgørelse om

vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om

planlægning, bkg. 1335 af 6. december 2006 /4/.

Risiko

Genbrugsstationen vurderes ikke at være omfattet af Risikobekendtgørelsen nr. 1666 af 14.

december 2006 /5/, grundet de relative små mængder af særligt farlige stffer, som årligt

modtages som farligt affald på Genbrugsstationen. Genbrugsstationen skal dog sørge for at

uheld forebygges bedst muligt. Hvis der sker uheld skal Herlev Kommunes miljømyndighed

underrettes. Ved større akutte uheld kontaktes Beredskabet på telefon 112.

Generelle vilkår samt indretning og drift

Der foreligger i dag ikke en driftsinstruktion på Genbrugsstationen, men Herlev Kommune,

Renovationsvirksomheden, har oplyst, at en sådan vil blive udfærdiget i løbet af år 2009.

Genbrugsstationens indretning og drift er tilrettelagt således, at pladsens indhegning samt

aflåste tilstand, herunder bygningen til farligt affald, sikrer uvedkommende adgang udenfor

åbningstid og personalets tilstedeværelse i åbningstiden sikrer modtagekontrol og vejledning

i brugere af pladsen.

Genbrugsstationens vilkår om aktiviteter på pladsen er fastsat ud fra de eksisterende

aktiviteter, så som afhentning af containere udenfor åbningstiden samt aflevering af affald.

Aktiviteternes støjbidrag er medtaget i beregningsgrundlaget for støjpåvirkninger og

omfattet af støjvilkår.

Affaldet sorteres ved afleveringen af borgere og virksomheder i de dertil indrettede

containere, bure, båse mv., hvor det forbliver indtil afhentning til videreforsendelse. Alle

affaldsområder, herunder containere, er tydeligt mærkede med skilte med affaldsarter.

Personalets tilstedeværelse sikrer, at affaldet placeres i de rette containere, beholdere mv. i

tvivltilfælde. Aflevering af farligt affald sker til personalet, som forestår den korrekte


sortering og opbevaring. Det maksimale oplag af forskellige væsentlige affaldsarter svarer til

den nuværende kapacitet.

Der modtages som udgangspunkt ikke let fordærveligt affald på Genbrugsstationen.

Der er i denne miljøgodkendelse ikke taget højde for eventuelle krav om øget udsortering af

affald. Hvis Genbrugsstationen på et tidspunkt bliver mødt med sådanne krav, vil vilkår om

maksimalt oplag skulle behandles af Miljømyndigheden.

Der er ikke fastsat vilkår om maksimalt oplag af genbrugsaffald, som opbevares i

skibscontainer, da Miljømyndigheden ikke betragter denne fraktion som affald, men

genbrug. Det samme forhold gør sig gældende for opbevaringen af tøj til genbrug.

Miljømyndigheden vurderer, at Genbrugsstationen overholder vilkår om indretning og drift.

Farligt affald

Herlev Genbrugsstation modtager 80-100 ton farligt affald om året og det farlige affald,

herunder akkumulatorer, opbevares i bygningen hertil og håndteres ifølge forskrifterne.

Bygningen til farligt affald er etableret med impermeabel belægning med opkant og fald

mod pumpesump med et samlet opsamlingsvolumen på 3.160 liter. Pumpesumpen kan

således rumme indholdet af spildolietanken, som er den største beholder til flydende affald

og er på 1.600 liter. På den udendørs aflæsseplads med impermeabel belægning foran

bygningen er monteret afspærringsventil.

Håndteringen af kviksølvholdige lyskilder forestås af pladsens personale og affaldet

opbevares i lukkede kasser og plastfade.

Miljøstyrelsens standardvilkår for opbevaring af fyringsolie og motorbrændstof vurderer

Miljømyndigheden som opfyldt, selvom brændstoffet opbevares i dunke.

Herlev Kommunes miljømyndighed vurderer, at opbevaring af det farlige affald opfylder

vilkår om farligt affald i denne godkendelse.

