Havnelods

samples.pubhub.dk

Havnelods

Fiskeriafmærkning

Ifølge loven om saltvandsfiskeri må fiskeredskaber ikke

anbringes på en sådan måde, at den frie sejlads hindres

eller vanskeliggøres. Det betyder ikke, at man har krav

på uhindret sejlads overalt, men at der skal være rimelig

plads til at passere redskaberne. Forvolder man skade

på lovligt anbragte og afmærkede redskaber, er man

erstatningspligtig.

Bundgarn skal, hvor den yderste hovedpæl i en garnrække

står på vanddybder over 2 meter, på den yderste

pæl være markeret med 2 sorte flag og 2 lysreflekser,

der rager mindst 2 meter op over vandoverfladen. Flag

skal være firkantede og korteste kant mindst 25 cm.

Desuden kan Fiskerikontrollen påbyde, at der foretages

lysafmærkning på yderste hovedpæl.

På redskaber, som for indgående skal holdes om Sb,

skal lanternen vise grønt hurtigblink. På redskaber, der

skal holdes om Bb, skal lanternen vise rødt hurtigblink.

For redskaber anbragt på landløse grunde kan såvel

yderpæl som inderpæl kræves afmærket.

Gennemsejling skal være mulig, hvor der sættes rækker

af bundgarn i forlængelse af hinanden ud fra kysten.

Regnet indefra skal der være 20 meters bredde for hvert

andet redskab, og disse passager skal være markeret

med 1 sort flag og 1 lysrefleks.

Afbrækkede pæle skal straks fjernes. Forhindrer vejret

eller andet at det kan gøres, skal pælestumpen afmærkes

med et sort flag og 1 gult lysrefleks.

Redskaber uden pæle (flytbare redskaber) skal markeres

med flydende bøjer, som skal være forsynet med

stager og flag.

I den østlige sektor skal yderenden markeres med 1 flag

og 1 gult lysrefleks.

I den vestlige sektor skal yderenden markeres med 2

flag og 2 gule lysreflekser.

Enkeltstående garn, som ikke er udsat i lænker, kan, i

stedet for fiskemærker, afmærkes med en fiskekugle

med en diameter på mindst 15 cm.

Redskaber, der er anbragt udenfor 3 sm grænsen, skal

mellem enderne afmærkes med et fiskemærke (vage)

for hver sm, og indenfor 3 sm grænsen for hver halve

sm. Fiskemærket skal være forsynet med 1 hvidt flag og

1 gult lysrefleks.

Mellemvagerne skal ikke anvendes for “oversejlingsbare”

redskaber i Østersøen.

Et fiskemærke, som markerer et overfladeredskab, skal

udenfor 3 sm grænsen være forsynet med en radarreflektor.

Dog ikke i Øresund.

Hvis det p.g.a. strøm eller vindforhold ikke er muligt ved

udsætning at afgøre, i hvilken retning redskaberne kommer

til at stå, må afmærkningen være af samme slags,

og da som i den østlige sektor: 1 flag og 1 gult lysrefleks.

Fiskemærker skal udenfor 3 sm grænsen være mindst

2 meter over vandoverfladen, og indenfor 3 sm grænsen

mindst 1,2 m.

Lys på fiskemærker skal udsende 1 gult blink hvert 5.

sekund og være synlige mindst 2 sm hele horisonten

rundt.

Hvor fiskemærker er forsynet med 2 lys, skal afstanden

mellem de 2 lys være mindst 50 cm, og de skal blinke

samtidig.

Fiskerbåde

Ifølge de internationale søvejsregler skal en fiskerbåd

med redskaberne ude vise et signal bestående af 2 kegler

med spidserne mod hinanden. I praksis føres dette

signal konstant, og så må man vurdere på skibets fart

og manøvrer, om det fisker eller ej. En trawler, der sejler

meget langsomt, selv om man kan høre, at maskinen

arbejder kraftigt, vil have trawlet ude.

Der passeres forom stævnen i god afstand.

Ved passage bagom skal man holde godt klar og vurdere

trawllinens vinkel mod vandoverfladen.

NB. Der fiskes både med bundtrawl og flydetrawl. Vær i

øvrigt opmærksom på, at parvis fiskeri ofte forekommer.

Flydetrawl må kun anvendes fra 2 timer før solopgang

til 1 time efter solnedgang. Der må kun benyttes flydetrawl

på vanddybder over 9 meter undtagen i Limfjorden,

hvor mindstedybden er 6 meter.

Trawlere skal om natten vise et grønt lys over et hvidt

lys.

Både, der fisker med andet end trawl, viser derimod et

rødt lys over et hvidt. Såfremt deres redskaber strækker

sig over 150 meter i vandret retning fra skibet, skal de

føre et hvidt lys, der ses hele horisonten rundt. Om

dagen en kegle med spidsen opad anbragt i retning af

redskabet.

Efterårets sildefiskeri med drivgarn foregår oftest om

natten, og kommer man ind i en flåde af sildefiskere,

kan det være meget vanskeligt at orientere sig.

Det vil oftest være mest praktisk at sætte kurs mod kutteren.

Derfra vil der så blive givet signal om, til hvilken

side man kan passere. Med lyskasteren kan fiskeren

markere til hvilken side, garnene står. Ofte kan man

også kommunikere på VHF.

Omkring Bornholm, og især øst herfor, fiskes laks med

store drivnet, der ligger i overfladen. De kan være flere

sømil lange og vanskelige at se i grov sø. Lyt på VHF.

More magazines by this user
Similar magazines