LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

102 se 2006/54 art. 29.

103 se nærmere thüsing, Gregor: following the us Example: European

Employment Discrimination Law and the Impact of Council Directives

2000/43/EC and 2000/78/EC, International journal of Comparative

Labour Law and Industrial relations 2003 p 187.

104 Art. L 123-2 Code du travail bestemmer: (1) Les dispositions des articles

L 123-1 et L 123-2 ne font pas obstacle à l’intervention de mesures

temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir

l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en

particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances

des femmes. (2) Les mesures ci-dessus prévues résultent soit de

dispositions réglementaires prises dans les domaines de l’embauche,

de la formation, de la promotion, de l’organisation et des conditions de

travail, soit en application des dispositions du 9° de l’article L. 133-5, de

stipulations de conventions collectives étendues ou d’accords collectifs

étendus, soit de l’application des dispositions de l’article L. 123-4’.

105 se nærmere schiek, Dagmar: ‘Positive Action before the European

Court of justice – New Conceptions of Equality in Community Law?

from kalanke and marschall to Badeck’, the International journal

of Comparative Labour Law and Industrial relations 2000 p 251 og

Andersen, Agnete, ruth Nielsen og kirsten Precht: Ligestillingslovene

med kommentarer, bind I, kbh 2008.

106 Der henvises herved til sag 283/83, racke, saml. 1984 s. 3791, sag

C-15/95, EArL, saml. 1997 I-1961, og sag C-292/97, karlsson, saml.

2000 I-2737.

107 Chartret og de forklarende bemærkninger i 2007-versionen er optrykt i

Eu-tidende 2007 C 303.

108 u 2002.1789 h. se også Nielsen, ruth: Civilretlige

diskriminationsforbud, khhvn. 2010 kap. 3.

167