Andet affald

Haveaffald og kompost opbevares på befæstet areal med fald mod afløb til

regnvandssystemet.

I containeren til direkte genbrug, opbevares ikke farligt affald.

Af lette affaldsfraktioner opbevares papiraffald i lukket container, pap i komprimator, og

plastfolie og –dunke i 660 liter container med låg, således materialerne ikke blæser ud på

pladsen.

Der er etableret olieudskiller inden udledning til regnvandskloak. Foran udskilleren findes et

forsinkelsesbassin, som fungerer som sandfang.

Miljømyndigheden vurderer således at vilkår om andet affald er overholdt.

Luftforurening

Luftforurening på Genbrugsstationen forekommer fra motorkøretøjers udstødning, hvilket

primært forgår i Genbrugsstationens åbningstid. Antallet af personbiler er oplyst til


gennemsnitligt at være 550 pr. dag i hverdage og 1.100 på søndage og antallet af lastbiler,

som afhenter containeren er oplyst til 30 på hverdage og 12 på søndage. Ensretningen af

køreretningen på pladsen minimerer kørslesbehovet og bilers motorer slukkes, mens der

afleveres affald.

Der kan forekomme støv i forbindelse med aflevering af ren jord. Genbrugsstationens

personale renholder pladsen med fejemaskine og der findes fejekoste på pladsen som

borgere og virksomheder kan benytte.

For at undgå lugtgener bortskaffes haveaffald efter at have ligget maksimalt 3 dage på

pladsen.

Støvende asbestholdigt affald opbevares i lukket container. Desuden afleveres dette affald

ofte indpakket i plastik, hvilket medsætter eventuelle støvgener.

På bygningen for farligt affald er etableret et afkast fra mekanisk ventilation. Afkastet er

opadrettet, men under 1 meter over tagryg. Herlev Kommune, Renovationsvirksomheden,

har oplyst afkastet snarest vil blive ført op til 1 meter over tagryg.

Herlev Kommunes Miljømyndighed vurderer således, at luftforureningen fra pladsen til

omgivelserne ikke er af væsentlig karakter.

Støj

Miljøstyrelsen har ikke fastsat standardvilkår for Genbrugsstationer, jf. bkg. 1640 af 13.

december 2006 /1/. Vilkårene for støj reguleres efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern

støj fra virksomheder /6/. De fastsatte grænseværdier for støj i denne miljøgodkendelse er

identiske med de eksisterende støjvilkår i godkendelse af 1992, som er det ækvivalente,

korrigerede lydtrykniveau i dB(A) som følger

Område Mandag-fredag kl. 07-18,

Lørdag kl. 07-14

Lørdag kl. 14-18,

Søn- og helligdage kl. 07-18

Kolonihaveområde (F1) 50 45

Erhvervsområde (E2) 70 70

Genbrugsstationen grænser mod syd op til et kolonihaveområde og mod øst og nord findes

erhvervsejendomme.

I dag overholder Genbrugsstationen ikke støjvilkår i den eksisterende miljøgodkendelse.

Derfor har Herlev Kommune, Renovationsvirksomheden, foreslået at gennemføre

støjreducerende tiltag, herunder forøgelse af den eksisterende støjmur til 5 meter og indkøb

af ny rullekompaktor og ny rendegraver. Beregninger viser, at støjen fra Genbrugsstationen

vil kunne overholde støjkravene når de reducerende tiltag er gennemført, undtagen en

mindre overskridelse af støjbidraget ind mod kolonihaveområdet på 1,6 dB.

Derfor har Miljømyndigheden fastsat handleplanvilkår om reduktion af støjbelastningen

inden for 1 år samt efterfølgende dokumentation af at vilkår om, at støjkrav overholdes. I

støjvilkårene er medtaget en udvidet åbningstid i forhold til i dag.

Det er Miljømyndighedens samlede vurdering at Genbrugsstationen efter implementering af

støjreducerende tiltag vil kunne overholde støjvilkårene, også ind mod kolonihaveområdet.

