LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

humanrights.dk

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights

76

LIGE ADGANG

forebygge og straffe disse kriminelle handlinger og støtte og beskytte

ofrene.

I art. 9, stk. 1 Eu indsattes en ny bestemmelse af følgende indhold (vores

fremhævelse af princippet om lighed): 101

unionen respekterer i alle sine aktiviteter princippet om lighed

mellem dens borgere, der nyder lige stor opmærksomhed fra Euinstitutionernes,

-organernes, -kontorernes og agenturernes side.

Enhver, der er statsborger i en medlemsstat, har unionsborgerskab.

unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab

og træder ikke i stedet for dette.

Derudover blev der indført en ny bestemmelse om mainstreaming af

diskriminationsforbud i forhold til alle art. 19 tEuf-kriterierne (køn, etnicitet,

religion, alder, handicap og seksuel orientering). Art. 10 Euf lyder:

ved udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter

tilstræber unionen at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling på

grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap,

alder eller seksuel orientering.

I sekundærlovgivningen er der en regel om gender mainstreaming i det

omarbejdede direktiv vedrørende arbejdsmarkedet, 102 men der er ikke

eksplicit pligt til mainstreaming i direktiv 2004/113/Ef om ligebehandling

af kvinder og mænd ved adgang til og levering af varer og tjenesteydelser.

Da direktivet kun er et minimumsdirektiv, er det klart, at medlemsstaterne

er berettiget til at supplere forbuddet mod kønsdiskrimination med

mainstreamingpligt både for offentlige og private tjenesteleverandører.