LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

kan opretholde en undtagelse til reglen om ikke-kønsrelaterede præmier

og ydelser, er i strid med det formål om ligebehandling af mænd og kvinder,

som forfølges med direktiv 2004/113, og uforenelige med Chartrets art. 21

og 23. Eu-Domstolen anså følgelig bestemmelsen for ugyldig efter udløbet

af en passende overgangsperiode. under hensyn til det ovenfor anførte

besvarede Eu-Domstolen med, at art. 5, stk. 2 i direktiv 2004/113 er ugyldig

med virkning fra den 21. december 2012.

Eu-Domstolen har ikke før test-Achats-sagen klart taget stilling til, om

forskelle mellem personer, der kun statistisk kan sættes i forbindelse med

deres køn, ved udformning af forsikringsprodukter kan legitimere forskellig

behandling af mænd og kvinder. Inden for anvendelsesområdet for de Euretlige

forbud mod forskelsbehandling er det fast retspraksis, at statistiske

data kan tyde på, at der foreligger indirekte forskelsbehandling. men

Eu-Domstolen har aldrig accepteret statistikker som eneste holdepunkt

– og dermed i sidste ende som begrundelse/retfærdiggørelse af direkte

forskelsbehandling.

som beskrevet foran i afsnit 2.4 er forbuddene mod direkte og indirekte

diskrimination af forskellig karakter. 197 forbud mod indirekte diskrimination

er en afvejningsnorm (rimelighedsstandard). Det er kun forbudt at bruge

indirekte diskriminerende kriterier, hvis de ikke er objektivt begrundede

i et legitimt formål, eller hvis de midler, der benyttes til at nå et legitimt

formål, ikke kan anses for egnede og nødvendige, dvs. ikke lever op til

proportionalitetsprincippet.

forbuddet mod direkte diskrimination ved adgang til og levering af

varer og tjenesteydelser er derimod ikke en afvejningsnorm. Direkte

forskelsbehandling pga. køn er – bortset fra positiv særbehandling

139

More magazines by this user
Similar magazines