Dette begrundes med, at beregningerne for kommende tiltag er behæftet med usikkerhed.


Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Genbrugsstationens køreareal samt arealer til opstilling af containere og opbevaring af ikkefarligt

affald er befæstet med fald mod afløb.

De impermeable arealer omkring håndtering af farligt affald blev etableret i 2007, med fald

mod sump og ventil mellem sump og kloak. Belægningen besigtiges jævnligt for eventuelle

utætheder.

I dag er containeren til jern- og metalaffald placeret på en belægning af SF-sten med fald

mod afløb til regnvandssystemet og videre til olieudskiller. Jern- og metalaffald kan

indeholde olierester, som f.eks. i regnvejr kan afvaskes og sive ud af containeren med til

jorden, da den eksisterende SF-sten belægning er gennemtrængelig for disse stoffer.

Miljømyndigheden betragter således ikke den eksisterende belægning som impermeabel.

Herlev Kommune, Renovationsvirksomheden har oplyst, at de vil etablere en impermeabel

belægning inden udgangen af 2009.

Gulvet i bygningen til farligt affald samt læssearealet foran bygningen inspiceres jævnligt af

Genbrugsstationens personale for eventuelle utætheder. Læssearealet har fald mod sump og

en ventil som holdes lukket, mens læsningen foregår.

Standardvilkår om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines udgår, da der

ikke findes sådanne på Genbrugsstationen.

Miljømyndigheden vurderer, således at Genbrugsstationen overholder vilkårene, når

belægningen under container til jern- og metal etableres som impermeabel.

Affald

Genbrugsstationens personale sikrer løbende, at affald der spildes opsamles og anbringes i

det korrekte containere. Ved spild eller uheld sikrer personale at dette bliver fjernet og

håndteret korrekt.

Haveaffaldet bortskaffes periodisk og i sommerperioden flere gange ugentligt.

Miljømyndigheden vurderer således, at Genbrugsstationen overholder vilkårene om affald.

Egenkontrol

Genbrugsstationens personale foretager løbende kontrol af alle befæstede og impermeable

belægninger på pladsen. I dag foretages ikke en skriftlig registrering , når der konstateres

utætheder og udføres udbedringer af skader. Dette har Herlev Kommune,

Renovationsvirksomheden oplyst, at de vil sikre sker inden udgangen af 2009.

I dag registrerer Genbrugsstationen bortskaffelse af mængderne af farligt affald i form af

oplysninger på vejesedler fra modtagestationer for farligt affald.

Inspektion af befæstede arealer og det impermeable gulv i bygningen for farligt affald

registreres ikke i dag i en journal. Der foretages heller ikke en registrering af mængden af de

oplagrede affaldsarter, men de bortskaffede mængder registreres løbende af

Vestforbrænding I/S.

Herlev Kommune, Renovationsvirksomheden har oplyst, at de vil sørge for at den fornødne

registrering af affald og belægninger vil sker fremover.


Samlet vurdering

Herlev Kommunes miljømyndighed vurderer, at Genbrugsstationen i dag overholder alle

vilkår i miljøgodkendelsen, på nær vilkår om luftafkast, støjbidrag og belægning under jern-

og metalcontainer samt driftsinstruktioner. Miljømyndigheden vurderer dog, at

Genbrugsstationen indenfor den fastsatte tid vil kunne overholde alle vilkår, når de

påkrævede tiltag om er gennemført og implementeret.

4 Vilkår

Vilkårene i denne godkendelse tager udgangspunkt i standardvilkår i henhold til

Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13.

december 2006, bilag 5, afsnit 7. Miljøgodkendelsen omfatter samtlige aktiviteter på

Genbrugsstationen, Marielundvej 49, 2730 Herlev, matr. nr. 3ac, Herlev, jævnfør Miljøteknisk

beskrivelse.

Jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, afsnit 7.1 skal de krav, der fremgår

af bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk

udstyr (også kaldet elskrotbekendtgørelsen), være gældende foruden de vilkår, der

fastsættes som standardvilkår.

