LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

forskelsbehandling’ i dansk ligestillingslovgivning, hvorved det vil fremgå, at

forskelsbehandling i den kontekst, der behandles her, betyder mindre gunstig

behandling relateret til et diskriminationskriterium (køn, etnicitet mv.).

Diskrimination retter sig ofte kun mod delgrupper inden for en gruppe, der

er bærer af et diskriminationskriterium, fx delgrupper af kvinder, fx gravide

eller enlige mødre, eller delgrupper af mænd, fx mænd over eller under

en vis alder, og ikke alle personer af det ene eller andet køn. Det er ikke

en betingelse for, at der foreligger ulovlig kønsdiskrimination, at samtlige

kvinder eller samtlige mænd diskrimineres.

2.4.1 Direkte kønsdiskrimination

Efter ligestillingsdirektiverne 29 foreligger der direkte forskelsbehandling, når

en person af en eller flere af de forbudte diskriminationsgrunde behandles

ringere, end en anden i en tilsvarende situation bliver, er blevet eller ville

blive behandlet.

forbuddet mod direkte diskrimination indebærer et retskrav for den

berettigede på at blive behandlet individuelt, uafhængigt af hvilken

kønsgruppe den pågældende kan henføres til, og hvilke karakteristika

denne gruppe har. som et eksempel på, at der ikke må tages hensyn

til gennemsnitlige kønsforskelle, kan nævnes forsikringsselskabers

prisdifferentiering efter køn. I forhold til forsikring er det dog omdiskuteret,

om der kan tages hensyn til gruppekarakteristika ved risikoberegninger,

se om forsikring og pension nedenfor i afsnit 8.

mange beslutninger, fx vedrørende kontrakter, træffes ud fra en flerhed

af motiver, hvoraf det evt. diskriminerende ofte kun er et enkelt og måske

ikke det væsentligste. De direktivforeskrevne diskriminationsforbud

33

More magazines by this user
Similar magazines