Afgørelse om ikke-VVM pligt Vesthimmerlands Kommunes afdeling ...

vesthimmerland.dk

Afgørelse om ikke-VVM pligt Vesthimmerlands Kommunes afdeling ...

Vesthimmerlands Kommune

Himmerlandsgade 27

9600 Aars

Park, Havne og Natur

Afgørelse om ikke-VVM pligt

Vesthimmerlands Kommunes afdeling for Park, Havne og Natur ønsker i samarbejde med

Naturstyrelsen Himmerland og Aage V. Jensens Fonde at etablere en gangbro over Vil-

sted sø langs det gamle forløb af Sjøstrupvej.

Projektet betragtes som Anlæg af veje, som er opført under kategorien ”Infrastrukturan-

læg” på bilag 2 i VVM bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige

og private anlægs virkning på miljøet, Bek. nr. 1510 af 15. december 2010). Det vil sige, at

projektet skal screenes for at afgøre, om anlægget er VVM-pligtigt.

Afgørelse:

Vesthimmerland Kommune træffer hermed afgørelse om, at anlæg af en gangbro over

Vilsted sø ikke er omfattet af bekendtgørelsens § 3, stk. 2 og dermed ikke VVM-pligtig.

Afgørelsen er truffet på baggrund af VVM-screeningen. Her konkluderes i henhold til krite-

rierne i bilag 3 i bekendtgørelsen, at projektet ved dets art, dimension og placering ikke

antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke kræver et kommune-

plantillæg med ledsagende VVM-redegørelse. Ved afgørelsen er der især lagt vægt på, at

broen på grund af sin lette konstruktion vil fremtræde diskret i landskabet, og at den derfor

ikke vil virke forstyrrende hverken for det landskabelige indtryk eller for fugle eller andre

dyr i området.

Offentliggørelse:

Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.vesthimmerland.dk.

Klagevejledning:

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter annonceringen

af afgørelsen og senest den 1. august 2013. Se vedlagte klagevejledning for nærmere

oplysninger om klagefrist m.v.

Med venlig hilsen

Henrik Gorm Hansen

Vandløbsmedarbejder

Postadresse:

Vesthimmerlands Kommune

Himmerlandsgade 27

9600 Aars

Tel.: +45 99 66 70 00

post@vesthimmerland.dk

www.vesthimmerland.dk

Dato: 1. juli 2013

Teknik- og Miljøforvaltningen,

Farsø

Frederik IX's Plads 1

9640 Farsø

Sagsnr.:

820-2013-25515

Dokumentnr.:

820-2013-132227

Sagsbehandler:

Henrik Gorm Hansen

Tel.: 9966 7105

Mail: hgh@vesthimmerland.dk


Bilag:

Sendt i kopi til:

Klagevejledning

Naturstyrelsen, nst@nst.dk

NaturErhvervstyrelsen Tønder, ejer af matr. nr. 11au og 4q, Ranum By,

Ranum, mail@naturerhverv.dk

Aage V. Jensen Naturfond, ejer af matr. nr. 5e, Ranum By, Ranum,

lkl@nst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

DN Vesthimmerland, vesthimmerland@dn.dk

Sundhedsstyrelsen, Nordjylland, nord@sst.dk

Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

lbt@sportsfiskerforbundet.dk og jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Nordjylland, Vesthimmerland@dof.dk

Danmarks fiskeriforening, mail@dkfisk.dk

Friluftsrådet Himmerland - Aalborg, kraghchr@post3.tele.dk.

Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Side 2


Hvem kan klage:

Vejledning om klagemulighed ved Natur- og Miljøklagenævnet

Miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger

og organisationer (der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagel-

sen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen; på betingelse af, at for-

eningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og

at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer).

Hvad kan påklages:

Landzoneafgørelser, afgørelser om ekspropriation eller tilladelse til påbegyndelse af et

VVM-pligtigt anlæg kan påklages til nævnet, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad

der nærmere klages over. Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre

den påklagede afgørelse, såvel hvis den er i strid med gældende retsregler, som hvis

nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig.

Ved øvrige afgørelser efter plan- og miljøvurderingsloven kan nævnet kun behandle retli-

ge spørgsmål. Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har nævnet i disse sager ikke mu-

lighed for at behandle klager over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om

afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.

Hvordan klager man:

Klagen sendes skriftligt til kommunen på post@vesthimmerland.dk eller Himmerlandsga-

de 27, 9600 Aars. Kommunen videresender klagen til nævnet sammen med den afgørel-

se, der er klaget over, det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse og kommunens

bemærkninger til sagen.

Klagefrist:

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (normalt dagen

efter den er afsendt). Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra be-

kendtgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør, som er kl. 15.00 man-

dag, tirsdag og onsdag, kl. 17 om torsdagen og kl. 12.30 om fredagen. Hvis klagefristen

udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Virkning af at der klages:

Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har

klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes før klagen er af-

gjort, medmindre nævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende

virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da nævnet kan ændre afgø-

relsen.

Gebyr:

Nævnet opkræver et klagegebyr. Nævnet sender en opkrævning. Gebyrets størrelse kan

ses på nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt el-

ler delvist medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist,

manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence.

Side 3


Civil retssag:

Nævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt in-

den 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag

er man forpligtet til at rette sig efter nævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme

andet.

Nævnets behandling af klager

Nævnets sekretariat undersøger om klagen er rettidig, og om den, der klager, er klagebe-

rettiget. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, bliver klagen afvist. Er de opfyldt, sørger

sekretariatet for at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse.

Hvis der er væsentlige oplysninger i en sag, som klageren eller eventuelle andre parter ik-

ke kender, vil sekretariatet informere disse for at få deres eventuelle bemærkninger til op-

lysningerne. I nogle sager er det nødvendigt, at nævnet eller sekretariatet ser på det sted,

som sagen handler om. I så fald bliver sagens parter orienteret og inviteret til at deltage.

Når en sag er afgjort, sendes afgørelsen til klageren og andre, der skal underrettes.

Side 4

More magazines by this user
Similar magazines