På baggrund af det foreliggende materiale meddeler Herlev Kommunes Miljøafdeling i

henhold til Kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven, Lbk. nr. 1757 af 22. december 2006, tilladelse til

Herlev Kommune, Renovationsvirksomheden, at drive Genbrugsstation på matrikel 3ac,

Herlev på Marielundvej 49 på følgende vilkår:

4.1 Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet

på Genbrugsstationen som således er orienteret om godkendelsens indhold.

2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet

skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af

uheld.

4.2 Indretning og drift

3. Genbrugsstationen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af

mindst 1,8 meter. Hegnet skal holdes fri for eventuelt papir, plastfolie m.v.

4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage

modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.

5. Pladsen skal være aflåst uden for driftstiden.

6. Døre og porte til bygning, hvor der opbevares farligt affald, skal holdes forsvarligt

aflåst, når der ikke er personale til stede på pladsen.


7. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal

være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter

opbevares.

8. Der må være aktiviteter på Genbrugsstationen mandage – fredage i tidsrummet 07.00-

18.00, lørdage i tidsrummet 07.00-18.00 og søn- og helligdage i tidsrummet 07.00-

18.00.

9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel nævnte affaldssarter i de

angivne mængder:

Tabel 1

Affaldsart Maksimalt oplag i ton EAK-kode

Asfalt 15 17 03 01

Asbest 6 17 06 05

17 01 05

Beton 40 17 01 07

Beton, tegl og mursten 30 17 01 01

17 01 02/

Deponering, imprægneret træ

og mineraluld

17 01 03

10 20 01 37

20 01 38

17 09 04

Dæk 8 16 01 03

Elektronik 5 20 01 35

Eternit 6 17 07 01

Flasker og glas 10 15 01 07

Gips 7 17 08 02

Haveaffald 25 20 02 01

Hård PVC 1 20 01 39

Jern og metal 5 20 01 40

Kabler og ledninger 0,5 17 04 11

Kontorpapir 0,5 20 01 01

Kølemøbler 4 20 01 23

Pap 4 20 01 01

Papir 10 20 01 01

Planglas 5 10 11 02

Plastfolie, plastdunke 1 15 01 02

Ren jord 35 20 02 02

Sanitet 20 17 07 00

Småt brændbart 20 20 03 01

Stort brændbart 20 20 03 01

Springmadrasser 3 20 03 01

Stød- og rødder 10 20 02 01

Farligt affald 4 Forskellige koder


10. Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil

beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de

dertil indrettede faciliteter.

11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens

miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden

affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal

herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

4.3 Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 12, 13, 19 og 21 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ,

batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

12. Virksomheden må højest modtage 300 ton farligt affald / år.

13. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.

14. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. § 59, stk. 1 i bekendtgørelse

nr. 619 af 27. juni 2000 om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke

indeholder PCB, må dog sammenblandes.

15. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækage fra emballager, skal

emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er

egnet til den pågældende affaldsart.

16. Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet

mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller med

afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således,

at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord,

grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største

opbevaringsenhed i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på

denne oplagsplads.

Fyringsolie og motorbrændstof skal opbevares på en oplagsplads med impermeabel

belægning og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet med fald mod

sump eller afløb.

Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i

det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.

17. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der

beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede

emballager.

18. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i

bygningen til farligt affald.


19. Farligt affald skal opbevares i en bygning uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 16 for så

vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med

impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild

ledes til en impermeabel opsamlingssump eller -tank.

Opsamlingssumpe eller –tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den

største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen.

Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for

opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

4.4 Andet affald

20. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller

sump.

21. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller

byttes farligt affald, herunder maling.

22. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må

dette højest opbevares i 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er

særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.

23. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at

papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.

4.5 Luftforurening

24. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der

er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

25. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket overdækket

container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med

cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel

under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller

overdækket container og befugtes.

26. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning, hvor der opbevares farligt

affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg. Ved tag forstås det

aktuelle tag, hvor afkastet er placeret.


