LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

LIGE ADGANG

han er med andre ord berettiget til at sige ”Civis europeus sum” og påberåbe

sig denne status over for krænkelse af sine grundrettigheder.

Eu’s ligestillingsdirektiver, dvs. det etniske ligebehandlingsdirektiv, 90

beskæftigelsesdirektivet, 91 kønsligestillingsdirektivet vedrørende varer

og tjenesteydelser 92 og det omarbejdede kønsligebehandlingsdirektiv

vedrørende arbejdsmarkedet i 2006 93 udpeger som nævnt foran i afsnit 2

fem forbudte former for forskelsbehandling/diskrimination: 94

1. Direkte forskelsbehandling/diskrimination

2. Indirekte forskelsbehandling/diskrimination

3. Chikane (kønschikane, etnisk chikane, alderschikane, mv.)

4. sexchikane 95

5. Instruktion om at forskelsbehandle/diskriminere

og definerer disse former for forskelsbehandling/diskrimination (næsten)

ens for en række beskyttelseskriterier (køn, etnisk oprindelse, alder,

religion, handicap og seksuel orientering). Der er således inden for

det direktivregulerede område et fælles begrebsapparat på tværs af

diskriminationsgrunde og på tværs af anvendelsesområde (arbejdsmarked,

handel med varer og tjenesteydelser, og andre områder) 96 . se foran i afsnit

2 om det nærmere indhold af begreberne. Definitionerne i den danske

ligestillingslov er skrevet af efter det underliggende direktiv. Danmark har

under alle omstændigheder pligt til at fortolke begreberne Eu-konformt, dvs.

i overensstemmelse med den betydning, de har i ligestillingsdirektiverne.

71

More magazines by this user
Similar magazines