LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

116

7.

LIGEBEhANDLINGsNævNEts PrAksIs vEDrørENDE ADGANG

tIL oG LEvErING Af vArEr oG tjENEstEr

Det ses ved gennemgang af Ligebehandlingsnævnets afgørelser

inden for forskelsbehandling af kvinder og mænd ved adgang til varer

og tjenesteydelser, at nævnets afgørelser har gennemgående træk.

Nævnet henviser i alle sager til følgende retsregler til underbyggelse af

argumentation for eller imod afgørelsen:

Lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet

• § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om nævnets kompetence

Lov om ligestilling af kvinder og mænd som senest bekendtgjort ved

lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007 (Ligestillingsloven)

• § 1a om lovens anvendelsesområde

• § 2 om forbud mod direkte eller indirekte forskelsbehandling på

grund af køn, samt om bevisbyrde

• § 3, stk. 2, om undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling

I det følgende vil de enkelte problemfelter, som nævnet har behandlet, og

som knytter sig til nævnets gennemgående procedure, blive behandlet.

More magazines by this user
Similar magazines