4.6 Støj

27. Følgende grænseværdier for støj på Genbrugsstationen skal overholdes senest den 1.

juli 2010:

Område Mandag-fredag

kl. 7-18 og

lørdag kl. 7-14

Lørdag kl. 14-

18 og

søn/helligdag

kl. 7-18

Kolonihaveområde 50 45

Erhvervsområde 70 70

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

28. Herlev Kommune, Renovationsvirksomheden, skal gennemføre

støjbegrænsende foranstaltninger på Genbrugsstationen inden 1. juli 2010.

29. Herlev Kommune, Renovationsvirksomheden, skal dokumentere at grænseværdierne

for støj i vilkår 27 er overholdt. Dokumentationen skal foretages som målinger eller

beregninger og sendes til Herlev Kommune, Miljømyndigheden senest den 1. oktober

2010.

4.7 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

30. Genbrugsstationens køreareal skal være befæstet med fald mod afløb.

31. Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med

impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb.

32. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal

befæstes med fald mod afløb.

33. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder

skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

34. Sump, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen til farligt

affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres

og bortskaffes som farligt affald.

35. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et impermeabelt areal med fald

til sump eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket,

medens læsning foregår.


4.8 Affald

36. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og

affaldsområder.

37. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller

lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der

skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

38. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald

mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

4.9 Egenkontrol

39. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de

befæstede impermeable arealer samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og

udbedre eventuelle skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i

journal. Tilsynsmyndigheden kan højest 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en

uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.

40. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

• Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12

• Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af

befæstede arealer og gulve i bygning til farligt affald m.m.

• Tømning og eftersyn af olieudskiller

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede

affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 9.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for

tilsynsmyndigheden

5. Referencer

/1/ Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 1640 af

13. december 2006

/2/ Lokalplan 43, Herlev Kommune

/3/ Lov om miljøbeskyttelse lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006

/4/ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet

(VVM) i medfør af lov om planlægning, bkg. 1335 af 6. december 2006

/5/ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Miljøstyrelsens

bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 (Risikobekendtgørelsen)

/6/ Ekstern støj fra virksomheder; Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1984


6. Generelle oplysninger og

klagevejledning

Denne miljøgodkendelse er gældende fra den dag, hvor tilladelsen offentliggøres, dvs. d. 1.

juli 2009.

Denne afgørelse kan ifølge Miljøbeskyttelsesloven (Lbk. nr. 1757 af 22/12 2006) påklages til

Miljøklagenævnet. En eventuel klage sendes til Herlev Kommune, som videresender klagen til

Miljøklagenævnet. Klagen skal være Herlev Kommune i hænde senest 4 uger efter at

afgørelsen er offentliggjort dvs. senest d 29. juli 2009.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene

indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort dvs. senest d. 4. januar 2010.

Afgørelsen kan påklages af ansøger og enhver der har en individuel, væsentlig interesse i

sagens udfald.

Følgende er blevet underrettet om miljøgodkendelsen:

• 3F bjmf@3f.dk

• Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

• Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk

• Embedslægeinstitutionen hvs@sst.dk

• Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk

• Arbejdstilsynet at@at.dk


Bilag 1 Placering


Bilag 2 Genbrugsstationens indretning


Bilag 3 Spildevandsoversigt


Checkliste til brug for screening af VVM-pligt for ” Terrænregulering og udvidelse af kapacitet i regnvandsbassin på matr.nr. 14 cx Herlev

Våbenstedvej/Tvedvangen”

(Screeningskriterierne er ikke udtømmende)

Herlev Kommune den 25. maj 2009

Basis oplysninger

VVM myndighed Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Plan og Byg

Sagsnummer 36197

Projektbeskrivelse Målet har været at opnå optimal udnyttelse af området, da vi har brug for så meget bassinkapacitet som

muligt. Der er undersøgt, hvor stort et bassinvolumen der kan opnås i bassinet ved Våbenstedvej ved en

mere intensiv udgravning, og en skarpere profilering af terrænet hele vejen rundt om det eksisterende

bassin. Der er skitseret en maksimal udvidelse af bassinet ud fra følgende kriterier:

• Udgravning af et bassin med skråninger med et anlæg 1:2 og en flad bund beliggende over

daglig vandstand.

