LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

4

LIGE ADGANG

2.5.5 retspolitiske tiltag til direkte eller indirekte styrkelse af

handlepligterne vedrørende ligestilling 54

2.6 Legitim forskelsbehandling af kvinder og mænd, herunder på

sundhedsområdet 57

2.7 Positiv særbehandling 63

2.8 Håndhævelse 65

3. Eu-rEGLEr om køNsLIGEstILLING vED ADGANG tIL

oG LEvErING AF vArEr oG tjENEstEr 67

3.1 Generelt om EU-udviklingen: Fri bevægelighed og

grundretsperspektiv 67

3.2 Direktiv 113/2004/EF 72

3.3 EU-regler om mainstreaming fra 1990’erne og frem 75

3.4. EU-regler om positiv særbehandling 77

3.5 EU’s charter om grundlæggende rettigheder 78

4. INtErNAtIoNAL rEt (FoLkErEtLIGE rEGLEr) om

DIskrImINAtIoN oG køNsLIGEstILLING vED ADGANG tIL

oG LEvErING AF vArEr oG tjENEstEr 81

4.1 Generelt 81

4.2 CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination

against Women) 85

4.3 Art. 14 i EMRK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention) 88

5. PLIGtsubjEktEr, rEttIGhEDssubjEktEr oG DEt

mAtErIELLE ANvENDELsEsområDE For ForbuD moD

køNsDIskrImINAtIoN vED ADGANG tIL vArEr oG

tjENEstEr oG PLIGtEN tIL mAINstrEAmING 93

5.1 Generelt om EU-ret og dansk ret 93

More magazines by this user
Similar magazines