Bilag 2 - Svendborg kommune

svendborg.dk

Bilag 2 - Svendborg kommune

Orientering om Svendborg

Kommunes vandplanindsats

Det Grønne Råd, den 4. april 2013


Indhold

• Ugyldige statslige vand- og vandhandleplaner

• Miljø og Tekniks indsats i 2013

• Om indsatserne vandløbs- og sørestaurering

• Kort om vådområdeprojekter

• Link til film om vandløbsrestaurering


Statens vandplaner erklæret ugyldige!

• Natur- og Miljøklagenævnet har den 3. december 2012 kendt

statens vandplaner ugyldige på grund af for kort høringsfrist i

forbindelse med den supplerende høring i dec. 2011 (8 dage)

• Kommunens vandhandleplan er også ugyldig og skal

genvedtages


Konsekvenser af klagenævnets afgørelse

for i Svendborg Kommune i 2013:

Indsatser som udsættes:

• Ændret vandløbsvedligeholdelse (1 år)

• Spildevandsindsats (ejendomme i det åbne land og bassiner)

• Efterafgrøder (staten)

Indsatser som gennemføres planmæssigt:

• Genåbning af rørlagte vandløb

• Etablering af passage forbi spærringer

• Sørestaturering (afventer dog vejledning fra staten)

• Vådområder

• 10 meter randzoner (staten)


Proces for Miljø og Tekniks

indsats vedr. vandløbsrestaurering i 2013

Dec. Administrationen har vinteren 2012 ansøgt Naturstyrelsen om midler til

forundersøgelse i forbindelse med de første indsatser i Syltemade Å.

Marts UMT vedtog proces for vandplanindsats i 2013

Forår Ansøgning vedr. forundersøgelser af indsatser i Hundstrup Å og Spangebæk

sendes løbende til NaturErhvervstyrelsen

Forår Alle berørte lodsejere informeres skriftligt

Det Grønne Råd orienteres (4. april)

Orienteringsmøde med berørte lodsejere (24. april)

Dialog med Svendborg Museum (23 april)

Marts Forventet første tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om midler til finansiering

af forundersøgelser


Forslag til proces for Miljø og Tekniks

indsats vedr. vandløbsrestaurering i 2013, fortsat

Maj Evt. udbud af opgaven til rådgivere med henblik på gennemførsel af

forundersøgelser

Maj-dec. Forundersøgelser gennemføres evt. af rådgiver eller af administrationen.

I forbindelse med forundersøgelsen inddrages lodsejeren i projektet.

Juni Anlægsopgaven sendes evt. i udbud

Efterår Indsatser påbegyndes

Vinter Status på årets indsats og plan for indsats 2014


Gennemgang af indsatserne

• Genåbning af rørlagte vandløb

• Kontinuitet forbi spærringer

• Sørestaurering

• Vådområdeprojekt ved Hørup Å


GENÅBNING AF

RØRLAGTE VANDLØB

2013-indsatser

• 207 km vandløb på landsplan inden 2015

• 14 strækninger over 4,4 km i Svendborg Kommune inden 2015

• Alle 2013-indsatser skal ske i Syltemade Å-systemet på

følgende strækninger: Ollerup-Skerninge Skel, Kohaverenden

og Afløb fra Løvehave

Rørlagt vandløb ved Ollerup Kohave


Genåbning af rørlagte vandløb

Hvorfor er rørlagte vandløb problematiske?

• Uegnede som levested for dyr og planter

• Forhindre dyrelivets frie bevægelse i vandløbssystemet (kontinuitet)

• Styrt/fald ved rør-ende forhindre dyrelivets bevægelse (kontinuitet)

Løsningsmuligheder

• Det vil være billigst og nemmest at etablere vandløbet i et nyt leje.

• Varierede fysiske forhold i vandløbet skal sikres (for eksempel ved

slyngning og udlægning af grus/sten)

Konsekvenser:

• Udløser 10-meter randzoner

• Dårlige arrondering af landbrugsarealer

• Udgifter til forundersøgelse projektering, anlæg og erstatninger for

arealafståelse, nedgang i handelsværdi og evt. ulemper

• Spare lodsejeren for udgifter til renovering af rør


Eksempel på genåbnet vandløb

Foto: Miljøministeriets publikation Udarbejdelse af vandløbsregulativer


GENSKABELSE AF

KONTINUITET FORBI SPÆRRINGER

2013-indsatser

1523 spærringer på landsplan inden 2015

33 spærringer i Svendborg Kommune inden 2015

5 spærringer i Svendborg Kommune i gangsættes i 2013

Syltemade Å-systemet (Vestre Mølle og rør under Fåborgvej)

Hundstrup Å-systemet (Gundestrup Mølle og Elleskovs Mølle)

Spangebæk (fald i forbindelse med bro ved Sterrebyvej)

Kobberbæk-projektet ved

Ørkild Mølle og Svendborg Havn

er ikke et vandplanprojekt.

Opstemning ved Vestre Mølle


Hvad er så problemet

med spærringerne?

Forhindre opstrøms passage for

fisk og smådyr på vej mod gyde-

og opvækstområder

Faunapassagen virker ikke – fordi

fisk og dyr ikke kan finde strømmen

Eksempel: Opstemning ved Vandkraftværksøen i Holstebro

Opstuvningszonen giver vandløbet

karakter af sø og ikke vandløb

Fælde for nedtrækkende smådyr og

ungfisk (smolt)


Problemet med opstrømsvandring

Se video fra

00.00 til 01.15

Link:

http://vimeo.com/8955210#t=6


Problemet for nedtrækkende Smolt

Smolt:

• Ørredens stadie, hvor den vandre i

vandløbet mod havet.

• Det såkaldte smoltvindue er åbent

i 2-3 uger

• Driver passivt mod havet

• Spærringer og opstuvninger kan

forhindre dyrs migration.

Ex.: Smolten ædes af rovfisk og fugle


Faunapassagen i Munkemose

ved Odense Å virker ikke!

Faunapassage: Stryg med stem, som sikre opstemning i

vandløb – indviet i 2006: Pris ca. 15 mil. kr.

Problem:

• Vandløbet har karakter af sø

• Nedtrækkende smolt bliver fanget i

opstemningen og bliver ædt af

rovfisk og fugle


Status på sørestaureringsindsatsen

• Sørup Sø skal restaureres inden 2015

• Indsatsen kan ikke gennemføres med hjemmel

i vandplanen

• I stedet kan den gennemføres, hvis indsatsen

opfylder kravene i lovgivningen

• Kommunen afventer Naturstyrelsens vejledning

i sørestaurering

• Lodsejeren er generelt positiv overfor indsatsen

Foto: Sørup Søs vestlige ende.


Status for vådområdeprojekter

Langemarken: Forundersøgt, søgt realiseret, lodsejerforhandlinger i gang

Lundby: Forundersøgt

Hørup Å: Forundersøgt, der søges staten om realisering


En succeshistorie fra det jyske;

Da mølledammen ved Vilholt Mølle

forsvandt … Link: http://www.youtube.com/watch?v=ayE9pqfb1SQ

Video …

http://www.youtube.com/watch?v=ayE9pqfb1SQ

More magazines by this user
Similar magazines