• Det supplerende bassinvolumen udnyttes kun under nedbør, med større vandføring i

afløbssystemet.

• Det er hensigten at bassinbunden over daglig vandstand udformes med et svagt fald på ca. 2 %.

• Skråningerne lægges med et anlæg på 1:2.

• Skråningerne tilpasses det eksisterende terræn i ca. 3 m afstand til naboskel, og med en rabat på

ca. 2 m mod Den Røde Sti.

• Terrænet over den daglige vandstand ud til skråningen lægges med en svag hældning på ca.

2 %.

• I bassinets hjørner anlægges ramper til den tørre bund med et anlæg på ca. 1:5, således at de

kan befærdes med vedligeholdelsesmateriel.

Projektet berører følgende kommuner Herlev Kommune

Bygherres navn, adresse og kontaktoplysninger Herlev Kloak A/S, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev

Vedlagte bilag: kort, tegninger m.m. Oversigtkort, tegning med plan og snit i 1:?

Ved den beskrevne udformning af bassinet kan der opnås et supplerende bassinvolumen på ca. 1.000

m3. Det totale areal, der bliver berørt af udgravningen er ca. 5.000 m2. Der skal graves ca. 1.200 m3 jord

væk.


Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse

nr. 1335 af 6. december 2006

Hvis ja, hvilket punkt på bilag 1:

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse

nr. 1335 af 6. december 2006

Hvis ja, hvilket punkt på bilag 2:

X

11 g

Screeningskriterier Ikke

relevant

Anlæggets karakteristika

Ja

Bør

undersøges

Nej

(Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligt)

(Hvis ja, skal der gennemføres en screening

Hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM reglerne)

Bemærkninger

1. Arealbehovet i ha 5000 m2 (inkl. Søspejl som ikke berøres)

2. Er der andre ejere end Bygherre ? Herlev Kommune

3. Det bebyggede areal í m2

og bygningsmasse i m3

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m X

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og

opbevaring af:

Råstoffer – type og mængde:

Mellemprodukter – type og mængde:

Færdigvarer – type og mængde:

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg X

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg X

8. Anlægget behov for råstoffer – type og

mængde:

I anlægsfasen:

I driftsfasen:

X

X

X

X

X

Genbeplantning af hjemmehørende arter, herunder træer og

græs


9. Behov for vand – kvalitet og mængde:

I anlægsfasen:

I driftsfasen:

10. Forudsætter anlægget etablering af

yderligere vandforsyningskapacitet:

11. Affaldstype og mængder, som følge af

anlægget:

Farligt affald:

Andet affald:

Spildevand:

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand

ændringer af bestående ordninger

13. Overskrides de vejledende grænseværdier

for støj

14. Overskrides de vejledende grænseværdier

for luftforurening

15. Vil anlægget give anledning til

vibrationsgener

16. Vil anlægget give anledning til støvgener X

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener X

18. Vil anlægget give anledning til lysgener X

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig

risiko for uheld

Anlæggets placering

20. Forudsætter anlægget ændring af den

eksisterende arealanvendelse

21. Forudsætter anlægget ændring af en

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Der vil fortsat komme aflejringer i den eksisterende sø.

Der er 1200 m2 jord, der skal bortskaffes efter gældende

lovgivning.

Søbrinkens hældning ændres i forbindelse med udvidelse

således, at det ved uheld bliver lettere at komme op af søen.

