LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

128

LIGE ADGANG

7.5 godtgørelseN/saNktioN

Det følger af rådets Direktiv 2004/113/Ef, artikel 14,

at medlemsstaterne skal fortsætte de sanktioner, der skal anvendes ved

overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold

til dette direktiv og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at

sanktionerne bliver anvendt. De iværksatte sanktioner, der skal omfatte

udbetaling af erstatning til ofret, skal være effektive, stå i rimeligt

forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Det fremgår af Ligebehandlingsnævnets afgørelser, at kun den, der har lidt

et tab, kan få godtgørelse, såfremt der er handlet i strid med forbuddet om

forskelsbehandling. Dette ses i sagen, hvor et diskotek gav kvinder tre gratis

drinksbilletter oven i entréprisen til diskoteket, uden at dette også tilfaldt de

mandelige gæster. Indklagede fandtes at have overtrådt lov om ligestilling,

men klager opnåede ikke godtgørelse, da nævnet fandt, at klager ikke selv

havde været udsat for krænkelse, da han ikke havde været på diskoteket. 186

Det fremgår ydermere, at kun den, som reelt har kunnet lide et tab, kan få

godtgørelse (samt få sagen vurderet). Dette fremgår i sagen, hvor en mands

klage over, at der blev afholdt en traditionel herrefrokost, hvor kvinder ikke

havde adgang, ikke fandtes at have en konkret retlig interesse i forholdet til

spørgsmålet om forskelsbehandling af kvinder, og han derfor ikke selv havde

eller kunne have lidt et tab og derfor ikke kunne godtgøres eller få sagen

behandlet af Ligebehandlingsnævnet. 187

Der har været en klar tendens til overtrædelse af lov om ligestilling, hvad

angår diskoteker og deres entrépriser for kvinder og mænd, jf. ovenstående.

Dermed kan det diskuteres, om disse afgørelser reelt har nogen virkning,

eller om der sanktioneres for lidt i forhold til den stigende tendens. fra

More magazines by this user
Similar magazines