LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

72

LIGE ADGANG

3.2 direktiv 113/2004/ef

Art. 1 i direktivet om ligebehandling af kvinder og mænd ved handel

med varer og tjenesteydelser bestemmer, at formålet med direktivet

er at fastlægge en ramme for bekæmpelse af forskelsbehandling pga.

køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

med henblik på gennemførelse i medlemsstaterne af princippet om

ligebehandling af mænd og kvinder. I præamblen til direktivet 97 henvises til

fN’s kvindekonvention, CEDAW, se om denne i afsnit 4, og også til art. 21 og

23 i Eu’s charter om grundlæggende rettigheder (se nedenfor i afsnit 3.5),

der bl.a. forbyder enhver forskelsbehandling pga. køn og kræver, at der sikres

ligestilling mellem mænd og kvinder på alle områder.

Direktivet om ligebehandling af kvinder og mænd ved handel med varer og

tjenesteydelser er led i en almindelig tendens til at forskyde perspektivet

i Eu-regler om ligestilling fra fokus på det indre marked til at lægge

hovedvægten på ligestilling som en universel, grundlæggende ret. Det

fremhæves i forslaget til direktivet, at Eu’s tilgang til ligestilling har udviklet

sig betydeligt i tidens løb fra oprindeligt at lægge vægt på lige løn og på

at undgå konkurrenceforvridning mellem medlemsstaterne til nu at angå

ligestilling som en grundlæggende rettighed. 98 Direktivet er et bidrag til

videreudvikling af dette grundretsperspektiv på kønsligestilling.

forbud mod forskelsbehandling præciseres i art. 2 i ligestillingsdirektivet

vedrørende varer og tjenesteydelser fra 2004 på følgende måde:

‘direkte forskelsbehandling’: at en person behandles ringere på grund

af køn, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en

tilsvarende situation

More magazines by this user
Similar magazines