Der bliver lavet 3 ramper med en hældning på 1:5.


eksisterende lokalplan for området X

22. Forudsætter anlægget ændring af

kommuneplanen

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse

anvendelsen af naboarealer ud over hvad der

fremgår af gældende kommune- og lokalplaner

24. Vil anlægget udgøre en hindring for

fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og

grundvand

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af

sårbare vådområder

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor

kystnærhedszonen

27. Forudsætter anlægget rydning af skov X

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder

for etableringen af reservater eller naturparker

29. Tænkes anlægget placeret i

Vadehavsområdet

30. Kan anlægget påvirke registrerede,

beskyttede eller fredede områder –

Nationalt:

Internationalt (Natura 2000):

Forventes området at rumme beskyttede arter

efter bilag IV

Forventes området at rumme danske

rødlistearter:

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor

fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er

overskredet:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Der vil være en begrænset påvirkning i anlægsfasen, men

området anses ikke for at være sårbart.

Sø og nærmeste brinker er omfattet af

Naturbeskyttelseslovens §3. I anlægsfasen vil der være en

begrænset påvirkning.

Der er findes grøn frø i området. I anlægsfasen vil der være

en begrænset påvirkning. I forbindelse med retableringen vil

der blive taget højde for tilstedeværelsen af grøn frø.


Overfladevand:

Grundvand:

Naturområder:

Boligområder (støj/lys og Luft):

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket

område

33. Kan anlægget påvirke:

Historiske landskabstræk:

Kulturelle landskabstræk:

Arkæologiske værdier/landskabstræk:

Æstetiske landskabstræk:

Geologiske landskabstræk:

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret,

sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i

område, der sammen med det ansøgte medfører

en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Søen er ikke målsat.

Den eksisterende sø ligger i tilknytning til et boligområde.

36. Er der andre kumulative forhold? X Der bliver også udvidet et bassin på Fuglehøjen. Når dette

bassin er blevet udvidet vil risikoen for oversvømmelser i

nærområdet blive nedbragt betydeligt.

37. Den forventede miljøpåvirknings geografiske

udstrækning i areal

38. Omfanget af personer der forventes berørt

af miljøpåvirkningen

39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud

over kommunen/MC’s område

X

X

X


40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre

nabolande

41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne

være væsentlige –

Enkeltvis:

Eller samlet:

42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes

som kompleks

43. Er der stor sandsynlighed for

miljøpåvirkningen

44. Er påvirkningen af miljøet –

Varig:

Hyppig:

Reversibel:

Konklusion

Giver resultatet af screeningen anledning til at

antage, at det anmeldte projekt vil kunne

påvirke miljøet væsentligt, således at der

er VVM-pligt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Udvidelsen af bassinet er et rent lokalt anliggende og vil ikke

medføre væsentlig påvirkning af miljøet.


14cx

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Havlykkevej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Våbenstedvej

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Tvedvangen

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Vindebyvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Jordbjergvej

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Borgerdiget

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Rørbækvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Højbjergvej

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Digestykket

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Skelhøjen

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Agerledet

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

Skelstien

!

" #

DDO®, ©COWI - ©Kort og Matrikelstyrelsen


A

A

A

A

R:\dk-ny\163\112506\dgn\KBskitse_Vbensvinget.dgn

A

Rampe 1:5

A

A

Eksist. tr bevares?

A

A

A

TVEDVANGEN

Vandlinie i tłrvejr

kote 21,7

A A

A

A

T

O

A

Rampe 1:5

B

T

C

B

A

A

A

Rampe 1:5

A

A

DEN RDE STI

A

24.0

23.0

22.0

Snit A-A

24.0

23.0

22.0

Snit B-B

Den Rłde Sti

Eksist. sł

Signaturforklaring:

A

A

A

A

Plnegrs

Afgraves som udvidelse af bassin

Eksist. terrn

Eksisterende aflłbssystem spildevand / regnvand

Ny reguleret skrning 1:2 med Hjortespring grs

Afgraves som udvidelse af bassin

Eksist. terrn

Ny reguleret skrning 1:2 med Hjortespring grs

HERLEV KLOAK A/S

A

Eksist. sł

Forsinkelsesbassin ved Vbenstedvej

Plnegrs

Anlgsperiode september - december 2009

More magazines by this user
Similar magazines