LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

Stk. 2. ministeren for ligestilling kan fastsætte regler for, i hvilke

tilfælde der kan iværksættes foranstaltninger til fremme af ligestilling

uden tilladelse efter stk.1.

(…)

§ 3a. uanset § 2 er denne lov ikke til hindre for forskelsbehandling af

det ene køn, hvis der er begrundet et legitimt mål og midlerne til at

opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige.

7.4.1 Positiv særbehandling

Princippet om positiv særbehandling, jf. foran i afsnit 2.7, skal afhjælpe

forskels behandling i sager, hvor fx mindre repræsenterede grupper ønskes at

fremmes med det formål at opnå ligestilling. Et sådan princip anses i praksis

som værende en midlertidig undtagelse (fx introduktionshjælp) fra forbuddet

mod forskelsbehandling på grund af køn og er hjemlet i ligestillingsloven

§ 3, stk. 2. Dermed er det muligt at iværksætte foranstaltninger, der fremmer

ligestillingen, såfremt det følger af bekendtgørelsen om initiativ til fremme

af ligestilling 177 eller tillades af ressortministeren. Dette princip ses anvendt

i Ligebehandlingsnævnets afgørelser af sager, hvor offentlige svømmehaller

holder særåbent kun for kvinder, 178 og er hidtil blevet tilladt efter bekendtgørelsens

§ 6, hvor det er tilladt at etablere hold og undervisning mv. for det

ene køn inden for idræt, herunder svømning mv. Det er samtidig anvendt i

sager, hvor virksomheder i forbindelse med afholdelse af konferencer enten

giver rabat til deltagende selvstændige erhvervsdrivende kvinder 179 eller

tillader, at betalende deltagere gratis kan invitere en deltager af det modsatte

køn med. 180 Nævnet fandt, at der i begge sager ikke var tale om direkte eller

indirekte omgåelse af ligestillingsloven, da det kunne dokumenteres, at der

ved disse normale konferencer var en overvægt af mænd, og at tilbuddene

kunne tillades med hjemmel i bekendtgørelsen § 2, stk. 1, hvormed det

125

More magazines by this user
Similar magazines